EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52021XG0223(04)

Komunikat rządu Rzeczypospolitej Polskiej dotyczący dyrektywy 94/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie warunków udzielania i korzystania z zezwoleń na poszukiwanie, badanie i produkcję węglowodorów 2021/C 63/08 Ogłoszenie o złożeniu wniosku o udzielenie koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie oraz wydobywanie metanu występującego w złożu węgla kamiennego

PUB/2021/37

OJ C 63, 23.2.2021, p. 13–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

23.2.2021   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 63/13


Komunikat rządu Rzeczypospolitej Polskiej dotyczący dyrektywy 94/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie warunków udzielania i korzystania z zezwoleń na poszukiwanie, badanie i produkcję węglowodorów

(2021/C 63/08)

Ogłoszenie o złożeniu wniosku o udzielenie koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie oraz wydobywanie metanu występującego w złożu węgla kamiennego

SEKCJA I: PODSTAWA PRAWNA

1.

Art. 49ec ust. 2 ustawy z 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 2020 r. poz. 1064 z późn. zm.)

2.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 94/22/WE z dnia 30 maja 1994 r. w sprawie warunków udzielania i korzystania z zezwoleń na poszukiwanie, badanie i produkcję węglowodorów (Dz.U. L 164 z 30.6.1994, s. 3; polskie wydanie specjalne, rozdz. 6, t. 2, s. 262)

SEKCJA II: OGŁASZAJĄCY

Nazwa: Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Adres pocztowy: ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa, Polska

Tel.: +48 223692449

Faks: +48 223692460

Adres strony internetowej: www.gov.pl/web/klimat

SEKCJA III: PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA

1.   Informacja o złożeniu wniosku o udzielenie koncesji

Do organu koncesyjnego został złożony wniosek o udzielenie koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie oraz wydobywanie metanu występującego w złożu węgla kamiennego „Jas-Mos”.

2.   Rodzaj działalności, na którą ma być udzielona koncesja

Koncesja na poszukiwanie i rozpoznawanie oraz wydobywanie metanu występującego w złożu węgla kamiennego „Jas-Mos”.

3.   Przestrzeń, w granicach której ma być wykonywana działalność

Granice obszaru wyznaczają linie łączące punkty o następujących współrzędnych w układzie PL-2000/6:

Lp.

X [PL-2000/6]

Y [PL-2000/6]

1

5 536 021,32

6 541 599,24

2

5 536 558,88

6 541 614,10

3

5 537 123,00

6 541 257,54

4

5 536 937,85

6 540 832,48

5

5 536 889,97

6 540 853,30

6

5 536 857,82

6 540 842,38

7

5 536 672,54

6 540 402,22

8

5 536 654,73

6 540 390,81

9

5 536 617,85

6 540 406,48

10

5 536 596,72

6 540 359,50

11

5 536 710,14

6 540 308,77

12

5 536 700,32

6 540 285,37

13

5 536 821,30

6 540 233,02

14

5 536 855,67

6 540 314,32

15

5 536 777,70

6 540 345,10

16

5 536 765,18

6 540 384,35

17

5 536 786,60

6 540 435,22

18

5 536 828,43

6 540 399,77

19

5 536 855,98

6 540 463,42

20

5 536 845,34

6 540 468,68

21

5 536 823,44

6 540 418,19

22

5 536 791,03

6 540 445,77

23

5 536 800,48

6 540 468,19

24

5 536 832,42

6 540 454,64

25

5 536 836,93

6 540 464,72

26

5 536 804,67

6 540 478,17

27

5 536 846,33

6 540 577,14

28

5 536 954,39

6 540 628,96

29

5 536 919,15

6 540 547,91

30

5 536 967,59

6 540 530,57

31

5 536 931,84

6 540 448,93

32

5 536 869,18

6 540 311,27

33

5 536 884,46

6 540 271,83

34

5 536 926,15

6 540 253,69

35

5 537 012,01

6 540 216,13

36

5 537 105,17

6 540 174,35

37

5 537 297,63

6 540 604,98

38

5 537 902,09

6 540 838,70

39

5 539 062,86

6 540 393,09

40

5 538 810,40

6 540 164,50

41

5 536 854,62

6 538 222,58

42

5 536 182,45

6 537 555,02

43

5 534 963,32

6 537 566,01

44

5 533 784,92

6 539 829,49

45

5 536 110,36

6 541 152,15

46

5 537 119,78

6 541 208,12

47

5 537 038,81

6 540 808,24

48

5 537 020,55

6 540 796,52

49

5 536 953,20

6 540 825,81

50

5 536 974,37

6 540 674,89

51

5 536 965,83

6 540 655,25

52

5 536 857,33

6 540 603,27

53

5 536 868,72

6 540 630,32

54

5 536 900,91

6 540 705,80

Powierzchnia rzutu pionowego obszaru wynosi 11,152 km2.

Położenie administracyjne:

Województwo: śląskie;

Powiaty: miasto na prawach powiatu Jastrzębie-Zdrój, wodzisławski;

Gminy: m. Jastrzębie-Zdrój, Mszana.

4.   Termin składania wniosków o udzielenie koncesji przez pozostałe podmioty zainteresowane działalnością, na którą ma być udzielona koncesja, nie krótszy niż 90 dni od daty opublikowania ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

Wnioski o udzielenie koncesji należy składać w siedzibie Ministerstwa Klimatu i Środowiska w terminie do 180 dnia włącznie, do godziny 12.00 czasu środkowoeuropejskiego (CET/CEST), licząc od dnia następującego po dniu opublikowania ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

5.   Kryteria oceny wniosków o udzielenie koncesji wraz z określeniem ich znaczenia, ustalone z uwzględnieniem art. 49k ust. 1, 1a oraz 3 ustawy Prawo geologiczne i górnicze

Otrzymane wnioski zostaną poddane ocenie w oparciu o następujące kryteria:

30 %

zakres i harmonogram proponowanych prac geologicznych, w tym robót geologicznych, lub robót górniczych;

20 %

zakres i harmonogram obowiązkowego poboru próbek uzyskanych w wyniku robót geologicznych, w tym rdzeni wiertniczych;

20 %

finansowe możliwości dające należytą rękojmię wykonywania działalności w zakresie poszukiwania i rozpoznawania złóż węglowodorów oraz wydobywania węglowodorów ze złóż, w szczególności źródła i sposoby finansowania zamierzonej działalności, w tym udział środków własnych oraz środków pochodzących z finansowania zewnętrznego;

20 %

proponowana technologia prowadzenia prac geologicznych, w tym robót geologicznych, lub robót górniczych;

5 %

techniczne możliwości wykonywania działalności w zakresie poszukiwania i rozpoznawania złóż węglowodorów oraz wydobywania węglowodorów ze złóż, w szczególności dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym, organizacyjnym, logistycznym oraz kadrowym (w tym 2 % za zakres współpracy w opracowywaniu i wdrażaniu innowacji w poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu węglowodorów ze złóż z jednostkami naukowymi zajmującymi się rozpoznaniem budowy geologicznej Polski oraz analityki, technologii i metodyki poszukiwań złóż uwzględniających specyfikę polskich warunków geologicznych i mających zastosowanie do tych warunków, wpisanymi na listę jednostek naukowych, o której mowa w art. 49ka ust. 1 ustawy Prawo geologiczne i górnicze).

5 %

doświadczenie w wykonywaniu działalności w zakresie poszukiwania i rozpoznawania złóż węglowodorów lub wydobywania węglowodorów ze złóż, zapewniające bezpieczeństwo prowadzonej działalności, ochronę życia i zdrowia ludzi i zwierząt oraz ochronę środowiska.

W przypadku gdy w wyniku oceny wniosków zgodnie z kryteriami, o których mowa powyżej, dwie lub więcej ofert uzyskają jednakową ocenę, dodatkowym kryterium w celu dokonania ostatecznego wyboru między tymi ofertami jest wysokość wynagrodzenia za ustanowienie użytkowania górniczego, należnego w fazie poszukiwania i rozpoznawania.

SEKCJA IV: DODATKOWE INFORMACJE

IV.1)   Wnioski należy kierować na adres

Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Departament Geologii i Koncesji Geologicznych

ul. Wawelska 52/54

00-922 Warszawa

POLSKA

IV.2)   Informacje można uzyskać

na stronie internetowej Ministerstwa Klimatu i Środowiska: https://www.gov.pl/web/klimat

w Departamencie Geologii i Koncesji Geologicznych

Ministerstwo Klimatu i Środowiska

ul. Wawelska 52/54

00-922 Warszawa

POLSKA

Tel. +48 225792449

Faks +48 225792460

E-mail: sekretariat.dgk@klimat.gov.pl

IV.3)   Decyzja kwalifikacyjna

Wniosek o udzielenie koncesji może złożyć podmiot/podmioty posiadające decyzję o uzyskaniu pozytywnej oceny z postępowania kwalifikacyjnego w zakresie określonym w art. 49a ust. 17 ustawy Prawo geologiczne i górnicze.

IV.4)   Minimalna wysokość wynagrodzenia z tytułu ustanowienia użytkowania górniczego

Minimalna wysokość wynagrodzenia z tytułu ustanowienia użytkowania górniczego dla obszaru „Jas-Mos” w pięcioletnim okresie bazowym fazy poszukiwania i rozpoznawania wynosi 6 000,00 PLN (słownie złotych: sześć tysięcy 00/100) rocznie. Waloryzacja corocznego wynagrodzenia za ustanowienie użytkowania górniczego w celu poszukiwania i rozpoznawania kopalin dokonuje się z uwzględnieniem średniorocznych wskaźników cen towarów i usług konsumpcyjnych, ustalonych narastająco dla okresu od podpisania umowy do roku poprzedzającego termin płatności wynagrodzenia, ogłoszonych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

IV.5)   Udzielenie koncesji i ustanowienie użytkowania górniczego

Organ koncesyjny, po uzyskaniu wymaganych ustawą Prawo geologiczne i górnicze opinii lub uzgodnień, udziela koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złóż:

1)

na rzecz podmiotu, którego wniosek o udzielenie koncesji uzyskał najwyższą ocenę; albo

2)

w przypadku gdy najwyższą ocenę uzyskał wniosek o udzielenie koncesji złożony wspólnie przez kilka podmiotów - po przekazaniu organowi koncesyjnemu umowy o współpracy – na rzecz stron tej umowy

– i jednocześnie odmawia udzielenia koncesji innym podmiotom (art. 49ee ust. 1 ustawy Prawo geologiczne i górnicze).

Organ koncesyjny zawiera umowę o ustanowieniu użytkowania górniczego z podmiotem, którego wniosek o udzielenie koncesji uzyskał najwyższą ocenę, a w przypadku gdy najwyższą ocenę uzyskał wniosek o udzielenie koncesji złożony wspólnie przez kilka podmiotów – ze wszystkimi tymi podmiotami (art. 49ee ust. 2 ustawy Prawo geologiczne i górnicze). Aby przedsiębiorca mógł prowadzić działalność polegającą na poszukiwaniu i rozpoznawaniu złóż węglowodorów oraz wydobywaniu węglowodorów ze złóż na terytorium Polski, musi posiadać prawo użytkowania górniczego oraz koncesję.

IV.6)   Wymagania, jakim powinien odpowiadać wniosek o udzielenie koncesji oraz dokumenty wymagane od składającego wniosek

Elementy wniosku o udzielenie koncesji zostały określone w art. 49eb ustawy Prawo geologiczne i górnicze.

Jako cel prac geologicznych, w tym robót geologicznych, wskazać należy wiek utworów geologicznych (cel geologiczny), w których będą prowadzone prace geologiczne.

IV.7)   Minimalna kategoria rozpoznania złoża

Minimalna kategoria rozpoznania metanu występującego w złożu węgla kamiennego „Jas-Mos” to kategoria C.


Top