EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32023D0221(02)

Decyzja Komisji z dnia 21 grudnia 2022 r. zlecająca centralnemu administratorowi dziennika transakcji Unii Europejskiej wprowadzenie zmian w tabelach krajowego rozdziału uprawnień Czech, Danii, Niemiec, Irlandii, Hiszpanii, Francji, Włoch, Łotwy, Węgier, Niderlandów, Rumunii i Szwecji do dziennika transakcji Unii Europejskiej 2023/C 64/12

C/2022/9768

OJ C 64, 21.2.2023, p. 30–45 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

21.2.2023   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 64/30


DECYZJA KOMISJI

z dnia 21 grudnia 2022 r.

zlecająca centralnemu administratorowi dziennika transakcji Unii Europejskiej wprowadzenie zmian w tabelach krajowego rozdziału uprawnień Czech, Danii, Niemiec, Irlandii, Hiszpanii, Francji, Włoch, Łotwy, Węgier, Niderlandów, Rumunii i Szwecji do dziennika transakcji Unii Europejskiej

(2023/C 64/12)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/1122 z dnia 12 marca 2019 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2003/87/WE w odniesieniu do funkcjonowania rejestru Unii (1), w szczególności jego art. 46 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Państwa członkowskie przedłożyły Komisji wykaz instalacji znajdujących się na ich terytorium na podstawie art. 11 ust. 1 dyrektywy 2003/87/WE (2).

(2)

Zgodnie z art. 2 decyzji Komisji (UE) 2021/355 (3) Komisja nie zgłosiła sprzeciwu wobec wykazów instalacji objętych dyrektywą 2003/87/WE przedłożonych przez Belgię, Bułgarię, Czechy, Danię, Niemcy, Estonię, Irlandię, Grecję, Hiszpanię, Francję, Chorwację, Włochy, Cypr, Łotwę, Litwę, Luksemburg, Węgry, Niderlandy, Austrię, Polskę, Portugalię, Rumunię, Słowenię, Słowację, Finlandię i Szwecję, z wyjątkiem przypadków określonych w art. 1 i załącznikach do tej decyzji.

(3)

Państwa członkowskie określiły wstępne roczne ilości bezpłatnych uprawnień z podziałem na instalacje i powiadomiły o nich, wykorzystując zmienione wartości wskaźników emisyjnych określone w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2021/447 (4), na podstawie art. 14 ust. 5 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/331 (5).

(4)

W art. 1 decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2021/927 (6) stwierdzono, że nie ma potrzeby dostosowywania wstępnych rocznych ilości bezpłatnych uprawnień na podstawie art. 10a ust. 5 dyrektywy 2003/87/WE, ponieważ zapotrzebowanie nie przekroczyło maksymalnej liczby.

(5)

Pismem z dnia 6 lipca 2022 r. Czechy zgłosiły zmiany w tabeli krajowego rozdziału uprawnień. Instalacja CZ-127 została zgłoszona we wstępnej tabeli krajowego rozdziału uprawnień wraz z nieprawidłowym numerem identyfikacyjnym na rachunku w rejestrze. Numer identyfikacyjny CZ-126 zastępuje się prawidłowym stałym numerem.

(6)

Pismem z dnia 2 grudnia 2022 r. Dania zgłosiła zmiany w tabeli krajowego rozdziału uprawnień. Skorygowano historyczne poziomy działalności podinstalacji objętych wskaźnikiem emisyjności opartym na cieple instalacji DK-265, DK-305 i DK-375.

(7)

Pismem z dnia 29 listopada 2022 r. Niemcy zgłosiły zmiany w tabeli krajowego rozdziału uprawnień. Zgłoszono dostosowania przepływów ciepła podlegających wymianie z siecią ciepłowniczą w instalacjach DE-43 i DE-2495, co spowodowało korektę współczynników dotyczących ciepła z instalacji nieobjętych EU ETS i przesunięcia bezpłatnych uprawnień z podinstalacji objętych wskaźnikiem emisyjności opartym na cieple do instalacji DE-43. W wyniku korekty dotyczącej acetylenu skorygowano historyczne poziomy działalności podinstalacji objętej wskaźnikiem emisyjności opartym na paliwie i podinstalacji wytwarzającej emisje procesowe w instalacji DE-235. Wykryto i skorygowano błędy w obliczeniach historycznego poziomu działalności w odniesieniu do podinstalacji objętych wskaźnikiem emisyjności opartym na cieple w instalacjach DE-892, DE-941, DE-203778, DE-203812 i DE-206021. Historyczne poziomy działalności dotyczące podinstalacji objętej wskaźnikiem emisyjności opartym na cieple i podinstalacji objętej wskaźnikiem emisyjności opartym na paliwie w instalacji DE-205609 zostały skorygowane po wykryciu błędów w pomiarze gazu ziemnego. Status wytwórcy energii elektrycznej instalacji DE-4111 poprawiono na „wytwórcę energii elektrycznej”. Jeden z eksporterów ciepła nie jest już objęty EU ETS, co powoduje zmniejszenie przydziału dla instalacji DE-4170. W odniesieniu do podinstalacji wytwarzającej tlenek etylenu/glikole etylenowe w instalacji DE-202606 skorygowano błędy dotyczące zużycia energii elektrycznej i współczynnika wymiany energii elektrycznej. Skorygowano pochodzenie mierzalnego ciepła wprowadzanego do instalacji DE-1439 z instalacji objętej EU ETS na instalację nieobjętą EU ETS. W wyniku zidentyfikowania części ciepła wyprowadzanego z instalacji DE-1439 i zmiany jego statusu dotyczącego ucieczki emisji uzyskano podinstalację objętą wskaźnikiem emisyjności opartym na cieple narażoną na ryzyko ucieczki emisji. Włączenie niezgłoszonego ciepła odpadowego doprowadziło do wzrostu historycznego poziomu działalności w podinstalacji objętej wskaźnikiem emisyjności opartym na cieple oraz do spadku historycznego poziomu działalności podinstalacji objętej wskaźnikiem emisyjności opartym na paliwie w instalacji DE-205540. W wyniku postępowania sądowego instalacja DE-204581 została podzielona na instalację DE-204581 i instalację DE-493. Instalacja DE-204581 nie jest objęta EU ETS, ponieważ nie prowadzi żadnej działalności powodującej emisje gazów cieplarnianych. Instalacja DE-493 jest objęta EU ETS w odniesieniu do produkcji i wyprowadzania mierzalnego ciepła do różnych użytkowników, w tym do instalacji DE-204581.

(8)

Pismem z dnia 24 maja 2022 r. Irlandia zgłosiła zmiany w tabeli krajowego rozdziału uprawnień. Status wytwórcy energii elektrycznej instalacji IE-130 poprawiono na instalację „niebędącą wytwórcą energii elektrycznej”.

(9)

Pismem z dnia 2 grudnia 2022 r. Hiszpania zgłosiła zmiany w tabeli krajowego rozdziału uprawnień. Skorygowano datę rozpoczęcia działalności podinstalacji wytwarzającej dolomit spiekany w instalacji ES-158. Nieprawidłowe pomiary mierzalnych przepływów ciepła doprowadziły do przeszacowania historycznego poziomu działalności podinstalacji objętej wskaźnikiem emisyjności opartym na cieple instalacji ES-890. Skorygowane pomiary określają nowy historyczny poziom działalności. Wykryto i skorygowano błędy w obliczeniach historycznego poziomu działalności w odniesieniu do podinstalacji objętych wskaźnikiem emisyjności opartym na cieple w instalacjach ES-932 i ES-201855. Ciepło wyprowadzone do instalacji nieobjętej EU ETS zostało błędnie przypisane do podinstalacji wytwarzającej amoniak, podczas gdy należało je przypisać do podinstalacji objętej wskaźnikiem emisyjności opartym na cieple w ramach instalacji ES-201855. Korekta dotycząca wyprowadzanego ciepła wiąże się również z dostosowaniem emisji tej podinstalacji oraz współczynnika zamienności paliw i energii elektrycznej podinstalacji wytwarzającej amoniak. W wyniku korekty kodu PRODCOM status instalacji ES-202877 dotyczący narażenia na ryzyko ucieczki emisji zmienił się na status braku narażenia na ryzyko ucieczki emisji.

(10)

Pismem z dnia 1 grudnia 2022 r. Francja zgłosiła zmiany w tabeli krajowego rozdziału uprawnień. Skorygowano historyczny poziom działalności podinstalacji objętej wskaźnikiem emisyjności opartym na cieple w instalacji FR-1020. Korekty bilansu cieplnego i statusu dotyczącego ucieczki emisji części produkcji spowodowały wzrost historycznego poziomu działalności podinstalacji objętej wskaźnikiem emisyjności opartym na cieple oraz obniżenie historycznego poziomu działalności podinstalacji objętej wskaźnikiem emisyjności opartym na cieple nienarażonej na ucieczkę emisji w instalacji FR-182. W wyniku korekt zmniejszył się historyczny poziom działalności podinstalacji wytwarzającej wełnę mineralną, a podinstalacja objęta wskaźnikiem emisyjności opartym na paliwie narażona na ryzyko ucieczki emisji została dodana do instalacji FR-1163.

(11)

Pismami z dnia 11 lipca, 22 listopada i 2 grudnia 2022 r. Włochy zgłosiły zmiany w tabeli krajowego rozdziału uprawnień. Skorygowano historyczny poziom działalności podinstalacji wytwarzającej szkło typu float w instalacji IT-493. Skorygowano podłączenie techniczne do instalacji IT-654, co doprowadziło do zmiany podinstalacji objętej wskaźnikiem emisyjności opartym na cieple na podinstalację sieci ciepłowniczej. IT-217620 zostaje ponownie uwzględniona w systemie przydziału bezpłatnych uprawnień w ramach systemu handlu uprawnieniami do emisji z poprawionym numerem identyfikacyjnym w rejestrze. Korekty danych dotyczących mierzalnego ciepła doprowadziły do zmniejszenia historycznego poziomu działalności podinstalacji objętej wskaźnikiem emisyjności opartym na cieple oraz do zwiększenia historycznego poziomu działalności podinstalacji objętej wskaźnikiem emisyjności opartym na paliwie w instalacji IT-457.

(12)

Pismem z dnia 1 grudnia 2022 r. Węgry zgłosiły zmiany w tabeli krajowego rozdziału uprawnień. Na poziomie działalności podinstalacji objętej wskaźnikiem emisyjności opartym na cieple w instalacji HU-153 uwzględniono ciepło egzotermiczne z procesu neutralizacji.

(13)

Pismem z dnia 1 grudnia 2022 r. Łotwa zgłosiła zmiany w tabeli krajowego rozdziału uprawnień. Korekty bilansu cieplnego doprowadziły do wzrostu historycznego poziomu działalności podinstalacji sieci ciepłowniczej instalacji LV-206234.

(14)

Pismami z dnia 8 marca, 23 marca, 16 czerwca, 14 października i 24 października 2022 r. Niderlandy zgłosiły zmiany w tabeli krajowego rozdziału uprawnień. Źródło ciepła zostało błędnie potraktowane jako kwalifikujące się ciepło w ramach podinstalacji objętej wskaźnikiem emisyjności opartym na cieple instalacji NL-366. Ponadto zgłoszone ciepło nie było wprowadzane do podinstalacji wytwarzającej wodór w instalacji NL-366. Obie te kwestie zostały poprawione. Skorygowano historyczny poziom działalności podinstalacji objętej wskaźnikiem emisyjności opartym na cieple narażonej na ucieczkę emisji w instalacji NL-54. Skorygowano historyczny poziom działalności podinstalacji wytwarzającej emisje procesowe instalacji NL-110. W odniesieniu do podinstalacji związanej z produkcją styrenu instalacji NL-205924 skorygowano błędy dotyczące zużycia energii elektrycznej i współczynnika wymiany energii elektrycznej. W odniesieniu do instalacji NL-205924 skorygowano również bilans gazów odlotowych i bilans cieplny. Skorygowano granice i obliczenia dotyczące podinstalacji wytwarzającej emisje procesowe instalacji NL-205926.

(15)

Pismem z dnia 14 listopada 2022 r. Rumunia zgłosiła zmiany w tabeli krajowego rozdziału uprawnień. Korekty bilansu cieplnego doprowadziły do obniżenia historycznego poziomu działalności podinstalacji sieci ciepłowniczej instalacji RO-207234.

(16)

Pismem z dnia 1 grudnia 2022 r. Szwecja zgłosiła zmiany w tabeli krajowego rozdziału uprawnień. Zmniejszono historyczny poziom działalności podinstalacji wytwarzającej wysokogatunkowy papier niepowlekany instalacji SE-471. Wcześniejsze dane obejmowały niesprzedane produkty, które powróciły do procesu. Ta część została odliczona od historycznego poziomu działalności. Skorygowano historyczny poziom działalności podinstalacji wytwarzającej tekturę niepowlekaną i powlekaną instalacji SE-475. Wcześniejsze dane obejmowały niesprzedane produkty, które powróciły do procesu. Ta część została odliczona od historycznego poziomu działalności.

(17)

Zgłoszone tabele krajowego rozdziału uprawnień są zgodne z dyrektywą 2003/87/WE, rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) 2019/331 i decyzją Komisji (UE) 2021/355,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł

Centralnemu administratorowi dziennika transakcji Unii Europejskiej zleca się wprowadzenie korekt w tabelach krajowego rozdziału uprawnień Czech, Danii, Niemiec, Irlandii, Hiszpanii, Francji, Włoch, Łotwy, Węgier, Niderlandów, Rumunii i Szwecji, wraz z ostatecznymi rocznymi ilościami przejściowego przydziału bezpłatnych uprawnień na lata 2021–2025, jak określono w załączniku, do dziennika transakcji Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 21 grudnia 2022 r.

W imieniu Komisji

Frans TIMMERMANS

Wiceprzewodniczący wykonawczy


(1)  Dz.U. L 177 z 2.7.2019, s. 3.

(2)  Dyrektywa 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 r. ustanawiająca system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie oraz zmieniająca dyrektywę Rady 96/61/WE (Dz.U. L 275 z 25.10.2003, s. 32).

(3)  Decyzja Komisji (UE) 2021/355 z dnia 25 lutego 2021 r. dotycząca krajowych środków wykonawczych w odniesieniu do przejściowego przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji gazów cieplarnianych zgodnie z art. 11 ust. 3 dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 68 z 26.2.2021, s. 221).

(4)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/447 z dnia 12 marca 2021 r. określające zmienione wartości wskaźników emisyjności na potrzeby przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji na lata 2021–2025 zgodnie z art. 10a ust. 2 dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 87 z 15.3.2021, s. 29).

(5)  Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/331 z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia przejściowych zasad dotyczących zharmonizowanego przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji w całej Unii na podstawie art. 10a dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 59 z 27.2.2019, s. 8).

(6)  Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2021/927 z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie ustalenia jednorodnego międzysektorowego współczynnika korygującego do dostosowania bezpłatnych uprawnień do emisji na lata 2021–2025.


ZAŁĄCZNIK I

Tabela krajowego rozdziału uprawnień na lata 2021–2025 na podstawie art. 10a dyrektywy 2003/87/WE

Państwo członkowskie: Czechy

Kod identyfikacyjny instalacji

Kod identyfikacyjny instalacji (rejestr Unii)

Nazwa instalacji

Nazwa operatora

Ilość, która ma zostać przydzielona

Ilość, która ma zostać przydzielona w podziale na instalacje

2021

2022

2023

2024

2025

CZ000000000000127

127

Elektrárny Prunéřov

ČEZ, a.s.

13 089

12 753

12 416

12 080

11 744

62 082

CZ000000000000126

126

Elektrárny Prunéřov

ČEZ, a.s.

 

 

 

 

 

0


OGÓŁEM

13 089

12 753

12 416

12 080

11 744

62 082


ZAŁĄCZNIK II

Tabela krajowego rozdziału uprawnień na lata 2021–2025 na podstawie art. 10a dyrektywy 2003/87/WE

Państwo członkowskie: Dania

Kod identyfikacyjny instalacji

Kod identyfikacyjny instalacji (rejestr Unii)

Nazwa instalacji

Nazwa operatora

Ilość, która ma zostać przydzielona

Ilość, która ma zostać przydzielona w podziale na instalacje

2021

2022

2023

2024

2025

DK000000000000375

375

Siri feltet omfattende anlæg på Siri platformen

INEOS E&P A/S

21 515

21 515

21 515

21 515

21 515

107 575

DK000000000000305

305

Brødrene Hartmann A/S

Brødrene Hartmann A/S

6 659

6 659

6 659

6 659

6 659

33 295

DK000000000000265

265

Dansk Salt A/S

Dansk Salt A/S

51 258

51 258

51 258

51 258

51 258

256 290


OGÓŁEM

79 432

79 432

79 432

79 432

79 432

397 160


ZAŁĄCZNIK III

Tabela krajowego rozdziału uprawnień na lata 2021–2025 na podstawie art. 10a dyrektywy 2003/87/WE

Państwo członkowskie: Niemcy

Kod identyfikacyjny instalacji

Kod identyfikacyjny instalacji (rejestr Unii)

Nazwa instalacji

Nazwa operatora

Ilość, która ma zostać przydzielona

Ilość, która ma zostać przydzielona w podziale na instalacje

2021

2022

2023

2024

2025

DE000000000000043

43

Glocke

Salzgitter Flachstahl GmbH

6 044 087

6 044 087

6 044 087

6 044 087

6 044 087

30 220 435

DE000000000000235

235

Wanne7 mit Feedern und Kühlbahnen

SP Spezialglas Piesau GmbH

16 265

16 265

16 265

16 265

16 265

81 325

DE000000000000493

493

Essity Mannheim, HKW

Essity Operations Mannheim GmbH

124 800

121 593

118 386

115 180

111 973

591 932

DE000000000000892

892

Kesselhaus (K2 + K5)

MVV Industriepark Gersthofen GmbH

1 902

1 902

1 902

1 902

1 902

9 510

DE000000000000941

941

Kraftwerk Grenzach-Wyhlen

DSM Nutritional Products GmbH

35 837

34 917

33 995

33 075

32 154

169 978

DE000000000001439

1439

Heiz- und Wärmezentrale

Speira GmbH - Werk Grevenbroich

10 591

10 591

10 591

10 591

10 591

52 955

DE000000000002495

2495

Warmbreitbandwalzwerk

Salzgitter Flachstahl GmbH

260 105

260 105

260 105

260 105

260 105

1 300 525

DE000000000004111

4111

DMK Deutsches Milchkontor GmbH Werk Edewecht

DMK Deutsches Milchkontor GmbH

15 467

15 070

14 672

14 275

13 878

73 362

DE000000000004170

4170

Papierfabrik Papiermaschine 1, Strichaufträge mit Luft- und IR-Trockner

Hamburger Rieger GmbH Papierfabrik Spremberg

28 389

28 389

28 389

28 389

28 389

141 945

DE000000000202606

202606

Ethylenoxid-Anlage

Sasol Germany GmbH

58 759

58 759

58 759

58 759

58 759

293 795

DE000000000203778

203778

AEG

Inovyn Deutschland GmbH

47 021

47 021

47 021

47 021

47 021

235 105

DE000000000203812

203812

VC

INOVYN Deutschland GmbH

40 880

40 880

40 880

40 880

40 880

204 400

DE000000000204581

204581

Essity Mannheim, Zellstofffabrik

Essity Operations Mannheim GmbH

 

 

 

 

 

0

DE000000000205540

205540

Kaltwalzwerk Dillenburg

Outokumpu Nirosta GmbH

21 338

21 338

21 338

21 338

21 338

106 690

DE000000000205609

205609

Anlage zur Herstellung von Stärkeprodukten

Ingredion Germany GmbH

15 015

15 015

15 015

15 015

15 015

75 075

DE000000000206021

206021

Produktionskomplex (Ziegler, TAM, NFA)

Sasol Germany GmbH

147 106

147 106

147 106

147 106

147 106

735 530


OGÓŁEM

6 867 562

6 863 038

6 858 511

6 853 988

6 849 463

34 292 562


ZAŁĄCZNIK IV

Tabela krajowego rozdziału uprawnień na lata 2021–2025 na podstawie art. 10a dyrektywy 2003/87/WE

Państwo członkowskie: Irlandia

Kod identyfikacyjny instalacji

Kod identyfikacyjny instalacji (rejestr Unii)

Nazwa instalacji

Nazwa operatora

Ilość, która ma zostać przydzielona

Ilość, która ma zostać przydzielona w podziale na instalacje

2021

2022

2023

2024

2025

IE000000000000130

130

DuPont Nutrition Ireland

Dupont Nutrition Manufacturing Ireland Limited

20 976

20 976

20 976

20 976

20 976

104 880


OGÓŁEM

20 976

20 976

20 976

20 976

20 976

104 880


ZAŁĄCZNIK V

Tabela krajowego rozdziału uprawnień na lata 2021–2025 na podstawie art. 10a dyrektywy 2003/87/WE

Państwo członkowskie: Hiszpania

Kod identyfikacyjny instalacji

Kod identyfikacyjny instalacji (rejestr Unii)

Nazwa instalacji

Nazwa operatora

Ilość, która ma zostać przydzielona

Ilość, która ma zostać przydzielona w podziale na instalacje

2021

2022

2023

2024

2025

ES000000000000158

158

DOLOMIAS DE ARAGON S.L.

DOLOMIAS DE ARAGÓN S.L.

20 285

20 285

20 285

20 285

20 285

101 425

ES000000000000890

890

TEXTIL SANTANDERINA, S.A.

TEXTIL SANTANDERINA, S.A.

9 572

9 326

9 080

8 834

8 588

45 400

ES000000000000932

932

CARGILL S.L.U. MARTORELL FABRICA

CARGILL S.L.U.

47 674

47 674

47 674

47 674

47 674

238 370

ES000000000202877

202877

PEPSICO MANUFACTURING, A.I.E.

PEPSICO MANUFACTURING, A.I.E.

4 265

4 265

4 265

4 265

4 265

21 325

ES000000000201855

201855

Fertiberia - Fábrica de Palos

FERTIBERIA,S.A.

557 921

557 921

557 921

557 921

557 921

2 789 605


OGÓŁEM

639 717

639 471

639 225

638 979

638 733

3 196 125


ZAŁĄCZNIK VI

Tabela krajowego rozdziału uprawnień na lata 2021–2025 na podstawie art. 10a dyrektywy 2003/87/WE

Państwo członkowskie: Francja

Kod identyfikacyjny instalacji

Kod identyfikacyjny instalacji (rejestr Unii)

Nazwa instalacji

Nazwa operatora

Ilość, która ma zostać przydzielona

Ilość, która ma zostać przydzielona w podziale na instalacje

2021

2022

2023

2024

2025

FR000000000000182

182

ENTREMONT ALLIANCE MONTAUBAN DE BRETAGNE

ENTREMONT ALLIANCE S.A.S.

4 278

4 278

4 278

4 278

4 278

21 390

FR000000000001020

1020

BONILAIT PROTEINES

BONILAIT PROTEINES

7 592

7 592

7 592

7 592

7 592

37 960

FR000000000001163

1163

KNAUF INSULATION LANNEMEZAN

KNAUF INSULATION LANNEMEZAN

22 405

22 405

22 405

22 405

22 405

112 025


OGÓŁEM

34 275

34 275

34 275

34 275

34 275

171 375


ZAŁĄCZNIK VII

Tabela krajowego rozdziału uprawnień na lata 2021–2025 na podstawie art. 10a dyrektywy 2003/87/WE

Państwo członkowskie: Włochy

Kod identyfikacyjny instalacji

Kod identyfikacyjny instalacji (rejestr Unii)

Nazwa instalacji

Nazwa operatora

Ilość, która ma zostać przydzielona

Ilość, która ma zostać przydzielona w podziale na instalacje

2021

2022

2023

2024

2025

IT000000000000457

457

Burgo Group S.p.A. Stabilimento di Sora

Burgo Group S.p.A.

87 679

87 679

87 679

87 679

87 679

438 395

IT000000000000493

493

Pilkington Italia S.p.A.

Pilkington Italia S.p.A.

91 275

91 275

91 275

91 275

91 275

456 375

IT000000000000654

654

CENTRALE TERMOELETTRICA DI CASSANO D’ADDA

A2A gencogas Spa

877

854

832

809

787

4 159

IT000000000217620

217620

Sterilgarda Alimenti SpA

Sterilgarda Alimenti SpA

0

3 316

3 316

3 316

3 316

13 264


OGÓŁEM

179 831

183 124

183 102

183 079

183 057

912 193


ZAŁĄCZNIK VIII

Tabela krajowego rozdziału uprawnień na lata 2021–2025 na podstawie art. 10a dyrektywy 2003/87/WE

Państwo członkowskie: Węgry

Kod identyfikacyjny instalacji

Kod identyfikacyjny instalacji (rejestr Unii)

Nazwa instalacji

Nazwa operatora

Ilość, która ma zostać przydzielona

Ilość, która ma zostać przydzielona w podziale na instalacje

2021

2022

2023

2024

2025

HU000000000000153

153

Nitrogénművek Zrt.

Nitrogénművek Zrt.

825 352

825 352

825 352

825 352

825 352

4 126 760


OGÓŁEM

825 352

825 352

825 352

825 352

825 352

4 126 760


ZAŁĄCZNIK IX

Tabela krajowego rozdziału uprawnień na lata 2021–2025 na podstawie art. 10a dyrektywy 2003/87/WE

Państwo członkowskie: Łotwa

Kod identyfikacyjny instalacji

Kod identyfikacyjny instalacji (rejestr Unii)

Nazwa instalacji

Nazwa operatora

Ilość, która ma zostać przydzielona

Ilość, która ma zostać przydzielona w podziale na instalacje

2021

2022

2023

2024

2025

LV000000000206234

206234

Biokoģenerācijas stacija

SIA „SIA Gren Latvija”

6 856

6 679

6 503

6 327

6 151

32 516


OGÓŁEM

6 856

6 679

6 503

6 327

6 151

32 516


ZAŁĄCZNIK X

Tabela krajowego rozdziału uprawnień na lata 2021–2025 na podstawie art. 10a dyrektywy 2003/87/WE

Państwo członkowskie: Niderlandy

Kod identyfikacyjny instalacji

Kod identyfikacyjny instalacji (rejestr Unii)

Nazwa instalacji

Nazwa operatora

Ilość, która ma zostać przydzielona

Ilość, która ma zostać przydzielona w podziale na instalacje

2021

2022

2023

2024

2025

NL000000000000366

366

Nyrstar Budel B.V.

Nyrstar Budel B.V.

99 012

99 012

99 012

99 012

99 012

495 060

NL000000000000054

54

FarmFrites B.V. Oudenhoorn

FarmFrites B.V. Oudenhoorn

22 374

22 374

22 374

22 374

22 374

111 870

NL000000000000110

110

Emerald Kalama Chemical B.V.

Emerald Kalama Chemical B.V.

50 641

50 641

50 641

50 641

50 641

253 205

NL000000000205926

205926

Lyondell Chemie Nederland b.v. - Botlek locatie

Lyondell Chemie Nederland b.v.

408 210

408 210

408 210

408 210

408 210

2 041 050

NL000000000205924

205924

Lyondell Chemie Nederland B.V. - Maasvlakte locatie

LyondellBasell Covestro Manufacturing Maasvlakte V.O.F.

394 094

394 094

394 094

394 094

394 094

1 970 470


OGÓŁEM

974 331

974 331

974 331

974 331

974 331

4 871 655


ZAŁĄCZNIK XI

Tabela krajowego rozdziału uprawnień na lata 2021–2025 na podstawie art. 10a dyrektywy 2003/87/WE

Państwo członkowskie: Rumunia

Kod identyfikacyjny instalacji

Kod identyfikacyjny instalacji (rejestr Unii)

Nazwa instalacji

Nazwa operatora

Ilość, która ma zostać przydzielona

Ilość, która ma zostać przydzielona w podziale na instalacje

2021

2022

2023

2024

2025

RO000000000207234

207234

SC BIOENERGY SUCEAVA SA

SC BIOENERGY SUCEAVA SA

8 981

8 750

8 519

8 288

8 058

42 596


OGÓŁEM

8 981

8 750

8 519

8 288

8 058

42 596


ZAŁĄCZNIK XII

Tabela krajowego rozdziału uprawnień na lata 2021–2025 na podstawie art. 10a dyrektywy 2003/87/WE

Państwo członkowskie: Szwecja

Kod identyfikacyjny instalacji

Kod identyfikacyjny instalacji (rejestr Unii)

Nazwa instalacji

Nazwa operatora

Ilość, która ma zostać przydzielona

Ilość, która ma zostać przydzielona w podziale na instalacje

2021

2022

2023

2024

2025

SE000000000000471

471

Stora Enso Paper AB, Kvarnsveden Mill

Stora Enso Paper AB, Kvarnsveden Mill

136 831

136 831

136 831

136 831

136 831

684 155

SE000000000000475

475

Stora Enso Skoghalls bruk

Stora Enso AB

152 009

152 009

152 009

152 009

152 009

760 045


OGÓŁEM

288 840

288 840

288 840

288 840

288 840

1 444 200


Top