EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52017AE2566

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego „Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 648/2012 w odniesieniu do obowiązku rozliczania, zawieszania obowiązku rozliczania, wymogów dotyczących zgłaszania, technik ograniczania ryzyka związanego z kontraktami pochodnymi będącymi przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, które nie są rozliczane przez kontrahenta centralnego, rejestracji repozytoriów transakcji i nadzoru nad nimi, a także wymogów dotyczących repozytoriów transakcji” [COM(2017) 208 final – 2017/090 (COD)] – „Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1095/2010 w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych) oraz zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 648/2012 w odniesieniu do procedur i organów związanych z udzielaniem zezwolenia CCP oraz wymogów dotyczących uznawania CCP z państw trzecich” [COM(2017) 331 final – 2017/0136 (COD)]

OJ C 434, 15.12.2017, p. 63–65 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

15.12.2017   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 434/63


Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego

„Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 648/2012 w odniesieniu do obowiązku rozliczania, zawieszania obowiązku rozliczania, wymogów dotyczących zgłaszania, technik ograniczania ryzyka związanego z kontraktami pochodnymi będącymi przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, które nie są rozliczane przez kontrahenta centralnego, rejestracji repozytoriów transakcji i nadzoru nad nimi, a także wymogów dotyczących repozytoriów transakcji”

[COM(2017) 208 final – 2017/090 (COD)]

„Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1095/2010 w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych) oraz zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 648/2012 w odniesieniu do procedur i organów związanych z udzielaniem zezwolenia CCP oraz wymogów dotyczących uznawania CCP z państw trzecich”

[COM(2017) 331 final – 2017/0136 (COD)]

(2017/C 434/10)

Sprawozdawca:

Petru Sorin DANDEA

Wniosek o konsultację

Parlament Europejski, COM(2017) 208 final – 31.5.2017; COM(2017) 331 final – 11.9.2017

Rada Unii Europejskiej, COM(2017) 208 final – 6.6.2017; COM(2017) 331 final – 22.8.2017

Podstawa prawna

Art. 114 i 304 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

 

 

Sekcja odpowiedzialna

Sekcja ds. Unii Gospodarczej i Walutowej oraz Spójności Gospodarczej i Społecznej

Data przyjęcia przez sekcję

7.9.2017

Data przyjęcia na sesji plenarnej

20.9.2017

Sesja plenarna nr

528

Wynik głosowania

(za/przeciw/wstrzymało się)

145/0/2

1.   Wnioski i zalecenia

1.1.

EKES z zadowoleniem przyjmuje bieżącą inicjatywę, która obejmuje dwa wnioski dotyczące rozporządzeń, i zachęca Komisję do przyspieszenia pełnego wdrożenia rozporządzenia w sprawie infrastruktury rynku europejskiego (EMIR).

1.2.

EKES z dużym zadowoleniem przyjmuje fakt, że w obecnym wniosku Komisji wprowadzono w życie wnioski z programu REFIT i przedstawiono go po szeroko zakrojonych konsultacjach publicznych. Pozwoliło to zasięgnąć opinii wszystkich zainteresowanych stron i w rezultacie zaproponować uproszczenie i usprawnienie przepisów oraz zmniejszenie kosztów zapewnienia zgodności, bez narażania stabilności finansowej.

1.3.

EKES uważa, że ważne jest, aby zaproponowane przez Komisję środki były zgodne z planem działania w sprawie unii rynków kapitałowych, a zwłaszcza z przepisami dotyczącymi sekurytyzacji.

1.4.

EKES uważa inicjatywę Komisji za uzasadnioną i z zadowoleniem przyjmuje fakt, że utrzymano początkowy cel rozporządzenia EMIR, biorąc pod uwagę, że globalna wartość referencyjna instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym przekracza 544 bln EUR.

1.5.

Komitet zaleca, by ujednolicić rodzaje transakcji i instrumentów pochodnych, gdyż mogłoby to przyczynić się do znacznej poprawy jakości danych.

1.6.

EKES zgadza się z propozycją Komisji dotyczącą wprowadzenia progu wiążącego się z obowiązkiem rozliczania dla małych kontrahentów, jako że mają oni trudności w dostępie do rozliczania.

1.7.

Komitet popiera wniosek Komisji, by przedłużyć okres, w którym fundusze emerytalne są wyłączone z obowiązku rozliczania centralnego, jako że jak dotąd nie znaleziono rozwiązania umożliwiającego funduszom uzyskanie potrzebnej płynności bez uszczerbku dla interesów członków funduszu.

1.8.

EKES z zadowoleniem przyjmuje proponowane przez Komisję utworzenie nowego mechanizmu nadzoru w ramach Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA). Biorąc pod uwagę złożoność działań nadzorczych, które trzeba będzie prowadzić, EKES zaleca, by Komisja przydzieliła niezbędne środki finansowe na szkolenia personelu, który ma pracować w nowym wydziale ESMA.

2.   Wniosek Komisji Europejskiej

2.1.

W maju i czerwcu Komisja przedstawiła dwa wnioski dotyczące rozporządzeń (1) zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012 w odniesieniu do obowiązku rozliczania, zawieszania obowiązku rozliczania, wymogów dotyczących zgłaszania, technik ograniczania ryzyka związanego z kontraktami pochodnymi będącymi przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, które nie są rozliczane przez kontrahenta centralnego, rejestracji repozytoriów transakcji i nadzoru nad nimi, a także wymogów dotyczących repozytoriów transakcji (EMIR).

2.2.

Do obu wniosków dołączono dokumenty robocze służb Komisji i oceny skutków.

2.3.

W pierwszym wniosku w sprawie rozporządzenia Komisja proponuje uproszczenie i zwiększenie skuteczności przepisów dotyczących instrumentów pochodnych. Komisja pragnie zająć się poważnymi i wciąż pojawiającymi się wyzwaniami dotyczącymi rozliczania instrumentów pochodnych w obrocie pozagiełdowym. Wniosek dotyczy czterech elementów: wymogów dotyczących zgłaszania, kontrahentów niefinansowych, kontrahentów finansowych i funduszy emerytalnych.

2.4.

W drugim wniosku dotyczącym rozporządzenia Komisja proponuje solidniejszy nadzór nad kontrahentami centralnymi w odniesieniu do rynku instrumentów pochodnych. Celem wniosku jest dalsza poprawa stabilności finansowej UE przez ustanowienie nowego mechanizmu w ramach Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych do nadzoru nad rynkiem instrumentów pochodnych.

3.   Uwagi ogólne i szczegółowe

3.1.

Zmiana rozporządzenia EMIR stanowi element działań Komisji zmierzających do zapewnienia lepszej regulacji instrumentów pochodnych. W ostatnich latach wdrożono szereg przepisów rozporządzenia za pomocą aktów delegowanych, dyrektyw i rozporządzeń. EKES z zadowoleniem przyjmuje bieżącą inicjatywę i zachęca Komisję do przyspieszenia pełnego wdrożenia rozporządzenia EMIR.

3.2.

EKES z dużym zadowoleniem przyjmuje fakt, że w obecnym wniosku Komisji wprowadzono w życie wnioski z programu REFIT i przedstawiono go po szeroko zakrojonych konsultacjach publicznych. Pozwoliło to zasięgnąć opinii wszystkich zainteresowanych stron i w rezultacie zaproponować uproszczenie i usprawnienie przepisów oraz zmniejszenie kosztów zapewnienia zgodności, bez narażania stabilności finansowej.

3.3.

EKES uważa, że ważne jest, aby zaproponowane przez Komisję środki były zgodne z planem działania w sprawie unii rynków kapitałowych, a zwłaszcza z przepisami dotyczącymi sekurytyzacji.

3.4.

Inicjatywa Komisji nie podważa podstawowego celu rozporządzenia EMIR, jakim jest nadzorowanie i monitorowanie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, tak by unikać ryzyka systemowego, a także zmniejszać liczbę tego rodzaju instrumentów, zwłaszcza tych o charakterze spekulacyjnym. EKES uważa, że inicjatywa Komisji jest uzasadniona, biorąc pod uwagę, że globalna wartość referencyjna instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym przekracza 544 bln EUR.

3.5.

Zmiany wymogów dotyczących zgłaszania zaproponowane przez Komisję zmniejszą obciążenia administracyjne i uproszczą procedury zgłaszania w przypadku większości kontrahentów. Komisja uważa, że poprawi się również jakość przekazywanych danych. Zdaniem Komitetu jakość danych można by znacznie poprawić przez ujednolicenie rodzajów transakcji i instrumentów.

3.6.

Komisja proponuje wprowadzenie dla małych kontrahentów progu wiążącego się z obowiązkiem rozliczania. Wniosek Komisji wspiera te małe podmioty, którymi mogą być małe banki lub fundusze inwestycyjne, jako że mają one trudności z dostępem do usług rozliczeniowych. EKES zgadza się z wnioskiem Komisji.

3.7.

We wniosku w sprawie rozporządzenia Komisja pragnie przedłużyć okres, w którym fundusze emerytalne są wyłączone z obowiązku rozliczania centralnego swoich portfeli instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym. EKES popiera ten wniosek Komisji z uwagi na to, że fundusze emerytalne nie mają płynności umożliwiającej centralne rozliczanie, a odgrywają kluczową rolę w zapewnieniu dochodów osobom starszym.

3.8.

Drugi wniosek dotyczący rozporządzenia wprowadza nowe przepisy i obowiązki w odniesieniu do nadzoru nad kontrahentami centralnymi, zarówno wewnątrz UE, jak i poza nią. We wniosku ustanawia się wzmocnione ramy współpracy pomiędzy bankami centralnymi a organami nadzorczymi. EKES przyjmuje wniosek Komisji z zadowoleniem.

3.9.

Proponowane rozporządzenie przewiduje utworzenie nowego mechanizmu nadzoru w ramach ESMA, który będzie mieć uprawnienia nadzorcze w odniesieniu do kontrahentów centralnych zarówno z UE, jak i z państw trzecich. Komisja dąży do wzmocnienia nadzoru nad centralnymi kontrahentami z państw trzecich, zwłaszcza tymi, którzy mogą odgrywać ważną rolę w rozliczaniu na terytorium UE. Biorąc pod uwagę złożoność działań nadzorczych, które trzeba będzie prowadzić, EKES zaleca, by Komisja przydzieliła niezbędne środki finansowe na szkolenia personelu, który ma pracować w nowym wydziale ESMA.

3.10.

Z uwagi na problemy, jakie pozagiełdowe instrumenty pochodne powodują w odniesieniu do oszczędności obywateli, jak również związane z nimi ryzyko systemowe, EKES ponawia swoją propozycję (2) dotyczącą programów edukacji finansowej. Komisja mogłaby finansować takie programy dla inwestorów detalicznych.

Bruksela, dnia 20 września 2017 r.

Georges DASSIS

Przewodniczący Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego


(1)  COM(2017) 208 final – Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 648/2012 w odniesieniu do obowiązku rozliczania, zawieszania obowiązku rozliczania, wymogów dotyczących zgłaszania, technik ograniczania ryzyka związanego z kontraktami pochodnymi będącymi przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, które nie są rozliczane przez kontrahenta centralnego, rejestracji repozytoriów transakcji i nadzoru nad nimi, a także wymogów dotyczących repozytoriów transakcji oraz COM(2017) 331 final – Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1095/2010 w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych) oraz zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 648/2012 w odniesieniu do procedur i organów związanych z udzielaniem zezwolenia CCP oraz wymogów dotyczących uznawania CCP z państw trzecich.

(2)  Zob. opinia EKES-u w sprawie rynków instrumentów finansowych, punkt 4.7 (Dz.U. C 143 z 22.5.2012, s. 74).


Top