EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R2038

Rozporządzenie (WE) nr 1891/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie wieloletniego finansowania działań Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Morskiego w zakresie reagowania na zanieczyszczenie spowodowane przez statki i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1406/2002 (Tekst mający znaczenie dla EOG)

OJ L 394, 30.12.2006, p. 1–4 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 07 Volume 017 P. 212 - 215
Special edition in Romanian: Chapter 07 Volume 017 P. 212 - 215
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 025 P. 37 - 40

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/2038/oj

30.12.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 394/1


ROZPORZĄDZENIE (WE) nr 1891/2006 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

z dnia 18 grudnia 2006 r.

w sprawie wieloletniego finansowania działań Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Morskiego w zakresie reagowania na zanieczyszczenie spowodowane przez statki i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1406/2002

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 80 ust. 2,

uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (1),

po konsultacji z Komitetem Regionów,

stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Traktatu (2),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Niektóre umowy dwustronne i regionalne zawarte między państwami nadbrzeżnymi, takie jak konwencja helsińska z 1992 r. i konwencja barcelońska z 1976 r., przewidują udzielanie wzajemnej pomocy w wypadkach zanieczyszczenia morza.

(2)

Rozporządzenie (WE) nr 1406/2002 (3) ustanowiło Europejską Agencję Bezpieczeństwa Morskiego (zwaną dalej „Agencją”) w celu zapewnienia wysokiego, jednolitego i skutecznego poziomu bezpieczeństwa morskiego i zapobiegania zanieczyszczeniom spowodowanym przez statki.

(3)

Rozporządzenie (WE) nr 724/2004, które zmieniło rozporządzenie (WE) nr 1406/2002 wyznaczyło Agencji nowe zadania w zakresie zapobiegania zanieczyszczeniom i reagowania na zanieczyszczenia spowodowane przez statki, w odpowiedzi na ostatnie wypadki na wodach Wspólnoty, w szczególności zdarzenia z udziałem tankowców „Erika” i „Prestige”.

(4)

W celu realizacji tych nowych zadań w zakresie zapobiegania zanieczyszczeniom i reagowania na zanieczyszczenia Rada Administracyjna Agencji przyjęła w dniu 22 października 2004 r. Plan działań w zakresie gotowości do zwalczania zanieczyszczeń olejami oraz do reagowania na zanieczyszczenia, który określa działania Agencji w zakresie reagowania na zanieczyszczenia olejami i ma na celu optymalne wykorzystanie środków finansowych dostępnych dla Agencji (zwany dalej „planem działań”).

(5)

Reagowanie przez Agencję na zanieczyszczenia, określone w planie działań, jest związane z działaniami w dziedzinie informacji, współpracy i koordynacji, a przede wszystkim pomocy operacyjnej udzielanej państwom członkowskim poprzez dostarczenie, na żądanie, dodatkowych statków usuwających zanieczyszczenia w celu usunięcia zanieczyszczeń olejami i innych rodzajów zanieczyszczeń, takich jak zanieczyszczenia spowodowane przez substancje niebezpieczne i szkodliwe. Agencja ma zwracać szczególną uwagę na te dziedziny określone jako najbardziej wrażliwe, bez uszczerbku dla wszelkich innych wymagających tego obszarów.

(6)

Działania Agencji w tym zakresie nie powinny zwalniać państw nadbrzeżnych z obowiązku dysponowania odpowiednim mechanizmem reagowania na zanieczyszczenia oraz powinny być zgodne z istniejącymi ustaleniami dotyczącymi współpracy między państwami członkowskimi lub grupami państw członkowskich w tym zakresie. W przypadku zanieczyszczenia morza Agencja ma pomóc poszkodowanemu państwu członkowskiemu lub państwom członkowskim, pod których nadzorem ma odbywać się operacja oczyszczania.

(7)

Zgodnie z planem działań Agencja ma odegrać czynną rolę w tworzeniu scentralizowanego systemu obrazowania satelitarnego do kontroli, wczesnego wykrywania zanieczyszczeń i wskazywania statków za nie odpowiedzialnych. Ten nowy system poprawi dostępność danych i skuteczność reagowania na zanieczyszczenia spowodowane przez statki.

(8)

Dodatkowe środki, jakie Agencja ma zapewnić państwom członkowskim powinny zostać udostępnione poprzez mechanizm wspólnotowy w zakresie interwencji wspierających ochronę ludności, włącznie z zanieczyszczeniami mórz na skutek wypadków, ustanowiony decyzją Rady 2001/792/WE, Euratom (4).

(9)

W celu zapewnienia wszechstronnego wdrożenia planu działań oraz wzmocnienia zapobiegania zanieczyszczeniom spowodowanym przez statki i reagowania na nie, poprzez rozszerzenie obecnie prowadzonych działań w zakresie przeciwdziałania zanieczyszczeniom, Agencja powinna uzyskać rentowny i efektywny pod względem kosztów system finansowania, w szczególności pomocy operacyjnej udzielanej przez nią państwom członkowskim.

(10)

W związku z powyższym konieczne jest zabezpieczenie, na podstawie wieloletniego zobowiązania, odpowiednich środków na finansowanie zadań powierzonych Agencji w zakresie reagowania na zanieczyszczenia i innych związanych z tym działań. Roczne kwoty wkładu Wspólnoty powinny zostać ustalone zgodnie z obowiązującymi procedurami.

(11)

Kwoty, jakie zostaną przeznaczone na finansowanie reagowania na zanieczyszczenia, powinny obejmować okres od 2007 r. do 2013 r. zgodnie z nowymi ramami finansowymi.

(12)

Powinna zatem zostać określona koperta finansowa obejmująca ten sam okres, przeznaczona na wdrożenie planu działań.

(13)

Kwota tej koperty powinna być uważana za minimum potrzebne do wykonywania zadań powierzonych Agencji w zakresie reagowania na zanieczyszczenia spowodowane przez statki.

(14)

W celu optymalnego przydziału środków i uwzględnienia zmian w zakresie reagowania na zanieczyszczenia spowodowane przez statki, konieczne jest zapewnienie ciągłego monitorowania konkretnych potrzeb dotyczących działań, tak aby umożliwić dostosowanie do nich rocznych zobowiązań finansowych.

(15)

W związku z powyższym Rada Administracyjna Agencji powinna dokonywać przeglądu zobowiązań budżetowych na podstawie sprawozdania, które zostanie sporządzone przez Dyrektora Zarządzającego, aby uwzględnić niezbędne korekty w budżecie Agencji. Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 1406/2002,

PRZYJMUJĄ NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Cel

Niniejsze rozporządzenie określa szczegółowe ustalenia dotyczące wkładu finansowego Wspólnoty do budżetu Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Morskiego w celu realizacji zadań powierzonych Agencji w zakresie reagowania na zanieczyszczenia spowodowane przez statki i innych związanych z tym działań, zgodnie z art. 2 rozporządzenia (WE) nr 1406/2002.

Artykuł 2

Definicje

Do celów niniejszego rozporządzenia stosuje się następujące definicje:

a)

„Agencja” oznacza Europejską Agencję Bezpieczeństwa Morskiego ustanowioną rozporządzeniem (WE) nr 1406/2002;

b)

„umowy regionalne” oznaczają porozumienia dwustronne i regionalne zawarte między państwami nadbrzeżnymi w celu świadczenia wzajemnej pomocy w wypadku zanieczyszczenia morza;

c)

„olej” oznacza ropę naftową w każdej postaci, łącznie z nieprzetworzoną ropą, paliwem olejowym, szlamem, odpadami olejowymi i produktami rafinowanymi, zgodnie z ustaleniami Międzynarodowej konwencji z 1990 r. o gotowości do zwalczania zanieczyszczeń morza spowodowanych olejami oraz współpracy w tym zakresie;

d)

„substancje niebezpieczne i szkodliwe” oznacza wszelkie substancje niebędące olejem, które po wprowadzeniu do środowiska morskiego mogą z dużym prawdopodobieństwem powodować zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, szkodzić żywym zasobom i organizmom morskim, uszkadzać infrastrukturę lub przeszkadzać w innych zgodnych z prawem sposobach wykorzystywania morza, zgodnie z Protokołem z 2000 r. o gotowości do zwalczania zanieczyszczeń powodowanych przez substancje niebezpieczne i szkodliwe oraz współpracy w tym zakresie.

Artykuł 3

Zakres

Wkład finansowy Wspólnoty, o którym mowa w art. 1, zostaje przydzielony Agencji w celu finansowania działań, takich jak działania wymienione w planie działań, a w szczególności w następujących dziedzinach:

a)

informowanie oraz gromadzenie, analizowanie i rozpowszechnianie najlepszych praktyk, technik i innowacji, takich jak urządzenia do kontroli opróżniania zbiorników, w zakresie reagowania na zanieczyszczenia spowodowane przez statki;

b)

współpraca i koordynacja oraz zapewnienie państwom członkowskim i Komisji pomocy technicznej i naukowej w ramach działań podejmowanych na podstawie właściwych umów regionalnych;

c)

pomoc operacyjna i wsparcie działań podejmowanych przez państwa członkowskie w odpowiedzi na zanieczyszczenia spowodowane przez statki na skutek wypadków lub umyślnie, udzielane na żądanie, za pomocą dodatkowych środków, takich jak statki ratownicze i sprzęt usuwający zanieczyszczenia.

Artykuł 4

Finansowanie Wspólnoty

Koperta finansowa przeznaczona na realizację zadań, o których mowa w art. 3, na okres od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. wynosi 154 000 000 EUR.

Władza budżetowa określa roczne przydziały środków w ramach limitów określonych w ramach finansowych. W związku z tym należy zapewnić niezbędne finansowanie pomocy operacyjnej dla państw członkowskich zgodnie z art. 3 lit. c).

Artykuł 5

Monitorowanie istniejących zdolności reagowania

W celu określenia wymogów dotyczących pomocy operacyjnej, takich jak potrzeba dodatkowych statków ratowniczych do usuwania zanieczyszczeń, dostarczanej państwom członkowskim przez Agencję, Agencja sporządza regularnie wykaz prywatnych i państwowych mechanizmów reagowania na zanieczyszczenia i zdolności reagowania w różnych regionach Unii.

Artykuł 6

Ochrona interesów finansowych Wspólnoty

1.   Komisja i Agencja zapewniają ochronę interesów finansowych Wspólnoty podczas realizacji działań finansowanych na podstawie niniejszego rozporządzenia poprzez stosowanie środków zapobiegających nadużyciom, korupcji oraz innym nielegalnym działaniom, za pomocą skutecznych kontroli i odzyskiwania wszelkich nienależnych płatności oraz, w przypadku wykrycia nieprawidłowości, za pomocą skutecznych, proporcjonalnych i odstraszających sankcji, zgodnie z rozporządzeniami Rady (WE, Euratom) nr 2988/95 (5) i (Euratom, WE) nr 2185/96 (6) oraz z rozporządzeniem (WE) nr 1073/1999 Parlamentu Europejskiego i Rady (7).

2.   W przypadku działań finansowanych na podstawie niniejszego rozporządzenia, pojęcie „nieprawidłowości”, o którym mowa w art. 1 ust. 2 rozporządzenia (WE, Euratom) nr 2988/95 oznacza wszelkie naruszenie przepisu prawa wspólnotowego lub zobowiązań umownych wynikające z działania lub zaniechania podmiotu gospodarczy, które przynosi lub mogłoby przynieść szkodę dla ogólnego budżetu Unii Europejskiej lub budżetów zarządzanych przez nią w postaci nieuzasadnionej pozycji wydatków.

3.   W ramach swoich kompetencji Komisja i Agencja zapewniają osiąganie optymalnego stosunku efektów do kosztów przy finansowaniu działań Wspólnoty na podstawie niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 7

Zmiany w rozporządzeniu (WE) nr 1406/2002

W rozporządzeniu (WE) nr 1406/2002 wprowadza się następujące zmiany:

a)

W art. 10 ust. 2 dodaje się lit. l) w brzmieniu:

„l)

dokonuje przeglądu wykonania, pod względem finansowym, szczegółowego planu, o którym mowa w lit. k), oraz zobowiązań budżetowych przewidzianych w rozporządzeniu (WE) nr 1891/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie wieloletniego finansowania działań Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Morskiego w zakresie reagowania na zanieczyszczenia spowodowane przez statki (8), na podstawie sprawozdania określonego w art. 15 ust. 2 lit. g) niniejszego rozporządzenia. Przegląd ten zostaje dokonany po opracowaniu przez Agencję zestawienia jej szacunkowych dochodów i wydatków w następnym roku budżetowym, określonego w art. 18 ust. 5 niniejszego rozporządzenia.

b)

W art. 15 ust. 2 dodaje się lit. g) w brzmieniu:

„g)

w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku składa sprawozdanie Komisji i Radzie Administracyjnej dotyczące wykonania, pod względem finansowym, szczegółowego planu w zakresie gotowości Agencji do zwalczania zanieczyszczeń i do reagowania na zanieczyszczenia oraz aktualizację statusu wszystkich działań finansowanych na podstawie tego planu. Komisja z kolei przedstawia to sprawozdanie do wiadomości Parlamentowi Europejskiemu, komitetowi ustanowionemu na podstawie art. 4 decyzji nr 2850/2000/WE oraz komitetowi, o którym mowa w art. 9 decyzji 2001/792/WE, Euratom.”

Artykuł 8

Ocena średniookresowa

Na podstawie informacji dostarczonych przez Agencję, Komisja składa Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie z wykonania niniejszego rozporządzenia nie później niż 31 grudnia 2010 r. Sprawozdanie, które jest sporządzane bez uszczerbku dla roli Rady Administracyjnej Agencji, określa wyniki wykorzystania wkładu Wspólnoty, o którym mowa w art. 4, pod względem zobowiązań i wydatków obejmujących okres od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2009 r.

Jeżeli zajdzie taka potrzeba, Komisja przedstawia na podstawie tego sprawozdania propozycję zmiany niniejszego rozporządzenia w celu uwzględnienia postępu naukowego w zakresie zwalczania zanieczyszczeń spowodowanych przez statki, w tym zanieczyszczenia olejami lub substancjami niebezpiecznymi i szkodliwymi.

Artykuł 9

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, 18 grudnia 2006 r.

W imieniu Parlamentu Europejskiego

Przewodniczący

J. BORRELL FONTELLES

W imieniu Rady

Przewodniczący

J.-E. ENESTAM


(1)  Dz.U. C 28 z 3.2.2006, str. 16.

(2)  Opinia Parlamentu Europejskiego z dnia 5 września 2006 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym) oraz decyzja Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. .

(3)  Dz.U. L 208 z 5.8.2002, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 724/2004 (Dz.U. L 129 z 29.4.2004, str. 1).

(4)  Dz.U. L 297 z 15.11.2001, str. 7.

(5)  Rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 2988/95 z dnia 18 grudnia 1995 r. w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 312 z 23.12.1995, str. 1).

(6)  Rozporządzenie Rady (Euratom, WE) nr 2185/96 z dnia 11 listopada 1996 r. w sprawie inspekcji przeprowadzanych przez Komisję w celu ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich przed nadużyciami finansowymi i innymi nieprawidłościami (Dz.U. L 292 z 15.11.1996, str. 2).

(7)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1073/1999 z dnia 25 maja 1999 r. dotyczące dochodzeń prowadzonych przez Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) (Dz.U. L 136 z 31.5.1999, str. 1).

(8)  Dz.U. L 394, 30.12.2006, str. 1”;


Top