EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R0198

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 198/2006 z dnia 3 lutego 2006 r. wykonujące rozporządzenia Rady (WE) nr 1552/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie statystyk dotyczących kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach (Tekst mający znaczenie dla EOG)

OJ L 32, 4.2.2006, p. 15–33 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 05 Volume 008 P. 164 - 182
Special edition in Romanian: Chapter 05 Volume 008 P. 164 - 182
Special edition in Croatian: Chapter 05 Volume 003 P. 216 - 234

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 19/11/2014

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/198/oj

4.2.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 32/15


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 198/2006

z dnia 3 lutego 2006 r.

wykonujące rozporządzenia Rady (WE) nr 1552/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie statystyk dotyczących kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1552/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie statystyk dotyczących kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach (1), w szczególności jego art. 7 ust. 3, art. 8 ust. 2, art. 10 ust. 2 i art. 11 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie (WE) nr 1552/2005 ustanawia jednolite ramy systematycznego tworzenia statystyk Wspólnoty dotyczących kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach.

(2)

W celu wykonania rozporządzenia (WE) nr 1552/2005 należy przyjąć środki dotyczące wymagań w zakresie wyboru próby i dokładności oraz liczebności próby potrzebnej do spełnienia tych wymagań, a także szczegółowe kategorie NACE oraz kategorie wielkości, według których można sklasyfikować wyniki.

(3)

Komisja powinna określić szczegółowe dane, które mają być gromadzone, dotyczące przedsiębiorstw zapewniających kształcenie i niezapewniających kształcenia oraz różnych form kształcenia zawodowego.

(4)

Należy przyjąć środki wykonawcze dotyczące wymagań w zakresie jakości danych gromadzonych i przekazywanych do statystyk Wspólnoty odnoszących się do kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach, struktury sprawozdań dotyczących jakości oraz wszelkich środków niezbędnych do oceny lub poprawy jakości danych.

(5)

Należy ustalić pierwszy rok odniesienia, za który dane będą gromadzone.

(6)

Należy również przyjąć przepisy dotyczące właściwego formatu technicznego i standardu wymiany danych przekazywanych elektronicznie.

(7)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Programu Statystycznego,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Niniejsze rozporządzenie określa środki mające na celu wdrożenie rozporządzenia (WE) nr 1552/2005 w sprawie statystyk dotyczących kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach.

Artykuł 2

Pierwszym rokiem odniesienia, dla którego należy zgromadzić dane, jest rok kalendarzowy 2005.

Artykuł 3

Szczegółowe zmienne, które mają zostać przekazane Komisji (Eurostatowi) określono w załączniku I.

Artykuł 4

Wymaganie dotyczące wyboru próby i dokładności, liczebności próby niezbędnej do spełnienia tych wymagań oraz szczegółowe specyfikacje dotyczące kategorii NACE i kategorii wielkości, według których można sklasyfikować wyniki, określono w załączniku II.

Artykuł 5

Państwa Członkowskie są odpowiedzialne za sprawdzanie danych, poprawianie błędów, imputację i ustalanie wag.

Imputacja i ustalanie wag zmiennych powinny odbywać się według zasad określonych w załączniku III. Odstępstwo od tych zasad uzasadnia się w sposób wyczerpujący w sprawozdaniu dotyczącym jakości.

Artykuł 6

Dane są przekazywane Komisji (Eurostatowi) w sposób i w formacie określonym w załączniku IV.

Artykuł 7

Każde Państwo Członkowskie dokonuje oceny jakości swoich danych, które mają zostać przekazane w formie sprawozdania dotyczącego jakości. Sprawozdanie takie należy sporządzić i przedstawić Komisji (Eurostatowi) w formacie określonym załączniku V.

Artykuł 8

W celu osiągnięcia wysokiego poziomu harmonizacji wyników badania w krajach, Komisja (Eurostat) w ścisłej współpracy z Państwami Członkowskimi przedstawi, w formie „podręcznika Unii Europejskiej”, metodologiczne i praktyczne zalecenia i wskazówki dotyczące realizacji badania.

Artykuł 9

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 3 lutego 2006 r.

W imieniu Komisji

Joaquín ALMUNIA

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 255 z 30.9.2005, str. 1.


ZAŁĄCZNIK I

ZMIENNE

Uwagi do tabeli:

Wartości „podstawowa” i „kluczowa” w kolumnie „grupa zmiennych” zostały wyjaśnione w załączniku III.

Wartość „ID” oznacza, że zmienna jest „zmienną identyfikacyjną”.

W kolumnie „typ zmiennej” wartość „QL” odnosi się do „zmiennej jakościowej” a „QT” do „zmiennej ilościowej”.


Nazwa zmiennej

Grupa zmiennych

Typ zmiennej

Długość zmiennej

Format zmiennej

Opis zmiennej

Uwagi na temat zmiennej

COUNTRY

ID

 

2

Alfanum

Kod kraju

Obowiązkowa – jednoznaczna dla kraju

ENTERPR

ID

 

6

Num

ID przedsiębiorstwa

Obowiązkowa – jednoznaczna dla danego przypadku

WEIGHT

ID

 

10

Num

Do dwóch miejsc po przecinku – stosować „.” jako separator dziesiętny

Obowiązkowa

NACE_SP

ID

 

4

Num

Plan wyboru próby wg NACE – kategoria działalności gospodarczej

Obowiązkowa

SIZE_SP

ID

 

1

Num

Plan wyboru próby – liczebność grupy

Obowiązkowa

NSTRA_SP

ID

 

5

Num

Plan wyboru próby – liczba przedsiębiorstw w warstwie wyznaczonej zmiennymi NACE_SP i SIZE_SP, czyli populacja

Obowiązkowa

N_SP

ID

 

5

Num

Plan wyboru próby – liczba przedsiębiorstw objętych próbą w operacie losowania w warstwie wyznaczonej zmiennymi, NACE_SP i SIZE_SP

Obowiązkowa

SUB_SP

ID

 

1

Num

Współczynnik podpróby, wskazuje czy przedsiębiorstwo należy do podpróby

Obowiązkowa

N_RESPST

ID

 

5

Num

Liczba przedsiębiorstw respondentów w warstwach wyznaczonych zmiennymi NACE_SP i SIZE_SP, czyli populacja

Obowiązkowa

N_EMPREG

ID

 

6

Num

Liczba osób zatrudnionych według rejestru

 

RESPONSE

ID

 

1

Num

Wskaźnik odpowiedzi

Obowiązkowa

PROC

ID

 

2

Num

Metoda gromadzenia danych w rekordzie

Obowiązkowa

IDLANGUA

ID

 

2

Alfanum

Identyfikator języka

 

IDREGION

ID

 

3

Alfanum

Identyfikator regionu NUTS – poziom 1

Obowiązkowa

EXTRA1

ID

 

10

Num

Dodatkowa zmienna 1

 

EXTRA2

ID

 

10

Num

Dodatkowa zmienna 2

 

EXTRA3

ID

 

10

Num

Dodatkowa zmienna 3

 

A1

Podstawowa

QL

4

Num

Właściwy kod NACE

Zmienna podstawowa – obowiązkowa – bez imputacji

A2tot04

Kluczowa

QT

6

Num

Łączna liczba osób zatrudnionych na dzień 31.12.2004

Zmienna kluczowa – obowiązkowa

A2tot05

Podstawowa

QT

6

Num

Łączna liczba osób zatrudnionych na dzień 31.12.2005

Zmienna podstawowa – obowiązkowa – bez imputacji

A2m05

 

QT

6

Num

Łączna liczba mężczyzn zatrudnionych na dzień 31.12.2005

 

A2f05

 

QT

6

Num

Łączna liczba kobiet zatrudnionych w dniu 31.12.2005

 

A3a

 

QT

6

Num

Osoby zatrudnione – poniżej 25 roku życia

 

A3b

 

QT

6

Num

Osoby zatrudnione – między 25 a 54 rokiem życia

 

A3c

 

QT

6

Num

Osoby zatrudnione, które osiągnęły 55 rok życia i starsze

 

A4

Kluczowa

QT

12

Num

Łączna liczba przepracowanych godzin w roku odniesienia 2005 przez osoby zatrudnione

Zmienna kluczowa – obowiązkowa – w godzinach

A4m

 

QT

12

Num

Łączna liczba przepracowanych godzin w roku odniesienia 2005 przez zatrudnionych mężczyzn

W godzinach

A4f

 

QT

12

Num

Łączna liczba przepracowanych godzin w roku odniesienia 2005 przez zatrudnione kobiety

W godzinach

A5

Kluczowa

QT

12

Num

Łączne koszty pracy (bezpośrednie + pośrednie) wszystkich osób zatrudnionych w roku odniesienia 2005

Zmienna kluczowa – obowiązkowa – w euro

A6

 

QL

1

Num

ZNACZĄCO nowe udoskonalone technicznie produkty lub usługi albo metody produkcji lub dostawy produktów i usług w ciągu roku odniesienia.

 

B1a

Podstawowa

QL

1

Num

Wewnętrzne kursy ustawicznego szkolenia zawodowego (USZ)

Zmienna podstawowa – obowiązkowa – bez imputacji

B1b

Podstawowa

QL

1

Num

Zewnętrzne kursy USZ

Zmienna podstawowa – obowiązkowa – bez imputacji

B2aflag

Podstawowa

QL

1

Num

Flaga – szkolenie na stanowisku pracy

Zmienna podstawowa – obowiązkowa – bez imputacji

B2a

 

QT

6

Num

Uczestnicy innych form USZ – szkolenie na stanowisku pracy

 

B2bflag

Podstawowa

QL

1

Num

Flaga – rotacja na stanowiskach pracy

Zmienna podstawowa – obowiązkowa – bez imputacji

B2b

 

QT

6

Num

Uczestnicy innych form USZ – rotacja na stanowiskach pracy, wymiany, tymczasowe przeniesienia lub wizyty o charakterze informacyjnym

 

B2cflag

Podstawowa

QL

1

Num

Flaga – zespoły i koła wspólnego dokształcania się

Zmienna podstawowa – obowiązkowa – bez imputacji

B2c

 

QT

6

Num

Uczestnicy innych form USZ – zespoły i koła wspólnego dokształcania się

 

B2dflag

Podstawowa

QL

1

Num

Flaga – samodzielna nauka

Zmienna podstawowa – obowiązkowa – bez imputacji

B2d

 

QT

6

Num

Uczestnicy innych form USZ – samodzielna nauka

 

B2eflag

Podstawowa

QL

1

Num

Flaga – uczestnictwo w konferencjach

Zmienna podstawowa – obowiązkowa – bez imputacji

B2e

 

QT

6

Num

Uczestnicy innych form CZS – uczestnictwo w konferencjach itp.

 

B3a

 

QL

1

Num

Kursy USZ dla osób zatrudnionych w poprzednim roku (2004)

 

B3b

 

QL

1

Num

Przewidywane kursy USZ dla osób zatrudnionych w ciągu następnego roku (2006)

 

B4a

 

QL

1

Num

Inne formy USZ dla osób zatrudnionych w poprzednim roku (2004)

 

B4b

 

QL

1

Num

Przewidywane inne formy USZ dla osób zatrudnionych w ciągu następnego roku (2006)

 

C1tot

Kluczowa

QT

6

Num

Łącznie uczestnicy kursów USZ

Zmienna kluczowa – obowiązkowa

C1m

 

QT

6

Num

Uczestnicy kursów USZ – mężczyźni

 

C1f

 

QT

6

Num

Uczestnicy kursów USZ – kobiety

 

C2a

 

QT

6

Num

Uczestnicy USZ – poniżej 25 roku życia

 

C2b

 

QT

6

Num

Uczestnicy USZ – między 25 a 54 rokiem życia

 

C2c

 

QT

6

Num

Uczestnicy USZ, którzy osiągnęli 55 rok życia i starsi

 

C3tot

Kluczowa

QT

10

Num

Płatny czas pracy (w godzinach) przeznaczony na wszystkie kursy USZ

Zmienna kluczowa – obowiązkowa – w godzinach

C3i

 

QT

10

Num

Płatny czas pracy (w godzinach) przeznaczony na wewnętrzne kursy USZ

W godzinach

C3e

 

QT

10

Num

Płatny czas pracy (w godzinach) przeznaczony na zewnętrzne kursy USZ

W godzinach

C4tot

Kluczowa

QT

10

Num

Płatny czas pracy (w godzinach) przeznaczony na wszystkie kursy USZ

Zmienna kluczowa – obowiązkowa – w godzinach

C4m

 

QT

10

Num

Płatny czas pracy (w godzinach) przeznaczony na kursy USZ – mężczyźni

W godzinach

C4f

 

QT

10

Num

Płatny czas pracy (w godzinach) przeznaczony na kursy USZ – kobiety

W godzinach

C5a

 

QT

10

Num

Płatny czas pracy w godzinach – języki obce (222) i język ojczysty (223)

W godzinach

C5b

 

QT

10

Num

Płatny czas pracy w godzinach – sprzedaż (341) i marketing (342)

W godzinach

C5c

 

QT

10

Num

Płatny czas pracy w godzinach – rachunkowość (344) i finanse (343), zarządzanie i administracja (345) oraz praca biurowa (346)

W godzinach

C5d

 

QT

10

Num

Płatny czas pracy w godzinach – umiejętności osobiste/rozwój osobisty (090), życie zawodowe (347)

W godzinach

C5e

 

QT

10

Num

Płatny czas pracy w godzinach – informatyka (481) i obsługa komputera (482)

W godzinach

C5f

 

QT

10

Num

Płatny czas pracy w godzinach – inżynieria, produkcja i budownictwo (5)

W godzinach

C5g

 

QT

10

Num

Płatny czas pracy w godzinach – ochrona środowiska (850) oraz bezpieczeństwo i higiena pracy (862)

W godzinach

C5h

 

QT

10

Num

Płatny czas pracy w godzinach – usługi publiczne (81), usługi transportowe (84), ochrona osób i mienia (861) oraz szkolenie wojskowe (863)

W godzinach

C5i

 

QT

10

Num

Płatny czas pracy w godzinach – pozostałe przedmioty szkoleniowe

W godzinach

C6a

 

QT

10

Num

Płatny czas pracy (w godzinach) – szkoły, kolegia, uniwersytety i inne instytucje szkolnictwa wyższego

W godzinach

C6b

 

QT

10

Num

Płatny czas pracy (w godzinach) – publiczne instytucje szkoleniowe (finansowane lub kierowane przez rząd, np. ośrodki kształcenia dla dorosłych)

W godzinach

C6c

 

QT

10

Num

Płatny czas pracy (w godzinach) – prywatne przedsiębiorstwa szkoleniowe

W godzinach

C6d

 

QT

10

Num

Płatny czas pracy (w godzinach) – przedsiębiorstwa prywatne, których głównym przedmiotem działalności nie jest szkolenie (dostawcy sprzętu, spółki dominujące/stowarzyszone)

W godzinach

C6e

 

QT

10

Num

Płatny czas pracy (w godzinach) – stowarzyszenia pracodawców, izba handlowa, organy sektorowe

W godzinach

C6f

 

QT

10

Num

Płatny czas pracy (w godzinach) – związki zawodowe

W godzinach

C6g

 

QT

10

Num

Płatny czas pracy (w godzinach) – inne podmioty realizujące szkolenia

W godzinach

C7aflag

 

QL

1

Num

Flaga – opłaty

 

C7a

 

QT

10

Num

Koszty kursów USZ – opłaty i płatności za kursy dla pracowników

W euro

C7bflag

 

QL

1

Num

Flaga – koszty podróży

 

C7b

 

QT

10

Num

Koszty kursów USZ – koszty podróży i diet

W euro

C7cflag

 

QL

1

Num

Flaga – koszty pracy – realizatorzy szkolenia

 

C7c

 

QT

10

Num

Koszty kursów USZ – koszty pracy wewnętrznych wykładowców

W euro

C7dflag

 

QL

1

Num

Flaga – ośrodki szkoleniowe, materiały dydaktyczne itp.

 

C7d

 

QT

10

Num

Koszty kursów USZ – ośrodki szkoleniowe lub sale i materiały dydaktyczne do kursów USZ

W euro

C7sflag

 

QL

1

Num

Flaga „tylko suma cząstkowa”

 

C7sub

Kluczowa

QT

10

Num

Suma cząstkowa kosztów USZ

Zmienna kluczowa – obowiązkowa – w euro

PAC

Kluczowa

QT

10

Num

Koszty nieobecności pracownika – do obliczenia (PAC=C3tot*A5/A4)

Zmienna kluczowa – obowiązkowa – w euro

C8aflag

 

QL

1

Num

Flaga – wpłaty USZ

 

C8a

 

QT

10

Num

Wpłaty USZ

W euro

C8bflag

 

QL

1

Num

Flaga – wpływy USZ

 

C8b

 

QT

10

Num

Wpływy USZ

W euro

C7tot

Kluczowa

QT

10

Num

Łącznie koszty USZ do obliczenia (C7sub + C8a – C8b)

Zmienna kluczowa – obowiązkowa – w euro

C9a1

 

QL

1

Num

Migranci i przedstawiciele mniejszości etnicznych – liczba zatrudnionych

 

C9a2

 

QL

1

Num

Migranci i przedstawiciele mniejszości etnicznych – specjalne kursy

 

C9b1

 

QL

1

Num

Osoby niepełnosprawne – liczba zatrudnionych

 

C9b2

 

QL

1

Num

Osoby niepełnosprawne – kursy specjalne

 

C9c1

 

QL

1

Num

Osoby nieposiadające formalnych kwalifikacji – liczba zatrudnionych

 

C9c2

 

QL

1

Num

Osoby nieposiadające formalnych kwalifikacji – kursy specjalne

 

C9d1

 

QL

1

Num

Osoby zagrożone utratą pracy/zwolnieniem – liczba zatrudnionych

 

C9d2

 

QL

1

Num

Osoby zagrożone utratą pracy/zwolnieniem – kursy specjalne

 

C10a1

 

QL

1

Num

Osoby zatrudnione w niepełnym wymiarze godzin na kontraktach

 

C10a2

 

QL

1

Num

Kursy USZ dostosowane dla osób zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin na kontraktach

 

C10b1

 

QL

1

Num

Osoby zatrudnione na umowę na czas określony

 

C10b2

 

QL

1

Num

Kurs USZ dla osób zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin na kontraktach

 

D1

 

QL

1

Num

Własne lub wspólnie użytkowane ośrodki szkoleniowe

 

D2

 

QL

1

Num

Osoba lub jednostka w przedsiębiorstwie odpowiedzialna za organizację USZ

 

D3

 

QL

1

Num

Przedsiębiorstwo korzysta z zewnętrznych usług doradczych

 

D4

 

QL

1

Num

Przedsiębiorstwo wdraża regularne procedury formalne w celu oceny przyszłych potrzeb przedsiębiorstwa w zakresie kwalifikacji

 

D5

 

QL

1

Num

Przedsiębiorstwo przeprowadza wywiady zorganizowane celem określenia konkretnych potrzeb szkoleniowych osób zatrudnionych

 

D6

 

QL

1

Num

Planowanie USZ w przedsiębiorstwie oznacza sporządzenie pisemnego planu lub programu szkoleniowego

 

D7

 

QL

1

Num

Roczny budżet szkoleniowy uwzględniający USZ

 

D8

 

QL

1

Num

Ocena stopnia zadowolenia osób szkolonych po szkoleniu

 

D9

 

QL

1

Num

Ocena osób szkolonych po szkoleniu w celu ustalenia czy zamierzone kwalifikacje faktycznie zostały osiągnięte

 

D10

 

QL

1

Num

Przedsiębiorstwo ocenia zachowanie zawodowe uczestników szkoleń i zmiany w wypełnianiu obowiązków zawodowych po szkoleniu

 

D11

 

QL

1

Num

Przedsiębiorstwo ocenia wpływ szkolenia na wyniki gospodarcze przy użyciu wskaźników

 

D12

 

QL

1

Num

Krajowe, sektorowe lub inne porozumienia pomiędzy partnerami społecznymi, które miały wpływ na plany, politykę i praktykę w zakresie USZ

 

D13

 

QL

1

Num

Istnienie struktury formalnej

 

D13a

 

QL

1

Num

Rola struktury formalnej – określanie celu i priorytetu dla działań związanych z USZ

 

D13b

 

QL

1

Num

Rola struktury formalnej – ustanawianie kryteriów wyboru populacji docelowej, która powinna uczestniczyć w USZ

 

D13c

 

QL

1

Num

Rola struktury formalnej – przedmiot działalności USZ

 

D13d

 

QL

1

Num

Rola struktury formalnej – procedury budżetowe związane z USZ

 

D13e

 

QL

1

Num

Rola struktury formalnej – procedura wyboru zewnętrznych podmiotów realizujących zewnętrzne USZ

 

D13f

 

QL

1

Num

Rola struktury formalnej – ocena wyników szkolenia

 

D14a

 

QL

1

Num

Usługi doradcze finansowane z funduszy publicznych, w celu określenia potrzeb szkoleniowych i/lub sporządzenia planów szkoleniowych

 

D14b

 

QL

1

Num

Subsydia finansowe na pokrycie kosztów szkolenia osób zatrudnionych

 

D14c

 

QL

1

Num

Ulgi podatkowe od wydatków na szkolenia osób zatrudnionych

 

D14d

 

QL

1

Num

Procedury gwarantujące poziom merytoryczny realizatorów szkoleń (np. poprzez rejestry krajowe, ocenę itd.)

 

D14e

 

QL

1

Num

Zapewnianie uznanych norm i wytycznych dla kwalifikacji i certyfikacji

 

D15a

 

QL

1

Num

Wysokie koszty kursów USZ

Maksymalnie 3 – w dowolnej kolejności

D15b

 

QL

1

Num

Brak stosownych kursów USZ na rynku

Maksymalnie 3 – w dowolnej kolejności

D15c

 

QL

1

Num

Trudności w ocenie potrzeb przedsiębiorstwa w zakresie USZ

Maksymalnie 3 – w dowolnej kolejności

D15d

 

QL

1

Num

Główne działania szkoleniowe zostały zrealizowane w poprzednim roku

Maksymalnie 3 – w dowolnej kolejności

D15e

 

QL

1

Num

Duże obciążenie pracą i ograniczony czas osób zatrudnionych

Maksymalnie 3 – w dowolnej kolejności

D15f

 

QL

1

Num

Obecny poziom szkolenia jest odpowiedni dla potrzeb przedsiębiorstwa

Maksymalnie 3 – w dowolnej kolejności

D15g

 

QL

1

Num

Większy nacisk na PSZ (początkowe szkolenie zawodowe) niż na USZ

Maksymalnie 3 – w dowolnej kolejności

D15h

 

QL

1

Num

Inne powody

Maksymalnie 3 – w dowolnej kolejności

E1a

 

QL

1

Num

Obecne kwalifikacje i umiejętności odpowiadają obecnym potrzebom przedsiębiorstwa

Maksymalnie 3 – w dowolnej kolejności

E1b

 

QL

1

Num

Preferowaną strategią przedsiębiorstwa było zatrudnienie osób z wymaganymi kwalifikacjami i umiejętnościami

Maksymalnie 3 – w dowolnej kolejności

E1c

 

QL

1

Num

Przedsiębiorstwo miało trudności z określeniem potrzeb w zakresie USZ

Maksymalnie 3 – w dowolnej kolejności

E1d

 

QL

1

Num

Brak stosownych kursów USZ na rynku

Maksymalnie 3 – w dowolnej kolejności

E1e

 

QL

1

Num

Koszty kursów USZ były zbyt wysokie dla przedsiębiorstwa

Maksymalnie 3 – w dowolnej kolejności

E1f

 

QL

1

Num

Przedsiębiorstwo przedkładało PSZ nad USZ

Maksymalnie 3 – w dowolnej kolejności

E1g

 

QL

1

Num

Inwestycję w USZ poczyniono w poprzednim roku i nie zaistniała potrzeba powtarzania jej w 2005 r.

Maksymalnie 3 – w dowolnej kolejności

E1h

 

QL

1

Num

Osoby zatrudnione nie dysponowały czasem na uczestnictwo w USZ

Maksymalnie 3 – w dowolnej kolejności

E1i

 

QL

1

Num

Inne powody

Maksymalnie 3 – w dowolnej kolejności

F1tot05

Podstawowa

QT

6

Num

Łączna liczba uczestników PSZ w przedsiębiorstwie w roku 2005

Zmienna podstawowa – obowiązkowa – bez imputacji

F1m05

 

QT

6

Num

Łączna liczba mężczyzn uczestniczących w PSZ w przedsiębiorstwie w roku 2005

 

F1f05

 

QT

6

Num

Łączna liczba kobiet uczestniczących w PSZ w przedsiębiorstwie w roku 2005

 

F2aflag

 

QL

1

Num

Flaga – indywidualne koszty pracy związane z PSZ

 

F2a

 

QT

10

Num

Koszty PSZ – koszty pracy osób zapisanych na kursy w ramach PSZ

W euro

F2bflag

 

QL

1

Num

Flaga – inne koszty związane z PSZ

 

F2b

 

QT

10

Num

Koszty PSZ – inne koszty – opłaty za szkolenie, koszty podróży, materiały dydaktyczne, koszty ośrodków szkoleniowych itd.

W euro

F2cflag

 

QL

1

Num

Flaga – koszty pracy realizatora szkoleń lub mentora PSZ

Zmienna nieobowiązkowa

F2c

 

QT

10

Num

Koszty PSZ – koszty pracy realizatorów szkoleń lub mentorów PSZ

Zmienna nieobowiązkowa – w euro

F3aflag

 

QL

1

Num

Flaga – wpłaty PSZ

 

F3a

 

QT

10

Num

Wpłaty PSZ

W euro

F3bflag

 

QL

1

Num

Flaga – wpływy PSZ

 

F3b

 

QT

10

Num

Wpływy PSZ

W euro

F2tot

Kluczowa

QT

10

Num

Łącznie koszty PSZ (F2b + F3a – F3b)

Zmienna kluczowa – obowiązkowa – w euro


ZAŁĄCZNIK II

PRÓBA

1.

Rejestr przedsiębiorstw do celów statystycznych, o którym mowa w rozporządzeniu Rady (EWG) nr 2186/93 (1) przyjmuje się zwyczajowo jako główne źródło operatu losowania. Z operatu pobiera się reprezentatywną dla kraju próbę warstwową przedsiębiorstw.

2.

Próba jest podzielona na warstwy według kategorii NACE i kategorii wielkości zgodnie z następującymi minimalnymi specyfikacjami:

20 kategorii NACE rev1.1 [C, D (15–16, 17–19, 21–22, 23–26, 27–28, 29–33, 34–35, 20 + 36–37), E, F, G (50, 51, 52), H, I (60–63, 64), J (65–66, 67), K + O]

3 kategorie wielkości przedsiębiorstw, według liczby zatrudnionych osób: (10–49) (50–249) (250 i więcej)

3.

Liczebność próby oblicza się tak, aby maksymalna rozpiętość 95 % przedziału ufności wyniosła 0,2 dla szacowanych parametrów, czyli udziału „przedsiębiorstw zapewniających kształcenie” (po uwzględnieniu wskaźnika braku odpowiedzi w próbie) dla każdego z 60 powyżej określonych elementów warstwujących.

4.

Do określenia liczebności próby można zastosować następujący wzór:

nh = 1/[c2 . teh + 1/Nh] / rh

Gdzie:

nh

=

liczba jednostek należących do próby w warstwie, h

rh

=

przewidywany wskaźnik odpowiedzi w warstwie, h

c

=

maksymalna długość połowy przedziału ufności

teh

=

przewidywany udział w warstwie przedsiębiorstw zapewniających kształcenie, h

Nh

=

łączna liczba przedsiębiorstw (zapewniających kształcenie i niezapewniających kształcenia) w warstwie, h


(1)  Dz.U. L 196 z 5.8.1993, str. 1. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1882/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 284 z 31.10.2003, str. 1).


ZAŁĄCZNIK III

Reguły imputacji i ustalanie wag rekordów

Kraje podejmują stosowne działania w celu ograniczenia braku odpowiedzi na niektóre pytania i całkowitego braku odpowiedzi. Przed dokonaniem imputacji kraje dołożą wszelkich starań, aby wykorzystać inne źródła danych.

Podstawowymi zmiennymi, dla których podanie wartości jest obowiązkowe i imputacja jest niedozwolona, są:

A1, A2tot05, B1a, B1b, B2aflag, B2bflag B2cflag, B2dflag B2eflag, F1tot05.

Kluczowymi zmiennymi, dla których należy starać się unikać brakujących wartości i dla których zaleca się dokonanie imputacji, są:

A2tot04, A4, A5, C1tot, C3tot, C4tot, C7sub, C7tot, PAC, F2tot.

Zaleca się dokonanie imputacji dla braku odpowiedzi na niektóre pytania z zastosowaniem następujących ograniczeń ogólnych (eksperci z Państw Członkowskich powinni zawsze wydać profesjonalną opinię odnośnie do stosowania tych zasad):

1.

W przypadku gdy rekord zawiera mniej niż 50 % przedstawionych zmiennych, wówczas w odniesieniu do tego rekordu przyjmuje się zwykle całkowity brak odpowiedzi.

2.

W odniesieniu do pojedynczych komórek kategorii NACE/kategorii wielkości nie dokonuje się imputacji, jeśli w przypadku ponad 50 % przedsiębiorstw udzielających odpowiedzi brakuje danych dla ponad 25 % zmiennych ilościowych.

3.

W odniesieniu do pojedynczych komórek kategorii NACE/kategorii wielkości nie dokonuje się imputacji zmiennej ilościowej, jeżeli udział przedsiębiorstw udzielających odpowiedzi dla tej zmiennej jest mniejszy niż 50 %.

4.

W odniesieniu do pojedynczych komórek kategorii NACE/kategorii wielkości nie dokonuje się imputacji zmiennej jakościowej, jeżeli udział przedsiębiorstw udzielających odpowiedzi dla tej zmiennej jest mniejszy niż 80 %.

Zmienne ilościowe i jakościowe określone są w załączniku I.

Odstępstwa od tych reguł należy w pełni udokumentować i uzasadnić w krajowym sprawozdaniu dotyczącym jakości.

Państwa Członkowskie obliczają i przekazują wagę, która zostanie zastosowana w odniesieniu do każdego rekordu danych wraz z wszelkimi zmiennymi pomocniczymi, które ewentualnie zostały użyte do obliczenia tej wagi. Zmienne pomocnicze należy zapisać jako zmienne EXTRA1, EXTRA2, EXTRA3 według potrzeb. Metodę zastosowaną do ustalania wag należy określić w sprawozdaniu dotyczącym jakości.


ZAŁĄCZNIK IV

Format plików z danymi i zasady przekazywania danych

Dane przekazywane są Komisji (Eurostatowi) w formie elektronicznej przy pomocy bezpiecznego oprogramowania aplikacyjnego do przekazywania danych (STADIUM/EDAMIS), które zostanie udostępnione przez Komisję (Eurostat).

Kraje przekazują dwa zbiory sprawdzonych danych do ESTAT:

a)

zbiór wstępnie sprawdzonych danych przed imputacją;

b)

w pełni sprawdzone dane po imputacji.

Oba zbiory danych zawierają zmienne określone w załączniku I.

Oba pliki należy przekazać w formacie pliku danych oddzielonych przecinkami (.csv). Pierwszy rekord w każdym pliku jest nagłówkiem zawierającym „nazwę zmiennej”, zgodnie z załącznikiem I. Kolejne rekordy zawierają wartości zmiennej dla każdego przedsiębiorstwa udzielającego odpowiedzi.


ZAŁĄCZNIK V

FORMAT SPRAWOZDANIA DOTYCZĄCEGO JAKOŚCI

1.   TRAFNOŚĆ

Realizacja badania oraz stopień, w jakim statystyki spełniają obecne i potencjalne potrzeby użytkownika.

Opis i klasyfikacja użytkowników.

Indywidualne potrzeby każdej grupy użytkowników.

Ocena czy potrzeby te zostały zaspokojone i w jakim stopniu.

2.   DOKŁADNOŚĆ

2.1.   Błędy próby

Opis projektu wyboru próby oraz zrealizowanej próby.

Opis obliczania ostatecznych wag, w tym zastosowany model braku odpowiedzi oraz zmienne pomocnicze.

Zastosowany estymator np. estymator Horvitza i Thompsona.

Wariancja estymacji według warstw próby.

Oprogramowanie do estymacji wariancji.

W szczególności należy podać opis zmiennych pomocniczych lub użytych informacji, aby Eurostat mógł ponownie obliczyć ostateczne wagi, ponieważ jest to potrzebne do estymacji wariancji.

W przypadku analizy braku odpowiedzi opis błędu systematycznego w próbie i wynikach.

Tabele, które należy przedstawić (z podziałem na kategorie NACE oraz klasy wielkości według krajowego planu wyboru próby):

Liczba przedsiębiorstw w operacie losowania.

Liczba przedsiębiorstw w próbie.

Tabele, które należy przedstawić (z podziałem na kategorie NACE oraz klasy wielkości według krajowego planu wyboru próby, lecz z alokacją według zauważalnych cech przedsiębiorstwa):

Współczynnik zmienności (1) dla następujących kluczowych statystyk:

Łączna liczba zatrudnionych osób.

Łączna liczba przedsiębiorstw oferujących USZ.

Stosunek łącznej liczby przedsiębiorstw oferujących kursy USZ, do łącznej liczby przedsiębiorstw.

Łączna liczba przedsiębiorstw oferujących kursy USZ.

Stosunek łącznej liczby przedsiębiorstw realizujących kursy USZ do łącznej liczby przedsiębiorstw.

Łączna liczba osób zatrudnionych w przedsiębiorstwach realizujących USZ.

Łączna liczba uczestników w kursach USZ.

Stosunek łącznej liczby przedsiębiorstw oferujących kursy USZ do łącznej liczby przedsiębiorstw.

Stosunek łącznej liczby przedsiębiorstw realizujących kursy USZ do łącznej liczby przedsiębiorstw.

Łączny koszt kursów USZ.

Łączna liczba przedsiębiorstw realizujących PSZ.

Łączna liczba uczestników w kursach PSZ.

Łączny koszt kursów PSZ.

Stosunek łącznej liczby przedsiębiorstw realizujących PSZ do łącznej liczby przedsiębiorstw.

2.2.   Błędy niezwiązane z wyborem próby

2.2.1.   Błędy zakresu próby

Opis rejestru użytego przy wyborze próby oraz jego ogólna jakość.

Informacje zawarte w rejestrze oraz częstotliwość aktualizacji.

Błędy wynikające z rozbieżności pomiędzy operatem losowania a populacją i subpopulacjami docelowymi (nadmierny zakres próby, niewystarczający zakres próby, błędy klasyfikacji).

Metoda zastosowana w celu uzyskania tych informacji.

Uwagi na temat przetwarzania błędów klasyfikacji.

Tabele, które należy przedstawić (z podziałem na kategorie NACE oraz klasy wielkości według krajowego planu wyboru próby, lecz z alokacją według zauważalnych cech przedsiębiorstwa):

Liczba przedsiębiorstw.

Stosunek liczby przedsiębiorstw, dla których zaobserwowane warstwy są zgodne z warstwami próby do liczby przedsiębiorstw w warstwach próby. Należy wskazać, czy zmiany działalności zostały uwzględnione.

2.2.2.   Błędy pomiarowe

W stosownych przypadkach należy dokonać oceny błędów, które wystąpiły w fazie gromadzenia danych np. z powodu:

Formy kwestionariusza (wyniki badań wstępnych lub metody laboratoryjne; strategie zadawania pytań) – kwestionariusz należy dołączyć w formie aneksu.

Jednostka sprawozdawcza/respondenci (reakcje respondentów):

Błędy pamięci.

Nieuwaga respondentów.

Wpływ wieku, wykształcenia itd.

Błędy przy wypełnianiu formularzy.

System informatyczny respondenta i wykorzystanie akt administracyjnych (zgodność pomiędzy pojęciem administracyjnym i badawczym, np. okres odniesienia, dostępność poszczególnych danych).

Sposoby gromadzenia danych (porównanie różnych sposobów gromadzenia danych).

Cechy charakterystyczne i zachowanie ankietera.

Cechy społeczno-gospodarcze.

Różne sposoby przeprowadzania badania.

Różne rodzaje pomocy udzielanej respondentom.

Szczegółowe badania lub techniki oceny tych błędów.

Metody zastosowane w celu zmniejszenia liczby tego rodzaju błędów.

Szczegółowe uwagi na temat problemów z kwestionariuszem jako całością lub z poszczególnymi pytaniami (uwagi do wszystkich zmiennych).

Opis i ocena działań podjętych w celu zagwarantowania wysokiej jakości „uczestników” oraz zapewnienia, że nie gromadzono „zdarzeń uczestników”.

2.2.3.   Przetwarzanie błędów

Opis procesu weryfikacji danych.

Zastosowany system i narzędzia przetwarzania.

Błędy wynikające z kodowania, weryfikacji, ustalania wag, przedstawiania w tabelach itd.

Sprawdzanie jakości na szczeblu makro/mikro.

Podział poprawek i błędów wykrytych przy weryfikacji na brakujące wartości, wartości błędne i anomalie.

2.2.4.   Błędy braku odpowiedzi

Opis działań podjętych w zakresie „ponownego kontaktu”.

Wskaźnik braku odpowiedzi na niektóre pytanie i całkowitego braku odpowiedzi.

Ocena całkowitego braku odpowiedzi.

Ocena braku odpowiedzi na niektóre pytania.

Pełne sprawozdanie dotyczące procedur imputacji, w tym metody zastosowane do imputacji i/lub ponownego ustalenia wag.

Uwagi na temat metod i wyniki analiz braku odpowiedzi lub inne metody oceny wpływu braku odpowiedzi.

Tabele, które należy przedstawić (z podziałem na kategorie NACE oraz klasy wielkości według krajowego planu wyboru próby, lecz z alokacją według zauważalnych cech przedsiębiorstwa):

Wskaźniki odpowiedzi (2).

Wskaźniki odpowiedzi na pytania (3) w zakresie podanym poniżej w odniesieniu do wszystkich respondentów.

Łączna liczba przepracowanych godzin jako funkcja wszystkich respondentów.

Łączny koszt pracy jako funkcja wszystkich respondentów.

Wskaźniki odpowiedzi na pytania w zakresie podanym poniżej, w odniesieniu do przedsiębiorstw oferujących kursy USZ.

Kursy USZ według określonych grup wiekowych jako funkcja przedsiębiorstw oferujących kursy USZ.

Łączna liczba uczestników w kursach, mężczyzn i kobiet, jako funkcja przedsiębiorstw oferujących kursy USZ.

Łączna liczba godzin przeznaczonych na kursy USZ, z podziałem na mężczyzn i kobiety, jako funkcja przedsiębiorstw oferujących kursy USZ.

Liczba godzin przeznaczonych na kursy USZ zarządzane wewnętrznie i zewnętrznie jako funkcja przedsiębiorstw oferujących kursy USZ.

Łączny koszt kursów USZ jako funkcja przedsiębiorstw oferujących kursy USZ.

Wskaźniki odpowiedzi na pytania w zakresie podanym poniżej, w odniesieniu do przedsiębiorstw oferujących kursy PSZ.

Łączny koszt kursów PSZ jako funkcja przedsiębiorstw oferujących kursy PSZ.

3.   AKTUALNOŚĆ I TERMINOWOŚĆ

Tabela dni, w których każda z poszczególnych faz projektu rozpoczęła się i zakończyła.

Gromadzenie danych.

Przesłanie kwestionariuszy.

Przypomnienia i działania następcze.

Wywiady bezpośrednie.

Sprawdzanie i weryfikacja danych.

Dalsze sprawdzanie i imputacja.

Badanie dotyczące braku odpowiedzi (w stosownych przypadkach).

Estymacje.

Przekazanie danych Eurostatowi.

Rozpowszechnianie wyników krajowych.

4.   DOSTĘPNOŚĆ I PRZEJRZYSTOŚĆ

Jakie wyniki zostały lub zostaną przesłane do przedsiębiorstw.

Plan rozpowszechniania wyników.

Kopia wszelkich dokumentów metodologicznych odnoszących się do dostarczonych statystyk.

5.   PORÓWNYWALNOŚĆ

W zależności od przypadku, stosowne państwa powinny przedstawić następujące uwagi:

Odstępstwa od kwestionariusza europejskiego.

Czy badanie było połączone z innym badaniem krajowym.

W jakim stopniu badanie zostało przeprowadzone z wykorzystaniem istniejących danych w rejestrach.

Definicje i zalecenia.

6.   SPÓJNOŚĆ

Porównanie statystyk dotyczących tego samego zjawiska lub pytania z innych badań bądź źródeł.

Ocena spójności ze strukturalnymi statystykami dotyczącymi przedsiębiorstw w odniesieniu do liczby osób zatrudnionych jako funkcji kategorii NACE oraz grupy wielkości.

Ocena spójności dystrybucji grup wiekowych osób zatrudnionych (A3a, A3b, A3c) z innymi krajowymi źródłami danych jako funkcji kategorii NACE oraz grupy wielkości (jeśli takie dane są dostępne).

Ocena spójności dystrybucji grup wiekowych uczestników USZ (C2a, C2b, C2c) z innymi krajowymi źródłami danych jako funkcji kategorii NACE oraz grupy wielkości (jeśli takie dane są dostępne).

Tabele, które należy przedstawić (z podziałem na kategorie NACE oraz klasy wielkości według krajowego planu wyboru próby, lecz z alokacją według zauważalnych cech przedsiębiorstwa):

Liczba osób zatrudnionych pochodząca ze statystyk strukturalnych dotyczących przedsiębiorstw (rozporządzenie Komisji (WE) nr 2700/98 (4) – kod 16 11 0).

Liczba osób zatrudnionych pochodząca z CVTS3.

Wartość procentowa różnic [statystyki strukturalne dotyczące przedsiębiorstw (SBS – CSZS3)/statystyki strukturalne dotyczące przedsiębiorstw].

Liczba osób zatrudnionych dla każdej grupy wiekowej A3a, A3b, A3c.

Liczba osób zatrudnionych w innym źródle dla każdej grupy wiekowej.

Wartość procentowa różnic (A3x – inne źródło krajowe A3x)/A3x (gdzie x = a, b, c).

Liczba uczestników USZ w każdej grupie wiekowej C2a, C2b, C2c.

Liczba uczestników USZ w innym źródle w każdej grupie wiekowej.

Wartość procentowa uczestników USZ (C2x – inne źródło krajowe C2x)/C2x (gdzie x = a, b, c).

7.   OBCIĄŻENIE I KORZYŚCI

Analiza obciążenia i korzyści na szczeblu krajowym np. poprzez rozważenie:

Przeciętnego czasu na odpowiedź na każdy kwestionariusz.

Pytań i zmiennych problematycznych.

Zmiennych, które były najbardziej/najmniej przydatne w opisie USZ na szczeblu krajowym.

Szacowanego lub faktycznego poziomu satysfakcji użytkowników danych na szczeblu krajowym.

Różnicy obciążeń dla małych i dużych przedsiębiorstw.

Działań poczynionych w celu zmniejszenia obciążenia.


(1)  Współczynnik zmienności jest stosunkiem pierwiastka kwadratowego wariancji estymatora do wartości oczekiwanej. Jest estymowany przez stosunek pierwiastka kwadratowego estymatora wariancji z próby do wartości estymowanej. Estymacja wariancji z próby musi uwzględniać projekt wyboru próby i zmiany warstw.

(2)  Wskaźnik odpowiedzi jest stosunkiem liczby respondentów wewnątrz zakresu do liczby kwestionariuszy wysłanych do wybranej populacji.

(3)  Wskaźnik odpowiedzi na pytanie dla danej zmiennej jest stosunkiem liczby dostępnych danych do liczby dostępnych i brakujących danych (równy liczbie i zakresowi respondentów).

(4)  Dz.U. L 344 z 18.12.1998, str. 49. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1670/2003 (Dz.U. L 244 z 29.9.2003, str. 74).


Top