EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006D0306

2006/306/WE: Decyzja Komisji z dnia 26 kwietnia 2006 r. zmieniająca decyzję 2006/274/WE dotyczącą niektórych środków ochronnych w związku z klasycznym pomorem świń w Niemczech (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 1716) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

OJ L 113, 27.4.2006, p. 6–9 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 118M , 8.5.2007, p. 640–643 (MT)

No longer in force, Date of end of validity: 15/05/2006

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/306/oj

27.4.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 113/6


DECYZJA KOMISJI

z dnia 26 kwietnia 2006 r.

zmieniająca decyzję 2006/274/WE dotyczącą niektórych środków ochronnych w związku z klasycznym pomorem świń w Niemczech

(notyfikowana jako dokument nr C(2006) 1716)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2006/306/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 90/425/EWG z dnia 26 czerwca 1990 r. dotyczącą kontroli weterynaryjnych i zootechnicznych mających zastosowanie w handlu wewnątrzwspólnotowym niektórymi żywymi zwierzętami i produktami w perspektywie wprowadzenia rynku wewnętrznego (1), w szczególności jej art. 10 ust. 4,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W Niemczech wystąpiły przypadki klasycznego pomoru świń.

(2)

Decyzja Komisji 2006/274/WE z dnia 6 kwietnia 2006 r. dotycząca niektórych środków ochronnych w związku z klasycznym pomorem świń w Niemczech i uchylająca decyzję 2006/254/WE (2) została przyjęta w celu utrzymania i przedłużenia okresu obowiązywania środków wprowadzonych przez Niemcy na mocy dyrektywy Rady 2001/89/WE z dnia 23 października 2001 r. w sprawie wspólnotowych środków zwalczania klasycznego pomoru świń (3).

(3)

Z informacji epidemiologicznych, dostarczonych przez Niemcy wynika, że należy wprowadzić zmiany w niektórych przepisach dotyczących przewozu świń na niektórych obszarach Niemiec oraz pomiędzy tymi obszarami.

(4)

Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję 2006/274/WE.

(5)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W decyzji 2006/274/WE wprowadza się następujące zmiany:

1)

Artykuł 1 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:

„2.   W drodze odstępstwa od ust. 1, Niemcy mogą zezwolić na:

a)

transport świń przeznaczonych do uboju bezpośrednio do ubojni usytuowanych poza obszarem Niemiec, w celu natychmiastowego uboju, pod warunkiem że pojazdy używane do przewozu świń spełniają wymogi art. 6 ust. 2 lit. a), oraz że świnie te pochodzą z tego samego gospodarstwa, usytuowanego poza obszarami wymienionymi w załączniku I;

b)

transport świń przeznaczonych do hodowli i do produkcji do gospodarstwa usytuowanego poza obszarem Niemiec, pod warunkiem że pojazdy używane do przewozu świń spełniają wymogi art. 6 ust. 2 lit. a) oraz że świnie te przez przynajmniej 45 dni, lub, jeżeli nie mają one jeszcze 45 dni, od chwili narodzin, przebywały w jednym gospodarstwie,

i)

które znajduje się poza obszarami wymienionymi w załączniku I;

ii)

które nie przyjmowało żywych świń w okresie 45 dni poprzedzających bezpośrednio datę wysyłki świń;

iii)

w którym przeprowadzono z wynikiem negatywnym badania kliniczne zgodnie z rozdziałem IV (D) (2) załącznika do decyzji 2002/106/WE.”.

2)

Artykuł 2 otrzymuje następujące brzmienie:

„1.   Niemcy dbają o to, by:

a)

bez uszczerbku dla środków wprowadzonych dyrektywą 2001/89/WE, w szczególności jej art. 9, 10 oraz 11:

i)

żadne świnie nie były transportowane z i do gospodarstw usytuowanych na obszarach określonych w załączniku I(A);

ii)

transport świń przeznaczonych do uboju, pochodzących z gospodarstw usytuowanych poza obszarami wymienionymi w załączniku I(A) do ubojni usytuowanych na tych obszarach oraz przewóz świń przez te obszary dozwolony był wyłącznie:

na głównych trasach drogowych lub kolejowych,

zgodnie ze szczegółowymi wskazówkami wydanymi przez właściwe organy w celu zapobieżenia bezpośrednim lub pośrednim kontaktom tych świń z innymi świniami podczas transportu.

b)

żadne świnie nie były wysyłane z obszarów wymienionych w załączniku I(B) do innych obszarów na terytorium Niemiec, z wyjątkiem bezpośredniego transportu:

i)

do ubojni świń przeznaczonych do natychmiastowego uboju, pod warunkiem, że świnie te pochodzą z jednego gospodarstwa;

ii)

do gospodarstwa świń przeznaczonych do hodowli i do produkcji, pod warunkiem że świnie te przez przynajmniej 45 dni, lub, jeżeli nie mają one jeszcze 45 dni, od chwili narodzin, przebywały w jednym gospodarstwie:

które nie przyjmowało żywych świń w okresie 45 dni poprzedzających bezpośrednio datę wysyłki świń, oraz

w którym przeprowadzono z wynikiem negatywnym badania kliniczne zgodnie z rozdziałem IV (D) (2) załącznika do decyzji 2002/106/WE.

2.   W drodze odstępstwa od ust. 1 lit. a) właściwy urząd może zezwolić na transport świń z gospodarstwa usytuowanego na obszarach wymienionych w załączniku I (A), lecz poza strefą ochronną lub nadzorowaną:

a)

bezpośrednio do ubojni usytuowanych na tych obszarach lub, w drodze wyjątku, do wyznaczonych ubojni na terenie Niemiec, usytuowanych poza tymi obszarami, do natychmiastowego uboju, pod warunkiem że świnie wysyłane są z gospodarstwa, w którym przeprowadzono z wynikiem negatywnym badania kliniczne zgodnie z rozdziałem IV (D) (3) załącznika do decyzji 2002/106/WE;

b)

do gospodarstwa usytuowanego na tych obszarach, pod warunkiem że świnie te przez przynajmniej 45 dni, lub, jeżeli nie mają one jeszcze 45 dni, od chwili narodzin, przebywały w jednym gospodarstwie:

i)

które nie przyjmowało żywych świń w okresie 45 dni poprzedzających bezpośrednio datę wysyłki świń;

ii)

w którym przeprowadzono z wynikiem negatywnym badania kliniczne zgodnie z rozdziałem IV (D) (2) załącznika do decyzji 2002/106/WE.

3.   W drodze odstępstwa od ust. 1 lit. a) właściwy urząd może zezwolić na transport świń z gospodarstwa usytuowanego w strefie nadzorowanej do wyznaczonego gospodarstwa, na terenie którego nie znajdują się żadne świnie i które usytuowane jest w tej samej strefie nadzorowanej »lub w strefie ochronnej, którą otacza«, pod warunkiem że:

przewóz ten odbywa się zgodnie z warunkami ustanowionymi w art. 11 ust. 1 lit. f) oraz ust. 2 dyrektywy 2001/89/WE;

w gospodarstwie, z którego wysyłane są świnie przeprowadzono z wynikiem negatywnym badania, jakie przewiduje rozdział IV (D) (2) załącznika do decyzji 2002/106/WE.

Władze Niemiec prowadzą ewidencję tego rodzaju przewozów i niezwłocznie informują o nich Komisję za pośrednictwem Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt.”.

3)

Artykuł 3 otrzymuje następujące brzmienie:

„Artykuł 3

Niemcy dbają o to, by nie dokonywać wysyłki następujących towarów do innych państw członkowskich ani krajów trzecich:

a)

nasienia trzody chlewnej, chyba że nasienie to pochodzi od knurów trzymanych w punkcie pobierania nasienia, o którym mowa w art. 3 lit. a) dyrektywy 90/429/EWG oraz który jest usytuowany poza obszarami wymienionymi w załączniku I(A);

b)

komórek jajowych i zarodków trzody chlewnej, chyba że te komórki jajowe i zarodki pochodzą od świń trzymanych w gospodarstwach usytuowanych poza obszarami wymienionymi w załączniku I(A).”.

4)

Artykuł 5 pkt 1 i pkt 2 otrzymują następujące brzmienie:

„1)

Właściwy urząd, w oparciu o ocenę stopnia zagrożenia, określił przynajmniej jedną strefę na obszarach wymienionych w załączniku I(A) oraz aby przynajmniej usługi świadczone przez osoby mające bezpośredni kontakt ze świniami lub których praca wymaga wchodzenia na teren pomieszczeń, w których trzymane są świnie oraz używania pojazdów używanych do przewozu paszy, obornika lub martwych zwierząt do i z gospodarstw usytuowanych na obszarach wymienionych w załączniku I(A), były ograniczone jedynie do tej strefy lub stref i nie były stosowane w innych częściach Wspólnoty, chyba że pojazdy, sprzęt i wszelkie inne nośniki zakażenia zostały dokładnie oczyszczone i zdezynfekowane oraz jeżeli przez co najmniej trzy dni nie było żadnych kontaktów ze świniami lub gospodarstwami, w których hoduje się świnie; kontakty związane z transportem realizowanym na podstawie art. 2 ust. 2 lit. a) uznaje się za zaistniałe na obszarze takiej określonej strefy lub stref;

2)

na obszarach wymienionych w załączniku I(A) środki nadzoru były stosowane zgodnie z zasadami określonymi w załączniku II.”.

5)

Artykuł 6 ust. 1 i ust. 2 lit. a) otrzymują następujące brzmienie:

„1.   Państwa członkowskie nie dokonują wysyłki świń do ubojni na obszarach wymienionych w załączniku I(A).

2.   Państwa członkowskie dbają o to, by:

a)

pojazdy, które były wykorzystywane do transportu świń w Niemczech lub znalazły się na terenie gospodarstwa, w którym hoduje się świnie w Niemczech, zostały po ostatnim wykonanym przewozie dwukrotnie oczyszczone i zdezynfekowane, zanim można będzie ich użyć do przewozu świń poza terytorium Niemiec.”.

6)

Załącznik I zastępuje się tekstem Załącznika do niniejszej decyzji.

Artykuł 2

Państwa członkowskie zmieniają środki stosowane przez nie względem handlu, w celu dostosowania ich do niniejszej decyzji i niezwłocznie w odpowiedni sposób publikują informację o przyjętych środkach. Informują o tym niezwłocznie Komisję.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 26 kwietnia 2006 r.

W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 224 z 18.8.1990, str. 29. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2002/33/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 315 z 19.11.2002, str. 14).

(2)  Dz.U. L 99 z 7.4.2006, str. 36. Decyzja zmieniona decyzją 2006/297/WE (Dz.U. L 108 z 21.4.2006, str. 31).

(3)  Dz.U. L 316 z 1.12.2001, str. 5. Dyrektywa zmieniona aktem przystąpienia z 2003 r.


ZAŁĄCZNIK

„ZAŁĄCZNIK I

Obszary w Niemczech, o których mowa w art. 1, 2, 3, 5 oraz 6.

A.

W Nadrenii Północnej-Westfalii: terytorium »Regierungsbezirke« Arnsberg, Düsseldorf oraz Münster.

B.

W Nadrenii Północnej-Westfalii: terytorium »Regierungsbezirke« Detmold oraz Kolonia.”


Top