EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R1344

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1344/2004 z dnia 22 lipca 2004 r. zmieniające należności przywozowe w sektorze ryżu

Dz.U. L 249 z 23.7.2004, p. 11–13 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/1344/oj

23.7.2004   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 249/11


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1344/2004

z dnia 22 lipca 2004 r.

zmieniające należności przywozowe w sektorze ryżu

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 3072/95 z dnia 22 grudnia 1995 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku ryżu (1),

uwzględniając rozporządzeniem (WE) nr 1503/96 z dnia 29 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowych zasad stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 3072/95 w odniesieniu do należności przywozowych w sektorze ryżu (2), w szczególności jego art. 4 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Należności przywozowe w sektorze ryżu zostały ustalone rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1290/2004 (3).

(2)

Artykuł 4 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1503/96 przewiduje, że jeżeli w okresie ich stosowania wyliczona średnia należności przywozowych różni się o 10 EUR na tonę od ustalonych należności, stosuje się odpowiednie dostosowanie. Stwierdzono wystąpienie wymienionej różnicy. Należy więc dostosować należności przywozowe ustalone w rozporządzeniu (WE) nr 1290/2004,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Załączniki I i II do rozporządzenia (WE) nr 1290/2004 zastępuje się załącznikami I i II do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 23 lipca 2004 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 22 lipca 2004 r.

W imieniu Komisji

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa


(1)  Dz.U. L 329 z 30.12.1995, str. 18. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 411/2002 (Dz.U. L 62 z 5.3.2002, str. 27).

(2)  Dz.U. L 189 z 30.7.1996, str. 71. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2294/2003 (Dz.U. L 340 z 24.12.2003, str. 12).

(3)  Dz.U. L 243 z 15.7.2004, str. 18.


ZAŁĄCZNIK I

Należności przywozowe stosowane do ryżu i do ryżu łamanego

(EUR/t)

Kod CN

Należności przywozowe (5)

Kraje trzecie (poza krajami AKP i Bangladeszem) (3)

AKP (1)  (2)  (3)

Bangladesz (4)

Basmati

Indie i Pakistan (6)

Egipt (8)

1006 10 21

 (7)

69,51

101,16

 

158,25

1006 10 23

 (7)

69,51

101,16

 

158,25

1006 10 25

 (7)

69,51

101,16

 

158,25

1006 10 27

 (7)

69,51

101,16

 

158,25

1006 10 92

 (7)

69,51

101,16

 

158,25

1006 10 94

 (7)

69,51

101,16

 

158,25

1006 10 96

 (7)

69,51

101,16

 

158,25

1006 10 98

 (7)

69,51

101,16

 

158,25

1006 20 11

264,00

88,06

127,66

 

198,00

1006 20 13

264,00

88,06

127,66

 

198,00

1006 20 15

264,00

88,06

127,66

 

198,00

1006 20 17

190,51

62,34

90,92

0,00

142,88

1006 20 92

264,00

88,06

127,66

 

198,00

1006 20 94

264,00

88,06

127,66

 

198,00

1006 20 96

264,00

88,06

127,66

 

198,00

1006 20 98

190,51

62,34

90,92

0,00

142,88

1006 30 21

416,00

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 23

416,00

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 25

416,00

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 27

 (7)

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 42

416,00

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 44

416,00

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 46

416,00

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 48

 (7)

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 61

416,00

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 63

416,00

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 65

416,00

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 67

 (7)

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 92

416,00

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 94

416,00

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 96

416,00

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 98

 (7)

133,21

193,09

 

312,00

1006 40 00

 (7)

41,18

 (7)

 

96,00


(1)  W odniesieniu do przywozu ryżu pochodzącego z krajów AKP należności przywozowe stosuje się w ramach systemu określonego przez rozporządzenie Rady (WE) nr 2286/2002 (Dz.U. L 348 z 21.12.2002, str. 5) i zmienione rozporządzenie Komisji (WE) nr 638/2003 (Dz.U. L 93 z 10.4.2003, str. 3).

(2)  Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1706/98 należności przywozowych nie stosuje się do produktów pochodzących z państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku i przywiezionych bezpośrednio do departamentu zamorskiego Reunion.

(3)  Należności przywozowe od ryżu przywożonego do departamentu zamorskiego Reunion określa się w art. 11 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 3072/95.

(4)  W odniesieniu do przywozu ryżu, z wyjątkiem ryżu łamanego (kod CN 1006 40 00), pochodzącego z Bangladeszu, należności przywozowe stosuje się w ramach systemu zdefiniowanego przez rozporządzenie Rady (EWG) nr 3491/90 (Dz.U. L 337 z 4.12.1990, str. 1) i zmienione rozporządzenie Komisji (EWG) nr 862/91 (Dz.U. L 88 z 9.4.1991, str. 7).

(5)  Przywóz produktów pochodzących z krajów KTZ nie podlega stosowaniu należności przywozowych zgodnie z art. 101 ust. 1 zmienionej decyzji Rady 91/482/EWG (Dz.U. L 263 z 19.9.1991, str. 1).

(6)  W odniesieniu do ryżu łuskanego odmiany Basmati pochodzącego z Indii i Pakistanu redukcja o 250 EUR/t (art. 4a zmienionego rozporządzenia (WE) nr 1503/96).

(7)  Należności przywozowe ustalone we Wspólnej Taryfie Celnej.

(8)  W odniesieniu do przywozu ryżu pochodzącego z Egiptu należności przywozowe stosuje się w ramach systemu zdefiniowanego przez rozporządzenia Rady (WE) nr 2184/96 (Dz.U. L 292 z 15.11.1996, str. 1) i Komisji (WE) nr 196/97 (Dz.U. L 31 z 1.2.1997, str. 53).


ZAŁĄCZNIK II

Wyliczenie należności przywozowych w sektorze ryżu

 

ryż niełuskany

typ Indica

typ Japonica

ryż łamany

łuskany

w pełni oczyszczony

łuskany

w pełni oczyszczony

1.

Należności przywozowe (EUR/t)

 (1)

190,51

416,00

264,00

416,00

 (1)

2.   

Elementy kalkulacji

a)

Cena CIF ARAG (EUR/t)

360,92

224,10

280,58

361,91

b)

Cena FOB (EUR/t)

256,18

337,51

c)

Frachty morskie (EUR/t)

24,40

24,40

d)

Źródło

USDA i podmioty gospodarcze

USDA i podmioty gospodarcze

Podmioty gospodarcze

Podmioty gospodarcze


(1)  Należności przywozowe ustalone we Wspólnej Taryfie Celnej.


Top