EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document JOL_2006_082_R_0014_01

2006/230/WE: Decyzja Rady z dnia 18 lipca 2005 r. w sprawie zawarcia Umowy pomiędzy Wspólnotą Europejską a Rządem Kanady o przetwarzaniu danych API/PNR
Umowa między Wspólnotą Europejską a Rządem Kanady o przetwarzaniu zaawansowanych informacji o pasażerach oraz zapisu danych dotyczących nazwiska pasażera

OJ L 82, 21.3.2006, p. 14–19 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 270M , 29.9.2006, p. 344–349 (MT)

21.3.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 82/14


DECYZJA RADY

z dnia 18 lipca 2005 r.

w sprawie zawarcia Umowy pomiędzy Wspólnotą Europejską a Rządem Kanady o przetwarzaniu danych API/PNR

(2006/230/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 95 w powiązaniu z art. 300 ust. 2 akapit pierwszy zdanie pierwsze oraz z art. 300 ust. 3 akapit pierwszy,

uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego (1),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Dnia 7 marca 2005 r. Rada upoważniła Komisję do rozpoczęcia w imieniu Wspólnoty negocjacji z Kanadą w sprawie Umowy o przetwarzaniu i przekazywaniu Kanadyjskiej Agencji Służb Granicznych zaawansowanych informacji o pasażerach (API) oraz zapisu danych dotyczących nazwiska pasażera (PNR) przez przewoźników lotniczych.

(2)

Umowa powinna zostać zatwierdzona,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

Niniejszym zatwierdza się w imieniu Wspólnoty Umowę pomiędzy Wspólnotą Europejską i Rządem Kanady o przetwarzaniu danych API/PNR.

Tekst Umowy jest załączony do niniejszej decyzji.

Artykuł 2

Przewodniczący Rady jest niniejszym upoważniony do wyznaczenia osoby (osób) umocowanej(-ych) do podpisania Umowy, w celu związania nią Wspólnoty (2).

Artykuł 3

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli, dnia 18 lipca 2005 r.

W imieniu Rady

J. STRAW

Przewodniczący


(1)  Dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym.

(2)  Data wejścia w życie niniejszej Umowy zostanie opublikowana przez Sekretariat Generalny Rady w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.


UMOWA

między Wspólnotą Europejską a Rządem Kanady o przetwarzaniu zaawansowanych informacji o pasażerach oraz zapisu danych dotyczących nazwiska pasażera

WSPÓLNOTA EUROPEJSKA I RZĄD KANADY, zwane dalej Stronami,

UZNAJĄC konieczność przestrzegania podstawowych praw i wolności, w szczególności prawa do prywatności, oraz wagę poszanowania tych wartości w trakcie zapobiegania i zwalczania terroryzmu, związanej z nim przestępczości oraz innych rodzajów przestępczości o charakterze ponadnarodowym, w tym przestępczości zorganizowanej;

UWZGLĘDNIAJĄC wymóg Rządu Kanady dotyczący przekazywania przez przewoźników lotniczych właściwym władzom Kanady zaawansowanych informacji o pasażerach oraz zapisu danych dotyczących nazwiska pasażera (zwane dalej „API/PNR”), w zakresie, w jakim są one zbierane i zawarte w automatycznych systemach rezerwacji oraz odprawy, należących do przewoźników;

UWZGLĘDNIAJĄC dyrektywę 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych (1), w szczególności jej art. 7 lit. c);

UWZGLĘDNIAJĄC zobowiązania podjęte przez właściwe władze w odniesieniu do sposobu przetwarzania danych API/PNR otrzymanych przez przewoźników lotniczych (zwane dalej „zobowiązaniami”);

UWZGLĘDNIAJĄC odpowiednią decyzję Komisji, zgodnie z art. 25 ust. 6 dyrektywy 95/46/WE (zwaną dalej „decyzją”), na mocy której uznaje się, że właściwe władze Kanady zapewniają odpowiedni poziom ochrony danych API/PNR dotyczących lotów pasażerskich przekazywanych ze Wspólnoty Europejskiej (zwanej dalej „Wspólnotą”) do Kanady, zgodnie z odpowiednimi zobowiązaniami, które są załączone do omawianej decyzji;

UWZGLĘDNIAJĄC poprawione wytyczne w sprawie API przyjęte przez Światową Organizację Celną (WCO), Zrzeszenie Międzynarodowego Transportu Lotniczego (IATA) oraz Międzynarodową Organizację Lotnictwa Cywilnego (ICAO);

ZOBOWIĄZUJĄC SIĘ do współpracy z ICAO w dziedzinie rozwoju wielostronnych standardów przekazywania danych PNR otrzymanych od komercyjnych linii lotniczych;

UWZGLĘDNIAJĄC przyszłą możliwość dokonania zmian w załączniku I do niniejszej Umowy przy stosowaniu uproszczonych procedur, w szczególności w odniesieniu do zapewnienia wzajemności między Stronami,

UZGODNILI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

Cel

1.   Celem niniejszej Umowy jest zapewnienie, że dane API/PNR osób podróżujących na kwalifikujących się trasach są dostarczane przy pełnym poszanowaniu podstawowych praw i wolności, w szczególności prawa do prywatności.

2.   Kwalifikująca się trasa to przelot obsługiwany przez przewoźnika lotniczego z terytorium jednej ze Stron na terytorium Strony występującej z wnioskiem.

Artykuł 2

Właściwe organy

Właściwymi organami Strony występującej z wnioskiem są organy Kanady lub Unii Europejskiej odpowiedzialne za przetwarzanie danych API/PNR osób podróżujących na kwalifikujących się trasach, jak określono w załączniku I do niniejszej Umowy, który stanowi jej integralną część.

Artykuł 3

Przetwarzanie danych API/PNR

1.   Strony zgadzają się na przetwarzanie danych API/PNR osób podróżujących na kwalifikujących się trasach zgodnie z zobowiązaniami podjętymi przez właściwe organy otrzymujące dane API/PNR.

2.   Zobowiązania ustanawiają zasady i procedury przekazywania właściwym organom danych API/PNR osób podróżujących na kwalifikujących się trasach i ich ochrony.

3.   Właściwe organy przetwarzają otrzymane dane API/PNR i traktują osoby podróżujące na kwalifikujących się trasach, do których te dane się odnoszą, zgodnie z obowiązującym prawem i wymogami konstytucyjnymi, bez dyskryminacji, w szczególności ze względu na przynależność państwową i/oraz kraj zamieszkania.

Artykuł 4

Dostęp, korekta i zapis

1.   Właściwy organ zapewnia osobie, która nie przebywa na terytorium podlegającym właściwości tego organu i do której odnoszą się dane API/PNR przetworzone zgodnie z niniejszą Umową, zarówno dostęp do danych, jak i możliwość korekty, jeśli są one błędne, lub dodanie zapisu informującego, że wniesiony został wniosek o korektę.

2.   Możliwość dostępu do takich danych, ich korekta i zapis przyznane przez właściwy organ jest przyznawana w okolicznościach podobnych do tych, w jakich miałyby do nich dostęp osoby przebywające na terytorium podlegającym właściwości tego organu.

Artykuł 5

Obowiązek przetwarzania danych API/PNR

1.   W związku ze stosowaniem niniejszej Umowy we Wspólnocie, w zakresie przetwarzania danych osobowych, przewoźnicy lotniczy obsługujący kwalifikujące się trasy ze Wspólnoty do Kanady przetwarzają dane API/PNR zawarte w ich automatycznych systemach rezerwacji oraz odprawy tak, jak jest to wymagane przez właściwe organy Kanady, zgodnie z prawem Kanady. Wykaz danych PNR, które przewoźnicy lotniczy obsługujący kwalifikujące się trasy przekazują właściwym organom Kanady zgodnie z ust. 1, jest zawarty w załączniku II do niniejszej Umowy, który stanowi jej integralną część.

2.   Obowiązek określony w ust. 1 stosuje się wyłącznie w czasie obowiązywania decyzji, przestaje wywoływać skutki prawne w dniu, w którym decyzja traci moc, jest uchylona lub wygasa bez odnowienia.

Artykuł 6

Wspólny Komitet

1.   Niniejszym ustanawia się Wspólny Komitet składający się z przedstawicieli każdej ze Stron. Tożsamość tych osób zostanie przekazana drugiej Stronie drogą dyplomatyczną. Wspólny Komitet zbiera się na posiedzenia. Miejsce posiedzenia, data oraz porządek obrad ustalane są za obopólną zgodą. Pierwsze posiedzenie odbywa się w ciągu sześciu miesięcy od wejścia w życie niniejszej Umowy.

2.   Wspólny Komitet, między innymi:

a)

odgrywa rolę kontaktową w odniesieniu do wykonywania niniejszej Umowy i innych spraw z nią związanych;

b)

rozwiązuje, w ramach swoich możliwości, spory, które mogą wyniknąć z wykonywania niniejszej Umowy i innych spraw z nią związanych;

c)

organizuje wspólne przeglądy, o których mowa w art. 8, oraz ustala szczegółowe zasady wspólnego przeglądu;

d)

przyjmuje swój regulamin.

3.   Strony reprezentowane we Wspólnym Komitecie mogą uzgodnić zmiany do załącznika I do niniejszej Umowy, które będą stosowane od dnia dokonania takiego uzgodnienia.

Artykuł 7

Rozstrzyganie sporów

W przypadku wszelkich sporów, które nie zostały rozwiązane przez Wspólny Komitet, Strony konsultują się ze sobą w trybie pilnym na wniosek jednej ze Stron.

Artykuł 8

Wspólne przeglądy

Zgodniez załącznikiem III do niniejszej Umowy, Strony przeprowadzają corocznie wspólny przegląd, chyba że ustalono inaczej, wykonania niniejszej Umowy i innych kwestii z nią związanych, w tym zagadnień takich, jak określenie przez ICAO wytycznych dotyczących PNR.

Artykuł 9

Wejście w życie, poprawki oraz wygaśnięcie Umowy

1.   Niniejsza Umowa wchodzi w życie po dokonaniu przez Strony notyfikacji, iż procedury niezbędne do wprowadzenia w życie niniejszej Umowy zostały przez nie zakończone. Niniejsza Umowa wchodzi w życie z datą drugiej notyfikacji.

2.   Bez uszczerbku dla art. 6 ust. 3, do niniejszej Umowy mogą zostać wprowadzone zmiany w drodze Umowy pomiędzy Stronami. Zmiany takie wchodzą w życie 90 dni po wymianie przez Strony notyfikacji o zakończeniu odpowiednich procedur wewnętrznych.

3.   Niniejsza Umowa może w każdej chwili zostać rozwiązana przez każdą ze Stron po pisemnym powiadomieniu co najmniej na 90 dni przed proponowaną datą rozwiązania Umowy.

Artykuł 10

Celem niniejszej Umowy nie jest odstępstwo od przepisów prawnych Stron lub ich zmiana.

W DOWÓD POWYŻSZEGO, odpowiednio upoważnieni niżej podpisani, złożyli swoje podpisy pod niniejszą Umową.

SPORZĄDZONO w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach w Luksemburgu dnia trzeciego października dwa tysiące piątego roku w językach angielskim, czeskim, duńskim, estońskim, fińskim, francuskim, greckim, hiszpańskim, litewskim, łotewskim, maltańskim, niderlandzkim, niemieckim, polskim, portugalskim, słowackim, słoweńskim, szwedzkim, węgierskim i włoskim, przy czym każdy z tych tekstów jest na równi autentyczny. W razie rozbieżności pierwszeństwo przed innymi wersjami językowymi mają wersje angielska i francuska.

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Za Európske spoločenstvo

za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Image

Image

Por el Gobierno de Canadá

Za vládu Kanady

For Canadas regering

Für die Regierung Kanadas

Kanada valitsuse nimel

Για την Κυβέρνηση του Καναδά

For the Government of Canada

Pour le gouvernement du Canada

Per il governo del Canada

Kanādas Valdības vārdā

Kanados Vyriausybės vardu

Kanada kormánya részéről

Għall-Gvern tal-Kanada

Voor de Regering van Canada

W imieniu rządu Kanady

Pelo Governo do Canadá

Za vládu Kanady

Za Vlado Kanade

Kanadan hallituksen puolesta

På Canadas regerings vägnar

Image

Image


(1)  Dz.U. L 281 z 23.11.1995, str. 31. Dyrektywa zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 1882/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 284 z 31.10.2003, str. 1).

ZAŁĄCZNIK I

Właściwe organy

Dla celów art. 3 właściwym organem w przypadku Kanady jest Kanadyjska Agencja Służb Granicznych (CBSA).

ZAŁĄCZNIK II

Wykaz danych PNR, które należy zgromadzić

1.

Numer rejestracji PNR (record locator)

2.

Data rezerwacji

3.

Data(-y) planowanej podróży

4.

Nazwisko

5.

Inne nazwiska na PNR

6.

Informacje o wszystkich formach płatności

7.

Adres do korespondencji

8.

Numery telefonu kontaktowego

9.

Cała trasa podróży dla danego PNR

10.

Informacje o programie dla często podróżujących pasażerów [ograniczone do liczby zebranych mil i adresu(-ów)]

11.

Biuro podróży

12.

Pracownik biura podróży

13.

Informacje o rozdziale/podziale PNR

14.

Informacje podane na bilecie

15.

Numer biletu

16.

Numer siedzenia

17.

Data wydania biletu

18.

Informacje o lotach, na które pasażer nie stawił się w przeszłości

19.

Numery przywieszki bagażowej

20.

Informacje o pasażerach z biletami zarezerwowanymi w ostatnim momencie

21.

Informacja o miejscu siedzenia

22.

Bilety w jedną stronę

23.

Wszystkie zebrane informacje APIS

24.

Bilet typu standby

25.

Kolejność w trakcie odprawy pasażerskiej

ZAŁĄCZNIK III

Wspólny przegląd

Przed przeprowadzeniem wspólnego przeglądu Strony informują się wzajemnie o składzie swoich zespołów, w których mogą znajdować się odpowiednie organy zajmujące się ochroną prywatności lub danych, cłami, imigracją, przestrzeganiem prawa, wywiadem oraz zakazami, a także innymi formami egzekwowania prawa, bezpieczeństwem granic i/lub bezpieczeństwem lotnictwa, w tym eksperci z Państw Członkowskich Unii Europejskiej.

Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawnych, od każdego uczestnika przeglądu można wymagać przestrzegania poufności dyskusji oraz posiadania odpowiednich certyfikatów dostępu do informacji niejawnych. Jednakże poufność nie będzie stanowiła przeszkody dla złożenia przez każdą Stronę odpowiedniego sprawozdania na temat wyników wspólnego przeglądu ich właściwym organom, w tym Parlamentowi Kanady oraz Parlamentowi Europejskiemu.

Strony ustalą wspólnie szczegółowe zasady wspólnego przeglądu.


Top