EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R1549

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1549/2006 z dnia 17 października 2006 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej

OJ L 301, 31.10.2006, p. 1–880 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 02 Volume 021 P. 3 - 882
Special edition in Romanian: Chapter 02 Volume 021 P. 3 - 882

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1549/oj

31.10.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 301/1


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1549/2006

z dnia 17 października 2006 r.

zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (1), w szczególności jego art. 9 oraz art. 12,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie (EWG) nr 2658/87 ustanowiło nomenklaturę towarową, zwaną dalej „Nomenklaturą Scaloną”, w celu jednoczesnego spełnienia wymogów zarówno Wspólnej Taryfy Celnej, statystyk handlu zewnętrznego Wspólnoty, jak i innych polityk wspólnotowych dotyczących przywozu lub wywozu towarów.

(2)

Mając na uwadze uproszczenie legislacyjne, należy unowocześnić Nomenklaturę Scaloną oraz dostosować jej strukturę.

(3)

Konieczna jest zmiana Nomenklatury Scalonej w celu uwzględnienia: zmian wymogów dotyczących statystyk i polityki handlowej, zmian dokonanych w celu wypełnienia międzynarodowych zobowiązań, rozwoju technologicznego lub handlu, potrzeby dostosowania lub wyjaśnienia tekstów oraz zmian w Nomenklaturze Systemu Zharmonizowanego, zgodnie z zaleceniem Rady Współpracy Celnej z dnia 26 czerwca 2004 r. i jego konsekwencjami.

(4)

Zgodnie z art. 12 rozporządzenia (EWG) nr 2658/87 załącznik I do tego rozporządzenia powinien zostać zastąpiony, ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2007 r., pełną wersją Nomenklatury Scalonej wraz z autonomicznymi i konwencyjnymi stawkami celnymi, wynikającymi ze środków przyjętych przez Radę lub przez Komisję.

(5)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Kodeksu Celnego,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Załącznik I do rozporządzenia (EWG) nr 2658/87 zastępuje się tekstem zamieszczonym w Załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 17 października 2006 r.

W imieniu Komisji

László KOVÁCS

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 256 z 7.9.1987, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 996/2006 (Dz.U. L 179 z 1.7.2006, str. 26).


ZAŁĄCZNIK I

NOMENKLATURA SCALONA

SPIS TREŚCI

CZĘŚĆ PIERWSZA — PRZEPISY WSTĘPNE

Sekcja I — Ogólne reguły

A.

Ogólne reguły interpretacji Nomenklatury Scalonej

B.

Ogólne reguły dotyczące ceł

C.

Ogólne reguły mające zastosowanie zarówno do nomenklatury, jak i do ceł

Sekcja II — Przepisy szczególne

A.

Towary przeznaczone dla niektórych kategorii statków, łodzi i podobnych jednostek pływających oraz dla platform wiertniczych lub produkcyjnych

B.

Cywilne statki powietrzne i towary do stosowania w cywilnych statkach powietrznych

C.

Produkty farmaceutyczne

D.

Ryczałtowa stawka celna

E.

Pojemniki i materiały opakowaniowe

F.

Uprzywilejowane traktowanie taryfowe ze względu na rodzaj towarów

Znaki, skróty i symbole

Uzupełniające jednostki miary

CZĘŚĆ DRUGA — TABELA STAWEK CELNYCH

Dział

Sekcja I

Zwierzęta żywe; produkty pochodzenia zwierzęcego

1.

Zwierzęta żywe

2.

Mięso i podroby jadalne

3.

Ryby i skorupiaki, mięczaki i pozostałe bezkręgowce wodne

4.

Produkty mleczarskie; jaja ptasie; miód naturalny; jadalne produkty pochodzenia zwierzęcego, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone

5.

Produkty pochodzenia zwierzęcego, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone

Sekcja II

Produkty pochodzenia roślinnego

6.

Drzewa żywe i pozostałe rośliny; bulwy, korzenie i podobne; kwiaty cięte i liście ozdobne

7.

Warzywa oraz niektóre korzenie i bulwy jadalne

8.

Owoce i orzechy jadalne; skórki owoców cytrusowych lub melonów

9.

Kawa, herbata, maté (herbata paragwajska) i przyprawy

10.

Zboża

11.

Produkty przemysłu młynarskiego; słód; skrobie; inulina; gluten pszenny

12.

Nasiona i owoce oleiste; ziarna, nasiona i owoce różne; rośliny przemysłowe lub lecznicze; słoma i pasza

13.

Szelak; gumy, żywice oraz pozostałe soki i ekstrakty roślinne

14.

Materiały roślinne do wyplatania; produkty pochodzenia roślinnego, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone

Sekcja III

Tłuszcze i oleje pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego oraz produkty ich rozkładu; gotowe tłuszcze jadalne; woski pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego

15.

Tłuszcze i oleje pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego oraz produkty ich rozkładu; gotowe tłuszcze jadalne; woski pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego

Sekcja IV

Gotowe artykuły spożywcze; napoje bezalkoholowe, alkoholowe i ocet; tytoń i przemysłowe namiastki tytoniu

16.

Przetwory z mięsa, ryb lub skorupiaków, mięczaków lub pozostałych bezkręgowców wodnych

17.

Cukry i wyroby cukiernicze

18.

Kakao i przetwory z kakao

19.

Przetwory ze zbóż, mąki, skrobi lub mleka; pieczywa cukiernicze

20.

Przetwory z warzyw, owoców, orzechów lub pozostałych części roślin

21.

Różne przetwory spożywcze

22.

Napoje bezalkoholowe, alkoholowe i ocet

23.

Pozostałości i odpady przemysłu spożywczego; gotowa pasza dla zwierząt

24.

Tytoń i przemysłowe namiastki tytoniu

Sekcja V

Produkty mineralne

25.

Sól; siarka; ziemie i kamienie; materiały gipsowe, wapno i cement

26.

Rudy metali, żużel i popiół

27.

Paliwa mineralne, oleje mineralne i produkty ich destylacji; substancje bitumiczne; woski mineralne

Sekcja VI

Produkty przemysłu chemicznego lub przemysłów pokrewnych

28.

Chemikalia nieorganiczne; organiczne lub nieorganiczne związki metali szlachetnych, metali ziem rzadkich, pierwiastków promieniotwórczych lub izotopów

29.

Chemikalia organiczne

30.

Produkty farmaceutyczne

31.

Nawozy

32.

Ekstrakty garbników lub środków barwiących; garbniki i ich pochodne; barwniki, pigmenty i pozostałe substancje barwiące; farby i lakiery; kit i pozostałe masy uszczelniające; atramenty

33.

Olejki eteryczne i rezinoidy; preparaty perfumeryjne, kosmetyczne lub toaletowe

34.

Mydło, organiczne środki powierzchniowo czynne, preparaty piorące, preparaty smarowe, woski syntetyczne, woski preparowane, preparaty do czyszczenia lub szorowania, świece i artykuły podobne, pasty modelarskie, „woski dentystyczne” oraz preparaty dentystyczne produkowane na bazie gipsu

35.

Substancje białkowe; skrobie modyfikowane; kleje; enzymy

36.

Materiały wybuchowe; wyroby pirotechniczne; zapałki; stopy piroforyczne; niektóre materiały łatwo palne

37.

Materiały fotograficzne lub kinematograficzne

38.

Produkty chemiczne różne

Sekcja VII

Tworzywa sztuczne i artykuły z nich; kauczuk i artykuły z kauczuku

39.

Tworzywa sztuczne i artykuły z nich

40.

Kauczuk i artykuły z kauczuku

Sekcja VIII

Skóry i skórki surowe, skóry wyprawione, skóry futerkowe i artykuły z nich; wyroby siodlarskie i rymarskie; artykuły podróżne, torebki i podobne pojemniki; artykuły z jelit zwierzęcych (innych niż z jelit jedwabników)

41.

Skóry i skórki surowe (inne niż skóry futerkowe) oraz skóry wyprawione

42.

Artykuły ze skóry wyprawionej; wyroby siodlarskie i rymarskie; artykuły podróżne, torebki i podobne pojemniki; artykuły z jelit zwierzęcych (innych niż z jelit jedwabników)

43.

Skóry futerkowe i futra sztuczne; wyroby z nich

Sekcja IX

Drewno i artykuły z drewna; węgiel drzewny; korek i artykuły z korka; wyroby ze słomy, z esparto lub pozostałych materiałów do wyplatania; wyroby koszykarskie i wyroby z wikliny

44.

Drewno i artykuły z drewna; węgiel drzewny

45.

Korek i artykuły z korka

46.

Wyroby ze słomy, z esparto lub pozostałych materiałów do wyplatania; wyroby koszykarskie oraz wyroby z wikliny

Sekcja X

Ścier z drewna lub z pozostałego włóknistego materiału celulozowego; papier lub tektura, z odzysku (makulatura i odpady); papier i tektura oraz artykuły z nich

47.

Ścier z drewna lub z pozostałego włóknistego materiału celulozowego; papier lub tektura, z odzysku (makulatura i odpady)

48.

Papier i tektura; artykuły z masy papierniczej, papieru lub tektury

49.

Książki, gazety, obrazki i pozostałe wyroby przemysłu poligraficznego, drukowane; manuskrypty, maszynopisy i plany

Sekcja XI

Materiały i artykuły włókiennicze

50.

Jedwab

51.

Wełna, cienka lub gruba sierść zwierzęca; przędza i tkanina z włosia końskiego

52.

Bawełna

53.

Pozostałe włókna roślinne; przędza papierowa i tkaniny z przędzy papierowej

54.

Włókna ciągłe chemiczne; pasek i podobne z materiałów włókienniczych chemicznych

55.

Włókna odcinkowe chemiczne

56.

Wata, filc i włókniny; przędze specjalne; szpagat, powrozy, linki i liny oraz artykuły z nich

57.

Dywany i pozostałe pokrycia podłogowe, włókiennicze

58.

Tkaniny specjalne; materiały włókiennicze iglowe; koronki; tkaniny obiciowe; pasmanteria; hafty

59.

Tekstylia impregnowane, pokryte, powleczone lub laminowane; artykuły włókiennicze do celów technicznych

60.

Dzianiny

61.

Odzież i dodatki odzieżowe, z dzianin

62.

Odzież i dodatki odzieżowe, inne niż z dzianin

63.

Pozostałe gotowe artykuły włókiennicze; zestawy; odzież używana i używane artykuły włókiennicze; szmaty

Sekcja XII

Obuwie, nakrycia głowy, parasole, parasole przeciwsłoneczne, laski, stołki myśliwskie, bicze, szpicruty i ich części; pióra preparowane i artykuły z nich; kwiaty sztuczne; artykuły z włosów ludzkich

64.

Obuwie, getry i podobne; części tych artykułów

65.

Nakrycia głowy i ich części

66.

Parasole, parasole przeciwsłoneczne, laski, stołki myśliwskie, bicze, szpicruty i ich części

67.

Pióra i puch, preparowane oraz artykuły z piór lub puchu; kwiaty sztuczne; artykuły z włosów ludzkich

Sekcja ΧIII

Artykuły z kamienia, gipsu, cementu, azbestu, miki lub podobnych materiałów; wyroby ceramiczne; szkło i wyroby ze szkła

68.

Artykuły z kamienia, gipsu, cementu, azbestu, miki lub podobnych materiałów

69.

Wyroby ceramiczne

70.

Szkło i wyroby ze szkła

Sekcja XIV

Perły naturalne lub hodowlane, kamienie szlachetne lub półszlachetne, metale szlachetne, metale platerowane metalem szlachetnym i artykuły z nich; sztuczna biżuteria; monety

71.

Perły naturalne lub hodowlane, kamienie szlachetne lub półszlachetne, metale szlachetne, metale platerowane metalem szlachetnym i artykuły z nich; sztuczna biżuteria; monety

Sekcja XV

Metale nieszlachetne i artykuły z metali nieszlachetnych

72.

Żeliwo i stal

73.

Artykuły z żeliwa lub stali

74.

Miedź i artykuły z miedzi

75.

Nikiel i artykuły z niklu

76.

Aluminium i artykuły z aluminium

77.

(Zarezerwowany do ewentualnego użytku w ramach Zharmonizowanego Systemu)

78.

Ołów i artykuły z ołowiu

79.

Cynk i artykuły z cynku

80.

Cyna i artykuły z cyny

81.

Pozostałe metale nieszlachetne; cermetale; artykuły z tych materiałów

82.

Narzędzia, przybory, noże, łyżki, widelce i pozostałe sztućce z metali nieszlachetnych; ich części z metali nieszlachetnych

83.

Artykuły różne z metali nieszlachetnych

Sekcja XVI

Maszyny i urządzenia mechaniczne; sprzęt elektryczny; ich części; urządzenia do rejestracji i odtwarzania dźwięku, urządzenia telewizyjne do rejestracji i odtwarzania obrazu i dźwięku oraz części i wyposażenie dodatkowe do tych artykułów

84.

Reaktory jądrowe, kotły, maszyny i urządzenia mechaniczne; ich części

85.

Maszyny i urządzenia elektryczne oraz ich części; rejestratory i odtwarzacze dźwięku, rejestratory i odtwarzacze obrazu i dźwięku oraz części i akcesoria do tych artykułów

Sekcja XVII

Pojazdy, statki powietrzne, jednostki pływające oraz współdziałające urządzenia transportowe

86.

Lokomotywy pojazdów szynowych, tabor szynowy i jego części; osprzęt i elementy torów kolejowych lub tramwajowych, i ich części; komunikacyjne urządzenia sygnalizacyjne wszelkich typów, mechaniczne (włączając elektromechaniczne)

87.

Pojazdy nieszynowe oraz ich części i akcesoria

88.

Statki powietrzne, statki kosmiczne i ich części

89.

Statki, łodzie oraz konstrukcje pływające

Sekcja XVIII

Przyrządy i aparatura, optyczne, fotograficzne, kinematograficzne, pomiarowe, kontrolne, precyzyjne, medyczne lub chirurgiczne; zegary i zegarki; instrumenty muzyczne; ich części i akcesoria

90.

Przyrządy i aparatura, optyczne, fotograficzne, kinematograficzne, pomiarowe, kontrolne, precyzyjne, medyczne lub chirurgiczne; ich części i akcesoria

91.

Zegary i zegarki oraz ich części

92.

Instrumenty muzyczne; części i akcesoria do takich artykułów

Sekcja XIX

Broń i amunicja, ich części i akcesoria

93.

Broń i amunicja; ich części i akcesoria

Sekcja XX

Artykuły przemysłowe różne

94.

Meble; pościel, materace, stelaże pod materace, poduszki i podobne artykuły wypychane; lampy i oprawy oświetleniowe, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone; reklamy świetlne, podświetlane tablice i znaki informacyjne i podobne; budynki prefabrykowane

95.

Zabawki, gry i artykuły sportowe; ich części i akcesoria

96.

Artykuły przemysłowe różne

Sekcja XXI

Dzieła sztuki, przedmioty kolekcjonerskie i antyki

97.

Dzieła sztuki, przedmioty kolekcjonerskie i antyki

98.

Kompletny zakład przemysłowy

99.

(Zarezerwowane do specjalnego użytku przez właściwe organy wspólnotowe)

CZĘŚĆ TRZECIA — ZAŁĄCZNIKI TARYFOWE

Sekcja I — Załączniki rolne

Załącznik 1

Elementy rolne (EA), dodatkowe cła za cukier (AD S/Z) oraz dodatkowe cła za mąkę (AD F/M)

Załącznik 2

Produkty, do których ma zastosowanie cena wejścia

Sekcja II — Wykaz substancji farmaceutycznych, które kwalifikują się do bezcłowego traktowania

Załącznik 3

Wykaz międzynarodowych niezastrzeżonych nazw preparatów farmaceutycznych (INN) przewidzianych przez Światową Organizację Zdrowia, które są zwolnione z cła

Załącznik 4

Wykaz przedrostków i przyrostków, które w połączeniu ze związkami chemicznymi INN z załącznika 3 opisują sole, estry lub hydraty tych zwìązków INN; takie sole, estry i hydraty są zwolnione z cła pod warunkiem, że można je zaklasyfikować w tej samej 6-cyfrowej podpozycji HS, jak odpowiadające im związki INN

Załącznik 5

Sole, estry i hydraty związków chemicznych INN, które nie mogą być klasyfikowane w tej samej pozycji HS, jak odpowiadające im związki INN, i które są zwolnione z cła

Załącznik 6

Wykaz półproduktów farmaceutycznych, to znaczy związków stosowanych przy wytwarzaniu gotowych produktów farmaceutycznych, które są zwolnione z cła

Sekcja III — Kontyngenty

Załącznik 7

Kontyngenty taryfowe WTO, które mają zostać otwarte przez właściwe władze wspólnotowe

Sekcja IV — Uprzywilejowane traktowanie taryfowe ze względu na rodzaj towarów

Załącznik 8

Towary nienadające się do spożycia

Załącznik 9

Świadectwa

CZĘŚĆ PIERWSZA

PRZEPISY WSTĘPNE

SEKCJA I

OGÓLNE REGUŁY

A.   Ogólne reguły interpretacji Nomenklatury Scalonej

Klasyfikacja towarów w Nomenklaturze Scalonej podlega następującym regułom:

1.

Tytuły sekcji, działów i poddziałów mają znaczenie wyłącznie orientacyjne; dla celów prawnych klasyfikację towarów należy ustalać zgodnie z brzmieniem pozycji i uwag do sekcji lub działów oraz, o ile nie są one sprzeczne z treścią powyższych pozycji i uwag, zgodnie z następującymi regułami:

2.

a)

Wszelkie informacje o wyrobie zawarte w treści pozycji dotyczą wyrobu niekompletnego lub niegotowego, pod warunkiem że posiada on zasadniczy charakter wyrobu kompletnego lub gotowego. Informacje te dotyczą także wyrobu kompletnego lub gotowego (oraz wyrobu uważanego za taki w myśl postanowień niniejszej reguły), znajdującego się w stanie niezmontowanym lub rozmontowanym.

b)

Wszelkie informacje zawarte w treści pozycji o materiale lub substancji odnoszą się do tego materiału lub substancji bądź w stanie czystym, bądź w mieszaninie lub w połączeniu z innymi materiałami lub substancjami. Również każda informacja o wyrobach z określonego materiału lub substancji odnosi się także do wyrobów wykonanych w całości lub w części z tego materiału lub substancji. Klasyfikowanie wyrobów stanowiących mieszaniny lub składających się z różnych materiałów lub substancji należy ustalać według zasad określonych w regule 3.

3.

Jeżeli stosując regułę 2 b) lub z innego powodu, towary pozornie mogą być klasyfikowane do dwu lub więcej pozycji, klasyfikacji dokonać należy w sposób następujący:

a)

pozycja określająca towar w sposób najbardziej szczegółowy ma pierwszeństwo przed pozycjami określającymi towar w sposób bardziej ogólny. W przypadku gdy dwie pozycje lub więcej odnosi się tylko do części materiałów czy substancji zawartych w mieszaninie lub w wyrobie złożonym albo tylko do części towarów w zestawach przeznaczonych do sprzedaży detalicznej, pozycje te należy uważać za równorzędne, nawet gdy jedna z nich określa dany wyrób w sposób bardziej szczegółowy lub bardziej pełny;

b)

do wyrobów stanowiących mieszaniny wyrobów składających się z różnych materiałów lub wytworzonych z różnych komponentów oraz wyrobów stanowiących komplety do sprzedaży detalicznej, których klasyfikacja w myśl reguły 3 a) nie może być przeprowadzona, należy stosować pozycję obejmującą materiał lub komponent decydujący o zasadniczym charakterze wyrobu, jeżeli takie kryterium jest możliwe do zastosowania;

c)

jeżeli nie można przeprowadzić klasyfikacji według zasad określonych w regule 3 a) lub b), należy stosować pozycję, która w kolejności numerycznej jest ostatnia z pozycji możliwych do zastosowania.

4.

Towary, które nie mogą być klasyfikowane zgodnie z powyższymi regułami, powinny być klasyfikowane do pozycji odpowiednich dla towarów, do których są najbardziej zbliżone.

5.

Oprócz powyższych postanowień, w odniesieniu do niżej wymienionych wyrobów należy stosować następujące reguły:

a)

futerały do aparatów fotograficznych, instrumentów muzycznych, broni, przyborów kreślarskich, naszyjników oraz podobne opakowania, specjalnie dostosowane do przechowywania wyrobów lub ich kompletów, nadające się do długotrwałego użytkowania i występujące z wyrobami, do których są przeznaczone, należy klasyfikować razem z wyrobami, gdy są one normalnie z nimi sprzedawane. Reguły tej jednak nie stosuje się do opakowań, które całemu wyrobowi nadają zasadniczy charakter;

b)

z zastrzeżeniem postanowień zawartych w regule 5 a), opakowania i pojemniki opakowaniowe (1), jeżeli są zazwyczaj stosowane do tego rodzaju towarów, należy klasyfikować razem z tymi towarami. Postanowienie to nie ma jednak zastosowania, jeżeli opakowania nadają się w sposób oczywisty do ponownego użytku.

6.

Klasyfikacja towarów do podpozycji tej samej pozycji powinna być przeprowadzona zgodnie z ich treścią i uwagami do nich, z uwzględnieniem ewentualnych zmian wynikających z powyższych reguł, stosując zasadę, że tylko podpozycje na tym samym poziomie mogą być porównywane. Odpowiednie uwagi do sekcji i działów mają zastosowanie również do tej reguły, jeżeli treść tych uwag nie stanowi inaczej.

B.   Ogólne reguły dotyczące ceł

1.

Stawki celne mające zastosowanie do przywożonych towarów pochodzących z państw, które są Umawiającymi się Stronami Układu Ogólnego w sprawie Taryf Celnych i Handlu lub z którymi Wspólnota Europejska zawarła umowy zawierające klauzulę najwyższego uprzywilejowania, są stawkami konwencyjnymi wskazanymi w kolumnie 3 tabeli stawek celnych. O ile z kontekstu nie wynika inaczej, te stawki konwencyjne mają zastosowanie do towarów innych niż te wskazane powyżej, przywożonych z dowolnego państwa trzeciego.

Konwencyjne stawki celne przedstawione w kolumnie 3 mają zastosowanie od dnia 1 stycznia 2007 r.

Jeżeli autonomiczne stawki celne są niższe niż stawki konwencyjne, mają zastosowanie stawki autonomiczne, przedstawione w formie przypisu.

2.

Ustęp 1 nie ma zastosowania w przypadku, gdy przewidziane są specyficzne autonomiczne stawki celne dla towarów pochodzących z niektórych państw lub w przypadku gdy preferencyjne stawki celne są stosowane zgodnie z umowami.

3.

Ustępy 1 i 2 nie wykluczają stosowania przez państwa członkowskie stawek celnych innych niż te zawarte we Wspólnej Taryfie Celnej, jeżeli ich zastosowanie jest uzasadnione prawem wspólnotowym.

4.

Cła wyrażone w postaci stawek procentowych są cłami ad valorem.

5.

Symbol „EA” wskazuje, że towary nim oznaczone są obciążone „elementem rolnym” ustalonym zgodnie z załącznikiem 1.

6.

Symbol „AD S/Z” lub „AD F/M” w działach od 17 do 19 wskazuje, że maksymalna stawka celna składa się ze stawki ad valorem powiększonej o cło dodatkowe dla niektórych rodzajów cukru lub za mąkę. To cło dodatkowe ustalane jest zgodnie z postanowieniami załącznika 1.

7.

W dziale 22 symbol „€/% vol/hl” oznacza, że cło specyficzne, wyrażone w euro, musi być obliczane za każdą procentową objętość alkoholu za hektolitr. A zatem napój o procentowej objętości alkoholu wynoszącej 40 % musi być liczony w następujący sposób:

„1 €/% vol/hl” = 1 € × 40 — cło w wysokości 40 € za hektolitr, lub

„1 €/% vol/hl + 5 €/hl” = 1 € × 40 plus 5 € — cło w wysokości 45 € za hektolitr.

Dodatkowo, w przypadku jeżeli wskazana jest wartość minimalna (MIN), na przykład „1,6 €/% vol/hl MIN 9 €/hl”, oznacza to, że cło obliczane na podstawie powyższej zasady musi być porównane z cłem minimalnym, na przykład „9 EUR/hl” i wówczas należy zastosować wyższe z tych dwóch ceł.

C.   Ogólne reguły mające zastosowanie zarówno do nomenklatury, jak i do ceł

1.

O ile nie przewidziano inaczej, przepisy dotyczące wartości celnej, oprócz wartości dla wymiaru cła ad valorem, będą stosowane dla ustalenia wartości, na podstawie których ustalony został zakres poszczególnych pozycji lub podpozycji.

2.

W przypadku towarów podlegających opłacie za masę oraz masy, w odniesieniu do której definiowany jest zakres niektórych pozycji lub podpozycji, przyjmuje się:

a)

w przypadku odniesienia do „masy brutto”, łączną masę towarów oraz wszystkich materiałów opakowaniowych i pojemników opakowaniowych;

b)

w przypadku odniesienia do „masy netto” lub po prostu do „masy” bez wyszczególnienia, masę samych towarów bez jakichkolwiek materiałów opakowaniowych i pojemników opakowaniowych.

3.

Równowartość euro w walutach krajowych państw członkowskich, innych niż uczestniczące państwa członkowskie zdefiniowane w rozporządzeniu Rady (WE) nr 974/98 (2) (zwanych dalej „nieuczestniczącymi państwami członkowskimi”), należy ustalać zgodnie z art. 18 rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 (3).

4.

Towary zakwalifikowane do uprzywilejowanego traktowania taryfowego ze względu na ich końcowe przeznaczenie:

Jeżeli cło przywozowe mające zastosowanie na mocy porozumień w sprawie końcowego użycia towarów o szczególnym przeznaczeniu nie jest niższe niż to, które w innym przypadku miałoby zastosowanie do towarów, towary należy klasyfikować do kodu odnoszącego się do ich przeznaczenia, a art. 291–300 rozporządzenia (EWG) nr 2454/93 (Dz.U. L 253 z 11.10.1993) nie mają zastosowania.

SEKCJA II

PRZEPISY SZCZEGÓLNE

A.   Towary przeznaczone dla niektórych kategorii statków, łodzi i podobnych jednostek pływających oraz dla platform wiertniczych lub produkcyjnych

1.

Stawki celne podlegają zawieszeniu w odniesieniu do towarów przeznaczonych do włączenia do statków, łodzi lub pozostałych jednostek pływających wymienionych w poniższej tabeli, do celów ich budowy, naprawy, konserwacji lub przebudowy oraz w odniesieniu do towarów przeznaczonych do umieszczenia w takich statkach, łodziach lub pozostałych jednostkach pływających lub do ich wyposażenia.

2.

Stawki celne zostają zawieszone w odniesieniu do:

a)

towarów przeznaczonych do włączenia do platform wiertniczych lub produkcyjnych:

1)

stałych, objętych podpozycją ex 8430 49, działających na morzu terytorialnym państw członkowskich lub poza nim; lub

2)

pływających lub podwodnych, objętych podpozycją 8905 20,

do celów ich budowy, naprawy, konserwacji lub przekształcenia, oraz w odniesieniu do towarów przeznaczonych do wyposażenia wymienionych platform.

Towary takie, jak: paliwo silnikowe, smary i gaz, które są niezbędne do działania maszyn i aparatury, ale nie są stałymi, integralnymi częściami platform, a używane są na pokładzie w celu budowy, naprawy, konserwacji, przebudowy lub wyposażenia tych platform, uznawane są także za wykorzystane do włączenia do platform wiertniczych lub produkcyjnych;

b)

rur, przewodów, kabli i ich złączy, łączących te platformy wiertnicze lub produkcyjne ze stałym lądem.

Kod CN

Wyszczególnienie

(1)

(2)

8901

Liniowce pasażerskie, łodzie wycieczkowe, promy, statki towarowe, barki oraz podobne jednostki pływające, do przewozu osób lub towarów

8901 10

–  Liniowce pasażerskie, łodzie wycieczkowe oraz podobne jednostki pływające przeznaczone głównie do przewozu osób; promy wszelkiego rodzaju

8901 10 10

– –  Pełnomorskie

8901 20

–  Tankowce

8901 20 10

– –  Pełnomorskie

8901 30

–  Chłodniowce, inne niż te objęte podpozycją 8901 20

8901 30 10

– –  Pełnomorskie

8901 90

–  Pozostałe statki do przewozu towarów oraz pozostałe statki do przewozu zarówno osób, jak i towarów

8901 90 10

– –  Pełnomorskie

8902 00

Statki rybackie; statki przetwórnie oraz pozostałe jednostki pływające, do przetwarzania lub konserwowania produktów rybołówstwa

 

–  Pełnomorskie

8902 00 12

– –  O tonażu brutto przekraczającym 250

8902 00 18

– –  O tonażu brutto nieprzekraczającym 250

8903

Jachty i pozostałe jednostki pływające, wypoczynkowe lub sportowe; łodzie wioślarskie i kajaki

 

–  Pozostałe

8903 91

– –  Żaglowce, nawet z pomocniczym silnikiem

8903 91 10

– – –  Pełnomorskie

8903 92

– –  Motorówki, inne niż z silnikiem przyczepnym

8903 92 10

– – –  Pełnomorskie

8904 00

Holowniki i pchacze

8904 00 10

–  Holowniki

 

–  Pchacze

8904 00 91

– –  Pełnomorskie

8905

Latarniowce, statki pożarnicze, pogłębiarki, dźwigi pływające i pozostałe jednostki pływające, których zdolność żeglugowa ma drugorzędne znaczenie wobec ich podstawowej funkcji; doki pływające; platformy wiertnicze lub produkcyjne, pływające lub podwodne

8905 10

–  Pogłębiarki

8905 10 10

– –  Pełnomorskie

8905 90

–  Pozostałe

8905 90 10

– –  Pełnomorskie

8906

Pozostałe jednostki pływające, włączając okręty wojenne i łodzie ratunkowe, inne niż łodzie wioślarskie

8906 10 00

–  Okręty wojenne

 

–  Pozostałe

8906 90 10

– –  Pełnomorskie

3.

Zawieszenia podlegają warunkom ustanowionym w odpowiednich przepisach wspólnotowych z uwagi na kontrolę celną wykorzystania takich towarów.

B.   Cywilne statki powietrzne i towary do stosowania w cywilnych statkach powietrznych

1.

Zwolnienie z cła przewidziane jest w odniesieniu do:

cywilnych statków powietrznych,

niektórych towarów używanych w cywilnych statkach powietrznych i przeznaczonych do włączenia do tych statków w trakcie ich budowy, naprawy, konserwacji, przebudowy, modyfikacji lub przekształcania,

naziemnych samolotów szkolnych do nauki latania i ich części, do użytku cywilnego.

Towary te objęte są pozycjami i podpozycjami wymienionymi w tabelach w ust. 5.

2.

Do celów ust. 1 tiret pierwsze i drugie „cywilny statek powietrzny” oznacza statek powietrzny inny niż używany w siłach zbrojnych lub podobnych służbach w państwach członkowskich, które prowadzą wojskową lub niecywilną rejestrację.

3.

Do celów ust. 1 tiret drugie wyrażenie „do stosowania w cywilnych statkach powietrznych” obejmuje towary do użytku w naziemnych samolotach szkolnych do nauki latania do użytku cywilnego.

4.

Zwolnienie z cła podlega warunkom określonym w odpowiednich przepisach wspólnotowych, uwzględniając kontrolę celną użytkowania takich towarów (patrz: art. 291 do 300 rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2454/93 (Dz.U. L 253 z 11.10.1993, str. 1) wraz z późniejszymi zmianami).

5.

Towary kwalifikujące się do wymienionego zwolnienia z cła są objęte następującymi pozycjami lub podpozycjami:

3917 40, 4011 30, 4012 13, 4012 20, 6812 99, 7324 10, 7326 20, 8302 10, 8302 20, 8302 42, 8302 49, 8302 60, 8407 10, 8408 90, 8409 10, 8411, 8412 10, 8412 21, 8412 29, 8412 31, 8412 39, 8412 80 80, 8412 90, 8413 19, 8413 20, 8413 30, 8413 50, 8413 60, 8413 70, 8413 81, 8413 91, 8414 10, 8414 20, 8414 30, 8414 51, 8414 59, 8414 80, 8414 90, 8415 81, 8415 82, 8415 83, 8418 10, 8418 30, 8418 40, 8418 61, 8418 69, 8419 50, 8419 81, 8421 19, 8421 21, 8421 23, 8421 29, 8421 31, 8421 39, 8424 10, 8425 11, 8425 19, 8425 31, 8425 39, 8425 42, 8425 49, 8426 99, 8428 10, 8428 20, 8428 33, 8428 39, 8428 90, 8443 32 10, 8471 41, 8471 49, 8471 50, 8471 60, 8471 70, 8479 90, 8483 10, 8483 30, 8483 40, 8483 50, 8483 60, 8483 90, 8484 10, 8484 90, 8501 32, 8501 52, 8501 61, 8501 62, 8501 63, 8502, 8504 10, 8504 31, 8504 32, 8504 33, 8504 40, 8504 50, 8507, 8511 10, 8511 20, 8511 30, 8511 40, 8511 50, 8511 80, 8517 70 11, 8517 70 15, 8517 70 19, 8518 10, 8518 21, 8518 22, 8518 29, 8518 30, 8518 40, 8518 50, 8519 81 95, 8519 89 90, 8521 10, 8526, 8528 41, 8528 51, 8528 61, 8529 10, 8531 10 95, 8531 20, 8531 80, 8539 10, 8544 30, 8801, 8802 11, 8802 12, 8802 20, 8802 30, 8802 40, 8803 10, 8803 20, 8803 30, 8805 29, 9001 90, 9002 90, 9014 10, 9014 20, 9025, 9026, 9029 20 38, 9030 10, 9030 20, 9030 31, 9030 32, 9030 33, 9030 39, 9030 40, 9030 84, 9030 89, 9030 90, 9031 80, 9032, 9104, 9403 20, 9403 70.

Dla następujących podpozycji zwolnienie z cła w stosunku do cywilnych statków powietrznych jest udzielane wyłącznie dla towarów opisanych w kolumnie 2.

Podpozycja

Wyszczególnienie

3917 21 90, 3917 22 90, 3917 23 90, 3917 29 90, 3917 31, 3917 33, 3917 39 90, 7413 00, 8307 10, 8307 90

Z zamocowanym wyposażeniem

4008 29

Kształtowniki, przycięte na wymiar

4009 12, 4009 22, 4009 32, 4009 42

Odpowiednim do przesyłania gazów lub cieczy

3926 90, 4016 10, 4016 93, 4016 99

Do użytku technicznego

4504 90, 4823 90

Uszczelki, podkładki i pozostałe uszczelnienia

6812 80

Inne niż odzież, dodatki do dzieży, obuwie i nakrycia głowy, papier, płyty pilśniowe i filc, materiał do połączeń z prasowanych włókien azbestowych, w arkuszach lub rolkach

6813 20

Na bazie azbestu lub pozostałych substancji mineralnych

7007 21

Wiatrochrony, nieobramowane

7312 10, 7312 90

Z łącznikami zamocowanymi lub wchodzącymi w skład wyrobów

7322 90

Nagrzewnice powietrza i rozdzielacze gorącego powietrza (z wyłączeniem części do nich)

7324 90

Wyroby sanitarne (z wyłączeniem części do nich)

7304 31, 7304 39, 7304 41, 7304 49, 7304 51, 7304 59, 7304 90, 7306 30, 7306 40, 7306 50, 7306 61, 7306 69, 7608 10, 7608 20

Z zamocowanymi łącznikami, odpowiednie do przesyłania gazów lub cieczy

8108 90

Rury i przewody rurowe, z zamontowanymi łącznikami, odpowiednie do przesyłania gazów lub cieczy

8415 90

Do klimatyzatorów objętych podpozycjami 8415 81, 8415 82 lub 8415 83

8419 90

Części wymienników ciepła

8479 89

Akumulatory hydropneumatyczne; mechaniczne urządzenia wykonawcze do odwracaczy ciągu; kompletne kabiny ustępowe specjalnie skonstruowane do takiego zastosowania; nawilżacze i osuszacze powietrza; serwomechanizmy nieelektryczne; rozruszniki nieelektryczne; rozruszniki pneumatyczne do silników turboodrzutowych, turbośmigłowych i pozostałych turbin gazowych; wycieraczki szyby przedniej, nieelektryczne; regulatory śmigieł, nieelektryczne

8501 20, 8501 40

O mocy wyjściowej przekraczającej 735 W, ale nieprzekraczającej 150 kW

8501 31

Silniki o mocy wyjściowej przekraczającej 735 W, prądnice prądu stałego

8501 33

Silniki o mocy wyjściowej nieprzekraczającej 150 kW i prądnice

8501 34 92, 8501 34 98

Prądnice

8501 51

O mocy wyjściowej przekraczającej 735 W

8501 53

O mocy wyjściowej nieprzekraczającej 150 kW

8516 80 20

W połączeniu jedynie z prostym elementem izolacyjnym i połączeniami elektrycznymi, stosowane do odmrażania i zapobiegania oblodzeniu

8517 69 31, 8517 69 39

Do radiotelefonii lub radiotelegrafii

8517 12, 8517 61, 8517 62, 8517 69 90

Aparatura radiotelegraficzna lub radiotelefoniczna

8522 90

Zespoły i podzespoły składające się z dwóch lub więcej części lub elementów złączonych ze sobą, do aparatury objętej podpozycją 8520 90

8529 90

Zespoły i podzespoły składające się z dwóch lub więcej części lub elementów złączonych ze sobą, do aparatury objętej pozycją 8526

8543 70 90

Urządzenia rejestrujące dane lotu, elektryczne selsyny i przetworniki, urządzenia zapobiegające zamarzaniu przedniej szyby i urządzenia zapobiegające zamgleniu szyb, z rezystorami elektrycznymi

8543 90

Zespoły i podzespoły składające się z dwóch lub więcej części lub elementów złączonych ze sobą, do urządzeń rejestrujących dane lotu

8803 90 90

Włączając szybowce

9014 90

Przyrządów objętych podpozycjami 9014 10 i 9014 20

9020 00

Z wyłączeniem części

9029 10

Obrotomierze elektryczne lub elektroniczne

9029 90

Do obrotomierzy, szybkościomierzy i tachometrów

9031 90

objętych podpozycją 9031 80

9109 19, 9109 90

O szerokości lub średnicy nieprzekraczającej 50 mm

9401 10

Niepokryte skórą wyprawioną

9405 10, 9405 60

Z metali nieszlachetnych lub tworzyw sztucznych

9405 92, 9405 99

Części artykułów objętych podpozycją 9405 10 lub 9405 60

6.

Towary wymienione w ust. 5 są ujęte w bazie TARIC według podpozycji wraz z przypisem w następujący sposób: „Objęcie niniejszą podpozycją podlega warunkom ustanowionym w odpowiednych przepisach wspólnotowych (patrz art. 291–300 rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2454/93 (Dz.U. L 253 z 11.10.1993, str. 1) wraz z późniejszymi zmianami)”.

C.   Produkty farmaceutyczne

1.

Zwolnienie z cła przewidziane jest w odniesieniu do produktów farmaceutycznych następujących kategorii:

1)

substancje farmaceutyczne objęte numerami CAS (numerami rejestru chemicznej służby informacyjnej) oraz międzynarodowymi niezastrzeżonymi nazwami (INN) wymienionymi w załączniku 3;

2)

sole, estry i wodziany substancji INN, które zostały opisane poprzez połączenie tych INN-ów z załącznika 3 z przedrostkami lub przyrostkami z załącznika 4, pod warunkiem że takie produkty mogą być klasyfikowane do tych samych 6-cyfrowych podpozycji HS, jak odpowiednia INN;

3)

sole, estry i wodziany INN-ów wymienionych w załączniku 5, a które nie mogą być klasyfikowane do tych samych 6-cyfrowych podpozycji HS, jak odpowiednia substancja INN;

4)

półprodukty farmaceutyczne, tj. związki stosowane do produkcji gotowych produktów farmaceutycznych objętych numerami CAS i ich chemicznymi nazwami wymienionymi w załączniku 6.

2.

Szczególne przypadki:

1)

INN-y obejmują jedynie te substancje, które zostały opisane w wykazach zalecanych i proponowanych INN-ów, publikowanych przez Światową Organizację Zdrowia (WHO). Jeżeli liczba substancji objętych nazwą INN jest mniejsza niż liczba objęta numerem CAS, substancje objęte nazwą INN będą zwolnione z cła;

2)

jeżeli produkt z załącznika 3 lub 6 oznaczony jest numerem CAS jako odpowiadający szczególnemu izomerowi, tylko ten izomer może być zwolniony z cła;

3)

podwójne pochodne (soli, estrów i wodzianów) substancji INN, identyfikowanych jako połączenie związku INN z załącznika 3 z przedrostkiem lub przyrostkiem z załącznika 4, kwalifikują się do zwolnienia z cła, pod warunkiem że mogą być klasyfikowane do tych samych 6-cyfrowych podpozycji HS, co odpowiednia substancja INN:

przykład: ester metylowy alaniny, chlorowodorek;

4)

jeżeli substancja INN z załącznika 3 jest solą (lub estrem), żadne inne sole (lub estry) kwasów odpowiadających temu INN-owi nie podlegają zwolnieniu z cła:

przykład: oksoprenolan potasu (INN): zwolniony z cła

oksoprenolan sodu: niezwolniony z cła.

D.   Ryczałtowa stawka celna

1.

Cło naliczane jest w oparciu o ryczałtową stawkę w wysokości 3,5 % ad valorem w odniesieniu do towarów:

umieszczanych w przesyłkach wysyłanych przez osoby prywatne innym osobom prywatnym, lub

umieszczanych w bagażu podróżnych,

pod warunkiem że taki przywóz pozbawiony jest charakteru handlowego.

Ryczałtową stawkę celną w wysokości 3,5 % stosuje się pod warunkiem, że wartość towarów podlegających opłatom celnym przywozowym nie przekracza 350 € na przesyłkę lub podróżnego.

Ryczałtowe naliczanie opłat nie ma zastosowania do towarów objętych działem 24, które są zawarte w bagażu podróżnych w ilościach przekraczających ilości ustanowione w art. 31 lub 46 rozporządzenia Rady (EWG) nr 918/83 (4).

2.

Przywóz uznawany jest za pozbawiony charakteru handlowego, jeżeli:

a)

w przypadku towarów umieszczanych w przesyłkach wysyłanych przez osoby prywatne innym osobom prywatnym, takie przesyłki:

mają charakter okazjonalny,

zawierają towary przeznaczone wyłącznie na użytek własny odbiorcy lub jego rodziny, które ze względu na swój charakter lub ilość nie posiadają żadnego przeznaczenia handlowego,

są wysyłane przez nadawcę do odbiorcy bez jakiegokolwiek rodzaju opłat;

b)

w przypadku towarów umieszczanych w bagażu podróżnych:

mają charakter okazjonalny, oraz

składają się wyłącznie z towarów przeznaczonych na użytek własny podróżnych lub ich rodzin lub z towarów przeznaczonych na prezenty; rodzaj i ilość takich towarów nie może wskazywać na ich przywóz w celach handlowych.

3.

Stawka celna ryczałtowa nie ma zastosowania do towarów przywożonych na warunkach ustanowionych w ust. 1 i 2, jeżeli przed zastosowaniem wspomnianej stawki osoba uprawniona zażądała, aby towary podlegały odpowiadającym im stawkom celnym. Wówczas wszystkie towary stanowiące przesyłkę podlegają odpowiadającym im opłatom celnym przywozowym, bez naruszania przepisów dotyczących zwolnień z cła przewidzianych zgodnie z art. 29–31 i 45–49 rozporządzenia (EWG) nr 918/83.

Dla celów pierwszego akapitu opłaty celne przywozowe oznaczają zarówno cła, jak i opłaty o skutku równoważnym, oraz inne opłaty przywozowe przewidziane na mocy wspólnej polityki rolnej lub na mocy przepisów szczególnych, mających zastosowanie do niektórych towarów uzyskanych z przetworzenia produktów rolnych.

4.

Nieuczestniczące państwa członkowskie mogą zaokrąglić sumę wynikającą z przeliczenia kwoty 350 € na waluty krajowe.

5.

Nieuczestniczące caństwa członkowskie mogą utrzymać bez zmian równowartość kwoty 350 € w walucie krajowej, jeżeli, w chwili waloryzacji rocznej przewidzianej w art. 18 ust. 2 rozporządzenia (EWG) nr 2913/92, kwota po przeliczeniu, przed dokonaniem zaokrąglenia przewidzianego w ust. 4, będzie się różnić o mniej niż 5 % lub będzie niższa niż równowartość kwoty wyrażona w walucie krajowej.

E.   Pojemniki i materiały opakowaniowe

Następujące przepisy stosuje się do pojemników i materiałów opakowaniowych wymienionych w ogólnej regule interpretacyjnej 5 lit. a) i b) oraz wprowadzonych do swobodnego obrotu wraz z towarami w nich zawartymi lub z którymi są one przedstawiane.

1.

Jeżeli, zgodnie z przepisami 5. ogólnej reguły interpretacyjnej, pojemniki i materiały opakowaniowe są klasyfikowane wraz z towarami, wówczas:

a)

są obciążone taką samą stawką celną, jak towary:

jeżeli takie towary podlegają cłu ad valorem, lub

jeżeli mają zostać włączone do podlegającej ocleniu masy towarów;

b)

są bez cła:

jeżeli towary są bez cła, lub

jeżeli towary podlegają ocleniu w inny sposób niż poprzez odniesienie do masy lub wartości, lub

jeżeli masa pojemników i materiałów opakowaniowych nie jest włączona do podlegającej ocleniu masy towarów.

2.

Jeżeli pojemniki i materiały opakowaniowe objęte przepisami ust. 1 lit. a) i b) zawierają lub są przedstawiane z towarami o różnym opisie taryfowym, masa i wartość pojemników i materiałów opakowaniowych, w celu określenia ich masy lub wartości podlegającej cłu, jest rozdzielona na wszystkie zawarte w nich towary, proporcjonalnie do ich masy lub wartości.

F.   Uprzywilejowane traktowanie taryfowe ze względu na rodzaj towarów

1.

Uprzywilejowane traktowanie taryfowe ze względu na rodzaj towarów udzielane jest, pod pewnymi warunkami, w odniesieniu do:

towarów nienadających się do spożycia,

nasion,

gazy młynarskiej, niegotowej,

niektórych rodzajów świeżych winogron stołowych, tytoniu i saletry.

Towary te objęte są podpozycjami (5) z przypisem w brzmieniu: „Objęcie niniejszą podpozycją podlega warunkom ustanowionym w sekcji II, pkt F przepisów wstępnych”.

2.

Towary nienadające się do spożycia przez ludzi, w odniesieniu do których przyznano uprzywilejowane traktowanie taryfowe z uwagi na ich rodzaj, wymienione są w załączniku 8 poprzez odniesienie do pozycji, w ramach której są klasyfikowane wraz z ich wyszczególnieniem i ilością użytych denaturantów. Takie towary uznawane są za niezdatne do spożycia, jeżeli towary, które mają zostać skażone, i denaturanty są jednorodnie zmieszane, a ich rozdzielenie jest gospodarczo niewykonalne.

3.

Towary wymienione poniżej klasyfikowane są do odpowiednich pozycji towarowych przeznaczonych do sadzenia lub siewu, pod warunkiem że towary te spełniają wymagania odpowiednich przepisów wspólnotowych:

dotyczących słodkiej kukurydzy, orkiszu, hybryd kukurydzy, ryżu i sorgo (dyrektywa Rady 66/402/EWG (6)),

dotyczących sadzeniaków ziemniaków (dyrektywa Rady 2002/56/WE z dnia 13 czerwca 2002 r. (7)),

dotyczących nasion i owoców oleistych (dyrektywa Rady 2002/57/WE z dnia 13 czerwca 2002 r. (8)).

Jeżeli hybrydy słodkiej kukurydzy, orkisz, hybrydy kukurydzy, ryż, hybrydy sorgo lub nasiona i owoce oleiste odpowiadają rodzajowi, dla którego nie mają zastosowania przepisy rolne, podlegają uprzywilejowanemu traktowaniu taryfowemu ze względu na ich rodzaj, udzielanemu pod warunkiem ustalenia, że towary są rzeczywiście przeznaczone do siewu.

4.

Uprzywilejowane traktowanie taryfowe udzielane jest w odniesieniu do gazy młynarskiej niegotowej, pod warunkiem że towary są oznaczone w sposób nieusuwalny, określający je jako przeznaczone do odsiewania lub podobnych celów przemysłowych.

5.

Uprzywilejowane traktowanie taryfowe udzielane jest w odniesieniu do świeżych winogron stołowych, tytoniu i saletry, pod warunkiem przedstawienia należycie potwierdzonego świadectwa. Wzory i przepisy regulujące wystawianie świadectw określone są w załączniku 9.

ZNAKI, SKRÓTY I SYMBOLE

Odnosi się do nowych numerów kodów CN

Odnosi się do kodów CN używanych w poprzednim roku, ale ze zmienioną klasyfikacją towarową

AD F/M

Dodatkowe cło za mąkę

AD S/Z

Dodatkowe cło za cukier

b/f

Butelki/kolby

cm/s

Centymetr(-y) na sekundę

EA

Element rolny

Euro

INN

Międzynarodowe niezastrzeżone nazwy preparatów farmaceutycznych

INNM

Międzynarodowe niezastrzeżone nazwy preparatów farmaceutycznych modyfikowanych

ISO

Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna

Kb

1 024 bitów

kg/br

Kilogram, brutto

kg/net

Kilogram, netto

kg/net eda

Kilogram masy netto po odsączeniu

kg/net mas

Kilogram suchej substancji netto

MAX

Maksimum

Mbit

1 048 576 bitów

MIN

Minimum

ml/g

Mililitr(-y) na gram

mm/s

Milimetr(-y) na sekundę

RON

Liczba oktanowa oznaczona metodą badawczą

Uwaga:

Numer pozycji wpisany między dwa nawiasy kwadratowe w kolumnie 1 tabeli stawek celnych wskazuje, że pozycja została skreślona (na przykład pozycja [1519]).

UZUPEŁNIAJĄCE JEDNOSTKI MIARY

c/k

Karat (1 karat metryczny = 2 × 10–4 kg)

ce/el

Liczba ogniw

ct/l

Ładowność w tonach (9)

g

Gram

gi F/S

Gram izotopów rozszczepialnych

GT

Tonaż brutto

kg C5H14ClNO

Kilogram chlorku choliny

kg H2O2

Kilogram nadtlenku wodoru

kg K2O

Kilogram tlenku potasu

kg KOH

Kilogram wodorotlenku potasu (potaż żrący)

kg met.am.

Kilogram metyloaminy

kg N

Kilogram azotu

kg NaOH

Kilogram wodorotlenku sodu (soda kaustyczna)

kg/net eda

Kilogram masy netto po odsączeniu

kg P2O5

Kilogram pentatlenku difosforu

kg 90 % sdt

Kilogram suchej substancji 90 %

kg U

Kilogram uranu

1 000 kWh

Tysiąc kilowatogodzin

l

Litr

1 000 l

Tysiąc litrów

l alc. 100 %

Litr czystego (100 %) alkoholu

m

Metr

m2

Metr kwadratowy

m3

Metr sześcienny

1 000 m3

Tysiąc metrów sześciennych

pa

Ilość par

p/st

Ilość sztuk

100 p/st

Sto sztuk

1 000 p/st

Tysiąc sztuk

TJ

Teradżul (wartość opałowa górna)

CZĘŚĆ DRUGA

TABELA STAWEK CELNYCH

SEKCJA I

ZWIERZĘTA ŻYWE; PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO

Uwagi

1.

Każda informacja w tej sekcji dotycząca konkretnego rodzaju lub gatunku zwierzęcia odnosi się również do młodych sztuk tego rodzaju lub gatunku, jeśli z kontekstu nie wynika inaczej.

2.

Jeśli z kontekstu nie wynika inaczej, to w całym tekście nomenklatury każda informacja dotycząca produktów „suszonych” obejmuje również produkty, które były odwodnione, odparowane lub liofilizowane.

DZIAŁ 1

ZWIERZĘTA ŻYWE

Uwaga

1.

Niniejszy dział obejmuje wszystkie zwierzęta żywe, z wyjątkiem:

a)

ryb i skorupiaków, mięczaków i pozostałych bezkręgowców wodnych, objętych pozycjami 0301, 0306 lub 0307;

b)

kultur mikroorganizmów i pozostałych produktów objętych pozycją 3002;

c)

zwierząt objętych pozycją 9508.

Kod CN

Wyszczególnienie

Stawka celna konwencyjna (%)

Uzupełniająca jednostka miary

(1)

(2)

(3)

(4)

0101

Konie, osły, muły i osłomuły, żywe

 

 

0101 10

–  Zwierzęta hodowlane czystej krwi

 

 

0101 10 10

– –  Konie (10)

bez cła

p/st

0101 10 90

– –  Pozostałe

7,7

p/st

0101 90

–  Pozostałe

 

 

 

– –  Konie

 

 

0101 90 11

– – –  Do uboju (11)

bez cła

p/st

0101 90 19

– – –  Pozostałe

11,5

p/st

0101 90 30

– –  Osły

7,7

p/st

0101 90 90

– –  Muły i osłomuły

10,9

p/st

0102

Bydło żywe

 

 

0102 10

–  Zwierzęta hodowlane czystej krwi (12)

 

 

0102 10 10

– –  Jałówki (bydło płci żeńskiej, które nigdy nie miało cielaka)

bez cła

p/st

0102 10 30

– –  Krowy

bez cła

p/st

0102 10 90

– –  Pozostałe

bez cła

p/st

0102 90

–  Pozostałe

 

 

 

– –  Gatunki domowe

 

 

0102 90 05

– – –  O masie nieprzekraczającej 80 kg

10,2 + 93,1 €/100 kg/net (13)

p/st

 

– – –  O masie przekraczającej 80 kg, ale nieprzekraczającej 160 kg

 

 

0102 90 21

– – – –  Do uboju

10,2 + 93,1 €/100 kg/net

p/st

0102 90 29

– – – –  Pozostałe

10,2 + 93,1 €/100 kg/net (13)

p/st

 

– – –  O masie przekraczającej 160 kg, ale nieprzekraczającej 300 kg

 

 

0102 90 41

– – – –  Do uboju

10,2 + 93,1 €/100 kg/net

p/st

0102 90 49

– – – –  Pozostałe

10,2 + 93,1 €/100 kg/net (13)

p/st

 

– – –  O masie przekraczającej 300 kg

 

 

 

– – – –  Jałówki (bydło płci żeńskiej, które nigdy nie miało cielaka)

 

 

0102 90 51

– – – – –  Do uboju

10,2 + 93,1 €/100 kg/net

p/st

0102 90 59

– – – – –  Pozostałe

10,2 + 93,1 €/100 kg/net (13)

p/st

 

– – – –  Krowy

 

 

0102 90 61

– – – – –  Do uboju

10,2 + 93,1 €/100 kg/net

p/st

0102 90 69

– – – – –  Pozostałe

10,2 + 93,1 €/100 kg/net (13)

p/st

 

– – – –  Pozostałe

 

 

0102 90 71

– – – – –  Do uboju

10,2 + 93,1 €/100 kg/net

p/st

0102 90 79

– – – – –  Pozostałe

10,2 + 93,1 €/100 kg/net (13)

p/st

0102 90 90

– –  Pozostałe

bez cła

p/st

0103

Świnie żywe

 

 

0103 10 00

–  Zwierzęta hodowlane czystej krwi (14)

bez cła

p/st

 

–  Pozostałe

 

 

0103 91

– –  O masie mniejszej niż 50 kg

 

 

0103 91 10

– – –  Gatunki domowe

41,2 €/100 kg/net

p/st

0103 91 90

– – –  Pozostałe

bez cła

p/st

0103 92

– –  O masie 50 kg lub większej

 

 

 

– – –  Gatunki domowe

 

 

0103 92 11

– – – –  Maciory mające prosiaki co najmniej raz, o masie nie mniejszej niż 160 kg

35,1 €/100 kg/net

p/st

0103 92 19

– – – –  Pozostałe

41,2 €/100 kg/net

p/st

0103 92 90

– – –  Pozostałe

bez cła

p/st

0104

Owce i kozy, żywe

 

 

0104 10

–  Owce

 

 

0104 10 10

– –  Zwierzęta hodowlane czystej krwi (15)

bez cła

p/st

 

– –  Pozostałe

 

 

0104 10 30

– – –  Jagnięta (do jednego roku życia)

80,5 €/100 kg/net (13)

p/st

0104 10 80

– – –  Pozostałe

80,5 €/100 kg/net (13)

p/st

0104 20

–  Kozy

 

 

0104 20 10

– –  Zwierzęta hodowlane czystej krwi (15)

3,2

p/st

0104 20 90

– –  Pozostałe

80,5 €/100 kg/net (13)

p/st

0105

Drób domowy żywy, to znaczy ptactwo z gatunku Gallus domesticus, kaczki, gęsi, indyki i perliczki

 

 

 

–  O masie nieprzekraczającej 185 g

 

 

0105 11

– –  Ptactwo z gatunku Gallus domesticus

 

 

 

– – –  Pisklęta płci żeńskiej pochodzące z hodowli w drugim i trzecim pokoleniu

 

 

0105 11 11

– – – –  Nioski

52 €/1 000 p/st

p/st

0105 11 19

– – – –  Pozostałe

52 €/1 000 p/st

p/st

 

– – –  Pozostałe

 

 

0105 11 91

– – – –  Nioski

52 €/1 000 p/st

p/st

0105 11 99

– – – –  Pozostałe

52 €/1 000 p/st

p/st

0105 12 00

– –  Indyki

152 €/1 000 p/st

p/st

0105 19

– –  Pozostałe

 

 

0105 19 20

– – –  Gęsi

152 €/1 000 p/st

p/st

0105 19 90

– – –  Kaczki i perliczki

52 €/1 000 p/st

p/st

 

–  Pozostałe

 

 

0105 94 00

– –  Ptactwo z gatunku Gallus domesticus

20,9 €/100 kg/net

p/st

0105 99

– –  Pozostałe

 

 

0105 99 10

– – –  Kaczki

32,3 €/100 kg/net

p/st

0105 99 20

– – –  Gęsi

31,6 €/100 kg/net

p/st

0105 99 30

– – –  Indyki

23,8 €/100 kg/net

p/st

0105 99 50

– – –  Perliczki

34,5 €/100 kg/net

p/st

0106

Pozostałe zwierzęta żywe

 

 

 

–  Ssaki

 

 

0106 11 00

– –  Naczelne

bez cła

p/st

0106 12 00

– –  Wieloryby, delfiny i morświny (ssaki z rzędu waleni); manaty i krowy morskie (ssaki z rzędu syren)

bez cła

p/st

0106 19

– –  Pozostałe

 

 

0106 19 10

– – –  Króliki domowe

3,8

p/st

0106 19 90

– – –  Pozostałe

bez cła

0106 20 00

–  Gady (włączając węże i żółwie)

bez cła

p/st

 

–  Ptaki

 

 

0106 31 00

– –  Ptaki drapieżne

bez cła

p/st

0106 32 00

– –  Papugowate (włączając papugi, papugi długoogonowe, ary i kakadu)

bez cła

p/st

0106 39

– –  Pozostałe

 

 

0106 39 10

– – –  Gołębie

6,4

p/st

0106 39 90

– – –  Pozostałe

bez cła

0106 90 00

–  Pozostałe

bez cła

DZIAŁ 2

MIĘSO I PODROBY JADALNE

Uwaga

1.

Niniejszy dział nie obejmuje:

a)

produktów opisanych w pozycjach od 0201 do 0208 oraz 0210 nienadających się lub nieodpowiednich do spożycia przez ludzi;

b)

jelit, pęcherzy i żołądków zwierzęcych (pozycja 0504) lub krwi zwierzęcej (pozycja 0511 lub 3002);

c)

tłuszczu zwierzęcego innego niż produkty objęte pozycją 0209 (dział 15).

Uwagi dodatkowe

1.

A.

Poniższe wyrażenia będą oznaczały, co następuje:

a)

„tusze wołowe” — w podpozycjach 0201 10 i 0202 10 oznaczają całe tusze ubitych zwierząt po upuszczeniu krwi, wypatroszeniu i oskórowaniu, importowane z głowami lub bez, z racicami lub bez, z dołączonymi pozostałymi podrobami lub bez. Jeśli tusze sprowadzane są bez głów, głowa musi być odcięta od tuszy na złączu potylicznym. Jeśli tusze sprowadzane są bez racic, muszą one być odcięte w stawie nadgarstka lub skokowym; „tusza” powinna posiadać w przedniej części wszystkie kości i kark, szyję oraz łopatkę z większą ilością niż 10 par żeber;

b)

„półtusze wołowe” — w podpozycjach 0201 10 i 0202 10 są produktem powstałym z symetrycznego podziału całej tuszy cięciem wzdłużnym przez środek szyi, karku, grzbietu, kręgów lędźwiowych i krzyżowych oraz przez środek spojenia mostka; „półtusza” powinna w przedniej części posiadać wszystkie kości i kark, szyję oraz łopatkę z większą ilością żeber niż 10;

c)

„ćwierci kompensowane” — w podpozycjach 0201 20 20 i 0202 20 10 są to porcje utworzone:

z ćwierci przedniej posiadającej wszystkie kości, kark, szyję i łopatkę, powstałej z półtuszy przez cięcie na 10 żebrze; oraz ćwierci tylnej posiadającej wszystkie kości, udo i krzyżową, powstałej z półtuszy przez przecięcie na trzecim żebrze, lub

z ćwierci posiadającej wszystkie kości, kark, szyję i łopatkę, powstałej przez cięcie na piątym żebrze z przyłączoną całą pachwiną i piersią; oraz ćwierci tylnej posiadającej wszystkie kości, udo i krzyżową, powstałej przez cięcie na ósmym żebrze.

Ćwierci przednie i tylne stanowiące „ćwierci kompensowane” muszą być przedstawiane organom celnym w tym samym czasie i w równych ilościach, a całkowita masa ćwierci przednich musi być równa całkowitej masie części tylnych; dopuszcza się jednak różnicę pomiędzy masami obu części w przesyłce, pod warunkiem że nie przekroczy ona 5 % masy części cięższej (ćwierci przednich lub tylnych);

d)

„ćwierci przednie nierozdzielone” — w podpozycjach 0201 20 30 i 0202 20 30 są to przednie części tuszy posiadające wszystkie kości, kark, szyję i łopatkę z minimalnie czterema parami żeber oraz maksymalnie z 10 parami żeber (cztery pary żeber muszą być w całości, pozostałe mogą być przecięte), włącznie z cienką pachwiną lub bez;

e)

„ćwierci przednie rozdzielone” — w podpozycjach 0201 20 30 i 0202 20 30 są to przednie części półtuszy posiadające wszystkie kości, kark, szyję i łopatkę z minimalnie czterema żebrami, oraz maksymalnie z 10 żebrami (pierwsze cztery żebra muszą być w całości, pozostałe mogą być przecięte), włącznie z cienką pachwiną lub bez;

f)

„ćwierci tylne nierozdzielone” — w podpozycjach 0201 20 50 i 0202 20 50 są to tylne części tuszy posiadające wszystkie kości, udo i krzyżową włącznie z polędwicą, z minimalnie trzema parami żeber w całości lub przeciętych, z goleniem lub bez oraz z cienką pachwiną lub bez;

g)

„ćwierci tylne rozdzielone” — w podpozycjach 0201 20 50 i 0202 20 50 są to tylne części półtuszy posiadające wszystkie kości, udo i krzyżową włącznie z polędwicą, z minimalnie trzema całymi lub przeciętymi żebrami, z goleniem lub bez oraz z cienką pachwiną lub bez;

h)

1.

„rostbef i antrykot” — cięte w kawałki — w podpozycji 0202 30 50 oznaczają grzbietową część ćwierci przedniej, włącznie z górną częścią łopatki, otrzymaną z ćwierci przedniej z minimalnie czterema oraz maksymalnie 10 żebrami przez przecięcie wzdłuż linii prostej od punktu, gdzie pierwsze żebro łączy się z pierwszym segmentem mostka, do punktu na przeponie będącego przedłużeniem dziesiątego żebra;

2.

„szponder” — cięty w kawałki — w podpozycji 0202 30 50 oznacza dolną część ćwierci przedniej, obejmującą szponder od pępka do mostka.

B.

Produkty objęte uwagami dodatkowymi 1 pkt A od a) do g) do niniejszego działu mogą być zgłaszane z kręgosłupem lub bez.

C.

Przy określaniu liczby całych lub ciętych żeber, o których mowa w uwadze dodatkowej 1 pkt A, uwzględnia się tylko żebra połączone z kręgosłupem. Jeżeli kręgosłup został usunięty, uwzględnia się tylko żebra, które były połączone z kręgosłupem przed jego usunięciem.

2.

A.

Poniższe wyrażenia będą oznaczały, co następuje:

a)

„tusze lub półtusze” — w podpozycjach 0203 11 10 i 0203 21 10oznaczają bite świnie w postaci tusz świń domowych po upuszczeniu krwi i wypatroszeniu, z usuniętymi racicami i szczeciną. Półtusze otrzymuje się z tuszy przez centryczne przecięcie wzdłuż kręgów szyjnych, karkowych, grzbietowych, lędźwiowych i krzyżowych oraz przez środek spojenia mostka. Tusze i półtusze, o których mowa, mogą być z głowami lub bez, z podgardlem, nogami, sadłem, nerkami, ogonem lub przeponą, lub bez nich. Półtusze mogą być z rdzeniem kręgowym, mózgiem lub językiem, lub bez nich. Tusze i półtusze loch mogą być z wymionami (gruczołami mlecznymi) lub bez nich;

b)

„szynki” (nogi) — w podpozycjach 0203 12 11, 0203 22 11, 0210 11 11 i 0210 11 31 oznaczają tylną (ogonową) część półtuszy, włącznie z kośćmi, z nogami, goleniami, skórą z tłuszczem podskórnym, lub bez nich.

Szynka (noga) jest tak oddzielona od reszty półtuszy, że obejmuje najwyżej ostatni kręg lędźwiowy;

c)

„przodki” — w podpozycjach 0203 19 11, 0203 29 11, 0210 19 30 i 0210 19 60 — to przednie (czaszkowe) części półtuszy bez głowy, z podgardlem lub bez, włącznie z kośćmi, z nogami, goleniami, skórą lub tłuszczem podskórnym, lub bez nich.

Przodek jest tak oddzielony od reszty półtuszy, że obejmuje najwyżej piąty krąg grzbietowy.

Górna (grzbietowa) część przodka, nawet zawierająca kość łopatkową i przyczepione mięśnie (koniec szyjny w stanie świeżym lub obojczyk solony), jest uważana jako schab, jeśli jest oddzielona od dolnej (brzusznej) części przodka przez odcięcie tuż poniżej kręgosłupa;

d)

„łopatki” — w podpozycjach 0203 12 19, 0203 22 19, 0210 11 19 i 0210 11 39 oznaczają dolną część przodka, nawet zawierającą kość łopatkową i przyczepione mięśnie, włącznie z kośćmi, z nogami, goleniami, skórą z tłuszczem podskórnym, lub bez nich.

Kość łopatkowa i przyczepione mięśnie zgłaszane oddzielnie pozostają w zakresie tej pozycji jako części łopatki;

e)

„schab” — w podpozycjach 0203 19 13, 0203 29 13, 0210 19 40 i 0210 19 70 oznacza górną część półtuszy, ciągnącą się od pierwszego kręgu karkowego do kręgu ogonowego, włącznie z kośćmi, z polędwicą, kością łopatkową, tłuszczem podskórnym lub skórą, lub bez nich.

Schab jest oddzielony od dolnej części półtuszy przez cięcie tuż poniżej kręgosłupa;

f)

„boczek” — w podpozycjach 0203 19 15, 0203 29 15, 0210 12 11 i 0210 12 19 oznacza dolną część półtuszy położoną pomiędzy szynką (nogą) i łopatką, z kośćmi lub bez, ale ze skórą i tłuszczem podskórnym;

g)

„bok bekonowy” — w podpozycji 0210 19 10 oznacza półtuszę wieprzową bez głowy, podgardla, nóg, ogona, sadła, nerek, polędwicy, kości łopatkowej, mostka, kręgosłupa, miednicy i przepony;

h)

„szpencer” — w podpozycji 0210 19 10 oznacza bok bekonowy bez szynki, nawet z kośćmi;

ij)

„bok trzyćwierciowy” — w podpozycji 0210 19 20 oznacza bok bekonowy bez przodka, nawet z kośćmi;

k)

„środek” — w podpozycji 0210 19 20 oznacza bok bekonowy bez szynki i przodka, nawet z kośćmi.

Niniejsza podpozycja obejmuje również kawałki środka z tkanką schabu i brzucha, w naturalnej proporcji do całego środka.

B.

Części kawałków zdefiniowanych w uwadze 2 pkt A f) zaliczane są do tych samych podpozycji, jeżeli posiadają skórę i tłuszcz podskórny.

Jeżeli kawałki zaliczone do podpozycji 0210 11 11, 0210 11 19, 0210 11 31, 0210 11 39, 0210 19 30 i 0210 19 60 pochodzą z boku bekonowego, z którego zostały usunięte kości wymienione w uwadze 2 pkt A g), linie cięć powinny odpowiadać cięciom określonym odpowiednio w uwadze 2 pkt A b), c) i d); w każdym przypadku te kawałki lub ich części powinny zawierać kości.

C.

Podpozycje 0206 49 20 i 0210 99 49 obejmują w szczególności głowy lub połowy głów świń domowych, z mózgiem, podgardlem, językiem, oraz ich częściami, lub bez nich.

Głowa oddzielona jest od reszty półtuszy w sposób następujący:

cięciem prostym równoległym do czaszki, lub

cięciem równoległym do czaszki aż do poziomu oczu, a następnie skierowanym skośnie do przodu głowy, w ten sposób podgardle zostaje przy półtuszy.

Policzki, ryje i uszy, jak również mięso głowy, szczególnie z jej tylnej części, są traktowane jako części głowy. Jednak kawałki mięsa bez kości z przodka, zgłaszane osobno (podgardla, żuchwy lub podgardla i żuchwy razem), w zależności od przypadku zalicza się do podpozycji 0203 19 55, 0203 29 55, 0210 19 50 lub 0210 19 81.

D.

W podpozycjach 0209 00 11 i 0209 00 19 określenie „tłuszcz podskórny ze świń” oznacza tkankę tłuszczową, która odkłada się pod skórą i przylega do niej niezależnie od części świni, z której pochodzi; w każdym przypadku masa tkanki tłuszczowej musi przewyższać masę skóry.

Podpozycje te obejmują także tłuszcz podskórny ze świń, z którego skóra została zdjęta.

E.

W podpozycjach 0210 11 31, 0210 11 39, 0210 12 19 oraz od 0210 19 60 do 0210 19 89 produkty, w których stosunek wody do białka w mięsie (zawartość azotu x 6,25) wynosi 2,8 lub mniej, powinny być uważane jako „suszone lub wędzone”. Zawartość azotu oznaczona będzie zgodnie z metodą ISO 937-1978.

3.

A.

W pozycji 0204 poniższe wyrażenia będą oznaczały, co następuje:

a)

„tusze” — w podpozycjach 0204 10, 0204 21, 0204 30, 0204 41, 0204 50 11 i 0204 50 51 oznaczają całe tusze ubitych zwierząt po upuszczeniu krwi, wypatroszeniu i oskórowaniu, sprowadzane z głowami lub bez, z nogami lub bez, oraz z innymi dołączonymi podrobami lub bez. Jeśli tusze sprowadzane są bez głów, to głowy muszą być oddzielone od tuszy tuż za potylicą. Jeśli tusze są sprowadzane bez nóg, to nogi muszą być odcięte na stawach nadgarstkowych lub skokowych;

b)

„półtusze” — w podpozycjach 0204 10, 0204 21, 0204 30, 0204 41, 0204 50 11 i 0204 50 51 oznaczają produkt powstały przez symetryczny podział całej tuszy przez środek kręgów karkowych, grzbietowych, lędźwiowych i krzyżowych oraz przez środek mostka i spojenie kości biodrowej z łonową;

c)

„krótkie ćwierci przednie” — w podpozycjach 0204 22 10, 0204 42 10, 0204 50 13 i 0204 50 53 oznaczają przednią część tuszy z piersią lub bez, włącznie ze wszystkimi kośćmi oraz łopatkami, karkiem i środkową szyją, obciętą pod kątem prostym do kręgosłupa, z minimalnie pięcioma, oraz maksymalnie siedmioma parami całych lub przeciętych żeber;

d)

„krótkie ćwierci przednie” — w podpozycjach 0204 22 10, 0204 42 10, 0204 50 13 i 0204 50 53 oznaczają przednią część półtuszy z piersią lub bez, włącznie ze wszystkimi kośćmi oraz łopatkami, karkiem i środkową szyją, obciętą pod kątem prostym do kręgosłupa, z minimalnie pięcioma, oraz maksymalnie siedmioma całymi lub przeciętymi żebrami;

e)

„grzbiety i/lub środki” — w podpozycjach 0204 22 30, 0204 42 30, 0204 50 15 i 0204 50 55 oznaczają pozostałą część tuszy po usunięciu nóg i krótkich ćwierci przednich, z nerkami lub bez; grzbiety oddzielone od środków muszą obejmować minimalnie pięć kręgów lędźwiowych; środki oddzielone od grzbietów muszą obejmować minimalnie pięć par całych lub przeciętych żeber;

f)

„grzbiety i/lub środki” — w podpozycjach 0204 22 30, 0204 42 30, 0204 50 15 i 0204 50 55 oznaczają pozostałą część półtuszy po usunięciu nóg i krótkich ćwierci przednich, z nerkami lub bez; grzbiety oddzielone od środka muszą obejmować minimalnie pięć kręgów lędźwiowych; środki oddzielone od grzbietów muszą obejmować minimalnie pięć całych lub przeciętych żeber;

g)

„nogi” — w podpozycjach 0204 22 50, 0204 42 50, 0204 50 19 i 0204 50 59 oznaczają tylną część tuszy, składającą się ze wszystkich kości i nóg, oraz odciętą pod kątem prostym do kręgosłupa przy szóstym kręgu tuż przed kością biodrową lub przy czwartym kręgu krzyżowym, przez spojenie kości biodrowej z łonową;

h)

„nogi” — w podpozycjach 0204 22 50, 0204 42 50, 0204 50 19 i 0204 50 59 oznaczają tylną część półtuszy, zawierającą wszystkie kości i nogę, odciętą pod kątem prostym do kręgosłupa przy szóstym kręgu lędźwiowym tuż pod kością biodrową lub przy czwartym kręgu krzyżowym przez spojenie kości biodrowej z łonową.

B.

Przy określeniu ilości całych lub przeciętych żeber, o których mowa w powyższej uwadze 3 pkt A, brane są pod uwagę jedynie żebra złączone z kręgosłupem.

4.

Poniższe wyrażenia będą oznaczały, co następuje:

a)

„kawałki drobiu, z kośćmi” — w podpozycjach od 0207 13 20 do 0207 13 60, od 0207 14 20 do 0207 14 60, od 0207 26 20 do 0207 26 70, od 0207 27 20 do 0207 27 70, od 0207 35 21 do 0207 35 63 i od 0207 36 21 do 0207 36 63 oznaczają wymienione kawałki, włącznie ze wszystkimi kośćmi.

Kawałki drobiu odnoszące się do powyższego punktu a), z których częściowo usunięto kości (częściowo trybowane), zaliczone będą do podpozycji 0207 13 70, 0207 14 70, 0207 26 80, 0207 35 79 lub 0207 36 79;

b)

„połówki” — w podpozycjach 0207 13 20, 0207 14 20, 0207 26 20, 0207 27 20, 0207 35 21, 0207 35 23, 0207 35 25, 0207 36 21, 0207 36 23 oraz 0207 36 25 oznaczają połówki tusz drobiowych otrzymane przez przecięcie pionowe wzdłuż mostka i kręgosłupa;

c)

„ćwierci” — w podpozycjach 0207 13 20, 0207 14 20, 0207 26 20, 0207 27 20, 0207 35 21, 0207 35 23, 0207 35 25, 0207 36 21, 0207 36 23 oraz 0207 36 25 oznaczają ćwiartkę z nogą lub z piersią, otrzymaną przez poprzeczne przecięcie połówki;

d)

„całe skrzydła, z końcami lub bez” — w podpozycjach 0207 13 30, 0207 14 30, 0207 26 30, 0207 27 30, 0207 35 31 oraz 0207 36 31 oznaczają kawałki drobiu składające się z barków, kości skrzydeł razem z otaczającymi je mięśniami. Końce skrzydeł mogą być usunięte lub nie. Cięcia powinny być robione na stawach;

e)

„piersi” — w podpozycjach 0207 13 50, 0207 14 50, 0207 26 50, 0207 27 50, 0207 35 51, 0207 35 53, 0207 36 51 oraz 0207 36 53 oznaczają kawałki drobiu, składające się z mostka i żeber, podzielonych na dwie części, włącznie z otaczającymi je mięśniami;

f)

„nogi” — w podpozycjach 0207 13 60, 0207 14 60, 0207 35 61, 0207 35 63, 0207 36 61 oraz 0207 36 63 oznaczają kawałki drobiu składające się z kości udowej, piszczelowej i strzałkowej, włącznie z otaczającymi je mięśniami. Dwa cięcia powinny być robione na stawach;

g)

„indycze podudzia” — w podpozycjach 0207 26 60 i 0207 27 60 oznaczają kawałki indyka, składające się z kości piszczelowej i strzałkowej, włącznie z otaczającymi je mięśniami. Dwa cięcia powinny być robione na stawach;

h)

„nogi indyka, inne niż podudzia” — w podpozycjach 0207 26 70 i 0207 27 70 oznaczają kawałki indyka składające się: z kości udowej włącznie z otaczającymi ją mięśniami lub z kości udowej, piszczelowej i strzałkowej, włącznie z otaczającymi je mięśniami. Dwa cięcia powinny być robione na stawach;

ij)

„tusze gęsie lub kacze” — w podpozycjach 0207 35 71 i 0207 36 71 oznaczają oskubane i wypatroszone tusze gęsie lub kacze, bez głów i łap, z usuniętymi kośćmi tuszy (mostkiem, żebrami, kręgosłupem i kością krzyżową), ale z kośćmi udowymi, piszczelowymi i barkowymi.

5.

Stawki celne stosowane dla mieszanek objętych niniejszym działem powinny być następujące:

a)

dla mieszanek, w których jeden ze składników stanowi co najmniej 90 % masy, stosowana jest stawka celna odnosząca się do tego składnika;

b)

dla pozostałych mieszanek stosowana jest stawka celna odnosząca się do składnika posiadającego najwyższy poziom stawki celnej.

6.

a)

Niegotowane przyprawiane mięso objęte jest działem 16. „Mięso przyprawiane” jest mięsem niegotowanym, które było przyprawiane w całej masie lub na całej powierzchni produktu, albo za pomocą przypraw widzialnych gołym okiem lub łatwo rozróżnianych smakiem.

b)

Produkty objęte pozycją 0210, do których przyprawa została dodana podczas procesu przygotowania, pozostają klasyfikowane w tej pozycji, pod warunkiem że przyprawa nie zmieniła ich charakteru.

7.

W podpozycjach od 0210 11 do 0210 93 terminy „mięso i podroby jadalne, solone, w solance” oznaczają mięso i podroby jadalne, głęboko i jednorodnie nasycone solą we wszystkich częściach, i w których całkowita zawartość soli jest nie mniejsza niż 1,2 % masy, pod warunkiem że jest to solenie, które zapewnia długoterminową konserwację. W podpozycji 0210 99 terminy „mięso i podroby jadalne, solone, w solance” oznaczają mięso i podroby jadalne, głęboko i jednorodnie nasycone solą we wszystkich częściach, i w których całkowita zawartość soli jest nie mniejsza niż 1,2 % masy.

Kod CN

Wyszczególnienie

Stawka celna konwencyjna (%)

Uzupełniająca jednostka miary

(1)

(2)

(3)

(4)

0201

Mięso z bydła, świeże lub schłodzone

 

 

0201 10 00

–  Tusze i półtusze

12,8 + 176,8 €/100 kg/net (13)

0201 20

–  Pozostałe kawałki mięsa, z kośćmi

 

 

0201 20 20

– –  Ćwierci „kompensowane”

12,8 + 176,8 €/100 kg/net (13)

0201 20 30

– –  Ćwierci przednie nierozdzielone lub rozdzielone

12,8 + 141,4 €/100 kg/net (13)

0201 20 50

– –  Ćwierci tylne nierozdzielone lub rozdzielone

12,8 + 212,2 €/100 kg/net (13)

0201 20 90

– –  Pozostałe

12,8 + 265,2 €/100 kg/net (13)

0201 30 00

–  Bez kości

12,8 + 303,4 €/100 kg/net (13)

0202

Mięso z bydła, zamrożone

 

 

0202 10 00

–  Tusze i półtusze

12,8 + 176,8 €/100 kg/net (13)

0202 20

–  Pozostałe kawałki mięsa, z kośćmi

 

 

0202 20 10

– –  Ćwierci „kompensowane”

12,8 + 176,8 €/100 kg/net (13)

0202 20 30

– –  Ćwierci przednie nierozdzielone lub rozdzielone

12,8 + 141,4 €/100 kg/net (13)

0202 20 50

– –  Ćwierci tylne nierozdzielone lub rozdzielone

12,8 + 221,1 €/100 kg/net (13)

0202 20 90

– –  Pozostałe

12,8 + 265,3 €/100 kg/net (13)

0202 30

–  Bez kości

 

 

0202 30 10

– –  Ćwierci przednie całe lub pokrojone na maksymalnie pięć części, a każda ćwiartka stanowi pojedynczy blok; ćwierci „kompensowane” w dwóch blokach, z których jeden zawiera ćwierć przednią całą lub pokrojoną na maksymalnie pięć kawałków, a drugi ćwierć tylną, z wyłączeniem polędwicy, w jednym kawałku

12,8 + 221,1 €/100 kg/net (13)

0202 30 50

– –  Rostbef, antrykot i szponder, kawałki (16)

12,8 + 221,1 €/100 kg/net (13)

0202 30 90

– –  Pozostałe

12,8 + 304,1 €/100 kg/net (13)

0203

Mięso ze świń, świeże, schłodzone lub zamrożone

 

 

 

–  Świeże lub schłodzone

 

 

0203 11

– –  Tusze i półtusze

 

 

0203 11 10

– – –  Ze świń domowych

53,6 €/100 kg/net (13)

0203 11 90

– – –  Pozostałe

bez cła

0203 12

– –  Szynki, łopatki i ich kawałki, z kośćmi

 

 

 

– – –  Ze świń domowych

 

 

0203 12 11

– – – –  Szynki i ich kawałki

77,8 €/100 kg/net (13)

0203 12 19

– – – –  Łopatki i ich kawałki

60,1 €/100 kg/net (13)

0203 12 90

– – –  Pozostałe

bez cła

0203 19

– –  Pozostałe

 

 

 

– – –  Ze świń domowych

 

 

0203 19 11

– – – –  Przodki i ich kawałki

60,1 €/100 kg/net (13)

0203 19 13

– – – –  Schaby i ich kawałki, z kośćmi

86,9 €/100 kg/net (13)

0203 19 15

– – – –  Boczek i jego kawałki

46,7 €/100 kg/net (13)

 

– – – –  Pozostałe

 

 

0203 19 55

– – – – –  Bez kości

86,9 €/100 kg/net (13)

0203 19 59

– – – – –  Pozostałe

86,9 €/100 kg/net (13)

0203 19 90

– – –  Pozostałe

bez cła

 

–  Zamrożone

 

 

0203 21

– –  Tusze i półtusze

 

 

0203 21 10

– – –  Ze świń domowych

53,6 €/100 kg/net (13)

0203 21 90

– – –  Pozostałe

bez cła

0203 22

– –  Szynki, łopatki i ich kawałki, z kośćmi

 

 

 

– – –  Ze świń domowych

 

 

0203 22 11

– – – –  Szynki i ich kawałki

77,8 €/100 kg/net (13)

0203 22 19

– – – –  Łopatki i ich kawałki

60,1 €/100 kg/net (13)

0203 22 90

– – –  Pozostałe

bez cła

0203 29

– –  Pozostałe

 

 

 

– – –  Ze świń domowych

 

 

0203 29 11

– – – –  Przodki i ich kawałki

60,1 €/100 kg/net (13)

0203 29 13

– – – –  Schaby i ich kawałki, z kośćmi

86,9 €/100 kg/net (13)

0203 29 15

– – – –  Boczek i jego kawałki

46,7 €/100 kg/net (13)

 

– – – –  Pozostałe

 

 

0203 29 55

– – – – –  Bez kości

86,9 €/100 kg/net (13)

0203 29 59

– – – – –  Pozostałe

86,9 €/100 kg/net (13)

0203 29 90

– – –  Pozostałe

bez cła

0204

Mięso z owiec lub kóz, świeże, schłodzone lub zamrożone

 

 

0204 10 00

–  Tusze i półtusze z jagniąt, świeże lub schłodzone

12,8 + 171,3 €/100 kg/net (13)

 

–  Pozostałe mięso z owiec, świeże lub schłodzone

 

 

0204 21 00

– –  Tusze i półtusze

12,8 + 171,3 €/100 kg/net (13)

0204 22

– –  Pozostałe kawałki mięsa, z kośćmi

 

 

0204 22 10

– – –  Krótkie ćwierci przednie

12,8 + 119,9 €/100 kg/net (13)

0204 22 30

– – –  Grzbiety i/lub środki

12,8 + 188,5 €/100 kg/net (13)

0204 22 50

– – –  Nogi

12,8 + 222,7 €/100 kg/net (13)

0204 22 90

– – –  Pozostałe

12,8 + 222,7 €/100 kg/net (13)

0204 23 00

– –  Bez kości

12,8 + 311,8 €/100 kg/net (13)

0204 30 00

–  Tusze i półtusze z jagniąt, zamrożone

12,8 + 128,8 €/100 kg/net (13)

 

–  Pozostałe mięso z owiec, zamrożone

 

 

0204 41 00

– –  Tusze i półtusze

12,8 + 128,8 €/100 kg/net (13)

0204 42

– –  Pozostałe kawałki mięsa, z kośćmi

 

 

0204 42 10

– – –  Krótkie ćwierci przednie

12,8 + 90,2 €/100 kg/net (13)

0204 42 30

– – –  Grzbiety i/lub środki

12,8 + 141,7 €/100 kg/net (13)

0204 42 50

– – –  Nogi

12,8 + 167,5 €/100 kg/net (13)

0204 42 90

– – –  Pozostałe

12,8 + 167,5 €/100 kg/net (13)

0204 43

– –  Bez kości

 

 

0204 43 10

– – –  Jagnięce

12,8 + 234,5 €/100 kg/net (13)

0204 43 90

– – –  Pozostałe

12,8 + 234,5 €/100 kg/net (13)

0204 50

–  Mięso z kóz

 

 

 

– –  Świeże lub schłodzone

 

 

0204 50 11

– – –  Tusze i półtusze

12,8 + 171,3 €/100 kg/net (13)

0204 50 13

– – –  Krótkie ćwierci przednie

12,8 + 119,9 €/100 kg/net (13)

0204 50 15

– – –  Grzbiety i/lub środki

12,8 + 188,5 €/100 kg/net (13)

0204 50 19

– – –  Nogi

12,8 + 222,7 €/100 kg/net (13)

 

– – –  Pozostałe

 

 

0204 50 31

– – – –  Kawałki z kośćmi

12,8 + 222,7 €/100 kg/net (13)

0204 50 39

– – – –  Kawałki bez kości

12,8 + 311,8 €/100 kg/net (13)

 

– –  Zamrożone

 

 

0204 50 51

– – –  Tusze i półtusze

12,8 + 128,8 €/100 kg/net (13)

0204 50 53

– – –  Krótkie ćwierci przednie

12,8 + 90,2 €/100 kg/net (13)

0204 50 55

– – –  Grzbiety i/lub środki

12,8 + 141,7 €/100 kg/net (13)

0204 50 59

– – –  Nogi

12,8 + 167,5 €/100 kg/net (13)

 

– – –  Pozostałe

 

 

0204 50 71

– – – –  Kawałki z kośćmi

12,8 + 167,5 €/100 kg/net (13)

0204 50 79

– – – –  Kawałki bez kości

12,8 + 234,5 €/100 kg/net (13)

0205 00

Mięso z koni, osłów, mułów lub osłomułów, świeże, schłodzone lub zamrożone

 

 

0205 00 20

–  Świeże lub schłodzone

5,1

0205 00 80

–  Zamrożone

5,1

0206

Jadalne podroby z bydła, świń, owiec, kóz, koni, osłów, mułów lub osłomułów, świeże, schłodzone lub zamrożone

 

 

0206 10

–  Z bydła, świeże lub schłodzone

 

 

0206 10 10

– –  Do produkcji wyrobów farmaceutycznych (11)

bez cła

 

– –  Pozostałe

 

 

0206 10 91

– – –  Wątroby

bez cła

0206 10 95

– – –  Przepona gruba i przepona cienka

12,8 + 303,4 €/100 kg/net (13)

0206 10 99

– – –  Pozostałe

bez cła

 

–  Z bydła, zamrożone

 

 

0206 21 00

– –  Ozory

bez cła

0206 22 00

– –  Wątroby

bez cła

0206 29

– –  Pozostałe

 

 

0206 29 10

– – –  Do produkcji wyrobów farmaceutycznych (11)

bez cła

 

– – –  Pozostałe

 

 

0206 29 91

– – – –  Przepona gruba i przepona cienka

12,8 + 304,1 €/100 kg/net (13)

0206 29 99

– – – –  Pozostałe

bez cła

0206 30 00

–  Ze świń, świeże lub schłodzone

bez cła

 

–  Ze świń, zamrożone

 

 

0206 41 00

– –  Wątroby

bez cła

0206 49

– –  Pozostałe

 

 

0206 49 20

– – –  Ze świń domowych

bez cła

0206 49 80

– – –  Pozostałe

bez cła

0206 80

–  Pozostałe, świeże lub schłodzone

 

 

0206 80 10

– –  Do produkcji wyrobów farmaceutycznych (11)

bez cła

 

– –  Pozostałe

 

 

0206 80 91

– – –  Z koni, osłów, mułów i osłomułów

6,4

0206 80 99

– – –  Z owiec i kóz

bez cła

0206 90

–  Pozostałe, zamrożone

 

 

0206 90 10

– –  Do produkcji wyrobów farmaceutycznych (11)

bez cła

 

– –  Pozostałe

 

 

0206 90 91

– – –  Z koni, osłów, mułów i osłomułów

6,4

0206 90 99

– – –  Z owiec i kóz

bez cła

0207

Mięso i podroby jadalne, z drobiu objętego pozycją 0105, świeże, schłodzone lub zamrożone

 

 

 

–  Z ptactwa z gatunku Gallus domesticus

 

 

0207 11

– –  Niecięte na kawałki, świeże lub schłodzone

 

 

0207 11 10

– – –  Oskubane i bez jelit, z głowami i łapami, znane jako „kurczaki 83 %”

26,2 €/100 kg/net (13)

0207 11 30

– – –  Oskubane i wypatroszone, bez głów i łap, ale z szyjami, sercami, wątróbkami i żołądkami, znane jako „kurczaki 70 %”

29,9 €/100 kg/net (13)

0207 11 90

– – –  Oskubane i wypatroszone, bez głów i łap oraz bez szyj, serc, wątróbek i żołądków, znane jako „kurczaki 65 %” lub inaczej zgłaszane

32,5 €/100 kg/net (13)

0207 12

– –  Niecięte na kawałki, zamrożone

 

 

0207 12 10

– – –  Oskubane i wypatroszone, bez głów i łap, ale z szyjami, sercami, wątróbkami i żołądkami, znane jako „kurczaki 70 %”

29,9 €/100 kg/net (13)

0207 12 90

– – –  Oskubane i wypatroszone, bez głów i łap, i bez szyj, serc, wątróbek i żołądków, znane jako „kurczaki 65 %” lub inaczej zgłaszane

32,5 €/100 kg/net (13)

0207 13

– –  Kawałki i podroby, świeże lub schłodzone

 

 

 

– – –  Kawałki

 

 

0207 13 10

– – – –  Bez kości

102,4 €/100 kg/net (13)

 

– – – –  Z kośćmi

 

 

0207 13 20

– – – – –  Połówki lub ćwiartki

35,8 €/100 kg/net (13)

0207 13 30

– – – – –  Całe skrzydła, nawet z końcami

26,9 €/100 kg/net (13)

0207 13 40

– – – – –  Grzbiety, szyje, grzbiety włącznie z szyjami, kupry i końce skrzydeł

18,7 €/100 kg/net (13)

0207 13 50

– – – – –  Piersi i ich kawałki

60,2 €/100 kg/net (13)

0207 13 60

– – – – –  Nogi i ich kawałki

46,3 €/100 kg/net (13)

0207 13 70

– – – – –  Pozostałe

100,8 €/100 kg/net (13)

 

– – –  Podroby

 

 

0207 13 91

– – – –  Wątróbki

6,4

0207 13 99

– – – –  Pozostałe

18,7 €/100 kg/net

0207 14

– –  Kawałki i podroby, zamrożone

 

 

 

– – –  Kawałki

 

 

0207 14 10

– – – –  Bez kości

102,4 €/100 kg/net (13)

 

– – – –  Z kośćmi

 

 

0207 14 20

– – – – –  Połówki lub ćwiartki

35,8 €/100 kg/net (13)

0207 14 30

– – – – –  Całe skrzydła, nawet z końcami

26,9 €/100 kg/net (13)

0207 14 40

– – – – –  Grzbiety, szyje, grzbiety włącznie z szyjami, kupry i końce skrzydeł

18,7 €/100 kg/net (13)

0207 14 50

– – – – –  Piersi i ich kawałki

60,2 €/100 kg/net (13)

0207 14 60

– – – – –  Nogi i ich kawałki

46,3 €/100 kg/net (13)

0207 14 70

– – – – –  Pozostałe

100,8 €/100 kg/net (13)

 

– – –  Podroby

 

 

0207 14 91

– – – –  Wątróbki

6,4

0207 14 99

– – – –  Pozostałe

18,7 €/100 kg/net

 

–  Z indyków

 

 

0207 24

– –  Niecięte na kawałki, świeże lub schłodzone

 

 

0207 24 10

– – –  Oskubane i wypatroszone, bez głów i łap, ale z szyjami, sercami, wątróbkami i żołądkami, znane jako „indyki 80 %”

34 €/100 kg/net (13)

0207 24 90

– – –  Oskubane i wypatroszone, bez głów i łap i bez szyj, serc, wątróbek i żołądków, znane jako „indyki 73 %” lub inaczej zgłaszane

37,3 €/100 kg/net (13)

0207 25

– –  Niecięte na kawałki, zamrożone

 

 

0207 25 10

– – –  Oskubane i wypatroszone, bez głów i łap, ale z szyjami, sercami, wątróbkami i żołądkami, znane jako „indyki 80 %”

34 €/100 kg/net (13)

0207 25 90

– – –  Oskubane i wypatroszone, bez głów i łap oraz bez szyj, serc, wątróbek i żołądków, znane jako „indyki 73 %” lub inaczej zgłaszane

37,3 €/100 kg/net (13)

0207 26

– –  Kawałki i podroby, świeże lub schłodzone

 

 

 

– – –  Kawałki

 

 

0207 26 10

– – – –  Bez kości

85,1 €/100 kg/net (13)

 

– – – –  Z kośćmi

 

 

0207 26 20

– – – – –  Połówki lub ćwiartki

41 €/100 kg/net (13)

0207 26 30

– – – – –  Całe skrzydła, nawet z końcami

26,9 €/100 kg/net (13)

0207 26 40

– – – – –  Grzbiety, szyje, grzbiety włącznie z szyjami, kupry i końce skrzydeł

18,7 €/100 kg/net (13)

0207 26 50

– – – – –  Piersi i ich kawałki

67,9 €/100 kg/net (13)

 

– – – – –  Nogi i ich kawałki

 

 

0207 26 60

– – – – – –  Podudzia i ich kawałki

25,5 €/100 kg/net (13)

0207 26 70

– – – – – –  Pozostałe

46 €/100 kg/net (13)

0207 26 80

– – – – –  Pozostałe

83 €/100 kg/net (13)

 

– – –  Podroby

 

 

0207 26 91

– – – –  Wątróbki

6,4

0207 26 99

– – – –  Pozostałe

18,7 €/100 kg/net

0207 27

– –  Kawałki i podroby, zamrożone

 

 

 

– – –  Kawałki

 

 

0207 27 10

– – – –  Bez kości

85,1 €/100 kg/net (13)

 

– – – –  Z kośćmi

 

 

0207 27 20

– – – – –  Połówki lub ćwiartki

41 €/100 kg/net (13)

0207 27 30

– – – – –  Całe skrzydła, nawet z końcami

26,9 €/100 kg/net (13)

0207 27 40

– – – – –  Grzbiety, szyje, grzbiety włącznie z szyjami, kupry i końce skrzydeł

18,7 €/100 kg/net (13)

0207 27 50

– – – – –  Piersi i ich kawałki

67,9 €/100 kg/net (13)

 

– – – – –  Nogi i ich kawałki

 

 

0207 27 60

– – – – – –  Podudzia i ich kawałki

25,5 €/100 kg/net (13)

0207 27 70

– – – – – –  Pozostałe

46 €/100 kg/net (13)

0207 27 80

– – – – –  Pozostałe

83 €/100 kg/net (13)

 

– – –  Podroby

 

 

0207 27 91

– – – –  Wątróbki

6,4

0207 27 99

– – – –  Pozostałe

18,7 €/100 kg/net

 

–  Z kaczek, gęsi lub perliczek

 

 

0207 32

– –  Niecięte na kawałki, świeże lub schłodzone

 

 

 

– – –  Z kaczek

 

 

0207 32 11

– – – –  Oskubane, bez krwi i jelit, ale niewypatroszone, z głowami i łapami, znane jako „kaczki 85 %”

38 €/100 kg/net

0207 32 15

– – – –  Oskubane i wypatroszone, bez głów i łap, ale z szyjami, sercami, wątróbkami i żołądkami, znane jako „kaczki 70 %”

46,2 €/100 kg/net

0207 32 19

– – – –  Oskubane i wypatroszone, bez głów i łap oraz bez szyj, serc, wątróbek i żołądków, znane jako „kaczki 63 %” lub inaczej zgłaszane

51,3 €/100 kg/net

 

– – –  Z gęsi

 

 

0207 32 51

– – – –  Oskubane, bez krwi, niewypatroszone z głowami i łapami, znane jako „gęsi 82 %”

45,1 €/100 kg/net

0207 32 59

– – – –  Oskubane i wypatroszone, bez głów i łap, z sercami i żołądkami lub bez serc i żołądków, znane jako „gęsi 75 %” lub inaczej zgłaszane

48,1 €/100 kg/net

0207 32 90

– – –  Z perliczek

49,3 €/100 kg/net

0207 33

– –  Niecięte na kawałki, zamrożone

 

 

 

– – –  Z kaczek

 

 

0207 33 11

– – – –  Oskubane i wypatroszone, bez głów i łap, ale z szyjami, sercami, wątróbkami i żołądkami, znane jako „kaczki 70 %”

46,2 €/100 kg/net

0207 33 19

– – – –  Oskubane i wypatroszone, bez głów i łap oraz bez szyj, serc, wątróbek i żołądków, znane jako „kaczki 63 %” lub inaczej zgłaszane

51,3 €/100 kg/net

 

– – –  Z gęsi

 

 

0207 33 51

– – – –  Oskubane, bez krwi, niewypatroszone z głowami i łapami, znane jako „gęsi 82 %”

45,1 €/100 kg/net

0207 33 59

– – – –  Oskubane i wypatroszone, bez głów i łap, z sercami i żołądkami lub bez serc i żołądków, znane jako „gęsi 75 %” lub inaczej zgłaszane

48,1 €/100 kg/net

0207 33 90

– – –  Z perliczek

49,3 €/100 kg/net

0207 34

– –  Wątróbki otłuszczone, świeże lub schłodzone

 

 

0207 34 10

– – –  Z gęsi

bez cła

0207 34 90

– – –  Z kaczek

bez cła

0207 35

– –  Pozostałe, świeże lub schłodzone

 

 

 

– – –  Kawałki

 

 

 

– – – –  Bez kości

 

 

0207 35 11

– – – – –  Z gęsi

110,5 €/100 kg/net

0207 35 15

– – – – –  Z kaczek i perliczek

128,3 €/100 kg/net

 

– – – –  Z kośćmi

 

 

 

– – – – –  Połówki lub ćwiartki

 

 

0207 35 21

– – – – – –  Z kaczek

56,4 €/100 kg/net

0207 35 23

– – – – – –  Z gęsi

52,9 €/100 kg/net

0207 35 25

– – – – – –  Z perliczek

54,2 €/100 kg/net

0207 35 31

– – – – –  Całe skrzydła, nawet z końcami

26,9 €/100 kg/net

0207 35 41

– – – – –  Grzbiety, szyje, grzbiety włącznie z szyjami, kupry i końce skrzydeł

18,7 €/100 kg/net

 

– – – – –  Piersi i ich kawałki

 

 

0207 35 51

– – – – – –  Z gęsi

86,5 €/100 kg/net

0207 35 53

– – – – – –  Z kaczek i perliczek

115,5 €/100 kg/net

 

– – – – –  Nogi i ich kawałki

 

 

0207 35 61

– – – – – –  Z gęsi

69,7 €/100 kg/net

0207 35 63

– – – – – –  Z kaczek i perliczek

46,3 €/100 kg/net

0207 35 71

– – – – –  Tusze gęsie lub kacze

66 €/100 kg/net

0207 35 79

– – – – –  Pozostałe

123,2 €/100 kg/net

 

– – –  Podroby

 

 

0207 35 91

– – – –  Wątróbki drobiowe, inne niż wątróbki otłuszczone

6,4

0207 35 99

– – – –  Pozostałe

18,7 €/100 kg/net

0207 36

– –  Pozostałe, zamrożone

 

 

 

– – –  Kawałki

 

 

 

– – – –  Bez kości

 

 

0207 36 11

– – – – –  Z gęsi

110,5 €/100 kg/net

0207 36 15

– – – – –  Z kaczek i perliczek

128,3 €/100 kg/net

 

– – – –  Z kośćmi

 

 

 

– – – – –  Połówki lub ćwiartki

 

 

0207 36 21

– – – – – –  Z kaczek

56,4 €/100 kg/net

0207 36 23

– – – – – –  Z gęsi

52,9 €/100 kg/net

0207 36 25

– – – – – –  Z perliczek

54,2 €/100 kg/net

0207 36 31

– – – – –  Całe skrzydła, nawet z końcami

26,9 €/100 kg/net

0207 36 41

– – – – –  Grzbiety, szyje, grzbiety włącznie z szyjami, kupry i końce skrzydeł

18,7 €/100 kg/net

 

– – – – –  Piersi i ich kawałki

 

 

0207 36 51

– – – – – –  Z gęsi

86,5 €/100 kg/net

0207 36 53

– – – – – –  Z kaczek i perliczek

115,5 €/100 kg/net

 

– – – – –  Nogi i ich kawałki

 

 

0207 36 61

– – – – – –  Z gęsi

69,7 €/100 kg/net

0207 36 63

– – – – – –  Z kaczek i perliczek

46,3 €/100 kg/net

0207 36 71

– – – – –  Tusze gęsie lub kacze

66 €/100 kg/net

0207 36 79

– – – – –  Pozostałe

123,2 €/100 kg/net

 

– – –  Podroby

 

 

 

– – – –  Wątróbki

 

 

0207 36 81

– – – – –  Wątróbki gęsie, otłuszczone

bez cła

0207 36 85

– – – – –  Wątróbki kacze, otłuszczone

bez cła

0207 36 89

– – – – –  Pozostałe

6,4

0207 36 90

– – – –  Pozostałe

18,7 €/100 kg/net

0208

Pozostałe mięso i podroby jadalne, świeże, schłodzone lub zamrożone

 

 

0208 10

–  Z królików lub zajęcy

 

 

 

– –  Z królików domowych

 

 

0208 10 11

– – –  Świeże lub schłodzone

6,4

0208 10 19

– – –  Zamrożone

6,4

0208 10 90

– –  Pozostałe

bez cła

0208 30 00

–  Z naczelnych

9

0208 40

–  Z wielorybów, delfinów i morświnów (ssaki z rzędu waleni); z manatów i krów morskich (ssaki z rzędu syren)

 

 

0208 40 10

– –  Mięso z wielorybów

6,4

0208 40 90

– –  Pozostałe

9

0208 50 00

–  Z gadów (włączając z węży i z żółwi)

9

0208 90

–  Pozostałe

 

 

0208 90 10

– –  Z gołębi domowych

6,4

 

– –  Z dziczyzny, innej niż z królików lub zajęcy

 

 

0208 90 20

– – –  Z przepiórek

bez cła

0208 90 40

– – –  Pozostałe

bez cła

0208 90 55

– –  Mięso z fok

6,4

0208 90 60

– –  Z reniferów

9

0208 90 70

– –  Żabie udka

6,4

0208 90 95

– –  Pozostałe

9

0209 00

Tłuszcz ze świń bez chudego mięsa oraz tłuszcz drobiowy, niewytapiane lub inaczej wyekstrahowane, świeże, schłodzone, zamrożone, solone, w solance, suszone lub wędzone

 

 

 

–  Tłuszcz podskórny ze świń

 

 

0209 00 11

– –  Świeży, schłodzony, zamrożony, solony lub w solance

21,4 €/100 kg/net

0209 00 19

– –  Suszony lub wędzony

23,6 €/100 kg/net

0209 00 30

–  Tłuszcz ze świń, inny niż objęty podpozycją 0209 00 11 lub 0209 00 19

12,9 €/100 kg/net

0209 00 90

–  Tłuszcz drobiowy

41,5 €/100 kg/net

0210

Mięso i podroby jadalne, solone, w solance, suszone lub wędzone; jadalne mąki i mączki, z mięsa lub podrobów

 

 

 

–  Mięso ze świń

 

 

0210 11

– –  Szynki, łopatki i ich kawałki, z kośćmi

 

 

 

– – –  Ze świń domowych

 

 

 

– – – –  Solone lub w solance

 

 

0210 11 11

– – – – –  Szynki i ich kawałki

77,8 €/100 kg/net

0210 11 19

– – – – –  Łopatki i ich kawałki

60,1 €/100 kg/net

 

– – – –  Suszone lub wędzone

 

 

0210 11 31

– – – – –  Szynki i ich kawałki

151,2 €/100 kg/net

0210 11 39

– – – – –  Łopatki i ich kawałki

119 €/100 kg/net

0210 11 90

– – –  Pozostałe

15,4

0210 12

– –  Boczek i jego kawałki

 

 

 

– – –  Ze świń domowych

 

 

0210 12 11

– – – –  Solony lub w solance

46,7 €/100 kg/net

0210 12 19

– – – –  Suszony lub wędzony

77,8 €/100 kg/net

0210 12 90

– – –  Pozostały

15,4

0210 19

– –  Pozostałe

 

 

 

– – –  Ze świń domowych

 

 

 

– – – –  Solone lub w solance

 

 

0210 19 10

– – – – –  Bok bekonowy lub szpencer

68,7 €/100 kg/net

0210 19 20

– – – – –  Bok trzyćwierciowy lub środki

75,1 €/100 kg/net

0210 19 30

– – – – –  Przodki i ich kawałki

60,1 €/100 kg/net

0210 19 40

– – – – –  Schaby i ich kawałki

86,9 €/100 kg/net

0210 19 50

– – – – –  Pozostałe

86,9 €/100 kg/net

 

– – – –  Suszone lub wędzone

 

 

0210 19 60

– – – – –  Przodki i ich kawałki

119 €/100 kg/net

0210 19 70

– – – – –  Schaby i ich kawałki

149,6 €/100 kg/net

 

– – – – –  Pozostałe

 

 

0210 19 81

– – – – – –  Bez kości

151,2 €/100 kg/net

0210 19 89

– – – – – –  Pozostałe

151,2 €/100 kg/net

0210 19 90

– – –  Pozostałe

15,4

0210 20

–  Mięso z bydła

 

 

0210 20 10

– –  Z kośćmi

15,4 + 265,2 €/100 kg/net

0210 20 90

– –  Bez kości

15,4 + 303,4 €/100 kg/net

 

–  Pozostałe, włącznie z jadalnymi mączkami i mąkami, z mięsa lub podrobów

 

 

0210 91 00

– –  Z naczelnych

15,4

0210 92 00

– –  Z wielorybów, delfinów i morświnów (ssaki z rzędu waleni); z manatów i krów morskich (ssaki z rzędu syren)

15,4

0210 93 00

– –  Z gadów (włączając z węży i z żółwi)

15,4

0210 99

– –  Pozostałe

 

 

 

– – –  Mięso

 

 

0210 99 10

– – – –  Z koni, solone, w solance lub suszone

6,4

 

– – – –  Z owiec i kóz

 

 

0210 99 21

– – – – –  Z kośćmi

222,7 €/100 kg/net

0210 99 29

– – – – –  Bez kości

311,8 €/100 kg/net

0210 99 31

– – – –  Z reniferów

15,4

0210 99 39

– – – –  Pozostałe

15,4

 

– – –  Podroby

 

 

 

– – – –  Ze świń domowych

 

 

0210 99 41

– – – – –  Wątroby

64,9 €/100 kg/net

0210 99 49

– – – – –  Pozostałe

47,2 €/100 kg/net

 

– – – –  Z bydła

 

 

0210 99 51

– – – – –  Przepona gruba i przepona cienka

15,4 + 303,4 €/100 kg/net

0210 99 59

– – – – –  Pozostałe

12,8

0210 99 60

– – – –  Z owiec i kóz

15,4

 

– – – –  Pozostałe

 

 

 

– – – – –  Wątróbki drobiowe

 

 

0210 99 71

– – – – – –  Wątróbki otłuszczone, z gęsi lub z kaczek, solone lub w solance

bez cła

0210 99 79

– – – – – –  Pozostałe

6,4

0210 99 80

– – – – –  Pozostałe

15,4

0210 99 90

– – –  Mąki i mączki, jadalne, z mięsa lub podrobów

15,4 + 303,4 €/100 kg/net

DZIAŁ 3

RYBY I SKORUPIAKI, MIĘCZAKI I POZOSTAŁE BEZKRĘGOWCE WODNE

Uwagi

1.

Niniejszy dział nie obejmuje:

a)

ssaków objętych pozycją 0106;

b)

mięsa ssaków objętych pozycją 0106 (pozycja 0208 lub 0210);

c)

ryb (włącznie z ich wątróbkami, ikrą i mleczem) lub skorupiaków, mięczaków lub pozostałych bezkręgowców wodnych, martwych i nienadających się lub nieodpowiednich do spożycia przez ludzi z powodu ich gatunku albo stanu (dział 5); mąki, mączek lub granulek, z ryb lub ze skorupiaków, mięczaków lub pozostałych bezkręgowców wodnych, nienadających się do spożycia przez ludzi (pozycja 2301);

d)

kawioru lub namiastek kawioru przygotowanych z ikry (pozycja 1604).

2.

W niniejszym dziale określenie „granulki” oznacza produkty, które zostały zaglomerowane albo bezpośrednio przez sprasowanie, albo przez dodanie małej ilości środka wiążącego.

Kod CN

Wyszczególnienie

Stawka celna konwencyjna (%)

Uzupełniająca jednostka miary

(1)

(2)

(3)

(4)

0301

Ryby żywe

 

 

0301 10

–  Ryby ozdobne

 

 

0301 10 10

– –  Słodkowodne

bez cła

0301 10 90

– –  Morskie

7,5

 

–  Pozostałe ryby żywe

 

 

0301 91

– –  Pstrąg i troć (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache i Oncorhynchus chrysogaster)

 

 

0301 91 10

– – –  Z gatunku Oncorhynchus apache lub Oncorhynchus chrysogaster

8

0301 91 90

– – –  Pozostałe

12

0301 92 00

– –  Węgorz (Anguilla spp.)

bez cła

0301 93 00

– –  Karp

8

0301 94 00

– –  Tuńczyk błękitnopłetwy (Thunnus thynnus)

16

0301 95 00

– –  Tuńczyk południowy (makoja) (Thunnus maccoyii)

16

0301 99

– –  Pozostałe

 

 

 

– – –  Ryby słodkowodne

 

 

0301 99 11

– – – –  Łososie pacyficzne (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou i Oncorhynchus rhodurus), łosoś atlantycki (Salmo salar) i głowacica (Hucho hucho)

2

0301 99 19

– – – –  Pozostałe

8

0301 99 80

– – –  Ryby morskie

16

0302

Ryby świeże lub schłodzone, z wyłączeniem filetów rybnych oraz pozostałego mięsa rybiego, objętych pozycją 0304

 

 

 

–  Łososiowate, z wyłączeniem wątróbek, ikry i mleczu

 

 

0302 11

– –  Pstrąg i troć (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache i Oncorhynchus chrysogaster)

 

 

0302 11 10

– – –  Z gatunku Oncorhynchus apache lub Oncorhynchus chrysogaster

8

0302 11 20

– – –  Z gatunku Oncorhynchus mykiss, z głowami i skrzelami, wypatroszone, o masie większej niż 1,2 kg każdy, lub pozbawione głowy, oskrobane i wypatroszone, o masie większej niż 1 kg każdy

12

0302 11 80

– – –  Pozostałe

12

0302 12 00

– –  Łosoś pacyficzny (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou i Oncorhynchus rhodurus), łosoś atlantycki (Salmo salar) i głowacica (Hucho hucho)

2

0302 19 00

– –  Pozostałe

8

 

–  Płastugi (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae i Citharidae), z wyłączeniem wątróbek, ikry i mleczu

 

 

0302 21

– –  Halibut (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis)

 

 

0302 21 10

– – –  Halibut niebieski (Reinhardtius hippoglossoides)

8

0302 21 30

– – –  Halibut biały (Hippoglossus hippoglossus)

8

0302 21 90

– – –  Halibut pacyficzny (Hippoglossus stenolepis)

15

0302 22 00

– –  Gładzica (Pleuronectes platessa)

7,5

0302 23 00

– –  Sola (Solea spp.)

15

0302 29

– –  Pozostałe

 

 

0302 29 10

– – –  Smuklica (Lepidorhombus spp.)

15

0302 29 90

– – –  Pozostałe

15

 

–  Tuńczyki (z rodzaju Thunnus), latający lub paskowany bonito [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis], z wyłączeniem wątróbek, ikry i mleczu

 

 

0302 31

– –  Albakora lub tuńczyk biały (Thunnus alalunga)

 

 

0302 31 10

– – –  Do przemysłowej produkcji wyrobów objętych pozycją 1604 (11)

22 (17)  (13)

0302 31 90

– – –  Pozostałe

22 (13)

0302 32

– –  Tuńczyk żółtopłetwy (Thunnus albacares)

 

 

0302 32 10

– – –  Do przemysłowej produkcji wyrobów objętych pozycją 1604 (11)

22 (17)  (13)

0302 32 90

– – –  Pozostałe

22 (13)

0302 33

– –  Latający lub paskowany bonito

 

 

0302 33 10

– – –  Do przemysłowej produkcji wyrobów objętych pozycją 1604 (11)

22 (17)  (13)

0302 33 90

– – –  Pozostałe

22 (13)

0302 34

– –  Opastun (Thunnus obesus)

 

 

0302 34 10

– – –  Do przemysłowej produkcji wyrobów objętych pozycją 1604 (11)

22 (17)  (13)

0302 34 90

– – –  Pozostałe

22 (13)

0302 35

– –  Tuńczyk błękitnopłetwy (Thunnus thynnus)

 

 

0302 35 10

– – –  Do przemysłowej produkcji wyrobów objętych pozycją 1604 (11)

22 (17)  (13)

0302 35 90

– – –  Pozostałe

22 (13)

0302 36

– –  Tuńczyk południowy (makoja) (Thunnus maccoyii)

 

 

0302 36 10

– – –  Do przemysłowej produkcji wyrobów objętych pozycją 1604 (11)

22 (17)  (13)

0302 36 90

– – –  Pozostałe

22 (13)

0302 39

– –  Pozostałe

 

 

0302 39 10

– – –  Do przemysłowej produkcji wyrobów objętych pozycją 1604 (11)

22 (17)  (13)

0302 39 90

– – –  Pozostałe

22 (13)

0302 40 00

–  Śledzie (Clupea harengus, Clupea pallasii), z wyłączeniem wątróbek, ikry i mleczu

 (18)

0302 50

–  Dorsz (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus), z wyłączeniem wątróbek, ikry i mleczu

 

 

0302 50 10

– –  Z gatunku Gadus morhua

12

0302 50 90

– –  Pozostałe

12

 

–  Pozostałe ryby, z wyłączeniem wątróbek, ikry i mleczu

 

 

0302 61

– –  Sardynki (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), sardynela (Sardinella spp.), brisling lub szprot (Sprattus sprattus)

 

 

0302 61 10

– – –  Sardynki z gatunku Sardina pilchardus

23

0302 61 30

– – –  Sardynki z rodzaju Sardinops; sardynela (Sardinella spp.)

15

0302 61 80

– – –  Brisling lub szprot (Sprattus sprattus)

 (19)

0302 62 00

– –  Łupacz (plamiak) (Melanogrammus aeglefinus)

7,5

0302 63 00

– –  Czarniak (Pollachius virens)

7,5

0302 64 00

– –  Makrele (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus)

 (20)

0302 65

– –  Koleń i pozostałe rekiny

 

 

0302 65 20

– – –  Koleń z gatunku Squalus acanthias

6

0302 65 50

– – –  Rekinek z gatunku Scyliorhinus spp.

6

0302 65 90

– – –  Pozostałe

8

0302 66 00

– –  Węgorze (Anguilla spp.)

bez cła

0302 67 00

– –  Włócznik (Xiphias gladius)

15

0302 68 00

– –  Antar (Dissostichus spp.)

15

0302 69

– –  Pozostałe

 

 

 

– – –  Ryby słodkowodne

 

 

0302 69 11

– – – –  Karp

8

0302 69 19

– – – –  Pozostałe

8

 

– – –  Ryby morskie

 

 

 

– – – –  Ryby z rodzaju Euthynnus, inne niż latający lub paskowany bonito [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis] objęty podpozycją 0302 33

 

 

0302 69 21

– – – – –  Do przemysłowej produkcji wyrobów objętych pozycją 1604 (11)

22 (17)  (13)

0302 69 25

– – – – –  Pozostałe

22 (13)

 

– – – –  Karmazyn (Sebastes spp.)

 

 

0302 69 31

– – – – –  Z gatunku Sebastes marinus

7,5

0302 69 33

– – – – –  Pozostałe

7,5

0302 69 35

– – – –  Ryby z gatunku Boreogadus saida

12

0302 69 41

– – – –  Witlinek (Merlangius merlangus)

7,5

0302 69 45

– – – –  Molwa (Molva spp.)

7,5

0302 69 51

– – – –  Mintaj (Theragra chalcogramma) i rdzawiec (Pollachius pollachius)

7,5

0302 69 55

– – – –  Sardela (Engraulis spp.)

15

0302 69 61

– – – –  Kielec (właściwy) i morlesz (Dentex dentex i Pagellus spp.)

15

 

– – – –  Morszczuk i widłak (Merluccius spp., Urophycis spp.)

 

 

 

– – – – –  Morszczuk z rodzaju Merluccius

 

 

0302 69 66

– – – – – –  Morszczuk kapski (Merluccius capensis) i morszczuk głębokowodny (Merluccius paradoxus)

15

0302 69 67

– – – – – –  Morszczuk australijski (Merluccius australis)

15

0302 69 68

– – – – – –  Pozostałe

15 (13)

0302 69 69

– – – – –  Widłak z rodzaju Urophycis

15

0302 69 75

– – – –  Brama (Brama spp.)

15

0302 69 81

– – – –  Żabnica (Lophius spp.)

15

0302 69 85

– – – –  Błękitek (Micromesistius poutassou lub Gadus poutassou)

7,5

0302 69 86

– – – –  Błękitek południowy (Micromesistius australis)

7,5

0302 69 91

– – – –  Ostrobok (Caranx trachurus, Trachurus trachurus)

15

0302 69 92

– – – –  Kinglip chilijski (Genypterus blacodes)

7,5

0302 69 94

– – – –  Labraks (moron) (Dicentrarchus labrax)

15

0302 69 95

– – – –  Dorada (sparus złotogłowy) (Sparus aurata)

15

0302 69 99

– – – –  Pozostałe

15

0302 70 00

–  Wątróbki, ikry i mlecze

10

0303

Ryby zamrożone, z wyłączeniem filetów rybnych oraz pozostałego mięsa rybiego, objętych pozycją 0304

 

 

 

–  Łosoś pacyficzny (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou i Oncorhynchus rhodurus), z wyłączeniem wątróbek, ikry i mleczu

 

 

0303 11 00

– –  Nerka (łosoś nerka) (Oncorhynchus nerka)

2

0303 19 00

– –  Pozostałe

2

 

–  Pozostałe łososiowate, z wyłączeniem wątróbek, ikry i mleczu

 

 

0303 21

– –  Pstrąg i troć (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache i Oncorhynchus chrysogaster)

 

 

0303 21 10

– – –  Z gatunku Oncorhynchus apache lub Oncorhynchus chrysogaster

9

0303 21 20

– – –  Z gatunku Oncorhynchus mykiss, z głowami i skrzelami, wypatroszone, o masie większej niż 1,2 kg każdy, lub pozbawione głowy, oskrobane i wypatroszone, o masie większej niż 1 kg każdy

12

0303 21 80

– – –  Pozostałe

12

0303 22 00

– –  Łosoś atlantycki (Salmo salar) i głowacica (Hucho hucho)

2

0303 29 00

– –  Pozostałe

9 (13)

 

–  Płastugi (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae i Citharidae), z wyłączeniem wątróbek, ikry i mleczu

 

 

0303 31

– –  Halibut (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis)

 

 

0303 31 10

– – –  Halibut niebieski (Reinhardtius hippoglossoides)

7,5

0303 31 30

– – –  Halibut biały (Hippoglossus hippoglossus)

7,5

0303 31 90

– – –  Halibut pacyficzny (Hippoglossus stenolepis)

15

0303 32 00

– –  Gładzica (Pleuronectes platessa)

15

0303 33 00

– –  Sola (Solea spp.)

7,5

0303 39

– –  Pozostałe

 

 

0303 39 10

– – –  Flądra (Platichthys flesus)

7,5

0303 39 30

– – –  Ryby z rodzaju Rhombosolea

7,5

0303 39 70

– – –  Pozostałe

15

 

–  Tuńczyki (z rodzaju Thunnus), latający lub paskowany bonito [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis], z wyłączeniem wątróbek, ikry i mleczu

 

 

0303 41

– –  Albakora lub tuńczyk biały (Thunnus alalunga)

 

 

 

– – –  Do przemysłowej produkcji wyrobów objętych pozycją 1604 (11)

 

 

0303 41 11

– – – –  Całe

22 (17)  (13)

0303 41 13

– – – –  Oskrobane i wypatroszone

22 (17)  (13)

0303 41 19

– – – –  Pozostałe (np. bez głów)

22 (17)  (13)

0303 41 90

– – –  Pozostałe

22 (13)

0303 42

– –  Tuńczyk żółtopłetwy (Thunnus albacares)

 

 

 

– – –  Do przemysłowej produkcji wyrobów objętych pozycją 1604 (11)

 

 

 

– – – –  Cały

 

 

0303 42 12

– – – – –  O masie większej niż 10 kg każdy

20 (17)  (13)

0303 42 18

– – – – –  Pozostały

20 (17)  (13)

 

– – – –  Oskrobany i wypatroszony

 

 

0303 42 32

– – – – –  O masie większej niż 10 kg każdy

22 (17)  (13)

0303 42 38

– – – – –  Pozostały

22 (17)  (13)

 

– – – –  Pozostały (np. bez głów)

 

 

0303 42 52

– – – – –  O masie większej niż 10 kg każdy

22 (17)  (13)

0303 42 58

– – – – –  Pozostały

22 (17)  (13)

0303 42 90

– – –  Pozostały

22 (13)

0303 43

– –  Latający lub paskowany bonito

 

 

 

– – –  Do przemysłowej produkcji wyrobów objętych pozycją 1604 (11)

 

 

0303 43 11

– – – –  Cały

22 (17)  (13)

0303 43 13

– – – –  Oskrobany i wypatroszony

22 (17)  (13)

0303 43 19

– – – –  Pozostały (np. bez głów)

22 (17)  (13)

0303 43 90

– – –  Pozostały

22 (13)

0303 44

– –  Opastun (Thunnus obesus)

 

 

 

– – –  Do przemysłowej produkcji wyrobów objętych pozycją 1604 (11)

 

 

0303 44 11

– – – –  Cały

22 (17)  (13)

0303 44 13

– – – –  Oskrobany i wypatroszony

22 (17)  (13)

0303 44 19

– – – –  Pozostały (np. bez głów)

22 (17)  (13)

0303 44 90

– – –  Pozostały

22 (13)

0303 45

– –  Tuńczyk błękitnopłetwy (Thunnus thynnus)

 

 

 

– – –  Do przemysłowej produkcji wyrobów objętych pozycją 1604 (11)

 

 

0303 45 11

– – – –  Cały

22 (17)  (13)

0303 45 13

– – – –  Oskrobany i wypatroszony

22 (17)  (13)

0303 45 19

– – – –  Pozostały (np. bez głów)

22 (17)  (13)

0303 45 90

– – –  Pozostały

22 (13)

0303 46

– –  Tuńczyk południowy (makoja) (Thunnus maccoyii)

 

 

 

– – –  Do przemysłowej produkcji wyrobów objętych pozycją 1604 (11)

 

 

0303 46 11

– – – –  Cały

22 (17)  (13)

0303 46 13

– – – –  Oskrobany i wypatroszony

22 (17)  (13)

0303 46 19

– – – –  Pozostały (np. bez głów)

22 (17)  (13)

0303 46 90

– – –  Pozostały

22 (13)

0303 49

– –  Pozostałe

 

 

 

– – –  Do przemysłowej produkcji wyrobów objętych pozycją 1604 (11)

 

 

0303 49 31

– – – –  Całe

22 (17)  (13)

0303 49 33

– – – –  Oskrobane i wypatroszone

22 (17)  (13)

0303 49 39

– – – –  Pozostałe (np. bez głów)

22 (17)  (13)

0303 49 80

– – –  Pozostałe

22 (13)

 

–  Śledzie (Clupea harengus, Clupea pallasii) i dorsz (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus), z wyłączeniem wątróbek, ikry i mleczu

 

 

0303 51 00

– –  Śledzie (Clupea harengus, Clupea pallasii)

 (18)

0303 52

– –  Dorsz (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)

 

 

0303 52 10

– – –  Z gatunku Gadus morhua

12

0303 52 30

– – –  Z gatunku Gadus ogac

12

0303 52 90

– – –  Z gatunku Gadus macrocephalus

12

 

–  Włócznik (Xiphias gladius) i antar (Dissostichus spp.), z wyłączeniem wątróbek, ikry i mleczu

 

 

0303 61 00

– –  Włócznik (Xiphias gladius)

7,5

0303 62 00

– –  Antar (Dissostichus spp.)

15

 

–  Pozostałe ryby, z wyłączeniem wątróbek, ikry i mleczu

 

 

0303 71

– –  Sardynki (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), sardynela (Sardinella spp.), brisling lub szprot (Sprattus sprattus)

 

 

0303 71 10

– – –  Sardynki z gatunku Sardina pilchardus

23

0303 71 30

– – –  Sardynki z rodzaju Sardinops; sardynela (Sardinella spp.)

15

0303 71 80

– – –  Brisling lub szprot (Sprattus sprattus)

 (19)

0303 72 00

– –  Łupacz (plamiak) (Melanogrammus aeglefinus)

7,5

0303 73 00

– –  Czarniak (Pollachius virens)

7,5

0303 74

– –  Makrele (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus)

 

 

0303 74 30

– – –  Z gatunku Scomber scombrus lub Scomber japonicus

 (20)

0303 74 90

– – –  Z gatunku Scomber australasicus

15

0303 75

– –  Koleń i pozostałe rekiny

 

 

0303 75 20

– – –  Koleń z gatunku Squalus acanthias

6

0303 75 50

– – –  Rekinek z gatunku Scyliorhinus spp.

6

0303 75 90

– – –  Pozostałe

8

0303 76 00

– –  Węgorze (Anguilla spp.)

bez cła

0303 77 00

– –  Labraks (moron) i labraks centkowany (Dicentrarchus labrax, Dicentrarchus punctatus)

15

0303 78

– –  Morszczuk i widłak (Merluccius spp., Urophycis spp.)

 

 

 

– – –  Morszczuk z rodzaju Merluccius

 

 

0303 78 11

– – – –  Morszczuk kapski (Merluccius capensis) i morszczuk głębokowodny (Merluccius paradoxus)

15

0303 78 12

– – – –  Morszczuk argentyński (Merluccius hubbsi)

15

0303 78 13

– – – –  Morszczuk australijski (Merluccius australis)

15

0303 78 19

– – – –  Pozostały

15 (13)

0303 78 90

– – –  Widłak z rodzaju Urophycis

15

0303 79

– –  Pozostałe

 

 

 

– – –  Ryby słodkowodne

 

 

0303 79 11

– – – –  Karp

8

0303 79 19

– – – –  Pozostałe

8

 

– – –  Ryby morskie

 

 

 

– – – –  Ryby z rodzaju Euthynnus, inne niż latający lub paskowany bonito [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis] objęty podpozycją 0303 43

 

 

 

– – – – –  Do przemysłowej produkcji wyrobów objętych pozycją 1604 (11)

 

 

0303 79 21

– – – – – –  Całe

22 (17)  (13)

0303 79 23

– – – – – –  Oskrobane i wypatroszone

22 (17)  (13)

0303 79 29

– – – – – –  Pozostałe (na przykład „bez głów”)

22 (17)  (13)

0303 79 31

– – – – –  Pozostałe

22 (13)

 

– – – –  Karmazyn (Sebastes spp.)

 

 

0303 79 35

– – – – –  Z gatunku Sebastes marinus

7,5

0303 79 37

– – – – –  Pozostałe

7,5

0303 79 41

– – – –  Ryby z gatunku Boreogadus saida

12

0303 79 45

– – – –  Witlinek (Merlangius merlangus)

7,5

0303 79 51

– – – –  Molwa (Molva spp.)

7,5

0303 79 55

– – – –  Mintaj (Theragra chalcogramma) i rdzawiec (Pollachius pollachius)

15

0303 79 58

– – – –  Ryby z gatunku Orcynopsis unicolor

 (21)

0303 79 65

– – – –  Sardela (Engraulis spp.)

15

0303 79 71

– – – –  Kielec (właściwy) i morlesz (Dentex dentex i Pagellus spp.)

15

0303 79 75

– – – –  Brama (Brama spp.)

15

0303 79 81

– – – –  Żabnica (Lophius spp.)

15

0303 79 83

– – – –  Błękitek (Micromesistius poutassou lub Gadus poutassou)

7,5

0303 79 85

– – – –  Błękitek południowy (Micromesistius australis)

7,5

0303 79 91

– – – –  Ostrobok (Caranx trachurus, Trachurus trachurus)

15

0303 79 92

– – – –  Buławik nowozelandzki (miruna nowozelandzka) (Macruronus novaezelandiae)

7,5

0303 79 93

– – – –  Kinglip chilijski (Genypterus blacodes)

7,5

0303 79 94

– – – –  Ryby z gatunku Pelotreis flavilatus lub Peltorhamphus novaezelandiae

7,5

0303 79 98

– – – –  Pozostałe

15

0303 80

–  Wątróbki, ikry i mlecze

 

 

0303 80 10

– –  Ikry i mlecze, do produkcji kwasu dezoksyrybonukleinowego lub siarczanu protaminy (11)

bez cła

0303 80 90

– –  Pozostałe

10

0304

Filety rybne i pozostałe mięso rybie (nawet rozdrobnione), świeże, schłodzone lub zamrożone

 

 

 

–  Świeże lub schłodzone

 

 

0304 11

– –  Z włócznika (Xiphias gladius)

 

 

0304 11 10

– – –  Filety

18

0304 11 90

– – –  Pozostałe mięso rybie (nawet rozdrobnione)

15

0304 12

– –  Z antara (Dissostichus spp.)

 

 

0304 12 10

– – –  Filety

18

0304 12 90

– – –  Pozostałe mięso rybie (nawet rozdrobnione)

15

0304 19

– –  Pozostałe

 

 

 

– – –  Filety

 

 

 

– – – –  Z ryb słodkowodnych

 

 

0304 19 13

– – – – –  Z łososia pacyficznego (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou i Oncorhynchus rhodurus), z łososia atlantyckiego (Salmo salar) i z głowacicy (Hucho hucho)

2

 

– – – – –  Z pstrągów i troci z gatunków Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita i Oncorhynchus gilae

 

 

0304 19 15

– – – – – –  Z gatunku Oncorhynchus mykiss, o masie większej niż 400 g każdy

12

0304 19 17

– – – – – –  Pozostałe

12

0304 19 19

– – – – –  Z pozostałych ryb słodkowodnych

9

 

– – – –  Pozostałe

 

 

0304 19 31

– – – – –  Z dorszy (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) i z ryb z gatunku Boreogadus saida

18

0304 19 33

– – – – –  Z czarniaka (Pollachius virens)

18

0304 19 35

– – – – –  Z karmazyna (Sebastes spp.)

18

0304 19 39

– – – – –  Pozostałe

18

 

– – –  Pozostałe mięso rybie (nawet rozdrobnione)

 

 

0304 19 91

– – – –  Z ryb słodkowodnych

8

 

– – – –  Pozostałe

 

 

0304 19 97

– – – – –  Płaty śledziowe

 (18)

0304 19 99

– – – – –  Pozostałe

15 (13)

 

–  Filety zamrożone

 

 

0304 21 00

– –  Z włócznika (Xiphias gladius)

7,5

0304 22 00

– –  Z antara (Dissostichus spp.)

15

0304 29

– –  Pozostałe

 

 

 

– – –  Z ryb słodkowodnych

 

 

0304 29 13

– – – –  Z łososia pacyficznego (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou i Oncorhynchus rhodurus), z łososia atlantyckiego (Salmo salar) i z głowacicy (Hucho hucho)

2

 

– – – –  Z pstrągów i troci z gatunków Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita i Oncorhynchus gilae

 

 

0304 29 15

– – – – –  Z gatunku Oncorhynchus mykiss, o masie większej niż 400 g każdy

12

0304 29 17

– – – – –  Pozostałe

12

0304 29 19

– – – –  Z pozostałych ryb słodkowodnych

9

 

– – –  Pozostałe

 

 

 

– – – –  Z dorszy (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) i z ryb z gatunku Boreogadus saida

 

 

0304 29 21

– – – – –  Z dorsza pacyficznego z gatunku Gadus macrocephalus

7,5

0304 29 29

– – – – –  Pozostałe

7,5

0304 29 31

– – – –  Z czarniaka (Pollachius virens)

7,5

0304 29 33

– – – –  Z łupacza (plamiaka) (Melanogrammus aeglefinus)

7,5

 

– – – –  Z karmazyna (Sebastes spp.)

 

 

0304 29 35

– – – – –  Z gatunku Sebastes marinus

7,5

0304 29 39

– – – – –  Pozostałe

7,5

0304 29 41

– – – –  Z witlinka (Merlangius merlangus)

7,5

0304 29 43

– – – –  Z molwy (Molva spp.)

7,5

0304 29 45

– – – –  Z tuńczyka (z rodzaju Thunnus) i z ryb z rodzaju Euthynnus

18

 

– – – –  Z makreli (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus) i z ryb z gatunku Orcynopsis unicolor

 

 

0304 29 51

– – – – –  Z makreli z gatunku Scomber australasicus

15

0304 29 53

– – – – –  Pozostałe

15

 

– – – –  Z morszczuka i z widłaka (Merluccius spp., Urophycis spp.)

 

 

 

– – – – –  Z morszczuka z rodzaju Merluccius

 

 

0304 29 55

– – – – – –  Z morszczuka kapskiego (Merluccius capensis) i z morszczuka głębinowego (Merluccius paradoxus)

7,5

0304 29 56

– – – – – –  Z morszczuka argentyńskiego (Merluccius hubbsi)

7,5

0304 29 58

– – – – – –  Pozostałe

6,1

0304 29 59

– – – – –  Z widłaka z rodzaju Urophycis

7,5

 

– – – –  Z kolenia i pozostałych rekinów

 

 

0304 29 61

– – – – –  Z kolenia i z rekinka (Squalus acanthias i Scyliorhinus spp.)

7,5

0304 29 69

– – – – –  Z pozostałych rekinów

7,5

0304 29 71

– – – –  Z gładzicy (Pleuronectes platessa)

7,5

0304 29 73

– – – –  Z flądry (Platichthys flesus)

7,5

0304 29 75

– – – –  Ze śledzi (Clupea harengus, Clupea pallasii)

15

0304 29 79

– – – –  Ze smuklicy (Lepidorhombus spp.)

15

0304 29 83

– – – –  Z żabnicy (Lophius spp.)

15

0304 29 85

– – – –  Z mintaja (Theragra chalcogramma)

13,7

0304 29 91

– – – –  Z buławika nowozelandzkiego (miruny nowozelandzkiej) (Macruronus novaezelandiae)

7,5

0304 29 99

– – – –  Pozostałe

15 (13)

 

–  Pozostałe

 

 

0304 91 00

– –  Z włócznika (Xiphias gladius)

7,5

0304 92 00

– –  Z antara (Dissostichus spp.)

7,5

0304 99

– –  Pozostałe

 

 

0304 99 10

– – –  Surimi

14,2

 

– – –  Pozostałe

 

 

0304 99 21

– – – –  Z ryb słodkowodnych

8

 

– – – –  Pozostałe

 

 

0304 99 23

– – – – –  Ze śledzi (Clupea harengus, Clupea pallasii)

 (18)

0304 99 29

– – – – –  Z karmazyna (Sebastes spp.)

8

 

– – – – –  Z dorszy (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) i z ryb z gatunku Boreogadus saida

 

 

0304 99 31

– – – – – –  Z dorsza pacyficznego z gatunku Gadus macrocephalus

7,5

0304 99 33

– – – – – –  Z dorsza z gatunku Gadus morhua

7,5

0304 99 39

– – – – – –  Pozostałe

7,5

0304 99 41

– – – – –  Z czarniaka (Pollachius virens)

7,5

0304 99 45

– – – – –  Z łupacza (plamiaka) (Melanogrammus aeglefinus)

7,5

0304 99 51

– – – – –  Z morszczuka i z widłaka (Merluccius spp., Urophycis spp.)

7,5

0304 99 55

– – – – –  Ze smuklicy (Lepidorhombus spp.)

15

0304 99 61

– – – – –  Z bramy (Brama spp.)

15

0304 99 65

– – – – –  Z żabnicy (Lophius spp.)

7,5

0304 99 71

– – – – –  Z błękitka (Micromesistius poutassou lub Gadus poutassou)

7,5

0304 99 75

– – – – –  Z mintaja (Theragra chalcogramma)

7,5

0304 99 99

– – – – –  Pozostałe

7,5

0305

Ryby suszone, solone lub w solance; ryby wędzone, nawet gotowane przed lub podczas procesu wędzenia; mąki, mączki i granulki, z ryb, nadające się do spożycia przez ludzi

 

 

0305 10 00

–  Mąki, mączki i granulki, z ryb, nadające się do spożycia przez ludzi

13

0305 20 00

–  Wątróbki, ikra i mlecz, z ryb, suszone, wędzone, solone lub w solance

11

0305 30

–  Filety rybne, suszone, solone lub w solance, ale niewędzone

 

 

 

– –  Z dorszy (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) i z ryb z gatunku Boreogadus saida

 

 

0305 30 11

– – –  Z dorsza pacyficznego z gatunku Gadus macrocephalus

16

0305 30 19

– – –  Pozostałe

20

0305 30 30

– –  Z łososia pacyficznego (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou i Oncorhynchus rhodurus), z łososia atlantyckiego (Salmo salar) i z głowacicy (Hucho hucho), solonych lub w solance

15

0305 30 50

– –  Z halibuta niebieskiego (Reinhardtius hippoglossoides), solonego lub w solance

15

0305 30 90

– –  Pozostałe

16

 

–  Ryby wędzone, włącznie z filetami

 

 

0305 41 00

– –  Łosoś pacyficzny (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou i Oncorhynchus rhodurus), łosoś atlantycki (Salmo salar) i głowacica (Hucho hucho)

13

0305 42 00

– –  Śledzie (Clupea harengus, Clupea pallasii)

10

0305 49

– –  Pozostałe

 

 

0305 49 10

– – –  Halibut niebieski (Reinhardtius hippoglossoides)

15

0305 49 20

– – –  Halibut biały (Hippoglossus hippoglossus)

16

0305 49 30

– – –  Makrele (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus)

14

0305 49 45

– – –  Pstrąg i troć (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache i Oncorhynchus chrysogaster)

14

0305 49 50

– – –  Węgorze (Anguilla spp.)

14

0305 49 80

– – –  Pozostałe

14

 

–  Ryby suszone, nawet solone, ale niewędzone

 

 

0305 51

– –  Dorsz (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)

 

 

0305 51 10

– – –  Suszony, niesolony

13 (13)

0305 51 90

– – –  Suszony, solony

13 (13)

0305 59

– –  Pozostałe

 

 

 

– – –  Ryby z gatunku Boreogadus saida

 

 

0305 59 11

– – – –  Suszone, niesolone

13 (13)

0305 59 19

– – – –  Suszone, solone

13 (13)

0305 59 30

– – –  Śledzie (Clupea harengus, Clupea pallasii)

12

0305 59 50

– – –  Sardela (Engraulis spp.)

10

0305 59 70

– – –  Halibut biały (Hippoglossus hippoglossus)

15

0305 59 80

– – –  Pozostałe

12

 

–  Ryby solone, ale niesuszone ani niewędzone, i ryby w solance

 

 

0305 61 00

– –  Śledzie (Clupea harengus, Clupea pallasii)

12

0305 62 00

– –  Dorsz (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)

13 (13)

0305 63 00

– –  Sardela (Engraulis spp.)

10

0305 69

– –  Pozostałe

 

 

0305 69 10

– – –  Ryby z gatunku Boreogadus saida

13 (13)

0305 69 30

– – –  Halibut biały (Hippoglossus hippoglossus)

15

0305 69 50

– – –  Łosoś pacyficzny (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou i Oncorhynchus rhodurus), łosoś atlantycki (Salmo salar) i głowacica (Hucho hucho)

11

0305 69 80

– – –  Pozostałe

12

0306

Skorupiaki, nawet w skorupach, żywe, świeże, schłodzone, zamrożone, suszone, solone lub w solance; skorupiaki w skorupach, gotowane na parze lub w wodzie, nawet schłodzone, zamrożone, suszone, solone lub w solance; mąki, mączki i granulki, ze skorupiaków, nadające się do spożycia przez ludzi

 

 

 

–  Zamrożone

 

 

0306 11

– –  Langusty i pozostałe raki morskie (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.)

 

 

0306 11 10

– – –  Szyjki raków morskich

12,5

0306 11 90

– – –  Pozostałe

12,5

0306 12

– –  Homary (Homarus spp.)

 

 

0306 12 10

– – –  Całe

6

0306 12 90

– – –  Pozostałe

16

0306 13

– –  Krewetki

 

 

0306 13 10

– – –  Z rodziny Pandalidae

12

0306 13 30

– – –  Krewetki z rodzaju Crangon

18

0306 13 40

– – –  Krewetki różowe głębinowe (Parapenaeus longirostris)

12

0306 13 50

– – –  Krewetki z rodzaju Penaeus

12

0306 13 80

– – –  Pozostałe

12

0306 14

– –  Kraby

 

 

0306 14 10

– – –  Kraby z gatunków Paralithodes camchaticus, Chionoecetes spp. i Callinectes sapidus

7,5

0306 14 30

– – –  Kraby z gatunku Cancer pagurus

7,5

0306 14 90

– – –  Pozostałe

7,5

0306 19

– –  Pozostałe, włączając mąki, mączki i granulki, ze skorupiaków, nadające się do spożycia przez ludzi

 

 

0306 19 10

– – –  Raki słodkowodne

7,5

0306 19 30

– – –  Homarzec (nerczan) (Nephrops norvegicus)

12

0306 19 90

– – –  Pozostałe

12

 

–  Niezamrożone

 

 

0306 21 00

– –  Langusty i pozostałe raki morskie (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.)

12,5

0306 22

– –  Homary (Homarus spp.)

 

 

0306 22 10

– – –  Żywe

8

 

– – –  Pozostałe

 

 

0306 22 91

– – – –  Całe

8

0306 22 99

– – – –  Pozostałe

10

0306 23

– –  Krewetki

 

 

0306 23 10

– – –  Z rodziny Pandalidae

12

 

– – –  Krewetki z rodzaju Crangon

 

 

0306 23 31

– – – –  Świeże, schłodzone lub gotowane na parze lub w wodzie

18

0306 23 39

– – – –  Pozostałe

18

0306 23 90

– – –  Pozostałe

12

0306 24

– –  Kraby

 

 

0306 24 30

– – –  Kraby z gatunku Cancer pagurus

7,5

0306 24 80

– – –  Pozostałe

7,5

0306 29

– –  Pozostałe, włączając mąki, mączki i granulki, ze skorupiaków, nadające się do spożycia przez ludzi

 

 

0306 29 10

– – –  Raki słodkowodne

7,5

0306 29 30

– – –  Homarzec (nerczan) (Nephrops norvegicus)

12

0306 29 90

– – –  Pozostałe

12

0307

Mięczaki, nawet w skorupach, żywe, świeże, schłodzone, zamrożone, suszone, solone lub w solance; bezkręgowce wodne, inne niż skorupiaki i mięczaki, żywe, świeże, schłodzone, zamrożone, suszone, solone lub w solance; mąki, mączki i granulki, z bezkręgowców wodnych innych niż skorupiaki, nadające się do spożycia przez ludzi

 

 

0307 10

–  Ostrygi

 

 

0307 10 10

– –  Ostrygi płaskie (z rodzaju Ostrea), żywe i o masie (włącznie z muszlą) nie większej niż 40 g każda

bez cła

0307 10 90

– –  Pozostałe

9

 

–  Przegrzebki, włącznie z przegrzebkami królowej, z rodzaju Pecten, Chlamys lub Placopecten

 

 

0307 21 00

– –  Żywe, świeże lub schłodzone

8

0307 29

– –  Pozostałe

 

 

0307 29 10

– – –  Muszle św. Jakuba (Pecten maximus), zamrożone

8

0307 29 90

– – –  Pozostałe

8

 

–  Małże (jadalne) (Mytilus spp., Perna spp.)

 

 

0307 31

– –  Żywe, świeże lub schłodzone

 

 

0307 31 10

– – –  Mytilus spp.

10

0307 31 90

– – –  Perna spp.

8

0307 39

– –  Pozostałe

 

 

0307 39 10

– – –  Mytilus spp.

10

0307 39 90

– – –  Perna spp.

8

 

–  Mątwy (Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola spp.) i kałamarnice (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.)

 

 

0307 41

– –  Żywe, świeże lub schłodzone

 

 

0307 41 10

– – –  Mątwy (Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola spp.)

8

 

– – –  Kałamarnice (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.)

 

 

0307 41 91

– – – –  Loligo spp., Ommastrephes sagittatus

6

0307 41 99

– – – –  Pozostałe

8

0307 49

– –  Pozostałe

 

 

 

– – –  Zamrożone

 

 

 

– – – –  Mątwy (Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola spp.)

 

 

 

– – – – –  Z rodzaju Sepiola

 

 

0307 49 01

– – – – – –  Mątwa mniejsza (Sepiola rondeleti)

6

0307 49 11

– – – – – –  Pozostałe

8

0307 49 18

– – – – –  Pozostałe

8

 

– – – –  Kałamarnice (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.)

 

 

 

– – – – –  Loligo spp.

 

 

0307 49 31

– – – – – –  Loligo vulgaris

6

0307 49 33

– – – – – –  Loligo pealei

6

0307 49 35

– – – – – –  Loligo patagonica

6

0307 49 38

– – – – – –  Pozostałe

6

0307 49 51

– – – – –  Ommastrephes sagittatus

6

0307 49 59

– – – – –  Pozostałe

8

 

– – –  Pozostałe

 

 

0307 49 71

– – – –  Mątwy (Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola spp.)

8

 

– – – –  Kałamarnice (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.)

 

 

0307 49 91

– – – – –  Loligo spp., Ommastrephes sagittatus

6

0307 49 99

– – – – –  Pozostałe

8

 

–  Ośmiornice (Octopus spp.)

 

 

0307 51 00

– –  Żywe, świeże lub schłodzone

8

0307 59

– –  Pozostałe

 

 

0307 59 10

– – –  Zamrożone

8

0307 59 90

– – –  Pozostałe

8

0307 60 00

–  Ślimaki, inne niż ślimaki morskie

bez cła

 

–  Pozostałe, włączając mąki, mączki i granulki, z bezkręgowców wodnych innych niż skorupiaki, nadające się do spożycia przez ludzi

 

 

0307 91 00

– –  Żywe, świeże lub schłodzone

11

0307 99

– –  Pozostałe

 

 

 

– – –  Zamrożone

 

 

0307 99 11

– – – –  Illex spp.

8

0307 99 13

– – – –  Wenus pozbawiona skorupy i pozostałe gatunki z rodziny Veneridae

8

0307 99 15

– – – –  Meduzy (Rhopilema spp.)

bez cła

0307 99 18

– – – –  Pozostałe

11

0307 99 90

– – –  Pozostałe

11

DZIAŁ 4

PRODUKTY MLECZARSKIE; JAJA PTASIE; MIÓD NATURALNY; JADALNE PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO, GDZIE INDZIEJ NIEWYMIENIONE ANI NIEWŁĄCZONE

Uwagi

1.

Wyrażenie „mleko” oznacza mleko pełnotłuste oraz mleko częściowo lub całkowicie odtłuszczone.

2.

W pozycji 0405:

a)

określenie „masło” oznacza masło naturalne, masło z serwatki lub masło odtwarzane (świeże, solone lub zjełczałe, włączając masło w opakowaniach hermetycznych), otrzymywane wyłącznie z mleka o zawartości tłuszczu mlecznego 80 % masy lub więcej, jednak nie więcej niż 95 % masy, o maksymalnej zawartości suchej masy beztłuszczowej 2 % masy i o maksymalnej zawartości wody 16 % masy. Masło nie zawiera dodanych emulgatorów, ale może zawierać chlorek sodu, barwniki spożywcze, sole neutralizujące oraz kultury nieszkodliwych bakterii wytwarzających kwas mlekowy;

b)

wyrażenie „produkty mleczarskie do smarowania” oznacza nadające się do smarowania emulsje typu woda w oleju, zawierające tłuszcz mleka jako jedyny tłuszcz w tym produkcie, o zawartości tłuszczu mleka 39 % masy lub więcej, ale mniej niż 80 % masy.

3.

Produkty otrzymane przez zagęszczenie serwatki oraz z dodatkiem mleka lub tłuszczu mleka klasyfikuje się jako sery w pozycji 0406, pod warunkiem że posiadają trzy następujące właściwości:

a)

zawartość tłuszczu mleka w suchej masie 5 % masy lub więcej;

b)

zawartość suchej masy, co najmniej 70 % masy, ale nie przekracza 85 % masy;

c)

są uformowane lub można je formować.

4.

Niniejszy dział nie obejmuje:

a)

produktów otrzymywanych z serwatki, zawierających więcej niż 95 % masy laktozy, wyrażonej jako bezwodna laktoza, w przeliczeniu na suchą masę (pozycja 1702);

b)

albumin (włącznie z koncentratami z dwu lub więcej białek serwatki, zawierających więcej niż 80 % masy białek serwatki, w przeliczeniu na suchą masę) (pozycja 3502) lub globulin (pozycja 3504).

Uwagi do podpozycji

1.

W podpozycji 0404 10 wyrażenie „serwatka zmodyfikowana” oznacza produkty składające się ze składników serwatki, to jest serwatkę, z której całkowicie lub częściowo odciągnięto laktozę, białko lub sole mineralne, serwatkę do której dodano jej składniki naturalne oraz produkty uzyskane przez zmieszanie naturalnych składników serwatki.

2.

W podpozycji 0405 10 określenie „masło” nie obejmuje masła odwodnionego lub ghee (podpozycja 0405 90).

Uwaga dodatkowa

1.

Stawki celne stosowane dla mieszanek objętych pozycjami od 0401 do 0406 powinny być następujące:

a)

dla mieszanek, w których jeden ze składników stanowi co najmniej 90 % masy, stosowana jest stawka celna odnosząca się do tego składnika;

b)

dla pozostałych mieszanek stosowana jest stawka celna odnosząca się do składnika posiadającego najwyższy poziom stawki celnej.

Kod CN

Wyszczególnienie

Stawka celna konwencyjna (%)

Uzupełniająca jednostka miary

(1)

(2)

(3)

(4)

0401

Mleko i śmietana, niezagęszczone ani niezawierające dodatku cukru lub innego środka słodzącego

 

 

0401 10

–  O zawartości tłuszczu nieprzekraczającej 1 % masy

 

 

0401 10 10

– –  W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto nieprzekraczającej 2 litrów

13,8 €/100 kg/net

0401 10 90

– –  Pozostałe

12,9 €/100 kg/net

0401 20

–  O zawartości tłuszczu przekraczającej 1 % masy, ale nieprzekraczającej 6 % masy

 

 

 

– –  Nieprzekraczającej 3 % masy

 

 

0401 20 11

– – –  W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto nieprzekraczającej 2 litrów

18,8 €/100 kg/net

0401 20 19

– – –  Pozostałe

17,9 €/100 kg/net

 

– –  Przekraczającej 3 % masy

 

 

0401 20 91

– – –  W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto nieprzekraczającej 2 litrów

22,7 €/100 kg/net

0401 20 99

– – –  Pozostałe

21,8 €/100 kg/net

0401 30

–  O zawartości tłuszczu przekraczającej 6 % masy

 

 

 

– –  Nieprzekraczającej 21 % masy

 

 

0401 30 11

– – –  W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto nieprzekraczającej 2 litrów

57,5 €/100 kg/net

0401 30 19

– – –  Pozostałe

56,6 €/100 kg/net

 

– –  Przekraczającej 21 % masy, ale nieprzekraczającej 45 % masy

 

 

0401 30 31

– – –  W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto nieprzekraczającej 2 litrów

110 €/100 kg/net

0401 30 39

– – –  Pozostałe

109,1 €/100 kg/net

 

– –  Przekraczającej 45 % masy

 

 

0401 30 91

– – –  W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto nieprzekraczającej 2 litrów

183,7 €/100 kg/net

0401 30 99

– – –  Pozostałe

182,8 €/100 kg/net

0402

Mleko i śmietana, zagęszczone lub zawierające dodatek cukru lub innego środka słodzącego

 

 

0402 10

–  W proszku, granulkach lub w innej stałej postaci, o zawartości tłuszczu nieprzekraczającej 1,5 % masy

 

 

 

– –  Niezawierające dodatku cukru ani innego środka słodzącego

 

 

0402 10 11

– – –  W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto nieprzekraczającej 2,5 kg

125,4 €/100 kg/net

0402 10 19

– – –  Pozostałe

118,8 €/100 kg/net (13)

 

– –  Pozostałe

 

 

0402 10 91

– – –  W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto nieprzekraczającej 2,5 kg

1,19 €/kg + 27,5 €/100 kg/net (22)

0402 10 99

– – –  Pozostałe

1,19 €/kg + 21 €/100 kg/net (22)

 

–  W proszku, granulkach lub w innej stałej postaci, o zawartości tłuszczu przekraczającej 1,5 % masy

 

 

0402 21

– –  Niezawierające dodatku cukru lub innego środka słodzącego

 

 

 

– – –  O zawartości tłuszczu nieprzekraczającej 27 % masy

 

 

0402 21 11

– – – –  W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto nieprzekraczającej 2,5 kg

135,7 €/100 kg/net

 

– – – –  Pozostałe

 

 

0402 21 17

– – – – –  O zawartości tłuszczu nieprzekraczającej 11 % masy

130,4 €/100 kg/net

0402 21 19

– – – – –  O zawartości tłuszczu przekraczającej 11 % masy, ale nieprzekraczającej 27 % masy

130,4 €/100 kg/net

 

– – –  O zawartości tłuszczu przekraczającej 27 % masy

 

 

0402 21 91

– – – –  W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto nieprzekraczającej 2,5 kg

167,2 €/100 kg/net

0402 21 99

– – – –  Pozostałe

161,9 €/100 kg/net

0402 29

– –  Pozostałe

 

 

 

– – –  O zawartości tłuszczu nieprzekraczającej 27 % masy

 

 

0402 29 11

– – – –  Mleko specjalne dla niemowląt, w hermetycznie zamkniętych pojemnikach, o zawartości netto nieprzekraczającej 500 g i o zawartości tłuszczu przekraczającej 10 % masy

1,31 €/kg + 22 €/100 kg/net (22)

 

– – – –  Pozostałe

 

 

0402 29 15

– – – – –  W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto nieprzekraczającej 2,5 kg

1,31 €/kg + 22 €/100 kg/net (22)

0402 29 19

– – – – –  Pozostałe

1,31 €/kg + 16,8 €/100 kg/net (22)

 

– – –  O zawartości tłuszczu przekraczającej 27 % masy

 

 

0402 29 91

– – – –  W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto nieprzekraczającej 2,5 kg

1,62 €/kg + 22 €/100 kg/net (22)

0402 29 99

– – – –  Pozostałe

1,62 €/kg + 16,8 €/100 kg/net (22)

 

–  Pozostałe

 

 

0402 91

– –  Niezawierające dodatku cukru lub innego środka słodzącego

 

 

 

– – –  O zawartości tłuszczu nieprzekraczającej 8 % masy

 

 

0402 91 11

– – – –  W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto nieprzekraczającej 2,5 kg

34,7 €/100 kg/net

0402 91 19

– – – –  Pozostałe

34,7 €/100 kg/net

 

– – –  O zawartości tłuszczu przekraczającej 8 % masy, ale nieprzekraczającej 10 % masy

 

 

0402 91 31

– – – –  W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto nieprzekraczającej 2,5 kg

43,4 €/100 kg/net

0402 91 39

– – – –  Pozostałe

43,4 €/100 kg/net

 

– – –  O zawartości tłuszczu przekraczającej 10 % masy, ale nieprzekraczającej 45 % masy

 

 

0402 91 51

– – – –  W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto nieprzekraczającej 2,5 kg

110 €/100 kg/net

0402 91 59

– – – –  Pozostałe

109,1 €/100 kg/net

 

– – –  O zawartości tłuszczu przekraczającej 45 % masy

 

 

0402 91 91

– – – –  W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto nieprzekraczającej 2,5 kg

183,7 €/100 kg/net

0402 91 99

– – – –  Pozostałe

182,8 €/100 kg/net

0402 99

– –  Pozostałe

 

 

 

– – –  O zawartości tłuszczu nieprzekraczającej 9,5 % masy

 

 

0402 99 11

– – – –  W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto nieprzekraczającej 2,5 kg

57,2 €/100 kg/net

0402 99 19

– – – –  Pozostałe

57,2 €/100 kg/net

 

– – –  O zawartości tłuszczu przekraczającej 9,5 % masy, ale nieprzekraczającej 45 % masy

 

 

0402 99 31

– – – –  W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto nieprzekraczającej 2,5 kg

1,08 €/kg + 19,4 €/100 kg/net (22)

0402 99 39

– – – –  Pozostałe

1,08 €/kg + 18,5 €/100 kg/net (22)

 

– – –  O zawartości tłuszczu przekraczającej 45 % masy

 

 

0402 99 91

– – – –  W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto nieprzekraczającej 2,5 kg

1,81 €/kg + 19,4 €/100 kg/net (22)

0402 99 99

– – – –  Pozostałe

1,81 €/kg + 18,5 €/100 kg/net (22)

0403

Maślanka, mleko zsiadłe i śmietana ukwaszona, jogurt, kefir i inne sfermentowane lub zakwaszone mleko i śmietana, nawet zagęszczone lub zawierające dodatek cukru lub innego środka słodzącego, lub aromatycznego lub zawierające dodatek owoców, orzechów lub kakao

 

 

0403 10

–  Jogurt

 

 

 

– –  Niearomatyzowany ani niezawierający dodatku owoców, orzechów lub kakao

 

 

 

– – –  Niezawierający dodatku cukru lub innego środka słodzącego, o zawartości tłuszczu

 

 

0403 10 11

– – – –  Nieprzekraczającej 3 % masy

20,5 €/100 kg/net

0403 10 13

– – – –  Przekraczającej 3 % masy, ale nieprzekraczającej 6 % masy

24,4 €/100 kg/net

0403 10 19

– – – –  Przekraczającej 6 % masy

59,2 €/100 kg/net

 

– – –  Pozostały, o zawartości tłuszczu

 

 

0403 10 31

– – – –  Nieprzekraczającej 3 % masy

0,17 €/kg + 21,1 €/100 kg/net (22)

0403 10 33

– – – –  Przekraczającej 3 % masy, ale nieprzekraczającej 6 % masy

0,20 €/kg + 21,1 €/100 kg/net (22)

0403 10 39

– – – –  Przekraczającej 6 % masy

0,54 €/kg + 21,1 €/100 kg/net (22)

 

– –  Aromatyzowany lub zawierający dodatek owoców, orzechów lub kakao

 

 

 

– – –  W proszku, granulkach lub w innej stałej postaci, o zawartości tłuszczu mlecznego

 

 

0403 10 51

– – – –  Nieprzekraczającej 1,5 % masy

8,3 + 95 €/100 kg/net

0403 10 53

– – – –  Przekraczającej 1,5 % masy, ale nieprzekraczającej 27 % masy

8,3 + 130,4 €/100 kg/net

0403 10 59

– – – –  Przekraczającej 27 % masy

8,3 + 168,8 €/100 kg/net

 

– – –  Pozostałe, o zawartości tłuszczu mlecznego

 

 

0403 10 91

– – – –  Nieprzekraczającej 3 % masy

8,3 + 12,4 €/100 kg/net

0403 10 93

– – – –  Przekraczającej 3 % masy, ale nieprzekraczającej 6 % masy

8,3 + 17,1 €/100 kg/net

0403 10 99

– – – –  Przekraczającej 6 % masy

8,3 + 26,6 €/100 kg/net

0403 90

–  Pozostałe

 

 

 

– –  Niearomatyzowane ani niezawierające dodatku owoców, orzechów lub kakao

 

 

 

– – –  W proszku, granulkach lub w innej stałej postaci

 

 

 

– – – –  Niezawierające dodatku cukru lub innego środka słodzącego, o zawartości tłuszczu

 

 

0403 90 11

– – – – –  Nieprzekraczającej 1,5 % masy

100,4 €/100 kg/net

0403 90 13

– – – – –  Przekraczającej 1,5 % masy, ale nieprzekraczającej 27 % masy

135,7 €/100 kg/net

0403 90 19

– – – – –  Przekraczającej 27 % masy

167,2 €/100 kg/net

 

– – – –  Pozostałe, o zawartości tłuszczu

 

 

0403 90 31

– – – – –  Nieprzekraczającej 1,5 % masy

0,95 €/kg + 22 €/100 kg/net (22)

0403 90 33

– – – – –  Przekraczającej 1,5 % masy, ale nieprzekraczającej 27 % masy

1,31 €/kg + 22 €/100 kg/net (22)

0403 90 39

– – – – –  Przekraczającej 27 % masy

1,62 €/kg + 22 €/100 kg/net (22)

 

– – –  Pozostałe

 

 

 

– – – –  Niezawierające dodatku cukru lub innego środka słodzącego, o zawartości tłuszczu

 

 

0403 90 51

– – – – –  Nieprzekraczającej 3 % masy

20,5 €/100 kg/net

0403 90 53

– – – – –  Przekraczającej 3 % masy, ale nieprzekraczającej 6 % masy

24,4 €/100 kg/net

0403 90 59

– – – – –  Przekraczającej 6 % masy

59,2 €/100 kg/net

 

– – – –  Pozostałe, o zawartości tłuszczu

 

 

0403 90 61

– – – – –  Nieprzekraczającej 3 % masy

0,17 €/kg + 21,1 €/100 kg/net (22)

0403 90 63

– – – – –  Przekraczającej 3 % masy, ale nieprzekraczającej 6 % masy

0,20 €/kg + 21,1 €/100 kg/net (22)

0403 90 69

– – – – –  Przekraczającej 6 % masy

0,54 €/kg + 21,1 €/100 kg/net (22)

 

– –  Aromatyzowane lub zawierające dodatek owoców, orzechów lub kakao

 

 

 

– – –  W proszku, granulkach lub w innej stałej postaci, o zawartości tłuszczu mlecznego

 

 

0403 90 71

– – – –  Nieprzekraczającej 1,5 % masy

8,3 + 95 €/100 kg/net

0403 90 73

– – – –  Przekraczającej 1,5 % masy, ale nieprzekraczającej 27 % masy

8,3 + 130,4 €/100 kg/net

0403 90 79

– – – –  Przekraczającej 27 % masy

8,3 + 168,8 €/100 kg/net

 

– – –  Pozostałe, o zawartości tłuszczu mlecznego

 

 

0403 90 91

– – – –  Nieprzekraczającej 3 % masy

8,3 + 12,4 €/100 kg/net

0403 90 93

– – – –  Przekraczającej 3 % masy, ale nieprzekraczającej 6 % masy

8,3 + 17,1 €/100 kg/net

0403 90 99

– – – –  Przekraczającej 6 % masy

8,3 + 26,6 €/100 kg/net

0404

Serwatka, nawet zagęszczona lub zawierająca dodatek cukru lub innego środka słodzącego; produkty składające się ze składników naturalnego mleka, nawet zawierające dodatek cukru lub innego środka słodzącego, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone

 

 

0404 10

–  Serwatka i serwatka zmodyfikowana, nawet zagęszczona lub zawierająca dodatek cukru lub innego środka słodzącego

 

 

 

– –  W proszku, granulkach lub w innej stałej postaci

 

 

 

– – –  Niezawierająca dodatku cukru lub innego środka słodzącego, o zawartości białka (zawartość azotu × 6,38)

 

 

 

– – – –  Nieprzekraczającej 15 % masy, o zawartości tłuszczu

 

 

0404 10 02

– – – – –  Nieprzekraczającej 1,5 % masy

7 €/100 kg/net

0404 10 04

– – – – –  Przekraczającej 1,5 % masy, ale nieprzekraczającej 27 % masy

135,7 €/100 kg/net

0404 10 06

– – – – –  Przekraczającej 27 % masy

167,2 €/100 kg/net

 

– – – –  Przekraczającej 15 % masy, o zawartości tłuszczu

 

 

0404 10 12

– – – – –  Nieprzekraczającej 1,5 % masy

100,4 €/100 kg/net

0404 10 14

– – – – –  Przekraczającej 1,5 % masy, ale nieprzekraczającej 27 % masy

135,7 €/100 kg/net

0404 10 16

– – – – –  Przekraczającej 27 % masy

167,2 €/100 kg/net

 

– – –  Pozostałe, o zawartości białka (zawartość azotu × 6,38)

 

 

 

– – – –  Nieprzekraczającej 15 % masy, o zawartości tłuszczu

 

 

0404 10 26

– – – – –  Nieprzekraczającej 1,5 % masy

0,07 €/kg/net + 16,8 €/100 kg/net (22)

0404 10 28

– – – – –  Przekraczającej 1,5 % masy, ale nieprzekraczającej 27 % masy

1,31 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (22)

0404 10 32

– – – – –  Przekraczającej 27 % masy

1,62 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (22)

 

– – – –  Przekraczającej 15 % masy, o zawartości tłuszczu

 

 

0404 10 34

– – – – –  Nieprzekraczającej 1,5 % masy

0,95 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (22)

0404 10 36

– – – – –  Przekraczającej 1,5 % masy, ale nieprzekraczającej 27 % masy

1,31 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (22)

0404 10 38

– – – – –  Przekraczającej 27 % masy

1,62 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (22)

 

– –  Pozostała

 

 

 

– – –  Niezawierająca dodatku cukru lub innego środka słodzącego, o zawartości białka (zawartość azotu × 6,38)

 

</