EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006D0542

2006/542/WE: Decyzja Komisji z dnia 2 sierpnia 2006 r. zmieniająca decyzję 93/195/EWG w sprawie warunków zdrowotnych zwierząt i świadectw weterynaryjnych przy powrotnym wwozie zarejestrowanych koni wyścigowych, biorących udział w zawodach i wykorzystywanych w wydarzeniach kulturalnych po wywozie czasowym (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 3400) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

OJ L 214, 4.8.2006, p. 59–59 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 118M , 8.5.2007, p. 1054–1054 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 074 P. 171 - 171
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 074 P. 171 - 171
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 051 P. 119 - 119

No longer in force, Date of end of validity: 30/09/2018; Uchylona w sposób domniemany przez 32018R0659

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/542/oj

4.8.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 214/59


DECYZJA KOMISJI

z dnia 2 sierpnia 2006 r.

zmieniająca decyzję 93/195/EWG w sprawie warunków zdrowotnych zwierząt i świadectw weterynaryjnych przy powrotnym wwozie zarejestrowanych koni wyścigowych, biorących udział w zawodach i wykorzystywanych w wydarzeniach kulturalnych po wywozie czasowym

(notyfikowana jako dokument nr C(2006) 3400)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2006/542/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 90/426/EWG z dnia 26 czerwca 1990 r. w sprawie warunków zdrowotnych zwierząt, regulującą przemieszczanie i przywóz zwierząt z rodziny koniowatych z państw trzecich (1), w szczególności jej art. 19 ppkt ii),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z zasadami ogólnymi określonymi w załączniku II do decyzji Komisji 93/195/EWG (2) powrotny wwóz zarejestrowanych koni wyścigowych, biorących udział w zawodach i wykorzystywanych w wydarzeniach kulturalnych po wywozie czasowym, jest ograniczony do koni przebywających przez okres krótszy niż 30 dni w jednym z państw trzecich wymienionych w tej samej grupie w załączniku I do tej decyzji.

(2)

W roku 2006 Katar będzie gospodarzem zawodów jeździeckich olimpiady Asian Games.

(3)

Biorąc pod uwagę stopień nadzoru weterynaryjnego oraz fakt, że omawiane konie są oddzielone od zwierząt o gorszym stanie zdrowia, okres wywozu czasowego należy przedłużyć do okresu krótszego niż 60 dni. W związku z powyższym warunki zdrowotne zwierząt i świadectwa weterynaryjne określone w załączniku VII do decyzji 93/195/EWG powinny zostać rozszerzone na zawody jeździeckie olimpiady Asian Games odbywające się pod patronatem Międzynarodowej Federacji Jeździeckiej (FEI).

(4)

Załącznik VII do decyzji 93/195/EWG powinien być odpowiednio zmieniony.

(5)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Tytuł załącznika VII do decyzji 93/195/EWG otrzymuje następujące brzmienie:

„ŚWIADECTWO ZDROWIA

przy powrotnym wwozie zarejestrowanych koni, które brały udział w Pucharze Świata lub olimpiadzie Asian Games po czasowym wywozie trwającym mniej niż 60 dni”.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 2 sierpnia 2006 r.

W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 224 z 18.8.1990, str. 42. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2004/68/WE (Dz.U. L 139 z 30.4.2004, str. 321).

(2)  Dz.U. L 86 z 6.4.1993, str. 1. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją 2005/943/WE (Dz.U. L 342 z 24.12.2005, str. 94).


Top