EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R1719

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1719/2005 z dnia 27 października 2005 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej

OJ L 286, 28.10.2005, p. 1–885 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2006; Uchylona w sposób domniemany przez 32006R1549

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/1719/oj

28.10.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 286/1


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1719/2005

z dnia 27 października 2005 r.

zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (1), w szczególności jego art. 9 i 12,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie Rady (EWG) nr 2658/87 ustanowiło nomenklaturę towarową, zwaną dalej „Nomenklaturą Scaloną”, w celu jednoczesnego spełnienia wymogów Wspólnej Taryfy Celnej, statystyki w dziedzinie handlu zagranicznego Wspólnoty i innych polityk Wspólnoty dotyczących przywozu lub wywozu towarów.

(2)

W celu uproszczenia legislacji właściwym jest unowocześnienie Nomenklatury Scalonej i dostosowanie jej struktury.

(3)

Niezbędna jest zmiana Nomenklatury Scalonej w celu uwzględnienia: zmian wymogów dotyczących statystyki i polityki handlowej, zmian mających na celu wypełnienie międzynarodowych zobowiązań, rozwoju w technice i handlu, potrzeb dostosowania lub wyjaśnienia wersji językowych, jak również potrzeby ujednolicenia terminologicznego w językach niektórych Państw Członkowskich, które przystąpiły do Wspólnoty w 2004 roku.

(4)

Zgodnie z art. 12 rozporządzenia (EWG) nr 2658/87, załącznik I do tego rozporządzenia powinien być zastąpiony, ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2006 r., pełną wersją Nomenklatury Scalonej wraz z autonomicznymi i konwencyjnymi stawkami celnymi, wynikającymi ze środków przyjętych przez Radę lub przez Komisję.

(5)

Środki przewidziane niniejszym rozporządzeniem są zgodne z opinią Komitetu Kodeksu Celnego,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Załącznik I do rozporządzenia (EWG) nr 2658/87 zastępuje się tekstem zawartym w Załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 27 października 2005.

W imieniu Komisji

László KOVÁCS

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 256 z 7.9.1987, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 493/2005 (Dz. U. L 82 z 31.3.2005, str. 1).


ZAŁĄCZNIK I

NOMENKLATURA SCALONA

SPIS TREŚCI

CZĘŚĆ PIERWSZA — PRZEPISY WSTĘPNE

Sekcja I — Ogólne reguły

A.

Ogólne reguły interpretacji Nomenklatury Scalonej

B.

Ogólne reguły dotyczące ceł

C.

Ogólne reguły mające zastosowanie zarówno do nomenklatury, jak i do ceł

Sekcja II — Przepisy szczególne

A.

Towary przeznaczone dla niektórych kategorii statków, łodzi i podobnych jednostek pływających oraz dla platform wiertniczych lub produkcyjnych

B.

Cywilne statki powietrzne i towary do stosowania w cywilnych statkach powietrznych

C.

Produkty farmaceutyczne

D.

Ryczałtowa stawka celna

E.

Pojemniki i materiały opakowaniowe

F.

Uprzywilejowane traktowanie taryfowe ze względu na rodzaj towarów

Znaki, skróty i symbole

Uzupełniające jednostki miary

CZĘŚĆ DRUGA — TABELA STAWEK CELNYCH

Dział

Sekcja I

Zwierzęta żywe; produkty pochodzenia zwierzęcego

1.

Zwierzęta żywe

2.

Mięso i podroby jadalne

3.

Ryby i skorupiaki, mięczaki i pozostałe bezkręgowce wodne

4.

Produkty mleczarskie; jaja ptasie; miód naturalny; jadalne produkty pochodzenia zwierzęcego, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone

5.

Produkty pochodzenia zwierzęcego, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone

Sekcja II

Produkty pochodzenia roślinnego

6.

Drzewa żywe i pozostałe rośliny; bulwy, korzenie i podobne; kwiaty cięte i liście ozdobne

7.

Warzywa oraz niektóre korzenie i bulwy jadalne

8.

Owoce i orzechy jadalne; skórki owoców cytrusowych lub melonów

9.

Kawa, herbata, maté (herbata paragwajska) i przyprawy

10.

Zboża

11.

Produkty przemysłu młynarskiego; słód; skrobie; inulina; gluten pszenny

12.

Nasiona i owoce oleiste; ziarna, nasiona i owoce różne; rośliny przemysłowe lub lecznicze; słoma i pasza

13.

Szelak; gumy, żywice oraz pozostałe soki i ekstrakty roślinne

14.

Materiały roślinne do wyplatania; produkty pochodzenia roślinnego, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone

Sekcja III

Tłuszcze i oleje pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego oraz produkty ich rozkładu; gotowe tłuszcze jadalne; woski pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego

15.

Tłuszcze i oleje pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego oraz produkty ich rozkładu; gotowe tłuszcze jadalne; woski pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego

Sekcja IV

Gotowe artykuły spożywcze; napoje bezalkoholowe, alkoholowe i ocet; tytoń i przemysłowe namiastki tytoniu

16.

Przetwory z mięsa, ryb lub skorupiaków, mięczaków lub pozostałych bezkręgowców wodnych

17.

Cukry i wyroby cukiernicze

18.

Kakao i przetwory z kakao

19.

Przetwory ze zbóż, mąki, skrobi lub mleka; pieczywa cukiernicze

20.

Przetwory z warzyw, owoców, orzechów lub pozostałych części roślin

21.

Różne przetwory spożywcze

22.

Napoje bezalkoholowe, alkoholowe i ocet

23.

Pozostałości i odpady przemysłu spożywczego; gotowa pasza dla zwierząt

24.

Tytoń i przemysłowe namiastki tytoniu

Sekcja V

Produkty mineralne

25.

Sól; siarka; ziemie i kamienie; materiały gipsowe, wapno i cement

26.

Rudy metali, żużel i popiół

27.

Paliwa mineralne, oleje mineralne i produkty ich destylacji; substancje bitumiczne; woski mineralne

Sekcja VI

Produkty przemysłu chemicznego lub przemysłów pokrewnych

28.

Chemikalia nieorganiczne; organiczne lub nieorganiczne związki metali szlachetnych, metali ziem rzadkich, pierwiastków promieniotwórczych lub izotopów

29.

Chemikalia organiczne

30.

Produkty farmaceutyczne

31.

Nawozy

32.

Ekstrakty garbników lub środków barwiących; garbniki i ich pochodne; barwniki, pigmenty i pozostałe substancje barwiące; farby i lakiery; kit i pozostałe masy uszczelniające; atramenty

33.

Olejki eteryczne i rezinoidy; preparaty perfumeryjne, kosmetyczne lub toaletowe

34.

Mydło, organiczne środki powierzchniowo czynne, preparaty piorące, preparaty smarowe, woski syntetyczne, woski preparowane, preparaty do czyszczenia lub szorowania, świece i artykuły podobne, pasty modelarskie, „woski dentystyczne” oraz preparaty dentystyczne produkowane na bazie gipsu

35.

Substancje białkowe; skrobie modyfikowane; kleje; enzymy

36.

Materiały wybuchowe; wyroby pirotechniczne; zapałki; stopy piroforyczne; niektóre materiały łatwopalne

37.

Materiały fotograficzne lub kinematograficzne

38.

Produkty chemiczne różne

Sekcja VII

Tworzywa sztuczne i artykuły z nich; kauczuk i artykuły z kauczuku

39.

Tworzywa sztuczne i artykuły z nich

40.

Kauczuk i artykuły z kauczuku

Sekcja VIII

Skóry i skórki surowe, skóry wyprawione, skóry futerkowe i artykuły z nich; wyroby siodlarskie i rymarskie; artykuły podróżne, torebki i podobne pojemniki; artykuły z jelit zwierzęcych (innych niż z jelit jedwabników)

41.

Skóry i skórki surowe (inne niż skóry futerkowe) oraz skóry wyprawione

42.

Artykuły ze skóry wyprawionej; wyroby siodlarskie i rymarskie; artykuły podróżne, torebki i podobne pojemniki; artykuły z jelit zwierzęcych (innych niż z jelit jedwabników)

43.

Skóry futerkowe i futra sztuczne; wyroby z nich

Sekcja IX

Drewno i artykuły z drewna; węgiel drzewny; korek i artykuły z korka; wyroby ze słomy, z esparto lub pozostałych materiałów do wyplatania; wyroby koszykarskie i wyroby z wikliny

44.

Drewno i artykuły z drewna; węgiel drzewny

45.

Korek i artykuły z korka

46.

Wyroby ze słomy, z esparto lub pozostałych materiałów do wyplatania; wyroby koszykarskie oraz wyroby z wikliny

Sekcja X

Ścier z drewna lub z pozostałego włóknistego materiału celulozowego; papier lub tektura, z odzysku (makulatura i odpady); papier i tektura oraz artykuły z nich

47.

Ścier z drewna lub z pozostałego włóknistego materiału celulozowego; papier lub tektura, z odzysku (makulatura i odpady)

48.

Papier i tektura; artykuły z masy papierniczej, papieru lub tektury

49.

Książki, gazety, obrazki i pozostałe wyroby przemysłu poligraficznego, drukowane; manuskrypty, maszynopisy i plany

Sekcja XI

Materiały i artykuły włókiennicze

50.

Jedwab

51.

Wełna, cienka lub gruba sierść zwierzęca; przędza i tkanina z włosia końskiego

52.

Bawełna

53.

Pozostałe włókna roślinne; przędza papierowa i tkaniny z przędzy papierowej

54.

Włókna ciągłe chemiczne

55.

Włókna odcinkowe chemiczne

56.

Wata, filc i włókniny; przędze specjalne; szpagat, powrozy, linki i liny oraz artykuły z nich

57.

Dywany i pozostałe pokrycia podłogowe, włókiennicze

58.

Tkaniny specjalne; materiały włókiennicze iglowe; koronki; tkaniny obiciowe; pasmanteria; hafty

59.

Tekstylia impregnowane, pokryte, powleczone lub laminowane; artykuły włókiennicze do celów technicznych

60.

Dzianiny

61.

Odzież i dodatki odzieżowe, z dzianin

62.

Odzież i dodatki odzieżowe, inne niż z dzianin

63.

Pozostałe gotowe artykuły włókiennicze; zestawy; odzież używana i używane artykuły włókiennicze; szmaty

Sekcja XII

Obuwie, nakrycia głowy, parasole, parasole przeciwsłoneczne, laski, stołki myśliwskie, bicze, szpicruty i ich części; pióra preparowane i artykuły z nich; kwiaty sztuczne; artykuły z włosów ludzkich

64.

Obuwie, getry i podobne; części tych artykułów

65.

Nakrycia głowy i ich części

66.

Parasole, parasole przeciwsłoneczne, laski, stołki myśliwskie, bicze, szpicruty i ich części

67.

Pióra i puch, preparowane oraz artykuły z piór lub puchu; kwiaty sztuczne; artykuły z włosów ludzkich

Sekcja ΧIII

Artykuły z kamienia, gipsu, cementu, azbestu, miki lub podobnych materiałów; wyroby ceramiczne; szkło i wyroby ze szkła

68.

Artykuły z kamienia, gipsu, cementu, azbestu, miki lub podobnych materiałów

69.

Wyroby ceramiczne

70.

Szkło i wyroby ze szkła

Sekcja XIV

Perły naturalne lub hodowlane, kamienie szlachetne lub półszlachetne, metale szlachetne, metale platerowane metalem szlachetnym i artykuły z nich; sztuczna biżuteria; monety

71.

Perły naturalne lub hodowlane, kamienie szlachetne lub półszlachetne, metale szlachetne, metale platerowane metalem szlachetnym i artykuły z nich; sztuczna biżuteria; monety

Sekcja XV

Metale nieszlachetne i artykuły z metali nieszlachetnych

72.

Żeliwo i stal

73.

Artykuły z żeliwa lub stali

74.

Miedź i artykuły z miedzi

75.

Nikiel i artykuły z niklu

76.

Aluminium i artykuły z aluminium

77.

(Zarezerwowany do ewentualnego użytku w ramach Zharmonizowanego Systemu)

78.

Ołów i artykuły z ołowiu

79.

Cynk i artykuły z cynku

80.

Cyna i artykuły z cyny

81.

Pozostałe metale nieszlachetne; cermetale; artykuły z tych materiałów

82.

Narzędzia, przybory, noże, łyżki, widelce i pozostałe sztućce z metali nieszlachetnych; ich części z metali nieszlachetnych

83.

Artykuły różne z metali nieszlachetnych

Sekcja XVI

Maszyny i urządzenia mechaniczne; sprzęt elektryczny; ich części; urządzenia do rejestracji i odtwarzania dźwięku, urządzenia telewizyjne do rejestracji i odtwarzania obrazu i dźwięku oraz części i wyposażenie dodatkowe do tych artykułów

84.

Reaktory jądrowe, kotły, maszyny i urządzenia mechaniczne; ich części

85.

Maszyny i urządzenia elektryczne oraz ich części; rejestratory i odtwarzacze dźwięku, rejestratory i odtwarzacze obrazu i dźwięku oraz części i akcesoria do tych artykułów

Sekcja XVII

Pojazdy, statki powietrzne, jednostki pływające oraz współdziałające urządzenia transportowe

86.

Lokomotywy pojazdów szynowych, tabor szynowy i jego części; osprzęt i elementy torów kolejowych lub tramwajowych, i ich części; komunikacyjne urządzenia sygnalizacyjne wszelkich typów, mechaniczne (włączając elektromechaniczne)

87.

Pojazdy nieszynowe oraz ich części i akcesoria

88.

Statki powietrzne, statki kosmiczne i ich części

89.

Statki, łodzie oraz konstrukcje pływające

Sekcja XVIII

Przyrządy i aparatura, optyczne, fotograficzne, kinematograficzne, pomiarowe, kontrolne, precyzyjne, medyczne lub chirurgiczne; zegary i zegarki ; instrumenty muzyczne; ich części i akcesoria

90.

Przyrządy i aparatura, optyczne, fotograficzne, kinematograficzne, pomiarowe, kontrolne, precyzyjne, medyczne lub chirurgiczne; ich części i akcesoria

91.

Zegary i zegarki oraz ich części

92.

Instrumenty muzyczne; części i akcesoria do takich artykułów

Sekcja XIX

Broń i amunicja, ich części i akcesoria

93.

Broń i amunicja; ich części i akcesoria

Sekcja XX

Artykuły przemysłowe różne

94.

Meble; pościel, materace, stelaże pod materace, poduszki i podobne artykuły wypychane; lampy i oprawy oświetleniowe, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone; reklamy świetlne, podświetlane tablice i znaki informacyjne i podobne; budynki prefabrykowane

95.

Zabawki, gry i artykuły sportowe; ich części i akcesoria

96.

Artykuły przemysłowe różne

Sekcja XXI

Dzieła sztuki, przedmioty kolekcjonerskie i antyki

97.

Dzieła sztuki, przedmioty kolekcjonerskie i antyki

98.

Kompletny zakład przemysłowy

99.

(Zarezerwowane do specjalnego użytku przez właściwe organy wspólnotowe)

CZĘŚĆ TRZECIA — ZAŁĄCZNIKI TARYFOWE

Sekcja I — Załączniki rolne

Załącznik 1

Elementy rolne (EA), dodatkowe cła za cukier (AD S/Z) oraz dodatkowe cła za mąkę (AD F/M)

Załącznik 2

Produkty, do których ma zastosowanie cena wejścia

Sekcja II — Wykaz substancji farmaceutycznych, które kwalifikują się do bezcłowego traktowania

Załącznik 3

Wykaz międzynarodowych niezastrzeżonych nazw preparatów farmaceutycznych (INN) przewidzianych przez Światową Organizację Zdrowia, które są zwolnione z cła

Załącznik 4

Wykaz przedrostków i przyrostków, które w połączeniu ze związkami chemicznymi INN z załącznika 3 opisują sole, estry lub hydraty tych zwìązków INN; takie sole, estry i hydraty są zwolnione z cła pod warunkiem, że można je zaklasyfikować w tej samej 6-cyfrowej podpozycji HS, jak odpowiadające im związki INN

Załącznik 5

Sole, estry i hydraty związków chemicznych INN, które nie mogą być klasyfikowane w tej samej pozycji HS, jak odpowiadające im związki INN, i które są zwolnione z cła

Załącznik 6

Wykaz półproduktów farmaceutycznych, to znaczy związków stosowanych przy wytwarzaniu gotowych produktów farmaceutycznych, które są zwolnione z cła

Sekcja III — Kontyngenty

Załącznik 7

Kontyngenty taryfowe WTO, które mają zostać otwarte przez właściwe władze wspólnotowe

Sekcja IV — Uprzywilejowane traktowanie taryfowe ze względu na rodzaj towarów

Załącznik 8

Towary nienadające się do spożycia

Załącznik 9

Świadectwa

CZĘŚĆ PIERWSZA

PRZEPISY WSTĘPNE

SEKCJA I

OGÓLNE REGUŁY

A.   Ogólne reguły interpretacji Nomenklatury Scalonej

Klasyfikacja towarów w Nomenklaturze Scalonej podlega następującym regułom:

1.

Tytuły sekcji, działów i poddziałów mają znaczenie wyłącznie orientacyjne; dla celów prawnych klasyfikację towarów należy ustalać zgodnie z brzmieniem pozycji i uwag do sekcji lub działów oraz, o ile nie są one sprzeczne z treścią powyższych pozycji i uwag, zgodnie z następującymi regułami:

2.

a)

Wszelkie informacje o wyrobie zawarte w treści pozycji dotyczą wyrobu niekompletnego lub niegotowego, pod warunkiem że posiada on zasadniczy charakter wyrobu kompletnego lub gotowego. Informacje te dotyczą także wyrobu kompletnego lub gotowego (oraz wyrobu uważanego za taki w myśl postanowień niniejszej reguły), znajdującego się w stanie niezmontowanym lub rozmontowanym.

b)

Wszelkie informacje zawarte w treści pozycji o materiale lub substancji odnoszą się do tego materiału lub substancji bądź w stanie czystym, bądź w mieszaninie lub w połączeniu z innymi materiałami lub substancjami. Również każda informacja o wyrobach z określonego materiału lub substancji odnosi się także do wyrobów wykonanych w całości lub w części z tego materiału lub substancji. Klasyfikowanie wyrobów stanowiących mieszaniny lub składających się z różnych materiałów lub substancji należy ustalać według zasad określonych w regule 3.

3.

Jeżeli stosując regułę 2 b) lub z innego powodu, towary pozornie mogą być klasyfikowane do dwu lub więcej pozycji, klasyfikacji dokonać należy w sposób następujący:

a)

pozycja określająca towar w sposób najbardziej szczegółowy ma pierwszeństwo przed pozycjami określającymi towar w sposób bardziej ogólny. W przypadku gdy dwie pozycje lub więcej odnosi się tylko do części materiałów czy substancji zawartych w mieszaninie lub w wyrobie złożonym albo tylko do części towarów w zestawach przeznaczonych do sprzedaży detalicznej, pozycje te należy uważać za równorzędne, nawet gdy jedna z nich określa dany wyrób w sposób bardziej szczegółowy lub bardziej pełny;

b)

do wyrobów stanowiących mieszaniny wyrobów składających się z różnych materiałów lub wytworzonych z różnych komponentów oraz wyrobów stanowiących komplety do sprzedaży detalicznej, których klasyfikacja w myśl reguły 3 a) nie może być przeprowadzona, należy stosować pozycję obejmującą materiał lub komponent decydujący o zasadniczym charakterze wyrobu, jeżeli takie kryterium jest możliwe do zastosowania;

c)

jeżeli nie można przeprowadzić klasyfikacji według zasad określonych w regule 3 a) lub b), należy stosować pozycję, która w kolejności numerycznej jest ostatnia z pozycji możliwych do zastosowania.

4.

Towary, które nie mogą być klasyfikowane zgodnie z powyższymi regułami, powinny być klasyfikowane do pozycji odpowiednich dla towarów, do których są najbardziej zbliżone.

5.

Oprócz powyższych postanowień, w odniesieniu do niżej wymienionych wyrobów należy stosować następujące reguły:

a)

futerały do aparatów fotograficznych, instrumentów muzycznych, broni, przyborów kreślarskich, naszyjników oraz podobne opakowania, specjalnie dostosowane do przechowywania wyrobów lub ich kompletów, nadające się do długotrwałego użytkowania i występujące z wyrobami, do których są przeznaczone, należy klasyfikować razem z wyrobami, gdy są one normalnie z nimi sprzedawane. Reguły tej jednak nie stosuje się do opakowań, które całemu wyrobowi nadają zasadniczy charakter;

b)

z zastrzeżeniem postanowień zawartych w regule 5 a), opakowania i pojemniki opakowaniowe (1), jeżeli są zazwyczaj stosowane do tego rodzaju towarów, należy klasyfikować razem z tymi towarami. Postanowienie to nie ma jednak zastosowania, jeżeli opakowania nadają się w sposób oczywisty do ponownego użytku.

6.

Klasyfikacja towarów do podpozycji tej samej pozycji powinna być przeprowadzona zgodnie z ich treścią i uwagami do nich, z uwzględnieniem ewentualnych zmian wynikających z powyższych reguł, stosując zasadę, że tylko podpozycje na tym samym poziomie mogą być porównywane. Odpowiednie uwagi do sekcji i działów mają zastosowanie również do tej reguły, jeżeli treść tych uwag nie stanowi inaczej.

B.   Ogólne reguły dotyczące ceł

1.

Stawki celne mające zastosowanie do przywożonych towarów pochodzących z państw, które są Umawiającymi się Stronami Układu Ogólnego w sprawie Taryf Celnych i Handlu lub z którymi Wspólnota Europejska zawarła umowy zawierające klauzulę najwyższego uprzywilejowania, są stawkami konwencyjnymi wskazanymi w kolumnie 3 tabeli stawek celnych. O ile z kontekstu nie wynika inaczej, te stawki konwencyjne mają zastosowanie do towarów innych niż te wskazane powyżej, przywożonych z dowolnego państwa trzeciego.

Konwencyjne stawki celne przedstawione w kolumnie 3 mają zastosowanie od dnia 1 stycznia 2006 r.

Jeżeli autonomiczne stawki celne są niższe niż stawki konwencyjne, mają zastosowanie stawki autonomiczne, przedstawione w formie przypisu.

2.

Ustęp 1 nie ma zastosowania w przypadku, gdy przewidziane są specyficzne autonomiczne stawki celne dla towarów pochodzących z niektórych państw lub w przypadku gdy preferencyjne stawki celne są stosowane zgodnie z umowami.

3.

Ustępy 1 i 2 nie wykluczają stosowania przez Państwa Członkowskie stawek celnych innych niż te zawarte we Wspólnej Taryfie Celnej, jeżeli ich zastosowanie jest uzasadnione prawem wspólnotowym.

4.

Cła wyrażone w postaci stawek procentowych są cłami ad valorem.

5.

Symbol „EA” wskazuje, że towary nim oznaczone są obciążone „elementem rolnym” ustalonym zgodnie z załącznikiem 1.

6.

Symbol „AD S/Z” lub „AD F/M” w działach od 17 do 19 wskazuje, że maksymalna stawka celna składa się ze stawki ad valorem powiększonej o cło dodatkowe dla niektórych rodzajów cukru lub za mąkę. To cło dodatkowe ustalane jest zgodnie z postanowieniami załącznika 1.

7.

W dziale 22 symbol „€/% vol/hl” oznacza, że cło specyficzne, wyrażone w euro, musi być obliczane za każdą procentową objętość alkoholu za hektolitr. A zatem napój o procentowej objętości alkoholu wynoszącej 40 % musi być liczony w następujący sposób:

„1 €/% vol/hl” = 1 € × 40 — cło w wysokości 40 € za hektolitr, lub

„1 €/% vol/hl + 5 €/hl” = 1 € × 40 plus 5 € — cło w wysokości 45 € za hektolitr.

Dodatkowo, w przypadku jeżeli wskazana jest wartość minimalna (MIN), na przykład „1,6 €/% vol/hl MIN 9 €/hl”, oznacza to, że cło obliczane na podstawie powyższej zasady musi być porównane z cłem minimalnym, na przykład „9 EUR/hl” i wówczas należy zastosować wyższe z tych dwóch ceł.

C.   Ogólne reguły mające zastosowanie zarówno do nomenklatury, jak i do ceł

1.

O ile nie przewidziano inaczej, przepisy dotyczące wartości celnej, oprócz wartości dla wymiaru cła ad valorem, będą stosowane dla ustalenia wartości, na podstawie których ustalony został zakres poszczególnych pozycji lub podpozycji.

2.

W przypadku towarów podlegających opłacie za masę oraz masy, w odniesieniu do której definiowany jest zakres niektórych pozycji lub podpozycji, przyjmuje się:

a)

w przypadku odniesienia do „masy brutto”, łączną masę towarów oraz wszystkich materiałów opakowaniowych i pojemników opakowaniowych;

b)

w przypadku odniesienia do „masy netto” lub po prostu do „masy” bez wyszczególnienia, masę samych towarów bez jakichkolwiek materiałów opakowaniowych i pojemników opakowaniowych.

3.

Równowartość euro w walutach krajowych Państw Członkowskich, innych niż uczestniczące Państwa Członkowskie zdefiniowane w rozporządzeniu Rady (WE) nr 974/98 (2) (zwanych dalej „nieuczestniczącymi Państwami Członkowskimi”), należy ustalać zgodnie z art. 18 rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 (3).

4.

Towary zakwalifikowane do uprzywilejowanego traktowania taryfowego ze względu na ich końcowe przeznaczenie:

Jeżeli cło przywozowe mające zastosowanie na mocy porozumień w sprawie końcowego użycia towarów o szczególnym przeznaczeniu nie jest niższe niż to, które w innym przypadku miałoby zastosowanie do towarów, towary należy klasyfikować do kodu odnoszącego się do ich przeznaczenia, a art. 291–300 rozporządzenia (EWG) nr 2454/93 (Dz.U. L 253 z 11.10.1993) nie mają zastosowania.

SEKCJA II

PRZEPISY SZCZEGÓLNE

A.   Towary przeznaczone dla niektórych kategorii statków, łodzi i podobnych jednostek pływających oraz dla platform wiertniczych lub produkcyjnych

1.

Stawki celne podlegają zawieszeniu w odniesieniu do towarów przeznaczonych do włączenia do statków, łodzi lub pozostałych jednostek pływających wymienionych w poniższej tabeli, do celów ich budowy, naprawy, konserwacji lub przebudowy oraz w odniesieniu do towarów przeznaczonych do umieszczenia w takich statkach, łodziach lub pozostałych jednostkach pływających lub do ich wyposażenia.

2.

Stawki celne zostają zawieszone w odniesieniu do:

a)

towarów przeznaczonych do włączenia do platform wiertniczych lub produkcyjnych:

1)

stałych, objętych podpozycją ex 8430 49, działających na morzu terytorialnym Państw Członkowskich lub poza nim; lub

2)

pływających lub podwodnych, objętych podpozycją 8905 20,

do celów ich budowy, naprawy, konserwacji lub przekształcenia, oraz w odniesieniu do towarów przeznaczonych do wyposażenia wymienionych platform.

Towary takie, jak: paliwo silnikowe, smary i gaz, które są niezbędne do działania maszyn i aparatury, ale nie są stałymi, integralnymi częściami platform, a używane są na pokładzie w celu budowy, naprawy, konserwacji, przebudowy lub wyposażenia tych platform, uznawane są także za wykorzystane do włączenia do platform wiertniczych lub produkcyjnych;

b)

rur, przewodów, kabli i ich złączy, łączących te platformy wiertnicze lub produkcyjne ze stałym lądem.

Kod CN

Wyszczególnienie

(1)

(2)

8901

Liniowce pasażerskie, łodzie wycieczkowe, promy, statki towarowe, barki oraz podobne jednostki pływające, do przewozu osób lub towarów

8901 10

Liniowce pasażerskie, łodzie wycieczkowe oraz podobne jednostki pływające przeznaczone głównie do przewozu osób; promy wszelkiego rodzaju

8901 10 10

Pełnomorskie

8901 20

Tankowce

8901 20 10

Pełnomorskie

8901 30

Chłodniowce, inne niż te objęte podpozycją 8901 20

8901 30 10

Pełnomorskie

8901 90

Pozostałe statki do przewozu towarów oraz pozostałe statki do przewozu zarówno osób, jak i towarów

8901 90 10

Pełnomorskie

8902 00

Statki rybackie; statki przetwórnie oraz pozotałe jednostki pływające, do przetwarzania lub konserwowania produktów rybołówstwa

 

Pełnomorskie

8902 00 12

O tonażu brutto przekraczającym 250

8902 00 18

O tonażu brutto nieprzekraczającym 250

8903

Jachty i pozostałe jednostki pływające, wypoczynkowe lub sportowe; łodzie wioślarskie i kajaki

 

Pozostałe

8903 91

Żaglowce, nawet z pomocniczym silnikiem

8903 91 10

Pełnomorskie

8903 92

Motorówki, inne niż z silnikiem przyczepnym

8903 92 10

Pełnomorskie

8904 00

Holowniki i pchacze

8904 00 10

Holowniki

 

Pchacze

8904 00 91

Pełnomorskie

8905

Latarniowce, statki pożarnicze, pogłębiarki, dźwigi pływające i pozostałe jednostki pływające, których zdolność żeglugowa ma drugorzędne znaczenie wobec ich podstawowej funkcji; doki pływające; platformy wiertnicze lub produkcyjne, pływające lub podwodne

8905 10

Pogłębiarki

8905 10 10

Pełnomorskie

8905 90

Pozostałe

8905 90 10

Pełnomorskie

8906

Pozostałe jednostki pływające, włączając okręty wojenne i łodzie ratunkowe, inne niż łodzie wioślarskie

8906 10 00

Okręty wojenne

 

Pozostałe

8906 90 10

Pełnomorskie

3.

Zawieszenia podlegają warunkom ustanowionym w odpowiednich przepisach wspólnotowych z uwagi na kontrolę celną wykorzystania takich towarów.

B.   Cywilne statki powietrzne i towary do stosowania w cywilnych statkach powietrznych

1.

Zwolnienie z cła przewidziane jest w odniesieniu do:

cywilnych statków powietrznych,

niektórych towarów używanych w cywilnych statkach powietrznych i przeznaczonych do włączenia do tych statków w trakcie ich budowy, naprawy, konserwacji, przebudowy, modyfikacji lub przekształcania,

naziemnych samolotów szkolnych do nauki latania i ich części, do użytku cywilnego.

Towary te objęte są pozycjami i podpozycjami wymienionymi w tabelach w ust. 5.

2.

Do celów ust. 1 tiret pierwsze i drugie, „cywilny statek powietrzny” oznacza statek powietrzny inny niż używany w siłach zbrojnych lub podobnych służbach w Państwach Członkowskich, które prowadzą wojskową lub niecywilną rejestrację.

3.

Do celów ust. 1 tiret drugie wyrażenie „do stosowania w cywilnych statkach powietrznych” obejmuje towary do użytku w naziemnych samolotach szkolnych do nauki latania do użytku cywilnego.

4.

Zwolnienie z cła podlega warunkom określonym w odpowiednich przepisach wspólnotowych, uwzględniając kontrolę celną użytkowania takich towarów (patrz: art. 291 do 300 rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2454/93 (Dz.U. L 253 z 11.10.1993, str. 1) wraz z późniejszymi zmianami).

5.

Towary kwalifikujące się do wymienionego zwolnienia z cła są objęte następującymi pozycjami lub podpozycjami:

3917 40, 4011 30, 4012 13, 4012 20, 6812 90, 7324 10, 7326 20, 8302 10, 8302 20, 8302 42, 8302 49, 8302 60, 8407 10, 8408 90, 8409 10, 8411, 8412 10, 8412 21, 8412 29, 8412 31, 8412 39, 8412 80 80, 8412 90, 8413 19, 8413 20, 8413 30, 8413 50, 8413 60, 8413 70, 8413 81, 8413 91, 8414 10, 8414 20, 8414 30, 8414 51, 8414 59, 8414 80, 8414 90, 8415 81, 8415 82, 8415 83, 8418 10, 8418 30, 8418 40, 8418 61, 8418 69, 8419 50, 8419 81, 8421 19, 8421 21, 8421 23, 8421 29, 8421 31, 8421 39, 8424 10, 8425 11, 8425 19, 8425 31, 8425 39, 8425 42, 8425 49, 8426 99, 8428 10, 8428 20, 8428 33, 8428 39, 8428 90, 8471 10, 8471 41, 8471 49, 8471 50, 8471 60, 8471 70, 8479 90, 8483 10, 8483 30, 8483 40, 8483 50, 8483 60, 8483 90, 8484 10, 8484 90, 8501 32, 8501 52, 8501 61, 8501 62, 8501 63, 8502, 8504 10, 8504 31, 8504 32, 8504 33, 8504 40, 8504 50, 8507, 8511 10, 8511 20, 8511 30, 8511 40, 8511 50, 8511 80, 8518 10, 8518 21, 8518 22, 8518 29, 8518 30, 8518 40, 8518 50, 8520 90, 8521 10, 8525 10 20, 8526, 8529 10, 8531 10, 8531 20, 8531 80, 8539 10, 8544 30, 8801, 8802 11, 8802 12, 8802 20, 8802 30, 8802 40, 8803 10, 8803 20, 8803 30, 8805 29, 9001 90, 9002 90, 9014 10, 9014 20, 9025, 9026, 9029 20 38, 9030 10, 9030 20, 9030 31, 9030 39, 9030 40, 9030 83, 9030 89, 9030 90, 9031 80, 9032, 9104, 9403 20, 9403 70.

Dla następujących podpozycji zwolnienie z cła w stosunku do cywilnych statków powietrznych jest udzielane wyłącznie dla towarów opisanych w kolumnie 2.

Podpozycja

Wyszczególnienie

3917 21 90, 3917 22 90, 3917 23 90, 3917 29 90, 3917 31, 3917 33, 3917 39 90, 7413 00, 8307 10, 8307 90

Z zamocowanym wyposażeniem

4008 29

Kształtowniki, przycięte na wymiar

4009 12, 4009 22, 4009 32, 4009 42

Odpowiednim do przesyłania gazów lub cieczy

3926 90, 4016 10, 4016 93, 4016 99

Do użytku technicznego

4504 90, 4823 90

Uszczelki, podkładki i pozostałe uszczelnienia

6813 10, 6813 90

Na bazie azbestu lub pozostałych substancji mineralnych

7007 21

Wiatrochrony, nieobramowane

7312 10, 7312 90

Z łącznikami zamocowanymi lub wchodzącymi w skład wyrobów

7322 90

Nagrzewnice powietrza i rozdzielacze gorącego powietrza (z wyłączeniem części do nich)

7324 90

Wyroby sanitarne (z wyłączeniem części do nich)

7304 31, 7304 39, 7304 41, 7304 49, 7304 51, 7304 59, 7304 90, 7306 30, 7306 40, 7306 50, 7306 60, 7608 10, 7608 20

Z zamocowanymi łącznikami, odpowiednie do przesyłania gazów lub cieczy

8108 90

Rury i przewody rurowe, z zamontowanymi łącznikami, odpowiednie do przesyłania gazów lub cieczy

8415 90

Do klimatyzatorów objętych podpozycjami 8415 81, 8415 82 lub 8415 83

8419 90

Części wymienników ciepła

8479 89

Akumulatory hydropneumatyczne; mechaniczne urządzenia wykonawcze do odwracaczy ciągu; kompletne kabiny ustępowe specjalnie skonstruowane do takiego zastosowania; nawilżacze i osuszacze powietrza; serwomechanizmy nieelektryczne; rozruszniki nieelektryczne; rozruszniki pneumatyczne do silników turboodrzutowych, turbośmigłowych i pozostałych turbin gazowych; wycieraczki szyby przedniej, nieelektryczne; regulatory śmigieł, nieelektryczne

8501 20, 8501 40

O mocy wyjściowej przekraczającej 735 W, ale nieprzekraczającej 150 kW

8501 31

O mocy wyjściowej przekraczającej 735 W, prądnice prądu stałego

8501 33

Silniki o mocy wyjściowej nieprzekraczającej 150 kW i prądnice

8501 34 92, 8501 34 90

Prądnice

8501 51

O mocy wyjściowej przekraczającej 735 W

8501 53

O mocy wyjściowej nieprzekraczającej 150 kW

8516 80

W połączeniu jedynie z prostym elementem izolacyjnym i połączeniami elektrycznymi, stosowane do odmrażania i zapobiegania oblodzeniu

8522 90

Zespoły i podzespoły składające się z dwóch lub więcej części lub elementów złączonych ze sobą, do aparatury objętej podpozycją 8520 90

8525 20

Aparatura radiotelegraficzna lub radiotelefoniczna

8527 90

Do radiotelefonii lub radiotelegrafii

8529 90

Zespoły i podzespoły składające się z dwóch lub więcej części lub elementów złączonych ze sobą, do aparatury objętej pozycją 8526

8543 89

Urządzenia rejestrujące dane lotu, elektryczne selsyny i przetworniki, urządzenia zapobiegające zamarzaniu przedniej szyby i urządzenia zapobiegające zamgleniu szyb, z rezystorami elektrycznymi

8543 90

Zespoły i podzespoły składające się z dwóch lub więcej części lub elementów złączonych ze sobą, do urządzeń rejestrujących dane lotu

8803 90 90

Włączając szybowce

9014 90

Przyrządów objętych podpozycjami 9014 10 i 9014 20

9020 00

Z wyłączeniem części

9029 10

Obrotomierze elektryczne lub elektroniczne

9029 90

Do obrotomierzy, szybkościomierzy i tachometrów

9031 90

objętych podpozycją 9031 80

9109 19, 9109 90

O szerokości lub średnicy nieprzekraczającej 50 mm

9401 10

Niepokryte skórą wyprawioną

9405 10, 9405 60

Z metali nieszlachetnych lub tworzyw sztucznych

9405 92, 9405 99

Części artykułów objętych podpozycją 9405 10 lub 9405 60

6)

Towary wymienione w ust. 5 są ujęte w bazie TARIC według podpozycji wraz z przypisem w następujący sposób: „Objęcie niniejszą podpozycją podlega warunkom ustanowionym w odpowiednych przepisach wspólnotowych (patrz art. 291-300 rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2454/93 (Dz.U. L 253 z 11.10.1993, str. 1) wraz z późniejszymi zmianami)”.

C.   Produkty farmaceutyczne

1.

Zwolnienie z cła przewidziane jest w odniesieniu do produktów farmaceutycznych następujących kategorii:

1)

substancje farmaceutyczne objęte numerami CAS (numerami rejestru chemicznej służby informacyjnej) oraz międzynarodowymi niezastrzeżonymi nazwami (INN) wymienionymi w załączniku 3;

2)

sole, estry i wodziany substancji INN, które zostały opisane poprzez połączenie tych INN-ów z załącznika 3 z przedrostkami lub przyrostkami z załącznika 4, pod warunkiem że takie produkty mogą być klasyfikowane do tych samych 6-cyfrowych podpozycji HS, jak odpowiednia INN;

3)

sole, estry i wodziany INN-ów wymienionych w załączniku 5, a które nie mogą być klasyfikowane do tych samych 6-cyfrowych podpozycji HS, jak odpowiednia substancja INN;

4)

półprodukty farmaceutyczne, tj. związki stosowane do produkcji gotowych produktów farmaceutycznych objętych numerami CAS i ich chemicznymi nazwami wymienionymi w załączniku 6.

2.

Szczególne przypadki:

1)

INN-y obejmują jedynie te substancje, które zostały opisane w wykazach zalecanych i proponowanych INN-ów, publikowanych przez Światową Organizację Zdrowia (WHO). Jeżeli liczba substancji objętych nazwą INN jest mniejsza niż liczba objęta numerem CAS, substancje objęte nazwą INN będą zwolnione z cła;

2)

jeżeli produkt z załącznika 3 lub 6 oznaczony jest numerem CAS jako odpowiadający szczególnemu izomerowi, tylko ten izomer może być zwolniony z cła;

3)

podwójne pochodne (soli, estrów i wodzianów) substancji INN, identyfikowanych jako połączenie związku INN z załącznika 3 z przedrostkiem lub przyrostkiem z załącznika 4, kwalifikują się do zwolnienia z cła, pod warunkiem że mogą być klasyfikowane do tych samych 6-cyfrowych podpozycji HS, co odpowiednia substancja INN:

przykład: ester metylowy alaniny, chlorowodorek;

4)

jeżeli substancja INN z załącznika 3 jest solą (lub estrem), żadne inne sole (lub estry) kwasów odpowiadających temu INN-owi nie podlegają zwolnieniu z cła:

przykład: oksoprenolan potasu (INN): zwolniony z cła

oksoprenolan sodu: niezwolniony z cła.

D.   Ryczałtowa stawka celna

1.

Cło naliczane jest w oparciu o ryczałtową stawkę w wysokości 3,5% ad valorem w odniesieniu do towarów:

umieszczanych w przesyłkach wysyłanych przez osoby prywatne innym osobom prywatnym, lub

umieszczanych w bagażu podróżnych,

pod warunkiem że taki przywóz pozbawiony jest charakteru handlowego.

Ryczałtową stawkę celną w wysokości 3,5 % stosuje się pod warunkiem, że wartość towarów podlegających opłatom celnym przywozowym nie przekracza 350 € na przesyłkę lub podróżnego.

Ryczałtowe naliczanie opłat nie ma zastosowania do towarów objętych działem 24, które są zawarte w bagażu podróżnych w ilościach przekraczających ilości ustanowione w art. 31 lub 46 rozporządzenia Rady (EWG) nr 918/83 (4).

2.

Przywóz uznawany jest za pozbawiony charakteru handlowego, jeżeli:

a)

w przypadku towarów umieszczanych w przesyłkach wysyłanych przez osoby prywatne innym osobom prywatnym, takie przesyłki:

mają charakter okazjonalny,

zawierają towary przeznaczone wyłącznie na użytek własny odbiorcy lub jego rodziny, które ze względu na swój charakter lub ilość nie posiadają żadnego przeznaczenia handlowego,

są wysyłane przez nadawcę do odbiorcy bez jakiegokolwiek rodzaju opłat;

b)

w przypadku towarów umieszczanych w bagażu podróżnych:

mają charakter okazjonalny, oraz

składają się wyłącznie z towarów przeznaczonych na użytek własny podróżnych lub ich rodzin lub z towarów przeznaczonych na prezenty; rodzaj i ilość takich towarów nie może wskazywać na ich przywóz w celach handlowych.

3.

Stawka celna ryczałtowa nie ma zastosowania do towarów przywożonych na warunkach ustanowionych w ust. 1 i 2, jeżeli przed zastosowaniem wspomnianej stawki osoba uprawniona zażądała, aby towary podlegały odpowiadającym im stawkom celnym. Wówczas wszystkie towary stanowiące przesyłkę podlegają odpowiadającym im opłatom celnym przywozowym, bez naruszania przepisów dotyczących zwolnień z cła przewidzianych zgodnie z art. 29–31 i 45–49 rozporządzenia (EWG) nr 918/83.

Dla celów pierwszego akapitu opłaty celne przywozowe oznaczają zarówno cła, jak i opłaty o skutku równoważnym, oraz inne opłaty przywozowe przewidziane na mocy wspólnej polityki rolnej lub na mocy przepisów szczególnych, mających zastosowanie do niektórych towarów uzyskanych z przetworzenia produktów rolnych.

4.

Nieuczestniczące Państwa Członkowskie mogą zaokrąglić sumę wynikającą z przeliczenia kwoty 350 € na waluty krajowe.

5.

Nieuczestniczące Państwa Członkowskie mogą utrzymać bez zmian równowartość kwoty 350 € w walucie krajowej, jeżeli, w chwili waloryzacji rocznej przewidzianej w art. 18 ust. 2 rozporządzenia (EWG) nr 2913/92, kwota po przeliczeniu, przed dokonaniem zaokrąglenia przewidzianego w ust. 4, będzie się różnić o mniej niż 5 % lub będzie niższa niż równowartość kwoty wyrażona w walucie krajowej.

E.   Pojemniki i materiały opakowaniowe

Następujące przepisy stosuje się do pojemników i materiałów opakowaniowych wymienionych w ogólnej regule interpretacyjnej 5 lit. a) i b) oraz wprowadzonych do swobodnego obrotu wraz z towarami w nich zawartymi lub z którymi są one przedstawiane.

1.

Jeżeli, zgodnie z przepisami 5. ogólnej reguły interpretacyjnej, pojemniki i materiały opakowaniowe są klasyfikowane wraz z towarami, wówczas:

a)

są obciążone taką samą stawką celną, jak towary:

jeżeli takie towary podlegają cłu ad valorem, lub

jeżeli mają zostać włączone do podlegającej ocleniu masy towarów;

b)

są bez cła:

jeżeli towary są bez cła, lub

jeżeli towary podlegają ocleniu w inny sposób niż poprzez odniesienie do masy lub wartości, lub

jeżeli masa pojemników i materiałów opakowaniowych nie jest włączona do podlegającej ocleniu masy towarów.

2.

Jeżeli pojemniki i materiały opakowaniowe objęte przepisami ust. 1 lit. a) i b) zawierają lub są przedstawiane z towarami o różnym opisie taryfowym, masa i wartość pojemników i materiałów opakowaniowych, w celu określenia ich masy lub wartości podlegającej cłu, jest rozdzielona na wszystkie zawarte w nich towary, proporcjonalnie do ich masy lub wartości.

F.   Uprzywilejowane traktowanie taryfowe ze względu na rodzaj towarów

1.

Uprzywilejowane traktowanie taryfowe ze względu na rodzaj towarów udzielane jest, pod pewnymi warunkami, w odniesieniu do:

towarów nienadających się do spożycia,

nasion,

gazy młynarskiej, niekonfekcjonowanej,

niektórych rodzajów świeżych winogron stołowych, fondue z sera, tytoniu i saletry.

Towary te objęte są podpozycjami (5) z przypisem w brzmieniu: „Objęcie niniejszą podpozycją podlega warunkom ustanowionym w sekcji II, pkt F przepisów wstępnych”.

2.

Towary nienadające się do spożycia przez ludzi, w odniesieniu do których przyznano uprzywilejowane traktowanie taryfowe z uwagi na ich rodzaj, wymienione są w załączniku 8 poprzez odniesienie do pozycji, w ramach której są klasyfikowane wraz z ich wyszczególnieniem i ilością użytych denaturantów. Takie towary uznawane są za niezdatne do spożycia, jeżeli towary, które mają zostać skażone, i denaturanty są jednorodnie zmieszane, a ich rozdzielenie jest gospodarczo niewykonalne.

3.

Towary wymienione poniżej klasyfikowane są do odpowiednich pozycji towarowych przeznaczonych do sadzenia lub siewu, pod warunkiem że towary te spełniają wymagania odpowiednich przepisów wspólnotowych:

dotyczących słodkiej kukurydzy, orkiszu, hybryd kukurydzy, ryżu i sorgo (dyrektywa Rady 66/402/EWG (6)),

dotyczących sadzeniaków ziemniaków (dyrektywa Rady 2002/56/WE z dnia 13 czerwca 2002 r. (7),

dotyczących nasion i owoców oleistych (dyrektywa Rady 2002/57/WE z dnia 13 czerwca 2002 r. (8)).

Jeżeli hybrydy słodkiej kukurydzy, orkisz, hybrydy kukurydzy, ryż, hybrydy sorgo lub nasiona i owoce oleiste odpowiadają rodzajowi, dla którego nie mają zastosowania przepisy rolne, podlegają uprzywilejowanemu traktowaniu taryfowemu ze względu na ich rodzaj, udzielanemu pod warunkiem ustalenia, że towary są rzeczywiście przeznaczone do siewu.

4.

Uprzywilejowane traktowanie taryfowe udzielane jest w odniesieniu do gazy młynarskiej niekonfekcjonowanej, pod warunkiem że towary są oznaczone w sposób nieusuwalny, określający je jako przeznaczone do odsiewania lub podobnych celów przemysłowych.

5.

Uprzywilejowane traktowanie taryfowe udzielane jest w odniesieniu do świeżych winogron stołowych, fondue z sera, tytoniu i saletry, pod warunkiem przedstawienia należycie potwierdzonego świadectwa. Wzory i przepisy regulujące wystawianie świadectw określone są w załączniku 9.

ZNAKI, SKRÓTY I SYMBOLE

Odnosi się do nowych numerów kodów CN

Odnosi się do kodów CN używanych w poprzednim roku, ale ze zmienioną klasyfikacją towarową

AD F/M

Dodatkowe cło za mąkę

AD S/Z

Dodatkowe cło za cukier

b/f

Butelki/kolby

cm/s

Centymetr(-y) na sekundę

EA

Element rolny

Euro

INN

Międzynarodowe niezastrzeżone nazwy preparatów farmaceutycznych

INNM

Międzynarodowe niezastrzeżone nazwy preparatów farmaceutycznych modyfikowanych

ISO

Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna

Kb

1 024 bitów

kg/br

Kilogram, brutto

kg/net

Kilogram, netto

kg/net eda

Kilogram netto po odsączeniu masy

kg/net mas

Kilogram suchej substancji netto

MAX

Maksimum

Mbit

1 048 576 bitów

MIN

Minimum

ml/g

Mililitr(-y) na gram

mm/s

Milimetr(-y) na sekundę

RON

Liczba oktanowa oznaczona metodą badawczą

Uwaga:

Numer pozycji wpisany między dwa nawiasy kwadratowe w kolumnie 1 tabeli stawek celnych wskazuje, że pozycja została skreślona (na przykład pozycja [1519]).

UZUPEŁNIAJĄCE JEDNOSTKI MIARY

c/k

Karat (1 karat metryczny = 2 × 10–4 kg)

ce/el

Liczba ogniw

ct/l

Ładowność w tonach (9)

g

Gram

gi F/S

Gram izotopów rozszczepialnych

GT

Tonaż brutto

kg C5H14ClNO

Kilogram chlorku choliny

kg H2O2

Kilogram nadtlenku wodoru

kg K2O

Kilogram tlenku potasu

kg KOH

Kilogram wodorotlenku potasu (potaż żrący)

kg met.am.

Kilogram metyloaminy

kg N

Kilogram azotu

kg NaOH

Kilogram wodorotlenku sodu (soda kaustyczna)

kg/net eda

Kilogram masy bezwodnej

kg P2O5

Kilogram pentatlenku difosforu

kg 90 % sdt

Kilogram masy w 90% suchej

kg U

Kilogram uranu

1 000 kWh

Tysiąc kilowatogodzin

l

Litr

1 000 l

Tysiąc litrów

l alc. 100 %

Litr czystego (100%) alkoholu

m

Metr

m2

Metr kwadratowy

m3

Metr sześcienny

1 000 m3

Tysiąc metrów sześciennych

para

Ilość par

szt.

Ilość sztuk

100 szt.

Sto sztuk

1 000 szt.

Tysiąc sztuk

TJ

Teradżul (wartość opałowa górna)

CZĘŚĆ DRUGA

TABELA STAWEK CELNYCH

SEKCJA I

ZWIERZĘTA ŻYWE; PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO

Uwagi

1.

Każda informacja w tej sekcji dotycząca konkretnego rodzaju lub gatunku zwierzęcia odnosi się również do młodych sztuk tego rodzaju lub gatunku, jeśli z kontekstu nie wynika inaczej.

2.

Jeśli z kontekstu nie wynika inaczej, to w całym tekście nomenklatury każda informacja dotycząca produktów „suszonych” obejmuje również produkty, które były odwodnione, odparowane lub liofilizowane.

DZIAŁ 1

ZWIERZĘTA ŻYWE

Uwaga

1.

Niniejszy dział obejmuje wszystkie zwierzęta żywe, z wyjątkiem:

a)

ryb i skorupiaków, mięczaków i pozostałych bezkręgowców wodnych, objętych pozycjami 0301, 0306 lub 0307;

b)

kultur mikroorganizmów i pozostałych produktów objętych pozycją 3002;

c)

zwierząt objętych pozycją 9508.

Kod CN

Wyszczególnienie

Stawka celna konwencyjna (%)

Uzupełniająca jednoskta miary

(1)

(2)

(3)

(4)

0101

Konie, osły, muły i osłomuły, żywe

 

 

0101 10

Zwierzęta hodowlane czystej krwi

 

 

0101 10 10

Konie (10)

bez cła

p/st

0101 10 90

Pozostałe

7,7

p/st

0101 90

Pozostałe

 

 

 

Konie

 

 

0101 90 11

Do uboju (11)

bez cła

p/st

0101 90 19

Pozostałe

11,5

p/st

0101 90 30

Osły

7,7

p/st

0101 90 90

Muły i osłomuły

10,9

p/st

0102

Bydło żywe

 

 

0102 10

Zwierzęta hodowlane czystej krwi (12)

 

 

0102 10 10

Jałówki (bydło płci żeńskiej, które nigdy nie miało cielaka)

bez cła

p/st

0102 10 30

Krowy

bez cła

p/st

0102 10 90

Pozostałe

bez cła

p/st

0102 90

Pozostałe

 

 

 

Gatunki domowe

 

 

0102 90 05

O masie nieprzekraczającej 80 kg

10,2 + 93,1 €/100 kg/net (13)

p/st

 

O masie przekraczającej 80 kg, ale nieprzekraczającej 160 kg

 

 

0102 90 21

Do uboju

10,2 + 93,1 €/100 kg/net

p/st

0102 90 29

Pozostałe

10,2 + 93,1 €/100 kg/net (13)

p/st

 

O masie przekraczającej 160 kg, ale nieprzekraczającej 300 kg

 

 

0102 90 41

Do uboju

10,2 + 93,1 €/100 kg/net

p/st

0102 90 49

Pozostałe

10,2 + 93,1 €/100 kg/net (13)

p/st

 

O masie przekraczającej 300 kg

 

 

 

Jałówki (bydło płci żeńskiej, które nigdy nie miało cielaka)

 

 

0102 90 51

Do uboju

10,2 + 93,1 €/100 kg/net

p/st

0102 90 59

Pozostałe

10,2 + 93,1 €/100 kg/net (13)

p/st

 

Krowy

 

 

0102 90 61

Do uboju

10,2 + 93,1 €/100 kg/net

p/st

0102 90 69

Pozostałe

10,2 + 93,1 €/100 kg/net (13)

p/st

 

Pozostałe

 

 

0102 90 71

Do uboju

10,2 + 93,1 €/100 kg/net

p/st

0102 90 79

Pozostałe

10,2 + 93,1 €/100 kg/net (13)

p/st

0102 90 90

Pozostałe

bez cła

p/st

0103

Świnie żywe

 

 

0103 10 00

Zwierzęta hodowlane czystej krwi (14)

bez cła

p/st

 

Pozostałe

 

 

0103 91

O masie mniejszej niż 50 kg

 

 

0103 91 10

Gatunki domowe

41,2 €/100 kg/net

p/st

0103 91 90

Pozostałe

bez cła

p/st

0103 92

O masie 50 kg lub większej

 

 

 

Gatunki domowe

 

 

0103 92 11

Maciory mające prosiaki co najmniej raz, o masie nie mniejszej niż 160 kg

35,1 €/100 kg/net

p/st

0103 92 19

Pozostałe

41,2 €/100 kg/net

p/st

0103 92 90

Pozostałe

bez cła

p/st

0104

Owce i kozy, żywe

 

 

0104 10

Owce

 

 

0104 10 10

Zwierzęta hodowlane czystej krwi (15)

bez cła

p/st

 

Pozostałe

 

 

0104 10 30

Jagnięta (do jednego roku życia)

80,5 €/100 kg/net (13)

p/st

0104 10 80

Pozostałe

80,5 €/100 kg/net (13)

p/st

0104 20

Kozy

 

 

0104 20 10

Zwierzęta hodowlane czystej krwi (15)

3,2

p/st

0104 20 90

Pozostałe

80,5 €/100 kg/net (13)

p/st

0105

Drób domowy żywy, to znaczy ptactwo z gatunku Gallus domesticus, kaczki, gęsi, indyki i perliczki

 

 

 

O masie nieprzekraczającej 185 g

 

 

0105 11

Ptactwo z gatunku Gallus domesticus

 

 

 

Pisklęta płci żeńskiej pochodzące z hodowli w drugim i trzecim pokoleniu

 

 

0105 11 11

Nioski

52 €/1 000 p/st

p/st

0105 11 19

Pozostałe

52 €/1 000 p/st

p/st

 

Pozostałe

 

 

0105 11 91

Nioski

52 €/1 000 p/st

p/st

0105 11 99

Pozostałe

52 €/1 000 p/st

p/st

0105 12 00

Indyki

152 €/1 000 p/st

p/st

0105 19

Pozostałe

 

 

0105 19 20

Gęsi

152 €/1 000 p/st

p/st

0105 19 90

Kaczki i perliczki

52 €/1 000 p/st

p/st

 

Pozostałe

 

 

0105 92 00

Ptactwo z gatunku Gallus domesticus, o masie nie większej niż 2 000 g

20,9 €/100 kg/net

p/st

0105 93 00

Ptactwo z gatunku Gallus domesticus, o masie większej niż 2 000 g

20,9 €/100 kg/net

p/st

0105 99

Pozostałe

 

 

0105 99 10

Kaczki

32,3 €/100 kg/net

p/st

0105 99 20

Gęsi

31,6 €/100 kg/net

p/st

0105 99 30

Indyki

23,8 €/100 kg/net

p/st

0105 99 50

Perliczki

34,5 €/100 kg/net

p/st

0106

Pozostałe zwierzęta żywe

 

 

 

Ssaki

 

 

0106 11 00

Naczelne

bez cła

p/st

0106 12 00

Wieloryby, delfiny i morświny (ssaki z rzędu waleni); manaty i krowy morskie (ssaki z rzędu syren)

bez cła

p/st

0106 19

Pozostałe

 

 

0106 19 10

Króliki domowe

3,8

p/st

0106 19 90

Pozostałe

bez cła

0106 20 00

Gady (włączając węże i żółwie)

bez cła

p/st

 

Ptaki

 

 

0106 31 00

Ptaki drapieżne

bez cła

p/st

0106 32 00

Papugowate (włączając papugi, papugi długoogonowe, ary i kakadu)

bez cła

p/st

0106 39

Pozostałe

 

 

0106 39 10

Gołębie

6,4

p/st

0106 39 90

Pozostałe

bez cła

0106 90 00

Pozostałe

bez cła

DZIAŁ 2

MIĘSO I PODROBY JADALNE

Uwaga

1.

Niniejszy dział nie obejmuje:

a)

produktów opisanych w pozycjach od 0201 do 0208 oraz 0210 nienadających się lub nieodpowiednich do spożycia przez ludzi;

b)

jelit, pęcherzy i żołądków zwierzęcych (pozycja 0504) lub krwi zwierzęcej (pozycja 0511 lub 3002);

c)

tłuszczu zwierzęcego innego niż produkty objęte pozycją 0209 (dział 15).

Uwagi dodatkowe

1.

A.

Poniższe wyrażenia będą oznaczały, co następuje:

a)

„tusze wołowe” — w podpozycjach 0201 10 i 0202 10 oznaczają całe tusze ubitych zwierząt po upuszczeniu krwi, wypatroszeniu i oskórowaniu, importowane z głowami lub bez, z racicami lub bez, z dołączonymi pozostałymi podrobami lub bez. Jeśli tusze sprowadzane są bez głów, głowa musi być odcięta od tuszy na złączu potylicznym. Jeśli tusze sprowadzane są bez racic, muszą one być odcięte w stawie nadgarstka lub skokowym; „tusza” powinna posiadać w przedniej części wszystkie kości i kark, szyję oraz łopatkę z większą ilością niż 10 par żeber;

b)

„półtusze wołowe” — w podpozycjach 0201 10 i 0202 10 są produktem powstałym z symetrycznego podziału całej tuszy cięciem wzdłużnym przez środek szyi, karku, grzbietu, kręgów lędźwiowych i krzyżowych oraz przez środek spojenia mostka; „półtusza” powinna w przedniej części posiadać wszystkie kości i kark, szyję oraz łopatkę z większą ilością żeber niż 10;

c)

„ćwierci kompensowane” — w podpozycjach 0201 20 20 i 0202 20 10 są to porcje utworzone:

z ćwierci przedniej posiadającej wszystkie kości, kark, szyję i łopatkę, powstałej z półtuszy przez cięcie na 10 żebrze; oraz ćwierci tylnej posiadającej wszystkie kości, udo i krzyżową, powstałej z półtuszy przez przecięcie na trzecim żebrze, lub

z ćwierci posiadającej wszystkie kości, kark, szyję i łopatkę, powstałej przez cięcie na piątym żebrze z przyłączoną całą pachwiną i piersią; oraz ćwierci tylnej posiadającej wszystkie kości, udo i krzyżową, powstałej przez cięcie na ósmym żebrze.

Ćwierci przednie i tylne stanowiące „ćwierci kompensowane” muszą być przedstawiane w tym samym czasie i w równych ilościach, a całkowita masa ćwierci przednich musi być równa całkowitej masie części tylnych; dopuszcza się jednak różnicę pomiędzy masami obu części w przesyłce, pod warunkiem że nie przekroczy ona 5 % masy części cięższej (ćwierci przednich lub tylnych);

d)

„ćwierci przednie nierozdzielone” — w podpozycjach 0201 20 30 i 0202 20 30 są to przednie części tuszy posiadające wszystkie kości, kark, szyję i łopatkę z minimalnie czterema parami żeber oraz maksymalnie z 10 parami żeber (cztery pary żeber muszą być w całości, pozostałe mogą być przecięte), włącznie z cienką pachwiną lub bez;

e)

„ćwierci przednie rozdzielone” — w podpozycjach 0201 20 30 i 0202 20 30 są to przednie części półtuszy posiadające wszystkie kości, kark, szyję i łopatkę z minimalnie czterema żebrami, oraz maksymalnie z 10 żebrami (pierwsze cztery żebra muszą być w całości, pozostałe mogą być przecięte), włącznie z cienką pachwiną lub bez;

f)

„ćwierci tylne nierozdzielone” — w podpozycjach 0201 20 50 i 0202 20 50 są to tylne części tuszy posiadające wszystkie kości, udo i krzyżową włącznie z polędwicą, z minimalnie trzema parami żeber w całości lub przeciętych, z goleniem lub bez oraz z cienką pachwiną lub bez;

g)

„ćwierci tylne rozdzielone” — w podpozycjach 0201 20 50 i 0202 20 50 są to tylne części półtuszy posiadające wszystkie kości, udo i krzyżową włącznie z polędwicą, z minimalnie trzema całymi lub przeciętymi żebrami, z goleniem lub bez oraz z cienką pachwiną lub bez;

h)

1.

„rostbef i antrykot” — cięte w kawałki — w podpozycji 0202 30 50 oznaczają grzbietową część ćwierci przedniej, włącznie z górną częścią łopatki, otrzymaną z ćwierci przedniej z minimalnie czterema oraz maksymalnie 10 żebrami przez przecięcie wzdłuż linii prostej od punktu, gdzie pierwsze żebro łączy się z pierwszym segmentem mostka, do punktu na przeponie będącego przedłużeniem dziesiątego żebra;

2.

„szponder” — cięty w kawałki — w podpozycji 0202 30 50 oznacza dolną część ćwierci przedniej, obejmującą szponder od pępka do mostka.

B.

Produkty objęte uwagami dodatkowymi 1 pkt A od lit. a) do g) do niniejszego działu mogą być zgłaszone z kręgosłupem lub bez.

C.

Przy określaniu liczby całych lub ciętych żeber, o których mowa w uwadze dodatkowej 1 pkt A, uwzględnia się tylko żebra połączone z kręgosłupem. Jeżeli kręgosłup został usunięty, uwzględnia się tylko żebra, które były połączone z kręgosłupem przed jego usunięciem.

2.

A.

Poniższe wyrażenia będą oznaczały, co następuje:

a)

„tusze lub półtusze” — w podpozycjach 0203 11 10 i 0203 21 10 oznaczają bite świnie w postaci tusz świń domowych po upuszczeniu krwi i wypatroszeniu, z usuniętymi racicami i szczeciną. Półtusze otrzymuje się z tuszy przez centryczne przecięcie wzdłuż kręgów szyjnych, karkowych, grzbietowych, lędźwiowych i krzyżowych oraz przez środek spojenia mostka. Tusze i półtusze, o których mowa, mogą być z głowami lub bez, z podgardlem, nogami, sadłem, nerkami, ogonem lub przeponą, lub bez nich. Półtusze mogą być z rdzeniem kręgowym, mózgiem lub językiem, lub bez nich. Tusze i półtusze loch mogą być z wymionami (gruczołami mlecznymi) lub bez nich;

b)

„szynki” (nogi) — w podpozycjach 0203 12 11, 0203 22 11, 0210 11 11 i 0210 11 31 oznaczają tylną (ogonową) część półtuszy, włącznie z kośćmi, z nogami, goleniami, skórą z tłuszczem podskórnym, lub bez nich.

Szynka (noga) jest tak oddzielona od reszty półtuszy, że obejmuje najwyżej ostatni kręg lędźwiowy;

c)

„przodki” — w podpozycjach 0203 19 11, 0203 29 11, 0210 19 30 i 0210 19 60 — to przednie (czaszkowe) części półtuszy bez głowy, z podgardlem lub bez, włącznie z kośćmi, z nogami, goleniami, skórą lub tłuszczem podkórnym, lub bez nich.

Przodek jest tak oddzielony od reszty półtuszy, że obejmuje najwyżej piąty krąg grzbietowy.

Górna (grzbietowa) część przodka, nawet zawierająca kość łopatkową i przyczepione mięśnie (koniec szyjny w stanie świeżym lub obojczyk solony), jest uważana jako schab, jeśli jest oddzielona od dolnej (brzusznej) części przodka przez odcięcie tuż poniżej kręgosłupa;

d)

„łopatki” — w podpozycjach 0203 12 19, 0203 22 19, 0210 11 19 i 0210 11 39 oznaczają dolną część przodka, nawet zawierającą kość łopatkową i przyczepione mięśnie, włącznie z kośćmi, z nogami, goleniami, skórą z tłuszczem podskórnym, lub bez nich.

Kość łopatkowa i przyczepione mięśnie zgłaszane oddzielnie pozostają w zakresie tej pozycji jako części łopatki;

e)

„schab” — w podpozycjach 0203 19 13, 0203 29 13, 0210 19 40 i 0210 19 70 oznacza górną część półtuszy, ciągnącą się od pierwszego kręgu karkowego do kręgu ogonowego, włącznie z kośćmi, z polędwicą, kością łopatkową, tłuszczem podskórnym lub skórą, lub bez nich.

Schab jest oddzielony od dolnej części półtuszy przez cięcie tuż poniżej kręgosłupa;

f)

„boczek” — w podpozycjach 0203 19 15, 0203 29 15, 0210 12 11 i 0210 12 19 oznacza dolną część półtuszy położoną pomiędzy szynką (nogą) i łopatką, z kośćmi lub bez, ale ze skórą i tłuszczem podskórnym;

g)

„bok bekonowy” — w podpozycji 0210 19 10 oznacza półtuszę wieprzową bez głowy, podgardla, nóg, ogona, sadła, nerek, polędwicy, kości łopatkowej, mostka, kręgosłupa, miednicy i przepony;

h)

„szpencer” — w podpozycji 0210 19 10 oznacza bok bekonowy bez szynki, nawet z kośćmi;

ij)

„bok trzyćwierciowy” — w podpozycji 0210 19 20 oznacza bok bekonowy bez przodka, nawet z kośćmi;

k)

„środek” — w podpozycji 0210 19 20 oznacza bok bekonowy bez szynki i przodka, nawet z kośćmi.

Niniejsza podpozycja obejmuje również kawałki środka z tkanką schabu i brzucha, w naturalnej proporcji do całego środka.

B.

Części kawałków zdefiniowanych w uwadze 2 pkt A lit. f) zaliczane są do tych samych podpozycji, jeżeli posiadają skórę i tłuszcz podskórny.

Jeżeli kawałki zaliczone do podpozycji 0210 11 11, 0210 11 19, 0210 11 31, 0210 11 39, 0210 19 30 i 0210 19 60 pochodzą z boku bekonowego, z którego zostały usunięte kości wymienione w uwadze 2 pkt A lit. g), linie cięć powinny odpowiadać cięciom określonym odpowiednio w uwadze 2 pkt A lit. b), c) i d); w każdym przypadku te kawałki lub ich części powinny zawierać kości.

C.

Podpozycje 0206 49 20 i 0210 99 49 obejmują w szczególności głowy lub połowy głów świń domowych, z mózgiem, podgardlem, językiem, oraz ich częściami, lub bez nich.

Głowa oddzielona jest od reszty półtuszy w sposób następujący:

cięciem prostym równoległym do czaszki, lub

cięciem równoległym do czaszki aż do poziomu oczu, a następnie skierowanym skośnie do przodu głowy, w ten sposób podgardle zostaje przy półtuszy.

Policzki, ryje i uszy, jak również mięso głowy, szczególnie z jej tylnej części, są traktowane jako części głowy. Jednak kawałki mięsa bez kości z przodka, zgłaszane osobno (podgardla, żuchwy lub podgardla i żuchwy razem), w zależności od przypadku zalicza się do podpozycji 0203 19 55, 0203 29 55, 0210 19 50 lub 0210 19 81.

D.

W podpozycjach 0209 00 11 i 0209 00 19 określenie „tłuszcz podskórny ze świń” oznacza tkankę tłuszczową, która odkłada się pod skórą i przylega do niej niezależnie od części świni, z której pochodzi; w każdym przypadku masa tkanki tłuszczowej musi przewyższać masę skóry.

Podpozycje te obejmują także tłuszcz podskórny ze świń, z którego skóra została zdjęta.

E.

W podpozycjach 0210 11 31, 0210 11 39, 0210 12 19 oraz od 0210 19 60 do 0210 19 89 produkty, w których stosunek wody do białka w mięsie (zawartość azotu x 6,25) wynosi 2,8 lub mniej, powinny być uważane jako „suszone lub wędzone”. Zawartość azotu oznaczona będzie zgodnie z metodą ISO 937-1978.

3.

A.

W pozycji 0204 poniższe wyrażenia będą oznaczały co następuje:

a)

„tusze” — w podpozycjach 0204 10, 0204 21, 0204 30, 0204 41, 0204 50 11 i 0204 50 51 oznaczają całe tusze ubitych zwierząt po upuszczeniu krwi, wypatroszeniu i oskórowaniu, sprowadzane z głowami lub bez, z nogami lub bez, oraz z innymi dołączonymi podrobami lub bez. Jeśli tusze sprowadzane są bez głów, to głowy muszą być oddzielone od tuszy tuż za potylicą. Jeśli tusze są sprowadzane bez nóg, to nogi muszą być odcięte na stawach nadgarstkowych lub skokowych;

b)

„półtusze” — w podpozycjach 0204 10, 0204 21, 0204 30, 0204 41, 0204 50 11 i 0204 50 51 oznaczają produkt powstały przez symetryczny podział całej tuszy przez środek kręgów karkowych, grzbietowych, lędźwiowych i krzyżowych oraz przez środek mostka i spojenie kości biodrowej z łonową;

c)

„krótkie ćwierci przednie” — w podpozycjach 0204 22 10, 0204 42 10, 0204 50 13 i 0204 50 53 oznaczają przednią część tuszy z piersią lub bez, włącznie ze wszystkimi kośćmi oraz łopatkami, karkiem i środkową szyją, obciętą pod kątem prostym do kręgosłupa, z minimalnie pięcioma, oraz maksymalnie siedmioma parami całych lub przeciętych żeber;

d)

„krótkie ćwierci przednie” — w podpozycjach 0204 22 10, 0204 42 10, 0204 50 13 i 0204 50 53 oznaczają przednią część półtuszy z piersią lub bez, włącznie ze wszystkimi kośćmi oraz łopatkami, karkiem i środkową szyją, obciętą pod kątem prostym do kręgosłupa, z minimalnie pięcioma, oraz maksymalnie siedmioma całymi lub przeciętymi żebrami;

e)

„grzbiety i/lub środki” — w podpozycjach 0204 22 30, 0204 42 30, 0204 50 15 i 0204 50 55 oznaczają pozostałą część tuszy po usunięciu nóg i krótkich ćwierci przednich, z nerkami lub bez; grzbiety oddzielone od środków muszą obejmować minimalnie pięć kręgów lędźwiowych; środki oddzielone od grzbietów muszą obejmować minimalnie pięć par całych lub przeciętych żeber;

f)

„grzbiety i/lub środki” — w podpozycjach 0204 22 30, 0204 42 30, 0204 50 15 i 0204 50 55 oznaczają pozostałą część półtuszy po usunięciu nóg i krótkich ćwierci przednich, z nerkami lub bez; grzbiety oddzielone od środka muszą obejmować minimalnie pięć kręgów lędźwiowych; środki oddzielone od grzbietów muszą obejmować minimalnie pięć całych lub przeciętych żeber;

g)

„nogi” — w podpozycjach 0204 22 50, 0204 42 50, 0204 50 19 i 0204 50 59 oznaczają tylną część tuszy, składającą się ze wszystkich kości i nóg, oraz odciętą pod kątem prostym do kręgosłupa przy szóstym kręgu tuż przed kością biodrową lub przy czwartym kręgu krzyżowym, przez spojenie kości biodrowej z łonową;

h)

„nogi” — w podpozycjach 0204 22 50, 0204 42 50, 0204 50 19 i 0204 50 59 oznaczają tylną część półtuszy, zawierającą wszystkie kości i nogę, odciętą pod kątem prostym do kręgosłupa przy szóstym kręgu lędźwiowym tuż pod kością biodrową lub przy czwartym kręgu krzyżowym przez spojenie kości biodrowej z łonową.

B.

Przy określeniu ilości całych lub przeciętych żeber, o których mowa w powyższej uwadze 3 pkt A, brane są pod uwagę jedynie żebra złączone z kręgosłupem.

4.

Poniższe wyrażenia będą oznaczały, co następuje:

a)

„kawałki drobiu, z kośćmi” — w podpozycjach od 0207 13 20 do 0207 13 60, od 0207 14 20 do 0207 14 60, od 0207 26 20 do 0207 26 70, od 0207 27 20 do 0207 27 70, od 0207 35 21 do 0207 35 63 i od 0207 36 21 do 0207 36 63 oznaczają wymienione kawałki, włącznie ze wszystkimi kośćmi.

Kawałki drobiu odnoszące się do powyższej lit. a), z których częściowo usunięto kości (częściowo trybowane), zaliczone będą do podpozycji 0207 13 70, 0207 14 70, 0207 26 80, 0207 35 79 lub 0207 36 79;

b)

„połówki” — w podpozycjach 0207 13 20, 0207 14 20, 0207 26 20, 0207 27 20, 0207 35 21, 0207 35 23, 0207 35 25, 0207 36 21, 0207 36 23 oraz 0207 36 25 oznaczają połówki tusz drobiowych otrzymane przez przecięcie pionowe wzdłuż mostka i kręgosłupa;

c)

„ćwierci” — w podpozycjach 0207 13 20, 0207 14 20, 0207 26 20, 0207 27 20, 0207 35 21, 0207 35 23, 0207 35 25, 0207 36 21, 0207 36 23 oraz 0207 36 25 oznaczają ćwiartkę z nogą lub z piersią, otrzymaną przez poprzeczne przecięcie połówki;

d)

„całe skrzydła, z końcami lub bez” — w podpozycjach 0207 13 30, 0207 14 30, 0207 26 30, 0207 27 30, 0207 35 31 oraz 0207 36 31 oznaczają kawałki drobiu składające się z barków, kości skrzydeł razem z otaczającymi je mięśniami. Końce skrzydeł mogą być usunięte lub nie. Cięcia powinny być robione na stawach;

e)

„piersi” — w podpozycjach 0207 13 50, 0207 14 50, 0207 26 50, 0207 27 50, 0207 35 51, 0207 35 53, 0207 36 51 oraz 0207 36 53 oznaczają kawałki drobiu, składające się z mostka i żeber, podzielonych na dwie części, włącznie z otaczającymi je mięśniami;

f)

„nogi” — w podpozycjach 0207 13 60, 0207 14 60, 0207 35 61, 0207 35 63, 0207 36 61 oraz 0207 36 63 oznaczają kawałki drobiu składające się z kości udowej, piszczelowej i strzałkowej, włącznie z otaczającymi je mięśniami. Dwa cięcia powinny być robione na stawach;

g)

„indycze podudzia” — w podpozycjach 0207 26 60 i 0207 27 60 oznaczają kawałki indyka, składające się z kości piszczelowej i strzałkowej, włącznie z otaczającymi je mięśniami. Dwa cięcia powinny być robione na stawach;

h)

„nogi indyka, inne niż podudzia” — w podpozycjach 0207 26 70 i 0207 27 70 oznaczają kawałki indyka składające się: z kości udowej włącznie z otaczającymi ją mięśniami lub z kości udowej, piszczelowej i strzałkowej, włącznie z otaczającymi je mięśniami. Dwa cięcia powinny być robione na stawach;

ij)

„tusze gęsie lub kacze” — w podpozycjach 0207 35 71 i 0207 36 71 oznaczają oskubane i wypatroszone tusze gęsie lub kacze, bez głów i łap, z usuniętymi kośćmi tuszy (mostkiem, żebrami, kręgosłupem i kością krzyżową), ale z kośćmi udowymi, piszczelowymi i barkowymi.

5.

Stawki celne stosowane dla mieszanek objętych niniejszym działem powinny być następujące:

a)

dla mieszanek, w których jeden ze składników stanowi co najmniej 90 % masy, stosowana jest stawka celna odnosząca się do tego składnika;

b)

dla pozostałych mieszanek stosowana jest stawka celna odnosząca się do składnika posiadającego najwyższy poziom stawki celnej.

6.

a)

Niegotowane przyprawiane mięso objęte jest działem 16. „Mięso przyprawiane” jest mięsem niegotowanym, które było przyprawiane w całej masie lub na całej powierzchni produktu, albo za pomocą przypraw widzialnych gołym okiem lub łatwo rozróżnianych smakiem.

b)

Produkty objęte pozycją 0210, do których przyprawa została dodana podczas procesu przygotowania, pozostają klasyfikowane w tej pozycji, pod warunkiem że przyprawa nie zmieniła ich charakteru.

7.

W pozycji 0210 wyrażenie „mięso i podroby jadalne, solone lub w solance” oznacza mięso i podroby jadalne, głęboko i jednorodnie przesycone solą we wszystkich częściach oraz posiadające całkowitą zawartość soli 1,2 % masy masy lub większą, pod warunkiem że jest to solenie, które zapewnia długoterminowe zakonserwowanie.

Kod CN

Wyszczególnienie

Stawka celna konwencyjna (%)

Uzupełniająca jednostka miary

(1)

(2)

(3)

(4)

0201

Mięso z bydła, świeże lub schłodzone

 

 

0201 10 00

Tusze i półtusze

12,8 + 176,8 €/100 kg/net (16)

0201 20

Pozostałe kawałki mięsa, z kośćmi

 

 

0201 20 20

Ćwierci „kompensowane”

12,8 + 176,8 €/100 kg/net (16)

0201 20 30

Ćwierci przednie nierozdzielone lub rozdzielone

12,8 + 141,4 €/100 kg/net (16)

0201 20 50

Ćwierci tylne nierozdzielone lub rozdzielone

12,8 + 212,2 €/100 kg/net (16)

0201 20 90

Pozostałe

12,8 + 265,2 €/100 kg/net (16)

0201 30 00

Bez kości

12,8 + 303,4 €/100 kg/net (16)

0202

Mięso z bydła, zamrożone

 

 

0202 10 00

Tusze i półtusze

12,8 + 176,8 €/100 kg/net (16)

0202 20

Pozostałe kawałki mięsa, z kośćmi

 

 

0202 20 10

Ćwierci „kompensowane”

12,8 + 176,8 €/100 kg/net (16)

0202 20 30

Ćwierci przednie nierozdzielone lub rozdzielone

12,8 + 141,4 €/100 kg/net (16)

0202 20 50

Ćwierci tylne nierozdzielone lub rozdzielone

12,8 + 221,1 €/100 kg/net (16)

0202 20 90

Pozostałe

12,8 + 265,3 €/100 kg/net (16)

0202 30

Bez kości

 

 

0202 30 10

Ćwierci przednie całe lub pokrojone na maksymalnie pięć części, a każda ćwiartka stanowi pojedynczy blok; ćwierci „kompensowane” w dwóch blokach, z których jeden zawiera ćwierć przednią całą lub pokrojoną na maksymalnie pięć kawałków, a drugi ćwierć tylną, z wyłączeniem polędwicy, w jednym kawałku

12,8 + 221,1 €/100 kg/net (16)

0202 30 50

Rostbef, antrykot i szponder , kawałki (17)

12,8 + 221,1 €/100 kg/net (16)

0202 30 90

Pozostałe

12,8 + 304,1 €/100 kg/net (16)

0203

Mięso ze świń, świeże, schłodzone lub zamrożone

 

 

 

Świeże lub schłodzone

 

 

0203 11

Tusze i półtusze

 

 

0203 11 10

Ze świń domowych

53,6 €/100 kg/net (16)

0203 11 90

Pozostałe

bez cła

0203 12

Szynki, łopatki i ich kawałki, z kośćmi

 

 

 

Ze świń domowych

 

 

0203 12 11

Szynki i ich kawałki

77,8 €/100 kg/net (16)

0203 12 19

Łopatki i ich kawałki

60,1 €/100 kg/net (16)

0203 12 90

Pozostałe

bez cła

0203 19

Pozostałe

 

 

 

Ze świń domowych

 

 

0203 19 11

Przodki i ich kawałki

60,1 €/100 kg/net (16)

0203 19 13

Schaby i ich kawałki, z kośćmi

86,9 €/100 kg/net (16)

0203 19 15

Boczek i jego kawałki

46,7 €/100 kg/net (16)

 

Pozostałe

 

 

0203 19 55

Bez kości

86,9 €/100 kg/net (16)

0203 19 59

Pozostałe

86,9 €/100 kg/net (16)

0203 19 90

Pozostałe

bez cła

 

Zamrożone

 

 

0203 21

Tusze i półtusze

 

 

0203 21 10

Ze świń domowych

53,6 €/100 kg/net (16)

0203 21 90

Pozostałe

bez cła

0203 22

Szynki, łopatki i ich kawałki, z kośćmi

 

 

 

Ze świń domowych

 

 

0203 22 11

Szynki i ich kawałki

77,8 €/100 kg/net (16)

0203 22 19

Łopatki i ich kawałki

60,1 €/100 kg/net (16)

0203 22 90

Pozostałe

bez cła

0203 29

Pozostałe

 

 

 

Ze świń domowych

 

 

0203 29 11

Przodki i ich kawałki

60,1 €/100 kg/net (16)

0203 29 13

Schaby i ich kawałki, z kośćmi

86,9 €/100 kg/net (16)

0203 29 15

Boczek i jego kawałki

46,7 €/100 kg/net (16)

 

Pozostałe

 

 

0203 29 55

Bez kości

86,9 €/100 kg/net (16)

0203 29 59

Pozostałe

86,9 €/100 kg/net (16)

0203 29 90

Pozostałe

bez cła

0204

Mięso z owiec lub kóz, świeże, schłodzone lub zamrożone

 

 

0204 10 00

Tusze i półtusze z jagniąt, świeże lub schłodzone

12,8 + 171,3 €/100 kg/net (16)

 

Pozostałe mięso z owiec, świeże lub schłodzone

 

 

0204 21 00

Tusze i półtusze

12,8 + 171,3 €/100 kg/net (16)

0204 22

Pozostałe kawałki mięsa, z kośćmi

 

 

0204 22 10

Krótkie ćwierci przednie

12,8 + 119,9 €/100 kg/net (16)

0204 22 30

Grzbiety i/lub środki

12,8 + 188,5 €/100 kg/net (16)

0204 22 50

Nogi

12,8 + 222,7 €/100 kg/net (16)

0204 22 90

Pozostałe

12,8 + 222,7 €/100 kg/net (16)

0204 23 00

Bez kości

12,8 + 311,8 €/100 kg/net (16)

0204 30 00

Tusze i półtusze z jagniąt, zamrożone

12,8 + 128,8 €/100 kg/net (16)

 

Pozostałe mięso z owiec, zamrożone

 

 

0204 41 00

Tusze i półtusze

12,8 + 128,8 €/100 kg/net (16)

0204 42

Pozostałe kawałki mięsa, z kośćmi

 

 

0204 42 10

Krótkie ćwierci przednie

12,8 + 90,2 €/100 kg/net (16)

0204 42 30

Grzbiety i/lub środki

12,8 + 141,7 €/100 kg/net (16)

0204 42 50

Nogi

12,8 + 167,5 €/100 kg/net (16)

0204 42 90

Pozostałe

12,8 + 167,5 €/100 kg/net (16)

0204 43

Bez kości

 

 

0204 43 10

Jagnięce

12,8 + 234,5 €/100 kg/net (16)

0204 43 90

Pozostałe

12,8 + 234,5 €/100 kg/net (16)

0204 50

Mięso z kóz

 

 

 

Świeże lub schłodzone

 

 

0204 50 11

Tusze i półtusze

12,8 + 171,3 €/100 kg/net (16)

0204 50 13

Krótkie ćwierci przednie

12,8 + 119,9 €/100 kg/net (16)

0204 50 15

Grzbiety i/lub środki

12,8 + 188,5 €/100 kg/net (16)

0204 50 19

Nogi

12,8 + 222,7 €/100 kg/net (16)

 

Pozostałe

 

 

0204 50 31

Kawałki z kośćmi

12,8 + 222,7 €/100 kg/net (16)

0204 50 39

Kawałki bez kości

12,8 + 311,8 €/100 kg/net (16)

 

Zamrożone

 

 

0204 50 51

Tusze i półtusze

12,8 + 128,8 €/100 kg/net (16)

0204 50 53

Krótkie ćwierci przednie

12,8 + 90,2 €/100 kg/net (16)

0204 50 55

Grzbiety i/lub środki

12,8 + 141,7 €/100 kg/net (16)

0204 50 59

Nogi

12,8 + 167,5 €/100 kg/net (16)

 

Pozostałe

 

 

0204 50 71

Kawałki z kośćmi

12,8 + 167,5 €/100 kg/net (16)

0204 50 79

Kawałki bez kości

12,8 + 234,5 €/100 kg/net (16)

0205 00

Mięso z koni, osłów, mułów lub osłomułów, świeże, schłodzone lub zamrożone

 

 

0205 00 20

Świeże lub schłodzone

5,1

0205 00 80

Zamrożone

5,1

0206

Jadalne podroby z bydła, świń, owiec, kóz, koni, osłów, mułów lub osłomułów, świeże, schłodzone lub zamrożone

 

 

0206 10

Z bydła, świeże lub schłodzone

 

 

0206 10 10

Do produkcji wyrobów farmaceutycznych (18)

bez cła

 

Pozostałe

 

 

0206 10 91

Wątroby

bez cła

0206 10 95

Przepona gruba i przepona cienka

12,8 + 303,4 €/100 kg/net (16)

0206 10 99

Pozostałe

bez cła

 

Z bydła, zamrożone

 

 

0206 21 00

Ozory

bez cła

0206 22 00

Wątroby

bez cła

0206 29

Pozostałe

 

 

0206 29 10

Do produkcji wyrobów farmaceutycznych (18)

bez cła

 

Pozostałe

 

 

0206 29 91

Przepona gruba i przepona cienka

12,8 + 304,1 €/100 kg/net (16)

0206 29 99

Pozostałe

bez cła

0206 30 00

Ze świń, świeże lub schłodzone

bez cła

 

Ze świń, zamrożone

 

 

0206 41 00

Wątroby

bez cła

0206 49

Pozostałe

 

 

0206 49 20

Ze świń domowych

bez cła

0206 49 80

Pozostałe

bez cła

0206 80

Pozostałe, świeże lub schłodzone

 

 

0206 80 10

Do produkcji wyrobów farmaceutycznych (18)

bez cła

 

Pozostałe

 

 

0206 80 91

Z koni, osłów, mułów i osłomułów

6,4

0206 80 99

Z owiec i kóz

bez cła

0206 90

Pozostałe, zamrożone

 

 

0206 90 10

Do produkcji wyrobów farmaceutycznych (18)

bez cła

 

Pozostałe

 

 

0206 90 91

Z koni, osłów, mułów i osłomułów

6,4

0206 90 99

Z owiec i kóz

bez cła

0207

Mięso i podroby jadalne, z drobiu objętego pozycją 0105, świeże, schłodzone lub zamrożone

 

 

 

Z ptactwa z gatunku Gallus domesticus

 

 

0207 11

Niecięte na kawałki, świeże lub schłodzone

 

 

0207 11 10

Oskubane i bez jelit, z głowami i łapami, znane jako „kurczaki 83 %”

26,2 €/100 kg/net (16)

0207 11 30

Oskubane i wypatroszone, bez głów i łap, ale z szyjami, sercami, wątróbkami i żołądkami, znane jako „kurczaki 70 %”

29,9 €/100 kg/net (16)

0207 11 90

Oskubane i wypatroszone, bez głów i łap oraz bez szyj, serc, wątróbek i żołądków, znane jako „kurczaki 65 %” lub inaczej zgłaszane

32,5 €/100 kg/net (16)

0207 12

Niecięte na kawałki, zamrożone

 

 

0207 12 10

Oskubane i wypatroszone, bez głów i łap, ale z szyjami, sercami, wątróbkami i żołądkami, znane jako „kurczaki 70 %”

29,9 €/100 kg/net (16)

0207 12 90

Oskubane i wypatroszone, bez głów i łap, i bez szyj, serc, wątróbek i żołądków, znane jako „kurczaki 65 %” lub inaczej zgłaszane

32,5 €/100 kg/net (16)

0207 13

Kawałki i podroby, świeże lub schłodzone

 

 

 

Kawałki

 

 

0207 13 10

Bez kości

102,4 €/100 kg/net (16)

 

Z kośćmi

 

 

0207 13 20

Połówki lub ćwiartki

35,8 €/100 kg/net (16)

0207 13 30

Całe skrzydła, nawet z końcami

26,9 €/100 kg/net (16)

0207 13 40

Grzbiety, szyje, grzbiety włącznie z szyjami, kupry i końce skrzydeł

18,7 €/100 kg/net (16)

0207 13 50

Piersi i ich kawałki

60,2 €/100 kg/net (16)

0207 13 60

Nogi i ich kawałki

46,3 €/100 kg/net (16)

0207 13 70

Pozostałe

100,8 €/100 kg/net (16)

 

Podroby

 

 

0207 13 91

Wątróbki

6,4

0207 13 99

Pozostałe

18,7 €/100 kg/net

0207 14

Kawałki i podroby, zamrożone

 

 

 

Kawałki

 

 

0207 14 10

Bez kości

102,4 €/100 kg/net (16)

 

Z kośćmi

 

 

0207 14 20

Połówki lub ćwiartki

35,8 €/100 kg/net (16)

0207 14 30

Całe skrzydła, nawet z końcami

26,9 €/100 kg/net (16)

0207 14 40

Grzbiety, szyje, grzbiety włącznie z szyjami, kupry i końce skrzydeł

18,7 €/100 kg/net (16)

0207 14 50

Piersi i ich kawałki

60,2 €/100 kg/net (16)

0207 14 60

Nogi i ich kawałki

46,3 €/100 kg/net (16)

0207 14 70

Pozostałe

100,8 €/100 kg/net (16)

 

Podroby

 

 

0207 14 91

Wątróbki

6,4

0207 14 99

Pozostałe

18,7 €/100 kg/net

 

Z indyków

 

 

0207 24

Niecięte na kawałki, świeże lub schłodzone

 

 

0207 24 10

Oskubane i wypatroszone, bez głów i łap, ale z szyjami, sercami, wątróbkami i żołądkami, znane jako „indyki 80 %”

34 €/100 kg/net (16)

0207 24 90

Oskubane i wypatroszone, bez głów i łap i bez szyj, serc, wątróbek i żołądków, znane jako „indyki 73 %” lub inaczej zgłaszane

37,3 €/100 kg/net (16)

0207 25

Niecięte na kawałki, zamrożone

 

 

0207 25 10

Oskubane i wypatroszone, bez głów i łap, ale z szyjami, sercami, wątróbkami i żołądkami, znane jako „indyki 80 %”

34 €/100 kg/net (16)

0207 25 90

Oskubane i wypatroszone, bez głów i łap oraz bez szyj, serc, wątróbek i żołądków, znane jako „indyki 73 %” lub inaczej zgłaszane

37,3 €/100 kg/net (16)

0207 26

Kawałki i podroby, świeże lub schłodzone

 

 

 

Kawałki

 

 

0207 26 10

Bez kości

85,1 €/100 kg/net (16)

 

Z kośćmi

 

 

0207 26 20

Połówki lub ćwiartki

41 €/100 kg/net (16)

0207 26 30

Całe skrzydła, nawet z końcami

26,9 €/100 kg/net (16)

0207 26 40

Grzbiety, szyje, grzbiety włącznie z szyjami, kupry i końce skrzydeł

18,7 €/100 kg/net (16)

0207 26 50

Piersi i ich kawałki

67,9 €/100 kg/net (16)

 

Nogi i ich kawałki

 

 

0207 26 60

Podudzia i ich kawałki

25,5 €/100 kg/net (16)

0207 26 70

Pozostałe

46 €/100 kg/net (16)

0207 26 80

Pozostałe

83 €/100 kg/net (16)

 

Podroby

 

 

0207 26 91

Wątróbki

6,4

0207 26 99

Pozostałe

18,7 €/100 kg/net

0207 27

Kawałki i podroby, zamrożone

 

 

 

Kawałki

 

 

0207 27 10

Bez kości

85,1 €/100 kg/net (16)

 

Z kośćmi

 

 

0207 27 20

Połówki lub ćwiartki

41 €/100 kg/net (16)

0207 27 30

Całe skrzydła, nawet z końcami

26,9 €/100 kg/net (16)

0207 27 40

Grzbiety, szyje, grzbiety włącznie z szyjami, kupry i końce skrzydeł

18,7 €/100 kg/net (16)

0207 27 50

Piersi i ich kawałki

67,9 €/100 kg/net (16)

 

Nogi i ich kawałki

 

 

0207 27 60

Podudzia i ich kawałki

25,5 €/100 kg/net (16)

0207 27 70

Pozostałe

46 €/100 kg/net (16)

0207 27 80

Pozostałe

83 €/100 kg/net (16)

 

Podroby

 

 

0207 27 91

Wątróbki

6,4

0207 27 99

Pozostałe

18,7 €/100 kg/net

 

Z kaczek, gęsi lub perliczek

 

 

0207 32

Niecięte na kawałki, świeże lub schłodzone

 

 

 

Z kaczek

 

 

0207 32 11

Oskubane, bez krwi i jelit, ale niewypatroszone, z głowami i łapami, znane jako „kaczki 85 %”

38 €/100 kg/net

0207 32 15

Oskubane i wypatroszone, bez głów i łap, ale z szyjami, sercami, wątróbkami i żołądkami, znane jako „kaczki 70 %”

46,2 €/100 kg/net

0207 32 19

Oskubane i wypatroszone, bez głów i łap oraz bez szyj, serc, wątróbek i żołądków, znane jako „kaczki 63 %” lub inaczej zgłaszane

51,3 €/100 kg/net

 

Z gęsi

 

 

0207 32 51

Oskubane, bez krwi, niewypatroszone z głowami i łapami, znane jako „gęsi 82 %”

45,1 €/100 kg/net

0207 32 59

Oskubane i wypatroszone, bez głów i łap, z sercami i żołądkami lub bez serc i żołądków, znane jako „gęsi 75 %” lub inaczej zgłaszane

48,1 €/100 kg/net

0207 32 90

Z perliczek

49,3 €/100 kg/net

0207 33

Niecięte na kawałki, zamrożone

 

 

 

Z kaczek

 

 

0207 33 11

Oskubane i wypatroszone, bez głów i łap, ale z szyjami, sercami, wątróbkami i żołądkami, znane jako „kaczki 70 %”

46,2 €/100 kg/net

0207 33 19

Oskubane i wypatroszone, bez głów i łap oraz bez szyj, serc, wątróbek i żołądków, znane jako „kaczki 63 %” lub inaczej zgłaszane

51,3 €/100 kg/net

 

Z gęsi

 

 

0207 33 51

Oskubane, bez krwi, niewypatroszone z głowami i łapami, znane jako „gęsi 82 %”

45,1 €/100 kg/net

0207 33 59

Oskubane i wypatroszone, bez głów i łap, z sercami i żołądkami lub bez serc i żołądków, znane jako „gęsi 75 %” lub inaczej zgłaszane

48,1 €/100 kg/net

0207 33 90

Z perliczek

49,3 €/100 kg/net

0207 34

Wątróbki otłuszczone, świeże lub schłodzone

 

 

0207 34 10

Z gęsi

bez cła

0207 34 90

Z kaczek

bez cła

0207 35

Pozostałe, świeże lub schłodzone

 

 

 

Kawałki

 

 

 

Bez kości

 

 

0207 35 11

Z gęsi

110,5 €/100 kg/net

0207 35 15

Z kaczek i perliczek

128,3 €/100 kg/net

 

Z kośćmi

 

 

 

Połówki lub ćwiartki

 

 

0207 35 21

Z kaczek

56,4 €/100 kg/net

0207 35 23

Z gęsi

52,9 €/100 kg/net

0207 35 25

Z perliczek

54,2 €/100 kg/net

0207 35 31

Całe skrzydła, nawet z końcami

26,9 €/100 kg/net

0207 35 41

Grzbiety, szyje, grzbiety włącznie z szyjami, kupry i końce skrzydeł

18,7 €/100 kg/net

 

Piersi i ich kawałki

 

 

0207 35 51

Z gęsi

86,5 €/100 kg/net

0207 35 53

Z kaczek i perliczek

115,5 €/100 kg/net

 

Nogi i ich kawałki

 

 

0207 35 61

Z gęsi

69,7 €/100 kg/net

0207 35 63

Z kaczek i perliczek

46,3 €/100 kg/net

0207 35 71

Tusze gęsie lub kacze

66 €/100 kg/net

0207 35 79

Pozostałe

123,2 €/100 kg/net

 

Podroby

 

 

0207 35 91

Wątróbki drobiowe, inne niż wątróbki otłuszczone

6,4

0207 35 99

Pozostałe

18,7 €/100 kg/net

0207 36

Pozostałe, zamrożone

 

 

 

Kawałki

 

 

 

Bez kości

 

 

0207 36 11

Z gęsi

110,5 €/100 kg/net

0207 36 15

Z kaczek i perliczek

128,3 €/100 kg/net

 

Z kośćmi

 

 

 

Połówki lub ćwiartki

 

 

0207 36 21

Z kaczek

56,4 €/100 kg/net

0207 36 23

Z gęsi

52,9 €/100 kg/net

0207 36 25

Z perliczek

54,2 €/100 kg/net

0207 36 31

Całe skrzydła, nawet z końcami

26,9 €/100 kg/net

0207 36 41

Grzbiety, szyje, grzbiety włącznie z szyjami, kupry i końce skrzydeł

18,7 €/100 kg/net

 

Piersi i ich kawałki

 

 

0207 36 51

Z gęsi

86,5 €/100 kg/net

0207 36 53

Z kaczek i perliczek

115,5 €/100 kg/net

 

Nogi i ich kawałki

 

 

0207 36 61

Z gęsi

69,7 €/100 kg/net

0207 36 63

Z kaczek i perliczek

46,3 €/100 kg/net

0207 36 71

Tusze gęsie lub kacze

66 €/100 kg/net

0207 36 79

Pozostałe

123,2 €/100 kg/net

 

Podroby

 

 

 

Wątróbki

 

 

0207 36 81

Wątróbki gęsie, otłuszczone

bez cła

0207 36 85

Wątróbki kacze, otłuszczone

bez cła

0207 36 89

Pozostałe

6,4

0207 36 90

Pozostałe

18,7 €/100 kg/net

0208

Pozostałe mięso i podroby jadalne, świeże, schłodzone lub zamrożone

 

 

0208 10

Z królików lub zajęcy

 

 

 

Z królików domowych

 

 

0208 10 11

Świeże lub schłodzone

6,4

0208 10 19

Zamrożone

6,4

0208 10 90

Pozostałe

bez cła

0208 20 00

Żabie udka

6,4

0208 30 00

Z naczelnych

9

0208 40

Z wielorybów, delfinów i morświnów (ssaki z rzędu waleni); z manatów i krów morskich (ssaki z rzędu syren)

 

 

0208 40 10

Mięso z wielorybów

6,4

0208 40 90

Pozostałe

9

0208 50 00

Z gadów (włączając z węży i z żółwi)

9

0208 90

Pozostałe

 

 

0208 90 10

Z gołębi domowych

6,4

 

Z dziczyzny, innej niż z królików lub zajęcy

 

 

0208 90 20

Z przepiórek

bez cła

0208 90 40

Pozostałe

bez cła

0208 90 55

Mięso z fok

6,4

0208 90 60

Z reniferów

9

0208 90 95

Pozostałe

9

0209 00

Tłuszcz ze świń bez chudego mięsa oraz tłuszcz drobiowy, niewytapiane lub inaczej wyekstrahowane, świeże, schłodzone, zamrożone, solone, w solance, suszone lub wędzone

 

 

 

Tłuszcz podskórny ze świń

 

 

0209 00 11

Świeży, schłodzony, zamrożony, solony lub w solance

21,4 €/100 kg/net

0209 00 19

Suszony lub wędzony

23,6 €/100 kg/net

0209 00 30

Tłuszcz ze świń, inny niż objęty podpozycją 0209 00 11 lub 0209 00 19

12,9 €/100 kg/net

0209 00 90

Tłuszcz drobiowy

41,5 €/100 kg/net

0210

Mięso i podroby jadalne, solone, w solance, suszone lub wędzone; jadalne mąki i mączki, z mięsa lub podrobów

 

 

 

Mięso ze świń

 

 

0210 11

Szynki, łopatki i ich kawałki, z kośćmi

 

 

 

Ze świń domowych

 

 

 

Solone lub w solance

 

 

0210 11 11

Szynki i ich kawałki

77,8 €/100 kg/net

0210 11 19

Łopatki i ich kawałki

60,1 €/100 kg/net

 

Suszone lub wędzone

 

 

0210 11 31

Szynki i ich kawałki

151,2 €/100 kg/net

0210 11 39

Łopatki i ich kawałki

119 €/100 kg/net

0210 11 90

Pozostałe

15,4

0210 12

Boczek i jego kawałki

 

 

 

Ze świń domowych

 

 

0210 12 11

Solony lub w solance

46,7 €/100 kg/net

0210 12 19

Suszony lub wędzony

77,8 €/100 kg/net

0210 12 90

Pozostały

15,4

0210 19

Pozostałe

 

 

 

Ze świń domowych

 

 

 

Solone lub w solance

 

 

0210 19 10

Bok bekonowy lub szpencer

68,7 €/100 kg/net

0210 19 20

Bok trzyćwierciowy lub środki

75,1 €/100 kg/net

0210 19 30

Przodki i ich kawałki

60,1 €/100 kg/net

0210 19 40

Schaby i ich kawałki

86,9 €/100 kg/net

0210 19 50

Pozostałe

86,9 €/100 kg/net

 

Suszone lub wędzone

 

 

0210 19 60

Przodki i ich kawałki

119 €/100 kg/net

0210 19 70

Schaby i ich kawałki

149,6 €/100 kg/net

 

Pozostałe

 

 

0210 19 81

Bez kości

151,2 €/100 kg/net

0210 19 89

Pozostałe

151,2 €/100 kg/net

0210 19 90

Pozostałe

15,4

0210 20

Mięso z bydła

 

 

0210 20 10

Z kośćmi

15,4 + 265,2 €/100 kg/net

0210 20 90

Bez kości

15,4 + 303,4 €/100 kg/net

 

Pozostałe, włączając jadalne mąki i mączki, z mięsa lub podrobów

 

 

0210 91 00

Z naczelnych

15,4

0210 92 00

Z wielorybów, delfinów i morświnów (ssaki z rzędu waleni); z manatów i krów morskich (ssaki z rzędu syren)

15,4

0210 93 00

Z gadów (włączając z węży i z żółwi)

15,4

0210 99

Pozostałe

 

 

 

Mięso

 

 

0210 99 10

Z koni, solone, w solance lub suszone

6,4

 

Z owiec i kóz

 

 

0210 99 21

Z kośćmi

222,7 €/100 kg/net

0210 99 29

Bez kości

311,8 €/100 kg/net

0210 99 31

Z reniferów

15,4

0210 99 39

Pozostałe

15,4

 

Podroby

 

 

 

Ze świń domowych

 

 

0210 99 41

Wątroby

64,9 €/100 kg/net

0210 99 49

Pozostałe

47,2 €/100 kg/net

 

Z bydła

 

 

0210 99 51

Przepona gruba i przepona cienka

15,4 + 303,4 €/100 kg/net

0210 99 59

Pozostałe

12,8

0210 99 60

Z owiec i kóz

15,4

 

Pozostałe

 

 

 

Wątróbki drobiowe

 

 

0210 99 71

Wątróbki otłuszczone, z gęsi lub z kaczek, solone lub w solance

bez cła

0210 99 79

Pozostałe

6,4

0210 99 80

Pozostałe

15,4

0210 99 90

Mąki i mączki, jadalne, z mięsa lub podrobów

15,4 + 303,4 €/100 kg/net

DZIAŁ 3

RYBY I SKORUPIAKI, MIĘCZAKI I POZOSTAŁE BEZKRĘGOWCE WODNE

Uwagi

1.

Niniejszy dział nie obejmuje:

a)

ssaków objętych pozycją 0106;

b)

mięsa ssaków objętych pozycją 0106 (pozycja 0208 lub 0210);

c)

ryb (włącznie z ich wątróbkami, ikrą i mleczem) lub skorupiaków, mięczaków lub pozostałych bezkręgowców wodnych, martwych i nienadających się lub nieodpowiednich do spożycia przez ludzi z powodu ich gatunku albo stanu (dział 5); mąki, mączek lub granulek, z ryb lub ze skorupiaków, mięczaków lub pozostałych bezkręgowców wodnych, nienadających się do spożycia przez ludzi (pozycja 2301);

d)

kawioru lub namiastek kawioru przygotowanych z ikry (pozycja 1604).

2.

W niniejszym dziale określenie „granulki” oznacza produkty, które zostały zaglomerowane albo bezpośrednio przez sprasowanie, albo przez dodanie małej ilości środka wiążącego.

Kod CN

Wyszczególnienie

Stawka celna konwencyjna (%)

Uzupełniająca jednostka miary

(1)

(2)

(3)

(4)

0301

Ryby żywe

 

 

0301 10

Ryby ozdobne

 

 

0301 10 10

Słodkowodne

bez cła

0301 10 90

Morskie

7,5

 

Pozostałe ryby żywe

 

 

0301 91

Pstrąg i troć (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache i Oncorhynchus chrysogaster)

 

 

0301 91 10

Z gatunku Oncorhynchus apache lub Oncorhynchus chrysogaster

8

0301 91 90

Pozostałe

12

0301 92 00

Węgorz (Anguilla spp.)

bez cła

0301 93 00

Karp

8

0301 99

Pozostałe

 

 

 

Ryby słodkowodne

 

 

0301 99 11

Łososie pacyficzne (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou i Oncorhynchus rhodurus), łosoś atlantycki (Salmo salar) i głowacica (Hucho hucho)

2

0301 99 19

Pozostałe

8

0301 99 90

Ryby morskie

16

0302

Ryby świeże lub schłodzone, z wyłączeniem filetów rybnych oraz pozostałego mięsa rybiego, objętych pozycją 0304

 

 

 

Łososiowate, z wyłączeniem wątróbek, ikry i mleczu

 

 

0302 11

Pstrąg i troć (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache i Oncorhynchus chrysogaster)

 

 

0302 11 10

Z gatunku Oncorhynchus apache lub Oncorhynchus chrysogaster

8

0302 11 20

Z gatunku Oncorhynchus mykiss, z głowami i skrzelami, wypatroszone, o masie większej niż 1,2 kg każdy, lub pozbawione głowy, oskrobane i wypatroszone, o masie większej niż 1 kg każdy

12

0302 11 80

Pozostałe

12

0302 12 00

Łosoś pacyficzny (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou i Oncorhynchus rhodurus), łosoś atlantycki (Salmo salar) i głowacica (Hucho hucho)

2

0302 19 00

Pozostałe

8

 

Płastugi (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae i Citharidae), z wyłączeniem wątróbek, ikry i mleczu

 

 

0302 21

Halibut (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis)

 

 

0302 21 10

Halibut niebieski (Reinhardtius hippoglossoides)

8

0302 21 30

Halibut biały (Hippoglossus hippoglossus)

8

0302 21 90

Halibut pacyficzny (Hippoglossus stenolepis)

15

0302 22 00

Gładzica (Pleuronectes platessa)

7,5

0302 23 00

Sola (Solea spp.)

15

0302 29

Pozostałe

 

 

0302 29 10

Smuklica (Lepidorhombus spp.)

15

0302 29 90

Pozostałe

15

 

Tuńczyki (z rodzaju Thunnus), latający lub paskowany bonito [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis], z wyłączeniem wątróbek, ikry i mleczu

 

 

0302 31

Albakora lub tuńczyk biały (Thunnus alalunga)

 

 

0302 31 10

Do przemysłowej produkcji wyrobów objętych pozycją 1604 (19)

22 (20)  (21)

0302 31 90

Pozostałe

22 (21)

0302 32

Tuńczyk żółtopłetwy (Thunnus albacares)

 

 

0302 32 10

Do przemysłowej produkcji wyrobów objętych pozycją 1604 (19)

22 (20)  (21)

0302 32 90

Pozostałe

22 (21)

0302 33

Latający lub paskowany bonito

 

 

0302 33 10

Do przemysłowej produkcji wyrobów objętych pozycją 1604 (19)

22 (20)  (21)

0302 33 90

Pozostałe

22 (21)

0302 34

Opastun (Thunnus obesus)

 

 

0302 34 10

Do przemysłowej produkcji wyrobów objętych pozycją 1604 (19)

22 (20)  (21)

0302 34 90

Pozostałe

22 (21)

0302 35

Tuńczyk (zwykły) (Thunnus thynnus)

 

 

0302 35 10

Do przemysłowej produkcji wyrobów objętych pozycją 1604 (19)

22 (20)  (21)

0302 35 90

Pozostałe

22 (21)

0302 36

Tuńczyk południowy (makoja) (Thunnus maccoyii)

 

 

0302 36 10

Do przemysłowej produkcji wyrobów objętych pozycją 1604 (19)

22 (20)  (21)

0302 36 90

Pozostałe

22 (21)

0302 39

Pozostałe

 

 

0302 39 10

Do przemysłowej produkcji wyrobów objętych pozycją 1604 (19)

22 (20)  (21)

0302 39 90

Pozostałe

22 (21)

0302 40 00

Śledzie (Clupea harengus, Clupea pallasii), z wyłączeniem wątróbek, ikry i mleczu

 (22)

0302 50

Dorsz (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus), z wyłączeniem wątróbek, ikry i mleczu

 

 

0302 50 10

Z gatunku Gadus morhua

12

0302 50 90

Pozostałe

12

 

Pozostałe ryby, z wyłączeniem wątróbek, ikry i mleczu

 

 

0302 61

Sardynki (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), sardynela (Sardinella spp.), brisling lub szprot (Sprattus sprattus)

 

 

0302 61 10

Sardynki z gatunku Sardina pilchardus

23

0302 61 30

Sardynki z rodzaju Sardinops; sardynela (Sardinella spp.)

15

0302 61 80

Brisling lub szprot (Sprattus sprattus)

 (23)

0302 62 00

Łupacz (plamiak) (Melanogrammus aeglefinus)

7,5

0302 63 00

Czarniak (Pollachius virens)

7,5

0302 64 00

Makrele (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus)

 (24)

0302 65

Koleń i pozostałe rekiny

 

 

0302 65 20

Koleń z gatunku Squalus acanthias

6

0302 65 50

Rekinek z gatunku Scyliorhinus spp.

6

0302 65 90

Pozostałe

8

0302 66 00

Węgorze (Anguilla spp.)

bez cła

0302 69

Pozostałe

 

 

 

Ryby słodkowodne

 

 

0302 69 11

Karp

8

0302 69 19

Pozostałe

8

 

Ryby morskie

 

 

 

Ryby z rodzaju Euthynnus, inne niż latający lub paskowany bonito [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis] objęty podpozycją 0302 33

 

 

0302 69 21

Do przemysłowej produkcji wyrobów objętych pozycją 1604 (19)

22 (20)  (21)

0302 69 25

Pozostałe

22 (21)

 

Karmazyn (Sebastes spp.)

 

 

0302 69 31

Z gatunku Sebastes marinus

7,5

0302 69 33

Pozostałe

7,5

0302 69 35

Ryby z gatunku Boreogadus saida

12

0302 69 41

Witlinek (Merlangius merlangus)

7,5

0302 69 45

Molwa (Molva spp.)

7,5

0302 69 51

Mintaj (Theragra chalcogramma) i rdzawiec (Pollachius pollachius)

7,5

0302 69 55

Sardela (Engraulis spp.)

15

0302 69 61

Kielec (właściwy) i morlesz (Dentex dentex i Pagellus spp.)

15

 

Morszczuk i widłak (Merluccius spp., Urophycis spp.)

 

 

 

Morszczuk z rodzaju Merluccius

 

 

0302 69 66

Morszczuk kapski (Merluccius capensis) i morszczuk głębokowodny (Merluccius paradoxus)

15

0302 69 67

Morszczuk australijski (Merluccius australis)

15

0302 69 68

Pozostałe

15 (21)

0302 69 69

Widłak z rodzaju Urophycis

15

0302 69 75

Brama (Brama spp.)

15

0302 69 81

Żabnica (Lophius spp.)

15

0302 69 85

Błękitek (Micromesistius poutassou lub Gadus poutassou)

7,5

0302 69 86

Błękitek południowy (Micromesistius australis)

7,5

0302 69 87

Miecznik (Xiphias gladius)

15

0302 69 88

Antar (Dissostichus spp.)

15

0302 69 91

Ostrobok (Caranx trachurus, Trachurus trachurus)

15

0302 69 92

Kinglip chilijski (Genypterus blacodes)

7,5

0302 69 94

Labraks (moron) (Dicentrarchus labrax)

15

0302 69 95

Dorada (sparus złotogłowy) (Sparus aurata)

15

0302 69 99

Pozostałe

15

0302 70 00

Wątróbki, ikry i mlecze

10

0303

Ryby zamrożone, z wyłączeniem filetów rybnych oraz pozostałego mięsa rybiego, objętych pozycją 0304

 

 

 

Łosoś pacyficzny (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou i Oncorhynchus rhodurus), z wyłączeniem wątróbek, ikry i mleczu

 

 

0303 11 00

Nerka (łosoś nerka) (Oncorhynchus nerka)

2

0303 19 00

Pozostałe

2

 

Pozostałe łososiowate, z wyłączeniem wątróbek, ikry i mleczu

 

 

0303 21

Pstrąg i troć (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache i Oncorhynchus chrysogaster)

 

 

0303 21 10

Z gatunku Oncorhynchus apache lub Oncorhynchus chrysogaster

9

0303 21 20

Z gatunku Oncorhynchus mykiss, z głowami i skrzelami, wypatroszone, o masie większej niż 1,2 kg każdy, lub pozbawione głowy, oskrobane i wypatroszone, o masie większej niż 1 kg każdy

12

0303 21 80

Pozostałe

12

0303 22 00

Łosoś atlantycki (Salmo salar) i głowacica (Hucho hucho)

2

0303 29 00

Pozostałe

9 (21)

 

Płastugi (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae i Citharidae), z wyłączeniem wątróbek, ikry i mleczu

 

 

0303 31

Halibut (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis)

 

 

0303 31 10

Halibut niebieski (Reinhardtius hippoglossoides)

7,5

0303 31 30

Halibut biały (Hippoglossus hippoglossus)

7,5

0303 31 90

Halibut pacyficzny (Hippoglossus stenolepis)

15

0303 32 00

Gładzica (Pleuronectes platessa)

15

0303 33 00

Sola (Solea spp.)

7,5

0303 39

Pozostałe

 

 

0303 39 10

Flądra (Platichthys flesus)

7,5

0303 39 30

Ryby z rodzaju Rhombosolea

7,5

0303 39 70

Pozostałe

15

 

Tuńczyki (z rodzaju Thunnus), latający lub paskowany bonito [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis], z wyłączeniem wątróbek, ikry i mleczu

 

 

0303 41

Albakora lub tuńczyk biały (Thunnus alalunga)

 

 

 

Do przemysłowej produkcji wyrobów objętych pozycją 1604 (19)

 

 

0303 41 11

Całe

22 (20)  (21)

0303 41 13

Oskrobane i wypatroszone

22 (20)  (21)

0303 41 19

Pozostałe (np. bez głów)

22 (20)  (21)

0303 41 90

Pozostałe

22 (21)

0303 42

Tuńczyk żółtopłetwy (Thunnus albacares)

 

 

 

Do przemysłowej produkcji wyrobów objętych pozycją 1604 (19)

 

 

 

Cały

 

 

0303 42 12

O masie większej niż 10 kg każdy

20 (20)  (21)

0303 42 18

Pozostały

20 (20)  (21)

 

Oskrobany i wypatroszony

 

 

0303 42 32

O masie większej niż 10 kg każdy

22 (20)  (21)

0303 42 38

Pozostały

22 (20)  (21)

 

Pozostały (np. bez głów)

 

 

0303 42 52

O masie większej niż 10 kg każdy

22 (20)  (21)

0303 42 58

Pozostały

22 (20)  (21)

0303 42 90

Pozostały

22 (21)

0303 43

Latający lub paskowany bonito

 

 

 

Do przemysłowej produkcji wyrobów objętych pozycją 1604 (19)

 

 

0303 43 11

Cały

22 (20)  (21)

0303 43 13

Oskrobany i wypatroszony

22 (20)  (21)

0303 43 19

Pozostały (np. bez głów)

22 (20)  (21)

0303 43 90

Pozostały

22 (21)

0303 44

Opastun (Thunnus obesus)

 

 

 

Do przemysłowej produkcji wyrobów objętych pozycją 1604 (19)

 

 

0303 44 11

Cały

22 (20)  (21)

0303 44 13

Oskrobany i wypatroszony

22 (20)  (21)

0303 44 19

Pozostały (np. bez głów)

22 (20)  (21)

0303 44 90

Pozostały

22 (21)

0303 45

Tuńczyk (zwykły) (Thunnus thynnus)

 

 

 

Do przemysłowej produkcji wyrobów objętych pozycją 1604 (19)

 

 

0303 45 11

Cały

22 (20)  (21)

0303 45 13

Oskrobany i wypatroszony

22 (20)  (21)

0303 45 19

Pozostały (np. bez głów)

22 (20)  (21)

0303 45 90

Pozostały

22 (21)

0303 46

Tuńczyk południowy (makoja) (Thunnus maccoyii)

 

 

 

Do przemysłowej produkcji wyrobów objętych pozycją 1604 (19)

 

 

0303 46 11

Cały

22 (20)  (21)

0303 46 13

Oskrobany i wypatroszony

22 (20)  (21)

0303 46 19

Pozostały (np. bez głów)

22 (20)  (21)

0303 46 90

Pozostały

22 (21)

0303 49

Pozostałe

 

 

 

Do przemysłowej produkcji wyrobów objętych pozycją 1604 (19)

 

 

0303 49 31

Całe

22 (20)  (21)

0303 49 33

Oskrobane i wypatroszone

22 (20)  (21)

0303 49 39

Pozostałe (np. bez głów)

22 (20)  (21)

0303 49 80

Pozostałe

22 (21)

0303 50 00

Śledzie (Clupea harengus, Clupea pallasii), z wyłączeniem wątróbek, ikry i mleczu

 (22)

0303 60

Dorsz (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus), z wyłączeniem wątróbek, ikry i mleczu

 

 

0303 60 11

Z gatunku Gadus morhua

12

0303 60 19

Z gatunku Gadus ogac

12

0303 60 90

Z gatunku Gadus macrocephalus

12

 

Pozostałe ryby, z wyłączeniem wątróbek, ikry i mleczu

 

 

0303 71

Sardynki (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), sardynela (Sardinella spp.), brisling lub szprot (Sprattus sprattus)

 

 

0303 71 10

Sardynki z gatunku Sardina pilchardus

23

0303 71 30

Sardynki z rodzaju Sardinops; sardynela (Sardinella spp.)

15

0303 71 80

Brisling lub szprot (Sprattus sprattus)

 (23)

0303 72 00

Łupacz (plamiak) (Melanogrammus aeglefinus)

7,5

0303 73 00

Czarniak (Pollachius virens)

7,5

0303 74

Makrele (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus)

 

 

0303 74 30

Z gatunku Scomber scombrus lub Scomber japonicus

 (24)

0303 74 90

Z gatunku Scomber australasicus

15

0303 75

Koleń i pozostałe rekiny

 

 

0303 75 20

Koleń z gatunku Squalus acanthias

6

0303 75 50

Rekinek z gatunku Scyliorhinus spp.

6

0303 75 90

Pozostałe

8

0303 76 00

Węgorze (Anguilla spp.)

bez cła

0303 77 00

Labraks (moron) i labraks centkowany (Dicentrarchus labrax, Dicentrarchus punctatus)

15

0303 78

Morszczuk i widłak (Merluccius spp., Urophycis spp.)

 

 

 

Morszczuk z rodzaju Merluccius

 

 

0303 78 11

Morszczuk kapski (Merluccius capensis) i morszczuk głębokowodny (Merluccius paradoxus)

15

0303 78 12

Morszczuk argentyński (Merluccius hubbsi)

15

0303 78 13

Morszczuk australijski (Merluccius australis)

15

0303 78 19

Pozostały

15 (21)

0303 78 90

Widłak z rodzaju Urophycis

15

0303 79

Pozostałe

 

 

 

Ryby słodkowodne

 

 

0303 79 11

Karp

8

0303 79 19

Pozostałe

8

 

Ryby morskie

 

 

 

Ryby z rodzaju Euthynnus, inne niż latający lub paskowany bonito [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis] objęty podpozycją 0303 43

 

 

 

Do przemysłowej produkcji wyrobów objętych pozycją 1604 (19)

 

 

0303 79 21

Całe

22 (20)  (21)

0303 79 23

Oskrobane i wypatroszone

22 (20)  (21)

0303 79 29

Pozostałe (na przykład „bez głów”)

22 (20)  (21)

0303 79 31

Pozostałe

22 (21)

 

Karmazyn (Sebastes spp.)

 

 

0303 79 35

Z gatunku Sebastes marinus

7,5

0303 79 37

Pozostałe

7,5

0303 79 41

Ryby z gatunku Boreogadus saida

12

0303 79 45

Witlinek (Merlangius merlangus)

7,5

0303 79 51

Molwa (Molva spp.)

7,5

0303 79 55

Mintaj (Theragra chalcogramma) i rdzawiec (Pollachius pollachius)

15

0303 79 58

Ryby z gatunku Orcynopsis unicolor

 (25)

0303 79 65

Sardela (Engraulis spp.)

15

0303 79 71

Kielec (właściwy) i morlesz (Dentex dentex i Pagellus spp.)

15

0303 79 75

Brama (Brama spp.)

15

0303 79 81

Żabnica (Lophius spp.)

15

0303 79 83

Błękitek (Micromesistius poutassou lub Gadus poutassou)

7,5

0303 79 85

Błękitek południowy (Micromesistius australis)

7,5

0303 79 87

Miecznik (Xiphias gladius)

7,5

0303 79 88

Antar (Dissostichus spp.)

15

0303 79 91

Ostrobok (Caranx trachurus, Trachurus trachurus)

15

0303 79 92

Buławik nowozelandzki (miruna nowozelandzka) (Macruronus novaezealandiae)

7,5

0303 79 93

Kinglip chilijski (Genypterus blacodes)

7,5

0303 79 94

Ryby z gatunku Pelotreis flavilatus lub Peltorhamphus novaezealandiae

7,5

0303 79 98

Pozostałe

15

0303 80

Wątróbki, ikry i mlecze

 

 

0303 80 10

Ikry i mlecze, do produkcji kwasu dezoksyrybonukleinowego lub siarczanu protaminy (19)

bez cła

0303 80 90

Pozostałe

10

0304

Filety rybne i pozostałe mięso rybie (nawet rozdrobnione), świeże, schłodzone lub zamrożone

 

 

0304 10

Świeże lub schłodzone

 

 

 

Filety

 

 

 

Z ryb słodkowodnych

 

 

0304 10 13

Z łososia pacyficznego (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou i Oncorhynchus rhodurus), z łososia atlantyckiego (Salmo salar) i z głowacicy (Hucho hucho)

2

 

Z pstrągów i troci z gatunków Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita i Oncorhynchus gilae

 

 

0304 10 15

Z gatunku Oncorhynchus mykiss, o masie większej niż 400 g każdy

12

0304 10 17

Pozostałe

12

0304 10 19

Z pozostałych ryb słodkowodnych

9

 

Pozostałe

 

 

0304 10 31

Z dorszy (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) i z ryb z gatunku Boreogadus saida

18

0304 10 33

Z czarniaka (Pollachius virens)

18

0304 10 35

Z karmazyna (Sebastes spp.)

18

0304 10 38

Pozostałe

18

 

Pozostałe mięso rybie (nawet rozdrobnione)

 

 

0304 10 91

Z ryb słodkowodnych

8

 

Pozostałe

 

 

0304 10 97

Płaty śledziowe

 (22)

0304 10 98

Pozostałe

15 (21)

0304 20

Filety zamrożone

 

 

 

Z ryb słodkowodnych

 

 

0304 20 13

Z łososia pacyficznego (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou i Oncorhynchus rhodurus), z łososia atlantyckiego (Salmo salar) i z głowacicy (Hucho hucho)

2

 

Z pstrągów i troci z gatunków Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita i Oncorhynchus gilae

 

 

0304 20 15

Z gatunku Oncorhynchus mykiss, o masie większej niż 400 g każdy

12

0304 20 17

Pozostałe

12

0304 20 19

Z pozostałych ryb słodkowodnych

9

 

Pozostałe

 

 

 

Z dorszy (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) i z ryb z gatunku Boreogadus saida

 

 

0304 20 21

Z dorsza pacyficznego z gatunku Gadus macrocephalus

7,5

0304 20 29

Pozostałe

7,5

0304 20 31

Z czarniaka (Pollachius virens)

7,5

0304 20 33

Z łupacza (plamiaka) (Melanogrammus aeglefinus)

7,5

 

Z karmazyna (Sebastes spp.)

 

 

0304 20 35

Z gatunku Sebastes marinus

7,5

0304 20 37

Pozostałe

7,5

0304 20 41

Z witlinka (Merlangius merlangus)

7,5

0304 20 43

Z molwy (Molva spp.)

7,5

0304 20 45

Z tuńczyka (z rodzaju Thunnus) i z ryb z rodzaju Euthynnus

18

 

Z makreli (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus) i z ryb z gatunku Orcynopsis unicolor

 

 

0304 20 51

Z makreli z gatunku Scomber australasicus

15

0304 20 53

Pozostałe

15

 

Z morszczuka i z widłaka (Merluccius spp., Urophycis spp.)

 

 

 

Z morszczuka z rodzaju Merluccius

 

 

0304 20 55

Z morszczuka kapskiego (Merluccius capensis) i z morszczuka głębinowego (Merluccius paradoxus)

7,5

0304 20 56

Z morszczuka argentyńskiego (Merluccius hubbsi)

7,5

0304 20 58

Pozostałe

7,5

0304 20 59

Z widłaka z rodzaju Urophycis

7,5

 

Z kolenia i pozostałych rekinów

 

 

0304 20 61

Z kolenia i z rekinka (Squalus acanthias i Scyliorhinus spp.)

7,5

0304 20 69

Z pozostałych rekinów

7,5

0304 20 71

Z gładzicy (Pleuronectes platessa)

7,5

0304 20 73

Z flądry (Platichthys flesus)

7,5

0304 20 75

Ze śledzi (Clupea harengus, Clupea pallasii)

15

0304 20 79

Ze smuklicy (Lepidorhombus spp.)

15

0304 20 83

Z żabnicy (Lophius spp.)

15

0304 20 85

Z mintaja (Theragra chalcogramma)

15

0304 20 87

Z miecznika (Xiphias gladius)

7,5

0304 20 88

Z antara (Dissostichus spp.)

15

0304 20 91

Z buławika nowozelandzkiego (miruny nowozelandzkiej) (Macruronus novaezealandiae)

7,5

0304 20 94

Z pozostałych

15 (21)

0304 90

Pozostałe

 

 

0304 90 05

Z surimi

15

 

Pozostałe

 

 

0304 90 10

Z ryb słodkowodnych

8

 

Z pozostałych

 

 

0304 90 22

Ze śledzi (Clupea harengus, Clupea pallasii)

 (22)

0304 90 31

Z karmazyna (Sebastes spp.)

8

 

Z dorszy (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) i z ryb z gatunku Boreogadus saida

 

 

0304 90 35

Z dorsza pacyficznego z gatunku Gadus macrocephalus

7,5

0304 90 38

Z dorsza z gatunku Gadus morhua

7,5

0304 90 39

Z pozostałych

7,5

0304 90 41

Z czarniaka (Pollachius virens)

7,5

0304 90 45

Z łupacza (plamiaka) (Melanogrammus aeglefinus)

7,5

0304 90 48

Z morszczuka i z widłaka (Merluccius spp., Urophycis spp.)

7,5

0304 90 51

Ze smuklicy (Lepidorhombus spp.)

15

0304 90 55

Z bramy (Brama spp.)

15

0304 90 57

Z żabnicy (Lophius spp.)

7,5

0304 90 59

Z błękitka (Micromesistius poutassou lub Gadus poutassou)

7,5

0304 90 61

Z mintaja (Theragra chalcogramma)

7,5

0304 90 65

Z miecznika (Xiphias gladius)

7,5

0304 90 97

Z pozostałych

7,5

0305

Ryby suszone, solone lub w solance; ryby wędzone, nawet gotowane przed lub podczas procesu wędzenia; mąki, mączki i granulki, z ryb, nadające się do spożycia przez ludzi

 

 

0305 10 00

Mąki, mączki i granulki, z ryb, nadające się do spożycia przez ludzi

13

0305 20 00

Wątróbki, ikra i mlecz, z ryb, suszone, wędzone, solone lub w solance

11

0305 30

Filety rybne, suszone, solone lub w solance, ale niewędzone

 

 

 

Z dorszy (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) i z ryb z gatunku Boreogadus saida

 

 

0305 30 11

Z dorsza pacyficznego z gatunku Gadus macrocephalus

16

0305 30 19

Pozostałe

20

0305 30 30

Z łososia pacyficznego (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou i Oncorhynchus rhodurus), z łososia atlantyckiego (Salmo salar) i z głowacicy (Hucho hucho), solonych lub w solance

15

0305 30 50

Z halibuta niebieskiego (Reinhardtius hippoglossoides), solonego lub w solance

15

0305 30 90

Pozostałe

16

 

Ryby wędzone, włącznie z filetami

 

 

0305 41 00

Łosoś pacyficzny (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou i Oncorhynchus rhodurus), łosoś atlantycki (Salmo salar) i głowacica (Hucho hucho)

13

0305 42 00

Śledzie (Clupea harengus, Clupea pallasii)

10

0305 49

Pozostałe

 

 

0305 49 10

Halibut niebieski (Reinhardtius hippoglossoides)

15

0305 49 20

Halibut biały (Hippoglossus hippoglossus)

16

0305 49 30

Makrele (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus)

14

0305 49 45

Pstrąg i troć (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache i Oncorhynchus chrysogaster)

14

0305 49 50

Węgorze (Anguilla spp.)

14

0305 49 80

Pozostałe

14

 

Ryby suszone, nawet solone, ale niewędzone

 

 

0305 51

Dorsz (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)

 

 

0305 51 10

Suszony, niesolony

13 (21)

0305 51 90

Suszony, solony

13 (21)

0305 59

Pozostałe

 

 

 

Ryby z gatunku Boreogadus saida

 

 

0305 59 11

Suszone, niesolone

13 (21)

0305 59 19

Suszone, solone

13 (21)

0305 59 30

Śledzie (Clupea harengus, Clupea pallasii)

12

0305 59 50

Sardela (Engraulis spp.)

10

0305 59 70

Halibut biały (Hippoglossus hippoglossus)

15

0305 59 80

Pozostałe

12

 

Ryby solone, ale niesuszone ani niewędzone, i ryby w solance

 

 

0305 61 00

Śledzie (Clupea harengus, Clupea pallasii)

12

0305 62 00

Dorsz (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)

13 (21)

0305 63 00

Sardela (Engraulis spp.)

10

0305 69

Pozostałe

 

 

0305 69 10

Ryby z gatunku Boreogadus saida

13 (21)

0305 69 30

Halibut biały (Hippoglossus hippoglossus)

15

0305 69 50

Łosoś pacyficzny (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou i Oncorhynchus rhodurus), łosoś atlantycki (Salmo salar) i głowacica (Hucho hucho)

11

0305 69 80

Pozostałe

12

0306

Skorupiaki, nawet w skorupach, żywe, świeże, schłodzone, zamrożone, suszone, solone lub w solance; skorupiaki w skorupach, gotowane na parze lub w wodzie, nawet schłodzone, zamrożone, suszone, solone lub w solance; mąki, mączki i granulki, ze skorupiaków, nadające się do spożycia przez ludzi

 

 

 

Zamrożone

 

 

0306 11

Langusty i pozostałe raki morskie (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.)

 

 

0306 11 10

Szyjki raków morskich

12,5

0306 11 90

Pozostałe

12,5

0306 12

Homary (Homarus spp.)

 

 

0306 12 10

Całe

6

0306 12 90

Pozostałe

16

0306 13

Krewetki

 

 

0306 13 10

Z rodziny Pandalidae

12

0306 13 30

Krewetki z rodzaju Crangon

18

0306 13 40

Krewetki różowe głębinowe (Parapenaeus longirostris)

12

0306 13 50

Krewetki z rodzaju Penaeus

12

0306 13 80

Pozostałe

12

0306 14

Kraby

 

 

0306 14 10

Kraby z gatunków Paralithodes camchaticus, Chionoecetes spp. i Callinectes sapidus

7,5

0306 14 30

Kraby z gatunku Cancer pagurus

7,5

0306 14 90

Pozostałe

7,5

0306 19

Pozostałe, włączając mąki, mączki i granulki, ze skorupiaków, nadające się do spożycia przez ludzi

 

 

0306 19 10

Raki słodkowodne

7,5

0306 19 30

Homarzec (nerczan) (Nephrops norvegicus)

12

0306 19 90

Pozostałe

12

 

Niezamrożone

 

 

0306 21 00

Langusty i pozostałe raki morskie (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.)

12,5

0306 22

Homary (Homarus spp.)

 

 

0306 22 10

Żywe

8

 

Pozostałe

 

 

0306 22 91

Całe

8

0306 22 99

Pozostałe

10

0306 23

Krewetki

 

 

0306 23 10

Z rodziny Pandalidae

12

 

Krewetki z rodzaju Crangon

 

 

0306 23 31

Świeże, schłodzone lub gotowane na parze lub w wodzie

18

0306 23 39

Pozostałe

18

0306 23 90

Pozostałe

12

0306 24

Kraby

 

 

0306 24 30

Kraby z gatunku Cancer pagurus

7,5

0306 24 80

Pozostałe

7,5

0306 29

Pozostałe, włączając mąki, mączki i granulki, ze skorupiaków, nadające się do spożycia przez ludzi

 

 

0306 29 10

Raki słodkowodne

7,5

0306 29 30

Homarzec (nerczan) (Nephrops norvegicus)

12

0306 29 90

Pozostałe

12

0307

Mięczaki, nawet w skorupach, żywe, świeże, schłodzone, zamrożone, suszone, solone lub w solance; bezkręgowce wodne, inne niż skorupiaki i mięczaki, żywe, świeże, schłodzone, zamrożone, suszone, solone lub w solance; mąki, mączki i granulki, z bezkręgowców wodnych innych niż skorupiaki, nadające się do spożycia przez ludzi

 

 

0307 10

Ostrygi

 

 

0307 10 10

Ostrygi płaskie (z rodzaju Ostrea), żywe i o masie (włącznie z muszlą) nie większej niż 40 g każda

bez cła

0307 10 90

Pozostałe

9

 

Przegrzebki, włącznie z przegrzebkami królowej, z rodzaju Pecten, Chlamys lub Placopecten

 

 

0307 21 00

Żywe, świeże lub schłodzone

8

0307 29

Pozostałe

 

 

0307 29 10

Muszle św. Jakuba (Pecten maximus), zamrożone

8

0307 29 90

Pozostałe

8

 

Małże (jadalne) (Mytilus spp., Perna spp.)

 

 

0307 31

Żywe, świeże lub schłodzone

 

 

0307 31 10

Mytilus spp.

10

0307 31 90

Perna spp.

8

0307 39

Pozostałe

 

 

0307 39 10

Mytilus spp.

10

0307 39 90

Perna spp.

8

 

Mątwy (Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola spp.) i kałamarnice (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.)

 

 

0307 41

Żywe, świeże lub schłodzone

 

 

0307 41 10

Mątwy (Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola spp.)

8

 

Kałamarnice (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.)

 

 

0307 41 91

Loligo spp., Ommastrephes sagittatus

6

0307 41 99

Pozostałe

8

0307 49

Pozostałe

 

 

 

Zamrożone

 

 

 

Mątwy (Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola spp.)

 

 

 

Z rodzaju Sepiola

 

 

0307 49 01

Mątwa mniejsza (Sepiola rondeleti)

6

0307 49 11

Pozostałe

8

0307 49 18

Pozostałe

8

 

Kałamarnice (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.)

 

 

 

Loligo spp.

 

 

0307 49 31

Loligo vulgaris

6

0307 49 33

Loligo pealei

6

0307 49 35

Loligo patagonica

6

0307 49 38

Pozostałe

6

0307 49 51

Ommastrephes sagittatus

6

0307 49 59

Pozostałe

8

 

Pozostałe

 

 

0307 49 71

Mątwy (Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola spp.)

8

 

Kałamarnice (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.)

 

 

0307 49 91

Loligo spp., Ommastrephes sagittatus

6

0307 49 99

Pozostałe

8

 

Ośmiornice (Octopus spp.)

 

 

0307 51 00

Żywe, świeże lub schłodzone

8

0307 59

Pozostałe

 

 

0307 59 10

Zamrożone

8

0307 59 90

Pozostałe

8

0307 60 00

Ślimaki, inne niż ślimaki morskie

bez cła

 

Pozostałe, włączając mąki, mączki i granulki, z bezkręgowców wodnych innych niż skorupiaki, nadające się do spożycia przez ludzi

 

 

0307 91 00

Żywe, świeże lub schłodzone

11

0307 99

Pozostałe

 

 

 

Zamrożone

 

 

0307 99 11

Illex spp.

8

0307 99 13

Naga venus i pozostałe gatunki z rodziny Veneridae

8

0307 99 15

Meduzy (Rhopilema spp.)

bez cła

0307 99 18

Pozostałe

11

0307 99 90

Pozostałe

11

DZIAŁ 4

PRODUKTY MLECZARSKIE; JAJA PTASIE; MIÓD NATURALNY; JADALNE PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO, GDZIE INDZIEJ NIEWYMIENIONE ANI NIEWŁĄCZONE

Uwagi

1.

Wyrażenie „mleko” oznacza mleko półtłuste oraz mleko częściowo lub całkowicie odtłuszczone.

2.

W pozycji 0405:

a)

określenie „masło” oznacza masło naturalne, masło z serwatki lub masło odtwarzane (świeże, solone lub zjełczałe, włączając masło w opakowaniach hermetycznych), otrzymywane wyłącznie z mleka o zawartości tłuszczu mlecznego 80 % masy lub więcej, jednak nie więcej niż 95 % masy, o maksymalnej zawartości suchej masy beztłuszczowej 2 % masy i o maksymalnej zawartości wody 16 % masy. Masło nie zawiera dodanych emulgatorów, ale może zawierać chlorek sodu, barwniki spożywcze, sole neutralizujące oraz kultury nieszkodliwych bakterii wytwarzających kwas mlekowy;

b)

wyrażenie „produkty mleczarskie do smarowania” oznacza nadające się do smarowania emulsje typu woda w oleju, zawierające tłuszcz mleka jako jedyny tłuszcz w tym produkcie, o zawartości tłuszczu mleka 39 % masy lub więcej, ale mniej niż 80 % masy.

3.

Produkty otrzymane przez zagęszczenie serwatki oraz z dodatkiem mleka lub tłuszczu mleka klasyfikuje się jako sery w pozycji 0406, pod warunkiem że posiadają trzy następujące właściwości:

a)

zawartość tłuszczu mleka w suchej masie 5 % masy lub więcej;

b)

zawartość suchej masy, co najmniej 70 % masy, ale nie przekracza 85 % masy;

c)

są uformowane lub można je formować.

4.

Niniejszy dział nie obejmuje:

a)

produktów otrzymywanych z serwatki, zawierających więcej niż 95 % masy laktozy, wyrażonej jako bezwodna laktoza, w przeliczeniu na suchą masę (pozycja 1702);

b)

albumin (włącznie z koncentratami z dwu lub więcej białek serwatki, zawierających więcej niż 80 % masy białek serwatki, w przeliczeniu na suchą masę) (pozycja 3502) lub globulin (pozycja 3504).

Uwagi do podpozycji

1.

W podpozycji 0404 10 wyrażenie „serwatka zmodyfikowana” oznacza produkty wytworzone ze składników serwatki, np. serwatkę, z której całkowicie lub częściowo odciągnięto laktozę, białko lub sole mineralne, serwatkę do której dodano jej składniki naturalne i produkty uzyskane przez zmieszanie naturalnych składników serwatki.

2.

W podpozycji 0405 10 określenie „masło” nie obejmuje masła odwodnionego lub ghee (podpozycja 0405 90).

Uwaga dodatkowa

1.

Stawki celne stosowane dla mieszanek objętych pozycjami od 0401 do 0406 powinny być następujące:

a)

dla mieszanek, w których jeden ze składników stanowi co najmniej 90 % masy, stosowana jest stawka celna odnosząca się do tego składnika;

b)

dla pozostałych mieszanek stosowana jest stawka celna odnosząca się do składnika posiadającego najwyższy poziom stawki celnej.

Kod CN

Wyszczególnienie

Stawka celna konwencyjna (%)

Uzupełniająca jednostka miary

(1)

(2)

(3)

(4)

0401

Mleko i śmietana, niezagęszczone ani niezawierające dodatku cukru lub innego środka słodzącego

 

 

0401 10

O zawartości tłuszczu nieprzekraczającej 1 % masy

 

 

0401 10 10

W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto nieprzekraczającej 2 litrów

13,8 €/100 kg/net

0401 10 90

Pozostałe

12,9 €/100 kg/net

0401 20

O zawartości tłuszczu przekraczającej 1 % masy, ale nieprzekraczającej 6 % masy

 

 

 

Nieprzekraczającej 3 % masy

 

 

0401 20 11

W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto nieprzekraczającej 2 litrów

18,8 €/100 kg/net

0401 20 19

Pozostałe

17,9 €/100 kg/net

 

Przekraczającej 3 % masy

 

 

0401 20 91

W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto nieprzekraczającej 2 litrów

22,7 €/100 kg/net

0401 20 99

Pozostałe

21,8 €/100 kg/net

0401 30

O zawartości tłuszczu przekraczającej 6 % masy

 

 

 

Nieprzekraczającej 21 % masy

 

 

0401 30 11

W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto nieprzekraczającej 2 litrów

57,5 €/100 kg/net

0401 30 19

Pozostałe

56,6 €/100 kg/net

 

Przekraczającej 21 % masy, ale nieprzekraczającej 45 % masy

 

 

0401 30 31

W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto nieprzekraczającej 2 litrów

110 €/100 kg/net

0401 30 39

Pozostałe

109,1 €/100 kg/net

 

Przekraczającej 45 % masy

 

 

0401 30 91

W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto nieprzekraczającej 2 litrów

183,7 €/100 kg/net

0401 30 99

Pozostałe

182,8 €/100 kg/net

0402

Mleko i śmietana, zagęszczone lub zawierające dodatek cukru lub innego środka słodzącego

 

 

0402 10

W proszku, granulkach lub w innej stałej postaci, o zawartości tłuszczu nieprzekraczającej 1,5 % masy

 

 

 

Niezawierające dodatku cukru ani innego środka słodzącego

 

 

0402 10 11

W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto nieprzekraczającej 2,5 kg

125,4 €/100 kg/net

0402 10 19

Pozostałe

118,8 €/100 kg/net (26)

 

Pozostałe

 

 

0402 10 91

W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto nieprzekraczającej 2,5 kg

1,19 €/kg + 27,5 €/100 kg/net (27)

0402 10 99

Pozostałe

1,19 €/kg + 21 €/100 kg/net (27)

 

W proszku, granulkach lub w innej stałej postaci, o zawartości tłuszczu przekraczającej 1,5 % masy

 

 

0402 21

Niezawierające dodatku cukru lub innego środka słodzącego

 

 

 

O zawartości tłuszczu nieprzekraczającej 27 % masy

 

 

0402 21 11

W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto nieprzekraczającej 2,5 kg

135,7 €/100 kg/net

 

Pozostałe

 

 

0402 21 17

O zawartości tłuszczu nieprzekraczającej 11 % masy

130,4 €/100 kg/net

0402 21 19

O zawartości tłuszczu przekraczającej 11 % masy, ale nieprzekraczającej 27 % masy

130,4 €/100 kg/net

 

O zawartości tłuszczu przekraczającej 27 % masy

 

 

0402 21 91

W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto nieprzekraczającej 2,5 kg

167,2 €/100 kg/net

0402 21 99

Pozostałe

161,9 €/100 kg/net

0402 29

Pozostałe

 

 

 

O zawartości tłuszczu nieprzekraczającej 27 % masy

 

 

0402 29 11

Mleko specjalne dla niemowląt, w hermetycznie zamkniętych pojemnikach, o zawartości netto nieprzekraczającej 500 g i o zawartości tłuszczu przekraczającej 10 % masy

1,31 €/kg + 22 €/100 kg/net (27)

 

Pozostałe

 

 

0402 29 15

W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto nieprzekraczającej 2,5 kg

1,31 €/kg + 22 €/100 kg/net (27)

0402 29 19

Pozostałe

1,31 €/kg + 16,8 €/100 kg/net (27)

 

O zawartości tłuszczu przekraczającej 27 % masy

 

 

0402 29 91

W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto nieprzekraczającej 2,5 kg

1,62 €/kg + 22 €/100 kg/net (27)

0402 29 99

Pozostałe

1,62 €/kg + 16,8 €/100 kg/net (27)

 

Pozostałe

 

 

0402 91

Niezawierające dodatku cukru lub innego środka słodzącego

 

 

 

O zawartości tłuszczu nieprzekraczającej 8 % masy

 

 

0402 91 11

W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto nieprzekraczającej 2,5 kg

34,7 €/100 kg/net

0402 91 19

Pozostałe

34,7 €/100 kg/net

 

O zawartości tłuszczu przekraczającej 8 % masy, ale nieprzekraczającej 10 % masy

 

 

0402 91 31

W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto nieprzekraczającej 2,5 kg

43,4 €/100 kg/net

0402 91 39

Pozostałe

43,4 €/100 kg/net

 

O zawartości tłuszczu przekraczającej 10 % masy, ale nieprzekraczającej 45 % masy

 

 

0402 91 51

W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto nieprzekraczającej 2,5 kg

110 €/100 kg/net

0402 91 59

Pozostałe

109,1 €/100 kg/net

 

O zawartości tłuszczu przekraczającej 45 % masy

 

 

0402 91 91

W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto nieprzekraczającej 2,5 kg

183,7 €/100 kg/net

0402 91 99

Pozostałe

182,8 €/100 kg/net

0402 99

Pozostałe

 

 

 

O zawartości tłuszczu nieprzekraczającej 9,5 % masy

 

 

0402 99 11

W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto nieprzekraczającej 2,5 kg

57,2 €/100 kg/net

0402 99 19

Pozostałe

57,2 €/100 kg/net

 

O zawartości tłuszczu przekraczającej 9,5 % masy, ale nieprzekraczającej 45 % masy

 

 

0402 99 31

W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto nieprzekraczającej 2,5 kg

1,08 €/kg + 19,4 €/100 kg/net (27)

0402 99 39

Pozostałe

1,08 €/kg + 18,5 €/100 kg/net (27)

 

O zawartości tłuszczu przekraczającej 45 % masy

 

 

0402 99 91

W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto nieprzekraczającej 2,5 kg

1,81 €/kg + 19,4 €/100 kg/net (27)

0402 99 99

Pozostałe

1,81 €/kg + 18,5 €/100 kg/net (27)

0403

Maślanka, mleko zsiadłe i śmietana ukwaszona, jogurt, kefir i inne sfermentowane lub zakwaszone mleko i śmietana, nawet zagęszczone lub zawierające dodatek cukru lub innego środka słodzącego, lub aromatycznego lub zawierające dodatek owoców, orzechów lub kakao

 

 

0403 10

Jogurt

 

 

 

Niearomatyzowany ani niezawierający dodatku owoców, orzechów lub kakao

 

 

 

Niezawierający dodatku cukru lub innego środka słodzącego, o zawartości tłuszczu

 

 

0403 10 11

Nieprzekraczającej 3 % masy

20,5 €/100 kg/net

0403 10 13

Przekraczającej 3 % masy, ale nieprzekraczającej 6 % masy

24,4 €/100 kg/net

0403 10 19

Przekraczającej 6 % masy

59,2 €/100 kg/net

 

Pozostały, o zawartości tłuszczu

 

 

0403 10 31

Nieprzekraczającej 3 % masy

0,17 €/kg + 21,1 €/100 kg/net (27)

0403 10 33

Przekraczającej 3 % masy, ale nieprzekraczającej 6 % masy

0,20 €/kg + 21,1 €/100 kg/net (27)

0403 10 39

Przekraczającej 6 % masy

0,54 €/kg + 21,1 €/100 kg/net (27)

 

Aromatyzowany lub zawierający dodatek owoców, orzechów lub kakao

 

 

 

W proszku, granulkach lub w innej stałej postaci, o zawartości tłuszczu mlecznego

 

 

0403 10 51

Nieprzekraczającej 1,5 % masy

8,3 + 95 €/100 kg/net

0403 10 53

Przekraczającej 1,5 % masy, ale nieprzekraczającej 27 % masy

8,3 + 130,4 €/100 kg/net

0403 10 59

Przekraczającej 27 % masy

8,3 + 168,8 €/100 kg/net

 

Pozostałe, o zawartości tłuszczu mlecznego

 

 

0403 10 91

Nieprzekraczającej 3 % masy

8,3 + 12,4 €/100 kg/net

0403 10 93

Przekraczającej 3 % masy, ale nieprzekraczającej 6 % masy

8,3 + 17,1 €/100 kg/net

0403 10 99

Przekraczającej 6 % masy

8,3 + 26,6 €/100 kg/net

0403 90

Pozostałe

 

 

 

Niearomatyzowane ani niezawierające dodatku owoców, orzechów lub kakao

 

 

 

W proszku, granulkach lub w innej stałej postaci

 

 

 

Niezawierające dodatku cukru lub innego środka słodzącego, o zawartości tłuszczu

 

 

0403 90 11

Nieprzekraczającej 1,5 % masy

100,4 €/100 kg/net

0403 90 13

Przekraczającej 1,5 % masy, ale nieprzekraczającej 27 % masy

135,7 €/100 kg/net

0403 90 19

Przekraczającej 27 % masy

167,2 €/100 kg/net

 

Pozostałe, o zawartości tłuszczu

 

 

0403 90 31

Nieprzekraczającej 1,5 % masy

0,95 €/kg + 22 €/100 kg/net (27)

0403 90 33

Przekraczającej 1,5 % masy, ale nieprzekraczającej 27 % masy

1,31 €/kg + 22 €/100 kg/net (27)

0403 90 39

Przekraczającej 27 % masy

1,62 €/kg + 22 €/100 kg/net (27)

 

Pozostałe

 

 

 

Niezawierające dodatku cukru lub innego środka słodzącego, o zawartości tłuszczu

 

 

0403 90 51

Nieprzekraczającej 3 % masy

20,5 €/100 kg/net

0403 90 53

Przekraczającej 3 % masy, ale nieprzekraczającej 6 % masy

24,4 €/100 kg/net

0403 90 59

Przekraczającej 6 % masy

59,2 €/100 kg/net

 

Pozostałe, o zawartości tłuszczu

 

 

0403 90 61

Nieprzekraczającej 3 % masy

0,17 €/kg + 21,1 €/100 kg/net (27)

0403 90 63

Przekraczającej 3 % masy, ale nieprzekraczającej 6 % masy

0,20 €/kg + 21,1 €/100 kg/net (27)

0403 90 69

Przekraczającej 6 % masy

0,54 €/kg + 21,1 €/100 kg/net (27)

 

Aromatyzowane lub zawierające dodatek owoców, orzechów lub kakao

 

 

 

W proszku, granulkach lub w innej stałej postaci, o zawartości tłuszczu mlecznego

 

 

0403 90 71

Nieprzekraczającej 1,5 % masy

8,3 + 95 €/100 kg/net

0403 90 73

Przekraczającej 1,5 % masy, ale nieprzekraczającej 27 % masy

8,3 + 130,4 €/100 kg/net

0403 90 79

Przekraczającej 27 % masy

8,3 + 168,8 €/100 kg/net

 

Pozostałe, o zawartości tłuszczu mlecznego

 

 

0403 90 91

Nieprzekraczającej 3 % masy

8,3 + 12,4 €/100 kg/net

0403 90 93

Przekraczającej 3 % masy, ale nieprzekraczającej 6 % masy

8,3 + 17,1 €/100 kg/net

0403 90 99

Przekraczającej 6 % masy

8,3 + 26,6 €/100 kg/net

0404

Serwatka, nawet zagęszczona lub zawierająca dodatek cukru lub innego środka słodzącego; produkty składające się ze składników naturalnego mleka, nawet zawierające dodatek cukru lub innego środka słodzącego, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone

 

 

0404 10

Serwatka i serwatka zmodyfikowana, nawet zagęszczona lub zawierająca dodatek cukru lub innego środka słodzącego

 

 

 

W proszku, granulkach lub w innej stałej postaci

 

 

 

Niezawierająca dodatku cukru lub innego środka słodzącego, o zawartości białka (zawartość azotu × 6,38)

 

 

 

Nieprzekraczającej 15 % masy, o zawartości tłuszczu

 

 

0404 10 02

Nieprzekraczającej 1,5 % masy

7 €/100 kg/net

0404 10 04

Przekraczającej 1,5 % masy, ale nieprzekraczającej 27 % masy

135,7 €/100 kg/net

0404 10 06

Przekraczającej 27 % masy

167,2 €/100 kg/net

 

Przekraczającej 15 % masy, o zawartości tłuszczu

 

 

0404 10 12

Nieprzekraczającej 1,5 % masy

100,4 €/100 kg/net

0404 10 14

Przekraczającej 1,5 % masy, ale nieprzekraczającej 27 % masy

135,7 €/100 kg/net

0404 10 16

Przekraczającej 27 % masy

167,2 €/100 kg/net

 

Pozostałe, o zawartości białka (zawartość azotu × 6,38)

 

 

 

Nieprzekraczającej 15 % masy, o zawartości tłuszczu

 

 

0404 10 26

Nieprzekraczającej 1,5 % masy

0,07 €/kg/net + 16,8 €/100 kg/net (27)

0404 10 28

Przekraczającej 1,5 % masy, ale nieprzekraczającej 27 % masy

1,31 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (27)

0404 10 32

Przekraczającej 27 % masy

1,62 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (27)

 

Przekraczającej 15 % masy, o zawartości tłuszczu

 

 

0404 10 34

Nieprzekraczającej 1,5 % masy

0,95 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (27)

0404 10 36

Przekraczającej 1,5 % masy, ale nieprzekraczającej 27 % masy

1,31 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (27)

0404 10 38

Przekraczającej 27 % masy

1,62 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (27)

 

Pozostała

 

 

 

Niezawierająca dodatku cukru lub innego środka słodzącego, o zawartości białka (zawartość azotu × 6,38)

 

 

 

Nieprzekraczającej 15 % masy, o zawartości tłuszczu

 

 

0404 10 48

Nieprzekraczającej 1,5 % masy

0,07 €/kg/net (28)

0404 10 52

Przekraczającej 1,5 % masy, ale nieprzekraczającej 27 % masy

135,7 €/100 kg/net

0404 10 54

Przekraczającej 27 % masy

167,2 €/100 kg/net

 

Przekraczającej 15 % masy, o zawartości tłuszczu

 

 

0404 10 56

Nieprzekraczającej 1,5 % masy

100,4 €/100 kg/net

0404 10 58

Przekraczającej 1,5 % masy, ale nieprzekraczającej 27 % masy

135,7 €/100 kg/net

0404 10 62

Przekraczającej 27 % masy

167,2 €/100 kg/net

 

Pozostała, o zawartości białka (zawartość azotu × 6,38)

 

 

 

Nieprzekraczającej 15 % masy, o zawartości tłuszczu

 

 

0404 10 72

Nieprzekraczającej 1,5 % masy

0,07 €/kg/net + 16,8 €/100 kg/net (29)

0404 10 74

Przekraczającej 1,5 % masy, ale nieprzekraczającej 27 % masy

1,31 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (27)

0404 10 76

Przekraczającej 27 % masy

1,62 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (27)

 

Przekraczającej 15 % masy, o zawartości tłuszczu

 

 

0404 10 78

Nieprzekraczającej 1,5 % masy

0,95 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (27)

0404 10 82

Przekraczającej 1,5 % masy, ale nieprzekraczającej 27 % masy

1,31 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (27)

0404 10 84

Przekraczającej 27 % masy

1,62 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (27)

0404 90

Pozostałe

 

 

 

Niezawierające dodatku cukru lub innego środka słodzącego, o zawartości tłuszczu

 

 

0404 90 21

Nieprzekraczającej 1,5 % masy

100,4 €/100 kg/net

0404 90 23

Przekraczającej 1,5 % masy, ale nieprzekraczającej 27 % masy

135,7 €/100 kg/net

0404 90 29

Przekraczającej 27 % masy

167,2 €/100 kg/net

 

Pozostałe, o zawartości tłuszczu

 

 

0404 90 81

Nieprzekraczającej 1,5 % masy

0,95 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (27)

0404 90 83

Przekraczającej 1,5 % masy, ale nieprzekraczającej 27 % masy

1,31 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (27)

0404 90 89

Przekraczającej 27 % masy

1,62 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (27)

0405

Masło i pozostałe tłuszcze oraz oleje otrzymane z mleka; produkty mleczarskie do smarowania

 

 

0405 10

Masło

 

 

 

O zawartości tłuszczu nieprzekraczającej 85 % masy

 

 

 

Masło naturalne

 

 

0405 10 11

W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto nieprzekraczającej 1 kg

189,6 €/100 kg/net (26)

0405 10 19

Pozostałe

189,6 €/100 kg/net (26)

0405 10 30

Masło odtwarzane

189,6 €/100 kg/net (26)

0405 10 50

Masło z serwatki

189,6 €/100 kg/net (26)

0405 10 90

Pozostałe

231,3 €/100 kg/net (26)

0405 20

Produkty mleczarskie do smarowania

 

 

0405 20 10

O zawartości tłuszczu 39 % masy i większej, ale mniejszej niż 60 % masy

9 + EA (30)

0405 20 30

O zawartości tłuszczu 60 % masy i większej, ale nieprzekraczającej 75 % masy

9 + EA (30)

0405 20 90

O zawartości tłuszczu większej niż 75 % masy, ale mniejszej niż 80 % masy

189,6 €/100 kg/net

0405 90

Pozostałe

 

 

0405 90 10

O zawartości tłuszczu 99,3 % masy i większej oraz o zawartości wody nieprzekraczającej 0,5 % masy

231,3 €/100 kg/net (26)

0405 90 90

Pozostałe

231,3 €/100 kg/net (26)

0406

Ser i twaróg

 

 

0406 10

Ser (niedojrzewający lub niekonserwowany) świeży, włącznie z serem serwatkowym i twaróg

 

 

0406 10 20

O zawartości tłuszczu nieprzekraczającej 40 % masy

185,2 €/100 kg/net (26)

0406 10 80

Pozostały

221,2 €/100 kg/net (26)

0406 20

Ser tarty lub proszkowany, wszystkich rodzajów

 

 

0406 20 10

Ser ziołowy Glarus (znany jako Schabziger) zrobiony z odtłuszczonego mleka i zmieszany z drobno zmielonymi ziołami (31)

7,7

0406 20 90

Pozostały

188,2 €/100 kg/net (26)

0406 30

Ser przetworzony (ser topiony), nietarty lub nieproszkowany

 

 

0406 30 10

Do produkcji którego nie użyto innych serów, jak Emmentaler, Gruyère i Appenzell i który może zawierać jako dodatek ziołowy ser Glarus (znany jako Schabziger), pakowany do sprzedaży detalicznej, o zawartości tłuszczu w suchej masie nieprzekraczającej 56 % masy

144,9 €/100 kg/net (26)

 

Pozostały

 

 

 

O zawartości tłuszczu nieprzekraczającej 36 % masy i o zawartości tłuszczu w suchej masie

 

 

0406 30 31

Nieprzekraczającej 48 % masy

139,1 €/100 kg/net (26)

0406 30 39

Przekraczającej 48 % masy

144,9 €/100 kg/net (26)

0406 30 90

O zawartości tłuszczu przekraczającej 36 % masy

215 €/100 kg/net (26)

0406 40

Ser z przerostami niebieskiej pleśni

 

 

0406 40 10

Roquefort

140,9 €/100 kg/net (26)

0406 40 50

Gorgonzola

140,9 €/100 kg/net (26)

0406 40 90

Pozostały

140,9 €/100 kg/net (26)

0406 90

Pozostałe sery

 

 

0406 90 01

Do przetworzenia (topienia) (32)

167,1 €/100 kg/net (26)

 

Pozostałe

 

 

0406 90 13

Emmentaler

171,7 €/100 kg/net (26)

0406 90 15

Gruyère, Sbrinz

171,7 €/100 kg/net (26)

0406 90 17

Bergkäse, Appenzell

171,7 €/100 kg/net (26)

0406 90 18

Fromage fribourgeois, Vacherin Mont d'Or i Tête de Moine

171,7 €/100 kg/net (26)

0406 90 19

Ser ziołowy Glarus (znany jako Schabziger) zrobiony z odtłuszczonego mleka i zmieszany z drobno zmielonymi ziołami (31)

7,7

0406 90 21

Cheddar

167,1 €/100 kg/net (26)

0406 90 23

Edam

151 €/100 kg/net (26)

0406 90 25

Tilsit

151 €/100 kg/net (26)

0406 90 27

Butterkäse

151 €/100 kg/net (26)

0406 90 29

Kashkaval

151 €/100 kg/net (26)

 

Feta

 

 

0406 90 31

Z mleka owiec lub mleka bawołów, w pojemnikach zawierających solankę lub w butelkach z owczej lub koziej skóry

151 €/100 kg/net (26)

0406 90 33

Pozostałe

151 €/100 kg/net (26)

0406 90 35

Kefalo-Tyri

151 €/100 kg/net (26)

0406 90 37

Finlandia

151 €/100 kg/net (26)

0406 90 39

Jarlsberg

151 €/100 kg/net (26)

 

Pozostałe

 

 

0406 90 50

Ser z mleka owiec lub mleka bawołów, w pojemnikach zawierających solankę lub w butelkach z owczej lub koziej skóry

151 €/100 kg/net (26)

 

Pozostałe

 

 

 

O zawartości tłuszczu nieprzekraczającej 40 % masy i o zawartości wody, w substancji beztłuszczowej

 

 

 

Nieprzekraczającej 47 % masy

 

 

0406 90 61

Grana Padano, Parmigiano Reggiano

188,2 €/100 kg/net

0406 90 63

Fiore Sardo, Pecorino

188,2 €/100 kg/net (26)

0406 90 69

Pozostałe

188,2 €/100 kg/net (26)

 

Przekraczającej 47 % masy, ale nieprzekraczającej 72 % masy

 

 

0406 90 73

Provolone

151 €/100 kg/net (26)

0406 90 75

Asiago, Caciocavallo, Montasio, Ragusano

151 €/100 kg/net (26)

0406 90 76

Danbo, Fontal, Fontina, Fynbo, Havarti, Maribo, Samsø

151 €/100 kg/net (26)

0406 90 78

Gouda

151 €/100 kg/net (26)

0406 90 79

Esrom, Italico, Kernhem, Saint-Nectaire, Saint-Paulin, Taleggio

151 €/100 kg/net (26)

0406 90 81

Cantal, Cheshire, Wensleydale, Lancashire, Double Gloucester, Blarney, Colby, Monterey

151 €/100 kg/net (26)

0406 90 82

Camembert

151 €/100 kg/net (26)

0406 90 84

Brie

151 €/100 kg/net (26)

0406 90 85

Kefalograviera, Kasseri

151 €/100 kg/net

 

Pozostałe sery, o zawartości wody w substancji beztłuszczowej

 

 

0406 90 86

Przekraczającej 47 % masy, ale nieprzekraczającej 52 % masy

151 €/100 kg/net (26)

0406 90 87

Przekraczającej 52 % masy, ale nieprzekraczającej 62 % masy

151 €/100 kg/net (26)

0406 90 88

Przekraczającej 62 % masy, ale nieprzekraczającej 72 % masy

151 €/100 kg/net (26)

0406 90 93

Przekraczającej 72 % masy

185,2 €/100 kg/net (26)

0406 90 99

Pozostałe

221,2 €/100 kg/net (26)

0407 00

Jaja ptasie w skorupkach, świeże, zakonserwowane lub gotowane

 

 

 

Drobiu

 

 

 

Wylęgowe (33)

 

 

0407 00 11

Indycze lub gęsie

105 €/1 000 p/st

p/st

0407 00 19

Pozostałe

35 €/1 000 p/st

p/st

0407 00 30

Pozostałe

30,4 €/100 kg/net (26)

1 000 p/st

0407 00 90

Pozostałe

7,7

p/st

0408

Jaja ptasie bez skorupek i żółtka jaj, świeże, suszone, gotowane na parze lub w wodzie, formowane, zamrożone lub inaczej zakonserwowane, nawet zawierające dodatek cukru lub innego środka słodzącego

 

 

 

Żółtka jaj

 

 

0408 11

Suszone

 

 

0408 11 20

Nienadające się do spożycia przez ludzi (34)

bez cła

0408 11 80

Pozostałe

142,3 €/100 kg/net (26)

0408 19

Pozostałe

 

 

0408 19 20

Nienadające się do spożycia przez ludzi (34)

bez cła

 

Pozostałe

 

 

0408 19 81

Ciekłe

62 €/100 kg/net (26)

0408 19 89

Pozostałe, włącznie z zamrożonymi

66,3 €/100 kg/net (26)

 

Pozostałe

 

 

0408 91

Suszone

 

 

0408 91 20

Nienadające się do spożycia przez ludzi (34)

bez cła

0408 91 80

Pozostałe

137,4 €/100 kg/net (26)

0408 99

Pozostałe

 

 

0408 99 20

Nienadające się do spożycia przez ludzi (34)

bez cła

0408 99 80

Pozostałe

35,3 €/100 kg/net (26)

0409 00 00

Miód naturalny

17,3

0410 00 00

Jadalne produkty pochodzenia zwierzęcego, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone

7,7

DZIAŁ 5

PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO, GDZIE INDZIEJ NIEWYMIENIONE ANI NIEWŁĄCZONE

Uwagi

1.

Niniejszy dział nie obejmuje:

a)

produktów jadalnych (innych niż jelita, pęcherze i żołądki zwierząt, całe lub w kawałkach, oraz płynna lub suszona krew zwierząt);

b)

skór lub skórek (włącznie ze skórami futerkowymi), innych niż towary objęte pozycją 0505 oraz skrawki i odpadki skór lub skórek surowych objętych pozycją 0511 (dział 41 lub 43);

c)

materiałów włókienniczych pochodzenia zwierzęcego, innych niż włosie końskie i odpadki włosia końskiego (sekcja XI);

d)

kępek i pęczków, z włosia przygotowanych do wyrobu szczotek lub mioteł (pozycja 9603).

2.

W pozycji 0501 procesu sortowania włosów pod względem długości (pod warunkiem, że cebulki i odpowiednio końce włosów nie są ułożone razem) nie należy uznać za obróbkę.

3.

W całej nomenklaturze kły słonia, hipopotama, morsa, narwala i dzika, rogi nosorożca i zęby wszystkich zwierząt uważane są za „kość słoniową”.

4.

W całej nomenklaturze wyrażenie „włosie końskie” oznacza włosy z grzywy lub ogona koni lub bydła.

Kod CN

Wyszczególnienie

Stawka celna konwencyjna (%)

Uzupełniająca jednostka miary

(1)

(2)

(3)

(4)

0501 00 00

Włosy ludzkie nieobrobione, nawet myte lub odtłuszczone; odpadki ludzkich włosów

bez cła

0502

Szczecina i sierść świń lub dzików; sierść borsuka i pozostała sierść do wyrobu szczotek i pędzli; odpadki takiej szczeciny lub sierści

 

 

0502 10 00

Szczecina i sierść świń lub dzików oraz odpadki szczeciny lub sierści

bez cła

0502 90 00

Pozostałe

bez cła

0503 00 00

Włosie końskie i odpadki z niego, nawet pakowane w warstwy na nośniku lub bez nośnika

bez cła

0504 00 00

Jelita, pęcherze i żołądki zwierząt (z wyjątkiem rybich), całe i w kawałkach, świeże, schłodzone, zamrożone, solone, w solance, suszone lub wędzone

bez cła

0505

Skóry i pozostałe części ptaków z ich piórami lub puchem, pióra i części piór (nawet darte) oraz puch, nie bardziej obrobione niż oczyszczone, zdezynfekowane lub zakonserwowane; proszek i odpadki piór lub części piór

 

 

0505 10

Pióra, w rodzaju stosowanych do wypychania; puch

 

 

0505 10 10

Surowe

bez cła

0505 10 90

Pozostałe

bez cła

0505 90 00

Pozostałe

bez cła

0506

Kości i rdzenie rogów, nieobrobione, odtłuszczone, wstępnie przygotowane (ale nieprzycięte do nadania kształtu), poddane działaniu kwasu lub odżelatynowane; proszek i odpadki tych produktów

 

 

0506 10 00

Osseina i kości poddane działaniu kwasu

bez cła

0506 90 00

Pozostałe

bez cła

0507

Kość słoniowa, skorupy żółwiowe, fiszbiny i frędzle, rogi, rogi jelenie, kopyta, paznokcie, szpony, pazury i dzioby, nieobrobione lub wstępnie przygotowane, ale nieprzycięte dla nadania kształtu; proszek i odpadki tych produktów

 

 

0507 10 00

Kość słoniowa; proszek i odpadki kości słoniowej

bez cła

0507 90 00

Pozostałe

bez cła

0508 00 00

Koral i podobne materiały, nieobrobione lub wstępnie przygotowane, ale nieobrobione inaczej; skorupy mięczaków, skorupiaków lub szkarłupni i kości sepii, nieobrobione lub wstępnie przygotowane, ale nieprzycięte dla nadania kształtu, proszek i ich odpadki

bez cła

0509 00

Gąbki naturalne pochodzenia zwierzęcego

 

 

0509 00 10

Surowe

bez cła

0509 00 90

Pozostałe

5,1

0510 00 00

Ambra szara, strój bobrowy, cybet i piżmo; kantarydyna; żółć, nawet suszona; gruczoły i pozostałe produkty zwierzęce stosowane do przygotowania produktów farmaceutycznych, świeże, schłodzone, zamrożone lub inaczej tymczasowo zakonserwowane

bez cła

0511

Produkty pochodzenia zwierzęcego, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone; martwe zwierzęta objęte działem 1 lub 3, nienadające się do spożycia przez ludzi

 

 

0511 10 00

Nasienie bydlęce

bez cła

p/st (35)

 

Pozostałe

 

 

0511 91

Produkty z ryb lub skorupiaków, mięczaków lub pozostałych bezkręgowców wodnych; martwe zwierzęta objęte działem 3

 

 

0511 91 10

Odpadki rybne

bez cła

0511 91 90

Pozostałe

bez cła

0511 99

Pozostałe

 

 

0511 99 10

Ścięgna; ścinki i podobne odpady surowych skór lub skórek

bez cła

0511 99 90

Pozostałe

bez cła

SEKCJA II

PRODUKTY POCHODZENIA ROŚLINNEGO

Uwaga

1.

W niniejszej sekcji określenie „granulki” oznacza produkty, które zostały zaglomerowane albo bezpośrednio przez sprasowanie, albo przez dodanie środka wiążącego w ilości nieprzekraczającej 3 % masy.

DZIAŁ 6

DRZEWA ŻYWE I POZOSTAŁE ROŚLINY; BULWY, KORZENIE I PODOBNE; KWIATY CIĘTE I LIŚCIE OZDOBNE

Uwagi

1.

Z uwzględnieniem drugiej części pozycji 0601 niniejszy dział obejmuje wyłącznie drzewa żywe i towary (włącznie z rozsadą roślin warzywnych) zwykle dostarczane ze szkółek ogrodniczych lub kwiaciarskich do celów hodowlanych lub zdobniczych; nie obejmuje on ziemniaków, cebuli, szalotki, czosnku lub innych produktów objętych działem 7.

2.

Każde powołanie się w pozycji 0603 lub 0604 na określone towary będzie odnosić się również do bukietów, koszy kwiatowych, wieńców i podobnych artykułów wykonanych całkowicie lub częściowo z towarów tego rodzaju, bez uwzględnienia akcesoriów z innych materiałów. Pozycje te nie obejmują jednak kolaży lub podobnych płyt dekoracyjnych objętych pozycją 9701.

Kod CN

Wyszczególnienie

Stawka celna konwencyjna (%)

Uzupełniająca jednostka miary

(1)

(2)

(3)

(4)

0601

Cebulki, bulwy, korzenie bulwiaste, pędy podziemne korony i kłącza, w stanie uśpienia roślin, wegetacji lub kwitnienia; rośliny cykorii i jej korzenie, inne niż korzenie objęte pozycją 1212

 

 

0601 10

Cebulki, bulwy, korzenie bulwiaste, pędy podziemne korony i kłącza, w stanie uśpienia roślin

 

 

0601 10 10

Hiacynty

5,1

p/st

0601 10 20

Narcyzy

5,1

p/st

0601 10 30

Tulipany

5,1

p/st

0601 10 40

Gladiole

5,1

p/st

0601 10 90

Pozostałe

5,1

0601 20

Cebulki, bulwy, korzenie bulwiaste, pędy podziemne korony i kłącza, w stanie uśpienia roślin

 

 

0601 20 10

Rośliny cykorii i jej korzenie

bez cła

0601 20 30

Orchidee, hiacynty, narcyzy i tulipany

9,6

0601 20 90

Pozostałe

6,4

0602

Pozostałe rośliny żywe (włącznie z ich korzeniami), sadzonki i zrazy; grzybnia

 

 

0602 10

Nieukorzenione sadzonki i zrazy

 

 

0602 10 10

Winorośli

bez cła

0602 10 90

Pozostałe

4

0602 20

Drzewa, krzewy i krzaki gatunków rodzących jadalne owoce lub orzechy, nawet szczepione

 

 

0602 20 10

Sadzonki winorośli, szczepione lub ukorzenione

bez cła

0602 20 90

Pozostałe

8,3

0602 30 00

Rododendrony i azalie, nawet szczepione

8,3

0602 40

Róże, nawet szczepione

 

 

0602 40 10

Nieoczkowane ani nieszczepione

8,3

p/st

0602 40 90

Oczkowane lub szczepione

8,3

p/st

0602 90

Pozostałe

 

 

0602 90 10

Grzybnia

8,3

0602 90 20

Rośliny ananasa

bez cła

0602 90 30

Rośliny warzyw, truskawek i poziomek

8,3

 

Pozostałe

 

 

 

Rośliny rosnące na wolnym powietrzu

 

 

 

Drzewa, krzewy i krzaki

 

 

0602 90 41

Drzewa leśne

8,3

 

Pozostałe

 

 

0602 90 45

Ukorzenione sadzonki i młode rośliny

6,5

0602 90 49

Pozostałe

8,3

 

Pozostałe rośliny rosnące na wolnym pow