EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022D0119(01)

Decyzja Rady z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie mianowania prezesa Wspólnotowego Urzędu Ochrony Odmian Roślin 2022/C 27/05

ST/14440/2021/INIT

OJ C 27, 19.1.2022, p. 14–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

19.1.2022   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 27/14


DECYZJA RADY

z dnia 20 grudnia 2021 r.

w sprawie mianowania prezesa Wspólnotowego Urzędu Ochrony Odmian Roślin

(2022/C 27/05)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2100/94 z dnia 27 lipca 1994 r. w sprawie wspólnotowego systemu ochrony odmian roślin (1), w szczególności jego art. 43 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Decyzją z dnia 16 czerwca 2016 r. (2) Rada odnowiła kadencję Martina EKVADA na stanowisku prezesa Wspólnotowego Urzędu Ochrony Odmian Roślin (zwanego dalej „Urzędem”).

(2)

Odnowiona kadencja Martina EKVADA wygasła w dniu 31 sierpnia 2021 r.

(3)

W dniu 22 września 2021 r. po uzyskaniu opinii Rady Administracyjnej Wspólnotowego Urzędu, Komisja przedstawiła Radzie wykaz kandydatów na prezesa Urzędu,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

1.   Francesco MATTINA zostaje niniejszym mianowany prezesem Wspólnotowego Urzędu Ochrony Odmian Roślin (zwanego dalej „Urzędem”) na okres pięciu lat.

2.   Kadencja Francesca MATTINY rozpocznie się z datą podjęcia przez niego obowiązków. Data ta zostanie uzgodniona między nim a Radą Administracyjną Urzędu.

Artykuł 2

Przewodniczący Rady Administracyjnej Urzędu upoważniony jest do dokonania wszelkich ustaleń niezbędnych do wdrożenia art. 1.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem przyjęcia.

Sporządzono w Brukseli dnia 20 grudnia 2021 r.

W imieniu Rady

A. VIZJAK

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 227 z 1.9.1994, s. 1.

(2)  Decyzja Rady z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie odnowienia kadencji prezesa Wspólnotowego Urzędu Ochrony Odmian Roślin (Dz.U. C 223 z 21.6.2016, s. 6).


Top