EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R0153

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 153/2006 z dnia 27 stycznia 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1819/2005 przyjmujące plan podziału pomiędzy Państwa Członkowskie zasobów zapisanych na rok budżetowy 2006, przeznaczonych na dostawy żywności z zapasów interwencyjnych do wykorzystania przez osoby najbardziej poszkodowane we Wspólnocie

OJ L 25, 28.1.2006, p. 10–11 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 06/02/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/153/oj

28.1.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 25/10


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 153/2006

z dnia 27 stycznia 2006 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1819/2005 przyjmujące plan podziału pomiędzy Państwa Członkowskie zasobów zapisanych na rok budżetowy 2006, przeznaczonych na dostawy żywności z zapasów interwencyjnych do wykorzystania przez osoby najbardziej poszkodowane we Wspólnocie

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 3730/87 z dnia 10 grudnia 1987 r. ustanawiające ogólne zasady dostaw żywności z zapasów interwencyjnych do wyznaczonych organizacji, celem rozdysponowania jej pomiędzy osoby najbardziej poszkodowane we Wspólnocie (1), w szczególności jego art. 6,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2799/98 z dnia 15 grudnia 1998 r. ustanawiające agromonetarne porozumienia dotyczące euro (2), w szczególności jego art. 3 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z art. 2 rozporządzenia Komisji (EWG) nr 3149/92 z dnia 29 października 1992 r. ustanawiającego szczegółowe zasady dostaw żywności z zapasów interwencyjnych do wykorzystania przez osoby najbardziej poszkodowane we Wspólnocie (3), w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1819/2005 (4) przyjęto plan dystrybucji zasobów, który zostanie sfinansowany ze środków dostępnych w roku budżetowym 2006. Plan ten określa w szczególności maksymalne zasoby finansowe, oddane do dyspozycji każdego Państwa Członkowskiego wykorzystującego ten środek, do celów realizacji części planu przypadającej na dane Państwo Członkowskie, jak również ilość każdego rodzaju produktu, która ma zostać wycofana z zapasów przechowywanych przez agencje interwencyjne oraz przewiduje udzielanie dotacji na zakup na rynku niektórych produktów.

(2)

Aby uwzględnić szczególne potrzeby Grecji, należy wprowadzić zmiany do rocznego planu na 2006 r. w celu wydania zgody na wycofanie ryżu jako zapłaty zbóż i produktów zbożowych, zgodnie z art. 4 ust. 1 lit. b) akapit czwarty rozporządzenia (EWG) nr 3149/92. Należy zatem odpowiednio dostosować ilość ryżu początkowo przyznaną Grecji zgodnie z załącznikiem I do rozporządzenia (WE) nr 1819/2005.

(3)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 1819/2005.

(4)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią wszystkich właściwych komitetów zarządzających,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 1819/2005 wprowadza się następujące zmiany:

1)

część b) zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku I do niniejszego rozporządzenia,

2)

tekst znajdujący się w załączniku II do niniejszego rozporządzenia dodaje się jako część c).

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie w dniu następującym po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 27 stycznia 2006 r.

W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 352 z 15.12.1987, str. 1. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2535/95 (Dz.U. L 260 z 31.10.1995, str. 3).

(2)  Dz.U. L 349 z 24.12.1998, str. 1.

(3)  Dz.U. L 313 z 30.10.1992, str. 50. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 133/2006 (Dz.U. L 23 z 27.1.2006, str. 11).

(4)  Dz.U. L 293 z 9.11.2005, str. 3.


ZAŁĄCZNIK I

„b)

Ilość każdego rodzaju produktu, która ma zostać wycofana z zapasów interwencyjnych Wspólnoty celem dystrybucji w każdym Państwie Członkowskim zgodnie z maksymalnymi kwotami określonymi w a):

(w tonach)

Państwo Członkowskie

Zboża

Ryż (ryż niełuskany)

Masło

Cukier

Belgia

12 121

2 800

450

 

Grecja

 

7 500

 

 

Hiszpania

73 726

28 000

13 560

2 000

Francja

75 851

55 000

10 564

 

Irlandia

 

 

120

 

Włochy

115 253

20 000

6 833

3 500

Łotwa

19 706

 

 

 

Litwa

16 000

5 000

 

 

Węgry

63 587

 

 

 

Malta

1 877

600

 

 

Polska

85 608

20 000

7 230

4 847

Portugalia

17 287

14 000

2 743

1 700

Słowenia

1 262

600

 

300

Finlandia

18 500

 

 

500

Ogółem

500 778

153 500

41 500

12 847”


ZAŁĄCZNIK II

„c)

Ilości ryżu, w odniesieniu do których wydano zgodę na wycofanie z zapasów interwencyjnych jako zapłata za dostawy zboża lub produktów zbożowych zgromadzonych na rynku zgodnie z maksymalnymi kwotami określonymi w a):

Państwo Członkowskie

(w tonach)

Grecja

7 500”


Top