EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52022XC0513(01)

Komunikat Komisji Publikacja łącznej liczby uprawnień znajdujących się w obiegu w 2021 r. do celów rezerwy stabilności rynkowej w ramach unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji ustanowionego dyrektywą 2003/87/WE oraz liczby nieprzydzielonych uprawnień w latach 2013–2020 2022/C 195/02

C/2022/2780

OJ C 195, 13.5.2022, p. 2–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

13.5.2022   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 195/2


KOMUNIKAT KOMISJI

Publikacja łącznej liczby uprawnień znajdujących się w obiegu w 2021 r. do celów rezerwy stabilności rynkowej w ramach unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji ustanowionego dyrektywą 2003/87/WE oraz liczby nieprzydzielonych uprawnień w latach 2013–2020

(2022/C 195/02)

1.   WPROWADZENIE

W 2015 r. Rada i Parlament Europejski podjęły decyzję o utworzeniu rezerwy stabilności rynkowej (1) w ramach unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS) ustanowionego dyrektywą 2003/87/WE (2). Rezerwa stabilności rynkowej zaczęła funkcjonować w styczniu 2019 r. Celem tej rezerwy jest niedopuszczenie do dużej strukturalnej nadwyżki na unijnym rynku uprawnień do emisji dwutlenku węgla, przy której powstałoby ryzyko, że EU ETS nie będzie wysyłał niezbędnego sygnału inwestycyjnego stanowiącego zachętę do realizacji celu redukcji emisji w sposób racjonalny pod względem kosztów. Jej celem jest również zwiększenie odporności EU ETS w zakresie nierównowagi między podażą a popytem, aby mógł on funkcjonować na uporządkowanym rynku.

Przepisy decyzji stanowią, że do dnia 15 maja każdego roku, począwszy od 2017 r. Komisja publikuje łączną liczbę uprawnień znajdujących się w obiegu. Na podstawie tej wartości stwierdza się, czy część uprawnień przeznaczonych do sprzedaży na aukcji powinna zostać umieszczona w rezerwie lub zostać uwolniona z rezerwy.

12 maja 2021 r. Komisja opublikowała łączną liczbę uprawnień znajdujących się w obiegu w 2020 r., która wynosiła 1,58 mld uprawnień (3). Liczba uprawnień, które należy umieścić w rezerwie w okresie od 1 września 2021 r. do 31 sierpnia 2022 r., wynosi 378 905 382.

Niniejszy komunikat stanowi szóstą publikację do celów rezerwy stabilności rynkowej i dotyczy roku 2021. Podano w nim łączną liczbę uprawnień znajdujących się w obiegu i przedstawiono szczegółowo sposób obliczenia tej liczby zgodnie z art. 1 ust. 4 decyzji (UE) 2015/1814. W niniejszej publikacji zostanie określona liczba uprawnień, które zostaną umieszczone w rezerwie w okresie od września 2022 r. do sierpnia 2023 r.

2.   FUNKCJONOWANIE REZERWY STABILNOŚCI RYNKOWEJ

Rezerwa stabilności rynkowej jest uruchamiana w sposób automatyczny, kiedy łączna liczba uprawnień znajdujących się w obiegu przekroczy ustalony przedział wielkości. Zgodnie z art. 1 ust. 5 decyzji (UE) 2015/1814 uprawnienia dodaje się do rezerwy, jeżeli łączna liczba uprawnień znajdujących się w obiegu przekracza próg 833 mln uprawnień. Zgodnie z art. 1 ust. 6 decyzji (UE) 2015/1814 uprawnienia uwalnia się z rezerwy, jeżeli łączna liczba uprawnień znajdujących się w obiegu wynosi mniej niż 400 mln uprawnień. W praktyce uprawnienia są dodawane do rezerwy poprzez zmniejszenie liczby uprawnień wystawianych na aukcję i uwalniane z rezerwy poprzez wystawienie na aukcji w przyszłości o 100 milionów uprawnień więcej.

Publikacja łącznej liczby uprawnień znajdujących się w obiegu, na podstawie której uprawnienia są dodawane do rezerwy lub z niej uwalniane, jest zatem zasadniczym warunkiem działania rezerwy.

W kontekście ostatniego gruntownego przeglądu EU ETS (4) wprowadzono poważne zmiany dotyczące funkcjonowania rezerwy stabilności rynkowej. W latach 2019–2023 wartość procentowa łącznej liczby uprawnień znajdujących się w obiegu stanowiąca podstawę dla określenia liczby uprawnień umieszczanych w rezerwie – jeżeli zostanie przekroczona wartość progowa wynosząca 833 mln – zostaje tymczasowo podwojona z 12 % do 24 %, zgodnie z art. 1 ust. 5 akapit pierwszy zdanie ostatnie decyzji (UE) 2015/1814. Oprócz tego od 2023 r. liczba uprawnień umieszczonych w rezerwie stabilności rynkowej przekraczająca wolumen uprawnień przeznaczonych do sprzedaży na aukcji z poprzedniego roku nie będzie już ważna.

Zgodnie z art. 1 ust. 5 decyzji (UE) 2015/1814 i na podstawie niniejszego komunikatu 24 % (5) łącznej liczby uprawnień znajdujących się w obiegu zostanie zatem umieszczonych w rezerwie na okres 12 miesięcy począwszy od 1 września 2022 r. Analogiczna kwota zostanie odliczona od wolumenów uprawnień przeznaczonych do sprzedaży na aukcji w państwach członkowskich i w trzech państwach EOG–EFTA oraz z Zjednoczonym Królestwie w odniesieniu do wytwarzania energii elektrycznej w Irlandii Północnej na podstawie ich odpowiednich udziałów w aukcji. W tym kontekście należy przypomnieć, że – zgodnie z art. 1 ust. 5 akapit drugi decyzji (UE) 2015/1814 – do dnia 31 grudnia 2025 r. uprawnienia rozdysponowane na potrzeby solidarności i wzrostu w ramach Unii nie są uwzględniane w celu ustalenia odpowiednich udziałów.

3.   LICZBA NIEPRZYDZIELONYCH UPRAWNIEŃ W LATACH 2013–2020

W latach 2013–2020 nie wszystkie uprawnienia początkowo zaplanowane do przydziału bezpłatnych uprawnień przydzielono operatorom, co wynikało z trzech różnych przyczyn:

1.

niewykorzystane uprawnienia z rezerwy dla nowych instalacji;

2.

ograniczenie działalności (zamknięcia, częściowe zaprzestania działalności, znaczne ograniczenia zdolności);

3.

uprawnienia wycofane z przydziału w świetle art. 10a ust. 5 dyrektywy 2003/87/WE w związku z tym, że obliczenia opierały się na założeniu, iż instalacje można uznać za narażone na ryzyko ucieczki emisji, podczas gdy w praktyce takie ryzyko nie istniało.

Nieprzydzielone uprawnienia umieszcza się w rezerwie stabilności rynkowej zgodnie z art. 1 ust. 3 decyzji (UE) 2015/1814 albo w rezerwie dla nowych instalacji na lata 2021–2030 zgodnie z art. 10a ust. 7 zdanie pierwsze dyrektywy 2003/87/WE.

Liczba nieprzydzielonych uprawnień umieszczanych w rezerwie stabilności rynkowej i w rezerwie dla nowych instalacji na lata 2021–2030 jest następująca:

Liczba nieprzydzielonych uprawnień umieszczanych w rezerwie stabilności rynkowej zgodnie z art. 1 ust. 3 decyzji (UE) 2015/1814 wynosi 886 806 455. Jest to suma 301 801 477 nieprzydzielonych uprawnień z rezerwy dla nowych instalacji na lata 2013–2020 zgodnie z art. 10a ust. 7 dyrektywy 2003/87/WE oraz 585 004 978 nieprzydzielonych uprawnień w związku z ograniczoną działalnością zgodnie z art. 10a ust. 19 i 20 dyrektywy 2003/87/WE (tj. w związku z zamknięciem, częściowym zaprzestaniem działalności lub znacznym ograniczeniem zdolności).

Liczba nieprzydzielonych uprawnień umieszczanych w rezerwie dla nowych instalacji na lata 2021–2030 zgodnie z art. 10a ust. 7 zdanie pierwsze dyrektywy 2003/87/WE wynosi 131 289 138. Liczbę tę uzyskano w wyniku pomniejszenia liczby nieprzydzielonych uprawnień związanych ze zmianami statusu instalacji w zakresie ucieczki emisji wynoszącej 156 289 138 o 25 mln uprawnień zarezerwowanych dla Grecji na podstawie art. 10a ust. 9 dyrektywy 2003/87/WE.

4.   ŁĄCZNA LICZBA UPRAWNIEŃ W OBIEGU

Zgodnie z art. 1 ust. 4 decyzji (UE) 2015/1814 łączna liczba uprawnień znajdujących się w obiegu „odpowiada skumulowanej liczbie uprawnień wydanych w okresie od dnia 1 stycznia 2008 r., w tym liczbie uprawnień wydanych zgodnie z art. 13 ust. 2 dyrektywy 2003/87/WE w tym okresie oraz uprawnień do stosowania międzynarodowych jednostek emisji wykorzystywanych przez instalacje w ramach unijnego systemu handlu emisjami w odniesieniu do emisji do dnia 31 grudnia danego roku, po odjęciu skumulowanych ton zweryfikowanych emisji z instalacji objętych unijnym systemem handlu emisjami od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia danego roku, wszelkich uprawnień anulowanych zgodnie z art. 12 ust. 4 dyrektywy 2003/87/WE oraz liczby uprawnień znajdujących się w rezerwie”.

Podsumowując, łączną liczbę uprawnień znajdujących się w obiegu, mającą znaczenie z punktu widzenia zasilenia i zmniejszenia rezerwy stabilności rynkowej, oblicza się według następującego wzoru:

łączna liczba uprawnień w obiegu = podaż – (popyt + uprawnienia w rezerwie stabilności rynkowej)

Łączną liczbę uprawnień w obiegu warunkują trzy elementy: po pierwsze, podaż uprawnień od dnia 1 stycznia 2008 r.; po drugie, popyt na uprawnienia (liczba uprawnień umorzonych i anulowanych); po trzecie – zasoby w rezerwie.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 dyrektywy 2003/87/WE rezerwa stabilności rynkowej obejmuje uprawnienia dotyczące instalacji stacjonarnych, przez co w tym kontekście nie uwzględnia się uprawnień do emisji lotniczych i zweryfikowanych emisji lotniczych.

4.1.   Podaż

Podaż uprawnień na rynku warunkuje pięć różnych elementów:

uprawnienia przeniesione (6) z lat 2008–2012 EU ETS,

uprawnienia przydzielone bezpłatnie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2021 r., w tym uprawnienia przydzielone z rezerwy dla nowych instalacji,

uprawnienia nieprzydzielone instalacjom zgodnie z art. 10a ust. 7, 19 i 20 dyrektywy 2003/87/WE, które umieszczono w rezerwie stabilności rynkowej w 2020 r. zgodnie z art. 1 ust. 3 decyzji (UE) 2015/1814 (7),

od tych wolumenów należy odjąć 50 mln nieprzydzielonych uprawnień przeznaczonych na sprzedaż na aukcji dla funduszu innowacyjnego zgodnie z art. 10a ust. 8 (8) dyrektywy 2003/87/WE,

na początku 2021 r. 200 mln uprawnień przeniesiono z rezerwy stabilności rynkowej do rezerwy dla nowych instalacji na lata 2021–2030, zgodnie z art. 10a ust. 7 dyrektywy 2003/87/WE,

uprawnienia wydane w celu sprzedaży na aukcji w okresie od 1 stycznia 2013 r. (9) do 31 grudnia 2021 r.,

do tego wolumenu należy dodać 7 213 787 uprawnień wykorzystanych na potrzeby elastyczności, jak określono w art. 6 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/842 (10) w 2021 r.,

uprawnienia odjęte od wolumenów sprzedawanych na aukcji w latach 2014–2016 oraz uprawnienia odjęte od wolumenów sprzedawanych na aukcji w latach 2019–2021 zgodnie z poprzednimi komunikatami Komisji (11),

uprawnienia zmonetyzowane przez Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) do celów programu NER300,

uprawnienia do międzynarodowych jednostek emisji zrealizowane przez instalacje w odniesieniu do emisji do dnia 31 grudnia 2020 r. Uprawnień do międzynarodowych jednostek emisji nie można już wykorzystywać począwszy od lat 2021–2030.

Liczba uprawnień przeniesionych z lat 2008–2012 EU ETS wynosi 1 749 540 826 uprawnień (12). Ta „suma przeniesionych uprawnień” odpowiada łącznej liczbie wydanych w latach 2008–2012 EU ETS uprawnień, których nie umorzono w celu pokrycia zweryfikowanych emisji ani nie anulowano. Do celów ustalenia łącznej liczby uprawnień znajdujących się w obiegu stanowi ona zatem liczbę uprawnień ETS znajdujących się w obiegu na początku okresu 2013–2020 EU ETS w dniu 1 stycznia 2013 r. i jako taka jest uwzględniana w obliczeniach.

Liczba uprawnień przydzielonych bezpłatnie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2021 r., w tym uprawnienia przydzielone z rezerwy dla nowych instalacji, wynosi 7 141 195 439 (13).

Liczba nieprzydzielonych uprawnień zgodnie z art. 10a ust. 7 dyrektywy 2003/87/WE wyniosła 301 801 477. Od tej kwoty odjęto wolumen 50 mln uprawnień sprzedanych na aukcji na potrzeby funduszu innowacyjnego.

Liczba nieprzydzielonych uprawnień zgodnie z art. 10a ust. 19 i 20 dyrektywy 2003/87/WE wyniosła 585 004 978.

200 mln uprawnień usunięto z rezerwy stabilności rynkowej i umieszczono w rezerwie dla nowych instalacji.

Według sprawozdań z aukcji prowadzonych na wspólnej platformie aukcyjnej i na odpowiednich platformach opt-out (14) liczba uprawnień sprzedanych na aukcjach w okresie od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2021 r., w tym na tzw. wczesnych aukcjach, wynosi 6 598 419 287.

Do tego wolumenu dodano 7 213 787 uprawnień na podstawie art. 6 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2018/842.

Zgodnie z art. 1 ust. 2 decyzji (UE) 2015/1814 w latach 2014–2016 liczba uprawnień odjętych od wolumenów sprzedawanych na aukcji wynosi 900 000 000.

Liczba uprawnień odjętych od wolumenów sprzedawanych na aukcji w latach 2019–2021 zgodnie z poprzednimi komunikatami Komisji (15) wyniosła 1 095 875 607.

300 000 000 uprawnień zostało zmonetyzowanych przez Europejski Bank Inwestycyjny do celów programu NER300 (16).

Liczba uprawnień do międzynarodowych jednostek emisji zrealizowanych przez instalacje w odniesieniu do emisji do dnia 31 grudnia 2020 r. wynosi 497 248 017 (17).

4.2.   Popyt

Na popyt składa się całkowita ilość zweryfikowanych emisji z instalacji za okres od dnia 1 stycznia 2013 r. (18) do dnia 31 grudnia 2021 r., która wynosi 14 836 567 505 ton (19), oraz liczba anulowanych uprawnień za ten sam okres, która odpowiada liczbie 621 882 uprawnień.

4.3.   ZASOBY W REZERWIE STABILNOŚCI RYNKOWEJ

Zgodnie z art. 1 ust. 2 decyzji (UE) 2015/1814 900 mln uprawnień odjętych od wolumenów sprzedawanych na aukcji w latach 2014–2016 umieszczono w rezerwie w momencie rozpoczęcia jej funkcjonowania w dniu 1 stycznia 2019 r.

Zgodnie z poprzednimi komunikatami Komisji (20) w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2020 r. w rezerwie umieszczono 772 749 992 uprawnień.

Zgodnie z poprzednim komunikatem Komisji z dnia 8 maja 2020 r. (21) w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 sierpnia 2021 r. w rezerwie umieszczono 196 823 820 uprawnień.

Zgodnie z poprzednim komunikatem Komisji z dnia 12 maja 2021 r. w okresie od 1 września 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. w rezerwie umieszczono 126 301 795 uprawnień.

Zgodnie z art. 1 ust. 3 decyzji (UE) 2015/1814 pod koniec 2020 r. do rezerwy dodano 301 801 477 uprawnień odpowiadających liczbie nieprzydzielonych uprawnień zgodnie z art. 10a ust. 7 dyrektywy 2003/87/WE. Pod koniec 2020 r. do rezerwy dodano 585 004 978 uprawnień odpowiadających liczbie nieprzydzielonych uprawnień zgodnie z art. 10a ust. 19 i 20 dyrektywy 2003/87/WE. Łącznie liczba nieprzydzielonych uprawnień dodanych do rezerwy stabilności rynkowej na koniec 2020 r. wyniosła 886 806 455, jak wyjaśniono w części 3 niniejszego komunikatu.

Zgodnie z art. 10a ust. 8 dyrektywy 2003/87/WE zasoby w rezerwie stabilności rynkowej pomniejszono o 50 mln uprawnień sprzedanych na aukcji w 2020 r. na potrzeby funduszu innowacyjnego.

Zgodnie z art. 10a ust. 7 dyrektywy 2003/87/WE zasoby w rezerwie stabilności rynkowej pomniejszono o 200 mln uprawnień umieszczonych w rezerwie dla nowych instalacji.

W związku z tym na okres do 31 grudnia 2021 r. w rezerwie znajdowało się 2 632 682 071 uprawnień.

4.4.   Łączna liczba uprawnień w obiegu

W związku z powyższym całkowita liczba uprawnień znajdujących się w obiegu wynosi 1 449 214 182 uprawnień.

5.   WNIOSEK

Zgodnie z decyzją (UE) 2015/1814 w okresie 12 miesięcy – od 1 września 2022 r. do 31 sierpnia 2023 r. – w rezerwie stabilności rynkowej zostanie umieszczona łączna liczba 347 811 404 uprawnień.

Kolejna publikacja zostanie przedstawiona w maju 2023 r. w celu ustalenia liczby uprawnień, które zostaną umieszczone w rezerwie w okresie od września 2023 r. do sierpnia 2024 r.

Podsumowanie

Podaż

 

a)

Uprawnienia przeniesione z lat 2008–2012

1 749 540 826

b)

Uprawnienia przydzielone bezpłatnie na okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2021 r., w tym uprawnienia przydzielone z rezerwy dla nowych instalacji

7 141 195 439

c)

Nieprzydzielone uprawnienia zgodnie z art. 10a ust. 7, 19 i 20 dyrektywy 2003/87/WE

886 806 455

d)

Uprawnienia odjęte od liczby uprawnień w lit. c) w celu ich sprzedaży na aukcji w 2020 r. na potrzeby funduszu innowacyjnego

-50 000 000

e)

Uprawnienia odjęte od liczby uprawnień w lit. c) i umieszczone w rezerwie dla nowych instalacji w 2021 r.

- 200 000 000

f)

Łączna liczba uprawnień sprzedanych na aukcji w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2021 r., w tym na wczesnych aukcjach

6 598 419 287

g)

Uprawnienia wykorzystane na potrzeby elastyczności na podstawie rozporządzenia (UE) 2018/842

7 213 787

h)

Liczba uprawnień odjętych od wolumenów sprzedawanych na aukcji w latach 2014–2016

900 000 000

i)

Uprawnienia odjęte od wolumenów sprzedawanych na aukcji w latach 2019–2021 zgodnie z poprzednimi komunikatami Komisji

1 095 875 607

j)

Liczba uprawnień zmonetyzowanych przez Europejski Bank Inwestycyjny do celów programu NER300

300 000 000

k)

Uprawnienia do międzynarodowych jednostek emisji zrealizowane przez instalacje w odniesieniu do emisji do dnia 31 grudnia 2020 r.

497 248 017

Ogółem (podaż)

18 919 085 631

 

 

Popyt

 

a)

Tony zweryfikowanych emisji z instalacji w ramach EU ETS w okresie od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.

14 836 567 505

b)

Liczba uprawnień anulowanych na podstawie art. 12 ust. 4 dyrektywy 2003/87/WE do dnia 31 grudnia 2021 r.

621 882

Ogółem (popyt)

14 837 189 387

 

 

Zasoby w rezerwie stabilności rynkowej

 

Liczba uprawnień w rezerwie stabilności rynkowej

2 632 682 071

 

 

Łączna liczba uprawnień w obiegu

1 449 214 182


(1)  Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/1814 z dnia 6 października 2015 r. w sprawie ustanowienia i funkcjonowania rezerwy stabilności rynkowej dla unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych i zmiany dyrektywy 2003/87/WE (Dz.U. L 264 z 9.10.2015, s. 1).

(2)  Dyrektywa 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 r. ustanawiająca system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie oraz zmieniająca dyrektywę Rady 96/61/WE (Dz.U. L 275 z 25.10.2003, s. 32).

(3)  Komunikat Komisji C(2021) 3266 (Dz.U. C 187 z 17.5.2021, s. 3).

(4)  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/410 z dnia 14 marca 2018 r. zmieniająca dyrektywę 2003/87/WE w celu wzmocnienia efektywnych pod względem kosztów redukcji emisji oraz inwestycji niskoemisyjnych oraz decyzję (UE) 2015/1814 (Dz.U. L 76 z 19.3.2018, s. 3).

(5)  Wielkość ta odpowiada 2 % miesięcznie.

(6)  Uprawnienia wydawane w latach 2008–2012 EU ETS, których nie umorzono w celu pokrycia zweryfikowanych emisji ani nie anulowano, zostały przeniesione do wykorzystania na początku trzeciego okresu rozliczeniowego (2013–2020) EU ETS. Uprawnienia te zostały usunięte, a jednocześnie utworzono taką samą liczbę uprawnień w latach 2013–2020. Liczba ta odpowiada zatem dokładnej liczbie uprawnień systemu handlu emisjami znajdujących się w obiegu na początku okresu 2013–2020 EU ETS. Zob. https://ec.europa.eu/clima/eu-action/eu-emissions-trading-system-eu-ets/union-registry_en#ecl-inpage-1121 zakładka „Faq” pytanie „What is banking?”.

(7)  Art. 1 ust. 3 decyzji (UE) 2015/1814 stanowi, że: „[u]prawnienia nieprzydzielone instalacjom zgodnie z art. 10a ust. 7 dyrektywy 2003/87/WE oraz uprawnienia nieprzydzielone instalacjom w wyniku zastosowania art. 10a ust. 19 i 20 tej dyrektywy umieszcza się w rezerwie w roku 2020”.

(8)  Art. 10a ust. 8 dyrektywy 2003/87/WE stanowi, że „Ponadto 50 mln nieprzydzielonych uprawnień z rezerwy stabilności rynkowej stanowi uzupełnienie wszelkich pozostałych dochodów z 300 mln uprawnień dostępnych w latach 2013–2020 zgodnie z decyzją Komisji 2010/670/UE i zostaje wykorzystanych w odpowiednim terminie na [fundusz innowacyjny]”.

(9)  Liczba ta obejmuje tzw. „wczesne aukcje”, tj. uprawnienia ważne na okres 2013–2020, które zostały sprzedane na aukcji przed dniem 1 stycznia 2013 r.

(10)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/842 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie wiążących rocznych redukcji emisji gazów cieplarnianych przez państwa członkowskie od 2021 r. do 2030 r. przyczyniających się do działań na rzecz klimatu w celu wywiązania się z zobowiązań wynikających z Porozumienia paryskiego oraz zmieniające rozporządzenie (UE) nr 525/2013 (Dz.U. L 156 z 19.6.2018, s. 26).

(11)  Komunikaty Komisji z dnia 15 maja 2018 r. C(2018) 2801 (Dz.U. C 169 z 16.5.2018, s. 3), 14 maja 2019 r. C(2019) 3288 (Dz.U. C 167 z 16.5.2019, s. 5), 8 maja 2020 r. C(2020) 2835 (Dz.U. C 164 z 13.5.2020, s. 17) oraz 12 maja 2021 r. C(2021) 3266 (Dz.U. C 187 z 17.5.2021, s. 3).

(12)  Zob. Sprawozdanie dotyczące rynku uprawnień do emisji dwutlenku węgla z 2015 r.; COM(2015) 576.

(13)  Na podstawie wyciągu z dziennika transakcji Unii Europejskiej (EUTL) z dnia 1 kwietnia 2022 r.

(14)  Dostępne na stronie internetowej: https://www.eex.com/en/markets/environmental-markets/eu-ets-auctions oraz https://www.theice.com/marketdata/reports/148.

(15)  Zob. przypis 11 wyżej.

(16)  Pierwsza transza 200 milionów uprawnień – sprzedanych w latach 2011 i 2012 oraz druga transza 100 milionów uprawnień – sprzedanych w latach 2013 i 2014; więcej informacji na stronie:

https://ec.europa.eu/clima/system/files/2016-11/summary_report_ner300_monetisation_en.pdf.

(17)  Na podstawie wyciągu z EUTL z dnia 1 kwietnia 2022 r.

(18)  Jeśli chodzi o zweryfikowane emisje za okres 2008–2012 – zob. wyjaśnienia dotyczące sumy przeniesionych uprawnień (pkt 3.1).

(19)  Całkowita ilość zweryfikowanych emisji opiera się na wyciągu z EUTL z dnia 1 kwietnia 2022 r. i obejmuje zweryfikowane emisje zgłoszone do dnia 31 marca 2022 r. Nie ujęto w niej zatem emisji zgłoszonych po tej dacie.

(20)  Zob. przypis 20 wyżej.

(21)  Zob. przypis 21 wyżej.


Top