EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R2004

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2004/2006 z dnia 22 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 2273/93 określające centra skupu interwencyjnego zbóż oraz dostosowujące wspomniane rozporządzenie ze względu na przystąpienie Bułgarii i Rumunii

OJ L 379, 28.12.2006, p. 54–64 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 319M , 29.11.2008, p. 470–480 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 080 P. 243 - 253
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 080 P. 243 - 253

No longer in force, Date of end of validity: 05/06/2008; Uchylona w sposób domniemany przez 32008R0428

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/2004/oj

28.12.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 379/54


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 2004/2006

z dnia 22 grudnia 2006 r.

zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 2273/93 określające centra skupu interwencyjnego zbóż oraz dostosowujące wspomniane rozporządzenie ze względu na przystąpienie Bułgarii i Rumunii

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając Traktat o Przystąpieniu Bułgarii i Rumunii, w szczególności jego art. 4 ust. 3,

uwzględniając Akt Przystąpienia Bułgarii i Rumunii, w szczególności jego art. 56,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1784/2003 z dnia 29 września 2003 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku zbóż (1), w szczególności jego art. 6 lit. a),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Niektóre państwa członkowskie złożyły wnioski o zmianę niektórych z centrów wymienionych w załączniku do rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2273/93 (2), aby mogły być one lepiej usytuowane lub aby w większym stopniu odpowiadały wymaganym warunkom. Należy zatem przyjąć wspomniane wnioski.

(2)

W związku z przystąpieniem Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej konieczne jest określenie centrów interwencyjnych dla tych nowych państw członkowskich i włączenie ich do wykazu sporządzonego w rozporządzeniu (EWG) nr 2273/93.

(3)

Należy zatem zmienić rozporządzenie (EWG) nr 2273/93.

(4)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Zbóż,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W załączniku do rozporządzenia (EWG) nr 2273/93 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2007 r. Jednakże pkt 1, 2 i 6 załącznika mają zastosowanie z zastrzeżeniem wejścia w życie Traktatu o Przystąpieniu Bułgarii i Rumunii i począwszy od dnia jego obowiązywania.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 22 grudnia 2006 r.

W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 270 z 21.10.2003, str. 78. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1154/2005 (Dz.U. L 187 z 19.7.2005, str. 11).

(2)  Dz.U. L 207 z 18.8.1993, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1805/2004 (Dz.U. L 318 z 19.10.2004, str. 9).


ZAŁĄCZNIK

W załączniku do rozporządzenia (EWG) nr 2273/93 wprowadza się następujące zmiany:

1)

Tytuł, uwagi wyjaśniające umieszczone przed tabelą oraz nagłówki kolumn otrzymują następujące brzmienie:

1)

Знакът + означава, че определеното място се счита за интервенционен център за въпросния вид зърно.

2)

Знакът – означава, че определеното място не трябва да се счита за интервенционен център за въпросния вид зърно.

1)

El signo + significa que el lugar indicado se considera centro de intervención para el cereal en cuestión.

2)

El signo – significa que el lugar indicado no ha de considerarse centro de intervención para el cereal en cuestión.

1)

Označení + znamená, že uvedené místo je považováno za intervenční centrum pro příslušnou obilovinu.

2)

Označení – znamená, že uvedené místo není považováno za intervenční centrum pro příslušnou obilovinu.

1)

Tegnet + angiver, at det anførte sted betragtes som interventionscenter for den pågældende kornsort.

2)

Tegnet – angiver, at det anførte sted ikke betragtes som interventionscenter for den pågældende kornsort.

1)

Das Zeichen + bedeutet, dass der angegebene Ort als Interventionsort für die betreffende Getreideart gilt.

2)

Das Zeichen – bedeutet, dass der angegebene Ort nicht als Interventionsort für die betreffende Getreideart gilt.

1)

Märge + näitab, et tähistatud piirkonda käsitletakse nimetatud teravilja sekkumiskeskusena.

2)

Märge – näitab, et tähistatud piirkonda ei käsitleta nimetatud teravilja sekkumiskeskusena.

1)

Το σημείο + καθορίζει ότι ο αναγραφόμενος τόπος θεωρείται ως κέντρο παρεμβάσεως για τα εν λόγω σιτηρά.

2)

Το σημείο – καθορίζει ότι ο αναγραφόμενος τόπος δεν θεωρείται ως κέντρο παρεμβάσεως για τα εν λόγω σιτηρά.

1)

The sign + indicates that the location shown is treated as an intervention centre for the cereal in question.

2)

The sign – indicates that the location shown is not to be treated as an intervention centre for the cereal in question.

1)

Le signe + précise que le lieu indiqué est considéré comme centre d'intervention pour la céréale en cause.

2)

Le signe – précise que le lieu indiqué n'est pas à considérer comme centre d'intervention pour la céréale en cause.

1)

Il segno + significa che il luogo indicato è considerato centro d'intervento per il cereale in causa.

2)

Il segno – significa che il luogo indicato non è da considerarsi centro di intervento per il cereale in causa.

1)

Zīme + norāda uz to, ka šī vieta uzskatāma par intervences centru minētajiem graudaugiem.

2)

Zīme – norāda uz to, ka šī vieta nav uzskatāma par intervences centru minētajiem graudaugiem.

1)

Ženklas + nurodo, kad tam tikri produktai yra sandėliuojami intervencinėje agentūroje.

2)

Ženklas – nurodo, kad tam tikri produktai nėra sandėliuojami intervencinėje agentūroje.

1)

A + jel azt jelzi, hogy a feltüntetett hely a kérdéses gabonaféle szempontjából intervenciós központnak minősül.

2)

A – jel azt jelzi, hogy a feltüntetett hely a kérdéses gabonaféle szempontjából nem minősül intervenciós központnak.

1)

Het teken + geeft aan, dat deze plaats interventiecentrum is voor de betrokken graansoort.

2)

Het teken – geeft aan, dat deze plaats geen interventiecentrum is voor de betrokken graansoort.

1)

Znak + oznacza, że wskazane miejsce traktuje się jako centrum interwencji w odniesieniu do danego zboża.

2)

Znak – oznacza, że wskazanego miejsca nie należy traktować jako centrum interwencji w odniesieniu do danego zboża.

1)

O sinal + significa que a localidade indicada é considerada centro de intervenção para o cereal em questão.

2)

O sinal – significa que a localidade indicada não é considerada centro de intervenção para o cereal em questão.

1)

Semnul „+” indică faptul că locul menționat este considerat ca si centru de intervenție pentru cereala în cauză.

2)

Semnul „–” indică faptul că locul menționat nu este considerat ca si centru de intervenție pentru cereala în cauză.

1)

Znamienko + označuje, že uvedené miesto sa považuje za intervenčné centrum pre daný druh obilniny.

2)

Znamienko – označuje, že uvedené miesto sa nepovažuje za intervenčné centrum pre daný druh obilniny.

1)

Znak + pomeni, da se prikazana lokacija šteje za intervencijski center za zadevno žito.

2)

Znak – pomeni, da se prikazana lokacija ne šteje za intervencijski center za zadevno žito.

1)

Merkki + ilmaisee, että mainittu paikka on kyseisen viljan interventiokeskus.

2)

Merkki – ilmaisee, että mainittu paikka ei ole kyseisen viljan interventiokeskus.

1)

Tecknet + indikerar att platsen används för intervention av det aktuella spannmålsslaget.

2)

Tecknet – indikerar att platsen inte används för intervention av det aktuella spannmålsslaget

1

2

4

5

6

7

Интервенционен

Centros de intervención

Intervenční centrum

Interventionscentre

Interventionsort

Sekkumiskeskus

Κέντρα παρεμβάσεως

Intervention centres

Centres d'intervention

Centri di intervento

Intervences centri

Intervencinis centras

Intervenciós központok

Interventiecentrum

Centrum interwencji

Centros de intervencão

Centre de intervenție

Intervenčné centrum

Intervencijski center

Interventiokeskus

Interventionsort

Обикновена пшеница

Trigo blando

Pšenice setá

Blød hvede

Weichweizen

Harilik nisu

Σίτος μαλακός

Common wheat

Froment tendre

Frumento tenero

Mīkstie kvieši

Paprastieji kviečiai

Búza

Zachte tarwe

Pszenica zwyczajna

Trigo mole

grâu comun

Pšenica obyčajná

Navadna pšenica

Tavallinen vehnä

Vete

Ечемик

Cebada

Ječmen

Byg

Gerste

Oder

Κριθή

Barley

Orge

Orzo

Mieži

Miežiai

Árpa

Gerst

Jęczmień

Cevada

orz

Jačmeň

Ječmen

Ohra

Korn

Твърда пшеница

Trigo duro

Pšenice tvrdá

Hård hvede

Hartweizen

Kōva nisu

Σίτος σκληρός

Durum wheat

Froment dur

Frumento duro

Cietie kvieši

Kietieji kviečiai

Durumbúza

Durum tarwe

Pszenica durum

Trigo duro

Grâu dur

Psenica tvrdá

Trda pšenica

Durumvehnä

Durumvete

Царевица

Maíz

Kukuřice

Majs

Mais

Mais

Αραβόσιτος

Maize

Maïs

Granturco

Kukurūza

Kukurūzai

Kukorica

Maïs

Kukurydza

Milho porumb

Kukurica

Koruza

Maissi

Majs

Сорго

Sorgo

Čirok

Sorghum

Sorghum

Sorgo

Σόργο

Sorghum

Sorgho

Sorgo

Sorgo

Sorgas

Cirok

Sorgho

Sorgo

Sorgo

sorg

Cirok

Sirek

Durra

Sorgum”

2)

przed sekcją zatytułowaną „BELGIQUE” dodaje się następującą sekcję:

1

2

4

5

6

7

„БЪЛГАРИЯ

Бургаска област

Айтос

+

Бургас

+

+

+

Карнобат

+

+

Варненска област

Варна

+

+

+

Вълчи дол

+

+

+

Провадия

+

+

+

Великотърновска и Габровска област

Велико Търново

+

+

+

Павликени

+

Свищов

+

+

+

Видинска област

Дунавци

+

+

+

Врачанска област

Бяла Слатина

+

+

+

Враца

+

+

+

Мизия

+

+

+

Добричка област

Балчик

+

+

+

+

Белгун

+

Генерал Тошево

+

+

+

Добрич

+

+

 

+

Каварна

+

Карапелит

+

Шабла

+

+

+

Ловешка област

Ловеч

+

+

Монтана област

Лом

+

+

+

Монтана

+

+

Пернишка област, София-град и София област

Перник

+

Плевенска област

Гулянци

+

Левски

+

+

+

Плевен

+

+

+

Пловдивска и Смолянска област

Пловдив

+

+

Разградска област

Исперих

+

+

+

Кубрат

+

Разград

+

+

+

Русенска област

Бяла

+

+

+

Русе

+

+

+

Силистренска област

Алфатар

+

Дулово

+

+

+

Силистра

+

+

+

Тутракан

+

+

+

Сливенска област

Нова Загора

+

+

Сливен

+

+

+

Старозагорска област

Гълъбово

+

Стара Загора

+

+

+

Чирпан

+

Търговищка област

Попово

+

+

+

Търговище

+

+

+

Хасковска и Кърджалийска област

Хасково

+

+

Шуменска област

Каспичан

+

+

+

Хитрино

+

Ямболска област

Елхово

+

+

+

Стралджа

+

Ямбол

+

+

+

–”

3)

w sekcji zatytułowanej „BELGIQUE” wprowadza się następujące zmiany:

a)

skreśla się nazwę centrum „Ath”;

b)

po centrum „Liège” dodaje się centrum „Seneffe” dla pszenicy zwyczajnej i jęczmienia;

4)

w sekcji zatytułowanej „BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND” wprowadza się następujące zmiany:

a)

w landzie „Brandenburg” centrum „Gusow” zastępuje się centrum „Gusow-Platkow”;

b)

w landzie „Sachsen-Anhalt” centrum „Vahldorf” zastępuje się centrum „Niedere Börde”;

5)

w sekcji zatytułowanej „FRANCE” wprowadza się następujące zmiany:

a)

tekst dotyczący departamentu „Creuse-23” otrzymuje następujące brzmienie:

i)

skreśla się centrum „Reterre”;

ii)

wiersz dotyczący centrum „Maison-Feyne” otrzymuje następujące brzmienie:

„Maison-Feyne

+

+

–”;

b)

tekst dotyczący departamentu „Haute-Loire-43” otrzymuje następujące brzmienie:

i)

wiersz dotyczący centrum „Brioude” otrzymuje następujące brzmienie:

„Brioude

+

–”;

ii)

skreśla się centrum „Le Puy”;

c)

w odniesieniu do departamentu „Puy-de-Dôme-63” wiersz dotyczący centrum „Issoire” otrzymuje następujące brzmienie:

„Issoire

+

–”;

d)

tekst dotyczący departamentu „Somme-80” otrzymuje następujące brzmienie:

„Somme 80

Abbeville

+

+

Beauquesne

+

+

Languevoisin

+

+

+

Moislains

+

+

+

Montdidier

+

+

+

Poix-de-Picardie

+

+

Saleux

+

+

–”

6)

po sekcji zatytułowanej „NEDERLAND” dodaje się następującą sekcję:

1

2

4

5

6

7

„ROMÂNIA

Alba

Blaj

+

+

Sebeș

+

+

Alba iulia

+

Arad

Arad

+

+

+

+

Pecica

+

+

+

Chișinău-criș

+

+

+

Pâncota

+

+

+

Argeș

Miroși

+

+

+

Bascov

+

+

+

Topoloveni

+

+

Bacău

Sascut

+

+

Bihor

Oradea

+

+

+

Salonta

+

+

+

Marghita

+

+

+

Săcuieni

+

+

+

Bistrita năsăud

Lechinta

+

Botoșani

săveni

+

+

Brăila

Făurei

+

+

Însurătei

+

+

Brăila

+

+

Movila miresei

+

+

Brașov

Codlea

+

Buzău

Pogoanele

+

+

Buzău

+

+

Râmnicu sărat

+

+

Mihăilești

+

+

Caraș-severin

Grădinari

+

Călărași

Călărași

+

+

+

fundulea

+

+

+

Lehliu

+

+

+

Vlad țepeș

+

+

+

Cluj

Gherla

+

Constanța

Medgidia

+

+

+

Cobadin

+

+

+

N. Bălcescu

+

+

+

Negru vodă

+

+

+

Casimcea

+

+

+

Covasna

Covasna

+

Tg. Secuiesc

+

Ozun

+

Dâmbovița

Titu

+

+

Găiești

+

+

Răcari

+

+

Tărgoviște

+

+

Dolj

Băilești

+

+

+

Leu

+

+

+

Dobrești

+

+

+

Moțăței

+

+

+

Filiași

+

+

+

Portărești

+

+

+

Galați

Tecuci

+

Independența

+

+

Galați

+

+

Berești

+

Matca

+

+

Giurgiu

Giurgiu

+

+

+

Mihăilești

+

+

+

Băneasa

+

+

+

Izvoarele

+

+

+

Gorj

Tg. cărbunești

+

Harghita

Sânsimion

+

Hunedoara

Hațeg

+

Ialomița

Tăndărei

+

+

Fetești

+

+

+

Slobozia

+

+

Urziceni

+

+

Fierbinți

+

+

Iași

Iași

+

+

Ilfov

Balotești

+

+

+

Dragomirești Vale

+

+

+

Maramureș

Ulmeni

+

Mehedinți

Prunișor

+

+

+

Vânju mare

+

+

+

Mureș

Luduș

+

+

Tg. Mureș

+

+

Neamț

Roman

+

Olt

Drăgănești olt

+

+

+

Caracal

+

+

+

Piatra olt

+

+

+

Slatina

+

+

+

Corabia

+

+

+

Prahova

Ploiești

+

Satu Mare

Carei

+

+

+

Satu Mare

+

+

+

Tășnad

+

+

+

Sanislau

+

+

+

Sălaj

Jibou

+

Sibiu

Agnita

+

Suceava

Fălticeni

+

Teleorman

Videle

+

+

+

Drăgănești Vlașca

+

+

+

Alexandria

+

+

+

Roșiorii de Vede

+

+

+

Dobrotești

+

+

+

Turnu Măgurele

+

+

+

Timiș

Timișoara

+

+

+

Lugoj

+

+

+

Deta

+

+

+

Sânicolau Mare

+

+

+

Topolovătu Mare

+

+

+

Orțișoara

+

+

+

Tulcea

Tulcea

+

+

Babadag

+

+

Cataloi

+

+

Baia

+

+

Vaslui

Bârlad

+

Vaslui

+

Huși

+

Vâlcea

Drăgășani

+

Vrancea

Focșani

+

Gugești

+

Pădureni

+

–”

7)

w sekcji zatytułowanej „ÖSTERREICH” wiersz dotyczący centrum „Ennsdorf” otrzymuje następujące brzmienie:

„Ennsdorf

+

+

+

–”;

8)

w sekcji zatytułowanej „ČESKÁ REPUBLIKA” wprowadza się następujące zmiany:

a)

tekst dotyczący regionu „Středočeský kraj” otrzymuje następujące brzmienie:

i)

skreśla się centra „Lysa n. L” i „Beroun”;

ii)

dodaje się tekst w następującym brzmieniu:

„Mesice

+

Zdice

+

–”;

b)

tekst dotyczący regionu „Karlovarský kraj” otrzymuje następujące brzmienie:

„Karlovarský kraj

Nebanice

+

–”;

c)

tekst dotyczący regionu „Jihomoravský kraj” otrzymuje następujące brzmienie:

i)

wiersz dotyczący centrum „Hodonice” otrzymuje następujące brzmienie:

„Hodonice

+

–”;

ii)

dodaje się tekst w następującym brzmieniu:

„Hosteradice

+

–”;

d)

w regionie „Moravskoslezský kraj” dodaje się centrum „Mesto Albrechtice” dla pszenicy zwyczajnej;

9)

w sekcji zatytułowanej „LIETUVA” wprowadza się następujące zmiany:

a)

wiersz dotyczący centrum „Alytus” otrzymuje następujące brzmienie:

„Alytus

+

+

–”;

b)

wiersz dotyczący centrum „Marijampole” otrzymuje następujące brzmienie:

„Marijampole

+

+

–”;

c)

dodaje się tekst w następującym brzmieniu:

„Pakruojis

+

+

–”;

10)

w sekcji zatytułowanej „MAGYARORSZÁG” wprowadza się następujące zmiany:

a)

wiersz dotyczący centrum „Kaposvar” otrzymuje następujące brzmienie:

„Kaposvar

+

+

+

+”;

b)

wiersz dotyczący centrum „Encs” otrzymuje następujące brzmienie:

„Encs

+

+

+

–”;

11)

w sekcji zatytułowanej „SLOVENSKO” dodaje się następujący tekst w regionie „Košický kraj”:

„Dobrá

+

–”.


Top