EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document JOL_2004_389_R_0041_01

Decyzja Rady 2004/924/WPZiB z dnia 22 listopada 2004 r. dotycząca zawarcia Umowy pomiędzy Unią Europejską a Gruzją w sprawie statusu i działań Misji Unii Europejskiej dotyczącej Państwa Prawnego w Gruzji (EUJUST THEMIS)
Umowa między Unią Europejską a Gruzją w sprawie statusu i działalności Misji Unii Europejskiej dotyczącej Państwa Prawnego w Gruzji (EUJUST THEMIS)

OJ L 389, 30.12.2004, p. 41–46 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 153M , 7.6.2006, p. 407–412 (MT)

30.12.2004   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 389/41


DECYZJA RADY 2004/924/WPZiB

z dnia 22 listopada 2004 r.

dotycząca zawarcia Umowy pomiędzy Unią Europejską a Gruzją w sprawie statusu i działań Misji Unii Europejskiej dotyczącej Państwa Prawnego w Gruzji (EUJUST THEMIS)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 24,

uwzględniając zalecenie Prezydencji,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 28 czerwca 2004 r. Rada przyjęła wspólne działanie 2004/523/WPZiB w sprawie Misji Unii Europejskiej dotyczącej Państwa Prawnego w Gruzji (EUJUST THEMIS) (1).

(2)

Artykuł 7 wspólnego działania przewiduje, że status personelu EUJUST THEMIS w Gruzji, włącznie z, w stosownych przypadkach, przywilejami, immunitetami i dalszymi gwarancjami niezbędnymi do zakończenia i sprawnego funkcjonowania EUJUST THEMIS zostaje uzgodniony zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 24 Traktatu o Unii Europejskiej.

(3)

Po udzieleniu wspomagającemu Prezydencję sekretarzowi generalnemu/wysokiemu przedstawicielowi ds. wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa upoważnienia przez Radę w dniu 28 czerwca 2004 r., do rozpoczęcia negocjacji w jej imieniu, sekretarz generalny/wysoki przedstawiciel ds. wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa wynegocjował umowę z Rządem Gruzji w sprawie statusu i działań EUJUST THEMIS.

(4)

Bez uszczerbku dla art. 10 ust. 4 umowy, dostarczanie towarów i usług przez EUJUST THEMIS powinno odpowiadać zasadom przejrzystości, proporcjonalności, równego traktowania i niedyskryminacji.

(5)

Umowa powinna być zatwierdzona,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Umowa pomiędzy Unią Europejską a Gruzją w sprawie statusu i działań Misji Unii Europejskiej dotyczącej Państwa Prawnego w Gruzji (EUJUST THEMIS), zostaje niniejszym zatwierdzona w imieniu Unii Europejskiej.

Tekst Umowy jest załączony do niniejszej decyzji.

Artykuł 2

Przewodniczący Rady jest niniejszym umocowany do wyznaczenia osób uprawnionych do podpisania Umowy tak, aby stała się ona wiążąca dla Unii Europejskiej.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja staje się skuteczna od dnia jej przyjęcia.

Artykuł 4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli, dnia 22 listopada 2004 r.

W imieniu Rady

B. R. BOT

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 228 z 29.6.2004, str. 21.


TŁUMACZENIE

UMOWA

między Unią Europejską a Gruzją w sprawie statusu i działalności Misji Unii Europejskiej dotyczącej Państwa Prawnego w Gruzji (EUJUST THEMIS)

UNIA EUROPEJSKA, zwana dalej „UE”,

z jednej strony, oraz

GRUZJA, zwana dalej „Stroną Przyjmującą”,

z drugiej strony,

razem zwane dalej „Stronami”,

UWZGLĘDNIAJĄC:

(1)

list od premiera Żwaniji, w imieniu Strony Przyjmującej, z dnia 3 czerwca 2004 r., wzywający UE do ustanowienia Misji dotyczącej Państwa Prawnego i przewidujący odpowiednie ustalenia między rządem Strony Przyjmującej a UE,

(2)

odpowiedź sekretarza generalnego/wysokiego przedstawiciela ds. wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa z dnia 30 czerwca 2004 r. przyjmującą wezwanie,

(3)

przyjęcie przez Radę Unii Europejskiej dnia 28 czerwca 2004 r. wspólnego działania 2004/523/WPZiB w sprawie Misji Unii Europejskiej dotyczącej Państwa Prawnego, EUJUST THEMIS na terytorium Strony Przyjmującej,

(4)

okres działalności EUJUST THEMIS, przewidziany na 12 miesięcy,

(5)

Umowę o Partnerstwie i Współpracy między Stroną Przyjmującą a Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, podpisaną dnia 22 kwietnia 1996 r., zawierającą postanowienia o współpracy w kwestiach związanych z demokracją, państwem prawnym i prawami człowieka oraz podstawowymi wolnościami,

(6)

że celem przywilejów i immunitetów przewidzianych w niniejszej Umowie nie jest przyniesienie korzyści jednostkom, lecz zapewnienie skutecznego działania Misji UE,

UZGODNILI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

Zakres stosowania i definicje

1.   Postanowienia niniejszej Umowy i wszelkie zobowiązania podjęte przez Stronę Przyjmującą lub wszelkie przywileje, immunitety, ułatwienia bądź ulgi przyznane EUJUST THEMIS lub personelowi EUJUST THEMIS mają zastosowanie wyłącznie na terytorium Strony Przyjmującej.

2.   Do celów niniejszej Umowy stosuje się następujące definicje:

a)

„EUJUST THEMIS” oznacza Misję Unii Europejskiej dotyczącą Państwa Prawnego na terytorium Strony Przyjmującej, ustanowioną przez Radę Unii Europejskiej we wspólnym działaniu 2004/523/WPZiB z dnia 28 czerwca 2004 r., w tym jej części składowe, siedzibę główną i personel rozlokowany na terytorium Strony Przyjmującej i przydzielony do EUJUST THEMIS;

b)

„Szef Misji” oznacza Szefa Misji EUJUST THEMIS, wyznaczonego przez Radę Unii Europejskiej;

c)

„personel EUJUST THEMIS” oznacza Szefa Misji, personel oddelegowany przez Państwa Członkowskie i instytucje UE oraz personel międzynarodowy zatrudniony na podstawie umów przez EUJUST THEMIS, rozlokowany w celu przygotowania, wsparcia i wykonywania misji i nie obejmuje przedsiębiorstw handlowych ani lokalnego personelu;

d)

„siedziba główna” oznacza siedzibę główną EUJUST THEMIS w Tbilisi;

e)

„Państwo Wysyłające” oznacza każde Państwo Członkowskie UE, które oddelegowało personel do EUJUST THEMIS;

f)

„pomieszczenia” oznaczają wszelkie budynki, infrastrukturę i grunt niezbędne do prowadzenia działalności przez EUJUST THEMIS oraz do zakwaterowania personelu EUJUST THEMIS.

Artykuł 2

Przepisy ogólne

1.   EUJUST THEMIS i personel EUJUST THEMIS przestrzegają praw i przepisów Strony Przyjmującej i powstrzymują się od wszelkich działań i działalności niezgodnej z bezstronnym i międzynarodowym charakterem pełnionych przez nich obowiązków lub niezgodnej z postanowieniami niniejszej Umowy.

2.   EUJUST THEMIS zachowuje niezależność w wykonywaniu swoich funkcji na podstawie niniejszej Umowy. Strona Przyjmująca respektuje jednolity i międzynarodowy charakter EUJUST THEMIS.

3.   Szef Misji powiadamia rząd Strony Przyjmującej o lokalizacji siedziby głównej Misji.

4.   Szef Misji regularnie i terminowo powiadamia rząd Strony Przyjmującej o liczbie, nazwiskach i narodowości personelu EUJUST THEMIS przebywającego na terytorium Strony Przyjmującej przedkładając listę notyfikacyjną Ministerstwu Spraw Zagranicznych Strony Przyjmującej.

Artykuł 3

Identyfikacja

1.   Członkowie personelu EUJUST THEMIS otrzymują karty identyfikacyjne EUJUST THEMIS, które pozwalają na ich identyfikację i które są obowiązani mieć stale przy sobie. Odpowiednie władze Strony Przyjmującej otrzymują wzór karty identyfikacyjnej EUJUST THEMIS.

2.   Ministerstwo Spraw Zagranicznych Strony Przyjmującej wydaje dyplomatyczne dowody tożsamości członkom personelu EUJUST THEMIS zgodnie z ich statusem, określonym w art. 6.

3.   EUJUST THEMIS może wywiesić flagę UE w swojej siedzibie głównej i w każdym innym miejscu, samą lub wraz z flagą Strony Przyjmującej, zgodnie z decyzją Szefa Misji.

Artykuł 4

Przekraczanie granic, poruszanie się i przebywanie na terytorium Strony Przyjmującej

1.   Personel EUJUST THEMIS oraz majątek i środki transportu EUJUST THEMIS przekraczają granice Strony Przyjmującej korzystając z oficjalnych przejść granicznych oraz międzynarodowych korytarzy powietrznych.

2.   Strona Przyjmująca ułatwia EUJUST THEMIS i personelowi EUJUST THEMIS wjazd na terytorium Strony Przyjmującej i wyjazd z niego. Poza kontrolą paszportową przy wjeździe na terytorium Strony Przyjmującej i wyjeździe z niego, członkowie personelu EUJUST THEMIS posiadający dyplomatyczny dowód tożsamości, nie podlegają przepisom paszportowym, wizowym i imigracyjnym ani jakimkolwiek formom kontroli imigracyjnej.

3.   Personel EUJUST THEMIS nie podlega przepisom Strony Przyjmującej w zakresie rejestracji i kontroli cudzoziemców, jednak nie nabywa praw do stałego pobytu lub zamieszkania na terytorium Strony Przyjmującej.

4.   W odniesieniu do majątku i środków transportu EUJUST THEMIS wwożonych, przewożonych lub wywożonych z terytorium Strony Przyjmującej w celu wspierania Misji, EUJUST THEMIS wydaje świadectwo zwolnienia wraz z wykazem. Są one zwolnione z wszelkiej innej dokumentacji celnej. Kopia zaświadczenia przekazywana jest właściwym władzom przy wjeździe na terytorium lub wyjeździe z terytorium Strony Przyjmującej. Format zaświadczenia zostanie uzgodniony między EUJUST THEMIS a właściwymi władzami Strony Przyjmującej.

5.   W zakresie wymogów licencji i rejestracji pojazdów i statków powietrznych stanowiących wsparcie dla Misji, w miarę potrzeby zostaną dokonane dodatkowe ustalenia, o których mowa w art. 16.

6.   Personel EUJUST THEMIS może prowadzić pojazdy silnikowe na terytorium Strony Przyjmującej pod warunkiem posiadania ważnego krajowego prawa jazdy. Strona Przyjmująca uznaje ważność praw jazdy wydanych EUJUST THEMIS nie pobierając z tego tytułu podatków ani opłat.

7.   EUJUST THEMIS i personel EUJUST THEMIS oraz należące do nich pojazdy, statki powietrzne i pozostałe środki transportu, sprzęt i dostawy korzystają z prawa do swobodnego i nieograniczonego poruszania się po całym terytorium Strony Przyjmującej, w tym jej przestrzeni powietrznej. W razie potrzeby, możliwe jest zawarcie porozumień technicznych, zgodnie z art. 16.

8.   Do celów misji, personel EUJUST THEMIS i lokalny personel zatrudniony przez EUJUST THEMIS może podczas podróży służbowych korzystać z dróg, mostów i lotnisk bez obowiązku uiszczania ceł, opłat, opłat drogowych, podatków i innych należności, poza płatnościami za świadczenie konkretnych usług.

Artykuł 5

Immunitety i przywileje EUJUST THEMIS

1.   EUJUST THEMIS posiada status równoważny statusowi misji dyplomatycznej na podstawie Konwencji wiedeńskiej o stosunkach dyplomatycznych z dnia 18 kwietnia 1961 r., zwanej dalej „Konwencją wiedeńską”.

2.   EUJUST THEMIS, jego mienie, fundusze i majątek korzystają z immunitetu od jurysdykcji karnej, cywilnej i administracyjnej Strony Przyjmującej, zgodnie z Konwencją wiedeńską.

3.   Pomieszczenia EUJUST THEMIS są nietykalne. Nie mają do nich wstępu przedstawiciele Strony Przyjmującej, chyba że Szef Misji wyrazi na to zgodę.

4.   Pomieszczenia EUJUST THEMIS, ich wyposażenie i pozostały majątek, który się w nich znajduje oraz środki transportu nie podlegają rewizji, rekwizycji, zajęciu ani egzekucji.

5.   Archiwa i dokumenty EUJUST THEMIS pozostają zawsze nietykalne.

6.   Korespondencja EUJUST THEMIS posiada status równorzędny statusowi korespondencji urzędowej przyznawany na podstawie Konwencji wiedeńskiej.

7.   Strona Przyjmująca zezwala na przywóz artykułów przeznaczonych dla EUJUST THEMIS i udziela zwolnienia z wszelkich opłat celnych, podatków i opłat o podobnym charakterze, innych niż opłaty za przechowywanie, transport i podobne usługi.

8.   W odniesieniu do przywożonych towarów i usług oraz do pomieszczeń, pod warunkiem że przeznaczone są one do celów EUJUST THEMIS, misja EUJUST THEMIS jest zwolniona z wszelkich krajowych i lokalnych opłat, podatków lub opłat o podobnym charakterze. W odniesieniu do towarów zakupionych i usług zakontraktowanych na rynku krajowym, pod warunkiem, że przeznaczone są one do celów EUJUST THEMIS, misja EUJUST THEMIS korzysta ze zwolnienia z wszelkich krajowych i lokalnych należności i podatków, w tym podatku VAT, oraz opłat o podobnym charakterze lub otrzymuje ich zwrot od Strony Przyjmującej, zgodnie z jej przepisami.

Artykuł 6

Immunitety i przywileje personelu EUJUST THEMIS

1.   Personel EUJUST THEMIS posiada wszystkie przywileje i immunitety równorzędne przywilejom i immunitetom przedstawicieli dyplomatycznych przyznawanych na podstawie Konwencji wiedeńskiej, na podstawie której Państwom Członkowskim UE przysługuje pierwszeństwo jurysdykcji. Przywileje i immunitety przyznawane są członkom personelu EUJUST THEMIS na okres ich misji i na okres późniejszy, w związku z działaniami wykonywanymi poprzednio podczas ich misji.

2.   Sekretarz generalny UE/wysoki przedstawiciel UE, za wyraźną zgodą właściwego organu Państwa Delegującego, uchyla immunitet przyznany członkom personelu EUJUST THEMIS, w przypadku, gdy taki immunitet utrudnia działanie wymiaru sprawiedliwości i gdy może on zostać uchylony bez uszczerbku dla interesów UE.

3.   Personel EUJUST THEMIS ma prawo do bezcłowego i wolnego od innych ograniczeń przywozu i wywozu przedmiotów przeznaczonych do prywatnego użytku. Personel EUJUST THEMIS ma prawo do bezcłowego i wolnego od ograniczeń ilościowych zakupu i wywozu przedmiotów przeznaczonych do prywatnego użytku. W przypadku towarów zakupionych lub usług zakontraktowanych na rynku krajowym, personel EUJUST THEMIS jest zwolniony z podatku VAT i innych podatków, zgodnie z przepisami prawa Strony Przyjmującej.

4.   Personel EUJUST THEMIS jest zwolniony z należności i podatków obowiązujących na terytorium Strony Przyjmującej płatnych od uposażeń i wynagrodzeń, jakie otrzymuje z tytułu zatrudnienia. W przypadkach, gdy obciążenie jakąkolwiek formą opodatkowania zależne jest od miejsca stałego pobytu, okresy, podczas których personel oddelegowany do EUJUST THEMIS i personel międzynarodowy zatrudniony na podstawie umów przez Misję UE przebywa na terytorium Strony Przyjmującej w celu wykonywania obowiązków, nie zostają uznane za okresy stałego pobytu.

Artykuł 7

Lokalny personel zatrudniony przez EUJUST THEMIS

Członkowie lokalnego personelu zatrudnieni przez EUJUST THEMIS i posiadający obywatelstwo Strony Przyjmującej lub przebywający stale na jej terytorium korzystają ze statusu równorzędnego statusowi przyznawanemu, zgodnie z Konwencją wiedeńską o stosunkach dyplomatycznych, lokalnym pracownikom zatrudnionym w misjach dyplomatycznych na terytorium Strony Przyjmującej.

Artykuł 8

Bezpieczeństwo

1.   Strona Przyjmująca, korzystając z własnych możliwości, przyjmuje pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo personelu EUJUST THEMIS.

2.   W tym celu Strona Przyjmująca podejmuje wszelkie niezbędne środki w celu zapewnienia ochrony i bezpieczeństwa EUJUST THEMIS i personelu EUJUST THEMIS. Wszelkie szczegółowe postanowienia, proponowane przez Stronę Przyjmującą, są uzgadniane z Szefem Misji przed ich wykonaniem. Strona Przyjmująca zezwala na wszelkie działania związane z ewakuacją medyczną personelu EUJUST THEMIS i udziela nieodpłatnie wsparcia w tym zakresie. W razie konieczności, zostaną zawarte dodatkowe porozumienia, o których mowa w art. 16.

Artykuł 9

Współpraca i dostęp do informacji

1.   Strona Przyjmująca zobowiązuje się do pełnej współpracy z EUJUST THEMIS i z personelem EUJUST THEMIS oraz do udzielania im wsparcia.

2.   Jeżeli jest to pożądane i niezbędne w celu wypełnienia misji EUJUST THEMIS, Strona Przyjmująca zapewnia EUJUST THEMIS skuteczny dostęp do:

budynków, infrastruktury, miejsc i pojazdów służbowych znajdujących się pod kontrolą Strony Przyjmującej;

dokumentów, materiałów i informacji znajdujących się pod jej kontrolą i związanych z mandatem EUJUST THEMIS.

W razie konieczności, zostaną zawarte dodatkowe porozumienia, o których mowa w art. 16.

3.   Szef Misji i Strona Przyjmująca regularnie wzajemnie się konsultują i podejmują stosowne środki w celu zapewnienia bliskiej i wzajemnej współpracy na każdym odpowiednim szczeblu.

Artykuł 10

Wsparcie strony przyjmującej i zawieranie umów

1.   Strona Przyjmująca zgadza się, w przypadku wyrażenia przez misję EUJUST THEMIS takiej potrzeby, na udzielenie jej pomocy w znalezieniu odpowiednich pomieszczeń.

2.   Pomieszczenia będące własnością Strony Przyjmującej, o ile są dostępne i o ile istnieje taka konieczność, udostępniane są nieodpłatnie.

3.   W miarę swoich możliwości, Strona Przyjmująca udziela pomocy i wsparcia w przygotowaniu, ustanowieniu, wykonaniu i utrzymaniu Misji, w tym dzieli się własnymi pomieszczeniami i sprzętem z ekspertami EUJUST THEMIS.

4.   EUJUST THEMIS dokłada wszelkich starań, by w takim zakresie w jakim jest to możliwe, zawierać umowy o usługi, towary i pracę z lokalnymi podmiotami, z zastrzeżeniem wymogów Misji.

Artykuł 11

Śmierć członków personelu EUJUST THEMIS

1.   Szef Misji ma prawo objąć nadzór nad odesłaniem zwłok zmarłych członków personelu EUJUST THEMIS oraz ich mienia osobistego do kraju pochodzenia, jak również zawierać w tym celu wszelkie stosowne porozumienia.

2.   Sekcja zwłok zmarłych członków EUJUST THEMIS nie jest przeprowadzana bez zgody Państwa Wysyłającego lub, w przypadku członków personelu międzynarodowego, Państwa, którego byli obywatelami, bez obecności przedstawiciela EUJUST THEMIS i/lub zainteresowanego Państwa.

Artykuł 12

Komunikacja

EUJUST THEMIS korzysta z nieograniczonego prawa do komunikowania się za pomocą radia (w tym radia satelitarnego, przenośnego lub ręcznego), telefonu, telegrafu, telefaksu i innych środków.

Artykuł 13

Roszczenia odszkodowawcze z tytułu śmierci, uszkodzenia ciała, szkody lub straty

1.   Państwa Członkowskie UE ani instytucje UE nie podlegają obowiązkowi wypłaty odszkodowań wynikających z działań związanych z zamieszkami wewnętrznymi, ochroną Misji UE i jej personelu lub wynikających z prowadzenia Misji.

2.   Wszelkie inne roszczenia o charakterze cywilnoprawnym, w tym roszczenia lokalnego personelu zatrudnionego przez EUJUST THEMIS, których stroną jest Misja lub którykolwiek z jej członków i nad którymi sądy Strony Przyjmującej nie mają jurysdykcji według postanowień niniejszej Umowy, przedstawiane są Szefowi Misji poprzez władze Strony Przyjmującej i rozstrzygane są na podstawie oddzielnych porozumień, o których mowa w art. 16, ustanawiających procedury rozpatrywania i zaspokajania roszczeń. Zaspokojenie roszczeń następuje po uprzednim otrzymaniu zgody od zainteresowanego Państwa.

Artykuł 14

Spory

1.   Wszelkie kwestie zaistniałe w związku ze stosowaniem niniejszej Umowy są rozpatrywane przez Wspólną Grupę Koordynacyjną. Grupa ta składa się z przedstawicieli EUJUST THEMIS i właściwych władz Strony Przyjmującej.

2.   W przypadku braku wcześniejszego rozstrzygnięcia, spory między Stroną Przyjmującą a przedstawicielami UE dotyczące wykładni lub stosowania niniejszej Umowy rozstrzygane są za pomocą środków dyplomatycznych.

Artykuł 15

Inne postanowienia

1.   W przypadkach, gdy niniejsza Umowa odnosi się do immunitetów, przywilejów i praw EUJUST THEMIS i personelu EUJUST THEMIS, rząd Strony Przyjmującej odpowiada za wykonanie i wywiązanie się z takich immunitetów, przywilejów i praw poprzez właściwe władze lokalne Strony Przyjmującej.

2.   Żadne z postanowień niniejszej Umowy nie ma stanowić odstępstwa ani nie powinno być rozumiane jako odstępstwo od jakichkolwiek praw, które mogą przysługiwać Państwu Członkowskiemu lub jakiemukolwiek innemu Państwu wnoszącemu wkład do EUJUST THEMIS lub ich personelowi na podstawie innych umów.

Artykuł 16

Porozumienia dodatkowe

Szef Misji i władze administracyjne Strony Przyjmującej zawierają dodatkowe porozumienia, które są niezbędne w celu wykonania niniejszej Umowy.

Artykuł 17

Wejście w życie i wygaśnięcie

1.   Niniejsza Umowa wchodzi w życie po pisemnym powiadomieniu Stron o spełnieniu wewnętrznych wymogów dotyczących jej wejścia w życie.

2.   Niniejsza Umowa może zostać zmieniona za wzajemnym pisemnym porozumieniem Stron. Zmiany te wchodzą w życie po pisemnym powiadomieniu Stron o spełnieniu wewnętrznych wymogów dotyczących ich wejścia w życie.

3.   Niniejsza Umowa pozostaje w mocy do czasu ostatecznego wyjazdu misji EUJUST THEMIS lub wszystkich członków jej personelu.

4.   Wypowiedzenie niniejszej umowy jest możliwe poprzez pisemne powiadomienie drugiej ze Stron. Wypowiedzenie umowy staje się skuteczne 60 dni po otrzymaniu przez drugą ze Stron powiadomienia o wypowiedzeniu.

5.   Wygaśnięcie niniejszej Umowy lub jej wypowiedzenie nie ma wpływu na żadne prawa ani obowiązki wynikające z wykonania niniejszej Umowy przed jej wygaśnięciem lub wypowiedzeniem.

Sporządzono w Tbilisi dnia 3 grudnia 2004 r. w języku angielskim, w dwóch oryginalnych egzemplarzach.

W imieniu Unii Europejskiej

Image

W imieniu Gruzji

Image


Top