EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R2023

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2023/2005 z dnia 12 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 3199/93 w sprawie wzajemnego uznawania procedur całkowitego skażenia alkoholu etylowego do celów zwolnienia z podatku akcyzowego

OJ L 326, 13.12.2005, p. 8–9 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 321M , 21.11.2006, p. 331–332 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 09 Volume 002 P. 236 - 237
Special edition in Romanian: Chapter 09 Volume 002 P. 236 - 237
Special edition in Croatian: Chapter 09 Volume 002 P. 138 - 139

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/2023/oj

13.12.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 326/8


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 2023/2005

z dnia 12 grudnia 2005 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 3199/93 w sprawie wzajemnego uznawania procedur całkowitego skażenia alkoholu etylowego do celów zwolnienia z podatku akcyzowego

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 92/83/EWG z dnia 19 października 1992 r. w sprawie harmonizacji struktury podatków akcyzowych od alkoholu i napojów alkoholowych (1), w szczególności jej art. 27 ust. 4,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 3199/93 (2) stanowi, że substancje skażające stosowane w każdym Państwie Członkowskim do celów całkowitego skażania alkoholu zgodnie z art. 27 ust. 1 lit. a) dyrektywy 92/83/EWG należy opisać w Załączniku do tego rozporządzenia.

(2)

Zgodnie z art. 27 ust. 1 lit. a) dyrektywy 92/83/EWG, Państwa Członkowskie są zobowiązane zwolnić z podatku akcyzowego alkohole, które zostały całkowicie skażone zgodnie z wymaganiami jakiegokolwiek Państwa Członkowskiego, pod warunkiem że wymagania te zostały należycie zgłoszone i zaakceptowane zgodnie z warunkami ustanowionymi w ust. 3 i 4 tego artykułu.

(3)

Łotwa zgłosiła zmiany procesu skażania nr 2 zatwierdzonego rozporządzeniem Komisji (WE) nr 3199/93.

(4)

Dnia 25 marca 2005 r. Komisja przesłała przedstawione przez Łotwę informacje innym Państwom Członkowskim.

(5)

Nie nadesłano żadnych zastrzeżeń w stosunku do zgłoszonych wymagań.

(6)

W związku z powyższym, należy odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 3199/93.

(7)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Podatku Akcyzowego,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Ustęp dotyczący Łotwy w Załączniku do rozporządzenia (WE) nr 3199/93 otrzymuje brzmienie:

„Łotwa

Minimalna ilość na 100 litrów spirytusu:

1)

mieszanka następujących substancji:

izopropylalkohol 9 litrów,

aceton 1 litr,

błękit metylenowy lub błękit tymolowy, lub fiolet krystaliczny 0,4 g;

2)

mieszanka następujących substancji:

keton metylowoetylowy 2 litry,

keton metylowoizobutylowy 3 litry;

3)

mieszanka następujących substancji:

aceton lub izopropylalkohol 3 litry,

benzoesan denaturujący 2 gramy;

4)

octan etylu 10 litrów.

Minimalna ilość na 100 litrów odwodnionego alkoholu etylowego (zawierającego maksymalnie 0,5 % wody):

1)

benzyna lub ropa naftowa minimalnie 5 litrów i maksymalnie 7 litrów.”.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 12 grudnia 2005 r.

W imieniu Komisji,

László KOVÁCS

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 316 z 31.10.1992, str. 21. Dyrektywa zmieniona Aktem Przystąpienia z 2003 r.

(2)  Dz.U. L 288 z 23.11.1993, str. 12. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1309/2005 (Dz.U. L 208 z 11.8.2005, str. 12).


Top