EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R0027

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 27/2006 z dnia 10 stycznia 2006 r. otwierające przetarg stały na wywóz pszenicy zwyczajnej znajdującej się w posiadaniu niemieckiej agencji interwencyjnej

OJ L 6, 11.1.2006, p. 15–20 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 06/02/2009: This act has been changed. Current consolidated version: 30/05/2006

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/27/oj

11.1.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 6/15


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 27/2006

z dnia 10 stycznia 2006 r.

otwierające przetarg stały na wywóz pszenicy zwyczajnej znajdującej się w posiadaniu niemieckiej agencji interwencyjnej

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1784/2003 z dnia 29 września 2003 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku zbóż (1), w szczególności jego art. 6,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 2131/93 (2) ustanawia procedury i warunki sprzedaży zbóż znajdujących się w posiadaniu agencji interwencyjnych.

(2)

Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 3002/92 (3) ustanawia wspólne szczegółowe zasady kontroli wykorzystania i przeznaczenia produktów pochodzących z interwencji.

(3)

Ze względu na obecną sytuację na rynku uzasadnione jest otwarcie przetargu stałego na wywóz 500 000 ton pszenicy zwyczajnej znajdującej się w posiadaniu niemieckiej agencji interwencyjnej.

(4)

Należy ustalić szczególne zasady mające zapewnić właściwe wykonanie operacji i ich kontrolę. W tym celu należy przewidzieć system zabezpieczeń zapewniających realizację oczekiwanych celów, równocześnie unikając nadmiernych obciążeń dla podmiotów gospodarczych. Należy zatem wprowadzić odstępstwa od niektórych przepisów, a w szczególności od rozporządzenia (EWG) nr 2131/93.

(5)

Aby zapobiec ponownemu przywozowi, wywóz w ramach przetargu otwartego niniejszym rozporządzeniem należy ograniczyć do określonych państw trzecich.

(6)

W celu modernizacji zarządzania systemem należy przewidzieć przekazywanie wymaganych przez Komisję informacji drogą elektroniczną.

(7)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Zbóż,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Niemiecka agencja interwencyjna przystępuje do otwarcia przetargu stałego na wywóz pszenicy zwyczajnej znajdującej się w jej posiadaniu, zgodnie z warunkami określonymi rozporządzeniem (EWG) nr 2131/93, jeżeli niniejsze rozporządzenie nie stanowi inaczej.

Artykuł 2

Przetarg obejmuje maksymalną ilość 500 000 ton pszenicy zwyczajnej do wywozu do wszystkich państw trzecich, z wyjątkiem Albanii, Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii, Bośni i Hercegowiny, Bułgarii, Chorwacji, Liechtensteinu, Rumunii, Serbii i Czarnogóry (4) oraz Szwajcarii.

Artykuł 3

1.   W przypadku wywozów realizowanych z tytułu niniejszego rozporządzenia nie stosuje się żadnych refundacji, podatków eksportowych ani miesięcznych podwyżek.

2.   Nie stosuje się art. 8 ust. 2 rozporządzenia (EWG) nr 2131/93.

3.   W drodze odstępstwa od art. 16 akapit trzeci rozporządzenia (EWG) nr 2131/93, cenę podaną w ofercie uważa się za cenę do zapłaty za wywóz, bez podwyżek miesięcznych.

Artykuł 4

1.   Pozwolenia na wywóz są ważne od daty wydania w rozumieniu art. 9 rozporządzenia (EWG) nr 2131/93 do końca następującego po niej czwartego miesiąca.

2.   Ofertom złożonym w ramach przetargu otwartego niniejszym rozporządzeniem nie muszą towarzyszyć wnioski o wydanie pozwoleń na wywóz, sporządzane w ramach art. 49 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1291/2000 (5).

Artykuł 5

1.   W drodze odstępstwa od art. 7 ust. 1 rozporządzenia (EWG) nr 2131/93, termin składania ofert w pierwszym przetargu częściowym upływa dnia 12 stycznia 2006 r. o godz. 9.00 (czasu obowiązującego w Brukseli).

Termin składania ofert w ramach kolejnych przetargów częściowych upływa w każdy czwartek o godzinie 9.00 (czasu obowiązującego w Brukseli), z wyjątkiem dni 13 kwietnia 2006 r., 25 maja 2006 r. i 15 czerwca 2006 r., kiedy nie prowadzi się żadnych przetargów.

Termin składania ofert w ostatnim przetargu częściowym upływa dnia 22 czerwca 2006 r. o godzinie 9.00 (czasu obowiązującego w Brukseli).

2.   Oferty należy składać w niemieckiej agencji interwencyjnej znajdującej się pod następującym adresem:

Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE)

Deichmannsaue 29

D-53179 Bonn

Faks 1: 00 49 228 6845 3985

Faks 2: 00 49 228 6845 3276

Artykuł 6

Agencja interwencyjna, podmiot składujący i oferent, którego ofertę przyjęto, przystępują na wniosek tego ostatniego, za wspólną zgodą, przed wyprowadzeniem lub w chwili wyprowadzania z magazynu zgodnie z wyborem oferenta, do pobrania próbek kontrolnych, z częstotliwością co najmniej jednej próbki na 500 ton, i do ich analizy. Agencja interwencyjna może być reprezentowana przez pełnomocnika, pod warunkiem że nie jest on samym podmiotem składującym.

Pobieranie próbek kontrolnych i ich analiza wykonywane są w terminie siedmiu dni roboczych od daty złożenia wniosku oferenta lub w terminie trzech dni roboczych, jeżeli pobranie próbek następuje w chwili wyprowadzenia towaru z magazynu.

Wyniki analiz, w przypadku sporu, przekazuje się drogą elektroniczną Komisji.

Artykuł 7

1.   Oferent, którego ofertę przyjęto, musi przyjąć partię taką, jaka jest, jeśli wynik ostateczny analiz wykonanych na próbkach wykazuje jakość:

a)

wyższą od zgłoszonej w ogłoszeniu o przetargu;

b)

wyższą od cech minimalnych wymaganych w interwencji, ale niższą od jakości opisanej w ogłoszeniu o przetargu, pozostając jednak w granicach odchylenia mogącego osiągnąć następujące wartości:

1 kilograma na hektolitr ciężaru właściwego, który jednak nie może być niższy niż 75 kilogramów na hektolitr,

jednego punktu procentowego w zakresie zawartości wilgoci,

pół punktu procentowego na zanieczyszczenia, o których mowa odpowiednio w punktach B.2 i B.4 Załącznika do rozporządzenia Komisji (WE) nr 824/2000 (6),

i pół punktu procentowego na zanieczyszczenia, o których mowa w punkcie B.5 Załącznika do rozporządzenia (WE) nr 824/2000, jednak bez zmiany dopuszczalnego procentu ziaren szkodliwych i sporyszu.

2.   Jeśli wynik ostateczny analiz wykonanych na próbkach wykazuje jakość wyższą od cech minimalnych wymaganych w interwencji, ale niższą od jakości opisanej w ogłoszeniu o przetargu, i wykazuje różnicę wychodzącą poza odchylenie, o którym mowa w ust. 1 lit. b), oferent, którego ofertę przyjęto, może:

a)

albo przyjąć partię w takim stanie, w jakim jest;

b)

albo odmówić przyjęcia danej partii.

W przypadku wspomnianym w lit. b) akapit pierwszy oferent, którego ofertę przyjęto, zostaje zwolniony ze wszystkich zobowiązań w stosunku do danej partii, włącznie z zabezpieczeniem, dopiero po bezzwłocznym poinformowaniu Komisji i agencji interwencyjnej przy użyciu formularza znajdującego się w załączniku I.

3.   Jeśli wynik ostateczny analiz wykonanych na próbkach wykazuje jakość niższą od cech minimalnych wymaganych w interwencji, oferent, którego ofertę przyjęto, nie może przystąpić do odbioru danej partii. Zostaje on zwolniony ze wszystkich zobowiązań wobec danej partii, włącznie z zabezpieczeniami, dopiero po bezzwłocznym poinformowaniu Komisji i agencji interwencyjnej przy użyciu formularza znajdującego się w załączniku I.

Artykuł 8

W przypadkach określonych w art. 7 ust. 2 akapit pierwszy lit. b) oraz ust. 3 oferent, którego ofertę przyjęto, może zażądać od agencji interwencyjnej dostarczenia innej partii pszenicy zwyczajnej o przewidzianej jakości, bez dodatkowych kosztów. W takim wypadku zabezpieczenie nie zostaje zniesione. Zamiana partii powinna nastąpić w maksymalnym terminie trzech dni po złożeniu wniosku przez oferenta, którego ofertę przyjęto. Oferent informuje o tym bezzwłocznie Komisję przy użyciu formularza znajdującego się w załączniku I.

Jeśli w okresie nie dłuższym niż jeden miesiąc po dacie złożenia wniosku o wymianę przez oferenta, którego ofertę przyjęto, w wyniku następujących po sobie wymian oferent, którego ofertę przyjęto, nie otrzymał partii zastępczej o przewidywanej jakości, zostaje on zwolniony ze wszystkich swoich zobowiązań, włącznie z zabezpieczeniami, po bezzwłocznym poinformowaniu Komisji i agencji interwencyjnej przy użyciu formularza znajdującego się w załączniku I.

Artykuł 9

1.   Jeśli wyprowadzenie pszenicy zwyczajnej z magazynu następuje przed otrzymaniem wyników analiz przewidzianych w art. 6, ryzyko ponosi oferent, którego ofertę przyjęto, od chwili odbioru partii, bez uszczerbku dla możliwych dróg odwoławczych oferenta w stosunku do podmiotu składującego.

2.   Koszty związane z pobraniem próbek i analizami przewidzianymi w art. 6, poza tymi, o których mowa w art. 7 ust. 3, ponosi Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR) przy ograniczeniu do jednej analizy na każde 500 ton, z wyjątkiem kosztów przesilosowania. Koszty przesilosowania i ewentualnych dodatkowych analiz wymaganych przez oferenta, którego ofertę przyjęto, obciążają tego ostatniego.

Artykuł 10

W drodze odstępstwa od art. 12 rozporządzenia (EWG) nr 3002/92, dokumenty dotyczące sprzedaży pszenicy zwyczajnej zgodnie z niniejszym rozporządzeniem, a w szczególności pozwolenie na wywóz, polecenie wycofania, o którym mowa w art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (EWG) nr 3002/92, deklaracja wywozowa i, w razie potrzeby, formularz T5 zawierają jeden z zapisów znajdujących się w załączniku II.

Artykuł 11

1.   Zabezpieczenie ustanowione zgodnie z art. 13 ust. 4 rozporządzenia (EWG) nr 2131/93 powinno być zwolnione z chwilą wydania pozwoleń na wywóz oferentom, których oferty zostały przyjęte.

2.   W drodze odstępstwa od art. 17 ust. 1 rozporządzenia (EWG) nr 2131/93 zobowiązanie wywozu jest objęte zabezpieczeniem, którego wysokość jest równa różnicy między ceną interwencyjną obowiązującą w dniu przetargu a ceną ofertową, nie niższą niż 25 EUR za tonę. Połowę tej kwoty wpłaca się z chwilą wydania pozwolenia, a pozostałą część przed odbiorem zboża.

Artykuł 12

Niemiecka agencja interwencyjna powiadamia Komisję drogą elektroniczną o otrzymanych ofertach przetargowych, najpóźniej dwie godziny po upływie terminu składania ofert. Powiadomienia dokonuje się zgodnie z formularzem znajdującym się w załączniku III.

Artykuł 13

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 10 stycznia 2006 r.

W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 270 z 21.10.2003, str. 78. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1154/2005 (Dz.U. L 187 z 19.7.2005, str. 11).

(2)  Dz.U. L 191 z 31.7.1993, str. 76. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 749/2005 (Dz.U. L 126 z 19.5.2005, str. 10).

(3)  Dz.U. L 301 z 17.10.1992, str. 17. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 770/96 (Dz.U. L 104 z 27.4.1996, str. 13).

(4)  Wraz z Kosowem, określonym rezolucją nr 1244 Rady Bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych z dnia 10 czerwca 1999 r.

(5)  Dz.U. L 152 z 24.6.2000, str. 1.

(6)  Dz.U. L 100 z 20.4.2000, str. 31.


ZAŁĄCZNIK I

Powiadomienie o odmowie przyjęcia lub ewentualnym żądaniu wymiany partii w ramach przetargu stałego na wywóz pszenicy zwyczajnej znajdującej się w posiadaniu niemieckiej agencji interwencyjnej

Rozporządzenie (WE) nr 27/2006

Nazwa oferenta, którego oferta została przyjęta:

Data przetargu:

Data odmowy przyjęcia partii przez oferenta, którego oferta została przyjęta:


Numer partii

Ilość w tonach

Adres silosu

Uzasadnienie odmowy przejęcia

 

 

 

Ciężar właściwy (kg/hl)

% ziarna kiełkującego

% innych zanieczyszczeń (Schwarzbesatz)

% elementów niebędących podstawowymi zbożami o nienagannej jakości

Pozostałe


ZAŁĄCZNIK II

Zapisy, o których mowa w art. 10

:

w języku hiszpańskim

:

Trigo blando de intervención sin aplicación de restitución ni gravamen, Reglamento (CE) no 27/2006

:

w języku czeskim

:

Intervenční pšenice obecná nepodléhá vývozní náhradě ani clu, nařízení (ES) č. 27/2006

:

w języku duńskim

:

Blød hvede fra intervention uden restitutionsydelse eller -afgift, forordning (EF) nr. 27/2006

:

w języku niemieckim

:

Weichweizen aus Interventionsbeständen ohne Anwendung von Ausfuhrerstattungen oder Ausfuhrabgaben, Verordnung (EG) Nr. 27/2006

:

w języku estońskim

:

Pehme nisu sekkumisvarudest, mille puhul ei rakendata toetust või maksu, määrus (EÜ) nr 27/2006

:

w języku greckim

:

Μαλακός σίτος παρέμβασης χωρίς εφαρμογή επιστροφής ή φόρου, κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 27/2006

:

w języku angielskim

:

Intervention common wheat without application of refund or tax, Regulation (EC) No 27/2006

:

w języku francuskim

:

Blé tendre d'intervention ne donnant pas lieu à restitution ni taxe, règlement (CE) no 27/2006

:

w języku włoskim

:

Frumento tenero d'intervento senza applicazione di restituzione né di tassa, regolamento (CE) n. 27/2006

:

w języku łotewskim

:

Intervences mīkstie kvieši bez kompensācijas vai nodokļa piemērošanas, Regula (EK) Nr. 27/2006

:

w języku litewskim

:

Intervenciniai paprastieji kviečiai, kompensacija ar mokesčiai netaikytini, Reglamentas (EB) Nr. 27/2006

:

w języku węgierskim

:

Intervenciós búza, visszatérítés, illetve adó nem alkalmazandó, 27/2006/EK rendelet

:

w języku niderlandzkim

:

Zachte tarwe uit interventie, zonder toepassing van restitutie of belasting, Verordening (EG) nr. 27/2006

:

w języku polskim

:

Pszenica zwyczajna interwencyjna niedająca prawa do refundacji ani do opłaty, rozporządzenie (WE) nr 27/2006

:

w języku portugalskim

:

Trigo mole de intervenção sem aplicação de uma restituição ou imposição, Regulamento (CE) n.o 27/2006

:

w języku słowackim

:

Intervenčná pšenica obyčajná nepodlieha vývozným náhradám ani clu, nariadenie (ES) č. 27/2006

:

w języku słoweńskim

:

Intervencija navadne pšenice brez zahtevkov za nadomestila ali carine, Uredba (ES) št. 27/2006

:

w języku fińskim

:

Interventiovehnä, johon ei sovelleta vientitukea eikä vientimaksua, asetus (EY) N:o 27/2006

:

w języku szwedzkim

:

Interventionsvete, utan tillämpning av bidrag eller avgift, förordning (EG) nr 27/2006.


ZAŁĄCZNIK III

Przetarg stały na wywóz pszenicy zwyczajnej znajdującej się w posiadaniu niemieckiej agencji interwencyjnej

Formularz (1)

[Rozporządzenie (WE) nr 27/2006]

1

2

3

4

5

6

7

Kolejne numery oferentów

Numer partii

Ilość w tonach

Cena w ofercie

(w EUR/tonę) (2)

Bonifikaty (+)

Potrącenia (–)

(w EUR/tonę)

(dla pamięci)

Koszty handlowe (3)

(w EUR/tonę)

Miejsce przeznaczenia

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

itd.

 

 

 

 

 

 


(1)  Do przekazania DG AGRI (D/2).

(2)  Niniejsza cena zawiera bonifikaty lub potrącenia przypadające na partię objętą przetargiem.

(3)  Koszty handlowe odpowiadają kosztom usług i ubezpieczenia ponoszonym od chwili wyprowadzenia zapasów interwencyjnych aż do etapu free on board (FOB) w porcie wywozu, z wyłączeniem kosztów związanych z transportem. Koszty podane do wiadomości są ustalane na podstawie średniej rzeczywistych kosztów odnotowywanych przez agencję interwencyjną w półroczu poprzedzającym otwarcie okresu przetargowego i są wyrażone w EUR/tonę.


Top