EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006D0540

2006/540/WE: Decyzja Komisji z dnia 11 kwietnia 2006 r. w sprawie przyznania ilości substancji kontrolowanych dopuszczonych do niezbędnych zastosowań we Wspólnocie w 2006 r. zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 2037/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 1483) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

OJ L 214, 4.8.2006, p. 35–49 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 118M , 8.5.2007, p. 1030–1044 (MT)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2006

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/540/oj

4.8.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 214/35


DECYZJA KOMISJI

z dnia 11 kwietnia 2006 r.

w sprawie przyznania ilości substancji kontrolowanych dopuszczonych do niezbędnych zastosowań we Wspólnocie w 2006 r. zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 2037/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady

(notyfikowana jako dokument nr C(2006) 1483)

(Jedynie teksty w językach duńskim, niderlandzkim, angielskim, estońskim, fińskim, francuskim, niemieckim, włoskim, słoweńskim, hiszpańskim i szwedzkim są autentyczne)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2006/540/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 2037/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) z dnia 29 czerwca 2000 r. w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową (1), w szczególności jego art. 3 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Wspólnota wycofała się już z produkcji i konsumpcji chlorofluorowęglowodorów, innych całkowicie fluorowcowanych chlorofluorowęglowodorów, halonów, tetrachlorku węgla, 1,1,1-trichloroetanu, wodorobromofluorowęglowodoru oraz bromochlorometanu.

(2)

Każdego roku Komisja jest zobowiązana określić niezbędne zastosowania dla tych substancji kontrolowanych, ilości, jakie mogą być stosowane, jak również przedsiębiorstwa, które mogą je stosować.

(3)

Decyzja IV/25 stron Protokołu montrealskiego w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową, dalej zwanego „Protokołem montrealskim”, ustala kryteria stosowane przez Komisję przy określaniu wszelkich niezbędnych zastosowań oraz zezwala na produkcję i konsumpcję konieczną do zaspokojenia potrzeb wynikających z niezbędnych zastosowań substancji kontrolowanych w każdej ze stron.

(4)

Decyzja XV/8 stron Protokołu montrealskiego zezwala na produkcję i konsumpcję niezbędną dla zaspokojenia potrzeb wynikających z niezbędnych zastosowań substancji kontrolowanych wymienionych w załącznikach A, B i C (grupa II i III substancji) Protokołu montrealskiego do celów laboratoryjnych i analitycznych wymienionych w załączniku IV do sprawozdania z siódmego spotkania stron, z zastrzeżeniem warunków określonych w załączniku II do sprawozdania z szóstego spotkania stron oraz decyzji VII/11, XI/15 i XV/5 stron Protokołu montrealskiego. Decyzja XVII/10 stron Protokołu montrealskiego zezwala na produkcję i konsumpcję substancji kontrolowanej wymienionej w załączniku E Protokołu montrealskiego konieczną do zaspokojenia potrzeb wynikających z zastosowań laboratoryjnych i analitycznych bromku metylu.

(5)

Zgodnie z ust. 3 decyzji XII/2 stron Protokołu montrealskiego w sprawie środków ułatwiających przejście na inhalatory ciśnieniowe (MDI) niezawierające chlorofluorowęglowodorów wszystkie państwa członkowskie powiadomiły (2) Program Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Ochrony Środowiska (UNEP), że chlorofluorowęglowodory (CFC) nie są już niezbędne przy produkcji inhalatorów ciśnieniowych zawierających chlorofluorowęglowodory (CFC-MDI) z salbutamolem, przeznaczonych do wprowadzenia do obrotu we Wspólnocie Europejskiej.

Austria, Belgia, Republika Czeska, Dania, Estonia, Niemcy, Grecja, Węgry, Łotwa, Litwa, Norwegia, Portugalia, Niderlandy, Republika Słowacka i Słowenia powiadomiły UNEP, że wykorzystanie chlorofluorowęglowodorów (CFC) nie jest już uważane za niezbędne przy produkcji inhalatorów ciśnieniowych (MDI) przeznaczonych do wprowadzenia do obrotu we Wspólnocie Europejskiej, zawierających czynne składniki należące do kategorii terapeutycznej „krótkodziałających bronchodilatorów beta-agonistycznych”, w szczególności terbutalin (3), fenoterol, orcyprenalinę, reproterol, carbuterol, heksoprenalinę, pirbuterol, klenbuterol, bitolterol i prokaterol.

Belgia, Republika Czeska, Estonia, Niemcy, Węgry, Łotwa, Niderlandy, Republika Słowacka, Słowenia i Szwecja powiadomiły UNEP, że wykorzystanie chlorofluorowęglowodorów (CFC) nie jest już uważane za niezbędne przy produkcji inhalatorów ciśnieniowych (MDI) przeznaczonych do wprowadzenia do obrotu we Wspólnocie Europejskiej, zawierających czynne składniki należące do kategorii terapeutycznej „wdychanych sterydów”, w szczególności beklometazon, deksametazon, flunizolid, flutikazon, budezonid (4) i triamcinolon.

Dania (beklometazon, flutikazon), Irlandia (beklometazon, flutikazon), Finlandia (beklometazon, flutikazon), Francja (beklometazon, flutikazon), Włochy (beklometazon, flutikazon, budezonid), Malta (flutikazon, budezonid), Portugalia (flutikazon, budezonid), Słowenia (beklometazon, flutikazon, budezonid), Hiszpania (beklometazon, flutikazon) i Zjednoczone Królestwo (flutikazon) powiadomiły UNEP, że wykorzystanie chlorofluorowęglowodorów (CFC) nie jest już uważane za niezbędne przy produkcji inhalatorów ciśnieniowych (MDI) przeznaczonych do wprowadzenia do obrotu we Wspólnocie Europejskiej, zawierających czynne składniki należące do kategorii terapeutycznej „wdychanych sterydów” wymienione w nawiasach po każdym państwie członkowskim.

Belgia, Republika Czeska, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Niemcy, Grecja, Łotwa, Niderlandy, Republika Słowacka i Słowenia powiadomiły UNEP, że wykorzystanie chlorofluorowęglowodorów (CFC) nie jest już uważane za niezbędne przy produkcji inhalatorów ciśnieniowych (MDI) przeznaczonych do wprowadzenia do obrotu we Wspólnocie Europejskiej, zawierających czynne składniki należące do kategorii terapeutycznej „niesteroidowych środków przeciwzapalnych”, w szczególności kromoglikan sodu i nedrokromil.

Portugalia powiadomiła UNEP, że wykorzystanie chlorofluorowęglowodorów (CFC) nie jest już uważane za niezbędne przy produkcji inhalatorów ciśnieniowych (MDI) przeznaczonych do wprowadzenia do obrotu we Wspólnocie Europejskiej, zawierających czynny składnik kromoglikan sodu. Hiszpania powiadomiła UNEP, że wykorzystanie chlorofluorowęglowodorów (CFC) nie jest już uważane za niezbędne przy produkcji inhalatorów ciśnieniowych (MDI) przeznaczonych do wprowadzenia do obrotu we Wspólnocie Europejskiej, zawierających czynny składnik nedrokromil.

Belgia, Cypr, Republika Czeska, Dania, Estonia, Finlandia, Niemcy, Grecja, Węgry, Irlandia, Łotwa, Malta, Niderlandy, Republika Słowacka, Hiszpania, Szwecja i Zjednoczone Królestwo powiadomiły UNEP, że wykorzystanie chlorofluorowęglowodorów (CFC) nie jest już uważane za niezbędne przy produkcji inhalatorów ciśnieniowych (MDI) przeznaczonych do wprowadzenia do obrotu we Wspólnocie Europejskiej, zawierających czynne składniki należące do kategorii terapeutycznej „bronchodilatorów antycholinergicznych”, w szczególności bromek ipratropium i bromek oksytropium.

Portugalia powiadomiła UNEP, że wykorzystanie chlorofluorowęglowodorów (CFC) nie jest już uważane za niezbędne przy produkcji inhalatorów ciśnieniowych (MDI) przeznaczonych do wprowadzenia do obrotu we Wspólnocie Europejskiej, zawierających czynny składnik bromek ipratropium.

Niemcy powiadomiły UNEP, że wykorzystanie chlorofluorowęglowodorów (CFC) nie jest już uważane za niezbędne przy produkcji inhalatorów ciśnieniowych (MDI) przeznaczonych do wprowadzenia do obrotu we Wspólnocie Europejskiej, zawierających czynne składniki należące do kategorii terapeutycznej „długodziałających bronchodilatorów beta-agonistycznych”, w szczególności formoterol i salmeterol.

Włochy powiadomiły UNEP, że wykorzystanie chlorofluorowęglowodorów (CFC) nie jest już uważane za niezbędne przy produkcji inhalatorów ciśnieniowych (MDI) przeznaczonych do wprowadzenia do obrotu we Wspólnocie Europejskiej, zawierających czynny składnik formoterol.

Niemcy i Niderlandy powiadomiły UNEP, że wykorzystanie chlorofluorowęglowodorów (CFC) nie jest już uważane za niezbędne przy produkcji inhalatorów ciśnieniowych (MDI) przeznaczonych do wprowadzenia do obrotu we Wspólnocie Europejskiej, zawierających połączenia czynnych składników.

Artykuł 4 ust. 4 ppkt i) lit. b) rozporządzenia (WE) nr 2037/2000 uniemożliwia stosowanie i wprowadzanie do obrotu CFC, chyba że są one uznane za niezbędne zgodnie z warunkami opisanymi w art. 3 ust. 1 tego rozporządzenia. Wspomniane ustalenia dotyczące braku niezbędności zmniejszyły zatem popyt na CFC wykorzystywane w inhalatorach ciśnieniowych wprowadzanych do obrotu we Wspólnocie Europejskiej. Ponadto art. 4 ust. 6 rozporządzenia (WE) nr 2037/2000 uniemożliwia przywóz inhalatorów ciśnieniowych zawierających CFC oraz wprowadzenie ich do obrotu, chyba że CFC w nich zawarte są uznane za niezbędne zgodnie z warunkami opisanymi w art. 3 ust. 1.

(6)

W dniu 8 lipca 2005 r. Komisja opublikowała zawiadomienie (5) skierowane do tych przedsiębiorstw we Wspólnocie 25 państw członkowskich, które wnoszą o rozważenie przez Komisję kwestii wykorzystania substancji kontrolowanych do niezbędnych zastosowań we Wspólnocie w 2006 r. oraz otrzymała deklaracje w sprawie zamierzonych niezbędnych zastosowań substancji kontrolowanych w 2006 r.

(7)

W celu zapewnienia zainteresowanym przedsiębiorstwom i podmiotom gospodarczym możliwości dalszego korzystania z systemu zezwoleń w odpowiednim czasie właściwym jest, aby niniejsza decyzja była stosowana od dnia 1 stycznia 2006 r.

(8)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ustanowionego na mocy art. 18 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 2037/2000,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

1.   Ilość substancji kontrolowanych z grupy I (chlorofluorowęglowodory 11, 12, 113, 114 oraz 115) podlegających rozporządzeniu (WE) nr 2037/2000, którą można zużyć do niezbędnych zastosowań medycznych we Wspólnocie w 2006 r. wynosi 539 000,00 kilogramów ODP (6).

2.   Ilość substancji kontrolowanych z grupy I (chlorofluorowęglowodory 11, 12, 113, 114 oraz 115) podlegających rozporządzeniu (WE) nr 2037/2000, którą można zużyć do niezbędnych zastosowań analitycznych we Wspólnocie w 2006 r. wynosi 256 761,86 kilogramów ODP.

3.   Ilość substancji kontrolowanych z grupy III (halony) podlegających rozporządzeniu (WE) nr 2037/2000, którą można zużyć do niezbędnych zastosowań laboratoryjnych we Wspólnocie w 2006 r. wynosi 482,70 kilogramów ODP.

4.   Ilość substancji kontrolowanych z grupy IV (tetrachlorek węgla) podlegających rozporządzeniu (WE) nr 2037/2000, którą można zużyć do niezbędnych zastosowań laboratoryjnych we Wspólnocie w 2006 r. wynosi 149 641,536 kilogramów ODP.

5.   Ilość substancji kontrolowanych z grupy V (1,1,1-trichloroetan) podlegających rozporządzeniu (WE) nr 2037/2000, którą można zużyć do niezbędnych zastosowań laboratoryjnych w Unii Europejskiej w 2006 r. wynosi 754,00 kilogramów ODP.

6.   Ilość substancji kontrolowanych z grupy VI (bromek metylu) podlegających rozporządzeniu (WE) nr 2037/2000, którą można zużyć do zastosowań laboratoryjnych i analitycznych we Wspólnocie w 2006 r. wynosi 300,00 kilogramów ODP.

7.   Ilość substancji kontrolowanych z grupy VII (wodorobromofluorowęglowodory) podlegających rozporządzeniu (WE) nr 2037/2000, którą można zużyć do niezbędnych zastosowań laboratoryjnych we Wspólnocie w 2006 r. wynosi 4,49 kilogramy ODP.

8.   Ilość substancji kontrolowanych z grupy IX (bromochlorometan) podlegających rozporządzeniu (WE) nr 2037/2000, którą można zużyć do niezbędnych zastosowań laboratoryjnych we Wspólnocie w 2006 r. wynosi 13,308 kilogramów ODP.

Artykuł 2

Inhalatory ciśnieniowe zawierające chlorofluorowęglowodory wymienione w załączniku I nie są wprowadzane do obrotu w państwach, w których właściwy organ ustalił, że chlorofluorowęglowodory nie są niezbędne w inhalatorach ciśnieniowych na tych rynkach.

Artykuł 3

W okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2006 r. obowiązują następujące zasady:

1)

Kontyngenty na niezbędne zastosowania medyczne dla chlorofluorowęglowodorów 11, 12, 113, 114 oraz 115 przyznaje się przedsiębiorstwom wymienionym w załączniku II.

2)

Kontyngenty na niezbędne zastosowania laboratoryjne dla chlorofluorowęglowodorów 11, 12, 113, 114 i 115 oraz innych całkowicie fluorowcowanych chlorofluorowęglowodorów przyznaje się przedsiębiorstwom wymienionym w załączniku III.

3)

Kontyngenty na niezbędne zastosowania laboratoryjne dla halonów przyznaje się przedsiębiorstwom wymienionym w załączniku IV.

4)

Kontyngenty na niezbędne zastosowania laboratoryjne dla tetrachlorku węgla przyznaje się przedsiębiorstwom wymienionym w załączniku V.

5)

Kontyngenty na niezbędne zastosowania laboratoryjne dla 1,1,1-trichloroetanu przyznaje się przedsiębiorstwom wymienionym w załączniku VI.

6)

Kontyngenty na krytyczne zastosowania laboratoryjne i analityczne dla bromku metylu przyznaje się przedsiębiorstwom wymienionym w załączniku VII.

7)

Kontyngenty na niezbędne zastosowania laboratoryjne dla wodorobromofluorowęglowodorów przyznaje się przedsiębiorstwom wymienionym w załączniku VIII.

8)

Kontyngenty na niezbędne zastosowania laboratoryjne dla bromochlorometanu przyznaje się przedsiębiorstwom wymienionym w załączniku IX.

9)

Kontyngenty na niezbędne zastosowanie chlorofluorowęglowodorów 11, 12, 113, 114 oraz 115, innych całkowicie fluorowcowanych chlorofluorowęglowodorów, tetrachlorku węgla, 1,1,1-trichloroetanu, wodorobromofluorowęglowodorów i bromochlorometanu określone są w załączniku X.

Artykuł 4

Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 1 stycznia 2006 r. Niniejsza decyzja wygasa z dniem 31 grudnia 2006 r.

Artykuł 5

Niniejsza decyzja skierowana jest do następujących przedsiębiorstw:

 

3M Health Care Ltd

3M House Morley Street

Loughborough

Leicestershire LE11 1EP

United Kingdom

 

Bespak PLC

North Lynn Industrial Estate

King's Lynn

PE30 2JJ — Norfolk

United Kingdom

 

Boehringer Ingelheim GmbH

Binger Straße 173

D-55216 Ingelheim am Rhein

w imieniu Boehringer Ingelheim (Francja)

 

Chiesi Farmaceutici SpA

Via Palermo, 26/A

I-43100 Parma

 

IVAX Ltd

Unit 301 Industrial Park

Waterford

Ireland

 

Laboratorio Aldo Union SA

Baronesa de Maldá, 73

Espluges de Llobregat

E-08950 Barcelona

 

SICOR SpA

Via Terrazzano, 77

I-20017 Rho (MI)

 

Valeas SpA Pharmaceuticals

Via Vallisneri, 10

I-20133 Milano

 

Valvole Aerosol Research Italiana (VARI)

Spa — LINDAL Group Italia

Via del Pino, 10

I-23854 Olginate (LC)

 

Acros Organics bvba

Janssen Pharmaceuticalaan 3o

B-2440 Geel

 

Airbus France

route de Bayonne 316

F-31300 Toulouse

 

Biosolove B.V.

Waalreseweg 17

5554 HA Valkenswaard

Nederland

 

Bie & Berntsen

Sandbækvej 7

DK-2610 Roedovre

 

Carlo Erba Reactifs-SDS

Z.I. de Valdonne, BP 4

F-13124 Peypin

 

CNRS — Groupe de Physique des Solides

Université Paris, 7 Denis Diderot & Paris

6 Pierre et Marie Curie

F-75251 Paris Cedex 5

 

Health Protection Inspectorate-Laboratories

Paldiski mnt 81

EE-10617 Tallinn

 

Honeywell Fluorine Products Europe

Kempenweg 90

P.O. Box 264

6000 AG Weert

Nederland

 

Honeywell Specialty Chemicals

Wunstorfer Straße 40

Postfach 100262

D-30918 Seelze

 

Ineos Fluor Ltd

PO Box 13, The Heath

Runcorn Cheshire WA7 4QF

United Kingdom

 

Institut Scientifique de Service Public (ISSeP)

Rue du Chéra, 200

B-4000 Liège

 

Katholieke Universiteit Leuven

Krakenstraat 3

B-3000 Leuven

 

LGC Promochem GmbH

Mercatorstraße 51

D-46485 Wesel

 

Mallinckrodt Baker BV

Teugseweg 20

7418 AM Deventer

Nederland

 

Merck KgaA

Frankfurter Straße 250

D-64271 Darmstadt

 

Mikro+Polo d.o.o.

Lackova 78

SLO-2000 Maribor

 

Ministry of Defense

Directorate Material RNL Navy

PO Box 2070

2500 ES The Hague

Nederland

 

Panreac Química SA

Riera de Sant Cugat 1

E-08110 Montcada I Reixac (Barcelona)

 

Sanolabor d.d.

Leskovškova 4

SLO-1000 Ljubljana

 

Sigma Aldrich Logistik GmbH

Riedstraße 2

D-89555 Steinheim

 

Sigma Aldrich Chimie SARL

80, rue de Luzais

L'isle-d'abeau Chesnes

F-38297 Saint-Quentin-Fallavier

 

Sigma Aldrich Company Ltd

The Old Brickyard

New Road Gillingham SP8 4XT

United Kingdom

 

Sigma Aldrich Laborchemikalien

Wunstorfer Straße 40

Postfach 100262

D-30918 Seelze

 

Sigma Aldrich Chemie GmbH

Riedstraße 2

D-89555 Steinheim

 

Tazzetti Fluids S.r.l.

Corso Europa, 600/a

I-10088 Volpiano (TO)

 

University of Technology Vienna

Institut of Industrial Electronics&Material Science

Gusshausstraße 27-29

A-1040 Wien

 

VWR I.S.A.S.

201, rue Carnot

F-94126 Fontenay-sous-Bois

 

YA-Kemia Oy — Sigma Aldrich Finland

Teerisuonkuja 4

FI-00700 Helsinki

Sporządzono w Brukseli, dnia 11 kwietnia 2006 r.

W imieniu Komisji

Stavros DIMAS

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 244 z 29.9.2000, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 29/2006 (Dz.U. L 6 z 11.1.2006, str. 27).

(2)  www.unep.org/ozone/Information_for_the_Parties/3Bi_dec12-2-3.asp

(3)  Oprócz Danii.

(4)  Oprócz Szwecji.

(5)  Dz.U. C 168 z 8.7.2005, str. 20.

(6)  (ang. Ozone-depleting Potential) Potencjał zubożający warstwę ozonową.


ZAŁĄCZNIK I

Zgodnie z ust. 3 decyzji XII/2 dwunastego spotkania stron Protokołu montrealskiego w sprawie środków ułatwiających przejście na inhalatory ciśnieniowe (MDI) niezawierające chlorofluorowęglowodorów, następujące państwa ustaliły, iż dzięki obecności odpowiednich inhalatorów ciśnieniowych niezawierających CFC, CFC nie kwalifikują się już jako „niezbędne” zgodnie z Protokołem w przypadku, gdy są połączone z następującymi składnikami czynnymi:

Tabela 1

Kraj

Krótkodziałające bronchodilatory beta-agonistyczne

Salbutamol

Terbutalina

Fenoterol

Orcyprenalina

Reproterol

Carbuterol

Heksoprenalina

Pirbuterol

Klenbuterol

Bitolterol

Prokaterol

Austria

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Belgia

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Cypr

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Republika Czeska

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Dania

X

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Estonia

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Finlandia

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Francja

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niemcy

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Grecja

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Węgry

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Irlandia

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Włochy

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Łotwa

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Litwa

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Luksemburg

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Malta

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niderlandy

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Polska

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Portugalia

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Norwegia

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Republika Słowacka

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Słowenia

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Hiszpania

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szwecja

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zjednoczone Królestwo

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: www.unep.org/ozone/Information_for_the_Parties/3Bi_dec12-2-3.asp


Tabela 2

Kraj

Wdychane sterydy

Beklometazon

Deksametazon

Flunizolid

Flutikazon

Budezonid

Triamcinolon

Austria

 

 

 

 

 

 

Belgia

X

X

X

X

X

X

Cypr

 

 

 

 

 

 

Republika Czeska

X

X

X

X

X

X

Dania

X

 

 

X

 

 

Estonia

X

X

X

X

X

X

Finlandia

X

 

 

X

 

 

Francja

X

 

 

X

 

 

Niemcy

X

X

X

X

X

X

Grecja

 

 

 

 

 

 

Węgry

X

X

X

X

X

X

Irlandia

X

 

 

X

 

 

Włochy

X

 

 

X

X

 

Łotwa

X

X

X

X

X

X

Litwa

 

 

 

 

 

 

Luksemburg

 

 

 

 

 

 

Malta

 

 

 

X

X

 

Polska

 

 

 

 

 

 

Portugalia

 

 

 

X

X

 

Niderlandy

X

X

X

X

X

X

Norwegia

 

 

 

 

 

 

Republika Słowacka

X

X

X

X

X

X

Słowenia

X

X

X

X

X

X

Hiszpania

X

 

 

X

 

 

Szwecja

X

X

X

X

 

X

Zjednoczone Królestwo

 

 

 

X

 

 

Źródło: www.unep.org/ozone/Information_for_the_Parties/3Bi_dec12-2-3.asp


Tabela 3

Kraj

Niesteroidowe środki przeciwzapalne

Kromoglikan sodu

Nedrokromil

 

 

 

 

Austria

 

 

 

 

 

 

Belgia

X

X

 

 

 

 

Cypr

 

 

 

 

 

 

Republika Czeska

X

X

 

 

 

 

Dania

X

X

 

 

 

 

Estonia

X

X

 

 

 

 

Finlandia

X

X

 

 

 

 

Francja

X

X

 

 

 

 

Niemcy

X

X

 

 

 

 

Grecja

X

X

 

 

 

 

Węgry

 

 

 

 

 

 

Irlandia

 

 

 

 

 

 

Włochy

 

 

 

 

 

 

Łotwa

X

X

 

 

 

 

Litwa

 

 

 

 

 

 

Luksemburg

 

 

 

 

 

 

Malta

 

 

 

 

 

 

Polska

 

 

 

 

 

 

Portugalia

X

 

 

 

 

 

Niderlandy

X

X

 

 

 

 

Norwegia

 

 

 

 

 

 

Republika Słowacka

X

X

 

 

 

 

Słowenia

X

X

 

 

 

 

Hiszpania

 

X

 

 

 

 

Szwecja

 

 

 

 

 

 

Zjednoczone Królestwo

 

 

 

 

 

 

Źródło: www.unep.org/ozone/Information_for_the_Parties/3Bi_dec12-2-3.asp


Tabela 4

Kraj

Bronchodilatory antycholinergiczne

Bromek ipratropium

Bromek oksytropium

 

 

 

 

Austria

 

 

 

 

 

 

Belgia

X

X

 

 

 

 

Cypr

X

X

 

 

 

 

Republika Czeska

X

X

 

 

 

 

Dania

X

X

 

 

 

 

Estonia

X

X

 

 

 

 

Finlandia

X

X

 

 

 

 

Francja

 

 

 

 

 

 

Niemcy

X

X

 

 

 

 

Grecja

X

X

 

 

 

 

Węgry

X

X

 

 

 

 

Irlandia

X

X

 

 

 

 

Włochy

 

 

 

 

 

 

Łotwa

 

 

 

 

 

 

Litwa

 

 

 

 

 

 

Luksemburg

 

 

 

 

 

 

Malta

X

X

 

 

 

 

Niderlandy

X

X

 

 

 

 

Polska

 

 

 

 

 

 

Portugalia

X

 

 

 

 

 

Norwegia

 

 

 

 

 

 

Republika Słowacka

X

X

 

 

 

 

Słowenia

 

 

 

 

 

 

Hiszpania

X

X

 

 

 

 

Szwecja

X

X

 

 

 

 

Zjednoczone Królestwo

X

X

 

 

 

 

Źródło: www.unep.org/ozone/Information_for_the_Parties/3Bi_dec12-2-3.asp


Tabela 5

Kraj

Długodziałające bronchodilatory beta-agonistyczne

Formoterol

Salmeterol

 

 

 

 

Austria

 

 

 

 

 

 

Belgia

 

 

 

 

 

 

Cypr

 

 

 

 

 

 

Republika Czeska

 

 

 

 

 

 

Dania

 

 

 

 

 

 

Estonia

 

 

 

 

 

 

Finlandia

 

 

 

 

 

 

Francja

 

 

 

 

 

 

Niemcy

X

X

 

 

 

 

Grecja

 

 

 

 

 

 

Węgry

 

 

 

 

 

 

Irlandia

 

 

 

 

 

 

Włochy

X

 

 

 

 

 

Łotwa

 

 

 

 

 

 

Litwa

 

 

 

 

 

 

Luksemburg

 

 

 

 

 

 

Malta

 

 

 

 

 

 

Niderlandy

 

 

 

 

 

 

Polska

 

 

 

 

 

 

Portugalia

 

 

 

 

 

 

Norwegia

 

 

 

 

 

 

Republika Słowacka

 

 

 

 

 

 

Słowenia

 

 

 

 

 

 

Hiszpania

 

 

 

 

 

 

Szwecja

 

 

 

 

 

 

Zjednoczone Królestwo

 

 

 

 

 

 

Źródło: www.unep.org/ozone/Information_for_the_Parties/3Bi_dec12-2-3.asp


Tabela 6

Kraj

Połączenia składników czynnych w pojedynczym MDI

Austria

 

 

 

 

 

 

Belgia

 

 

 

 

 

 

Cypr

 

 

 

 

 

 

Republika Czeska

 

 

 

 

 

 

Dania

 

 

 

 

 

 

Estonia

 

 

 

 

 

 

Finlandia

 

 

 

 

 

 

Francja

 

 

 

 

 

 

Niemcy

X

 

 

 

 

 

Grecja

 

 

 

 

 

 

Węgry

 

 

 

 

 

 

Irlandia

 

 

 

 

 

 

Włochy

 

 

 

 

 

 

Łotwa

 

 

 

 

 

 

Litwa

 

 

 

 

 

 

Luksemburg

 

 

 

 

 

 

Malta

 

 

 

 

 

 

Niderlandy

 

 

 

 

 

 

Polska

 

 

 

 

 

 

Portugalia

 

 

 

 

 

 

Norwegia

 

 

 

 

 

 

Republika Słowacka

 

 

 

 

 

 

Słowenia

 

 

 

 

 

 

Hiszpania

 

 

 

 

 

 

Szwecja

 

 

 

 

 

 

Zjednoczone Królestwo

 

 

 

 

 

 

Źródło: www.unep.org/ozone/Information_for_the_Parties/3Bi_dec12-2-3.asp


ZAŁĄCZNIK II

NIEZBĘDNE ZASTOSOWANIA MEDYCZNE

Kontyngenty na substancje kontrolowane z grupy I, które mogą być wykorzystywane przy produkcji inhalatorów ciśnieniowych (MDI) stosowanych w leczeniu astmy i przewlekłych chorób płuc przyznaje się następującym przedsiębiorstwom:

 

3M Health Care (UK)

 

Bespak (UK)

 

Boehringer Ingelheim (DE) w imieniu Boehringer Ingelheim France

 

Chiesi (IT)

 

IVAX (IE)

 

Lab Aldo-Union (ES)

 

Sicor (IT)

 

Valeas (IT)

 

V.A.R.I. (IT)


ZAŁĄCZNIK III

NIEZBĘDNE ZASTOSOWANIA LABORATORYJNE

Kontyngenty na substancje kontrolowane z grupy I i II, które mogą być wykorzystane do zastosowań laboratoryjnych i analitycznych, przyznaje się następującym przedsiębiorstwom:

 

Acros organics bvba (BE)

 

Bie & Berntsen (DK)

 

Biosolve (NL)

 

Carlo Erba Reactifs-SDS (FR)

 

CNRS — Groupe de Physique des Solides (FR)

 

Honeywell Fluorine Products Europe (NL)

 

Honeywell Specialty Chemicals (DE)

 

Ineos Fluor (UK)

 

Katholieke Universiteit Leuven (BE)

 

LGC Promochem (DE)

 

Mallinckrodt Baker (NL)

 

Merck KGaA (DE)

 

Mikro + Polo (SI)

 

Panreac Química (ES)

 

Sanolabor (SI)

 

Sigma Aldrich Chimie (FR)

 

Sigma Aldrich Company (UK)

 

Sigma Aldrich Logistik (DE)

 

Tazzetti Fluids (IT)

 

University of Technology Vienna (AT)


ZAŁĄCZNIK IV

NIEZBĘDNE ZASTOSOWANIA LABORATORYJNE

Kontyngenty na substancje kontrolowane z grupy III, które mogą być wykorzystane do zastosowań laboratoryjnych i analitycznych, przyznaje się następującym przedsiębiorstwom:

 

Airbus France (FR)

 

Ineos Fluor (UK)

 

Ministry of Defense (NL)

 

Sigma Aldrich Chimie (FR)


ZAŁĄCZNIK V

NIEZBĘDNE ZASTOSOWANIA LABORATORYJNE

Kontyngenty na substancje kontrolowane z grupy IV, które mogą być wykorzystane do zastosowań laboratoryjnych i analitycznych, przyznaje się następującym przedsiębiorstwom:

 

Acros Organics (BE)

 

Bie & Berntsen (DK)

 

Biosolve (NL)

 

Carlo Erba Reactifs-SDS (FR)

 

Health Protection Inspectorate-Laboratories (EE)

 

Institut Scientifique de Service Public (ISSeP) (BE)

 

Katholieke Universiteit Leuven (BE)

 

Mallinckrodt Baker (NL)

 

Merck KGaA (DE)

 

Mikro + Polo (SI)

 

Panreac Química (ES)

 

Sanolabor d.d. (SI)

 

Sigma Aldrich Chimie (FR)

 

Sigma Aldrich Company (UK)

 

Sigma Aldrich Laborchemikalien (DE)

 

Sigma Aldrich Logistik (DE)

 

VWR I.S.A.S. (FR)

 

YA-Kemia Oy (FI)


ZAŁĄCZNIK VI

NIEZBĘDNE ZASTOSOWANIA LABORATORYJNE

Kontyngenty na substancje kontrolowane z grupy V, które mogą być wykorzystane do zastosowań laboratoryjnych i analitycznych, przyznaje się następującym przedsiębiorstwom:

 

Acros Organics (BE)

 

Bie & Berntsen (DK)

 

Katholieke Universiteit Leuven (BE)

 

Mallinckrodt Baker (NL)

 

Merck KGaA (DE)

 

Mikro + Polo (SI)

 

Panreac Química (ES)

 

Sanolabor d.d. (SI)

 

Sigma Aldrich Chimie (FR)

 

Sigma Aldrich Company (UK)

 

Sigma Aldrich Logistik (DE)

 

YA-Kemia Oy (FI)


ZAŁĄCZNIK VII

KRYTYCZNE ZASTOSOWANIA LABORATORYJNE I ANALITYCZNE

Kontyngenty na substancje kontrolowane z grupy VI, które mogą być wykorzystane do zastosowań laboratoryjnych i analitycznych, przyznaje się następującym przedsiębiorstwom:

Sigma-Aldrich Chemie GmbH (DE)


ZAŁĄCZNIK VIII

NIEZBĘDNE ZASTOSOWANIA LABORATORYJNE

Kontyngenty na substancje kontrolowane z grupy VII, które mogą być wykorzystane do zastosowań laboratoryjnych i analitycznych, przyznaje się następującym przedsiębiorstwom:

 

Ineos Fluor (UK)

 

Katholieke Universiteit Leuven (BE)

 

Sigma Aldrich Logistik (FR)

 

Sigma Aldrich Company (UK)


ZAŁĄCZNIK IX

NIEZBĘDNE ZASTOSOWANIA LABORATORYJNE

Kontyngenty na substancje kontrolowane z grupy IX, które mogą być wykorzystane do zastosowań laboratoryjnych i analitycznych, przyznaje się następującym przedsiębiorstwom:

 

Ineos Fluor (UK)

 

Katholieke Universiteit Leuven (BE)

 

Sigma Aldrich Logistik (FR)

 

YA-Kemia Oy (FI)


ZAŁĄCZNIK X

[Załącznik ten nie jest publikowany, ponieważ zawiera poufne informacje handlowe.]


Top