EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R1281

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1281/2006 z dnia 28 sierpnia 2006 r. wprowadzające w roku 2005/2006 odstępstwo od rozporządzenia (WE) nr 595/2004 w odniesieniu do terminu płatności opłaty wyrównawczej za mleko i przetwory mleczne przez nabywców i producentów

OJ L 234, 29.8.2006, p. 3–3 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

No longer in force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1281/oj

29.8.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 234/3


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1281/2006

z dnia 28 sierpnia 2006 r.

wprowadzające w roku 2005/2006 odstępstwo od rozporządzenia (WE) nr 595/2004 w odniesieniu do terminu płatności opłaty wyrównawczej za mleko i przetwory mleczne przez nabywców i producentów

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1788/2003 z dnia 29 września 2003 r. ustanawiające opłatę wyrównawczą w sektorze mleka i przetworów mlecznych (1), w szczególności jego art. 24,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 595/2004 z dnia 30 marca 2004 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1788/2003 ustanawiającego opłatę wyrównawczą w sektorze mleka i przetworów mlecznych (2) ustala harmonogram i warunki pobierania opłat wyrównawczych. Artykuł 15 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 595/2004 przewiduje, że przed dniem 1 września każdego roku podmioty nabywające i, w przypadku sprzedaży bezpośredniej, producenci odpowiedzialni za opłaty wyrównawcze wpłacają do właściwego organu należną kwotę zgodnie z zasadami ustanowionymi przez państwo członkowskie. W przypadku nieprzestrzegania terminu płatności należne sumy zostają obciążone odsetkami na mocy ust. 2 tego artykułu.

(2)

W celu poprawy prognozowania budżetowego i zwiększenia elastyczności zarządzania budżetem obecnie ma miejsce zmiana rozporządzenia (WE) nr 1788/2003, której celem jest przesunięcie daty dokonywania przez państwa członkowskie opłat wyrównawczych, o których mowa w art. 3 ust. 1 wyżej wymienionego rozporządzenia, oraz zezwolenie niektórym państwom członkowskim na przeniesienie krajowych ilości referencyjnych ze „sprzedaży bezpośredniej” na „dostawy” w okresie dwunastu miesięcy w roku 2005/2006 w rozumieniu art. 1 ust. 1 wyżej wymienionego rozporządzenia. W celu umożliwienia administracji krajowej skutecznego wdrożenia nowych przepisów oraz w trosce o spójność należy również przesunąć datę wpłaty należnych kwot przez nabywców mleka w roku 2005/2006 w drodze odstępstwa od art. 15 ust. 1 i 2 rozporządzenia (WE) nr 595/2004. Ze względów administracyjnych należy ustalić różne daty dla państw członkowskich, które dokonają przeniesienia krajowych ilości referencyjnych.

(3)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Mleka i Przetworów Mlecznych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W drodze odstępstwa od art. 15 ust. 1 i 2 rozporządzenia (WE) nr 595/2004 w okresie dwunastu miesięcy w roku 2005/2006 zezwala się państwom członkowskim na przesunięcie ostatecznego terminu wpłaty należnych kwot:

a)

do dnia 1 listopada 2006 r. w przypadku Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Polski, Słowenii i Słowacji;

b)

do dnia 1 października 2006 r. w przypadku pozostałych państw członkowskich.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 28 sierpnia 2006 r.

W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 270 z 21.10.2003, str. 123. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2217/2004 (Dz.U. L 375 z 23.12.2004, str. 1).

(2)  Dz.U. L 94 z 31.3.2004, str. 22.


Top