EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R1345

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1345/2004 z dnia 22 lipca 2004 r. modyfikujące elementy opisu oznaczenia znajdującego się w Załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1107/96 w sprawie rejestracji nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych (Scotch Lamb)

Dz.U. L 249 z 23.7.2004, p. 14–17 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Dz.U. L 327M z 5.12.2008, p. 61–66 (MT)

Ten dokument został opublikowany w wydaniu(-iach) specjalnym(-ych) (BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/1345/oj

23.7.2004   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 249/14


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1345/2004

z dnia 22 lipca 2004 r.

modyfikujące elementy opisu oznaczenia znajdującego się w Załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1107/96 w sprawie rejestracji nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych (Scotch Lamb)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2081/92 z 14 lipca 1992 r. w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia dla produktów rolnych i środków spożywczych (1), w szczególności jego art. 9,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z art. 9 rozporządzenia (EWG) nr 2081/92, władze Zjednoczonego Królestwa złożyły wniosek o modyfikacje opisu i metody otrzymywania produktu w odniesieniu do oznaczenia „Scotch Lamb”, wpisanego jako chronione oznaczenie geograficzne na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 1107/96 z 12 czerwca 1996 r. w sprawie rejestracji nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych z tytułu procedury przewidzianej w art. 17 rozporządzenia Rady (EWG) nr 2081/92 (2).

(2)

W wyniku analizy wniosku o zmiany stwierdzono, że chodzi o znaczne poprawki.

(3)

Zgodnie z procedurą przewidzianą art. 9 rozporządzenia (EWG) nr 2081/92 i w odniesieniu do znacznych poprawek, procedura określona w art. 6 ma zastosowanie mutatis mutandis.

(4)

Stwierdzono, że chodzi w tym przypadku o zmiany zgodne z rozporządzeniem (EWG) nr 2081/92. W następstwie opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej  (3) omawianych zmian, Komisja nie otrzymała żadnego oświadczenia wyrażającego sprzeciw w rozumieniu art. 7 wymienionego rozporządzenia.

(5)

W konsekwencji, zmiany te powinny zostać zarejestrowane i opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Zmiany znajdujące się w załączniku I do niniejszego rozporządzenia wpisuje się i publikuje zgodnie z art. 6 ust. 4 rozporządzenia (EWG) nr 2081/92.

Pełne zestawienie, zawierające główne elementy opisu, znajduje się w załączniku II do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 22 lipca 2004 r.

W imieniu Komisji

Franz FISCHLER

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 208 z 24.7.1992, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 806/2003 (Dz.U. L 122 z 16.5.2003, str. 1).

(2)  Dz.U. L 148 z 21.6.1996, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 526/2004 (Dz.U. L 85 z 23.3.2004, str. 3).

(3)  Dz.U. C 99 z 25.4.2003, str. 3 (Scotch Lamb).


ZAŁĄCZNIK I

ROZPORZĄDZENIE RADY (EWG) NR 2081/92

ZMIANA OPISU CHRONIONEGO OZNACZENIA GEOGRAFICZNEGO (ART. 9)

NR KE: UK/0275/24.1.1994

1.   Zarejestrowane oznaczenie: C.O.G. Scotch Lamb

2.   Wnioskowane zmiany:

Pozycje dokumentu specyfikacji:

Image

Nazwisko

Image

Opis

Image

Obszar geograficzny

Image

Dowód pochodzenia

Image

Metoda otrzymywania

Image

Związek

Image

Oznakowanie

Image

Wymóg krajowy

Zmiana(-y):

Opis

W celu lepszego odzwierciedlenia aktualnej praktyki, uwzględnienia obaw konsumentów dotyczących zwiększenia przejrzystości etykietowania oraz poprawy jakości Scotch Lamb, obecnie obowiązujący opis:

„Produkt pochodzi z jagniąt hodowanych w ostatniej, trwającej minimalnie dwa miesiące, fazie na określonym obszarze oraz na tym obszarze ubitych i rozebranych.”

modyfikuje się, jak następuje:

„Produkt pochodzi z jagniąt narodzonych i hodowanych w ciągu całego cyklu życia na określonym obszarze geograficznym oraz na tym obszarze ubitych i rozebranych. Zwierzęta urodzą się i zostaną ubite zgodnie z systemami gwarantującymi jakość, odpowiadającą europejskiej normie EN 45011 (Przewodnik ISO 65) i których standardy, ocena i jej częstotliwość są zgodne z normami ustalonymi przez składającego wniosek.”

Metoda otrzymywania

Modyfikacja przedstawionego powyżej opisu zakłada konieczność wprowadzenia zmian w odniesieniu do szczegółów dotyczących metody otrzymywania. Ponadto w momencie składania wstępnego wniosku Scotch Lamb prawie nigdy wcześniej nie był sprzedawany w formie zamrożonej. Chociaż praktyka ta nie jest jeszcze rozpowszechniona, wnioskodawca wnosi o usunięcie sformułowania „Produkt może być sprzedawany wyłącznie jako świeży lub zamrożony”, aby umożliwić sprzedaż Scotch Lamb w stanie zamrożonym, jeśli przetwórca sobie tego życzy.

W związku z powyższym aktualny opis:

„Jagnięta hodowane są w Szkocji w ostatniej fazie, której minimalna długość wynosi dwa miesiące. Są one ubijane i rozebrane zgodnie z opisem. Produkt może być sprzedawany wyłącznie jako świeży lub zamrożony.”

modyfikuje się, jak następuje:

„Jagnięta narodziły się i były hodowane przez cały cykl życia na określonym obszarze geograficznym. Zwierzęta urodzą się i zostaną ubite zgodnie z systemami gwarantującymi jakość, odpowiadającą europejskiej normie EN 45011 (Przewodnik ISO 65) i których standardy, ocena i jej częstotliwość są zgodne z normami ustalonymi przez składającego wniosek. Są one ubijane i rozebrane zgodnie z opisem.”


ZAŁĄCZNIK II

PEŁNE ZESTAWIENIE

Rozporządzenie Rady (EWG) nr 2081/92

„SCOTCH LAMB”

NR KE: UK/0275/24.1.1994

CNP ( ) COG (x)

Niniejsze zestawienie to podsumowanie, sporządzone dla celów informacyjnych. W celu uzyskania kompletnych informacji, w szczególności przeznaczonych dla producentów danych produktów, objętych PDO lub PGI, należy sięgnąć po integralną wersję opisu bądź na poziomie krajowym, bądź zwrócić się z prośbą o nią do właściwych służb Komisji Europejskiej (1).

1.

   Departament właściwy w Państwie Członkowskim

Nazwa

:

Department of Environment, Food and Rural Affairs Food Chain Marketing and Competitiveness Division

Adres

:

Room 338

Nobel House

17 Smith Square

London – SW1P 3JR

Tel.

:

(44-207) 238 66 87

Fax

:

(44-207) 238 57 28

E-mail

:

rlf.feedback@defra.gsi.gov.uk

2.

   Wnioskodawca

2.1.

Nazwa

:

Quality Meat Scotland

2.2.

Adres

:

Rural Centre

West Mains

Ingliston

Newbridge

Midlothian – EH28 8NZ

Tel.

:

(44-131) 472 40 40

Fax

:

(44-131) 472 40 38

E-mail

:

info@qmscotland.co.uk

2.3.

Skład: producenci (6 633), przetwórcy (32), inni (310)

3.

   Typ produktu: Klasa 1.1 – Świeże mięso

4.

   Opis dokumentu specyfikacji (Podsumowanie warunków określonych w art. 4 ust. 2)

4.1.   Nazwa „Scotch Lamb”

4.2.   Opis „Produkt pochodzi z jagniąt narodzonych i hodowanych w ciągu całego cyklu życia na określonym obszarze geograficznym oraz na tym obszarze ubitych i rozebranych. Zwierzęta urodzą się i zostaną ubite zgodnie z systemami gwarantującymi jakość, odpowiadającą europejskiej normie EN 45011 (Przewodnik ISO 65) i których standardy, ocena i jej częstotliwość są zgodne z normami ustalonymi przez składającego wniosek.”

4.3.   Obszar geograficzny Określony obszar to Szkocja kontynentalna, włącznie z wyspami wzdłuż zachodniego wybrzeża, Orkady i Szetlandy.

4.4.   Dowód pochodzenia Od XIX w. Scotch Lamb znany jest ze swoich wyjątkowych wartości, które zawdzięcza stosowanym tradycyjnym systemom żywienia. Zdobył sobie wielką renomę na rynkach mięsnych w Zjednoczonym Królestwie i poza jego granicami.

4.5.   Metoda otrzymywania „Jagnięta narodziły się i były hodowane przez cały cykl życia na określonym obszarze geograficznym. Zwierzęta zostały wydane na świat i ubite zgodnie z systemami gwarantującymi jakość, odpowiadającą europejskiej normie EN 45011 (Przewodnik ISO 65) i których standardy, ocena i jej częstotliwość są zgodne z normami ustalonymi przez składającego wniosek. Są one ubijane i rozbierane na tym obszarze zgodnie z opisem.”

4.6.   Związek Jakość i szczególne cechy Scotch Lamb wynikają z ekstensywnego wypasania na charakterystycznych preriach Szkocji.

4.7.   Struktura kontroli

Nazwa

:

Scottish Food Quality Certification

Adres

:

Royal Highland Centre

10th Avenue

Ingliston

Edinburgh – EH28 8NF

Tel.

:

(44-131) 335 66 15

Fax

:

(44-131) 335 66 01

E-mail

:

enquiries@sfqc.co.uk

4.8.   Oznakowanie: C.O.G.

4.9.   Wymogi krajowe:


(1)  Komisja Europejska – Dyrekcja Generalna ds. Rolnictwa – Departament ds. polityki jakości produktów rolnych – B-1049 Bruksela.


Top