EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R0160

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 160/2006 z dnia 27 stycznia 2006 r. określające stopień, w jakim mogą zostać przyjęte wnioski złożone w styczniu 2006 r. o pozwolenia na przywóz dla niektórych przetworów mlecznych w ramach niektórych kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem (WE) nr 2535/2001

OJ L 25, 28.1.2006, p. 21–23 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/160/oj

28.1.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 25/21


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 160/2006

z dnia 27 stycznia 2006 r.

określające stopień, w jakim mogą zostać przyjęte wnioski złożone w styczniu 2006 r. o pozwolenia na przywóz dla niektórych przetworów mlecznych w ramach niektórych kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem (WE) nr 2535/2001

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1255/1999 z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych (1),

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 2535/2001 z dnia 14 grudnia 2001 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/1999 odnośnie do ustaleń dotyczących przywozu mleka i przetworów mlecznych oraz otwarcia kontyngentów taryfowych (2), w szczególności jego art. 16 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

Wnioski złożone w okresie od 1 do 10 stycznia 2006 r. w odniesieniu do niektórych produktów, o których mowa w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 2535/2001, odnoszą się do ilości wyższych niż ilości dostępne. Należy więc ustalić współczynniki przyznania dla wnioskowanych ilości,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Ilości figurujące we wnioskach o pozwolenia na przywóz odnoszących się do produktów objętych kontyngentami, o których mowa w załącznikach I.A, I.B (punkt 1 i 2), I.C, I.D, I.E oraz zatącznikach I.F, I.G i I.H do rozporządzenia (WE) nr 2535/2001, złożonych na okres od 1 do 10 stycznia 2006 r., podlegają zastosowaniu współczynników przyznania znajdujących się w Załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 28 stycznia 2006 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 27 stycznia 2006 r.

W imieniu Komisji

J. L. DEMARTY

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi


(1)  Dz.U. L 160 z 26.6.1999, str. 48. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1913/2005 (Dz.U. L 307 z 25.11.2005, str. 2).

(2)  Dz.U. L 341 z 22.12.2001, str. 29. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1036/2005 (Dz.U. L 171 z 2.7.2005, str. 19).


ZAŁĄCZNIK I.A

Numer kontyngentu

Współczynnik przyznania

09.4590

09.4599

1,0000

09.4591

09.4592

09.4593

09.4594

1,0000

09.4595

0,0088

09.4596

1,0000


ZAŁĄCZNIK I.B

1.   Produkty pochodzące z Rumunii

Numer kontyngentu

Współczynnik przyznania

09.4771

1,0000

09.4772

09.4758

0,3846


2.   Produkty pochodzące z Bułgarii

Numer kontyngentu

Współczynnik przyznania

09.4773

09.4660

1,0000

09.4675


ZAŁĄCZNIK I.C

Produkty pochodzące z AKP

Numer kontyngentu

Ilość (t)

09.4026

09.4027


ZAŁĄCZNIK I.D

Produkty pochodzące z Turcji

Numer kontyngentu

Ilość (t)

09.4101


ZAŁĄCZNIK I.E

Produkty pochodzące z Republiki Południowej Afrylii

Numer kontyngentu

Ilość (t)

09.4151


ZAŁĄCZNIK I.F

Produkty pochodzące ze Szwajcarii

Numer kontyngentu

Współczynnik przyznania

09.4155

0,2053

09.4156

1,0000


ZALACZNIK I.G

Produkty pochodzące z Jordanii

Numer kontyngentu

Ilość (t)

09.4159


ZAŁĄCZNIK I.H

Produkty pochodzące z Norwegii

Numer kontyngentu

Współczynnik przyznania

09.4781

1,0000

09.4782

0,9468


Top