EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R1820

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1820/2005 z dnia 8 listopada 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1623/2000 ustanawiające szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia (WE) nr 1493/1999 w sprawie wspólnej organizacji rynku wina w odniesieniu do mechanizmów rynkowych

OJ L 293, 9.11.2005, p. 8–9 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 330M , 9.12.2008, p. 246–247 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 066 P. 237 - 238
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 066 P. 237 - 238

No longer in force, Date of end of validity: 31/07/2008; Uchylona w sposób domniemany przez 32008R0555

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/1820/oj

9.11.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 293/8


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1820/2005

z dnia 8 listopada 2005 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1623/2000 ustanawiające szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia (WE) nr 1493/1999 w sprawie wspólnej organizacji rynku wina w odniesieniu do mechanizmów rynkowych

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1493/1999 z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku wina (1), w szczególności jego art. 33,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1623/2000 (2) przewiduje system zbywania poprzez sprzedaż publiczną alkoholu winnego do wykorzystania go jako bioetanol w sektorze paliwowym we Wspólnocie. Aby umożliwić otrzymanie za ten alkohol jak najwyższej ceny sprzedaży, należy zaostrzyć warunki konkurencji na rynku alkoholu winnego.

(2)

W tym celu należy z jednej strony wspierać zwiększenie ilości oferentów, poprzez uproszczenie procedury zatwierdzenia. Z drugiej zaś strony, tam gdzie to stosowne, zakłady takie na rynku powinny mieć możliwość wolnego wyboru klientów, którym sprzedadzą przetworzony alkohol w celu jego ostatecznego wykorzystania.

(3)

W tym celu wskazane jest, aby oferenci nie musieli podawać, w momencie składania ofert, miejsca przeznaczenia ani ostatecznych nabywców alkoholu, pod warunkiem że jest on docelowo wykorzystywany jako bioetanol w sektorze paliwowym we Wspólnocie.

(4)

Aby zapewnić skuteczniejsze przestrzeganie ostatecznego przewidzianego zastosowania alkoholu, należy zwiększyć wysokość gwarancji wykonania.

(5)

Należy szczegółowo określić warunki uczestnictwa zakładów w przetargach w odniesieniu do terminów i zatwierdzeń.

(6)

Niezbędne jest, aby wymiana informacji między agencjami interwencyjnymi, Państwami Członkowskimi i Komisją stała się bardziej przejrzysta i skuteczna.

(7)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 1623/2000.

(8)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Wina,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W rozporządzeniu (WE) nr 1623/2000 wprowadza się następujące zmiany:

1)

w art. 92 wprowadza się następujące zmiany:

a)

w ust. 2 wprowadza się następujące zmiany:

i)

litera c) otrzymuje brzmienie:

„c)

położeniem zakładu i kopią planów zakładu, w którym alkohol jest przetwarzany na alkohol bezwodny oraz wskazaniem rocznej wydajności przetwarzania;”;

ii)

litera e) otrzymuje brzmienie:

„e)

zobowiązanie zakładu do zapewnienia, że każdy końcowy nabywca alkoholu będzie go wykorzystywał wyłącznie jako bioetanol do produkcji paliwa we Wspólnocie,”;

b)

ustęp 5 otrzymuje brzmienie:

„5.   Państwa Członkowskie bezzwłocznie powiadamiają Komisję o każdym nowym zatwierdzeniu lub wycofaniu zatwierdzenia, wskazując dokładną datę takiej decyzji.”;

2)

artykuł 94 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1.   Każda oferta powinna pochodzić od zakładu posiadającego zatwierdzenie w dniu ogłoszenia zaproszenia do składania ofert przetargowych.

2.   Oferent może złożyć tylko jedną ofertę na partię do przyznania. Jeżeli oferent składa kilka ofert na partię, żadna z tych ofert nie zostaje dopuszczona.”;

3)

w art. 94a skreśla się lit. c);

4)

w art. 94b ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3.   Komisja powiadamia o decyzjach podjętych na mocy niniejszego artykułu te Państwa Członkowskie i agencje interwencyjne posiadające alkohol, którym zostały przedłożone oferty.”;

5)

artykuł 94c otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 94c

Oświadczenia o udzieleniu zamówienia i powiadomienia Komisji

1.   Agencja interwencyjna bezzwłocznie powiadamia oferentów, na piśmie i za potwierdzeniem odbioru, o decyzji podjętej w sprawie ich ofert.

2.   Agencja interwencyjna przekazuje Komisji, w terminie pięciu dni roboczych od daty otrzymania powiadomienia określonego w art. 94b ust. 3, nazwę i adres oferenta każdej przyjętej oferty.

3.   W okresie dwóch tygodni następujących po dniu otrzymania powiadomienia, o którym mowa w ust. 1, agencja interwencyjna wydaje każdemu oferentowi oświadczenie o udzieleniu zamówienia zaświadczające, że jego oferta została przyjęta.

4.   W okresie dwóch tygodni następujących po dniu otrzymania powiadomienia, o którym mowa w ust. 1, każdy oferent dostarcza danej agencji interwencyjnej dowód, że złożył gwarancję wykonania w wysokości 40 EUR na hektolitr alkoholu w przeliczeniu na 100 % obj. zapewniającą, że cały alkohol będzie rzeczywiście wykorzystany do celów przewidzianych w art. 92 ust. 1.”.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2006 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 8 listopada 2005 r.

W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 179 z 14.7.1999, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1795/2003 (Dz.U. L 262 z 14.10.2003, str. 13).

(2)  Dz.U. L 194 z 31.7.2000, str. 45. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1219/2005 (Dz.U. L 199 z 29.7.2005, str. 45).


Top