EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document JOL_2004_373_R_0044_01

2004/881/: 2004/881/WE:
Decyzja Komisji z dnia 29 listopada 2004 r. w sprawie zawarcia porozumienia w formie wymiany listów pomiędzy Wspólnotą Europejską i Republiką Chile odnośnie do poprawek w załączniku I do umowy o handlu napojami spirytusowymi oraz napojami aromatyzowanymi w ramach Układu ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony, uwzględniających rozszerzenie
Porozumienie w formie wymiany listów pomiędzy Wspólnotą Europejską a Republiką Chile odnośnie do poprawek w załączniku I do umowy o handlu napojami spirytusowymi oraz napojami aromatyzowanymi w ramach Układu ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony

OJ L 373, 21.12.2004, p. 44–51 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 327M , 5.12.2008, p. 228–237 (MT)

21.12.2004   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 373/44


DECYZJA KOMISJI

z dnia 29 listopada 2004 r.

w sprawie zawarcia porozumienia w formie wymiany listów pomiędzy Wspólnotą Europejską i Republiką Chile odnośnie do poprawek w załączniku I do umowy o handlu napojami spirytusowymi oraz napojami aromatyzowanymi w ramach Układu ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony, uwzględniających rozszerzenie

(2004/881/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając decyzję Rady 2002/979/WE z dnia 18 listopada 2002 r. w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania niektórych postanowień Układu ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony (1), w szczególności jej art. 5 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Ze względu na rozszerzenie, niezbędne jest wniesienie poprawek do załącznika I, sekcji A, umowy o handlu napojami spirytusowymi oraz napojami aromatyzowanymi w ramach Układu ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony, w celu ochrony nowych nazw wyrobów spirytusowych z nowych Państw Członkowskich od dnia 1 maja 2004 r.

(2)

Dlatego też, Wspólnota i Republika Chile wynegocjowały, zgodnie z art. 16 ust. 2 wyżej wymienionej umowy, porozumienie w formie wymiany listów o wniesieniu poprawek do jej załącznika I, sekcji A. Należy zatem zatwierdzić tę wymianę listów.

(3)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Komitetu Wdrażającego ds. Napojów Spirytusowych,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Niniejszym zatwierdza się w imieniu Wspólnoty porozumienie w formie wymiany listów pomiędzy Wspólnotą Europejską i Republiką Chile odnośnie do poprawek w załączniku I, sekcji A, do umowy o handlu napojami spirytusowymi oraz napojami aromatyzowanymi w ramach Układu ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony.

Tekst tego porozumienia stanowi Załącznik do niniejszej decyzji.

Artykuł 2

Niniejszym upoważnia się Komisarza ds. Rolnictwa do podpisania wymiany listów w imieniu Wspólnoty.

Sporządzono w Brukseli, dnia 29 listopada 2004 r.

W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 352 z 30.12.2002, str. 1.


POROZUMIENIE W FORMIE WYMIANY LISTÓW

pomiędzy Wspólnotą Europejską a Republiką Chile odnośnie do poprawek w załączniku I do umowy o handlu napojami spirytusowymi oraz napojami aromatyzowanymi w ramach Układu ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony

Bruksela, dnia 30 listopada 2004 roku

Szanowny Panie,

Mam zaszczyt odnieść się do spotkań związanych z dostosowaniami technicznymi, które to spotkania odbyły się zgodnie z art. 16 ust. 2 umowy o handlu napojami spirytusowymi oraz napojami aromatyzowanymi w ramach Układu ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony, z dnia 18 listopada 2002 roku, który stanowi, iż strony umowy mogą na mocy porozumienia wnieść poprawki do tej umowy.

Jak już Panu wiadomo, rozszerzenie Unii Europejskiej nastąpiło 1 maja 2004 roku. W związku z tym niezbędne jest wprowadzenie dostosowań technicznych w załączniku I, sekcji A (Lista chronionych nazw napojów spirytusowych pochodzących ze Wspólnoty) wyżej wymienionej umowy, mających na celu włączenie uznania i ochrony nazw napojów spirytusowych z nowych Państw Członkowskich z zastosowaniem przez obie strony od dnia 1 maja 2004 r.

Mam zatem zaszczyt zaproponować, aby załącznik I, sekcja A umowy o handlu napojami spirytusowymi oraz napojami aromatyzowanymi w ramach Układu ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony, został zastąpiony przez Załącznik załączony do niniejszego listu ze skutkiem od dnia 1 maja 2004 roku, tzn. dnia wejścia w życie Traktatu o Przystąpieniu do Unii Europejskiej Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji.

Byłabym wdzięczna za potwierdzenie, że Pana Rząd zgadza się z treścią niniejszego listu.

Z wyrazami głębokiego szacunku,

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Mariann FISCHER BOEL

Bruksela, dnia 30 listopada 2004 roku

Szanowna Pani,

Mam zaszczyt potwierdzić odbiór Pani listu z dnia dzisiejszego następującej treści:

„Mam zaszczyt odnieść się do spotkań związanych z dostosowaniami technicznymi, które to spotkania odbyły się zgodnie z art. 16 ust. 2 umowy o handlu napojami spirytusowymi oraz napojami aromatyzowanymi w ramach Układu ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony, z dnia 18 listopada 2002 roku, który stanowi, iż Umawiające się Strony mogą na mocy porozumienia wnieść poprawki do tej umowy.

Jak już Panu wiadomo, rozszerzenie Unii Europejskiej nastąpiło 1 maja 2004 roku. W związku z tym niezbędne jest wprowadzenie dostosowań technicznych w załączniku I, sekcji A (Lista chronionych nazw napojów spirytusowych pochodzących ze Wspólnoty) wyżej wymienionej umowy, mających na celu włączenie uznania i ochrony nazw napojów spirytusowych z nowych Państw Członkowskich z zastosowaniem przez obie strony od dnia 1 maja 2004 r.

Mam zatem zaszczyt zaproponować, aby załącznik I, sekcja A umowy o handlu napojami spirytusowymi oraz napojami aromatyzowanymi w ramach Układu ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony, został zastąpiony przez Załącznik załączony do niniejszego listu ze skutkiem od dnia 1 maja 2004 roku, tzn. dnia wejścia w życie Traktatu o Przystąpieniu do Unii Europejskiej Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji.

Byłabym wdzięczna za potwierdzenie, że Pana Rząd zgadza się z treścią niniejszego listu.”

Mam zaszczyt poinformować Panią, że Republika Chile zgadza się z treścią tego listu.

Z wyrazami głębokiego szacunku,

W imieniu Republiki Chile

Alberto VAN KLAVEREN

„ZAŁĄCZNIK 1

(o którym mowa w art. 6)

CHRONIONE NAZWY NAPOJÓW SPIRYTUSOWYCH ORAZ NAPOJÓW AROMATYZOWANYCH

A.   Lista chronionych nazw napojów spirytusowych pochodzących ze Wspólnoty

1.   Rum

 

Rhum de la Martinique/Rhum de la Martinique traditionnel

 

Rhum de la Guadeloupe/Rhum de la Guadeloupe traditionnel

 

Rhum de la Réunion/Rhum de la Réunion traditionnel

 

Rhum de la Guyane/Rhum de la Guyane traditionnel

 

Ron de Málaga

 

Ron de Granada

 

Rum da Madeira

2. a)   Whisky

 

Scotch Whisky

 

Irish Whisky

 

Whisky español

(Powyższe nazwy mogą być uzupełnione słowami »Malt« lub »Grain«)

2. b)   Whiskey

 

Irish Whiskey

 

Uisce Beatha Eireannach/Irish Whiskey

(Powyższe nazwy mogą być uzupełnione słowami »Pot Still«)

3.   Napoje spirytusowe z ziarna

 

Eau-de-vie de seigle de marque nationale luxembourgeoise

 

Korn

 

Kornbrand

4.   Okowita z wina gronowego

 

Eau-de-vie de Cognac

 

Eau-de-vie des Charentes

 

Cognac

(Nazwa »Cognac« może być uzupełniona następującymi słowami:

Fine

Grande Fine Champagne

Grande Champagne

Petite Champagne

Petite Fine Champagne

Fine Champagne

Borderies

Fins Bois

Bons Bois)

 

Fine Bordeaux

 

Armagnac

 

Bas Armagnac

 

Haut Armagnac

 

Ténarèse

 

Eau-de-vie de vin de la Marne

 

Eau-de-vie de vin originaire d'Aquitaine

 

Eau-de-vie de vin de Bourgogne

 

Eau-de-vie de vin originaire du Centre-Est

 

Eau-de-vie de vin originaire de Franche-Comté

 

Eau-de-vie de vin originaire du Bugey

 

Eau-de-vie de vin de Savoie

 

Eau-de-vie de vin originaire des Coteaux de la Loire

 

Eau-de-vie de vin des Côtes-du-Rhône

 

Eau-de-vie de vin originaire de Provence

 

Eau-de-vie de Faugères/Faugères

 

Eau-de-vie de vin originaire du Languedoc

 

Aguardente do Minho

 

Aguardente do Douro

 

Aguardente da Beira Interior

 

Aguardente da Bairrada

 

Aguardente do Oeste

 

Aguardente do Ribatejo

 

Aguardente do Alentejo

 

Aguardente do Algarve

 

Aguardente de Vinho da Região dos Vinhos Verdes

 

Aguardente da Região dos Vinhos Verdes Alvarinho

 

Lourinhã

5.   Brandy

 

Brandy de Jerez

 

Brandy del Penedés

 

Brandy italiano

 

Brandy Αττικής /Brandy z Attica

 

Brandy Πελλοπονήσου/Brandy z Peloponezu

 

Brandy Κεντρικής Ελλάδας/Brandy ze środkowej Grecji

 

Deutscher Weinbrand

 

Wachauer Weinbrand

 

Weinbrand Dürnstein

 

Karpatské brandy špeciál

6.   Okowita z wytłoków z winogron

 

Eau-de-vie de marc de Champagne ou

Marc de Champagne

 

Eau-de-vie de marc originaire d'Aquitaine

 

Eau-de-vie de marc de Bourgogne

 

Eau-de-vie de marc originaire du Centre Est

 

Eau-de-vie de marc originaire de Franche Comté

 

Eau-de-vie de marc originaire de Bugey

 

Eau-de-vie de marc originaire de Savoie

 

Marc de Bourgogne

 

Marc de Savoie

 

Marc d'Auvergne

 

Eau-de-vie de marc originaire des Coteaux de la Loire

 

Eau-de-vie de marc des Côtes-du-Rhône

 

Eau-de-vie de marc originaire de Provence

 

Eau-de-vie de marc originaire du Languedoc

 

Marc d'Alsace Gewürztraminer

 

Marc de Lorraine

 

Bagaceira do Minho

 

Bagaceira do Douro

 

Bagaceira da Beira Interior

 

Bagaceira da Bairrada

 

Bagaceira do Oeste

 

Bagaceira do Ribatejo

 

Bagaceira do Alentejo

 

Bagaceira do Algarve

 

Aguardente Bagaceira da Região dos Vinhos Verdes

 

Bagaceira da Região dos Vinhos Verdes Alvarinho

 

Orujo gallego

 

Grappa

 

Grappa di Barolo

 

Grappa piemontese/Grappa del Piemonte

 

Grappa lombarda/Grappa di Lombardia

 

Grappa trentina/Grappa del Trentino

 

Grappa friulana/Grappa del Friuli

 

Grappa veneta/Grappa del Veneto

 

Südtiroler Grappa/Grappa dell'Alto Adige

 

Τσικουδιά Κρήτης/Tsikoudia z Krety

 

Τσίπουρο Μακεδονίας/Tsipouro z Macedonii

 

Τσίπουρο Θεσσαλίας/Tsipouro z Thesssaly

 

Τσίπουρο Τυρνάβου/Tsipouro z Tyrnavos

 

Eau-de-vie de marc de marque nationale luxembourgeoise

 

Ζιβανία/Zivania

 

Pálinka

7.   Okowita owocowa

 

Schwarzwälder Kirschwasser

 

Schwarzwälder Himbeergeist

 

Schwarzwälder Mirabellenwasser

 

Schwarzwälder Williamsbirne

 

Schwarzwälder Zwetschgenwasser

 

Fränkisches Zwetschgenwasser

 

Fränkisches Kirschwasser

 

Fränkischer Obstler

 

Mirabelle de Lorraine

 

Kirsch d'Alsace

 

Quetsch d'Alsace

 

Framboise d'Alsace

 

Mirabelle d'Alsace

 

Kirsch de Fougerolles

 

Südtiroler Williams/Williams dell'Alto Adige

 

Südtiroler Aprikot/Südtiroler

 

Marille/Aprikot dell'Alto Adige/Marille dell'Alto Adige

 

Südtiroler Kirsch/Kirsch dell'Alto Adige

 

Südtiroler Zwetschgeler/Zwetschgeler dell'Alto Adige

 

Südtiroler Obstler/Obstler dell'Alto Adige

 

Südtiroler Gravensteiner/Gravensteiner dell'Alto Adige

 

Südtiroler Golden Delicious/Golden Delicious dell'Alto Adige

 

Williams friulano/Williams del Friuli

 

Sliwovitz del Veneto

 

Sliwovitz del Friuli-Venezia Giulia

 

Sliwovitz del Trentino-Alto Adige

 

Distillato di mele trentino/Distillato di mele del Trentino

 

Williams trentino/Williams del Trentino

 

Sliwovitz trentino/Sliwovitz del Trentino

 

Aprikot trentino/Aprikot del Trentino

 

Medronheira do Algarve

 

Medronheira do Buçaco

 

Kirsch Friulano/Kirschwasser Friulano

 

Kirsch Trentino/Kirschwasser Trentino

 

Kirsch Veneto/Kirschwasser Veneto

 

Aguardente de pêra da Lousã

 

Eau-de-vie de marque nationale luxembourgeoise

 

Eau-de-vie de poires de marque nationale luxembourgeoise

 

Eau-de-vie de kirsch de marque nationale luxembourgeoise

 

Eau-de-vie de quetsch de marque nationale luxembourgeoise

 

Eau-de-vie de mirabelle de marque nationale luxembourgeoise

 

Eau-de-vie de prunelles de marque nationale luxembourgeoise

 

Wachauer Marillenbrand

 

Bošácka Slivovica

 

Szatmári Szilvapálinka

 

Kecskeméti Barackpálinka

 

Békési Szilvapálinka

 

Szabolcsi Almapálinka

 

Slivovice

 

Pálinka

8.   Okowity z cydru i gruszecznika

 

Calvados

 

Calvados du Pays d'Auge

 

Eau-de-vie de cidre de Bretagne

 

Eau-de-vie de poiré de Bretagne

 

Eau-de-vie de cidre de Normandie

 

Eau-de-vie de poiré de Normandie

 

Eau-de-vie de cidre du Maine

 

Aguardiente de sidra de Asturias

 

Eau-de-vie de poiré du Maine

9.   Alkohol z goryczki

 

Bayerischer Gebirgsenzian

 

Südtiroler Enzian/Genzians dell'Alto Adige

 

Genziana trentina/Genziana del Trentino

10.   Owocowe napoje spirytusowe

 

Pacharán

 

Pacharán navarro

11.   Napoje spirytusowe aromatyzowane jałowcem

 

Ostfriesischer Korngenever

 

Genièvre Flandres Artois

 

Hasseltse jenever

 

Balegemse jenever

 

Péket de Wallonie

 

Steinhäger

 

Plymouth Gin

 

Gin de Mahón

 

Vilniaus Džinas

 

Spišská Borovička

 

Slovenská Borovička Juniperus

 

Slovenská Borovička

 

Inovecká Borovička

 

Liptovská Borovička

12.   Napoje spirytusowe aromatyzowane kminkiem

 

Dansk Akvavit/Dansk Aquavit

 

Svensk Aquavit/Svensk Akvavit/Swedish Aquavit

13.   Napoje spirytusowe aromatyzowane anyżkiem

 

Anís español

 

Évora anisada

 

Cazalla

 

Chinchón

 

Ojén

 

Rute

 

Oύζο/Ouzo

14.   Likiery

 

Berliner Kümmel

 

Hamburger Kümmel

 

Münchener Kümmel

 

Chiemseer Klosterlikör

 

Bayerischer Kräuterlikör

 

Cassis de Dijon

 

Cassis de Beaufort

 

Irish Cream

 

Palo de Mallorca

 

Ginjinha portuguesa

 

Licor de Singeverga

 

Benediktbeurer Klosterlikör

 

Ettaler Klosterlikör

 

Ratafia de Champagne

 

Ratafia catalana

 

Anis português

 

Finnish berry/Finnish fruit liqueur

 

Grossglockner Alpenbitter

 

Mariazeller Magenlikör

 

Mariazeller Jagasaftl

 

Puchheimer Bitter

 

Puchheimer Schlossgeist

 

Steinfelder Magenbitter

 

Wachauer Marillenlikör

 

Jägertee/Jagertee/Jagatee

 

Allažu Kimelis

 

Čepkelių

 

Demänovka Bylinný Likér

 

Polish Cherry

 

Karlovarská Hořká

15.   Napoje spirytusowe

 

Pommeau de Bretagne

 

Pommeau du Maine

 

Pommeau de Normandie

 

Svensk Punsch/Swedish Punch

 

Slivovice

16.   Wódki

 

Svensk Vodka/Swedish Vodka

 

Suomalainen Vodka/Finsk Vodka/Vodka of Finland

 

Polska wódka/Polish Vodka

 

Laugarício Vodka

 

Originali Lietuviška degtiné

 

Wódka ziołowa z Niziny Północnopodlaskiej aromatyzowana ekstraktem z trawy żubrowej/Herbal Vodka from the North Podlasie Lowland aromatised with an extract of bison grass

 

Latvijas Dzidrais

 

Rīgas Degvīns

 

LB Degvīns

 

LB Vodka

17.   Napoje spirytusowe gorzkie

 

Rīgas melnais Balzāms/Riga Black Balsam

 

Demänovka bylinná horká”.


Top