EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006D0062

2006/62/WE: Decyzja Rady z dnia 23 stycznia 2006 r. umożliwiająca krajom objętym europejską polityką sąsiedztwa, jak również Rosji korzystanie z Programu Pomocy Technicznej i Wymiany Informacji (TAIEX)

OJ L 32, 4.2.2006, p. 80–81 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 270M , 29.9.2006, p. 102–103 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 044 P. 227 - 228
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 044 P. 227 - 228
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 116 P. 73 - 74

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/62(1)/oj

4.2.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 32/80


DECYZJA RADY

z dnia 23 stycznia 2006 r.

umożliwiająca krajom objętym europejską polityką sąsiedztwa, jak również Rosji korzystanie z Programu Pomocy Technicznej i Wymiany Informacji (TAIEX)

(2006/62/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 181a ust. 2,

uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego (1),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dziedzinie pomocy przedakcesyjnej pośrednie zarządzanie scentralizowane okazało się w przeszłości cennym narzędziem, szczególnie w zakresie działań Biura Wymiany Informacji o Pomocy Technicznej (TAIEX).

(2)

Celem europejskiej polityki sąsiedztwa (ENP), jak określono w dokumencie strategicznym Komisji przyjętym w maju 2004 r., jest wspólne korzystanie z krajami sąsiadującymi z rozszerzenia Unii Europejskiej w 2004 r. oraz wykorzystanie niektórych instrumentów i doświadczenia zdobytego w procesie rozszerzenia do zbliżenia krajów partnerskich do UE, dążąc do stopniowej integracji gospodarczej i pogłębienia integracji politycznej. Państwa w ramach europejskiej polityki sąsiedztwa powinny mieć więc możliwość korzystania z TAIEX.

(3)

Na piętnastym szczycie UE–Rosja, który odbył się dnia 10 maja 2005 r., UE i Rosja przyjęły „mapy drogowe” dotyczące stworzenia czterech wspólnych obszarów, określające podobne do ENP cele, to znaczy wzmocnienie współpracy i dążenie do zbliżenia przepisów i ustawodawstw do wyższych standardów.

(4)

Rosja będzie uprawniona do korzystania z funduszy w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa (ENPI).

(5)

Artykuł 54 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich (2) („rozporządzenie finansowe”) pozwala na wykonanie budżetu Wspólnoty poprzez pośrednie zarządzanie scentralizowane i określa szczególne warunki dotyczące wykonania budżetu, pod warunkiem że uprawnia do tego akt podstawowy danego programu.

(6)

Niezbędne jest zharmonizowane wdrożenie pomocy poprzez TAIEX. Niniejsza decyzja powinna wobec tego stosować takie samo podejście jak rozporządzenie Rady (EWG) nr 3906/89 z dnia 18 grudnia 1989 r. w sprawie pomocy gospodarczej dla niektórych krajów Europy Środkowej i Wschodniej (3) (Phare), rozporządzenie Rady (WE) nr 2666/2000 z dnia 5 grudnia 2000 r. w sprawie pomocy dla Albanii, Bośni i Hercegowiny, Chorwacji, Republiki Federalnej Jugosławii i Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii (4) (CARDS) oraz rozporządzenie Rady (WE) nr 2500/2001 z dnia 17 grudnia 2001 r. dotyczące przedakcesyjnej pomocy finansowej dla Turcji (5).

(7)

Część działań określonych w rozporządzeniu Rady (WE, Euratom) nr 99/2000 z dnia 29 grudnia 1999 r. dotyczącym świadczenia pomocy dla państw partnerskich w Europie Wschodniej i Azji Środkowej (6) wchodzi w zakres Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej („Traktat Euratom”). Aspekty te nie są objęte niniejszą decyzją,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

Celem niniejszej decyzji jest umożliwienie krajom objętym europejską polityką sąsiedztwa oraz Rosji, w szczególności tym wdrażającym plany działania lub „mapy drogowe”, korzystanie z pomocy poprzez TAIEX, który dostarczy ukierunkowaną pomoc techniczną, zapewniającą krajom partnerskim wsparcie w interpretacji i opracowywaniu prawodawstwa związanego z planami działania oraz w zakresie wdrażania i egzekwowania.

Artykuł 2

W celu wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1488/96 z dnia 23 lipca 1996 r. w sprawie środków finansowych i technicznych (MEDA) towarzyszących reformom struktur gospodarczych i społecznych w ramach partnerstwa Eurośródziemnomorskiego (7) i rozporządzenia (WE, Euratom) nr 99/2000 Komisja może, zgodnie z art. 54 ust. 2 rozporządzenia finansowego, podjąć decyzję o powierzeniu zadań władzy publicznej, w szczególności zadań związanych z wykonaniem budżetu wynikających z takiej decyzji, organowi wdrażającemu program TAIEX realizowany zgodnie z rozporządzeniem (EWG) nr 3906/89, rozporządzeniem (WE) nr 2666/2000 oraz rozporządzeniem (WE) nr 2500/2001.

Artykuł 3

Niniejszej decyzji nie stosuje się do tych części działań wdrażanych w ramach rozporządzenia (WE, Euratom) nr 99/2000, które wchodzą w zakres Traktatu Euratom.

Artykuł 4

Działania, do których uprawnia niniejsza decyzja, są finansowane z linii budżetowej 19 06 01 Pomoc dla krajów partnerskich w Europie Wschodniej i w Azji Środkowej, związanej z nią linii budżetowej na koszty administracyjne 19 01 04 07, linii budżetowej 19 08 02 01 MEDA (działania towarzyszące reformom struktury gospodarczej i społecznej śródziemnomorskich krajów trzecich) oraz związanej z nią linii budżetowej na koszty administracyjne 19 01 04 06.

Sporządzono w Brukseli, dnia 23 stycznia 2006 r.

W imieniu Rady

J. PRÖLL

Przewodniczący


(1)  Dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym.

(2)  Dz.U. L 248 z 16.9.2002, str. 1.

(3)  Dz.U. L 375 z 23.12.1989, str. 11. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2257/2004 (Dz.U. L 389 z 30.12.2004, str. 1).

(4)  Dz.U. L 306 z 7.12.2000, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2112/2005 (Dz.U. L 344 z 27.12.2005, str. 23).

(5)  Dz.U. L 342 z 27.12.2001, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2112/2005.

(6)  Dz.U. L 12 z 18.1.2000, str. 1.

(7)  Dz.U. L 189 z 30.7.1996, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2112/2005.


Top