EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005D0779

2005/779/WE: Decyzja Komisji z dnia 8 listopada 2005 r. dotycząca środków ochrony zdrowia zwierząt przed chorobą pęcherzykową świń we Włoszech (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 4273) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

OJ L 293, 9.11.2005, p. 28–32 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 349M , 12.12.2006, p. 563–567 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 082 P. 4 - 9
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 082 P. 4 - 9
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 051 P. 74 - 78

No longer in force, Date of end of validity: 20/03/2019; Uchylony przez 32019D0470 . Latest consolidated version: 19/10/2017

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/779/oj

9.11.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 293/28


DECYZJA KOMISJI

z dnia 8 listopada 2005 r.

dotycząca środków ochrony zdrowia zwierząt przed chorobą pęcherzykową świń we Włoszech

(notyfikowana jako dokument nr C(2005) 4273)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2005/779/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 90/425/EWG z dnia 26 czerwca 1990 r. dotyczącą kontroli weterynaryjnych i zootechnicznych mających zastosowanie w handlu wewnątrzwspólnotowym niektórymi żywymi zwierzętami i produktami w perspektywie wprowadzenia rynku wewnętrznego (1), w szczególności jej art. 10 ust. 4,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W niektórych regionach Włoch wystąpiły przypadki choroby pęcherzykowej świń.

(2)

Włochy podjęły środki zwalczania choroby zgodnie z dyrektywą Rady 92/119/EWG z dnia 17 grudnia 1992 r. wprowadzającą ogólne wspólnotowe środki zwalczania niektórych chorób zwierząt i szczególne środki odnoszące się do choroby pęcherzykowej świń (2).

(3)

Włochy podjęły również dodatkowe środki zwalczania i monitorowania choroby pęcherzykowej świń, obowiązujące w całych Włoszech. Środki te są określone w rocznych programach zwalczania i monitorowania choroby pęcherzykowej świń przedłożonych przez Włochy i zatwierdzonych zgodnie z art. 24 ust. 6 oraz art. 29 i 32 decyzji Rady 90/424/EWG z dnia 26 czerwca 1990 r. w sprawie wydatków w dziedzinie weterynarii (3).

(4)

Decyzja Komisji 2004/840/WE z dnia 30 listopada 2004 r. zatwierdzająca programy zwalczania i monitorowania niektórych chorób zwierząt oraz programy kontroli mające na celu zapobieganie chorobom odzwierzęcym, przedstawione przez Państwa Członkowskie na rok 2005, oraz ustalająca wysokość wkładu finansowego Wspólnoty (4) zatwierdziła program zwalczania i monitorowania choroby pęcherzykowej świń w roku 2005 przedłożony przez Włochy.

(5)

Środki określone w rocznych programach zwalczania i monitorowania choroby pęcherzykowej świń mają na celu uznanie gospodarstw, w których hodowane są świnie, za wolne od choroby pęcherzykowej świń oraz zapewnienie, że wszystkie regiony Włoch osiągną ten status. Programy zawierają również przepisy dotyczące przemieszczania żywych świń i handlu żywymi świniami z regionów i gospodarstw, które w odniesieniu do choroby pęcherzykowej świń nie posiadają tego samego statusu.

(6)

W związku z zadowalającymi wynikami wielokrotnego pobierania próbek i badania świń ze wszystkich gospodarstw objętych rocznymi programami zwalczania i monitorowania większość regionów Włoch – z wyjątkiem Abruzji, Kampanii, Kalabrii i Sycylii – została uznana za wolne od choroby pęcherzykowej świń.

(7)

Jednakże biorąc pod uwagę charakter choroby oraz jej stałe utrzymywanie się w określonych regionach Włoch, należy utrzymać kontrole mające na celu wczesne wykrywanie choroby pęcherzykowej świń w regionach uznanych za wolne od tej choroby.

(8)

Występowanie choroby w regionach, które nie są uznane za wolne od choroby pęcherzykowej świń, może również – poprzez handel żywymi świniami – zagrozić gospodarstwom, w których hodowane są świnie w innych regionach Włoch. Świnie nie powinny być zatem przemieszczane z regionów, które nie są uznane za wolne od choroby pęcherzykowej świń, do innych regionów Włoch, chyba że pochodzą z gospodarstw spełniających określone warunki.

(9)

Świnie z regionów, które nie są uznane za wolne od choroby pęcherzykowej świń, nie powinny być wysyłane do innych Państw Członkowskich. Natomiast świnie z regionów, które są uznane za wolne od choroby pęcherzykowej świń, powinny być wysyłane jedynie z gospodarstw uznanych za wolne od tej choroby.

(10)

Przepisy niniejszej decyzji stosuje się bez uszczerbku dla przepisów dyrektywy 92/119/EWG. Należy zdefiniować pojęcie „punkt gromadzenia świń” w sposób odmienny niż w dyrektywie Rady 64/432/EWG z dnia 26 czerwca 1964 r. w sprawie problemów zdrowotnych zwierząt wpływających na handel wewnątrzwspólnotowy bydłem i trzodą chlewną (5).

(11)

Przepisy dotyczące statusu gospodarstw, w których hodowane są świnie, i regionów w odniesieniu do choroby pęcherzykowej świń oraz przepisy dotyczące przemieszczania żywych świń i wewnątrzwspólnotowego handlu żywymi świniami z gospodarstw i regionów o różnym statusie w zakresie tej choroby powinny w interesie przejrzystości zostać określone na poziomie Wspólnoty.

(12)

Środki przewidziane niniejszą decyzją są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

ROZDZIAŁ I

PRZEDMIOT, ZAKRES I DEFINICJE

Artykuł 1

Przedmiot i zakres

Niniejsza decyzja ustanawia przepisy dotyczące zdrowia zwierząt w odniesieniu do choroby pęcherzykowej świń dla regionów Włoch, które są uznane za wolne od choroby pęcherzykowej świń, oraz dla regionów, które nie są uznane za wolne od tej choroby.

Artykuł 2

Definicje

Do celów niniejszej decyzji:

1)

stosuje się definicje dyrektywy 92/119/EWG;

2)

„punkt gromadzenia świń” oznacza gospodarstwo podmiotu prowadzącego handel, do którego, względnie z którego, zakupione świnie są regularnie przemieszczane w okresie 30 dni od daty zakupu.

ROZDZIAŁ II

UZNAWANIE REGIONÓW I GOSPODARSTW WE WŁOSZECH ZA WOLNE OD CHOROBY PĘCHERZYKOWEJ ŚWIŃ

Artykuł 3

Uznawanie regionów

1.   Regiony Włoch wymienione w załączniku I są uznane za wolne od choroby pęcherzykowej świń.

2.   Regiony Włoch wymienione w załączniku II nie są uznane za wolne od choroby pęcherzykowej świń.

Artykuł 4

Uznawanie gospodarstw

1.   Włochy zapewniają, że spełnione są wymogi ust. 2 do 6.

2.   W regionach uznanych za wolne od choroby pęcherzykowej świń gospodarstwo, w którym hodowane są świnie, uznawane jest za wolne od tej choroby, jeśli:

a)

określona liczba świń hodowlanych, wystarczająca do wykrycia u 5 % zwierząt choroby pęcherzykowej świń przy przedziale pewności wynoszącym 95 %, została dwukrotnie, w odstępie wynoszącym 28 do 40 dni, przebadana serologicznie z wynikiem negatywnym; oraz

b)

jeśli w gospodarstwach w regionach uznanych za wolne od choroby pęcherzykowej świń nie ma świń hodowlanych, wszystkie świnie przemieszczane do tych gospodarstw pochodzą z gospodarstw uznanych za wolne od tej choroby.

3.   W regionach nieuznanych za wolne od choroby pęcherzykowej świń gospodarstwo, w którym hodowane są świnie, uznawane jest za wolne od tej choroby, jeśli określona liczba świń, wystarczająca do wykrycia u 5 % zwierząt choroby pęcherzykowej świń przy przedziale pewności wynoszącym 95 %, została dwukrotnie, w odstępie wynoszącym 28 do 40 dni, przebadana serologicznie z wynikiem negatywnym.

4.   Uznane za wolne od choroby pęcherzykowej świń gospodarstwo, w którym hodowane są świnie, zachowuje ten status, jeśli:

a)

pobieranie próbek i kontrola są przeprowadzane zgodnie z art. 5 ust. 1 i art. 6 i ich wyniki są negatywne; oraz

b)

świnie przemieszczane do takiego gospodarstwa pochodzą z gospodarstw uznanych za wolne od choroby pęcherzykowej świń.

5.   Status gospodarstwa uznanego za wolne od choroby pęcherzykowej świń:

a)

zostaje zawieszony w przypadku wykrycia jakiegokolwiek przypadku seropozytywnego, który został potwierdzony dalszymi badaniami, do momentu kiedy przedmiotowa świnia zostanie poddana ubojowi pod urzędowym nadzorem; lub

b)

zostaje cofnięty w przypadku wykrycia dwóch lub więcej przypadków seropozytywnych.

6.   Gospodarstwo, w którym hodowane są świnie, ponownie uzyskuje status wolnego od choroby pęcherzykowej świń, jeśli pobieranie próbek i kontrola przewidziane w ust. 2, względnie ust. 3, zostały przeprowadzone z wynikiem negatywnym.

ROZDZIAŁ III

NADZÓR

Artykuł 5

Nadzór w regionach uznanych za wolne od choroby pęcherzykowej świń

1.   Włochy zapewniają, że w regionach uznanych za wolne od choroby pęcherzykowej świń pobieranie próbek i kontrola mające na celu wykrycie tej choroby przeprowadzane są zgodnie z ust. 2 i 3.

2.   W gospodarstwach, w których hodowane są więcej niż dwie świnie hodowlane, pobieranie próbek do badań serologicznych przeprowadza się na losowej próbie 12 świń hodowlanych lub na wszystkich świniach hodowlanych, jeśli w gospodarstwie jest ich mniej niż 12, i w następujących odstępach czasu:

a)

raz w roku, jeśli gospodarstwo produkuje głównie świnie przeznaczone do uboju;

b)

dwa razy w roku w pozostałych przypadkach.

3.   W punktach gromadzenia świń z każdej zagrody, w której zazwyczaj trzymane są świnie, pobierane są w miesięcznych odstępach czasu próbki odchodów do badań wirusologicznych.

Artykuł 6

Nadzór w regionach nieuznanych za wolne od choroby pęcherzykowej świń

1.   Włochy zapewniają, że w regionach nieuznanych za wolne od choroby pęcherzykowej świń pobieranie próbek i kontrola mające na celu wykrycie tej choroby przeprowadzane są zgodnie z ust. 2 i 3.

2.   W odniesieniu do gospodarstw uznanych za wolne od choroby pęcherzykowej świń, w których hodowane są świnie hodowlane, oraz do punktów gromadzenia świń stosuje się przepisy art. 5.

3.   W gospodarstwach uznanych za wolne od choroby pęcherzykowej świń, w których nie są hodowane świnie hodowlane, pobieranie próbek do badań serologicznych przeprowadza się dwa razy w roku na losowej próbie 12 świń lub na wszystkich świniach, jeśli w gospodarstwie jest ich mniej niż 12. Pobieranie próbek ze świń gospodarstwa może również odbywać się w rzeźni w momencie uboju.

ROZDZIAŁ IV

PRZEMIESZCZANIE ŻYWYCH ŚWIŃ W GRANICACH WŁOCH I DO INNYCH PAŃSTW CZŁONKOWSKICH

SEKCJA I

Przemieszczanie w granicach włoch

Artykuł 7

Środki w odniesieniu do przemieszczania żywych świń w granicach Włoch

1.   Włochy zapewniają, że spełnione są wymogi ust. 2, 3 i 4 w odniesieniu do przemieszczania żywych świń w granicach Włoch.

2.   Jeśli świnie z gospodarstw nieuznanych za wolne od choroby pęcherzykowej świń są przemieszczane do rzeźni w celu uboju, z określonej liczby świń, wystarczającej do wykrycia u 5 % zwierząt choroby pęcherzykowej świń przy przedziale pewności wynoszącym 95 %, pobierane są próbki w celu przeprowadzenia badań serologicznych.

3.   Zakazane jest przemieszczanie świń z gospodarstw nieuznanych za wolne od choroby pęcherzykowej świń do innych gospodarstw.

4.   Zakazane jest przemieszczanie świń z regionów nieuznanych za wolne od choroby pęcherzykowej świń do innych regionów Włoch.

Artykuł 8

Odstępstwa i warunki

W drodze odstępstwa od art. 7 ust. 4, władze Włoch mogą zezwolić na przemieszczanie świń z gospodarstw położonych w regionach nieuznanych za wolne od choroby pęcherzykowej świń do innych regionów Włoch, pod warunkiem że:

a)

gospodarstwo pochodzenia jest od co najmniej dwóch lat nieprzerwanie uznane za wolne od choroby pęcherzykowej świń;

b)

w okresie 60 dni przed przemieszczeniem gospodarstwo pochodzenia nie znajdowało się w strefie ochrony lub nadzoru wyznaczonej w następstwie wybuchu choroby pęcherzykowej świń;

c)

w okresie 12 miesięcy przed przemieszczeniem do gospodarstwa pochodzenia nie zostały przemieszczone żadne świnie z gospodarstw, w których podejrzewano występowanie choroby pęcherzykowej świń;

d)

na 20 do 30 dni przed przemieszczeniem ze świń z gospodarstwa pochodzenia pobierane są próbki, oraz określona liczba świń, wystarczająca do wykrycia u 5 % zwierząt choroby pęcherzykowej świń przy przedziale pewności wynoszącym 95 %, poddawana jest badaniom serologicznym;

e)

najpóźniej 28 dni po przemieszczeniu pobierane są próbki ze świń z gospodarstwa przeznaczenia, oraz określona liczba świń, wystarczająca do wykrycia u 5 % zwierząt choroby pęcherzykowej świń przy przedziale pewności wynoszącym 95 %, poddawana jest badaniom serologicznym. Świnie mogą być przemieszczane z gospodarstwa przeznaczenia dopiero wtedy, kiedy przeprowadzone badania przyniosą wynik negatywny;

f)

przemieszczane zwierzęta są transportowane w zapieczętowanych pojazdach pod nadzorem władz;

g)

właściwy dla gospodarstwa przeznaczenia urząd weterynaryjny powiadamiany jest z wyprzedzeniem wynoszącym przynajmniej 48 godzin o planowanym przemieszczaniu świń;

h)

pojazdy używane do transportu świń są przed przemieszczeniem i po przemieszczeniu czyszczone i dezynfekowane pod urzędowym nadzorem.

SEKCJA II

Przemieszczenia wewnątrzwspólnotowe

Artykuł 9

Wysyłka żywych świń z Włoch do innych Państw Członkowskich

1.   Włochy zapewniają, że spełnione są wymogi ust. 2 i 3.

2.   Zakazana jest wysyłka świń z regionów nieuznanych za wolne od choroby pęcherzykowej świń do innych Państw Członkowskich.

3.   Świnie wysyłane do innych Państw Członkowskich z regionów, które są uznane za wolne od choroby pęcherzykowej świń, powinny pochodzić z gospodarstw uznanych za wolne od tej choroby.

Artykuł 10

Obowiązek w odniesieniu do świadectw

Włochy zapewniają, że świadectwa zdrowia przewidziane w art. 5 ust. 1 dyrektywy 64/432/EWG, które towarzyszą świniom wysyłanym z Włoch do innych Państw Członkowskich zgodnie z art. 9 niniejszej decyzji, zawierają następującą adnotację:

„Zwierzęta spełniające wymogi decyzji Komisji 2005/779/WE dotyczącej środków ochrony zdrowia zwierząt przed chorobą pęcherzykową świń we Włoszech”

ROZDZIAŁ V

OBOWIĄZEK POWIADOMIENIA

Artykuł 11

Powiadamianie Komisji i Państw Członkowskich

W sześciomiesięcznych odstępach władze Włoch przekazują Komisji i Państwom Członkowskim wszelkie informacje dotyczące zastosowania niniejszej decyzji poprzez Stały Komitet ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt.

ROZDZIAŁ VI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Artykuł 12

Adresaci

Niniejsza decyzja skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 8 listopada 2005 r.

W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 224 z 18.8.1990, str. 29. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2002/33/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 315 z 19.11.2002, str. 14).

(2)  Dz.U. L 62 z 15.3.1993, str. 69. Dyrektywa ostatnio zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 806/2003 (Dz.U. L 122 z 16.5.2003, str. 1).

(3)  Dz.U. L 224 z 18.8.1990, str. 19. Decyzja ostatnio zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 806/2003.

(4)  Dz.U. L 361 z 8.12.2004, str. 41.

(5)  Dz.U. 121 z 29.7.1964, str. 1977. Dyrektywa ostatnio zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 21/2004 (Dz.U. L 5 z 9.1.2004, str. 8).


ZAŁĄCZNIK I

Regiony Włoch uznane za wolne od choroby pęcherzykowej świń

Regiony:

Basilicata

Emilia-Romania

Friuli-Wenecja Julijska

Lacjum

Liguria

Lombardia

Marche

Molise

Piemont

Apulia

Sardynia

Toskania

Trydent-Górna Adyga

Umbria

Dolina Aosty

Wenecja Euganejska.


ZAŁĄCZNIK II

Regiony Włoch nieuznane za wolne od choroby pęcherzykowej świń

Regiony:

Abruzja

Kampania

Kalabria

Sycylia.


Top