EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52021XC0517(01)

Komunikat Komisji Publikacja łącznej liczby uprawnień znajdujących się w obiegu w 2020 r. do celów rezerwy stabilności rynkowej w ramach unijnego system handlu uprawnieniami do emisji ustanowionego dyrektywą 2003/87/WE 2021/C 187/02

C/2021/3266

OJ C 187, 17.5.2021, p. 3–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

17.5.2021   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 187/3


KOMUNIKAT KOMISJI

Publikacja łącznej liczby uprawnień znajdujących się w obiegu w 2020 r. do celów rezerwy stabilności rynkowej w ramach unijnego system handlu uprawnieniami do emisji ustanowionego dyrektywą 2003/87/WE

(2021/C 187/02)

1.   WPROWADZENIE

W 2015 r. Rada i Parlament Europejski podjęły decyzję o utworzeniu rezerwy stabilności rynkowej (1) w ramach unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS) ustanowionego dyrektywą 2003/87/WE (2). Rezerwa stabilności rynkowej zaczęła funkcjonować w styczniu 2019 r. Celem tej rezerwy jest niedopuszczenie do dużej strukturalnej nadwyżki na unijnym rynku uprawnień do emisji dwutlenku węgla, przy której powstałoby ryzyko, że EU ETS nie będzie wysyłał niezbędnego sygnału inwestycyjnego stanowiącego zachętę do realizacji celu redukcji emisji w sposób racjonalny pod względem kosztów. Jej celem jest również zwiększenie odporności EU ETS na nierównowagę rynkową, aby mógł on funkcjonować na uporządkowanym rynku.

Przepisy decyzji stanowią, że do dnia 15 maja każdego roku, począwszy od 2017 r., Komisja publikuje łączną liczbę uprawnień znajdujących się w obiegu. Na podstawie tej wartości stwierdza się, czy część uprawnień przeznaczonych do sprzedaży na aukcji powinna zostać umieszczona w rezerwie, czy zostać uwolniona z rezerwy.

W dniu 8 maja 2020 r. Komisja opublikowała łączną liczbę uprawnień do emisji znajdujących się w obiegu w 2019 r., która wynosiła 1,38 miliarda uprawnień (3). Zgodnie z zasadami dotyczącymi rezerwy stabilności rynkowej i zgodnie z informacjami zawartymi w zawiadomieniu Komisji C/2020/8643 (4)z dnia 11 grudnia 2020 r. w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii oraz z uwzględnieniem stosowania dyrektywy w sprawie ETS do Zjednoczonego Królestwa i w Zjednoczonym Królestwie na podstawie Protokołu w sprawie Irlandii/Irlandii Północnej od dnia 1 stycznia 2021 r. liczba uprawnień, które mają zostać umieszczone w rezerwie w okresie od dnia 1 września 2020 r. do dnia 31 sierpnia 2021 r., wynosiła 307 663 518.

Niniejszy komunikat stanowi piątą publikację do celów rezerwy stabilności rynkowej i dotyczy roku 2020. Podano w nim łączną liczbę uprawnień znajdujących się w obiegu i przedstawiono szczegółowo, w jaki sposób otrzymano tę liczbę. W niniejszej publikacji zostanie określona liczba uprawnień, które zostaną umieszczone w rezerwie w okresie od września 2021 r. do sierpnia 2022 r.

2.   FUNKCJONOWANIE REZERWY STABILNOŚCI RYNKOWEJ

Rezerwa stabilności rynkowej jest uruchamiana w sposób automatyczny, kiedy łączna liczba uprawnień znajdujących się w obiegu przekroczy ustalony przedział wielkości. Uprawnienia są dodawane do rezerwy, jeżeli łączna liczba uprawnień znajdujących się w obiegu przekracza próg 833 milionów uprawnień. Uprawnienia są uwalniane z rezerwy, jeżeli łączna liczba uprawnień znajdujących się w obiegu jest niższa niż 400 milionów uprawnień. W praktyce uprawnienia są dodawane do rezerwy poprzez zmniejszenie liczby uprawnień wystawianych na aukcję i uwalniane z rezerwy poprzez wystawienie na aukcji w przyszłości o 100 milionów uprawnień więcej.

Publikacja łącznej liczby uprawnień znajdujących się w obiegu, na podstawie której uprawnienia są dodawane do rezerwy lub z niej uwalniane, jest zatem zasadniczym warunkiem działania rezerwy.

W kontekście ostatniego gruntownego przeglądu EU ETS (5) wprowadzono poważne zmiany dotyczące funkcjonowania rezerwy stabilności rynkowej. W latach 2019–2023 wartość procentowa łącznej liczby uprawnień w obiegu stanowiąca podstawę do określenia liczby uprawnień umieszczanych w rezerwie – jeżeli zostanie przekroczona wartość progowa wynosząca 833 miliony – zostaje tymczasowo podwojona z 12 % do 24 %. Oprócz tego od 2023 r. uprawnienia umieszczone w rezerwie stabilności rynkowej przekraczające wolumen aukcyjny z poprzedniego roku nie będą już ważne.

Na podstawie niniejszego komunikatu 24 % (6) łącznej liczby uprawnień znajdujących się w obiegu zostanie zatem umieszczonych w rezerwie na okres 12 miesięcy, począwszy od dnia 1 września 2021 r. Analogiczna kwota zostanie odliczona od wolumenów aukcji w państwach członkowskich i trzech państwach EOG-EFTA oraz w Zjednoczonym Królestwie w odniesieniu do wytwarzania energii elektrycznej w Irlandii Północnej, na podstawie ich odpowiednich udziałów w aukcji. W tym kontekście należy przypomnieć, że do dnia 31 grudnia 2025 r. uprawnienia rozdysponowane na potrzeby solidarności i wzrostu w obrębie Unii nie są uwzględniane przy ustalaniu odpowiednich udziałów.

3.   ŁĄCZNA LICZBA UPRAWNIEŃ W OBIEGU

Zgodnie z art. 1 ust. 4 decyzji (UE) 2015/1814 łączna liczba uprawnień znajdujących się w obiegu „odpowiada skumulowanej liczbie uprawnień wydanych w okresie od dnia 1 stycznia 2008 r., w tym liczbie uprawnień wydanych zgodnie z art. 13 ust. 2 dyrektywy 2003/87/WE w tym okresie oraz uprawnień do stosowania międzynarodowych jednostek emisji wykorzystywanych przez instalacje w ramach unijnego systemu handlu emisjami w odniesieniu do emisji do dnia 31 grudnia danego roku, po odjęciu skumulowanych ton zweryfikowanych emisji z instalacji objętych unijnym systemem handlu emisjami od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia danego roku, wszelkich uprawnień anulowanych zgodnie z art. 12 ust. 4 dyrektywy 2003/87/WE oraz liczby uprawnień znajdujących się w rezerwie”.

Podsumowując, łączną liczbę uprawnień znajdujących się w obiegu, mającą znaczenie dla zasilenia lub zmniejszenia rezerwy stabilności rynkowej, otrzymuje się zatem według następującego wzoru:

łączna liczba uprawnień w obiegu = podaż – (popyt + uprawnienia w rezerwie stabilności rynkowej)

Łączną liczbę uprawnień w obiegu warunkują trzy elementy: po pierwsze – podaż uprawnień od dnia 1 stycznia 2008 r.; po drugie – popyt na uprawnienia (liczba uprawnień umorzonych i anulowanych); po trzecie – zasoby w rezerwie.

Jak przewidziano w decyzji (UE) 2015/1814, w tym kontekście nie uwzględnia się uprawnień do emisji lotniczych i zweryfikowanych emisji lotniczych.

3.1.   Podaż

Podaż uprawnień na rynku warunkuje kilka różnych elementów:

uprawnienia przeniesione (7) z okresu 2008–2012 (etap 2),

uprawnienia przydzielone bezpłatnie w okresie od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. (8), w tym uprawnienia przydzielone z rezerwy dla nowych instalacji,

uprawnienia nieprzydzielone instalacjom na podstawie art. 10a ust. 7 dyrektywy 2003/87/WE i uprawnienia nieprzydzielone instalacjom ze względu na stosowanie art. 10a ust. 19 i 20 tej dyrektywy (9), które mają zostać umieszczone w rezerwie w 2020 r. na podstawie art. 1 ust. 3 decyzji w sprawie rezerwy stabilności rynkowej (10),

od tych wolumenów należy odliczyć 50 mln nieprzydzielonych uprawnień sprzedawanych na aukcji na potrzeby funduszu innowacyjnego zgodnie z art. 10a ust. 8 (11) dyrektywy w sprawie ETS,

uprawnienia wydane w celu sprzedaży na aukcji w okresie od dnia 1 stycznia 2013 r. (12) do dnia 31 grudnia 2020 r. (13), a uprawnienia sprzedane na aukcji w 2020 r. obejmują 50 mln uprawnień z rezerwy stabilności rynkowej, które mają być sprzedane na aukcji na potrzeby funduszu innowacyjnego na podstawie art. 10a ust. 8 dyrektywy w sprawie ETS,

uprawnienia odjęte od wolumenów sprzedawanych na aukcji w latach 2014–2016 oraz uprawnienia odjęte od wolumenów sprzedawanych na aukcji w latach 2019 i 2020 zgodnie z komunikatami Komisji z dnia 15 maja 2018 r. (14), 14 maja 2019 r. (15) i 8 maja 2020 r. (16),

uprawnienia zmonetyzowane przez Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) do celów programu NER300,

uprawnienia do międzynarodowych jednostek emisji zrealizowane przez instalacje w odniesieniu do emisji do dnia 31 grudnia 2020 r.

Liczba uprawnień przeniesionych z 2. etapu EU ETS wynosi 1 749 540 826 uprawnień (17). Ta „suma przeniesionych uprawnień” odpowiada całkowitej liczbie wydanych w czasie 2. etapu EU ETS uprawnień, które nie zostały umorzone w celu pokrycia zweryfikowanych emisji ani anulowane. Do celów ustalenia łącznej liczby uprawnień znajdujących się w obiegu stanowi on zatem liczbę uprawnień ETS znajdujących się w obiegu na początku okresu 2013–2020 (etap 3) w dniu 1 stycznia 2013 r. i jako taki jest uwzględniany w obliczeniach.

Liczba uprawnień przydzielonych bezpłatnie w okresie od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2020 r., w tym uprawnień przydzielonych z rezerwy dla nowych instalacji, wynosi 6 588 904 098 (18).

Liczba nieprzydzielonych uprawnień na podstawie art. 10a ust. 7 (19) dyrektywy 2003/87/WE wynosiła 301 801 477. Od liczby tej należy odliczyć 50 mln uprawnień sprzedanych na aukcji na potrzeby funduszu innowacyjnego.

Według sprawozdań z aukcji prowadzonych na wspólnej platformie aukcyjnej i na odpowiednich platformach opt-out (20) liczba uprawnień sprzedanych na aukcjach w okresie od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2020 r., w tym na tzw. wczesnych aukcjach, wynosi 6 008 253 000.

Zgodnie z art. 1 ust. 2 decyzji (UE) 2015/1814 w okresie 2014–2016 liczba uprawnień odjętych od wolumenów sprzedawanych na aukcji wynosi 900 000 000.

Liczba uprawnień odjętych od wolumenów sprzedawanych na aukcji w latach 2019 i 2020 zgodnie z komunikatami Komisji z dnia 15 maja 2018 r., 14 maja 2019 r. i 8 maja 2020 r. wyniosła 772 749 992 uprawnień.

300 000 000 uprawnień zostało zmonetyzowanych przez EBI do celów programu NER300 (21).

Liczba uprawnień do międzynarodowych jednostek emisji zrealizowanych przez instalacje w odniesieniu do emisji do dnia 31 grudnia 2020 r. wynosi 478 844 902 (22).

3.2.   Popyt

Na popyt składa się całkowita ilość zweryfikowanych emisji z instalacji za okres od dnia 1 stycznia 2013 r. (23) do dnia 31 grudnia 2020 r., która wynosi 13 546 329 007 ton (24), oraz liczba anulowanych uprawnień za ten sam okres, która odpowiada liczbie 441 393 uprawnień.

3.3.   Zasoby rezerwy stabilności rynkowej

Zgodnie z art. 1 ust. 2 decyzji (UE) 2015/1814 900 mln uprawnień odjętych od wolumenów sprzedawanych na aukcji w latach 2014–2016 umieszczono w rezerwie w momencie rozpoczęcia jej funkcjonowania w dniu 1 stycznia 2019 r.

Zgodnie z komunikatem Komisji z dnia 15 maja 2018 r. (25) w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. w rezerwie umieszczono 264 731 936 uprawnień.

Zgodnie z komunikatem Komisji z dnia 14 maja 2019 r. (26) w okresie od dnia 1 września 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. w rezerwie umieszczono 132 392 786 uprawnień, a w okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 sierpnia 2020 r. w rezerwie umieszczono 264 785 572 uprawnień.

Zgodnie z komunikatem Komisji z dnia 8 maja 2020 r. (27) w okresie od dnia 1 września 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. w rezerwie umieszczono 110 839 698 uprawnień.

Zgodnie z art. 1 ust. 3 decyzji w sprawie rezerwy stabilności rynkowej na koniec 2020 r. do rezerwy dodano 301 801 477 uprawnień odpowiadających liczbie nieprzydzielonych uprawnień na podstawie art. 10a ust. 7 dyrektywy 2003/87/WE.

Zgodnie z art. 10a ust. 8 dyrektywy w sprawie ETS zasoby rezerwy stabilności rynkowej zmniejszono o 50 mln uprawnień, które zostały sprzedane na aukcji w 2020 r. na potrzeby funduszu innowacyjnego.

W związku z tym na okres do dnia 31 grudnia 2020 r. w rezerwie znajdowało się 1 924 551 469 (28) uprawnień.

3.4.   Łączna liczba uprawnień w obiegu

W związku z powyższym łączna liczba uprawnień znajdujących się w obiegu wynosi 1 578 772 426 uprawnień.

4.   WNIOSEK

Zgodnie z zasadami rezerwy stabilności rynkowej w okresie 12 miesięcy – od dnia 1 września 2021 r. do dnia 31 sierpnia 2022 r. – w rezerwie stabilności rynkowej zostanie umieszczona łączna liczba 378 905 382 uprawnień.

Kolejna publikacja zostanie przedstawiona w maju 2022 r. w celu ustalenia liczby uprawnień, które zostaną umieszczone w rezerwie w okresie od września 2022 r. do sierpnia 2023 r.

Podsumowanie

Podaż

 

a)

Uprawnienia przeniesione z 2. etapu

1 749 540 826

b)

Uprawnienia przydzielone bezpłatnie w okresie od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2020 r., w tym z rezerwy dla nowych instalacji

6 588 904 098

c)

Nieprzydzielone uprawnienia na podstawie art. 10a ust. 7 dyrektywy 2003/87/WE

301 801 477

d)

Uprawnienia odliczone od lit. c) w celu sprzedaży na aukcji w 2020 r. na potrzeby funduszu innowacyjnego

-50 000 000

e)

Łączna liczba uprawnień sprzedanych na aukcjach w okresie od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2020 r., w tym na wczesnych aukcjach

6 008 253 000

f)

Liczba uprawnień odjętych od wolumenów sprzedawanych na aukcji w latach 2014–2016

900 000 000

g)

Liczba uprawnień odjętych od wolumenów sprzedawanych na aukcji w latach 2019 i 2020 na podstawie komunikatów Komisji z dnia 15 maja 2018 r., 14 maja 2019 r. i 8 maja 2020 r.

772 749 992

h)

Liczba uprawnień zmonetyzowanych przez Europejski Bank Inwestycyjny do celów programu NER300

300 000 000

i)

Uprawnienia do międzynarodowych jednostek emisji zrealizowane przez instalacje w odniesieniu do emisji do dnia 31 grudnia 2020 r.

478 844 902

Ogółem (podaż)  (29)

17 050 094 295


Popyt

 

(a)

Tony zweryfikowanych emisji z instalacji w ramach EU ETS w okresie od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

13 546 329 007

(b)

Liczba uprawnień anulowanych zgodnie z art. 12 ust. 4 dyrektywy 2003/87/WE do dnia 31 grudnia 2020 r.

441 393

Ogółem (popyt)

13 546 770 400


Zasoby rezerwy stabilności rynkowej (30)

 

Liczba uprawnień w rezerwie

1 924 551 469

Łączna liczba uprawnień w obiegu

1 578 772 426


(1)  Decyzja (UE) 2015/1814 (Dz.U. L 264 z 9.10.2015, s. 1).

(2)  Dz.U. L 275 z 25.10.2003, s. 32.

(3)  Zob. komunikat Komisji C(2020) 2835 final, dostępny na stronie internetowej:

https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/ets/reform/docs/c_2020_2835_en.pdf

(4)  Zawiadomienie Komisji na temat ogólnounijnej liczby uprawnień na 2021 r. i rezerwy stabilności rynkowej w ramach unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji, 2020/C 428 I/01 (C/2020/8643) (Dz.U. C 428 I z 11.12.2020, s. 1).

(5)  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/410 z dnia 14 marca 2018 r. zmieniająca dyrektywę 2003/87/WE w celu wzmocnienia efektywnych pod względem kosztów redukcji emisji oraz inwestycji niskoemisyjnych oraz decyzję (UE) 2015/1814 (Dz.U. L 76 z 19.3.2018, s. 3);

(6)  Wielkość ta odpowiada 2 % miesięcznie.

(7)  Uprawnienia wydane w trakcie 2. etapu EU ETS, które nie zostały umorzone w celu pokrycia zweryfikowanych emisji lub anulowane, zostały „przeniesione” do wykorzystania na początku 3. okresu rozliczeniowego (etap 3) EU ETS. Uprawnienia te zostały skreślone, a jednocześnie w etapie 3 utworzono taką samą liczbę uprawnień. W związku z tym liczba ta stanowi dokładną liczbę uprawnień w ramach ETS znajdujących się w obiegu na początku 3. etapu EU ETS. Zob. https://ec.europa.eu/clima/policies/ets/registry_en#tab-0-2 pkt 15. „What is banking?” (Co to jest przeniesienie uprawnień?)

(8)  Przydział bezpłatnych uprawnień przez Zjednoczone Królestwo został zawieszony od dnia 1 stycznia 2019 r. Przydział bezpłatnych uprawnień na 2019 r. został wznowiony w lutym 2020 r. i w związku z tym nie był brany pod uwagę przy obliczaniu podaży uprawnień do dnia 31 grudnia 2019 r. (zob. decyzja Komisji z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie wydania centralnemu administratorowi polecenia tymczasowego zawieszenia przyjmowania przez dziennik transakcji Unii Europejskiej właściwych procesów w odniesieniu do Zjednoczonego Królestwa dotyczących przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji, sprzedaży na aukcji uprawnień do emisji i wymiany międzynarodowych jednostek emisji, C(2018) 8707). Zamiast tego uwzględnia się go w niniejszym wyliczeniu łącznej liczby uprawnień znajdujących się w obiegu w 2020 r.

(9)  Dokładna liczba uprawnień nieprzydzielonych instalacjom ze względu na zastosowanie art. 10a ust. 19 i 20 dyrektywy w sprawie ETS nie była znana w momencie publikacji niniejszego komunikatu. Należy zauważyć, że liczba ta nie ma wpływu na łączną liczbę uprawnień w obiegu, ponieważ jest ona dodawana do strony podaży, a jednocześnie odejmowana od niej jako część zasobów rezerwy stabilności rynkowej. Liczba uprawnień nieprzydzielonych instalacjom ze względu na zastosowanie art. 10a ust. 19 i 20, a także wynikający z tego poziom zasobów rezerwy stabilności rynkowej, zostaną opublikowane w zaktualizowanej wersji komunikatu, gdy tylko będą znane.

(10)  W 2021 r., zgodnie ze zmienionym art. 10a ust. 7 dyrektywy 2003/87/WE, 200 mln uprawnień zostanie odjętych od tego wolumenu i umieszczonych w rezerwie dla nowych instalacji odpowiadającej 4. etapowi EU ETS.

(11)  „Ponadto 50 mln nieprzydzielonych uprawnień z rezerwy stabilności rynkowej stanowi uzupełnienie wszelkich pozostałych dochodów z 300 mln uprawnień dostępnych w latach 2013–2020 zgodnie z decyzją Komisji 2010/670/UE i zostaje wykorzystanych w odpowiednim terminie na [rzecz funduszu innowacyjnego]”.

(12)  Liczba ta obejmuje tzw. „wczesne aukcje”, tj. uprawnienia ważne na okres 2013–2020, które zostały sprzedane na aukcji przed dniem 1 stycznia 2013 r.

(13)  Sprzedaż uprawnień na aukcji przez Zjednoczone Królestwo została również zawieszona od dnia 1 stycznia 2019 r. Sprzedaż uprawnień na aukcji przez Zjednoczone Królestwo została wznowiona w marcu 2020 r. i w związku z tym nie jest brana pod uwagę przy obliczaniu podaży uprawnień do dnia 31 grudnia 2019 r. Uwzględnia się ją w niniejszym wyliczeniu łącznej liczby uprawnień znajdujących się w obiegu w 2020 r.

(14)  Zob. komunikat Komisji C(2018) 2801 final, dostępny na stronie internetowej: https://ec.europa.eu/clima/sites/default/files/ets/reform/docs/c_2018_2801_en.pdf

(15)  Zob. komunikat Komisji C(2019) 3288 final, dostępny na stronie internetowej: https://ec.europa.eu/clima/sites/default/files/ets/reform/docs/c_2019_3288_en.pdf

(16)  Zob. przypis 3 powyżej.

(17)  Zob. Sprawozdanie dotyczące rynku uprawnień do emisji dwutlenku węgla z 2015 r.; COM(2015) 576.

(18)  Na podstawie wyciągu z dziennika transakcji Unii Europejskiej (EUTL) z dnia 1 kwietnia 2021 r.

(19)  Należy zauważyć, że tekst dyrektywy w sprawie rezerwy stabilności rynkowej odnosi się do wcześniejszego sformułowania w dyrektywie w sprawie ETS, dotyczącego nieprzydzielonych uprawnień z rezerwy dla nowych instalacji.

(20)  Dostępne pod adresem: http://www.eex.com/en/products/environmental-markets/emissions-auctions/archive oraz https://www.theice.com/marketdata/reports/148

(21)  Pierwsza transza 200 milionów uprawnień – sprzedanych w latach 2011 i 2012 oraz druga transza 100 milionów uprawnień – sprzedanych w latach 2013 i 2014; więcej informacji na stronie: https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/lowcarbon/ner300/docs/summary_report_ner300_monetisation_en.pdf

(22)  Na podstawie wyciągu z EUTL z dnia 1 kwietnia 2021 r.

(23)  Jeśli chodzi o zweryfikowane emisje za okres 2008–2012 – zob. wyjaśnienia dotyczące sumy przeniesionych uprawnień (pkt 3.1).

(24)  Całkowita ilość zweryfikowanych emisji opiera się na wyciągu z EUTL z dnia 1 kwietnia 2021 r. i obejmuje zweryfikowane emisje zgłoszone do dnia 31 marca 2021 r. Nie ujęto w niej zatem emisji zgłoszonych po tej dacie.

(25)  Zob. przypis 13 powyżej.

(26)  Zob. przypis 14 powyżej.

(27)  Zob. przypis 3 powyżej.

(28)  Jak wskazano w przypisie 9 powyżej, liczba ta nie obejmuje liczby uprawnień nieprzydzielonych instalacjom ze względu na zastosowanie art. 10a ust. 19 i 20 dyrektywy w sprawie ETS. Liczba uprawnień nieprzydzielonych instalacjom ze względu na zastosowanie art. 10a ust. 19 i 20 zostanie opublikowana w zaktualizowanej wersji komunikatu, gdy tylko będzie znana.

(29)  Jak wskazano w przypisie 9 powyżej, liczba ta nie obejmuje liczby uprawnień nieprzydzielonych instalacjom ze względu na zastosowanie art. 10a ust. 19 i 20 dyrektywy w sprawie ETS. Liczba uprawnień nieprzydzielonych instalacjom ze względu na zastosowanie art. 10a ust. 19 i 20 zostanie opublikowana w zaktualizowanej wersji komunikatu, gdy tylko będzie znana.

(30)  Jak wskazano w przypisie 9 powyżej, liczba ta nie obejmuje liczby uprawnień nieprzydzielonych instalacjom ze względu na zastosowanie art. 10a ust. 19 i 20 dyrektywy w sprawie ETS. Liczba uprawnień nieprzydzielonych instalacjom ze względu na zastosowanie art. 10a ust. 19 i 20 zostanie opublikowana w zaktualizowanej wersji komunikatu, gdy tylko będzie znana.


Top