EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006L0104

Dyrektywa Rady 2006/104/WE z dnia 20 listopada 2006 r. dostosowująca niektóre dyrektywy w dziedzinie rolnictwa (prawodawstwo weterynaryjne i fitosanitarne), w związku z przystąpieniem Bułgarii i Rumunii

OJ L 363, 20.12.2006, p. 352–367 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 335M , 13.12.2008, p. 722–768 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 080 P. 71 - 86
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 080 P. 71 - 86
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 031 P. 181 - 196

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2006/104/oj

20.12.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 363/352


DYREKTYWA RADY 2006/104/WE

z dnia 20 listopada 2006 r.

dostosowująca niektóre dyrektywy w dziedzinie rolnictwa (prawodawstwo weterynaryjne i fitosanitarne), w związku z przystąpieniem Bułgarii i Rumunii

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając traktat o przystąpieniu Bułgarii i Rumunii (1), w szczególności jego art. 4 ust. 3,

uwzględniając akt przystąpienia Bułgarii i Rumunii, w szczególności jego art. 56,

uwzględniając wniosek Komisji,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z art. 56 aktu przystąpienia, w przypadku gdy akty wydane przez instytucje pozostają w mocy po 1 stycznia 2007 r. i wymagają dostosowań w związku z przystąpieniem, a niezbędne dostosowania nie zostały przewidziane w akcie przystąpienia lub w załącznikach do niego, Rada powinna przyjąć w tym celu niezbędne akty, chyba że akt podstawowy został przyjęty przez Komisję.

(2)

W akcie końcowym konferencji, w ramach prac której przygotowano traktat o przystąpieniu, zwrócono uwagę na fakt, że Wysokie Umawiające się Strony osiągnęły porozumienie polityczne co do pakietu dostosowań aktów prawnych przyjętych przez instytucje, wymaganych w związku z przystąpieniem, oraz wezwały Radę i Komisję do przyjęcia tych dostosowań przed przystąpieniem, w stosownych przypadkach po ich uzupełnieniu i aktualizacji w celu uwzględnienia zmian w prawie Unii.

(3)

Należy zatem wprowadzić stosowne zmiany w dyrektywach 64/432/EWG (2), 90/426/EWG (3), 90/539/EWG (4), 91/68/EWG (5), 91/496/EWG (6), 91/414/EWG (7), 92/35/EWG (8), 92/40/EWG (9), 92/66/EWG (10), 92/119/EWG (11), 93/53/EWG (12), 95/70/WE (13), 96/23/WE (14), 97/78/WE (15), 2000/75/WE (16), 2001/89/WE (17), 2002/60/WE (18), 2003/85/WE (19) i 2003/99/WE (20),

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1

Dyrektywy 64/432/EWG, 90/426/EWG, 90/539/EWG, 91/68/EWG, 91/496/EWG, 91/414/EWG, 92/35/EWG, 92/40/EWG, 92/66/EWG, 92/119/EWG, 93/53/EWG, 95/70/WE, 96/23/WE, 97/78/WE, 2000/75/WE, 2001/89/WE, 2002/60/WE, 2003/85/WE i 2003/99/WE zostają zmienione zgodnie z załącznikiem.

Artykuł 2

1.   Państwa członkowskie przyjmą i opublikują nie później niż w dniu przystąpienia Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy. Państwa członkowskie niezwłocznie przekażą Komisji tekst tych przepisów oraz tabelę zbieżności między tymi przepisami a niniejszą dyrektywą.

Przepisy przyjęte przez państwa członkowskie zawierają odesłanie do niniejszej dyrektywy lub odesłanie takie towarzyszy ich urzędowej publikacji. Metody dokonywania takiego odesłania określane są przez państwa członkowskie.

2.   Państwa członkowskie przekazują Komisji teksty najważniejszych przepisów prawa krajowego, które przyjmują w dziedzinie objętej niniejszą dyrektywą.

Artykuł 3

Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie pod warunkiem i w dniu wejścia w życie traktatu o przystąpieniu Bułgarii i Rumunii.

Artykuł 4

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, z dnia 20 listopada 2006 r.

W imieniu Rady

J. KORKEAOJA

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 157 z 21.6.2005, str. 11.

(2)  Dz.U. L 121 z 29.7.1964, str. 1977.

(3)  Dz.U. L 224 z 18.8.1990, str. 42.

(4)  Dz.U. L 303 z 31.10.1990, str. 6.

(5)  Dz.U. L 46 z 19.2.1991, str. 19.

(6)  Dz.U. L 268 z 24.9.1991, str. 56.

(7)  Dz.U. L 230 z 19.8.1991, str. 1.

(8)  Dz.U. L 157 z 10.6.1992, str. 19.

(9)  Dz.U. L 167 z 22.6.1992, str. 1.

(10)  Dz.U. L 260 z 5.9.1992, str. 1.

(11)  Dz.U. L 62 z 15.3.1993, str. 69.

(12)  Dz.U. L 175 z 19.7.1993, str. 23.

(13)  Dz.U. L 332 z 30.12.1995, str. 33.

(14)  Dz.U. L 125 z 23.5.1996, str. 10.

(15)  Dz.U. L 24 z 30.1.1998, str. 9.

(16)  Dz.U. L 327 z 22.12.2000, str. 74.

(17)  Dz.U. L 316 z 1.12.2000, str. 5.

(18)  Dz.U. L 192 z 20.7.2002, str. 27.

(19)  Dz.U. L 306 z 22.11.2003, str. 1.

(20)  Dz.U. L 325 z 12.12.2003, str. 31.


ZAŁĄCZNIK

ROLNICTWO

PRAWODAWSTWO WETERYNARYJNE I FITOSANITARNE

I.   PRAWODAWSTWO WETERYNARYJNE

1.

31964 L 0432: dyrektywa Rady 64/432/EWG z dnia 26 czerwca 1964 r. w sprawie problemów zdrowotnych zwierząt wpływających na handel wewnątrzwspólnotowy bydłem i trzodą chlewną (Dz.U. P 121 z 29.7.1964, str. 1977), ostatnio zmieniona i zaktualizowana:

31997 L 0012: dyrektywą Rady 97/12/WE z dnia 17.3.1997 r. (Dz.U. L 109 z 25.4.1997, str. 1),

oraz następnie zmieniona:

31998 L 0046: dyrektywą Rady 98/46/WE z dnia 24.6.1998 r. (Dz.U. L 198 z 15.7.1998, str. 22),

32000 D 0504: decyzją Komisji 2000/504/WE z dnia 25.7.2000 r. (Dz.U. L 201 z 9.8.2000, str. 6),

32000 L 0015: dyrektywą 2000/15/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 10.4.2000 r. (Dz.U. L 105 z 3.5.2000, str. 34),

32000 L 0020: dyrektywą 2000/20/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16.5.2000 r. (Dz.U. L 163 z 4.7.2000, str. 35),

32001 D 0298: decyzją Komisji 2001/298/WE z dnia 30.3.2001 r. (Dz.U. L 102 z 12.4.2001, str. 63),

32002 R 0535: rozporządzeniem Komisji (WE) nr 535/2002 z dnia 21.3.2002 r. (Dz.U. L 80 z 23.3.2002, str. 22),

32002 R 1226: rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1226/2002 z dnia 8.7.2002 r. (Dz.U. L 179 z 9.7.2002, str. 13),

12003 T: Aktem dotyczącym warunków przystąpienia oraz dostosowań w traktatach — przystąpienie Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej (Dz.U. L 236 z 23.9.2003, str. 33),

32004 R 0021: rozporządzeniem Rady (WE) nr 21/2004 z dnia 17.12.2003 r. (Dz.U. L 5 z 9.1.2004, str. 8),

32005 R 0001: rozporządzeniem Rady (WE) nr 1/2005 z dnia 22.12.2004 r. (Dz.U. L 3 z 5.1.2005, str. 1).

a)

W artykule 2 litera p) dodaje się następujące tiret:

„—

:

Bułgaria

:

област

:

Rumunia

:

judeţ”;

b)

W załączniku B.4.2 dodaje się następujące punkty:

„26.   Bułgaria

Институт за контрол на ветеринарномедицински продукти, ул. »Шосе Банкя« № 7, София 1331

(Institute for Control of Veterinary Medicinal Products, 7, Shousse Bankia Str., 1331 Sofia);

27.   Rumunia

Institutul pentru Controlul Produselor Biologice şi Medicamentelor de Uz Veterinar, Strada Dudului nr. 37, sector 6, codul 060603, Bucureşti.”;

c)

W załączniku C.4.2, pomiędzy pozycją dotyczącą Belgii a pozycją dotyczącą Republiki Czeskiej dodaje się następującą pozycję:

„BUŁGARIA

Национален диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт »Проф. д-р Георги Павлов«, Национална референтна лаборатория »Бруцелоза по животните«, бул. »Пенчо Славейков« 15, София 1606

(National Diagnostic Veterinary Research Institute »Prof. Dr. Georgi Pavlov«, National Reference Laboratory for Brucellosis, 15, Pencho Slaveykov Blvd., 1606 Sofia)”

oraz pomiędzy pozycją dotyczącą Portugalii a pozycją dotyczącą Słowenii:

„RUMUNIA

Institutul de Diagnostic şi Sănătate Animală, Strada Dr. Staicovici nr. 63, sector 5, codul 050557, Bucureşti”

d)

W rozdziale II.A.2 załącznika D dodaje się następujące litery:

„z)

:

Bułgaria

:

Национален диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт, »Проф. д-р Георги Павлов«, бул. »Пенчо Славейков« 15, София 1606

(National Diagnostic Veterinary Research Institute »Prof. Dr. Georgi Pavlov«, 15, Pencho Slaveykov Blvd., 1606 Sofia);

aa)

:

Rumunia

:

Institutul de Diagnostic şi Sănătate Animală, Strada Dr. Staicovici nr. 63, sector 5, codul 050557, Bucureşti”.

2.

31990 L 0426: dyrektywa Rady 90/426/EWG z dnia 26 czerwca 1990 r. w sprawie warunków zdrowotnych zwierząt, regulujących przemieszczanie i przywóz zwierząt z rodziny koniowatych z państw trzecich (Dz.U. L 224 z 18.8.1990, str. 42), zmieniona:

31990 L 0425: dyrektywą Rady 90/425/EWG z dnia 26.6.1990 r. (Dz.U. L 224 z 18.8.1990, str. 29),

31991 L 0496: dyrektywą Rady 91/496/EWG z dnia 15.7.1991 r. (Dz.U. L 268 z 24.9.1991, str. 56),

31992 D 0130: decyzją Komisji 92/130/EWG z dnia 13.2.1992 r. (Dz.U. L 47 z 22.2.1992, str. 26),

31992 L 0036: dyrektywą Rady 92/36/EWG z dnia 29.4.1992 r. (Dz.U. L 157 z 10.6.1992, str. 28),

11994 N: Aktem dotyczącym warunków przystąpienia oraz dostosowań w traktatach — przystąpienie Republiki Austrii, Republiki Finlandii i Królestwa Szwecji (Dz.U. C 241 z 29.8.1994, str. 21),

32001 D 0298: decyzją Komisji 2001/298/WE z dnia 30.3.2001 r. (Dz.U. L 102 z 12.4.2001, str. 63),

32002 D 0160: decyzją Komisji 2002/160/WE z dnia 21.2.2002 r. (Dz.U. L 53 z 23.2.2002, str. 37),

32003 R 0806: rozporządzeniem Rady (WE) nr 806/2003 z dnia 14.4.2003 r. (Dz.U. L 122 z 16.5.2003, str. 1),

12003 T: Aktem dotyczącym warunków przystąpienia oraz dostosowań w traktatach — przystąpienie Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej (Dz.U. L 236 z 23.9.2003, str. 33),

32004 L 0068: Dyrektywa Rady 2004/68/WE z dnia 26.4.2004 r. (Dz.U. L 139 z 30.4.2004, str. 320).

W przypisie c) do załącznika C dodaje się następujący tekst:

„w Bułgarii

:

»ветеринарен инспектор«;

w Rumunii

:

»medic veterinar autorizat«.”

3.

31990 L 0539: dyrektywa Rady 90/539/EWG z dnia 15 października 1990 r. w sprawie warunków zdrowotnych zwierząt, regulujących handel wewnątrzwspólnotowy i przywóz z państw trzecich drobiu i jaj wylęgowych (Dz.U. L 303 z 31.10.1990, str. 6), zmieniona:

31991 L 0494: dyrektywą Rady 91/494/EWG z dnia 26.6.1991 r. (Dz.U. L 268 z 24.9.1991, str. 35),

31991 L 0496: dyrektywą Rady 91/496/EWG z dnia 15.7.1991 r. (Dz.U. L 268 z 24.9.1991, str. 56),

31992 D 0369: decyzją Komisji 92/369/EWG z dnia 24.6.1992 r. (Dz.U. L 195 z 14.7.1992, str. 25),

31992 L 0065: dyrektywą Rady 92/65/EWG z dnia 13.7.1992 r. (Dz.U. L 268 z 14.9.1992, str. 54),

31993 L 0120: dyrektywą Rady 93/120/WE z dnia 22.12.1993 r. (Dz.U. L 340 z 31.12.1993, str. 35),

11994 N: Aktem dotyczącym warunków przystąpienia oraz dostosowań w traktatach — przystąpienie Republiki Austrii, Republiki Finlandii i Królestwa Szwecji (Dz.U. C 241 z 29.8.1994, str. 21),

31999 L 0090: dyrektywą Rady 1999/90/WE z dnia 15.11.1999 r. (Dz.U. L 300 z 23.11.1999, str. 19),

32000 D 0505: decyzją Komisji 2000/505/WE z dnia 25.7.2000 r. (Dz.U. L 201 z 9.8.2000, str. 8),

32001 D 0867: decyzją Komisji 2001/867/WE z dnia 3.12.2001 r. (Dz.U. L 323 z 7.12.2001, str. 29),

32003 R 0806: rozporządzeniem Rady (WE) nr 806/2003 z dnia 14.04.2003 r. (Dz.U. L 122 z 16.5.2003, str. 1),

12003 T: Aktem dotyczącym warunków przystąpienia oraz dostosowań w traktatach — przystąpienie Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej (Dz.U. L 236 z 23.9.2003, str. 33).

W załączniku I dodaje się następujące pozycje:

„Bułgaria

Национален диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт »Проф. д-р Георги Павлов«, Национална референтна лаборатория »Нюкясълска болест и Инфлуенца А по птиците«, бул. »Пенчо Славейков« 15, София 1606

(National Diagnostic Veterinary Research Institute »Prof. Dr. Georgi Pavlov«, National Reference Laboratory for Newcastle Disease and Avian Influenza A, 15, Pencho Slaveykov Blvd., 1606 Sofia)

Rumunia

Institutul de Diagnostic şi Sănătate Animală, Strada Dr. Staicovici nr. 63, sector 5, codul 050557, Bucureşti”.

4.

31991 L 0068: dyrektywa Rady 91/68/EWG z dnia 28 stycznia 1991 r. w sprawie warunków zdrowotnych zwierząt regulujących handel wewnątrzwspólnotowy owcami i kozami (Dz.U. L 46 z 19.2.1991, str. 19), zmieniona:

31994 D 0164: decyzją Komisji 94/164/WE z dnia 18.2.1994 r. (Dz.U. L 74 z 17.3.1994, str. 42),

11994 N: Aktem dotyczącym warunków przystąpienia oraz dostosowań w traktatach — przystąpienie Republiki Austrii, Republiki Finlandii i Królestwa Szwecji (Dz.U. C 241 z 29.8.1994, str. 21),

31994 D 0953: decyzją Komisji 94/953/WE z dnia 20.12.1994 r. (Dz.U. L 371 z 31.12.1994, str. 14),

32001 D 0298: decyzją Komisji 2001/298/WE z dnia 30.3.2001 r. (Dz.U. L 102 z 12.4.2001, str. 63),

32001 L 0010: dyrektywą 2001/10/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22.5.2001 r. (Dz.U. L 147 z 31.5.2001, str. 41),

32002 D 0261: decyzją Komisji 2002/261/WE z dnia 25.3.2002 r. (Dz.U. L 91 z 6.4.2002, str. 31),

32003 R 0806: rozporządzeniem Rady (WE) nr 806/2003 z dnia 14.4.2003 r. (Dz.U. L 122 z 16.5.2003, str. 1),

32003 L 0050: dyrektywą Rady 2003/50/WE z dnia 11.6.2003 r. (Dz.U. L 169 z 8.7.2003, str. 51),

32003 D 0708: decyzją Komisji 2003/708/WE z dnia 7.10.2003 r. (Dz.U. L 258 z 10.10.2003, str. 11),

32004 D 0554: decyzją Komisji 2004/554/WE z dnia 9.7.2004 r. (Dz.U. L 248 z 22.7.2004, str. 1),

32005 D 0932: decyzją Komisji 2005/932/WE z dnia 21.12.2005 r. (Dz.U. L 340 z 23.12.2005, str. 68),

W artykule 2 litera b) punkt 14 dodaje się następujący tekst:

„—

:

Bułgaria

:

област

:

Rumunia

:

judeţ”.

5.

31991 L 0496: dyrektywa Rady 91/496/EWG z dnia 15 lipca 1991 r. ustanawiająca zasady regulujące organizację kontroli weterynaryjnych zwierząt wprowadzanych na rynek Wspólnoty z państw trzecich i zmieniająca dyrektywy 89/662/EWG, 90/425/EWG oraz 90/675/EWG (Dz.U. L 268 z 24.9.1991, str. 56), zmieniona:

31991 L 0628: dyrektywą Rady 91/628/EWG z dnia 19.11.1991 r. (Dz.U. L 340 z 11.12.1991, str. 17),

31992 D 0438: decyzją Rady 92/438/EWG z dnia 13.7.1992 r. (Dz.U. L 243 z 25.8.1992, str. 27),

11994 N: Aktem dotyczącym warunków przystąpienia oraz dostosowań w traktatach — przystąpienie Republiki Austrii, Republiki Finlandii i Królestwa Szwecji (Dz.U. C 241 z 29.8.1994, str. 21),

31994 D 0957: decyzją Komisji 94/957/WE z dnia 28.12.1994 r. (Dz.U. L 371 z 31.12.1994, str. 19),

31994 D 0970: decyzją Komisji 94/970/WE z dnia 28.12.1994 r. (Dz.U. L 371 z 31.12.1994, str. 41),

31995 D 0157: decyzją Komisji 95/157/WE z dnia 21.4.1995 r. (Dz.U. L 103 z 6.5.1995, str. 40),

31996 L 0043: dyrektywą Rady 96/43/WE z dnia 26.6.1996 r. (Dz.U. L 162 z 1.7.1996, str. 1),

12003 T: Aktem dotyczącym warunków przystąpienia oraz dostosowań w traktatach — przystąpienie Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej (Dz.U. L 236 z 23.9.2003, str. 33).

Skreśla się artykuł 17b.

6.

31992 L 0035: dyrektywa Rady 92/35/EWG z dnia 29 kwietnia 1992 r. ustanawiająca zasady kontroli i środki zwalczania afrykańskiego pomoru koni (Dz.U. L 157 z 10.6.1992, str. 19), zmieniona:

11994 N: Aktem dotyczącym warunków przystąpienia oraz dostosowań w traktatach — przystąpienie Republiki Austrii, Republiki Finlandii i Królestwa Szwecji (Dz.U. C 241 z 29.8.1994, str. 21),

32003 R 0806: rozporządzeniem Rady (WE) nr 806/2003 z dnia 14.4.2003 r. (Dz.U. L 122 z 16.5.2003, str. 1),

12003 T: Aktem dotyczącym warunków przystąpienia oraz dostosowań w traktatach — przystąpienie Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej (Dz.U. L 236 z 23.9.2003, str. 33).

W załączniku IA dodaje się następujące pozycje:

„Bułgaria

Национален диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт »Проф. д-р Георги Павлов«, Национална референтна лаборатория »Африканска чума по конете«, бул. »Пенчо Славейков« 15, София 1606

(National Diagnostic Veterinary Research Institute »Prof. Dr. Georgi Pavlov«, National Reference Laboratory for African Horse Sickness, 15, Pencho Slaveykov Blvd., 1606 Sofia)

Rumunia

Institutul de Diagnostic şi Sănătate Animală, Strada Dr. Staicovici nr. 63, sector 5, codul 050557, Bucureşti”.

7.

31992 L 0040: dyrektywa Rady 92/40/EWG z dnia 19 maja 1992 r. wprowadzająca wspólnotowe środki zwalczania influenzy drobiu (Dz.U. L 167 z 22.6.1992, str. 1), zmieniona:

11994 N: Aktem dotyczącym warunków przystąpienia oraz dostosowań w traktatach — przystąpienie Republiki Austrii, Republiki Finlandii i Królestwa Szwecji (Dz.U. C 241 z 29.8.1994, str. 21),

32003 R 0806: rozporządzeniem Rady (WE) nr 806/2003 z dnia 14.4.2003 r. (Dz.U. L 122 z 16.5.2003, str. 1),

12003 T: Aktem dotyczącym warunków przystąpienia oraz dostosowań w traktatach — przystąpienie Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej (Dz.U. L 236 z 23.9.2003, str. 33).

W załączniku IV dodaje się następujące pozycje:

„Bułgaria

Национален диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт »Проф. д-р Георги Павлов«, Национална референтна лаборатория »Нюкясълска болест и Инфлуенца А по птиците«, бул. »Пенчо Славейков« 15, София 1606

(National Diagnostic Veterinary Research Institute »Prof. Dr. Georgi Pavlov«, National Reference Laboratory for Newcastle Disease and Avian Influenza A, 15 Pencho Slaveykov Blvd., 1606 Sofia);

Rumunia

Institutul de Diagnostic şi Sănătate Animală, Strada Dr. Staicovici nr. 63, sector 5, codul 050557, Bucureşti”.

8.

31992 L 0066: dyrektywa Rady 92/66/EWG z dnia 14 lipca 1992 r. wprowadzająca wspólnotowe środki zwalczania rzekomego pomoru drobiu (Dz.U. L 260 z 5.9.1992, str. 1), zmieniona:

11994 N: Aktem dotyczącym warunków przystąpienia oraz dostosowań w traktatach — przystąpienie Republiki Austrii, Republiki Finlandii i Królestwa Szwecji (Dz.U. C 241 z 29.8.1994, str. 21),

32003 R 0806: rozporządzeniem Rady (WE) nr 806/2003 z dnia 14.4.2003 r. (Dz.U. L 122 z 16.5.2003, str. 1),

12003 T: Aktem dotyczącym warunków przystąpienia oraz dostosowań w traktatach — przystąpienie Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej (Dz.U. L 236 z 23.9.2003, str. 33).

W załączniku IV dodaje się następujące pozycje:

„Bułgaria

Национален диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт »Проф. д-р Георги Павлов«, Национална референтна лаборатория за нюкясълска болест по птиците и инфлуенца А по птиците, бул. »Пенчо Славейков« 15, София 1606

(National Diagnostic Veterinary Research Institute »Prof. Dr. Georgi Pavlov«, National Reference Laboratory for Newcastle Disease and Avian Influenza A, 15, Pencho Slaveykov Blvd., 1606 Sofia);

Rumunia

Institutul de Diagnostic şi Sănătate Animală, Strada Dr. Staicovici nr. 63, sector 5, codul 050557, Bucureşti”.

9.

31992 L 0119: dyrektywa Rady 92/119/EWG z dnia 17 grudnia 1992 r. wprowadzająca ogólne wspólnotowe środki zwalczania niektórych chorób zwierząt i szczególne środki odnoszące się do choroby pęcherzykowej świń (Dz.U. L 62 z 15.3.1993, str. 69), zmieniona:

11994 N: Aktem dotyczącym warunków przystąpienia oraz dostosowań w traktatach — przystąpienie Republiki Austrii, Republiki Finlandii i Królestwa Szwecji (Dz.U. C 241 z 29.8.1994, str. 21),

32002 L 0060: dyrektywą Rady 2002/60/WE z dnia 27.6.2002 r. (Dz.U. L 192 z 20.7.2002, str. 27),

32003 R 0806: rozporządzeniem Rady (WE) nr 806/2003 z dnia 14.4.2003 r. (Dz.U. L 122 z 16.5.2003, str. 1),

12003 T: Aktem dotyczącym warunków przystąpienia oraz dostosowań w traktatach — przystąpienie Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej (Dz.U. L 236 z 23.9.2003, str. 33).

W załączniku II punkt 5 dodaje się następujące pozycje:

„Bułgaria

:

Национален диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт »Проф. д-р Георги Павлов«, Национална референтна лаборатория »Шап и везикулозна болест по свинете«, бул. »Пенчо Славейков« 15, София 1606

(National Diagnostic Veterinary Research Institute »Prof. Dr. Georgi Pavlov«, National Reference Laboratory for Foot-and-Mouth Disease and Swine Vesicular Diseases, 15, Pencho Slaveykov Blvd., 1606 Sofia);

Rumunia

:

Institutul de Diagnostic şi Sănătate Animală, Strada Dr. Staicovici nr. 63, sector 5, codul 050557, Bucureşti”.

10.

31993 L 0053: dyrektywa Rady 93/53/EWG z dnia 24 czerwca 1993 r. wprowadzająca minimalne środki wspólnotowe zwalczania niektórych chorób ryb (Dz.U. L 175 z 19.7.1993, str. 23), zmieniona:

11994 N: Aktem dotyczącym warunków przystąpienia oraz dostosowań w traktatach — przystąpienie Republiki Austrii, Republiki Finlandii i Królestwa Szwecji (Dz.U. C 241 z 29.8.1994, str. 21),

32000 L 0027: dyrektywą Rady 2000/27/WE z dnia 2.5.2000 r. (Dz.U. L 114 z 13.5.2000, str. 28),

32001 D 0288: decyzją Komisji 2001/288/WE z dnia 3.4.2001 r. (Dz.U. L 99 z 10.4.2001, str. 11),

12003 T: Aktem dotyczącym warunków przystąpienia oraz dostosowań w traktatach — przystąpienie Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej (Dz.U. L 236 z 23.9.2003, str. 33).

W załączniku A, pomiędzy pozycją dotyczącą Belgii a pozycją dotyczącą Republiki Czeskiej dodaje się następującą pozycję:

„Bułgaria

Национален диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт »Проф. д-р Георги Павлов«, Национална референтна лаборатория »Болести по рибите и морските мекотели«

бул. »Пенчо Славейков« 15

София 1606

((National Diagnostic Veterinary Research Institute »Prof. Dr. Georgi Pavlov«, National Reference Laboratory for Fish Diseases and Molluscs

15, Pencho Slaveykov Blvd.

1606 Sofia)”;

oraz pomiędzy pozycją dotyczącą Portugalii a pozycją dotyczącą Słowenii:

„Rumunia

Institutul de Diagnostic şi Sănătate Animală

Strada Dr. Staicovici nr. 63

sector 5

codul 050557, Bucureşti”.

11.

31995 L 0070: dyrektywa Rady 95/70/EWG z dnia 22 grudnia 1995 r. wprowadzająca minimalne wspólnotowe środki zwalczania niektórych chorób małży (Dz.U. L 332 z 30.12.1995, str. 33), zmieniona:

32001 D 0293: decyzją Komisji 2001/293/WE z dnia 30.3.2001 r. (Dz.U. L 100 z 11.4.2001, str. 30),

32003 D 0083: decyzją Komisji 2003/83/WE z dnia 5.2.2003 r. (Dz.U. L 32 z 7.2.2003, str. 13),

32003 R 0806: rozporządzeniem Rady (WE) nr 806/2003 z dnia 14.4.2003 r. (Dz.U. L 122 z 16.5.2003, str. 1),

12003 T: Aktem dotyczącym warunków przystąpienia oraz dostosowań w traktatach — przystąpienie Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej (Dz.U. L 236 z 23.9.2003, str. 33).

W załączniku C dodaje się następujące pozycje:

„Bułgaria

:

Национален диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт »Проф. д-р Георги Павлов«

Национална референтна лаборатория »Болести по рибите и морските мекотели«

бул. »Пенчо Славейков« 15

София 1606

(National Diagnostic Veterinary Research Institute »Prof. Dr. Georgi Pavlov«

National Reference Laboratory for Fish Diseases and Molluscs

15, Pencho Slaveykov Blvd.

1606 Sofia);

Rumunia

:

Institutul de Diagnostic şi Sănătate Animală

Strada Dr. Staicovici nr. 63, sector 5,

codul 050557, Bucureşti”.

12.

31996 L 0023: dyrektywa Rady 96/23/WE z dnia 29 kwietnia 1996 r. w sprawie środków monitorowania niektórych substancji i ich pozostałości u żywych zwierząt i w produktach pochodzenia zwierzęcego oraz uchylająca dyrektywy 85/358/EWG i 86/469/EWG oraz decyzje 89/187/EWG i 91/664/EWG (Dz.U. L 125 z 23.5.1996, str. 10), zmieniona:

32003 R 0806: rozporządzeniem Rady (WE) nr 806/2003 z dnia 14.4.2003 r. (Dz.U. L 122 z 16.5.2003, str. 1),

12003 T: Aktem dotyczącym warunków przystąpienia oraz dostosowań w traktatach — przystąpienie Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej (Dz.U. L 236 z 23.9.2003, str. 33),

32004 R 0882: rozporządzeniem (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29.4.2004 r. (Dz.U. L 191 z 30.4.2004, str. 1).

W artykule 8 ustęp 3, po akapicie drugim dodaje się następujący akapit:

„Bułgaria i Rumunia przesyłają Komisji wyniki wykonania planów wykrywania substancji i ich pozostałości oraz przyjęte środki kontrolne po raz pierwszy do dnia 31 marca 2008 r.”

13.

31997 L 0078: dyrektywa Rady 97/78/WE z dnia 18 grudnia 1997 r. ustanawiająca zasady regulujące organizację kontroli weterynaryjnej produktów wprowadzanych do Wspólnoty z państw trzecich (Dz.U. L 24 z 30.1.1998, str. 9), zmieniona:

12003 T: Aktem dotyczącym warunków przystąpienia oraz dostosowań w traktatach — przystąpienie Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej (Dz.U. L 236 z 23.9.2003, str. 33),

32004 R 0882: rozporządzeniem (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29.4.2004 r. (Dz.U. L 191 z 30.4.2004, str. 1).

a)

W artykule 21 skreśla się ustęp 4.

b)

Załącznik I otrzymuje brzmienie:

„ZAŁĄCZNIK I

TERYTORIA WYMIENIONE W ART. 1

1

Terytorium Królestwa Belgii.

2.

Terytorium Republiki Bułgarii.

3.

Terytorium Republiki Czeskiej.

4.

Terytorium Królestwa Danii z wyjątkiem Wysp Owczych oraz Grenlandii.

5.

Terytorium Republiki Federalnej Niemiec.

6.

Terytorium Republiki Estońskiej.

7.

Terytorium Republiki Greckiej.

8.

Terytorium Królestwa Hiszpanii z wyjątkiem Ceuty i Melilli.

9.

Terytorium Republiki Francuskiej.

10.

Terytorium Irlandii.

11.

Terytorium Republiki Włoskiej.

12.

Terytorium Republiki Cypryjskiej.

13.

Terytorium Republiki Łotewskiej.

14.

Terytorium Republiki Litewskiej.

15.

Terytorium Wielkiego Księstwa Luksemburga.

16.

Terytorium Republiki Węgierskiej.

17.

Terytorium Republiki Malty.

18.

Terytorium Królestwa Niderlandów w Europie.

19.

Terytorium Republiki Austrii.

20.

Terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

21.

Terytorium Republiki Portugalskiej.

22.

Terytorium Rumunii.

23.

Terytorium Republiki Słowenii.

24.

Terytorium Republiki Słowackiej.

25.

Terytorium Republiki Finlandii.

26.

Terytorium Królestwa Szwecji.

27.

Terytorium Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.”.

14.

32000 L 0075: dyrektywa Rady 2000/75/WE z dnia 20 listopada 2000 r. ustanawiająca przepisy szczególne dotyczące kontroli i zwalczania choroby niebieskiego języka (Dz.U. L 327 z 22.12.2000, str. 74), zmieniona:

12003 T: Aktem dotyczącym warunków przystąpienia oraz dostosowań w traktatach — przystąpienie Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej (Dz.U. L 236 z 23.9.2003, str. 33).

a)

Tytuł załącznika IA otrzymuje brzmienie:

b)

W załączniku IA, pomiędzy pozycją dotyczącą Belgii a pozycją dotyczącą Republiki Czeskiej dodaje się następującą pozycję:

„Bułgaria

:

Национален диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт »Проф. д-р Георги Павлов«

Национална референтна лаборатория »Син език по преживните«

бул. »Пенчо Славейков« 15

София 1606

(National Diagnostic Veterinary Research Institute

»Prof. Dr. Georgi Pavlov«

National Reference Laboratory for Blue Tongue

15, Pencho Slaveykov Blvd.

1606 Sofia)”

oraz pomiędzy pozycją dotyczącą Portugalii a pozycją dotyczącą Słowenii:

„Rumunia

:

Institutul de Diagnostic şi Sănătate Animală

Strada Dr. Staicovici nr. 63, sector 5

codul 050557, Bucureşti”

15.

32001 L 0089: dyrektywa Rady 2001/89/WE z dnia 23 października 2001 r. w sprawie wspólnotowych środków zwalczania klasycznego pomoru świń (Dz.U. L 316 z 1.12.2001, str. 5), zmieniona:

12003 T: Aktem dotyczącym warunków przystąpienia oraz dostosowań w traktatach — przystąpienie Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej (Dz.U. L 236 z 23.9.2003, str. 33).

W załączniku III punkt 1, pomiędzy pozycją dotyczącą Belgii a pozycją dotyczącą Republiki Czeskiej dodaje się następującą pozycję:

„Bułgaria

Национален диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт»Проф. д-р Георги Павлов«, Национална референтна лаборатория»Класическа и африканска чума свине«, бул. »Пенчо Славейков« 15, София 1606

(National Diagnostic Veterinary Research Institute »Prof. Dr. Georgi Pavlov«, National Reference Laboratory for Classical Swine Fever and African Swine Fever, 15, Pencho Slaveykov Blvd., 1606 Sofia)”,

oraz pomiędzy pozycją dotyczącą Portugalii a pozycją dotyczącą Słowenii:

„Rumunia

Institutul de Diagnostic şi Sănătate Animală, Strada Dr. Staicovici nr. 63, sector 5, codul 050557, Bucureşti”.

16.

32002 L 0060: dyrektywa Rady 2002/60/WE z dnia 27 czerwca 2002 r. ustanawiająca przepisy szczególne w celu zwalczania afrykańskiego pomoru świń oraz zmieniająca dyrektywę 92/119/EWG w zakresie choroby cieszyńskiej i afrykańskiego pomoru świń (Dz.U. L 192 z 20.7.2002, str. 27), zmieniona:

12003 T: Aktem dotyczącym warunków przystąpienia oraz dostosowań w traktatach — przystąpienie Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej (Dz.U. L 236 z 23.9.2003, str. 33).

W załączniku IV, pomiędzy pozycją dotyczącą Belgii a pozycją dotyczącą Republiki Czeskiej dodaje się następującą pozycję:

„Bułgaria

Национален диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт »Проф. д-р Георги Павлов«

Национална референтна лаборатория »Класическа и африканска чума свине«

бул. »Пенчо Славейков« 15

София 1606

(National Diagnostic Veterinary Research Institute »Prof. Dr. Georgi Pavlov«

National Reference Laboratory for Classical Swine Fever and African Swine Fever

15, Pencho Slaveykov Blvd.

1606 Sofia)”

oraz pomiędzy pozycją dotyczącą Portugalii a pozycją dotyczącą Słowenii:

„Rumunia

Institutul de Diagnostic şi Sănătate Animală

Strada Dr. Staicovici nr. 63, sector 5

codul 050557, Bucureşti”

17.

32003 L 0085: dyrektywa Rady 2003/85/WE z dnia 29 września 2003 r. w sprawie wspólnotowych środków zwalczania pryszczycy, uchylająca dyrektywę 85/511/EWG i decyzje 89/531/EWG i 91/665/EWG oraz zmieniająca dyrektywę 92/46/EWG (Dz.U. L 306 z 22.11.2003, str. 1), zmieniona:

32005 D 0615: decyzją Komisji 2005/615/WE z dnia 16.8.2005 r. (Dz.U. L 213 z 18.8.2005, str. 14).

W załącznik XI część A, po pozycji dotyczącej Belgii dodaje się następującą pozycję:

„Bułgaria

Национален диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт »Проф. д-р Георги Павлов«, Национална референтна лаборатория »Шап и везикулозна болест по свинете«

(National Diagnostic Veterinary Research Institute »Prof. Dr. Georgi Pavlov«, National Reference Laboratory for Foot-and-Mouth Disease and Swine Vesicular Diseases)

Bułgaria”

oraz po pozycji dotyczącej Austrii:

„Rumunia

Institutul de Diagnostic şi Sănătate Animală

Rumunia”

18.

32003 L 0099: dyrektywa 2003/99/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 listopada 2003 r. w sprawie monitorowania chorób odzwierzęcych i odzwierzęcych czynników chorobotwórczych, zmieniająca decyzję Rady 90/424/EWG i uchylająca dyrektywę Rady 92/117/EWG (Dz.U. L 325 z 12.12.2003, str. 31).

Artykuł 9 ustęp 1 akapit drugi otrzymuje brzmienie:

„Każde państwo członkowskie przekazuje Komisji, do końca maja każdego roku, a Bułgaria i Rumunia po raz pierwszy do końca maja 2008 r., sprawozdanie na temat tendencji i źródeł chorób odzwierzęcych, odzwierzęcych czynników chorobotwórczych oraz oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe, obejmujący dane zebrane zgodnie z art. 4, 7 i 8 w trakcie poprzedniego roku. Sprawozdania i wszelkie ich streszczenia są udostępniane opinii publicznej.”.

II.   PRAWODAWSTWO FITOSANITARNE

31991 L 0414: dyrektywa Rady 91/414/EWG z dnia 15 lipca 1991 r dotycząca wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin (Dz.U. L 230 z 19.8.1991, str. 1), zmieniona:

31993 L 0071: dyrektywą Komisji 93/71/EWG z dnia 27.7.1993 r. (Dz.U. L 221 z 31.8.1993, str. 27),

31194 L 0037: dyrektywą Komisji 94/37/WE z dnia 22.7.1994 r. (Dz.U. L 194 z 29.7.1994, str. 65),

31994 L 0043: dyrektywą Rady 94/43/WE z dnia 27.7.1994 r. (Dz.U. L 227 z 1.9.1994, str. 31),

31994 L 0079: dyrektywą Komisji 94/79/WE z dnia 21.12.1994 r. (Dz.U. L 354 z 31.12.1994, str. 16),

31995 L 0035: dyrektywą Komisji 95/35/WE z dnia 14.7.1995 r. (Dz.U. L 172 z 22.7.1995, str. 6),

31995 L 0036: dyrektywą Komisji 95/36/WE z dnia 14.7.1995 r. (Dz.U. L 172 z 22.7.1995, str. 8),

31996 L 0012: dyrektywą Komisji 96/12/WE z dnia 8.3.1996 r. (Dz.U. L 65 z 15.3.1996, str. 20),

31996 L 0046: dyrektywą Rady 96/46/WE z dnia 16.7.1996 r. (Dz.U. L 214 z 23.8.1996, str. 18),

31996 L 0068: dyrektywą Komisji 96/68/WE z dnia 21.10.1996 r. (Dz.U. L 277 z 30.10.1996, str. 25),

31997 L 0057: dyrektywą Rady 97/57/WE z dnia 22.9.1997 r. (Dz.U. L 265 z 27.9.1997, str. 87),

31997 L 0073: dyrektywą Komisji 97/73/WE z dnia 15.12.1997 r. (Dz.U. L 353 z 24.12.1997, str. 26),

31998 L 0047: dyrektywą Komisji 98/47/WE z dnia 25.6.1998 r. (Dz.U. L 191 z 7.7.1998, str. 50),

31999 L 0001: dyrektywą Komisji 1999/1/WE z dnia 21.1.1999 r. (Dz.U. L 21 z 28.1.1999, str. 21),

31999 L 0073: dyrektywą Komisji 1999/73/WE z dnia 19.7.1999 r. (Dz.U. L 206 z 5.8.1999, str. 16),

31999 L 0080: dyrektywą Komisji 1999/80/WE z dnia 28.7.1999 r. (Dz.U. L 210 z 10.8.1999, str. 13),

32000 L 0010: dyrektywą Komisji 2000/10/WE z dnia 1.3.2000 r. (Dz.U. L 57 z 2.3.2000, str. 28),

32000 L 0049: dyrektywą Komisji 2000/49/WE z dnia 26.7.2000 r. (Dz.U. L 197 z 3.8.2000, str. 32),

32000 L 0050: dyrektywą Komisji 2000/50/WE z dnia 26.7.2000 r. (Dz.U. L 198 z 4.8.2000, str. 39),

32000 L 0066: dyrektywą Komisji 2000/66/WE z dnia 23.10.2000 r. (Dz.U. L 276 z 28.10.2000, str. 35),

32000 L 0067: dyrektywą Komisji 2000/67/WE z dnia 23.10.2000 r. (Dz.U. L 276 z 28.10.2000, str. 38),

32000 L 0068: dyrektywą Komisji 2000/68/WE z dnia 23.10.2000 r. (Dz.U. L 276 z 28.10.2000, str. 41),

32000 L 0080: dyrektywą Komisji 2000/80/WE z dnia 4.12.2000 r. (Dz.U. L 309 z 9.12.2000, str. 14),

32001 L 0021: dyrektywą Komisji 2001/21/WE z dnia 5.3.2001 r. (Dz.U. L 69 z 10.3.2001, str. 17),

32001 L 0028: dyrektywą Komisji 2001/28/WE z dnia 20.4.2001 r. (Dz.U. L 113 z 24.4.2001, str. 5),

32001 L 0036: dyrektywą Komisji 2001/36/WE z dnia 16.5.2001 r. (Dz.U. L 164 z 20.6.2001, str. 1),

32001 L 0047: dyrektywą Komisji 2001/47/WE z dnia 25.6.2001 r. (Dz.U. L 175 z 28.6.2001, str. 21),

32001 L 0049: dyrektywą Komisji 2001/49/WE z dnia 28.6.2001 r. (Dz.U. L 176 z 29.6.2001, str. 61),

32001 L 0087: dyrektywą Komisji 2001/87/WE z dnia 12.10.2001 r. (Dz.U. L 276 z 19.10.2001, str. 17),

32001 L 0099: dyrektywą Komisji 2001/99/WE z dnia 20.11.2001 r. (Dz.U. L 304 z 21.11.2001, str. 14),

32001 L 0103: dyrektywą Komisji 2001/103/WE z dnia 28.11.2001 r. (Dz.U. L 313 z 30.11.2001, str. 37),

32002 L 0018: dyrektywą Komisji 2002/18/WE z dnia 22.2.2002 r. (Dz.U. L 55 z 26.2.2002, str. 29),

32002 L 0037: dyrektywą Komisji 2002/37/WE z dnia 3.5.2002 r. (Dz.U. L 117 z 4.5.2002, str. 10),

32002 L 0048: dyrektywą Komisji 2002/48/WE z dnia 30.5.2002 r. (Dz.U. L 148 z 6.6.2002, str. 19),

32002 L 0064: dyrektywą Komisji 2002/64/WE z dnia 15.7.2002 r. (Dz.U. L 189 z 18.7.2002, str. 27),

32002 L 0081: dyrektywą Komisji 2002/81/WE z dnia 10.10.2002 r. (Dz.U. L 276 z 12.10.2002, str. 28),

32003 D 0565: decyzją Komisji 2003/565/WE z dnia 25.7.2003 r. (Dz.U. L 192 z 31.7.2003, str. 40),

32003 L 0005: dyrektywą Komisji 2003/5/WE z dnia 10.1.2003 r. (Dz.U. L 8 z 14.1.2003, str. 7),

32003 L 0023: dyrektywą Komisji 2003/23/WE z dnia 25.3.2003 r. (Dz.U. L 81 z 28.3.2003, str. 39),

32003 L 0031: dyrektywą Komisji 2003/31/WE z dnia 11.4.2003 r. (Dz.U. L 101 z 23.4.2003, str. 3),

32003 L 0039: dyrektywą Komisji 2003/39/WE z dnia 15.5.2003 r. (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, str. 30),

32003 L 0068: dyrektywą Komisji 2003/68/WE z dnia 11.7.2003 r. (Dz.U. L 177 z 16.7.2003, str. 12),

32003 L 0070: dyrektywą Komisji 2003/70/WE z dnia 17.7.2003 r. (Dz.U. L 184 z 23.7.2003, str. 9),

32003 L 0079: dyrektywą Komisji 2003/79/WE z dnia 13.8.2003 r. (Dz.U. L 205 z 14.8.2003, str. 16),

32003 L 0081: dyrektywą Komisji 2003/81/WE z dnia 5.9.2003 r. (Dz.U. L 224 z 6.9.2003, str. 29),

32003 L 0082: dyrektywą Komisji 2003/82/WE z dnia 11.9.2003 r. (Dz.U. L 228 z 12.9.2003, str. 11),

32003 L 0084: dyrektywą Komisji 2003/84/WE z dnia 25.9.2003 r. (Dz.U. L 247 z 30.9.2003, str. 20),

32003 L 0112: dyrektywą Komisji 2003/112/WE z dnia 1.12.2003 r. (Dz.U. L 321 z 6.12.2003, str. 32),

32003 L 0119: dyrektywą Komisji 2003/119/WE z dnia 5.12.2003 r. (Dz.U. L 325 z 12.12.2003, str. 41),

32003 R 0806: rozporządzeniem Rady (WE) nr 806/2003 z dnia 14.4.2003 r. (Dz.U. L 122 z 16.5.2003, str. 1),

32004 L 0020: dyrektywą Komisji 2004/20/WE z dnia 2.3.2004 r. (Dz.U. L 70 z 9.3.2004, str. 32),

32004 L 0030: dyrektywą Komisji 2004/30/WE z dnia 10.3.2004 r. (Dz.U. L 77 z 13.3.2004, str. 50),

32004 L 0058: dyrektywą Komisji 2004/58/WE z dnia 23.4.2004 r. (Dz.U. L 120 z 24.4.2004, str. 26),

32004 L 0060: dyrektywą Komisji 2004/60/WE z dnia 23.4.2004 r. (Dz.U. L 120 z 24.4.2004, str. 39),

32004 L 0062: dyrektywą Komisji 2004/62/WE z dnia 26.4.2004 r. (Dz.U. L 125 z 28.4.2004, str. 38),

32004 L 0066: dyrektywą Rady 2004/66/WE z dnia 26.4.2004 r. (Dz.U. L 168 z 1.5.2004, str. 35),

32004 L 0071: dyrektywą Komisji 2004/71/WE z dnia 28.4.2004 r. (Dz.U. L 127 z 29.4.2004, str. 104),

32004 L 0099: dyrektywą Komisji 2004/99/WE z dnia 1.10.2004 r. (Dz.U. L 309 z 6.10.2004, str. 6).

32005 L 0002: dyrektywą Komisji 2005/2/WE z dnia 19.1.2005 r. (Dz.U. L 20 z 22.1.2005, str. 15).

32005 L 0003: dyrektywą Komisji 2005/3/WE z dnia 19.1.2005 r. (Dz.U. L 20 z 22.1.2005, str. 19).

32005 R 0396: rozporządzeniem (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23.2.2005 r. (Dz.U. L 70 z 16.3.2005, str. 1),

32005 L 0025: dyrektywą Rady 2005/25/WE z dnia 14.3.2005 r. (Dz.U. L 90 z 8.4.2005, str. 1),

32005 L 0034: dyrektywą Komisji 2005/34/WE z dnia 17.5.2005 r. (Dz.U. L 125 z 18.5.2005, str. 5).

32005 L 0053: dyrektywą Komisji 2005/53/WE z dnia 16.9.2005 r. (Dz.U. L 241 z 17.9.2005, str. 51).

32005 L 0054: dyrektywą Komisji 2005/54/WE z dnia 19.9.2005 r. (Dz.U. L 244 z 20.9.2005, str. 21).

32005 L 0057: dyrektywą Komisji 2005/57/WE z dnia 21.9.2005 r. (Dz.U. L 246 z 22.9.2005, str. 14).

32005 L 0058: dyrektywą Komisji 2005/58/WE z dnia 21.9.2005 r. (Dz.U. L 246 z 22.9.2005, str. 17).

32005 L 0072: dyrektywą Komisji 2005/72/WE z dnia 21.10.2005 r. (Dz.U. L 279 z 22.10.2005, str. 63).

32006 L 0005: dyrektywą Komisji 2006/5/WE z dnia 17.1.2006 r. (Dz.U. L 12 z 18.1.2006, str. 17).

32006 L 0006: dyrektywą Komisji 2006/6/WE z dnia 17.1.2006 r. (Dz.U. L 12 z 18.1.2006, str. 21).

32006 L 0010: dyrektywą Komisji 2006/10/WE z dnia 27.1.2006 r. (Dz.U. L 25 z 28.1.2006, str. 24).

32006 L 0016: dyrektywą Komisji 2006/16/WE z dnia 7.2.2006 r. (Dz.U. L 36 z 8.2.2006, str. 37).

32006 L 0019: dyrektywą Komisji 2006/19/WE z dnia 14.02.2006 r. (Dz.U. L 44 z 15.2.2006, str. 15).

32006 L 0039: dyrektywą Komisji 2006/39/WE z dnia 12.4.2006 r. (Dz.U. L 104 z 13.4.2006, str. 30).

32006 L 0045: dyrektywą Komisji 2006/45/WE z dnia 16.5.2006 r. (Dz.U. L 130 z 18.5.2006, str. 27).

a)

W załączniku IV punkt 1.1, w wykazie „RSh 1”, przed pozycją w języku hiszpańskim dodaje się następującą pozycję:

„BG

:

Токсичен при контакт с очите.”

oraz po pozycji w języku portugalskim:

„RO

:

Toxic în contact cu ochii!”

b)

W załączniku IV punkt 1.1, w wykazie „RSh 2”, przed pozycją w języku hiszpańskim dodaje się następującą pozycję:

„BG

:

Може да причини фотосенсибилизация.”

oraz po pozycji w języku portugalskim:

„RO

:

Poate cauza fotosensibilitate!”

c)

W załączniku IV punkt 1.1, w wykazie „RSh 3”, przed pozycją w języku hiszpańskim dodaje się następującą pozycję:

„BG

:

Контактът с парите причинява изгаряния на кожата и очите, контактът с течността причинява измръзвания.”

oraz po pozycji w języku portugalskim:

„RO

:

Contactul cu vaporii cauzează arsuri ale pielii şi ochilor, iar contactul cu lichidul cauzează degerături!”

d)

W załączniku V punkt 1, w wykazie „SP 1”, przed pozycją w języku hiszpańskim dodaje się następującą pozycję:

„BG

:

Да не се замърсяват водите с този продукт или с неговата опаковка. (Да не се почиства използваната техника в близост до повърхностни води/Да се избягва замърсяване чрез отточни канали на ферми или пътища.).

oraz po pozycji w języku portugalskim:

„RO

:

A nu se contamina apa cu produsul sau cu ambalajul său (a nu se curăţa echipamentele de aplicare în apropierea apelor de suprafaţă/a se evita contaminarea prin sistemele de evacuare a apelor din ferme sau drumuri)!

e)

W załączniku V punkt 2.1, w wykazie „SPo 1”, przed pozycją w języku hiszpańskim dodaje się następującą pozycję:

„BG

:

При контакт с кожата, първо да се отстрани продукта със суха кърпа и след това кожата да се измие обилно с вода.”

oraz po pozycji w języku portugalskim:

„RO

:

Dacă produsul vine în contact cu pielea, îndepărtaţi produsul cu un material uscat şi apoi spălaţi cu multă apă!”

f)

W załączniku V punkt 2.1, w wykazie „SPo 2”, przed pozycją w języku hiszpańskim dodaje się następującą pozycję:

„BG

:

Цялото защитно облекло да се изпере след употреба.”

oraz po pozycji w języku portugalskim:

„RO

:

A se spăla toate echipamentele de protecţie după utilizare!”

g)

W załączniku V punkt 2.1, w wykazie „SPo 3”, przed pozycją w języku hiszpańskim dodaje się następującą pozycję:

„BG

:

След запалване на продукта да не се вдишва дима и третираната зона да се напусне незабавно.”

oraz po pozycji w języku portugalskim:

„RO

:

După fumigarea produsului, nu inhalaţi fumul şi părăsiţi imediat zona tratată!”

h)

W załączniku V punkt 2.1, w wykazie „SPo 4”, przed pozycją w języku hiszpańskim dodaje się następującą pozycję:

„BG

:

Опаковката да се отвори на открито и при сухо време.”

oraz po pozycji w języku portugalskim:

„RO

:

Ambalajul trebuie deschis în aer liber şi pe vreme uscată!”

i)

W załączniku V punkt 2.1, w wykazie „SPo 5”, przed pozycją w języku hiszpańskim dodaje się następującą pozycję:

„BG

:

Да се проветрят основно/да се посочи време/третираните площи/оранжериите до изсъхване на разтвора, преди отново да се влезе в тях.”

oraz po pozycji w języku portugalskim:

„RO

:

A se ventila zonele/serele tratate, în întregime/(să se specifice timpul necesar)/până la uscarea produsului pulverizat, înainte de a reintra!”

j)

W załączniku V punkt 2.2, w wykazie „SPe 1”, przed pozycją w języku hiszpańskim dodaje się następującą pozycję:

„BG

:

С цел опазване на подпочвените води/почвообитаващите организми, да не се прилага този или друг продукт, съдържащ (да се посочи активното вещество или групата активни вещества според случая) повече от (да се посочи срока или честотата).”

oraz po pozycji w języku portugalskim:

„RO

:

Pentru protecţia apei freatice/organismelor din sol, nu aplicaţi acest produs sau alt produs care conţine (identificaţi substanţa activă sau clasa corespunzătoare, după caz) mai mult de (să se specifice perioada de timp sau frecvenţa tratamentelor)!”

k)

W załączniku V punkt 2.2, w wykazie „SPe 2”, przed pozycją w języku hiszpańskim dodaje się następującą pozycję:

„BG

:

Да не са прилага при (да се посочи типа почва или ситуацията) почви, с цел опазване на подпочвените води/водните организми.”

oraz po pozycji w języku portugalskim:

„RO

:

Pentru protecţia apei freatice/organismelor acvatice, nu aplicaţi pe sol (să se specifice tipul de sol sau situaţia în cauză)!”

l)

W załączniku V punkt 2.2, w wykazie „SPe 3”, przed pozycją w języku hiszpańskim dodaje się następującą pozycję:

„BG

:

Да се осигури нетретирана буферна зона от (да се посочи разстоянието) до неземеделски земи/повърхностни води, с цел опазване на водните организми/растенията, които не са обект на третиране/членестоногите, които не са обект на третиране/насекомите.”

oraz po pozycji w języku portugalskim:

„RO

:

Pentru protecţia organismelor acvatice/plantelor ne-ţintă/artropodelor/insectelor ne-ţintă respectaţi o zonă tampon netratată de (să se specifice distanţa) până la terenul necultivat/apa de suprafaţă!”

m)

W załączniku V punkt 2.2, w wykazie „SPe 4”, przed pozycją w języku hiszpańskim dodaje się następującą pozycję:

„BG

:

Да не се прилага върху непропускливи повърхности като асфалт, бетон, паваж, железопътни линии и други такива с висок риск за оттичане, с цел опазване на водните организми/растенията, които не са обект на третиране.”

oraz po pozycji w języku portugalskim:

„RO

:

Pentru protecţia organismelor acvatice/plantelor ne-ţintă nu aplicaţi pe suprafeţe impermeabile precum asfalt, ciment, pavaj, cale ferată sau în alte situaţii în care există risc mare de scurgere!”

n)

W załączniku V punkt 2.2, w wykazie „SPe 5”, przed pozycją w języku hiszpańskim dodaje się następującą pozycję:

„BG

:

Продуктът трябва да е напълно инкорпориран в почвата, с цел опазване на птиците/дивите бозайници. Уверете се, че продуктът е напълно инкорпориран и в края на редовете.”

oraz po pozycji w języku portugalskim:

„RO

:

Pentru protecţia păsărilor/mamiferelor sălbatice, produsul trebuie încorporat în totalitate în sol! A se asigura că produsul este încorporat în totalitate la sfârşitul rândurilor!”

o)

W załączniku V punkt 2.2, w wykazie „SPe 6”, przed pozycją w języku hiszpańskim dodaje się następującą pozycję:

„BG

:

Да се отстранят разлетите/разпилените количества, с цел опазване на птиците/дивите бозайници.”

oraz po pozycji w języku portugalskim:

„RO

:

Pentru protecţia păsărilor/mamiferelor sălbatice îndepărtaţi urmele de produs!”

p)

W załączniku V punkt 2.2, w wykazie „SPe 7”, przed pozycją w języku hiszpańskim dodaje się następującą pozycję:

„BG

:

Да не се прилага по време на размножителния период на птиците.”

oraz po pozycji w języku portugalskim:

„RO

:

A nu se aplica produsul în perioada de împerechere a păsărilor!”

q)

W załączniku V punkt 2.2, w wykazie „SPe 8”, przed pozycją w języku hiszpańskim dodaje się następującą pozycję:

„BG

:

Опасен за пчелите/Да не се прилага при култури по време на цъфтеж, с цел опазване на пчелите и други насекоми-опрашители/Да не се използва на места, където има активна паша на пчели/Преместете или покрийте пчелните кошери по време на третирането и за (да се посочи срок) след третиране/Да не се прилага при наличие на цъфтяща плевелна растителност/Плевелите да се унищожат преди цъфтежа им/Да не се прилага преди (да се посочи срок).”

oraz po pozycji w języku portugalskim:

„RO

:

Periculos pentru albine!/Pentru a proteja albinele şi alte insecte polenizatoare nu aplicaţi pe plante în timpul înfloritului!/Nu utilizaţi produsul în timpul sezonului activ al albinelor!/Îndepărtaţi sau acoperiţi stupii în timpul aplicării şi (să se specifice perioada de timp) după tratament!/Nu aplicaţi produsul în perioada de înflorire a buruienilor!/Distrugeţi buruienile înainte de înflorire!/Nu aplicaţi înainte de (să se specifice perioada de timp)!”

r)

W załączniku V punkt 2.3, w wykazie „SPa 1”, przed pozycją w języku hiszpańskim dodaje się następującą pozycję:

„BG

:

Да не се прилага този или друг продукт, съдържащ (да се посочи активното вещество или групата активни вещества според случая) повече от (да се посочи броя на приложенията или срока), за да се избегне развитието на резистентност.”

oraz po pozycji w języku portugalskim:

„RO

:

Pentru a evita apariţia rezistenţei nu aplicaţi acest produs sau orice alt produs conţinând (să se specifice substanţa activă sau clasa de substanţe, după caz) mai mult de (să se specifice numărul de tratamente sau perioada de timp)!”

s)

W załączniku V punkt 2.4, w wykazie „SPr 1”, przed pozycją w języku hiszpańskim dodaje się następującą pozycję:

„BG

:

Примамките да се поставят така, че да бъде сведен до минимум риска от консумация от други животни. Блоковите примамки да се поставят така, че да не могат да бъдат разнесени от гризачи.”

oraz po pozycji w języku portugalskim:

„RO

:

Momeala trebuie depozitată în condiţii de securitate astfel încât să se micşoreze riscul de a fi consumată de către alte animale! A se asigura momeala astfel încât să nu poată fi mutată de către rozătoare!”

t)

W załączniku V punkt 2.4, w wykazie „SPr 2”, przed pozycją w języku hiszpańskim dodaje się następującą pozycję:

„BG

:

Третираните площи трябва да бъдат обозначени в периода на третиране. Да се посочи опасността от отравяне (първично или вторично) с антикоагуланта и да се укаже неговата противоотрова.”

oraz po pozycji w języku portugalskim:

„RO

:

Zona de tratament trebuie marcată în timpul perioadei de aplicare! A se menţiona riscul de otrăvire (principal şi secundar) cu anticoagulant şi antitodul specific!”

u)

W załączniku V punkt 2.4, w wykazie „SPr 3”, przed pozycją w języku hiszpańskim dodaje się następującą pozycję:

„BG

:

Мъртвите гризачи да се отстраняват от третираната площ всеки ден през целия период на третиране. Да не се изхвърлят в кофи за боклук или на сметища.”

oraz po pozycji w języku portugalskim:

„RO

:

Rozătoarele moarte trebuie să fie îndepărate din zona tratată în fiecare zi în timpul tratamentului! A nu se arunca în recipientele pentru gunoi sau la gropile de gunoi!”


Top