EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52021XG0223(03)

Komunikat rządu Rzeczypospolitej Polskiej dotyczący dyrektywy 94/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie warunków udzielania i korzystania z zezwoleń na poszukiwanie, badanie i produkcję węglowodorów 2021/C 63/07 Ogłoszenie o złożeniu wniosku o udzielenie koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie oraz wydobywanie metanu występującego w złożu węgla kamiennego

PUB/2021/36

OJ C 63, 23.2.2021, p. 9–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

23.2.2021   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 63/9


Komunikat rządu Rzeczypospolitej Polskiej dotyczący dyrektywy 94/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie warunków udzielania i korzystania z zezwoleń na poszukiwanie, badanie i produkcję węglowodorów

(2021/C 63/07)

Ogłoszenie o złożeniu wniosku o udzielenie koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie oraz wydobywanie metanu występującego w złożu węgla kamiennego

SEKCJA I: PODSTAWA PRAWNA

1.

Art. 49ec ust. 2 ustawy z 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 2020 r. poz. 1064 z późn. zm.)

2.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 94/22/WE z dnia 30 maja 1994 r. w sprawie warunków udzielania i korzystania z zezwoleń na poszukiwanie, badanie i produkcję węglowodorów (Dz.U. L 164 z 30.6.1994, s. 3; polskie wydanie specjalne, rozdz. 6, t. 2, s. 262)

SEKCJA II: OGŁASZAJĄCY

Nazwa: Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Adres pocztowy: ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa, Polska

Tel.: +48 223692449

Faks: +48 223692460

Adres strony internetowej: www.gov.pl/web/klimat

SEKCJA III: PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA

1.   Informacja o złożeniu wniosku o udzielenie koncesji

Do organu koncesyjnego został złożony wniosek o udzielenie koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie oraz wydobywanie metanu występującego w złożu węgla kamiennego „Krupiński”.

2.   Rodzaj działalności, na którą ma być udzielona koncesja

Koncesja na poszukiwanie i rozpoznawanie oraz wydobywanie metanu występującego w złożu węgla kamiennego „Krupiński”.

3.   Przestrzeń, w granicach której ma być wykonywana działalność:

Granice obszaru wyznaczają linie łączące punkty o następujących współrzędnych w układzie PL-2000/6:

Lp.

X [PL-2000/6]

Y [PL-2000/6]

1

5548269

6553223

2

5547423

6552310

3

5546096

6552307

4

5544834

6552302

5

5543896

6554410

6

5544330

6556108

7

5544532

6558691

8

5544724

6561156

9

5547657

6561968

10

5547652

6559111

11

5548334

6558744

Powierzchnia rzutu pionowego obszaru wynosi 33,78 km2.

Położenie administracyjne:

Województwo: śląskie;

Powiaty: pszczyński, mikołowski, żorski;

Gminy: Suszec, Orzesze, Żory

4.   Termin składania wniosków o udzielenie koncesji przez pozostałe podmioty zainteresowane działalnością, na którą ma być udzielona koncesja, nie krótszy niż 90 dni od daty opublikowania ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

Wnioski o udzielenie koncesji należy składać w siedzibie Ministerstwa Klimatu i Środowiska w terminie do 180 dnia włącznie, do godziny 12.00 czasu środkowoeuropejskiego (CET/CEST), licząc od dnia następującego po dniu opublikowania ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

5.   Kryteria oceny wniosków o udzielenie koncesji wraz z określeniem ich znaczenia, ustalone z uwzględnieniem art. 49k ust. 1, 1a oraz 3 ustawy Prawo geologiczne i górnicze

Otrzymane wnioski zostaną poddane ocenie w oparciu o następujące kryteria:

30 % –

zakres i harmonogram proponowanych prac geologicznych, w tym robót geologicznych, lub robót górniczych;

20 % –

zakres i harmonogram obowiązkowego poboru próbek uzyskanych w wyniku robót geologicznych, w tym rdzeni wiertniczych;

20 % –

finansowe możliwości dające należytą rękojmię wykonywania działalności w zakresie poszukiwania i rozpoznawania złóż węglowodorów oraz wydobywania węglowodorów ze złóż, w szczególności źródła i sposoby finansowania zamierzonej działalności, w tym udział środków własnych oraz środków pochodzących z finansowania zewnętrznego;

20 % –

proponowana technologia prowadzenia prac geologicznych, w tym robót geologicznych, lub robót górniczych;

5 % –

techniczne możliwości wykonywania działalności w zakresie poszukiwania i rozpoznawania złóż węglowodorów oraz wydobywania węglowodorów ze złóż, w szczególności dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym, organizacyjnym, logistycznym oraz kadrowym (w tym 2 % za zakres współpracy w opracowywaniu i wdrażaniu innowacji w poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu węglowodorów ze złóż z jednostkami naukowymi zajmującymi się rozpoznaniem budowy geologicznej Polski oraz analityki, technologii i metodyki poszukiwań złóż uwzględniających specyfikę polskich warunków geologicznych i mających zastosowanie do tych warunków, wpisanymi na listę jednostek naukowych, o której mowa w art. 49ka ust. 1 ustawy Prawo geologiczne i górnicze).

5 % –

doświadczenie w wykonywaniu działalności w zakresie poszukiwania i rozpoznawania złóż węglowodorów lub wydobywania węglowodorów ze złóż, zapewniające bezpieczeństwo prowadzonej działalności, ochronę życia i zdrowia ludzi i zwierząt oraz ochronę środowiska.

W przypadku gdy w wyniku oceny wniosków zgodnie z kryteriami, o których mowa powyżej, dwie lub więcej ofert uzyskają jednakową ocenę, dodatkowym kryterium w celu dokonania ostatecznego wyboru między tymi ofertami jest wysokość wynagrodzenia za ustanowienie użytkowania górniczego, należnego w fazie poszukiwania i rozpoznawania.

SEKCJA IV: DODATKOWE INFORMACJE

IV.1)   Wnioski należy kierować na adres

Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Departament Geologii i Koncesji Geologicznych

ul. Wawelska 52/54

00-922 Warszawa

POLSKA

IV.2)   Informacje można uzyskać

na stronie internetowej Ministerstwa Klimatu i Środowiska: https://www.gov.pl/web/klimat

w Departamencie Geologii i Koncesji Geologicznych

Ministerstwo Klimatu i Środowiska

ul. Wawelska 52/54

00-922 Warszawa

Polska

Tel. +48 225792449

Faks +48 225792460

E-mail: sekretariat.dgk@klimat.gov.pl

IV.3)   Decyzja kwalifikacyjna

Wniosek o udzielenie koncesji może złożyć podmiot/podmioty posiadające decyzję o uzyskaniu pozytywnej oceny z postępowania kwalifikacyjnego w zakresie określonym w art. 49a ust. 17 ustawy Prawo geologiczne i górnicze.

IV.4)   Minimalna wysokość wynagrodzenia z tytułu ustanowienia użytkowania górniczego

Minimalna wysokość wynagrodzenia z tytułu ustanowienia użytkowania górniczego dla obszaru „Krupiński” w pięcioletnim okresie bazowym fazy poszukiwania i rozpoznawania wynosi 7 740,69 PLN (słownie złotych: siedem tysięcy siedemset czterdzieści 69/100) rocznie. Waloryzacja corocznego wynagrodzenia za ustanowienie użytkowania górniczego w celu poszukiwania i rozpoznawania kopalin dokonuje się z uwzględnieniem średniorocznych wskaźników cen towarów i usług konsumpcyjnych, ustalonych narastająco dla okresu od podpisania umowy do roku poprzedzającego termin płatności wynagrodzenia, ogłoszonych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

IV.5)   Udzielenie koncesji i ustanowienie użytkowania górniczego

Organ koncesyjny, po uzyskaniu wymaganych ustawą Prawo geologiczne i górnicze opinii lub uzgodnień, udziela koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złóż:

1)

na rzecz podmiotu, którego wniosek o udzielenie koncesji uzyskał najwyższą ocenę; albo

2)

w przypadku gdy najwyższą ocenę uzyskał wniosek o udzielenie koncesji złożony wspólnie przez kilka podmiotów – po przekazaniu organowi koncesyjnemu umowy o współpracy – na rzecz stron tej umowy

– i jednocześnie odmawia udzielenia koncesji innym podmiotom (art. 49ee ust. 1 ustawy Prawo geologiczne i górnicze).

Organ koncesyjny zawiera umowę o ustanowieniu użytkowania górniczego z podmiotem, którego wniosek o udzielenie koncesji uzyskał najwyższą ocenę, a w przypadku gdy najwyższą ocenę uzyskał wniosek o udzielenie koncesji złożony wspólnie przez kilka podmiotów – ze wszystkimi tymi podmiotami (art. 49ee ust. 2 ustawy Prawo geologiczne i górnicze). Aby przedsiębiorca mógł prowadzić działalność polegającą na poszukiwaniu i rozpoznawaniu złóż węglowodorów oraz wydobywaniu węglowodorów ze złóż na terytorium Polski, musi posiadać prawo użytkowania górniczego oraz koncesję.

IV.6)   Wymagania, jakim powinien odpowiadać wniosek o udzielenie koncesji oraz dokumenty wymagane od składającego wniosek

Elementy wniosku o udzielenie koncesji zostały określone w art. 49eb ustawy Prawo geologiczne i górnicze.

Jako cel prac geologicznych, w tym robót geologicznych, wskazać należy wiek utworów geologicznych (cel geologiczny), w których będą prowadzone prace geologiczne.

IV.7)   Minimalna kategoria rozpoznania złoża

Minimalna kategoria rozpoznania metanu występującego w złożu węgla kamiennego „Krupiński” to kategoria C.


Top