EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021C1206(03)

Oświadczenia w sprawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/2117 z dnia 2 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1308/2013 ustanawiające wspólną organizację rynków produktów rolnych, (UE) nr 1151/2012 w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych, (UE) nr 251/2014 w sprawie definicji, opisu, prezentacji, etykietowania i ochrony oznaczeń geograficznych aromatyzowanych produktów sektora wina i (UE) nr 228/2013 ustanawiające szczególne środki w dziedzinie rolnictwa na rzecz regionów najbardziej oddalonych w Unii Europejskiej (Dz.U. L 435 z 6.12.2021, s. 262.) 2021/C 488/03

OJ C 488, 6.12.2021, p. 6–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

6.12.2021   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 488/6


Oświadczenia w sprawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/2117 z dnia 2 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1308/2013 ustanawiające wspólną organizację rynków produktów rolnych, (UE) nr 1151/2012 w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych, (UE) nr 251/2014 w sprawie definicji, opisu, prezentacji, etykietowania i ochrony oznaczeń geograficznych aromatyzowanych produktów sektora wina i (UE) nr 228/2013 ustanawiające szczególne środki w dziedzinie rolnictwa na rzecz regionów najbardziej oddalonych w Unii Europejskiej (1)

(2021/C 488/03)

Wspólne oświadczenie Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji w sprawie aktywnego zaangażowania się na szczeblu wielostronnym, jeśli chodzi o stosowanie norm sanitarnych i środowiskowych UE do przywożonych produktów rolnych

Parlament Europejski, Rada i Komisja uznają potrzebę dążenia do większej spójności między normami sanitarnymi i środowiskowymi mającymi zastosowanie do produktów rolnych w Unii Europejskiej a normami mającymi zastosowanie do przywożonych produktów rolnych, zgodnie z zasadami handlu międzynarodowego. Aby rozwiązać problemy związane ze zrównoważonym rozwojem, zwłaszcza zmianą klimatu i utratą różnorodności biologicznej, które są kwestiami o znaczeniu globalnym, oraz aby sprostać oczekiwaniom obywateli co do wyższej jakości i bardziej zrównoważonej żywności, Unia Europejska od wielu lat stale podnosi te normy. Europejski Zielony Ład i związane z nim strategie sektorowe, w tym komunikat Komisji pt. „Od pola do stołu”, dążą do osiągnięcia tego celu i doprowadzą do dalszego podnoszenia tych norm stosowanych w UE, w tym, w stosownych przypadkach, w odniesieniu do produktów importowanych.

Parlament Europejski, Rada i Komisja uznają potrzebę aktywnego zaangażowania się na szczeblu wielostronnym w zwiększanie ambicji w zakresie międzynarodowych celów dotyczących ochrony środowiska podczas egzekwowania i udoskonalania zasad handlu międzynarodowego. Jak stwierdzono w komunikacie Komisji w sprawie przeglądu polityki handlowej, w pewnych okolicznościach określonych w zasadach WTO Unia Europejska powinna również wymagać, aby przywożone produkty rolne spełniały określone wymogi dotyczące produkcji, tak aby zapewnić skuteczność norm sanitarnych, norm w zakresie dobrostanu zwierząt i norm środowiskowych mających zastosowanie do produktów rolnych w Unii Europejskiej, oraz przyczynić się do pełnego wdrożenia komunikatów dotyczących Europejskiego Zielonego Ładu i strategii „Od pola do stołu”. Biorąc pod uwagę znaczenie swojego rynku w handlu międzynarodowym, Unia Europejska może wykorzystać swoją zdolność wywierania nacisku, aby podnosić normy sanitarne i środowiskowe na całym świecie, a tym samym przyczynić się do osiągnięcia międzynarodowych celów środowiskowych, takich jak cele porozumienia paryskiego.

Parlament Europejski, Rada i Komisja z zadowoleniem przyjmują szersze podejście zaproponowane w przeglądzie polityki handlowej w odniesieniu do potrzeby większego zaangażowania na szczeblu wielostronnym w rozwiązywanie kluczowych kwestii, takich jak strategiczne zapasy, w szczególności dlatego, że żywność jest dobrem podstawowym. Poprawa światowego bezpieczeństwa żywnościowego oznacza zmniejszenie niestabilności na rynkach rolnych poprzez ściślejszą współpracę na szczeblu wielostronnym wykraczającą poza ograniczenie zakłóceń na rynku, co jest niezbędnym, ale niewystarczającym czynnikiem stabilizacji rynków międzynarodowych.

Wspólne oświadczenie Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji w sprawie przepisów o wspólnej organizacji rynku, związanych z unijnym sektorem cukru

Parlament Europejski, Rada i Komisja zdają sobie sprawę z trudności napotykanych przez sektor cukru po zniesieniu kwot w październiku 2017 r. Charakteryzują się one brakiem stabilności na rynkach międzynarodowych, stagnacją spożycia oraz malejącą produkcją buraków cukrowych i cukru. Sytuacja ta stanowi źródło obaw unijnego sektora cukru.

Dokładna ocena stanu sektora oraz jego strategii adaptacyjnych jest przedmiotem badania, które ma zostać przedstawione jesienią 2021 r. W badaniu zostaną poddane analizie europejskie i krajowe instrumenty polityki dostępne sektorowi cukru oraz role sektora prywatnego i instytucji publicznych w reakcji na główne zagrożenia dla sektora, a także zostaną określone ewentualne strategie, aby poprawić odporność europejskiego sektora cukru.

Parlament Europejski, Rada i Komisja rozważą wszelkie właściwe kierunki przyszłej polityki w świetle kluczowych ustaleń i wniosków wynikających z badania. Takie przyszłe kierunki polityki mogłyby objąć wszelkie odpowiednie inicjatywy regulacyjne i pozaregulacyjne związane z rynkiem i narzędziami zarządzania kryzysowego, przejrzystością rynku w łańcuchu dostaw cukru, stosunkami umownymi między plantatorami buraków i producentami cukru, jak również handlem międzynarodowym i ewolucją biogospodarki.

Wspólne oświadczenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie stosowania unijnych norm zdrowotnych i środowiskowych do importowanych produktów rolnych

Parlament Europejski i Rada zwracają się do Komisji, by najpóźniej w czerwcu 2022 r. przedstawiła sprawozdanie zawierające ocenę przesłanek i prawnej wykonalności stosowania unijnych norm zdrowotnych i środowiskowych (w tym norm dobrostanu zwierząt oraz procesów i metod produkcji) w odniesieniu do importowanych produktów rolnych i rolno-spożywczych, a także określające konkretne inicjatywy na rzecz zapewnienia większej spójności stosowania tych norm, zgodnie z zasadami WTO. Sprawozdanie to powinno obejmować wszystkie istotne obszary polityki publicznej, w tym m.in. wspólną politykę rolną, politykę w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa żywności, politykę ochrony środowiska i wspólną politykę handlową.

Oświadczenie Komisji w sprawie przeglądu tolerancji importowych i kodeksowych najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości (MRL)

Komisja Europejska będzie nadal zapewniać, aby po dokładnej ocenie informacji naukowych dostępnych dla substancji czynnych w kontekście procedur na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 (2) lub procedur na podstawie rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady (3) oraz zgodnie z zasadami WTO, tolerancje importowe i kodeksowe najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (CXL) były oceniane i poddawane przeglądowi w odniesieniu do substancji czynnych, które nie są lub już nie są zatwierdzone w UE, tak aby żadne pozostałości w żywności lub paszy nie stwarzały zagrożenia dla konsumentów. Przy ocenie wniosków dotyczących tolerancji importowej lub podczas przeglądu tolerancji importowych dla substancji czynnych, które nie są już zatwierdzane w UE oprócz obecnie rozważanych aspektów dotyczących zdrowia i dobrej praktyki rolniczej, Komisja uwzględni również kwestie środowiskowe o charakterze globalnym, zgodnie z zasadami WTO. Przedstawienie przez Komisję wniosku w sprawie ram prawnych dotyczących zrównoważonych systemów żywnościowych będzie istotnym dodatkowym krokiem w kierunku pełnego osiągnięcia tego celu, zgodnie z celami Zielonego Ładu.

Oświadczenie Komisji w sprawie wartości odżywczej wina i aromatyzowanych produktów sektora wina oraz wykazu składników na etykiecie

Komisja uważa, że produkty zawierające co najwyżej 1,2 % alkoholu objętościowo powinny nadal podlegać przepisom rozporządzenia w sprawie informacji o żywności i zastrzega sobie prawo do powrotu do ram prawnych dotyczących etykietowania wina w kontekście przyszłej inicjatywy dotyczącej etykietowania wszystkich napojów alkoholowych w związku z unijnym planem walki z rakiem.

Komisja uważa również, że obecny kompromis w sprawie etykietowania wina i aromatyzowanych produktów sektora wina w odniesieniu do wykazu składników i informacji o wartości odżywczej nie może być postrzegany jako precedens w kontekście przyszłego wniosku ustawodawczego i negocjacji, i zastrzega sobie prawo do dostosowania wymogów dotyczących etykietowania wszystkich win do unijnego planu walki z rakiem.


(1)  Dz.U. L 435 z 6.12.2021, s. 262.

(2)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 z dnia 21 października 2009 r. dotyczące wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin i uchylające dyrektywy Rady 79/117/EWG i 91/414/EWG (Dz.U. L 309, 24.11.2009, s. 1).

(3)  Rozporządzenie (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w żywności i paszy pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz na ich powierzchni, zmieniające dyrektywę Rady 91/414/EWG (Dz.U. L 70 z 16.3.2005, s. 1).


Top