EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2012/136/07

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.6511 – Solvay/Air Liquide/JV) – Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej Tekst mający znaczenie dla EOG

OJ C 136, 11.5.2012, p. 10–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

11.5.2012   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 136/10


Zgłoszenie zamiaru koncentracji

(Sprawa COMP/M.6511 – Solvay/Air Liquide/JV)

Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

2012/C 136/07

1.

W dniu 2 maja 2012 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 (1), Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji, w wyniku której przedsiębiorstwa Solvay SA („Solvay”, Belgia) i Air Liquide International („Air Liquide”, Francja), przejmują w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw kontrolę nad nowo utworzoną spółką będącą wspólnym przedsiębiorcą („JV”, Belgia) w drodze zakupu udziałów/akcji.

2.

Przedmiotem działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji jest:

w przypadku przedsiębiorstwa Solvay: spółka dominująca w grupie przedsiębiorstw prowadzących działalność międzynarodową w sektorze badań, rozwoju, produkcji, wprowadzania na rynek oraz sprzedaży chemikaliów i tworzyw sztucznych,

w przypadku przedsiębiorstwa Air Liquide: działalność w zakresie produkcji i dostaw gazów technicznych i świadczenie powiązanych usług dla różnych sektorów przemysłu,

w przypadku wspólnego przedsiębiorstwa: finansowanie, budowa, eksploatacja i obsługa zakładów produkcyjnych fluoru gazowego, zlokalizowanych na terenie zakładów klienta lub w ich bezpośrednim sąsiedztwie, w celu realizacji dostaw tego gazu rurociągami do odbiorców w przemyśle fotowoltaicznym i w sektorze płaskich wyświetlaczy panelowych, zlokalizowanym głównie w Azji.

3.

Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona koncentracja może wchodzić w zakres rozporządzenia WE w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii. Należy zauważyć, iż zgodnie z obwieszczeniem Komisji w sprawie uproszczonej procedury stosowanej do niektórych koncentracji na mocy rozporządzenia WE w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw (2), sprawa ta może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury określonej w tym obwieszczeniu.

4.

Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji.

Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie dziesięciu dni od daty niniejszej publikacji. Można je przesyłać do Komisji faksem (+32 22964301), pocztą elektroniczną na adres: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu lub listownie, podając numer referencyjny: COMP/M.6511 – Solvay/Air Liquide/JV, na poniższy adres Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji Komisji Europejskiej:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1 („rozporządzenie WE w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw”).

(2)  Dz.U. C 56 z 5.3.2005, s. 32 („obwieszczenie Komisji w sprawie uproszczonej procedury”).


Top