EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006D0517

2006/517/WE: Decyzja Komisji z dnia 19 lipca 2006 r. uznająca zasadniczo kompletność dokumentacji przedłożonej do szczegółowego badania w celu ewentualnego włączenia metaflumizonu do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 3238) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Dz.U. L 201 z 25.7.2006, p. 34–35 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Dz.U. L 118M z 8.5.2007, p. 1002–1003 (MT)

Ten dokument został opublikowany w wydaniu(-iach) specjalnym(-ych) (BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/517/oj

25.7.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 201/34


DECYZJA KOMISJI

z dnia 19 lipca 2006 r.

uznająca zasadniczo kompletność dokumentacji przedłożonej do szczegółowego badania w celu ewentualnego włączenia metaflumizonu do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG

(notyfikowana jako dokument nr C(2006) 3238)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2006/517/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 91/414/EWG z dnia 15 lipca 1991 r. dotyczącą wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin (1), w szczególności jej art. 6 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Dyrektywa 91/414/EWG przewiduje sporządzenie wspólnotowego wykazu substancji czynnych dopuszczonych do stosowania w środkach ochrony roślin.

(2)

Dokumentacja dotycząca substancji czynnej metaflumizonu została przedłożona władzom Zjednoczonego Królestwa przez BASF Agro S.A.S. w dniu 29 marca 2005 r. wraz z wnioskiem o uzyskanie włączenia substancji do załącznika I do dyrektywy 91/414/EWG.

(3)

Władze Zjednoczonego Królestwa wskazały Komisji, że po wstępnym badaniu dokumentacja dotycząca tej substancji czynnej wydaje się spełniać wymogi dotyczące danych i informacji określone w załączniku II do dyrektywy 91/414/EWG. Przedłożona dokumentacja zdaje się również spełniać wymogi w zakresie danych i informacji określone w załączniku III do dyrektywy 91/414/EWG odnośnie do środka ochrony roślin zawierającego tę substancję czynną. Zgodnie z art. 6 ust. 2 dyrektywy 91/414/EWG dokumentacja została następnie przekazana przez wnioskodawcę Komisji i pozostałym państwom członkowskim oraz została przekazana Stałemu Komitetowi ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt.

(4)

Niniejsza decyzja powinna stanowić formalne potwierdzenie, na poziomie Wspólnoty, że powyższą dokumentację uznano za zasadniczo spełniającą wymogi w zakresie danych i informacji określone w załączniku II i, dla przynajmniej jednego środka ochrony roślin zawierającego tę substancję czynną, wymogi określone w załączniku III do dyrektywy 91/414/EWG.

(5)

Niniejsza decyzja nie narusza prawa Komisji do żądania od wnioskodawców przedłożenia dalszych danych lub informacji w celu wyjaśnienia niektórych punktów dokumentacji.

(6)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Bez uszczerbku dla przepisów art. 6 ust. 4 dyrektywy 91/414/EWG, dokumentacja dotycząca substancji czynnej wymienionej w Załączniku do niniejszej decyzji przedłożona Komisji i państwom członkowskim celem włączenia tej substancji do załącznika I do tej dyrektywy zasadniczo spełnia wymogi w zakresie danych i informacji określone w załączniku II do tej dyrektywy.

Dokumentacja ta spełnia także wymogi w zakresie danych i informacji określone w załączniku III do tej dyrektywy dotyczące środka ochrony roślin zawierającego tę substancję czynną, biorąc pod uwagę proponowane zastosowania.

Artykuł 2

Państwo członkowskie pełniące rolę sprawozdawcy kontynuuje proces szczegółowego badania odnośnej dokumentacji i, w możliwie najkrótszym terminie, a najpóźniej w terminie jednego roku od daty opublikowania niniejszej decyzji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, przekazuje Komisji Europejskiej wnioski z tego badania wraz z zaleceniem włączenia bądź niewłączenia substancji czynnej do załącznika I do dyrektywy 91/414/EWG oraz z wszelkimi warunkami tego dotyczącymi.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 19 lipca 2006 r.

W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 230 z 19.8.1991, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą Komisji 2006/45/WE (Dz.U. L 130 z 18.5.2006, str. 27).


ZAŁĄCZNIK

SUBSTANCJE CZYNNE, KTÓRYCH DOTYCZY NINIEJSZA DECYZJA

Nr

Nazwa zwyczajowa, nr identyfikacyjny CIPAC

Wnioskodawca

Data złożenia wniosku

Państwo członkowskie pełniące rolę sprawozdawcy

1

Metaflumizon

Nr CIPAC: 779

BASF Agro S.A.S.

29.3.2005

Zjednoczone Królestwo


Top