EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R1819

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1819/2005 z dnia 8 listopada 2005 r. przyjmujące plan podziału pomiędzy Państwa Członkowskie zasobów zapisanych na rok budżetowy 2006, przeznaczonych na dostawy żywności z zapasów interwencyjnych do wykorzystania przez osoby najbardziej poszkodowane we Wspólnocie

OJ L 293, 9.11.2005, p. 3–7 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 06/02/2009: This act has been changed. Current consolidated version: 29/01/2006

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/1819/oj

9.11.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 293/3


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1819/2005

z dnia 8 listopada 2005 r.

przyjmujące plan podziału pomiędzy Państwa Członkowskie zasobów zapisanych na rok budżetowy 2006, przeznaczonych na dostawy żywności z zapasów interwencyjnych do wykorzystania przez osoby najbardziej poszkodowane we Wspólnocie

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 3730/87 z dnia 10 grudnia 1987 r. ustanawiające ogólne zasady dostaw żywności z zapasów interwencyjnych do wyznaczonych organizacji, celem rozdysponowania jej pomiędzy osoby najbardziej poszkodowane we Wspólnocie (1), w szczególności jego art. 6,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2799/98 z dnia 15 grudnia 1998 r. ustanawiające agromonetarne porozumienia dotyczące euro (2), w szczególności jego art. 3 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z art. 2 rozporządzenia Komisji (EWG) nr 3149/92 z dnia 29 października 1992 r. ustanawiającego szczegółowe zasady dostaw żywności z zapasów interwencyjnych do wykorzystania przez osoby najbardziej poszkodowane we Wspólnocie (3) Komisja powinna przyjąć plan dystrybucji zasobów, który zostanie sfinansowany ze środków dostępnych w roku budżetowym 2006. Plan ten określa w szczególności maksymalne zasoby finansowe, oddane do dyspozycji każdego Państwa Członkowskiego wykorzystującego ten środek, do celów realizacji części planu przypadającej na dane Państwo Członkowskie, jak również ilość każdego rodzaju produktu, która ma zostać wycofana z zapasów przechowywanych przez agencje interwencyjne.

(2)

Państwa Członkowskie zaangażowane w realizację planu na 2006 r. przekazały niezbędne informacje zgodnie z art. 1 rozporządzenia (EWG) nr 3149/92.

(3)

Dokonując rozdziału zasobów, należy w szczególności uwzględnić doświadczenia i stopień wykorzystania przez Państwa Członkowskie zasobów przyznanych im w poprzednich latach budżetowych.

(4)

Artykuł 2 ust. 3 pkt 1 lit. c) rozporządzenia (EWG) nr 3149/92 przewiduje udzielanie dotacji na zakup na rynku produktów tymczasowo niedostępnych z zapasów interwencyjnych. Ponieważ zapasy odtłuszczonego mleka w proszku obecnie przechowywanego przez agencje interwencyjne są bardzo niskie i poczyniono już ustalenia w celu ich sprzedaży na rynku, niezbędne jest ustalenie dotacji w celu umożliwienia zakupu na rynku odtłuszczonego mleka w proszku przewidzianego w planie na 2006 r. Ponadto należy wprowadzić szczegółowe przepisy w celu zapewnienia należytej realizacji umowy na dostawę.

(5)

Artykuł 7 ust. 1 rozporządzenia (EWG) nr 3149/92 przewiduje przekazanie między Państwami Członkowskimi produktów, które nie są dostępne z zapasów interwencyjnych w Państwie Członkowskim, gdzie takie produkty są wymagane w celu wykonania rocznego planu. Należy zatem zezwolić na przekazywanie produktów wewnątrz Wspólnoty celem umożliwienia realizacji planu na 2006 r. zgodnie z warunkami określonymi w art. 7 rozporządzenia (EWG) nr 3149/92.

(6)

Jako termin obowiązujący dla wykonania planu w rozumieniu art. 3 rozporządzenia (WE) nr 2799/98 przyjmuje się datę rozpoczęcia roku finansowego, na który przypada zarządzanie zapasami publicznymi wspomnianych produktów.

(7)

Zgodnie z art. 2 ust. 2 rozporządzenia (EWG) nr 3149/92 Komisja przy sporządzaniu planu skonsultowała się z głównymi organizacjami znającymi problemy osób najbardziej poszkodowanych we Wspólnocie.

(8)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią wszystkich właściwych komitetów zarządzających,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W roku 2006 dostawy żywności do wykorzystania przez osoby najbardziej poszkodowane we Wspólnocie na mocy rozporządzenia (EWG) nr 3730/87 są realizowane zgodnie z planem dystrybucji przedstawionym w załączniku I do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

1.   Dotacje dla Państw Członkowskich w celu zakupu na rynku odtłuszczonego mleka w proszku wymaganego do realizacji planu wymienionego w art. 1 są ustalone w załączniku II.

2.   Przyznanie oferentowi, którego ofertę przyjęto, umowy na dostawę odtłuszczonego mleka w proszku wymienionego w ust. 1 jest uzależnione od dostarczenia przez oferenta zabezpieczenia odpowiadającego cenie ofertowej, które jest wystawione w imieniu agencji interwencyjnej.

Artykuł 3

Niniejszym zezwala się na przekazywanie wewnątrz Wspólnoty produktów wymienionych w załączniku III do niniejszego rozporządzenia zgodnie z warunkami określonymi w art. 7 rozporządzenia (EWG) nr 3149/92.

Artykuł 4

Jako termin obowiązujący dla przeprowadzania planu wymienionego w art. 1 niniejszego rozporządzenia w rozumieniu art. 3 rozporządzenia (WE) nr 2799/98 przyjmuje się datę 1 października 2005 r.

Artykuł 5

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 8 listopada 2005 r.

W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 352 z 15.12.1987, str. 1. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2535/95 (Dz.U. L 260 z 31.10.1995, str. 3).

(2)  Dz.U. L 349 z 24.12.1998, str. 1.

(3)  Dz.U. L 313 z 30.10.1992, str. 50. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1608/2005 (Dz.U. L 256 z 30.9.2005, str. 13).


ZAŁĄCZNIK I

Roczny plan dystrybucji na 2006 r.

a)

Środki finansowe oddane do dyspozycji każdego Państwa Członkowskiego w celu wykonania planu:

(w EUR)

Państwo Członkowskie

Alokacja

Belgia

3 064 940

Grecja

7 127 822

Hiszpania

53 793 470

Francja

48 059 949

Irlandia

355 874

Włochy

73 538 420

Łotwa

2 096 236

Litwa

2 489 508

Luksemburg

34 959

Węgry

6 764 115

Malta

401 030

Polska

43 408 602

Portugalia

13 306 532

Słowenia

1 334 827

Finlandia

3 637 860

Ogółem

259 414 143

b)

Ilość każdego rodzaju produktu, która ma zostać wycofana z zapasów interwencyjnych Wspólnoty celem rozdysponowania w każdym Państwie Członkowskim zgodnie z maksymalnymi kwotami określonymi w a):

(w tonach)

Państwo Członkowskie

Zboża

Ryż (ryż niełuskany)

Masło

Cukier

Belgia

12 121

2 800

450

 

Grecja

 

15 000

 

 

Hiszpania

73 726

28 000

13 560

2 000

Francja

75 851

55 000

10 564

 

Irlandia

 

 

120

 

Włochy

115 253

20 000

6 833

3 500

Łotwa

19 706

 

 

 

Litwa

16 000

5 000

 

 

Węgry

63 587

 

 

 

Malta

1 877

600

 

 

Polska

85 608

20 000

7 230

4 847

Portugalia

17 287

14 000

2 743

1 700

Słowenia

1 262

600

 

300

Finlandia

18 500

 

 

500

Ogółem

500 778

161 000

41 500

12 847


ZAŁĄCZNIK II

Dotacje dla Państw Członkowskich w celu zakupu na rynku wspólnotowym odtłuszczonego mleka w proszku zgodnie z maksymalnymi kwotami określonymi w załączniku I a):

Państwo Członkowskie

Euro

Grecja

4 538 402

Włochy

33 849 510

Luksemburg

33 295

Malta

101 734

Polska

6 185 397

Słowenia

863 810

Finlandia

1 274 443

Ogółem

46 846 591


ZAŁĄCZNIK III

Przekazywanie produktów wewnątrz Wspólnoty zgodnie z planem na 2006 r.

Produkt

Ilość

(w tonach)

Posiadacz

Odbiorca

1.

Zboża

73 726

Ministerstwo Rolnictwa, Francja

FEGA, Hiszpania

2.

Zboża

115 253

Ministerstwo Rolnictwa, Francja

AGEA, Włochy

3.

Zboża

17 287

Ministerstwo Rolnictwa, Francja

INGA, Portugalia

4.

Zboża

1 262

MVH, Węgry

AAMRD, Słowenia

5.

Zboża

1 877

Ministerstwo Rolnictwa, Francja

Krajowe Centrum ds. Badań i Rozwoju, Malta

6.

Ryż

5 000

Ministerstwo Rolnictwa, Grecja

Agencja ds. Regulacji Rynku Produktów Rolnych i Spożywczych, Litwa

7.

Ryż

20 000

Ministerstwo Rolnictwa, Grecja

ARR, Polska

8.

Ryż

14 000

FEGA, Hiszpania

INGA, Portugalia

9.

Ryż

2 800

Ente Risi, Włochy

BIRB, Belgia

10.

Ryż

38 396

Ente Risi, Włochy

Ministerstwo Rolnictwa, Francja

11.

Ryż

600

Ente Risi, Włochy

Krajowe Centrum Badań i Rozwoju, Malta

12.

Ryż

600

Ente Risi, Włochy

AAMRD, Słowenia

13.

Cukier

1 700

FEGA, Hiszpania

INGA, Portugalia

14.

Cukier

500

ARR, Polska

Ministerstwo Rolnictwa, Finlandia

15.

Cukier

300

AGEA, Włochy

AAMRD, Słowenia

16.

Masło

450

Ministerstwo Rolnictwa i Żywności, Irlandia

BIRB, Belgia

17.

Masło

8 997

Ministerstwo Rolnictwa i Żywności, Irlandia

Ministerstwo Rolnictwa, Francja

18.

Masło

6 164

Ministerstwo Rolnictwa i Żywności, Irlandia

ARR, Polska

19.

Masło

631

FEGA, Hiszpania

AGEA, Włochy


Top