EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52023AP0093

Poprawki przyjęte przez Parlament Europejski w dniu 30 marca 2023 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1005/2009 (COM(2022)0151 – C9-0143/2022 – 2022/0100(COD))

OJ C 341, 27.9.2023, p. 80–106 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
OJ C 341, 27.9.2023, p. 73–99 (GA)

27.9.2023   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 341/80


P9_TA(2023)0093

Substancje zubożające warstwę ozonową

Poprawki przyjęte przez Parlament Europejski w dniu 30 marca 2023 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1005/2009 (COM(2022)0151 – C9-0143/2022 – 2022/0100(COD)) (1)

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

(2023/C 341/08)

Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(4)

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1005/2009 (18) zapewnia między innymi przestrzeganie Protokołu przez Unię. W ocenie rozporządzenia (WE) nr 1005/2009 (19) Komisja stwierdziła, że środki kontroli ustanowione w tym rozporządzeniu pozostają zasadniczo adekwatne do przewidzianego celu.

(4)

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1005/2009 (18) zapewnia między innymi przestrzeganie Protokołu przez Unię. W ocenie rozporządzenia (WE) nr 1005/2009 (19) Komisja stwierdziła, że środki kontroli ustanowione w tym rozporządzeniu pozostają zasadniczo adekwatne do przewidzianego celu , są efektywne i istotnie przyczyniły się do odbudowy ozonu w stratosferze oraz do ograniczenia ocieplenia klimatu .

Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(5)

Istnieją jasne dowody na zmniejszenie zawartości substancji zubożających warstwę ozonową w atmosferze i na odbudowę ozonu w stratosferze. Niemniej jednak według prognoz odbudowa warstwy ozonowej do poziomu stężeń sprzed 1980 r. nie nastąpi przed połową XXI wieku. Dlatego zwiększone promieniowanie UV nadal stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia i środowiska. Uniknięcie ryzyka dalszych opóźnień w odbudowie warstwy ozonowej nadal jest zależne od zapewnienia pełnego wdrożenia istniejących obowiązków, a także od wprowadzenia niezbędnych środków w celu szybkiego i skutecznego stawiania czoła wszelkim przyszłym wyzwaniom.

(5)

Istnieją jasne dowody na zmniejszenie zawartości substancji zubożających warstwę ozonową w atmosferze i na odbudowę ozonu w stratosferze. Niemniej jednak według Europejskiej Agencji Środowiska w 2021 r. dziura ozonowa należała do największych i najgłębszych w ostatnich latach – jej wielkość przekroczyła średnią z ostatnich pięciu i dziesięciu lat. Odbudowa warstwy ozonowej nadal jest bardzo niestabilna, a według prognoz powrót do poziomu stężeń sprzed 1980 r. nie nastąpi przed połową XXI wieku. Dlatego zwiększone promieniowanie UV nadal stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia i środowiska. Uniknięcie ryzyka dalszych opóźnień w odbudowie warstwy ozonowej nadal jest zależne od zapewnienia pełnego wdrożenia istniejących obowiązków, podejmowania intensywniejszych działań oraz od wprowadzenia niezbędnych środków w celu szybkiego i skutecznego stawiania czoła wszelkim przyszłym wyzwaniom.

Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(7)

Aby zwiększyć świadomość na temat współczynnika globalnego ocieplenia substancji zubożających warstwę ozonową, należy w niniejszym rozporządzeniu podać oprócz ich potencjału niszczenia ozonu również ich odpowiednie współczynniki globalnego ocieplenia.

(7)

Aby zwiększyć świadomość na temat współczynnika globalnego ocieplenia substancji zubożających warstwę ozonową, należy w niniejszym rozporządzeniu , a także na etykietach pojemników zawierających substancje zubożające warstwę ozonową podać oprócz ich potencjału niszczenia ozonu również ich odpowiednie współczynniki globalnego ocieplenia i zająć się tym problemem . Jeśli takie informacje są dostępne, należy podawać współczynnik globalnego ocieplenia zarówno w okresie 100, jak i 20 lat, by zwiększać świadomość wysokiego krótkoterminowego współczynnika globalnego ocieplenia niektórych substancji zubożających warstwę ozonową.

Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(7a)

Państwa członkowskie powinny opracować wiążące plany działania na podstawie wytycznych podanych przez Komisję, by zmniejszyć ryzyko powstawania pyrocumulonimbusów w wyniku pożarów lasów oraz ich negatywny wpływ na stratosferę i warstwę ozonową.

Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 9 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(9a)

Produkcja kontrolowanych substancji zubożających warstwę ozonową w Unii była wyższa w 2021 r. niż w ciągu uprzednich 10 lat, a w 2021 r. – o 27 % wyższa niż w 2020 r. Za 90 % tego wzrostu odpowiada stosowanie substratów. Zwiększyło się ono o 11 % w porównaniu z 2020 r.  (1a) Odstępstwo dotyczące substancji zubożających warstwę ozonową stosowanych jako substrat w chemicznych procesach produkcji niektórych towarów, w tym produktów farmaceutycznych, uzasadniano ich niskim łącznym potencjałem niszczenia ozonu (> 1 tODP) oraz brakiem wykonalnych rozwiązań alternatywnych, jest jednak możliwe, że emisje ze stosowania substratów są niedoszacowane  (1b) . Komisja powinna zatem opracować wykaz substancji zubożających warstwę ozonową, których stosowanie jako substrat jest dozwolone, oraz regularnie oceniać dostępność rozwiązań alternatywnych. Aby stopniowo wycofywać takie zastosowania tam, gdzie istnieją rozwiązania alternatywne, należy przekazać Komisji uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych, w których z czasem proponować będzie niższe pułapy.

Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(12)

Ustanowiona Protokołem Komisja Zamienników Halonów (HTOC) wskazała, że od 2030 r. zapasy halonów niepierwotnych do zastosowań krytycznych mogą być niewystarczające do zaspokojenia potrzeb na szczeblu globalnym. Aby uniknąć konieczności produkcji nowych halonów w celu zaspokojenia przyszłych potrzeb, należy wprowadzić środki służące zwiększeniu dostępności zapasów halonu odzyskanego z urządzeń.

(12)

Ustanowiona Protokołem Komisja Zamienników Halonów (HTOC) wskazała, że od 2030 r. zapasy halonów niepierwotnych do zastosowań krytycznych mogą być niewystarczające do zaspokojenia potrzeb na szczeblu globalnym. Aby uniknąć konieczności produkcji nowych halonów w celu zaspokojenia przyszłych potrzeb, należy wprowadzić środki służące zwiększeniu dostępności i odpowiedniemu monitorowaniu zapasów halonu odzyskanego z urządzeń.

Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 13 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(13a)

Coraz większe zaniepokojenie budzi wpływ światowych emisji niektórych nowych substancji wymienionych w załączniku II, w tym na przykład szybki wzrost stężenia dichlorometanu w atmosferze, który może znacznie, bo o ponad dekadę opóźnić odbudowę warstwy ozonowej  (1a) . W 2021 r. wyrażona w tomach metrycznych produkcja nowych, nieobjętych zakresem Protokołu substancji zubożających warstwę ozonową była około cztery razy większa niż produkcja substancji kontrolowanych  (1b) . Niezbędne są zatem dalsza kontrola i monitorowanie. Wymogi mające zastosowanie do substancji wymienionych w załączniku I odnoszące się do wycieków i rejestracji w systemie wydawania licencji należy rozszerzyć na substancje wymienione w załączniku II. Takie podejście nie tylko zmniejsza potencjalne niekorzystne skutki dla środowiska i zdrowia, ale też daje spójność z podejściem według rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/… w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych, zmieniającego dyrektywę (UE) 2019/1937 i uchylającego rozporządzenie (UE) nr 517/2014.

Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 16

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(16)

Należy zakazać pojemników na substancje zubożające warstwę ozonową nienadających się do ponownego napełnienia, ponieważ po opróżnieniu tych pojemników nieuchronnie pozostaje w nich pewna ilość substancji, która następnie jest uwalniana do atmosfery. W związku z tym należy zakazać przywozu, wprowadzania do obrotu, późniejszego dostarczania lub udostępniania na rynku, stosowania, z wyjątkiem zastosowań laboratoryjnych i analitycznych, oraz wywozu tych pojemników.

(16)

Należy zakazać pojemników na substancje zubożające warstwę ozonową nienadających się do ponownego napełnienia, ponieważ po opróżnieniu tych pojemników nieuchronnie pozostaje w nich pewna ilość substancji, która następnie jest uwalniana do atmosfery. W związku z tym należy zakazać przywozu, wprowadzania do obrotu, późniejszego dostarczania lub udostępniania na rynku, stosowania, z wyjątkiem zastosowań laboratoryjnych i analitycznych, oraz wywozu tych pojemników. Aby zapewnić ponowne napełnianie nadających się do tego pojemników zamiast ich wyrzucania, należy zobowiązać przedsiębiorstwa, by wprowadzając takie pojemniki do obrotu, przedstawiały dowody na to, że zastosowano rozwiązania umożliwiające zwrot tych pojemników w celu ponownego napełnienia.

Poprawka 9

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 17

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(17)

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 (24) przewiduje oznakowanie substancji sklasyfikowanych jako substancje zubożające warstwę ozonową oraz oznakowanie mieszanin zawierających takie substancje. Ponieważ substancje zubożające warstwę ozonową produkowane do zastosowań w charakterze substratów, czynników ułatwiających procesy chemiczne oraz do zastosowań laboratoryjnych i analitycznych mogą być dopuszczane do swobodnego obrotu w Unii, substancje te należy odróżnić od substancji produkowanych do innych zastosowań.

(17)

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 (24) przewiduje oznakowanie substancji sklasyfikowanych jako substancje zubożające warstwę ozonową oraz oznakowanie mieszanin zawierających takie substancje. Ponieważ halon i bromek metylu oraz produkty i urządzenia, które zawierają te substancje zubożające warstwę ozonową lub których działanie zależy od tych substancji, a także inne substancje zubożające warstwę ozonową produkowane do zastosowań w charakterze substratów, czynników ułatwiających procesy chemiczne oraz do zastosowań laboratoryjnych i analitycznych oraz do zniszczenia na obszarze Unii mogą być dopuszczane do swobodnego obrotu w Unii, substancje te należy odróżnić od substancji produkowanych do innych zastosowań.

Poprawka 10

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 18

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(18)

Wyjątkowo można zezwolić na wywóz produktów i urządzeń zawierających wodorochlorofluorowęglowodory w przypadkach, gdy korzystniejsze może być umożliwienie zakończenia naturalnego okresu użytkowania tych produktów i urządzeń w państwie trzecim niż ich demontaż i usunięcie w Unii.

(18)

Wyjątkowo można zezwolić na wywóz produktów i urządzeń zawierających wodorochlorofluorowęglowodory w przypadkach, gdy korzystniejsze może być umożliwienie zakończenia naturalnego okresu użytkowania tych produktów i urządzeń w państwie trzecim niż ich demontaż i usunięcie w Unii , pod warunkiem dostępności odpowiednich zakładów oraz wyspecjalizowanych pracowników niezbędnych do przeprowadzenia takich operacji, by uniknąć dalszego zanieczyszczenia środowiska .

Poprawka 11

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 19

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(19)

Biorąc pod uwagę, że proces produkcji niektórych substancji zubożających warstwę ozonową może prowadzić do emisji fluorowanego gazu cieplarnianego z trifluorometanem jako produktem ubocznym, takie emisje stanowiące produkt uboczny należy niszczyć lub odzyskiwać do późniejszego stosowania, co ma być warunkiem wprowadzania substancji zubożających warstwę ozonową do obrotu. Producenci i importerzy powinni być również zobowiązani do dokumentowania środków przyjętych w celu zapobiegania emisjom trifluorometanu podczas procesu produkcji.

(19)

Biorąc pod uwagę, że proces produkcji niektórych substancji zubożających warstwę ozonową może prowadzić do emisji fluorowanego gazu cieplarnianego z trifluorometanem jako produktem ubocznym, takie emisje stanowiące produkt uboczny należy ściśle monitorować, niszczyć lub odzyskiwać do późniejszego stosowania, co ma być warunkiem wprowadzania substancji zubożających warstwę ozonową do obrotu. Producenci i importerzy powinni być również zobowiązani do dokumentowania środków przyjętych w celu zapobiegania emisjom trifluorometanu podczas procesu produkcji oraz do przedstawienia dowodu zniszczenia i odzysku zgodnie z najlepszymi dostępnymi technikami . Powinni być również zobowiązani do składania sprawozdań na temat zgodności z niniejszym rozporządzeniem.

Poprawka 12

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 23

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(23)

W celu zapewnienia, aby objęte zakresem stosowania niniejszego rozporządzenia substancje oraz produkty i urządzenia, które przywieziono nielegalnie na rynek Unii, nie zostały ponownie wprowadzone na ten rynek, właściwe organy powinny skonfiskować lub zająć te produkty w celu ich usunięcia . W każdym razie należy zakazać powrotnego wywozu produktów niezgodnych z niniejszym rozporządzeniem.

(23)

W celu zapewnienia, aby objęte zakresem stosowania niniejszego rozporządzenia substancje oraz produkty i urządzenia, które przywieziono nielegalnie na rynek Unii, nie zostały ponownie wprowadzone na ten rynek, właściwe organy powinny skonfiskować lub zająć te produkty i je zniszczyć . W każdym razie należy zakazać powrotnego wywozu produktów niezgodnych z niniejszym rozporządzeniem.

Poprawka 13

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 28 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(28a)

Wymóg odzysku pianek zawierających substancje zubożające warstwę ozonową z materiałów budowlanych może pobudzać innowacyjność i działalność badawczo-rozwojową w dziedzinie technologii rozbiórki, regeneracji i recyklingu oraz mieć pozytywny wpływ na zatrudnienie z uwagi na pracochłonność procesu demontażu oraz potrzebę większej zdolności przetwarzania tego rodzaju odpadów. Wymóg ten może też jednak wiązać się z potrzebą dodatkowego wyszkolenia wyspecjalizowanego personelu w odnośnych przedsiębiorstwach, które często są małymi i średnimi przedsiębiorstwami. Dlatego państwa członkowskie powinny określić minimalne wymogi kwalifikacyjne dla tego personelu oraz zwiększyć dostępność programów szkoleniowych służących podnoszeniu kwalifikacji pracowników i stosowaniu zrównoważonych technik.

Poprawka 14

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 28 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(28b)

Przejście na rozwiązania alternatywne względem substancji zubożających warstwę ozonową pobudzi zielone innowacje i wzrost zatrudnienia. Państwa członkowskie powinny jednak zapewnić uczciwą i sprawiedliwą, niepozostawiającą nikogo w tyle transformację dla personelu zatrudnionego w przedsiębiorstwach, którym nie uda się przejść na takie alternatywne rozwiązania.

Poprawka 15

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 32

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(32)

Protokół wymaga składania sprawozdań dotyczących handlu substancjami zubożającymi warstwę ozonową. Producenci, importerzy i eksporterzy substancji zubożających warstwę ozonową powinni zatem co roku przekazywać informacje na temat handlu substancjami zubożającymi warstwę ozonową. Należy również przekazywać informacje na temat handlu substancjami zubożającymi warstwę ozonową, które nie są jeszcze objęte Protokołem (wymienione w załączniku II), tak aby można było ocenić potrzebę rozszerzenia również na te substancje niektórych lub wszystkich środków kontroli mających zastosowanie do substancji wymienionych w załączniku I.

(32)

Protokół wymaga składania sprawozdań dotyczących handlu substancjami zubożającymi warstwę ozonową. Producenci, importerzy i eksporterzy substancji zubożających warstwę ozonową powinni zatem co roku przekazywać informacje na temat handlu substancjami zubożającymi warstwę ozonową. Należy również przekazywać informacje na temat handlu substancjami zubożającymi warstwę ozonową, które nie są jeszcze objęte Protokołem (wymienione w załączniku II), tak aby ocenić dalsze rozszerzenie również na te substancje środków kontroli dotyczących odzysku, niszczenia, recyklingu lub regeneracji mających zastosowanie do substancji wymienionych w załączniku I.

Poprawka 16

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 33 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(33a)

Sygnaliści mogą przekazywać właściwym organom nowe informacje, potencjalnie pomocne w wykrywaniu naruszeń przepisów niniejszego rozporządzenia i umożliwiające tym organom nakładanie kar. Należy zapewnić odpowiednie warunki umożliwiające sygnalistom ostrzeganie właściwych organów o faktycznych lub potencjalnych naruszeniach przepisów niniejszego rozporządzenia oraz chroniące sygnalistów przed działaniami odwetowymi.

Poprawka 17

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 36

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(36)

Poważne naruszenia niniejszego rozporządzenia powinny być również ścigane na mocy prawa karnego zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/99/WE (27).

(36)

Poważne naruszenia niniejszego rozporządzenia powinny być również ścigane na mocy prawa karnego zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/99/WE (27). Jako że przestępstwa administracyjne i karne mają odmienny charakter, ale nie wykluczają się wzajemnie, kary administracyjne nakładałby właściwy organ w postępowaniu administracyjnym, a sankcje karne, zgodnie z dyrektywą 2008/99/WE, nakładałby sąd karny w państwie członkowskim.

Poprawka 18

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 40 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(40a)

Udowodniono, że podtlenek azotu (N2O), uwalniany do atmosfery głównie z nadmiaru nawozów azotowych w glebie, jest substancją zubożającą warstwę ozonową. Uznaje się, że od czasu zmniejszenia ilości chlorofluorowęglowodorów i innych halogenopochodnych zubożających warstwę ozonową N2O należy do najistotniejszych substancji zubożających warstwę ozonową i zagraża postępom osiągniętym dzięki Protokołowi  (1a) . W komunikacie z 20 maja 2020 r. w sprawie strategii „od pola do stołu” na rzecz sprawiedliwego, zdrowego i przyjaznego dla środowiska systemu żywnościowego Komisja zobowiązała się działać w celu zmniejszenia utraty składników odżywczych o co najmniej 50 %, co z kolei powinno przynieść zmniejszenie stosowania nawozów o co najmniej 20 % do 2030 r.

Poprawka 19

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Niniejsze rozporządzenie ustanawia przepisy dotyczące produkcji, przywozu, wywozu, wprowadzania do obrotu, dalszych dostaw, jak również stosowania, odzysku, recyklingu, regeneracji i niszczenia substancji zubożających warstwę ozonową, przepisy dotyczące przekazywania informacji o tych substancjach oraz przepisy dotyczące przywozu, wywozu, wprowadzania do obrotu, dalszych dostaw i  stosowania produktów i urządzeń, które zawierają substancje zubożające warstwę ozonową lub których działanie jest zależne od tych substancji.

Niniejsze rozporządzenie ustanawia przepisy dotyczące produkcji, przywozu, wywozu, wprowadzania do obrotu, składowania, dalszych dostaw, jak również stosowania, odzysku, recyklingu, regeneracji i niszczenia substancji zubożających warstwę ozonową, przepisy dotyczące przekazywania informacji o tych substancjach oraz przepisy dotyczące przywozu, wywozu, wprowadzania do obrotu, dalszych dostaw i  wykorzystywania produktów i urządzeń, które zawierają substancje zubożające warstwę ozonową lub których działanie jest zależne od tych substancji.

Poprawka 20

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.   Niniejsze rozporządzenie ma również zastosowanie do produktów i urządzeń oraz ich części, które zawierają substancje zubożające warstwę ozonową lub których działanie jest zależne od tych substancji.

2.   Niniejsze rozporządzenie ma również zastosowanie do produktów i urządzeń oraz ich części, które zawierają substancje zubożające warstwę ozonową lub których działanie jest częściowo lub całkowicie zależne od tych substancji.

Poprawka 21

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – akapit 1 – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1)

„substrat” oznacza substancję zubożającą warstwę ozonową, przechodzącą chemiczną transformację w procesie, w którym ulega całkowitemu przekształceniu ze stanu pierwotnego i której emisje są nieznaczne ,

1)

„substrat” oznacza substancję zubożającą warstwę ozonową, przechodzącą chemiczną transformację w procesie, w którym ulega całkowitemu przekształceniu ze stanu pierwotnego;

Poprawka 22

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – akapit 1 – punkt 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5)

„wprowadzanie do obrotu” oznacza dostarczanie lub udostępnianie innej osobie w Unii po raz pierwszy, za opłatą lub nieodpłatnie, dopuszczenie celne do swobodnego obrotu w Unii oraz stosowanie wyprodukowanych substancji lub wyprodukowanych produktów lub urządzeń na własny użytek;

5)

„wprowadzanie do obrotu” oznacza dostarczanie lub udostępnianie innej osobie w Unii po raz pierwszy, za opłatą lub nieodpłatnie, dopuszczenie celne do swobodnego obrotu w Unii oraz stosowanie wyprodukowanych substancji lub wykorzystywanie wyprodukowanych produktów lub urządzeń na własny użytek;

Poprawka 23

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – akapit 1 – punkt 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(6a)

„producent” oznacza każdą osobę fizyczną lub prawną produkującą w Unii substancje zubożające warstwę ozonową;

Poprawka 24

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – akapit 1 – punkt 10 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(10a)

„pojemnik” oznacza pojemnik zdefiniowany w art. [X] rozporządzenia xxxx/xxxx [rozporządzenie w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych];

Poprawka 25

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – akapit 1 – punkt 11

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(11)

„produkty i urządzenia” oznaczają wszystkie produkty i urządzenia, w tym ich części, oprócz pojemników, stosowane do transportu lub przechowywania substancji zubożających warstwę ozonową;

(11)

„produkty i urządzenia” oznaczają wszystkie produkty i urządzenia, w tym ich części, oprócz pojemników, wykorzystywane do transportu lub przechowywania substancji zubożających warstwę ozonową;

Poprawka 26

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Na zasadzie odstępstwa od przepisów art. 4 ust. 1 substancje zubożające warstwę ozonową wymienione w załączniku I mogą być produkowane, wprowadzane do obrotu i później dostarczane lub udostępniane innej osobie w Unii za opłatą lub nieodpłatnie w celu stosowania jako substrat.

Na zasadzie odstępstwa od przepisów art. 4 ust. 1 substancje zubożające warstwę ozonową wymienione w załączniku I mogą być produkowane, wprowadzane do obrotu i później dostarczane lub udostępniane innej osobie w Unii za opłatą lub nieodpłatnie , tylko gdy są dozwolone do stosowania jako substrat.

Poprawka 27

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – akapit 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Do … [12 miesięcy od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia] Komisja przyjmie akty delegowane zgodnie z art. 29 w celu uzupełnienia niniejszego rozporządzenia o wykaz substancji zubożających warstwę ozonową wymienionych w załączniku I, które można stosować jako substraty, odpowiednich zastosowań każdej z tych substancji jako substratu oraz ich poziomu emisji.

Poprawka 28

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – akapit 1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Do 1 stycznia 2025 r., a następnie co dwa i pół roku Komisja ocenia obecną i przyszłą dostępność rozwiązań alternatywnych dla substancji zubożających warstwę ozonową wymienionych w załączniku I, które można stosować w Unii jako substraty, i uwzględnia przy tym zalecenia naukowe, wpływ pod względem potencjału niszczenia ozonu oraz dostępność dokładniejszych danych o emisji gazów cieplarnianych z substratów, rozwój technologiczny przynoszący dostępność technicznie wykonalnych rozwiązań alternatywnych, a także zużycie energii, efektywność, wykonalność ekonomiczną i koszt tych rozwiązań alternatywnych. Komisja przedstawia wyniki tych ocen Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

Poprawka 29

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – akapit 1 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Jeżeli Komisja stwierdzi w ocenie, że dla określonego zastosowania danej substancji zubożającej warstwę ozonową jako substratu dostępna jest wykonalna alternatywa, w ciągu trzech miesięcy przyjmie zgodnie z art. 29 akty delegowane uzupełniające niniejsze rozporządzenie przez ustalenie maksymalnego poziomu emisji oraz harmonogramu znoszenia limitów ilościowych stosowania danej substancji zubożającej warstwę ozonową w wykazie, o którym mowa w ust. 2 niniejszego artykułu.

Poprawka 30

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – akapit 1 d (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Substancje zubożające warstwę ozonową produkowane, wprowadzane do obrotu, a następnie dostarczane lub udostępniane, odpłatnie lub nieodpłatnie, innej osobie w Unii do stosowania jako substrat mogą być stosowane wyłącznie w tym celu. Pojemniki zawierające substancje zubożające warstwę ozonową przeznaczone do takich zastosowań są opatrzone etykietą z jednoznacznym oznaczeniem, że dana substancja może być stosowana wyłącznie do przewidzianego celu. Jeżeli substancje takie są objęte wymogami dotyczącymi oznakowania przewidzianymi w rozporządzeniu (WE) nr 1272/2008, oznaczenie takie podaje się na etykietach, o których mowa w tym rozporządzeniu.

Poprawka 31

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.   Komisja jest uprawniona do przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z art. 29 w celu zmiany załącznika V, w przypadku gdy nie są dostępne możliwe pod względem technicznym i ekonomicznym rozwiązania alternatywne lub technologie na potrzeby zastosowań wymienionych w tym załączniku w ramach czasowych określonych w  załączniku V lub gdy takie rozwiązania lub technologie są nie do przyjęcia ze względu na ich wpływ na środowisko lub zdrowie, lub gdy jest to konieczne do zapewnienia zgodności z zobowiązaniami międzynarodowymi Unii dotyczącymi zastosowań krytycznych halonów ustanowionych w szczególności na mocy Protokołu, przez Organizację Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO) lub na podstawie Międzynarodowej konwencji o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki (MARPOL).

3.   Komisja jest uprawniona do przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z art. 29 w celu zmiany załącznika V, w przypadku gdy możliwe pod względem technicznym i ekonomicznym rozwiązania alternatywne lub technologie są dostępne na potrzeby zastosowań wymienionych w tym załączniku przed upływem dat końcowych określonych w  tym załączniku lub gdy takie rozwiązania lub technologie nie są dostępne na potrzeby zastosowań wymienionych w tym załączniku w ramach czasowych określonych w tym załączniku, lub są nie do przyjęcia ze względu na ich wpływ na środowisko lub zdrowie, lub gdy jest to konieczne do zapewnienia zgodności z zobowiązaniami międzynarodowymi Unii dotyczącymi zastosowań krytycznych halonów ustanowionych w szczególności na mocy Protokołu, przez Organizację Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO) lub na podstawie Międzynarodowej konwencji o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki (MARPOL).

Poprawka 32

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.   Komisja może – w drodze aktów wykonawczych i na uzasadniony wniosek właściwego organu państwa członkowskiego – przyznać ograniczone w czasie odstępstwa od dat końcowych lub granicznych określonych w załączniku V w odniesieniu do określonego przypadku, w przypadku gdy we wniosku wykazano, że dla tego konkretnego zastosowania nie jest dostępne żadne możliwe pod względem technicznym i ekonomicznym rozwiązanie alternatywne. Komisja może włączyć do tych aktów wykonawczych wymogi w zakresie sprawozdawczości i  może wymagać przedstawienia dowodów potwierdzających niezbędnych do monitorowania stosowania odstępstw, w tym dowodów potwierdzających ilości odzyskane w celu recyklingu lub regeneracji, wyniki kontroli szczelności oraz ilości niewykorzystanych halonów w zapasach. Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 28 ust. 2.

4.   Komisja może – w drodze aktów wykonawczych i na uzasadniony wniosek właściwego organu państwa członkowskiego – przyznać ograniczone w czasie odstępstwa od dat końcowych lub granicznych określonych w załączniku V w odniesieniu do określonego przypadku, w przypadku gdy we wniosku wykazano, że dla tego konkretnego zastosowania nie jest dostępne żadne możliwe pod względem technicznym i ekonomicznym rozwiązanie alternatywne. Komisja włącza do tych aktów wykonawczych wymogi w zakresie sprawozdawczości i  wymaga przedstawienia dowodów potwierdzających niezbędnych do monitorowania stosowania odstępstw, w tym dowodów potwierdzających ilości odzyskane w celu recyklingu lub regeneracji, wyniki kontroli szczelności oraz ilości niewykorzystanych halonów w zapasach. Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 28 ust. 2.

Poprawka 33

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.   W nagłych przypadkach wywołanych przez nieprzewidziane gwałtowne rozprzestrzenianie się szczególnych szkodników lub chorób Komisja może w drodze aktów wykonawczych zezwolić na czasową produkcję, wprowadzanie do obrotu i stosowanie bromku metylu, na wniosek właściwego organu państwa członkowskiego, pod warunkiem że wprowadzanie do obrotu i stosowanie bromku metylu dopuszczają odpowiednio rozporządzenie (WE) nr 1107/2009 i rozporządzenie (UE) nr 528/2012. Wszelkie niewykorzystane ilości bromku metylu są niszczone.

1.   W nagłych przypadkach wywołanych przez nieprzewidziane gwałtowne rozprzestrzenianie się szczególnych szkodników lub chorób Komisja może w drodze aktów wykonawczych i po powiadomieniu Sekretariatu ds. Ozonu zgodnie z decyzją IX/7 stron Protokołu zezwolić na czasową produkcję, wprowadzanie do obrotu i stosowanie bromku metylu, na wniosek właściwego organu państwa członkowskiego, pod warunkiem że wprowadzanie do obrotu i stosowanie bromku metylu dopuszczają odpowiednio rozporządzenie (WE) nr 1107/2009 i rozporządzenie (UE) nr 528/2012. Wszelkie niewykorzystane ilości bromku metylu są niszczone.

Poprawka 34

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.   Akty wykonawcze, o których mowa w ust. 1, określają środki, które należy przyjąć w celu redukcji emisji bromku metylu podczas stosowania, i mają zastosowanie przez okres nie dłuższy niż 120 dni oraz do ilości nieprzekraczającej 20 ton metrycznych bromku metylu. Komisja może włączyć do tych aktów wykonawczych wymogi w zakresie sprawozdawczości i  może wymagać przedstawienia dowodów potwierdzających niezbędnych do monitorowania stosowania bromku metylu, w tym dowodów potwierdzających zniszczenie substancji po wygaśnięciu odstępstwa. Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 28 ust. 2.

2.   Akty wykonawcze, o których mowa w ust. 1, określają środki, które należy przyjąć w celu redukcji emisji bromku metylu podczas stosowania, i mają zastosowanie przez okres nie dłuższy niż 120 dni oraz do ilości nieprzekraczającej 20 ton metrycznych bromku metylu. Komisja włącza do tych aktów wykonawczych wymogi w zakresie sprawozdawczości i  wymaga przedstawienia dowodów potwierdzających niezbędnych do monitorowania stosowania bromku metylu, w tym dowodów potwierdzających zniszczenie substancji po wygaśnięciu odstępstwa. Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 28 ust. 2.

Poprawka 35

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – ustęp 2 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Licencja, o której mowa akapicie pierwszym, nie jest wymagana przypadkach czasowego składowania.

Na zasadzie odstępstwa od akapitu pierwszego niniejszego ustępu i od art. 16 Komisja drodze aktów wykonawczych ustala uproszczone zasady wydawania pozwoleń przypadku czasowego składowania zdefiniowanego w art. 5 pkt 17 rozporządzenia (UE) nr 952/2013. Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 28 ust. 2.

Poprawka 36

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 14 – ustęp 2 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Na zasadzie odstępstwa od art. 5 ust. 2 Komisja może – w drodze aktów wykonawczych, na wniosek właściwego organu państwa członkowskiego – zezwolić na wywóz produktów i urządzeń zawierających wodorochlorofluorowęglowodory, w przypadku gdy zostało wykazane, że ze względu na wartość ekonomiczną danego towaru i jego przewidywany pozostały okres użytkowania zakaz wywozu stanowiłby nieproporcjonalne obciążenie dla eksportera, a  taki wywóz jest zgodny z przepisami krajowymi kraju przywozu. Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 28 ust. 2.

Na zasadzie odstępstwa od art. 5 ust. 2 Komisja może – w drodze aktów wykonawczych, na wniosek właściwego organu państwa członkowskiego – zezwolić na wywóz produktów i urządzeń zawierających wodorochlorofluorowęglowodory, w przypadku gdy zostało wykazane, że ze względu na wartość ekonomiczną danego towaru i jego przewidywany pozostały okres użytkowania zakaz wywozu stanowiłby nieproporcjonalne obciążenie dla eksportera, taki wywóz jest zgodny z przepisami krajowymi kraju przywozu , a po zakończeniu cyklu życia tych produktów i urządzeń państwo przeznaczenia na podstawie przepisów krajowych będzie się z nimi obchodziło tak, by nie doprowadzić do uwolnienia substancji zubożających warstwę ozonową do środowiska zewnętrznego . Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 28 ust. 2.

Poprawka 37

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 14 – ustęp 3 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Licencja, o której mowa akapicie pierwszym, nie jest wymagana przypadkach powrotnego wywozu po czasowym składowaniu .

Na zasadzie odstępstwa od akapitu pierwszego niniejszego ustępu i od art. 16 Komisja w drodze aktów wykonawczych ustala uproszczone zasady wydawania pozwoleń przypadku czasowego składowania zdefiniowanego art. 5 pkt 17 rozporządzenia (UE) nr 952/2013. Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 28 ust. 2.

Poprawka 38

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 15 – ustęp 1 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Wszelkie zakazane pojemniki nienadające się do ponownego napełnienia, o których mowa w akapicie pierwszym, są konfiskowane, zajmowane, wycofywane z obrotu lub odzyskiwane przez organy celne lub organy nadzoru rynku w celu usunięcia . Zakazuje się powrotnego wywozu zakazanych pojemników nienadających się do ponownego napełnienia.

Wszelkie zakazane pojemniki nienadające się do ponownego napełnienia, o których mowa w akapicie pierwszym, są konfiskowane, zajmowane, wycofywane z obrotu lub odzyskiwane i niszczone przez organy celne lub organy nadzoru rynku. Zakazuje się powrotnego wywozu zakazanych pojemników nienadających się do ponownego napełnienia.

Poprawka 39

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 15 – akapit 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a.     Przedsiębiorstwa wprowadzające do obrotu nadające się do ponownego napełnienia pojemniki na substancje zubożające warstwę ozonową przedstawiają deklarację zgodności obejmującą dowody na to, że wprowadzono rozwiązania umożliwiające zwrot tych pojemników w celu ponownego napełnienia. Rozwiązania te zawierają wiążące obowiązki dotyczące przestrzegania przepisów przez podmiot dostarczający te pojemniki użytkownikom końcowym.

 

Przedsiębiorstwa, o których mowa w ustępie pierwszym, przechowują deklarację zgodności przez co najmniej pięć lat od wprowadzenia do obrotu pojemników nadających się do ponownego napełnienia i na żądanie udostępniają ją właściwym organom państw członkowskich. Podmioty dostarczające te pojemniki użytkownikom końcowym przechowują dowody zgodności z tymi rozwiązaniami przez co najmniej pięć lat po dostarczeniu użytkownikowi końcowemu i na żądanie udostępniają je właściwym organom państw członkowskich.

 

Komisja może w drodze aktów wykonawczych uzupełnić niniejsze rozporządzenie przez określenie, jakie informacje musi zawierać deklaracja zgodności. Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 28 ust. 2.

Poprawka 40

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 15 – ustęp 2 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Do celów przedstawienia dowodów importerzy i producenci sporządzają deklarację zgodności i dołączają dokumentację uzupełniającą dotyczącą zakładu produkcyjnego i środków ograniczających przyjętych w celu zapobiegania emisjom trifluorometanu. Producenci i importerzy przechowują deklarację zgodności i dokumentację uzupełniającą przez co najmniej pięć lat po wprowadzeniu do obrotu i udostępniają je właściwym organom krajowym i Komisji na ich wniosek.

Do celów przedstawienia dowodów , o których mowa w ust. 1a akapit pierwszy. importerzy i producenci sporządzają deklarację zgodności zweryfikowaną przez akredytowanego audytora i dołączają dokumentację uzupełniającą zawierającą:

 

a)

informacje o zakładzie produkcyjnym;

 

b)

dowód dostępności i działania najlepszej dostępnej technologii redukcji emisji w zakładzie produkcyjnym;

 

c)

dowód przyjęcia środków ograniczających w celu zapobiegania emisjom trifluorometanu zgodnie z najlepszymi dostępnymi technikami;

 

d)

dowód zniszczenia lub odzysku dowolnej ilości wyemitowanego trifluorometanu, zgodnie z najlepszymi dostępnymi technikami i wymogami określonymi w art. 20 ust. 7.

 

Producenci i importerzy przechowują deklarację zgodności i dokumentację uzupełniającą przez co najmniej pięć lat po wprowadzeniu do obrotu i udostępniają je właściwym organom krajowym i Komisji na ich wniosek.

Poprawka 41

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 15 – ustęp 2 – akapit 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Komisja może  – w drodze aktów wykonawczych – określić szczegółowe warunki dotyczące deklaracji zgodności i dokumentacji uzupełniającej, o których mowa w akapicie drugim. Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 28 ust. 2.

Komisja określa  – w drodze aktów wykonawczych – szczegółowe warunki dotyczące deklaracji zgodności i dokumentacji uzupełniającej, o których mowa w akapicie drugim , oraz podaje szczegółowo ich elementy . Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 28 ust. 2.

Poprawka 42

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 15 – ustęp 3 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Substancje zubożające warstwę ozonową wyprodukowane lub wprowadzone do obrotu jako substrat, czynniki ułatwiające procesy chemiczne lub do nieodzownych zastosowań laboratoryjnych i analitycznych, o których mowa w  art. 6, 7 i  8, mogą być stosowane wyłącznie do tych celów.

Substancje zubożające warstwę ozonową wyprodukowane lub wprowadzone do obrotu oraz produkty i urządzenia, które zawierają substancje zubożające warstwę ozonową lub których funkcjonowanie zależy od tych substancji, produkowane lub wprowadzane do obrotu, a następnie dostarczane lub udostępniane zgodnie z art. 6, 7, 8 , 9 i 10 , mogą być stosowane wyłącznie do tych celów. Substancje zubożające warstwę ozonową oraz produkty i urządzenia, które zawierają substancje zubożające warstwę ozonową lub których działanie jest uzależnione od tych substancji, wprowadzane do obrotu w celu zniszczenia zgodnie z art. 12, mogą być stosowane lub wykorzystywane wyłącznie do tego celu.

Poprawka 43

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 15 – ustęp 3 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Pojemniki zawierające substancje przeznaczone do zastosowań, o których mowa w art. 6, 7 i  8, muszą być opatrzone etykietą z czytelnym oznaczeniem, że substancja może być stosowana wyłącznie do przewidzianego celu. Jeżeli substancje takie podlegają wymogom dotyczącym oznakowania przewidzianym w rozporządzeniu (WE) nr 1272/2008, oznaczenie takie stanowi element etykiet, o których mowa w tym rozporządzeniu.

Pojemniki zawierające substancje przeznaczone do zastosowań, o których mowa w art. 6, 7, 8 , 9, 10, 11 i 12 , muszą być opatrzone etykietą z czytelnym oznaczeniem, że substancja może być stosowana wyłącznie do przewidzianego celu. Etykieta ta zawiera przyjętą nazwę przemysłową danej substancji zubożającej warstwę ozonową lub, jeśli nazwa taka nie istnieje, jej nazwę chemiczną, potencjał niszczenia ozonu odnośnej substancji oraz, jeśli informacja taka jest dostępna, jej współczynnik globalnego ocieplenia w okresie 100 i 20 lat. Jeżeli substancje takie zregenerowano lub poddano recyklingowi, etykieta zawiera taką informacje, a także informację o numerze partii oraz nazwę i adres zakładu regeneracji lub recyklingu. Jeżeli substancje takie podlegają wymogom dotyczącym oznakowania przewidzianym w rozporządzeniu (WE) nr 1272/2008, oznaczenie takie stanowi element etykiet, o których mowa w tym rozporządzeniu. W stosownych przypadkach ponownie napełnione pojemniki opatruje się etykietą zawierającą zaktualizowane informacje.

Poprawka 44

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 16 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.   Komisja ustanawia elektroniczny system wydawania licencji w odniesieniu do substancji zubożających warstwę ozonową wymienionych w  załączniku I oraz produktów i urządzeń, które zawierają te substancje lub których działanie jest zależne od tych substancji („system wydawania licencji”), i zapewnia funkcjonowanie tego systemu.

1.   Komisja ustanawia elektroniczny system wydawania licencji w odniesieniu do substancji zubożających warstwę ozonową wymienionych w  załącznikach i II oraz produktów i urządzeń, które zawierają te substancje lub których działanie jest zależne od tych substancji („system wydawania licencji”), i zapewnia funkcjonowanie tego systemu.

Poprawka 45

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 16 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5.   Każde przedsiębiorstwo posiadające licencję zgłasza Komisji w okresie ważności licencji wszelkie zmiany informacji przedłożonych zgodnie z załącznikiem VII, które mogą wystąpić w okresie ważności licencji.

5.   Każde przedsiębiorstwo posiadające licencję bez zbędnej zwłoki zgłasza Komisji w okresie ważności licencji wszelkie zmiany informacji przedłożonych zgodnie z załącznikiem VII, które mogą wystąpić w okresie ważności licencji.

Poprawka 46

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 17 – ustęp 3 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.   W przypadku przywozu substancji zubożających warstwę ozonową wymienionych w załączniku I oraz produktów i urządzeń, które zawierają te substancje lub których działanie jest zależne od tych substancji, importer lub, jeżeli nie jest on dostępny, zgłaszający wskazany w zgłoszeniu celnym lub w deklaracji do czasowego składowania, a w przypadku wywozu eksporter wskazany w zgłoszeniu celnym w stosownych przypadkach przekazuje organom celnym następujące informacje w zgłoszeniu:

3.   W przypadku przywozu substancji zubożających warstwę ozonową wymienionych w załączniku I oraz produktów i urządzeń, które zawierają te substancje lub których działanie jest częściowo lub całkowicie zależne od tych substancji, importer lub, jeżeli nie jest on dostępny, zgłaszający wskazany w zgłoszeniu celnym lub w deklaracji do czasowego składowania, a w przypadku wywozu eksporter wskazany w zgłoszeniu celnym w stosownych przypadkach przekazuje organom celnym następujące informacje w zgłoszeniu:

Poprawka 47

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 17 – ustęp 11 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Organy celne konfiskują lub zajmują substancje oraz produkty i urządzenia zakazane na mocy niniejszego rozporządzenia w celu ich usunięcia zgodnie z art. 197 i 198 rozporządzenia (UE) nr 952/2013. Ponadto organy nadzoru rynku wycofują takie substancje oraz produkty i urządzenia z obrotu lub odzyskują je zgodnie z art. 16 rozporządzenia Parlament Europejskiego i Rady (UE) 2019/1020 (33).

(Nie dotyczy polskiej wersji językowej)

Poprawka 48

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 17 – ustęp 12 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Organy celne państw członkowskich wyznaczają lub uznają urzędy celne lub inne miejsca oraz określają trasę do tych urzędów i miejsc zgodnie z art. 135 i 267 rozporządzenia (UE) nr 952/2013 w celu przedstawienia organom celnym substancji zubożających warstwę ozonową wymienionych w załączniku I oraz produktów i urządzeń, które zawierają te substancje lub których działanie jest zależne od tych substancji, w miejscu ich wprowadzenia na obszar celny Unii lub w miejscu ich wyprowadzenia z tego obszaru. Wspomniane urzędy celne lub miejsca są w wystarczającym stopniu przygotowane do przeprowadzania odpowiednich kontroli fizycznych w oparciu o analizę ryzyka oraz są kompetentne w zakresie kwestii związanych z zapobieganiem nielegalnej działalności na mocy niniejszego rozporządzenia.

Organy celne państw członkowskich wyznaczają lub uznają urzędy celne lub inne miejsca oraz określają trasę do tych urzędów i miejsc zgodnie z art. 135 i 267 rozporządzenia (UE) nr 952/2013 w celu przedstawienia organom celnym substancji zubożających warstwę ozonową wymienionych w załączniku I oraz produktów i urządzeń, które zawierają te substancje lub których działanie jest zależne od tych substancji, w miejscu ich wprowadzenia na obszar celny Unii lub w miejscu ich wyprowadzenia z tego obszaru. Wspomniane urzędy celne lub miejsca są w wystarczającym stopniu wyposażone w niezbędne zasoby ludzkie i materialne, aby przeprowadzać odpowiednie kontrole fizyczne w oparciu o analizę ryzyka, oraz są kompetentne w zakresie kwestii związanych z zapobieganiem nielegalnej działalności na mocy niniejszego rozporządzenia.

Poprawka 49

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 20 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.   Substancje zubożające warstwę ozonową wymienione w  załączniku I, zawarte w urządzeniach chłodniczych, klimatyzacyjnych oraz pompach ciepła, urządzeniach zawierających rozpuszczalniki lub systemach przeciwpożarowych i gaśnicach odzyskuje się w trakcie konserwacji lub serwisowania urządzeń lub przed ich demontażem bądź usunięciem, w celu zniszczenia, recyklingu lub regeneracji.

1.   Substancje zubożające warstwę ozonową wymienione w  załącznikach i II , zawarte w urządzeniach chłodniczych, klimatyzacyjnych oraz pompach ciepła, urządzeniach zawierających rozpuszczalniki lub systemach przeciwpożarowych i gaśnicach odzyskuje się w trakcie konserwacji lub serwisowania urządzeń lub przed ich demontażem bądź usunięciem, w celu zniszczenia, recyklingu lub regeneracji.

Poprawka 50

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 20 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

6.   Substancje zubożające warstwę ozonową wymienione w  załączniku I, zawarte w produktach i urządzeniach innych niż te określone w ust. 1–5, jeżeli jest to osiągalne z technicznego i ekonomicznego punktu widzenia, są odzyskiwane celem zniszczenia, poddania recyklingowi lub regeneracji lub są niszczone bez wcześniejszego odzysku.

6.   Substancje zubożające warstwę ozonową wymienione w  załącznikach i II , zawarte w produktach i urządzeniach innych niż te określone w ust. 1–5, jeżeli jest to osiągalne z technicznego i ekonomicznego punktu widzenia, są odzyskiwane celem zniszczenia, poddania recyklingowi lub regeneracji lub są niszczone bez wcześniejszego odzysku.

Poprawka 51

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 20 – ustęp 9

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

9.   Państwa członkowskie promują odzysk, recykling, regenerację i niszczenie substancji zubożających warstwę ozonową wymienionych w załączniku I oraz ustanawiają minimalne wymagania kwalifikacyjne wobec zaangażowanego personelu.

9.   Państwa członkowskie promują odzysk, recykling, regenerację i niszczenie substancji zubożających warstwę ozonową wymienionych w załączniku I oraz ustanawiają minimalne wymagania kwalifikacyjne wobec zaangażowanego personelu. Państwa członkowskie zapewniają udostępnienie programów szkoleniowych dla osób fizycznych wykonujących te zadania.

Poprawka 52

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 21 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.   Przedsiębiorstwa wprowadzają wszelkie środki ostrożności w celu zapobiegania niezamierzonemu uwalnianiu substancji zubożających warstwę ozonową wymienionych w  załączniku I podczas produkcji, w tym wyprodukowanych w sposób niezamierzony w czasie wytwarzania innych chemikaliów, a także podczas procesu produkcji urządzeń, stosowania, składowania i przenoszenia z jednego pojemnika lub systemu do innego lub podczas transportu, oraz w celu minimalizowania takiego uwalniania.

2.   Przedsiębiorstwa wprowadzają wszelkie środki ostrożności w celu zapobiegania niezamierzonemu uwalnianiu substancji zubożających warstwę ozonową wymienionych w  załącznikach i II podczas produkcji, w tym wyprodukowanych w sposób niezamierzony w czasie wytwarzania innych chemikaliów, a także podczas procesu produkcji urządzeń, stosowania, składowania i przenoszenia z jednego pojemnika lub systemu do innego lub podczas transportu, oraz w celu minimalizowania takiego uwalniania.

Poprawka 53

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 21 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.   Przedsiębiorstwa obsługujące urządzenia zawierające substancje zubożające warstwę ozonową wymienione w  załączniku I zapewniają naprawę wszelkich wykrytych wycieków bez zbędnej zwłoki, bez uszczerbku dla zakazu stosowania substancji zubożających warstwę ozonową.

3.   Przedsiębiorstwa obsługujące urządzenia zawierające substancje zubożające warstwę ozonową wymienione w  załącznikach i II zapewniają naprawę wszelkich wykrytych wycieków bez zbędnej zwłoki, bez uszczerbku dla zakazu stosowania substancji zubożających warstwę ozonową.

Poprawka 54

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 21 – akapit 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3a.     Przedsiębiorstwa obsługujące urządzenia chłodnicze i klimatyzacyjne lub pompy ciepła, lub systemy ochrony przeciwpożarowej zawierające substancje zubożające warstwę ozonową, w tym ich obiegi, zapewniają, w przypadku urządzeń lub systemów stacjonarnych napełnionych czynnikiem chłodniczym zawierającym:

 

a)

co najmniej 3 kg substancji zubożających warstwę ozonową, sprawdzanie pod kątem wycieków co najmniej raz na 12 miesięcy; przepis ten nie ma zastosowania do urządzeń z systemami hermetycznie zamkniętymi, oznakowanymi jako takie i zawierającymi mniej niż 6 kg substancji kontrolowanych;

 

b)

co najmniej 30 kg substancji zubożających warstwę ozonową, sprawdzanie pod kątem wycieków co najmniej raz na sześć miesięcy;

 

c)

co najmniej 300 kg substancji zubożających warstwę ozonową, sprawdzanie pod kątem wycieków co najmniej raz na trzy miesiące i naprawianie wszelkich wykrytych wycieków jak najszybciej, a w każdym razie w ciągu 14 dni; urządzenie lub system sprawdza się pod kątem wycieków w terminie miesiąca od naprawienia wycieku, by upewnić się, czy naprawa była skuteczna.

Poprawka 55

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 21 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5.   Państwa członkowskie ustanawiają minimalne wymagania kwalifikacyjne wobec personelu wykonującego zadania, o których mowa w ust. 3.

5.   Państwa członkowskie ustanawiają minimalne wymagania kwalifikacyjne wobec personelu wykonującego zadania, o których mowa w ust. 3. Państwa członkowskie zapewniają udostępnienie programów szkoleniowych dla osób fizycznych wykonujących te zadania.

Poprawka 56

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 22 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.   Komisja jest uprawniona do przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z art. 29 w celu wprowadzenia do załączników I i II zmian dotyczących współczynnika ocieplenia globalnego i potencjału niszczenia ozonu wymienionych substancji, jeżeli jest to niezbędne w świetle nowych sprawozdań z oceny sporządzonych przez Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu lub nowych sprawozdań sporządzonych przez Panel ds. Oceny Naukowej ustanowiony na mocy Protokołu.

3.   Komisja jest uprawniona do przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z art. 29 w celu wprowadzenia do załączników I i II zmian polegających na aktualizacji współczynnika ocieplenia globalnego i potencjału niszczenia ozonu wymienionych substancji, jeżeli jest to niezbędne w świetle nowych sprawozdań z oceny sporządzonych przez Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu lub nowych sprawozdań sporządzonych przez Panel ds. Oceny Naukowej ustanowiony na mocy Protokołu , oraz na dodaniu współczynnika globalnego ocieplenia w okresie 20 lat .

Poprawka 57

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 24 – ustęp 1 – akapit 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Co roku do 31 marca … [proszę wstawić rok rozpoczęcia stosowania niniejszego rozporządzenia], a następnie co roku każde przedsiębiorstwo, które wprowadziło do obrotu substancje zubożające warstwę ozonową, przedkłada Komisji sprawozdanie, w którym wykazuje zgodność z art. 15 ust. 2.

Poprawka 58

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 24 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2)   Komisja i właściwe organy państw członkowskich podejmują właściwe działania w celu ochrony poufności informacji przedłożonych jej zgodnie z niniejszym artykułem.

2)   Komisja i właściwe organy państw członkowskich podejmują właściwe działania w celu ochrony poufności informacji przedłożonych jej zgodnie z niniejszym artykułem oraz utrzymania warunków przyznawania dostępu do danych .

Poprawka 59

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 26 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.   Właściwe organy państw członkowskich przeprowadzają kontrole w celu ustalenia, czy przedsiębiorstwa wypełniają swoje zobowiązania wynikające z niniejszego rozporządzenia.

1.   Właściwe organy państw członkowskich przeprowadzają regularne kontrole w celu ustalenia, czy przedsiębiorstwa wypełniają swoje zobowiązania wynikające z niniejszego rozporządzenia.

Poprawka 60

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 27 – ustęp 4 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)

zawieszenia lub cofnięcia zezwolenia na prowadzenie działalności z uwagi na fakt, że wchodzi ona w zakres stosowania niniejszego rozporządzenia.

c)

tymczasowego zawieszenia lub cofnięcia zezwolenia na prowadzenie działalności z uwagi na fakt, że wchodzi ona w zakres stosowania niniejszego rozporządzenia.

Poprawka 61

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 27 – ustęp 5 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

W przypadku bezprawnej produkcji, przywozu, wywozu, wprowadzania do obrotu lub stosowania substancji zubożających warstwę ozonową wymienionych w załączniku I lub produktów i urządzeń, które zawierają te substancje lub których działanie jest zależne od tych substancji, państwa członkowskie przewidują maksymalne administracyjne kary pieniężne wynoszące co najmniej pięciokrotność wartości rynkowej danych substancji lub produktów i urządzeń. W przypadku powtarzających się naruszeń w okresie pięciu lat państwa członkowskie przewidują maksymalne administracyjne kary pieniężne wynoszące co najmniej ośmiokrotność wartości rynkowej danych substancji lub produktów i urządzeń.

W przypadku bezprawnej produkcji, przywozu, wywozu, wprowadzania do obrotu lub stosowania substancji zubożających warstwę ozonową wymienionych w załączniku I lub produktów i urządzeń, które zawierają te substancje lub których działanie jest zależne od tych substancji, państwa członkowskie wprowadzają minimalne administracyjne kary pieniężne wynoszące co najmniej czterokrotność wartości rynkowej danych substancji zubożających warstwę ozonową lub produktów i urządzeń oraz maksymalne administracyjne kary pieniężne wynoszące co najmniej sześciokrotność wartości rynkowej danych substancji lub produktów i urządzeń. W przypadku powtarzających się naruszeń w okresie pięciu lat państwa członkowskie wprowadzają minimalne administracyjne kary pieniężne wynoszące co najmniej siedmiokrotność wartości danych substancji zubożających warstwę ozonową lub produktów i urządzeń oraz maksymalne administracyjne kary pieniężne wynoszące co najmniej dziesięciokrotność wartości danych substancji lub produktów i urządzeń.

Poprawka 62

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 27 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 27a

Gdy mają być stosowane administracyjne kary pieniężne na mocy art. 27 ust. 5, państwa członkowskie zapewniają możliwość ich nałożenia w drodze postępowania administracyjnego albo przez wszczęcie postępowania w celu nałożenia grzywny, lub na oba te sposoby.

Poprawka 63

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 29 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.   Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 7 ust. 4, art. 8 ust. 7, art. 9 ust. 3, art. 16 ust. 13, art. 18, art. 19 ust. 2, art. 20 ust. 8, art. 22, art. 23 ust. 3 i art. 24 ust. 4, powierza się Komisji na czas nieokreślony [od daty rozpoczęcia stosowania niniejszego rozporządzenia].

2.   Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w  art. 6 ust. 1, art. 7 ust. 4, art. 8 ust. 7, art. 9 ust. 3, art. 16 ust. 13, art. 18, art. 19 ust. 2, art. 20 ust. 8, art. 22, art. 23 ust. 3 i art. 24 ust. 4, powierza się Komisji na czas nieokreślony [od daty rozpoczęcia stosowania niniejszego rozporządzenia].

Poprawka 64

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 30 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Komisja publikuje sprawozdanie z wdrażania niniejszego rozporządzenia do 1 stycznia 2033 r .

Do 1 stycznia 2030 r. Komisja przedstawia Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie z wdrażania i skuteczności niniejszego rozporządzenia . Komisja ocenia w szczególności dostępność rozwiązań alternatywnych dla substancji zubożających warstwę ozonową, które objęte są odstępstwem na mocy art. 6, 7, 8 i 9. Komisja ocenia również wpływ niniejszego rozporządzenia na zwalczanie nielegalnego handlu substancjami zubożającymi warstwę ozonową. Po przedstawieniu sprawozdania i wymaganych ocen Komisja może w stosownym przypadku przedłożyć wniosek ustawodawczy.

 

Europejski Naukowy Komitet Doradczy ds. Zmiany Klimatu ustanowiony na mocy art. 10a rozporządzenia (WE) nr 401/2009 („komitet doradczy”) może z własnej inicjatywy udzielać porad naukowych i wydawać sprawozdania dotyczące niniejszego rozporządzenia. Komisja uwzględnia odpowiednie porady i sprawozdania komitetu doradczego, zwłaszcza dotyczące spójności niniejszego rozporządzenia z celami rozporządzenia (WE) nr 401/2009 oraz międzynarodowymi zobowiązaniami Unii wynikającymi z porozumienia paryskiego.

Poprawka 65

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik VI – punkt 2 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

f)

wszelkie zapasy;

f)

wszelkie zapasy posiadane na początku i na końcu okresu sprawozdawczego ;

Poprawka 66

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik VI – punkt 3 –litera d

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d)

wszelkie zapasy;

d)

wszelkie zapasy posiadane na początku i na końcu okresu sprawozdawczego;

Poprawka 67

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik VI – punkt 4 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)

wszelkie zapasy;

b)

wszelkie zapasy posiadane na początku i na końcu okresu sprawozdawczego ;

Poprawka 68

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik VI – punkt 5 – akapit 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)

wszelkie zniszczone ilości, w tym ilości zawarte w produktach lub urządzeniach;

a)

wszelkie zniszczone ilości, w tym ilości zawarte w produktach lub urządzeniach i ilości zniszczone jako produkt uboczny ;

Poprawka 69

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik VI – punkt 5 – akapit 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)

wszelkie zapasy, które mają zostać zniszczone, w tym ilości zawarte w produktach lub urządzeniach;

b)

wszelkie zapasy posiadane na początku i na końcu okresu sprawozdawczego , które mają zostać zniszczone, w tym ilości zawarte w produktach lub urządzeniach;

Poprawka 70

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik VI – punkt 5 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Każde przedsiębiorstwo, które niszczy substancje zubożające warstwę ozonową wymienione w załączniku I i które nie jest objęte pkt 2 lit. e) niniejszego załącznika, przekazuje również dane dotyczące wszelkich zakupów od innych przedsiębiorstw w Unii i wszelkiej sprzedaży takim przedsiębiorstwom.

Każde przedsiębiorstwo, które niszczy substancje zubożające warstwę ozonową , a nie jest objęte pkt 2 lit. e) niniejszego załącznika, przekazuje również dane dotyczące wszelkich zakupów od innych przedsiębiorstw w Unii i wszelkiej sprzedaży takim przedsiębiorstwom.

Poprawka 71

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik VI – punkt 6 – akapit 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)

wszelkie zapasy;

b)

wszelkie zapasy posiadane na początku i na końcu okresu sprawozdawczego ;

Poprawka 72

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik VI – punkt 6 – akapit 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)

procesy i wszelkie emisje, w tym związane z transportem i składowaniem, z uwzględnieniem przenoszenia z jednego pojemnika do drugiego.

c)

rodzaje zastosowań substratu oraz procesy i wszelkie emisje, w tym związane z transportem i składowaniem, z uwzględnieniem przenoszenia z jednego pojemnika do drugiego.

Poprawka 73

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik VI – punkt 6 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Każde przedsiębiorstwo stosujące jako substrat lub czynniki ułatwiające procesy chemiczne substancje zubożające warstwę ozonową określone w załączniku I przekazuje również dane dotyczące wszelkich zakupów od innych przedsiębiorstw w Unii i wszelkiej sprzedaży takim przedsiębiorstwom.

Każde przedsiębiorstwo stosujące jako substrat lub czynniki ułatwiające procesy chemiczne substancje zubożające warstwę ozonową przekazuje również dane dotyczące wszelkich zakupów od innych przedsiębiorstw w Unii i wszelkiej sprzedaży takim przedsiębiorstwom.


(1)  Sprawa została odesłana do komisji właściwej w celu przeprowadzenia negocjacji międzyinstytucjonalnych na podstawie art. 59 ust. 4 akapit czwarty Regulaminu (A9-0050/2023).

(18)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1005/2009 z dnia 16 września 2009 r. w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową (Dz.U. L 286 z 16.9.2009, s. 1).

(19)  Ocena rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1005/2009 z dnia 16 września 2009 r. w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową, SWD(2019)0407 final z 26.11.2019.

(18)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1005/2009 z dnia 16 września 2009 r. w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową (Dz.U. L 286 z 16.9.2009, s. 1).

(19)  Ocena rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1005/2009 z dnia 16 września 2009 r. w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową, SWD(2019)0407 final z 26.11.2019.

(1a)   „Ozone Depleting Substances 2022” [Substancje zubożające warstwę ozonową, 2022], Europejska Agencja Środowiska.

(1b)   „Narrowing feedstock exemptions under the Montreal Protocol has multiple environmental benefits” [Zmniejszenie liczby substratów objętych odstępstwem na mocy protokołu montrealskiego przynosi liczne korzyści dla środowiska], Stephen O. Andersen i in., 2021: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8665836/ oraz „Unfinished business after five decades of ozone-layer science and policy” [Niezakończone sprawy po pięciu dekadach badań nad warstwą ozonową i polityki w tym zakresie], Susan Salomon i in., 2020.

(1a)   „The increasing threat to stratospheric ozone from dichloromethane” [Rosnące zagrożenie dla ozonu w stratosferze spowodowane dichlorometanem] Hossaini i in., 2017: https://doi.org/10.1038/s41467-019-13899-4

(1b)   „Ozone Depleting Substances 2022” [Substancje zubożające warstwę ozonową, 2022], Europejska Agencja Środowiska.

(24)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (Dz.U. L 353 z 31.12.2008, s. 1).

(24)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (Dz.U. L 353 z 31.12.2008, s. 1).

(27)  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/99/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie ochrony środowiska poprzez prawo karne (Dz.U. L 328 z 6.12.2008, s. 28).

(27)  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/99/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie ochrony środowiska poprzez prawo karne (Dz.U. L 328 z 6.12.2008, s. 28).

(1a)   Zob. np.: „Drawing Down N2O To Protect Climate and the Ozone Layer” [Zmniejszenie emisji N2O w celu ochrony klimatu i warstwy ozonowej], UNEP, 2013.

(33)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1020 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie nadzoru rynku i zgodności produktów oraz zmieniające dyrektywę 2004/42/WE oraz rozporządzenia (WE) nr 765/2008 i (UE) nr 305/2011 (Dz.U. L 169 z 25.6.2019, s. 1).


Top