EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006L0103

Dyrektywa Rady 2006/103/WE z dnia 20 listopada 2006 r. dostosowująca niektóre dyrektywy w dziedzinie polityki transportowej, w związku z przystąpieniem Bułgarii i Rumunii

OJ L 352M , 31.12.2008, p. 875–882 (MT)
OJ L 363, 20.12.2006, p. 344–351 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 057 P. 305 - 312
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 057 P. 305 - 312
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 061 P. 152 - 159

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 15/12/2012

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2006/103/oj

20.12.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 363/344


DYREKTYWA RADY 2006/103/WE

z dnia 20 listopada 2006 r.

dostosowująca niektóre dyrektywy w dziedzinie polityki transportowej, w związku z przystąpieniem Bułgarii i Rumunii

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając traktat o przystąpieniu Bułgarii i Rumunii (1), w szczególności jego art. 4 ust. 3,

uwzględniając akt przystąpienia Bułgarii i Rumunii, w szczególności jego art. 56,

uwzględniając wniosek Komisji,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z art. 56 aktu przystąpienia, w przypadku gdy akty wydane przez instytucje pozostają w mocy po 1 stycznia 2007 r. i wymagają dostosowań w związku z przystąpieniem, a niezbędne dostosowania nie zostały przewidziane w akcie przystąpienia lub w załącznikach do niego, Rada powinna przyjąć w tym celu niezbędne akty, chyba że akt podstawowy został przyjęty przez Komisję.

(2)

W akcie końcowym konferencji, w ramach prac której przygotowano traktat o przystąpieniu, zwrócono uwagę na fakt, że Wysokie Umawiające się Strony osiągnęły porozumienie polityczne co do pakietu dostosowań aktów prawnych przyjętych przez instytucje, wymaganych w związku z przystąpieniem, oraz wezwały Radę i Komisję do przyjęcia tych dostosowań przed przystąpieniem, w stosownych przypadkach po ich uzupełnieniu i aktualizacji w celu uwzględnienia zmian w prawie Unii.

(3)

Należy zatem wprowadzić stosowne zmiany w dyrektywach 82/714/EWG (2), 91/439/EWG (3), 91/440/EWG (4), 91/672/EWG (5), 92/106/EWG (6), 96/26/WE (7), 1999/37/WE (8), 1999/62/WE (9) i 2003/59/WE (10),

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1

Dyrektywy 82/714/EWG, 91/439/EWG, 91/440/EWG, 91/672/EWG, 92/106/EWG, 96/26/WE, 1999/37/WE, 1999/62/WE i 2003/59/WE zostają zmienione zgodnie z załącznikiem.

Artykuł 2

1.   Państwa członkowskie przyjmą i opublikują nie później niż w dniu przystąpienia Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy. Państwa członkowskie niezwłocznie przekażą Komisji tekst tych przepisów oraz tabelę zbieżności między tymi przepisami a niniejszą dyrektywą.

Przepisy przyjęte przez państwa członkowskie zawierają odesłanie do niniejszej dyrektywy lub odesłanie takie towarzyszy ich urzędowej publikacji. Metody dokonywania takiego odesłania określane są przez państwa członkowskie.

2.   Państwa członkowskie przekazują Komisji teksty najważniejszych przepisów prawa krajowego, które przyjmują w dziedzinie objętej niniejszą dyrektywą.

Artykuł 3

Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie pod warunkiem i w dniu wejścia w życie traktatu o przystąpieniu Bułgarii i Rumunii.

Artykuł 4

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, z dnia 20 listopada 2006 r.

W imieniu Rady

J. KORKEAOJO

Przewodniczący


(1)  Dz.U.L 157 z 21.6.2005, str.11

(2)  Dz.U. L 301 z 28.10.1982, str. 1.

(3)  Dz.U. L 237 z 24.8.1991, str. 1.

(4)  Dz.U. L 237 z 24.8.1991, str. 25.

(5)  Dz.U. L 373 z 31.12.1991, str. 29.

(6)  Dz.U. L 368 z 17.12.1992, str. 38.

(7)  Dz.U. L 124 z 23.5.1996, str. 1.

(8)  Dz.U. L 138 z 1.6.1999, str. 57.

(9)  Dz.U. L 187 z 20.7.1999, str. 42.

(10)  Dz.U. L 226 z 10.9.2003, str. 4.


ZAŁĄCZNIK

POLITYKA TRANSPORTOWA

A.   TRANSPORT DROGOWY

1.

31991 L 0439: dyrektywa Rady 91/439/EWG z dnia 29 lipca 1991 r. w sprawie praw jazdy (Dz.U. L 237 z 24.8.1991, str. 1), zmieniona:

11994 N: Aktem dotyczącym warunków przystąpienia oraz dostosowań w traktatach — przystąpienie Republiki Austrii, Republiki Finlandii i Królestwa Szwecji (Dz.U. C 241 z 29.8.1994, str. 21),

31994 L 0072: dyrektywą Rady 94/72/WE z dnia 19.12.1994 r. (Dz.U. L 337 z 24.12.1994, str. 86),

31996 L 0047: dyrektywą Rady 96/47/WE z dnia 23.7.1996 r. (Dz.U. L 235 z 17.9.1996, str. 1),

31997 L 0026: dyrektywą Rady 97/26/WE z dnia 2.6.1997 r. (Dz.U. L 150 z 7.6.1997, str. 41),

32000 L 0056: dyrektywą Komisji 2000/56/WE z dnia 14.9.2000 r. (Dz.U. L 237 z 21.9.2000, str. 45),

12003 T: Aktem dotyczącym warunków przystąpienia oraz dostosowań w traktatach — przystąpienie Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej (Dz.U. L 236 z 23.9.2003, str. 33),

32003 L 0059: dyrektywą 2003/59/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15.7.2003 r. (Dz.U. L 226 z 10.9.2003, str. 4),

32003 R 1882: rozporządzeniem (WE) nr 1882/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29.9.2003 r. (Dz.U. L 284 z 31.10.2003, str. 1).

a)

W załączniku I punkt 2, tiret trzecie poniżej wyrazów „na stronie 1 znajduje się:” otrzymuje brzmienie:

„—

znak odróżniający państwa członkowskiego wydającego prawo jazdy; znaki te są następujące:

B

:

Belgia

BG

:

Bułgaria

CZ

:

Republika Czeska

DK

:

Dania

D

:

Niemcy

EST

:

Estonia

GR

:

Grecja

E

:

Hiszpania

F

:

Francja

IRL

:

Irlandia

I

:

Włochy

CY

:

Cypr

LV

:

Łotwa

LT

:

Litwa

L

:

Luksemburg

H

:

Węgry

M

:

Malta

NL

:

Niderlandy

A

:

Austria

PL

:

Polska

P

:

Portugalia

RO

:

Rumunia

SLO

:

Słowenia

SK

:

Słowacja

FIN

:

Finlandia

S

:

Szwecja

UK

:

Zjednoczone Królestwo”.

b)

W załączniku I punkt 3, akapit drugi otrzymuje brzmienie:

„Jeżeli państwo członkowskie zamierza dokonać wpisów w językach narodowych innych niż jeden z poniżej wymienionych języków: bułgarski, hiszpański, czeski, duński, niemiecki, estoński, grecki, angielski, francuski, włoski, łotewski, litewski, węgierski, maltański, niderlandzki, polski, portugalski, rumuński, słowacki, słoweński, fiński lub szwedzki, sporządzi ono dwujęzyczną wersję prawa jazdy, używając jednego z wyżej wymienionych języków, bez uszczerbku dla pozostałych przepisów niniejszego załącznika.”

c)

W załączniku Ia punkt 2 litera c) otrzymuje brzmienie:

„c)

znak odróżniający państwa członkowskiego wydającego prawo jazdy, wydrukowany w sposób kontrastujący na tle niebieskiego prostokąta, oraz otoczony przez 12 żółtych gwiazdek; znaki odróżniające są następujące:

B

:

Belgia

BG

:

Bułgaria

CZ

:

Republika Czeska

DK

:

Dania

D

:

Niemcy

EST

:

Estonia

GR

:

Grecja

E

:

Hiszpania

F

:

Francja

IRL

:

Irlandia

I

:

Włochy

CY

:

Cypr

LV

:

Łotwa

LT

:

Litwa

L

:

Luksemburg

H

:

Węgry

M

:

Malta

NL

:

Niderlandy

A

:

Austria

PL

:

Polska

P

:

Portugalia

RO

:

Rumunia

SLO

:

Słowenia

SK

:

Słowacja

FIN

:

Finlandia

S

:

Szwecja

UK

:

Zjednoczone Królestwo”.

d)

W załączniku Ia punkt 2 litera e) otrzymuje brzmienie:

„e)

wyrazy: »Wzór Wspólnot Europejskich« w języku(ach) państwa członkowskiego wydającego prawo jazdy oraz wyrazy »Prawo Jazdy« w innych językach Wspólnoty, wydrukowane w kolorze różowym, w sposób stanowiący tło prawa jazdy:

 

Свидетелство за управление на МПС

 

Permiso de Conducción

 

Řidičský průkaz

 

Kørekort

 

Führerschein

 

Juhiluba

 

Άδεια Οδήγησης

 

Driving Licence

 

Permis de conduire

 

Ceadúnas Tiomána

 

Patente di guida

 

Vadītāja apliecība

 

Vairuotojo pažymėjimas

 

Vezetői engedély

 

Liċenzja tas-Sewqan

 

Rijbewijs

 

Prawo Jazdy

 

Carta de Condução

 

Permis de conducere

 

Vodičský preukaz

 

Vozniško dovoljenje

 

Ajokortti

 

Körkort”;

e)

W załączniku Ia punkt 2 litera b), poniżej wyrazów „Na stronie 2 znajduje się:”, otrzymuje brzmienie:

„Jeżeli państwo członkowskie zamierza dokonać wpisów w językach narodowych innych niż jeden z poniżej wymienionych języków: bułgarski, hiszpański, czeski, duński, niemiecki, estoński, grecki, angielski, francuski, włoski, łotewski, litewski, węgierski, maltański, niderlandzki, polski, portugalski, rumuński, słowacki, słoweński, fiński lub szwedzki, sporządzi ono dwujęzyczną wersję prawa jazdy, używając jednego z wyżej wymienionych języków, bez uszczerbku dla pozostałych przepisów niniejszego załącznika.”

2.

31992 L 0106: dyrektywa Rady 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz.U. L 368 z 17.12.1992, str. 38), zmieniona:

11994 N: Aktem dotyczącym warunków przystąpienia oraz dostosowań w traktatach — przystąpienie Republiki Austrii, Republiki Finlandii i Królestwa Szwecji (Dz.U. C 241 z 29.8.1994, str. 21),

12003 T: Aktem dotyczącym warunków przystąpienia oraz dostosowań w traktatach — przystąpienie Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej (Dz.U. L 236 z 23.9.2003, str. 33).

W artykule 6 ustęp 3, pomiędzy pozycją dotyczącą Belgii a pozycją dotyczącą Republiki Czeskiej dodaje się następującą pozycję:

„—   Bułgaria

данък върху превозните средства;”

oraz pomiędzy pozycją dotyczącą Portugalii a pozycją dotyczącą Słowenii:

„—   Rumunia

Taxa asupra mijloacelor de transport;”.

3.

31996 L 0026: dyrektywa Rady 96/26/WE z dnia 29 kwietnia 1996 r. w sprawie dostępu do zawodu przewoźnika drogowego transportu rzeczy i przewoźnika drogowego transportu osób oraz wzajemnego uznawania dyplomów, świadectw i innych dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji, mająca na celu ułatwienie tym przewoźnikom korzystania z prawa swobody przedsiębiorczości w dziedzinie transportu krajowego i międzynarodowego (Dz.U. L 124 z 23.5.1996, str. 1), ostatnio zmieniona:

31998 L 0076: dyrektywą Rady 98/76/WE z dnia 1.10.1998 r. (Dz.U. L 277 z 14.10.1998, str. 17),

12003 T: Aktem dotyczącym warunków przystąpienia oraz dostosowań w traktatach — przystąpienie Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej (Dz.U. L 236 z 23.9.2003, str. 33),

32004 L 0066: dyrektywą Rady 2004/66/WE z dnia 26.4.2004 r. (Dz.U. L 168 z 1.5.2004, str. 35).

W załączniku Ia, przypis 1 otrzymuje brzmienie:

„(1)

Znak wyróżniający państwo: (B) Belgia, (BG) Bułgaria (CZ) Republika Czeska, (DK) Dania, (D) Niemcy, (EST) Estonia, (GR) Grecja, (E) Hiszpania, (F) Francja, (IRL) Irlandia, (I) Włochy, (CY) Cypr, (LV) Łotwa, (LT) Litwa, (L) Luksemburg, (H) Węgry, (M) Malta, (NL) Niderlandy, (A) Austria, (PL) Polska, (P) Portugalia, (RO) Rumunia, (SLO) Słowenia, (SK) Słowacja, (FIN) Finlandia, (S) Szwecja, (UK) Zjednoczone Królestwo.”.

4.

31999 L 0037: dyrektywa Rady 1999/37/WE z dnia 29 kwietnia 1999 r. w sprawie dokumentów rejestracyjnych pojazdów (Dz.U. L 138 z 1.6.1999, str. 57), zmieniona:

12003 T: Aktem dotyczącym warunków przystąpienia oraz dostosowań w traktatach — przystąpienie Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej (Dz.U. L 236 z 23.9.2003, str. 33),

32003 L 0127: dyrektywą Komisji 2003/127/WE z dnia 23.12.2003 r. (Dz.U. L 10 z 16.1.2004, str. 29).

a)

W załączniku I punkt II.4, po pozycji dotyczącej Belgii dodaje się następującą pozycję:

„BG

:

Bułgaria”

oraz po pozycji dotyczącej Portugalii:

„RO

:

Rumunia”.

b)

W załączniku I punkt III.1.A litera b), po pozycji dotyczącej Belgii dodaje się następującą pozycję:

„BG

:

Bułgaria”

oraz po pozycji dotyczącej Portugalii:

„RO

:

Rumunia”.

c)

W załączniku II punkt II.4, po pozycji dotyczącej Belgii dodaje się następującą pozycję:

„BG

:

Bułgaria”

oraz po pozycji dotyczącej Portugalii:

„RO

:

Rumunia”.

d)

W załączniku II punkt III.1.A litera b), po pozycji dotyczącej Belgii dodaje się następującą pozycję:

„BG

:

Bułgaria”

oraz po pozycji dotyczącej Portugalii:

„RO

:

Rumunia”.

5.

31999 L 0062: dyrektywa 1999/62/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz.U. L 187 z 20.7.1999, str. 42), zmieniona:

12003 T: Aktem dotyczącym warunków przystąpienia oraz dostosowań w traktatach — przystąpienie Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej (Dz.U. L 236 z 23.9.2003, str. 33),

32006 L 0038: dyrektywą 2006/38/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17.5.2006 r. (Dz.U. L 157 z 9.6.2006, str. 8).

W artykule 3 ustęp 1, pomiędzy pozycją dotyczącą Belgii a pozycją dotyczącą Republiki Czeskiej dodaje się następującą pozycję:

„—   Bułgaria

данък върху превозните средства,”;

oraz pomiędzy pozycją dotyczącą Portugalii a pozycją dotyczącą Słowenii:

„—   Rumunia

Taxa asupra mijloacelor de transport.”.

6.

32003 L 0059: dyrektywa 2003/59/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie wstępnej kwalifikacji i okresowego szkolenia kierowców niektórych pojazdów drogowych do przewozu rzeczy lub osób, zmieniająca rozporządzenie Rady (EWG) nr 3820/85 oraz dyrektywę Rady 91/439/EWG i uchylająca dyrektywę Rady 76/914/EWG (Dz.U. L 226 z 10.9.2003, str. 4), zmieniona:

32004 L 0066: dyrektywą Rady 2004/66/WE z dnia 26.4.2004 r. (Dz.U. L 168 z 1.5.2004, str. 35).

a)

W załączniku II punkt 2, poniżej wyrazów „Na stronie pierwszej znajdują się” w literze c), pomiędzy pozycją dotyczącą Belgii a pozycją dotyczącą Republiki Czeskiej dodaje się następującą pozycję:

„BG

:

Bułgaria”

oraz pomiędzy pozycją dotyczącą Portugalii a pozycją dotyczącą Słowenii:

„RO

:

Rumunia”.

b)

W załączniku II punkt 2, poniżej wyrazów „Na stronie pierwszej znajdują się” w literze e), pomiędzy pozycją dotyczącą Belgii a pozycją dotyczącą Republiki Czeskiej dodaje się następującą pozycję:

„карта за квалификация на водача”

oraz pomiędzy pozycją dotyczącą Portugalii a pozycją dotyczącą Słowacji:

„Cartela de pregătire profesională a conducătorului auto”.

c)

W załączniku II punkt 2, poniżej wyrazów „Na stronie drugiej znajdują się”, zdanie drugie w literze b) otrzymuje brzmienie:

„Jeżeli państwo członkowskie zamierza dokonać wpisów w językach narodowych innych niż jeden z poniżej wymienionych języków: bułgarski, hiszpański, czeski, duński, niemiecki, estoński, grecki, angielski, francuski, włoski, łotewski, litewski, węgierski, maltański, niderlandzki, polski, portugalski, rumuński, słowacki, słoweński, fiński lub szwedzki, sporządzi ono dwujęzyczną wersję karty, używając jednego z wyżej wymienionych języków, bez uszczerbku dla pozostałych przepisów niniejszego załącznika.”

B.   TRANSPORT KOLEJOWY

31991 L 0440: dyrektywa Rady 91/440/EWG z dnia 29 lipca 1991 r. w sprawie rozwoju kolei wspólnotowych (Dz.U. L 237 z 24.8.1991, str. 25), zmieniona:

32001 L 0012: dyrektywą 2001/12/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26.2.2001 r. (Dz.U. L 75 z 15.3.2001, str. 1),

12003 T: Aktem dotyczącym warunków przystąpienia oraz dostosowań w traktatach — przystąpienie Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej (Dz.U. L 236 z 23.9.2003, str. 33),

32004 L 0051: dyrektywą 2004/51/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29.4.2004 r. (Dz.U. L 164 z 30.4.2004, str. 164).

W załączniku I w wykazie portów, po pozycji dotyczącej Belgii dodaje się następującą pozycję:

„БЪЛГАРИЯ

Варна

Бургас

Русе

Лом

Видин”;

oraz po pozycji dotyczącej Portugalii:

„ROMÂNIA

Constanţa

Mangalia

Midia

Tulcea

Galaţi

Brăila

Medgidia

Olteniţa

Giurgiu

Zimnicea

Calafat

Turnu Severin

Orşova”

C.   TRANSPORT ŚRÓDLĄDOWY

1.

31982 L 0714: dyrektywa Rady 82/714/EWG z dnia 4 października 1982 r. ustanawiająca wymagania techniczne dla statków żeglugi śródlądowej (Dz.U. L 301 z 28.10.1982, str. 1), zmieniona:

11994 N: Aktem dotyczącym warunków przystąpienia oraz dostosowań w traktatach — przystąpienie Republiki Austrii, Republiki Finlandii i Królestwa Szwecji (Dz.U. C 241 z 29.8.1994, str. 21),

12003 T: Aktem dotyczącym warunków przystąpienia oraz dostosowań w traktatach — przystąpienie Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej (Dz.U. L 236 z 23.9.2003, str. 33).

W załączniku I wprowadza się następujące zmiany:

(i)

w części oznaczonej jako „ROZDZIAŁ II”, „Strefa 3” dodaje się następujące pozycje:

„Republika Bułgarii

Dunaj: od rzecznego km 845 650 do rzecznego km 374 100”,

„Rumunia

Dunaj: od granicy między Serbią-Czarnogórą a Rumunią (na 1075 km) do Morza Czarnego na rzece Sulina,

Dunaj — kanał do Morza Czarnego (64 410 km długości): od połączenia z rzeką Dunaj, na 299 300 km Dunaju w miejscowości Cernavodă (odpowiednio na 64 km i 410 km kanału), do portu Południowa Konstanca — Agigea (na »0« km kanału),

Poarta Albă — kanał Midia Năvodari (34 600 km długości): od połączenia z rzeką Dunaj — kanał na Morzu Czarnym na 29 km i 410 km w miejscowości Poarta Albă (odpowiednio na 27 km i 500 km kanału) do portu Midia (na »0« km kanału)”;

(ii)

w części oznaczonej jako „ROZDZIAŁ III”, „Strefa 4” dodaje się następujące pozycje:

„Rumunia

Wszystkie pozostałe drogi wodne niewymienione w strefie 3.”

2.

31991 L 0672: dyrektywa Rady 91/672 /EWG z dnia 16 grudnia 1991 r. w sprawie wzajemnego uznawania krajowych patentów żeglarskich uprawniających do przewozu rzeczy i osób żeglugą śródlądową (Dz.U. L 373 z 31.12.1991, str. 29), zmieniona:

11994 N: Aktem dotyczącym warunków przystąpienia oraz dostosowań w traktatach — przystąpienie Republiki Austrii, Republiki Finlandii i Królestwa Szwecji (Dz.U. C 241 z 29.8.1994, str. 21),

12003 T: Aktem dotyczącym warunków przystąpienia oraz dostosowań w traktatach — przystąpienie Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej (Dz.U. L 236 z 23.9.2003, str. 33),

32003 R 1882: rozporządzeniem (WE) nr 1882/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29.9.2003 r. (Dz.U. L 284 z 31.10.2003, str. 1).

a)

W załączniku I wprowadza się następujące zmiany:

(i)

w rubryce oznaczonej jako „GRUPA A” dodaje się następujące pozycje:

„Rumunia:

brevet de căpitan fluvial categoria A (patent kapitana żeglugi śródlądowej — kategorii A) (zgodnie z zarządzeniem Ministra Robót Publicznych, Transportu i Mieszkalnictwa nr 984/04.07.2001 zatwierdzającym rozporządzenie w sprawie wydawania krajowych patentów dla członków załóg statków żeglugi śródlądowej, M.Of., str. I, nr 441/6.VIII.2001).”;

(ii)

w rubryce oznaczonej jako „GRUPA B” dodaje się następujące pozycje:

„Republika Bułgarii:

Свидетелство за правоспособност »Капитан вътрешно плаване« (patent kapitana w żegludze śródlądowej)

Свидетелство за правоспособност »Щурман вътрешно плаване« (patent oficera wachtowego w żegludze śródlądowej) (Наредба № 6 от 25.7.2003 г. на министъра на транспорта и съобщенията за компетентност на морските лица в Република България, обн. ДВ, бр.83 от 2003 г. zgodnie z zarządzeniem Ministra Transportu i Komunikacji nr 6 z dnia 25 lipca 2003 r. w sprawie uprawnień żeglarskich w Republice Bułgarii, DV nr 83/2003).”,

„Rumunia

brevet de căpitan fluvial categoria B (patent kapitana żeglugi śródlądowej — kategorii B) (zgodnie z zarządzeniem Ministra Robót Publicznych, Transportu i Mieszkalnictwa nr 984/04.07.2001 zatwierdzającym rozporządzenie w sprawie wydawania krajowych patentów dla członków załóg statków żeglugi śródlądowej, M.Of., str. I, nr 441/6.VIII.2001).”;

b)

W załączniku II dodaje się następującą pozycję:

„Rumunia

Dunaj: od Brăila (na 175 km) do Morza Czarnego na rzece Sulina.”


Top