EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52011XC1214(04)

Zawiadomienie opublikowane na podstawie art. 27 ust. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2003 w sprawie COMP/39.654 – Reuters Instrument Codes, RIC (notyfikowana jako dokument nr C(2011) 9391) Tekst mający znaczenie dla EOG

OJ C 364, 14.12.2011, p. 21–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

14.12.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 364/21


Zawiadomienie opublikowane na podstawie art. 27 ust. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2003 w sprawie COMP/39.654 – Reuters Instrument Codes, RIC

(notyfikowana jako dokument nr C(2011) 9391)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

2011/C 364/09

1.   WPROWADZENIE

(1)

Zgodnie z art. 9 rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2003 z dnia 16 grudnia 2002 r. (1), w przypadkach, w których Komisja zamierza przyjąć decyzję nakazującą zaprzestanie naruszania prawa i gdy zainteresowane strony zaproponują zobowiązania uwzględniające zastrzeżenia wyrażone przez Komisję w jej ocenie wstępnej, Komisja może zdecydować o uczynieniu takich zobowiązań wiążącymi dla przedsiębiorstw. Decyzja taka może zostać przyjęta na czas określony i oznacza, że nie ma już dalszych podstaw do podejmowania działań przez Komisję. Zgodnie z art. 27 ust. 4 wspomnianego rozporządzenia Komisja publikuje zwięzłe streszczenie sprawy i zasadniczą treść zobowiązań. Zainteresowane strony mogą przedłożyć swoje uwagi w terminie wyznaczonym przez Komisję.

2.   STRESZCZENIE SPRAWY

(2)

W dniu 19 września 2011 r. Komisja przyjęła wstępną ocenę w rozumieniu art. 9 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1/2003. Ocena dotyczy sektora usług w zakresie informacji finansowy ch, a dokładnie rynku skonsolidowanego zasilania danymi w czasie rzeczywistym (2). Została ona skierowana do przedsiębiorstwa Thomson Reuters Corporation oraz do przedsiębiorstw znajdujących się pod jego bezpośrednią lub pośrednią kontrolą, w tym do przedsiębiorstwa Thomson Reuters Limited (Thomson Reuters). Komisja obawia się, że niektóre praktyki związane z udzielaniem licencji przez Thomson Reuters na kody instrumentów finansowych Reuters (Reuters Instrument Codes, RIC) mogą stanowić naruszenie artykułu 102 TFUE (3). W dniu 30 października 2009 r. wszczęto postępowanie w sprawie naruszenia przepisów przez Thomson Reuters.

(3)

Zgodnie ze wstępną oceną przedsiębiorstwo Thomson Reuters ma pozycję dominującą na rynku światowym skonsolidowanego zasilania danymi w czasie rzeczywistym.

(4)

Istnieje prawdopodobieństwo, że Thomson Reuters nadużył swojej dominującej pozycji, nakładając na swoich klientów ograniczenia w odniesieniu do korzystania z RIC. Thomson Reuters: a) zakazuje swoim klientom wykorzystywania kodów instrumentów RIC w celu pobierania danych ze skonsolidowanego zasilania danymi w czasie rzeczywistym realizowanego przez innych dostawców oraz b) zakazuje osobom trzecim tworzenia i aktualizowania tabeli orientacyjnych dotyczących RIC, które umożliwiałyby interoperacyjność systemów klientów przedsiębiorstwa Thomson Reuters i skonsolidowanego zasilania danymi w czasie rzeczywistym oferowanego przez innych dostawców (4).

(5)

Ograniczenia te wydają się stanowić zasadnicze przeszkody w przełączaniu się między dostawcami. Klienci Thomson Reuters powszechnie wykorzystują kody RIC w swoich aplikacjach serwerowych, zaś pracownicy, którzy mają do czynienia z tymi aplikacjami, zapoznali się z symbolami RIC. Ze względu na ograniczenia wprowadzone przez Thomson Reuters, w przypadkach, w których RIC są umieszczone w aplikacjach serwerowych, przełączanie się między dostawcami wymaga usunięcia kodów RIC i ponownego zaprogramowania aplikacji w celu zastąpienia kodów RIC symbolami alternatywnymi. Jest to przedsięwzięcie uciążliwe i nierzadko powoduje powstawanie nadmiernych kosztów. Wstępna opinia Komisji jest taka, że przedsiębiorstwo Thomson Reuters wiąże w rzeczywistości ze sobą swoich klientów korzystających ze skonsolidowanego zasilania danymi w czasie rzeczywistym, którzy wprowadzili RIC do swoich aplikacji. W związku z powyższym inni dostawcy skonsolidowanego zasilania danymi w czasie rzeczywistym nie są w stanie podjąć skutecznej konkurencji z Thomson Reuters na rynku skonsolidowanego zasilania danymi w czasie rzeczywistym.

3.   ZASADNICZA TREŚĆ ZAPROPONOWANYCH ZOBOWIĄZAŃ

(6)

Przedsiębiorstwo Thomson Reuters nie zgadza się ze wstępną oceną Komisji. Niemniej jednak przedsiębiorstwo zaproponowało – zgodnie z art. 9 rozporządzenia (WE) nr 1/2003 – zobowiązania, które może podjąć w celu uwzględnienia zastrzeżeń Komisji w zakresie konkurencji. Zobowiązania zaproponowane przez przedsiębiorstwo Thomson Reuters („zobowiązania”) zostały w skrócie przedstawione poniżej. Pełna wersja wszystkich zobowiązań, nieopatrzona klauzulą poufności, została opublikowana w języku angielskim na stronie internetowej Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji: http://ec.europa.eu/competition/index_en.html

(7)

Zobowiązania polegają na zaoferowaniu licencji aktualnym i przyszłym klientom korzystającym z oferowanych przez Thomson Reuters usług w czasie rzeczywistym (usługi RT) (5) (rozszerzona licencja RIC lub ERL (6)), która daje im dodatkowe prawa związane z wykorzystaniem symboli RIC. Dzięki temu klienci mogliby w zamian za miesięczną opłatę licencyjną wykorzystywać kody RIC dla pobierania danych finansowych w czasie rzeczywistym ze skonsolidowanego zasilania danymi w czasie rzeczywistym oferowanego przez konkurentów przedsiębiorstwa Thomson Reuters w celu przełączania pomiędzy niektórymi lub wszystkimi posiadanymi przez nich aplikacjami serwerowymi i alternatywnymi dostawcami skonsolidowanego zasilania danymi. Ponadto Thomson Reuters udostępniałby licencjobiorcom ERL regularną aktualizację istotnych kodów RIC, w tym – jeżeli miałoby to zastosowanie – niezbędnych informacji powiązanych z RIC (np. właściwe miejsce transakcji, źródło, oficjalny kod, waluta lub opis).

(8)

Zobowiązania obejmują: (i) klientów, którzy częściowo lub całkowicie będą przełączać się ze skonsolidowanego zasilania danymi w czasie rzeczywistym oferowanego przez Thomson Reuters do skonsolidowanego zasilania danymi w czasie rzeczywistym oferowanego przez innych dostawców oraz (ii) klientów którzy będą abonować skonsolidowane zasilanie danymi w czasie rzeczywistym oferowane przez innych dostawców w uzupełnieniu usług oferowanych przez Thomson Reuters RT (na przykład jako rozwiązanie wyjątkowe w przypadku przestoju spowodowanego awarią lub dla umożliwienia sprawdzenia funkcjonalności i wiarygodności nowej oferty skonsolidowanego zasilania danymi w czasie rzeczywistym). Jeżeli chodzi o warunki, na jakich Thomson Reuters przyznaje skonsolidowane zasilanie danymi w czasie rzeczywistym, przedsiębiorstwo to zobowiązuje się do niedyskryminowania klientów przełączających się do innych dostawców skonsolidowanego zasilania danymi w czasie rzeczywistym w ramach przełączenia częściowego (7).

(9)

Rozszerzona licencja na symbolikę RIC będzie udzielana w ramach zobowiązań przez pięć lat i będzie obowiązywać bezterminowo. W ten sposób klient będzie mógł uzyskać rozszerzoną licencję przedsiębiorstwa Thomson Reuters na symbolikę RIC w okresie pięcioletnim, a następnie będzie mógł kontynuować korzystanie z niej bez jakichkolwiek ograniczeń czasowych, pod warunkiem opłacania odpowiednich opłat i przestrzegania innych warunków licencji.

(10)

Środek zaradczy miałby zastosowanie do wszystkich symboli RIC, które bezpośrednio są związane z ceną indywidualnych instrumentów finansowych lub wartości indeksowych, oferowanych w ramach usług Thomson Reuters RT, to znaczy między innymi do: (i) danych giełdowych oraz danych dotyczących wielostronnych platform obrotu (MTF) oraz (ii) większości instrumentów będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, które nie są notowane na giełdach lub w obrębie wielostronnych platform obrotu (8). Wyjątkiem są jedynie kody RIC dotyczące instrumentów będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, odnośnie do których Thomson Reuters pobiera dane od jednego jedynego uczestnika możliwego do zidentyfikowania za pośrednictwem kodów RIC („kody RIC dotyczące jednego źródła”) (9).

(11)

Thomson Reuters będzie ponadto udostępniać informacje niezbędne dla ułatwienia klientom przełączania się z symboliki RIC na symbole innych dostawców. Dzięki zobowiązaniom klienci zyskaliby również możliwość zwrócenia się do projektantów zewnętrznych w celu opracowania narzędzi przełączających ułatwiających przełączanie, a także upoważnienia tych projektantów zewnętrznych do wykorzystywania oprogramowania, które opracowali, w odniesieniu do licznych klientów, którzy dysponują licencją ERL. Zewnętrzni projektanci nie nabywaliby jednak żadnych praw do symboliki RIC jako takiej.

(12)

Istnieją inne rodzaje licencji, które były już udzielane przez przedsiębiorstwo Thomson Reuters na warunkach handlowych, i które nie są objęte licencjami ERL. Na przykład zaprojektowanie narzędzi przełączających wymaga udzielenia przez przedsiębiorstwo Thomson Reuters licencji na prawo projektowania. Po drugie, Thomson Reuters udziela klientom, którzy pragną wykorzystywać kody RIC jako identyfikatory w obrębie przetwarzania bezpośredniego, licencji na przetwarzanie transakcji. Dotyczy to na przykład dalszego przekazywania kodów RIC przez klientów Thomson Reuters innym osobom. Thomson Reuters zobowiązuje się do niedyskryminowania żadnych spośród swoich klientów, którzy przełączają się do innych dostawców skonsolidowanego zasilania danymi w czasie rzeczywistym na warunkach wspomnianych innych licencji lub osób trzecich projektujących oprogramowanie lub technologie ułatwiające licencjobiorcom ERL przełączanie się (10).

(13)

Z geograficznego punktu widzenia proponowana licencja jest zasadniczo ograniczona do aplikacji klientów, którzy obsługują przedsiębiorstwa z siedzibą na obszarze EOG. Jednak uwzględnione zostały również aplikacje wykorzystywane przez przedsiębiorstwa, których siedziba znajduje się gdzie indziej – o ile jest to „wymagane w oparciu o rozsądne uzasadnienie” dla umożliwienia przełączenia na rzecz przedsiębiorstw z siedzibą na terytorium EOG należących do klienta (11). Thomson Reuters udostępnił zestawienie przykładów spraw, w których warunek ten uznawany jest za spełniony. Przykłady znajdują się w załączniku IV do zobowiązań.

(14)

Miesięczna opłata za licencję ERL, jaką planuje pobierać Thomson Reuters, odzwierciedla strukturę warunków handlowych dotyczących danych, które są obecnie udostępniane na rzecz wykorzystania w aplikacjach serwerowych (12). Opłaty te opierają się na liczbie symboli RIC, na które klient chciałby uzyskać licencję w celu pobierania danych od konkurenta w określonym sektorze działalności gospodarczej. Opłaty pokrywają dodatkowe prawa do korzystania z symboliki RIC oraz koszty usług, które Thomson Reuters realizuje w ramach zobowiązań na rzecz swoich klientów. Zdaniem Thomson Reuters opłaty te stanowią niewielką część ceny pobieranej za skonsolidowane zasilanie danymi w czasie rzeczywistym realizowane przez Thomson Reuters, przy czym zakres licencjonowanych kodów RIC i ich wykorzystanie jest takie samo. Regulamin opłat przewiduje ponadto minimalną opłatę miesięczną w wysokości 750 USD. Szczegóły regulaminu opłat za licencję ERL znajdują się w nieopatrzonej klauzulą poufności wersji zobowiązań, opublikowanych na stronie internetowej Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji (załącznik I).

4.   ZAPROSZENIE DO ZGŁASZANIA UWAG

(15)

Po zbadaniu rynku Komisja zamierza przyjąć decyzję zgodnie z art. 9 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1/2003 uznającą za wiążące zobowiązania streszczone powyżej i opublikowane na stronie internetowej Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji. W razie wprowadzenia istotnych zmian w zobowiązaniach przeprowadzone zostaną nowe badania rynku.

(16)

Zgodnie z art. 27 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 1/2003 Komisja wzywa zainteresowane osoby trzecie do zgłaszania uwag na temat zaproponowanych zobowiązań.

(17)

Ponadto Komisja wzywa zainteresowane osoby do przedstawienia swoich opinii, zwłaszcza na temat kwestii dotyczących przełączania się klienta aplikacji serwerowej z oferowanych przez Thomson Reuters usług RT do alternatywnego dostawcy skonsolidowanego zasilania danymi w czasie rzeczywistym:

a)

Czy poziom opłat – w tym opłat minimalnych – pozwala na zmniejszenie kosztów powiązanych ze zmianą symboliki w sposób wystarczający, by umożliwić klientom Thomson Reuters przełączenie do dostawcy alternatywnego w przypadku, gdy sobie tego życzą? Prosimy o dostarczenie nam szacunkowych danych dotyczących następujących kwestii:

(i)

opłat za licencję ERL, jakie Państwa firma musiałaby uiścić w przypadku częściowego lub całkowitego odłączenia się od skonsolidowanego zasilania danymi w czasie rzeczywistym oferowanego przez Thomson Reuters;

(ii)

proporcji jaką stanowiłyby opłaty za licencję ERL w pierwotnej opłacie za skonsolidowane zasilanie danymi w czasie rzeczywistym (również po zastosowaniu obowiązującego ewentualnie dyskonta), która jest obecne uiszczana przez Państwa przedsiębiorstwo na rzecz Thomson Reuters: (i) 1–3 %; (ii) 4–6 %; (iii) 7–9 % lub (iv) powyżej 10 % oraz

(iii)

kategorii opłat, jakie byłyby stosowane wobec Państwa przedsiębiorstwa w stosunku miesięcznym za każdy rodzaj działalności gospodarczej (zob. regulamin opłat w załączniku I do zobowiązań).

b)

Czy uważacie Państwo, że regularne aktualizacje symboli RIC są zasadniczym elementem licencji ERL, jakiej potrzebuje Państwa przedsiębiorstwo w celu łatwiejszego przełączania pomiędzy dostawcami skonsolidowanego zasilania danymi w czasie rzeczywistym?

c)

Czy uważacie Państwo, że ograniczenie licencji ERL jedynie do przełączania aplikacji serwerowych (nieobejmujące wyraźnego użytkowania przez operatorów-ludzi) jest wystarczające dla zaradzenia wyrażonym przez Komisję obawom dotyczącym RIC?

d)

Geograficzny zakres zobowiązań jest ograniczony do aplikacji serwerowych, które obsługują działalność gospodarczą na terytorium EOG. Obejmują one również aplikacje serwerowe, które służą działalności prowadzonej na innych terytoriach, jeżeli jest to „wymagane w oparciu o rozsądne uzasadnienie”. Czy uważacie Państwo, że jest to wystarczające, aby pozwolić przedsiębiorstwom mającym siedzibę na terytorium EOG na odniesienie korzyści ze zobowiązań oraz przełączanie się pomiędzy dostawcami, zgodnie z życzeniem? Jeżeli nie, proszę wyjaśnić, dlaczego proponowany zasięg geograficzny utrudniałby w przypadku Państwa przedsiębiorstwa posiadającego siedzibę na terytorium EOG przełączanie się pomiędzy dostawcami. Jeżeli jest to wskazane, proszę przestawić przykłady uzupełniające przykłady przedstawione przez Thomson Reuters w załączniku IV.

e)

Według przedsiębiorstwa Thomson Reuters symbole RIC objęte środkiem zaradczym dotyczą 95 % światowego obrotu. Thomson Reuters stwierdza, że nie ma konieczności ujęcia symboli dotyczących instrumentów będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, co do których informacje pochodzą z jednego tylko źródła, a także ich ceny w zakresie obowiązywania środka zaradczego, i że nie jest to wykonalne. Czy zgadzają się Państwo, że rozwiązanie jest wystarczające dla zapewnienia skuteczności środka zaradczego?

f)

Proszę przedstawić informacje dotyczące ewentualnych osób trzecich, które dysponują potencjałem lub które mają interes gospodarczy w tym, by projektować narzędzia służące przełączaniu, ułatwiające klientom przełączanie się. Proszę również w miarę możliwości ocenić przewidywany zakres kosztów takiej usługi, jakie ponieść muszą korzystający z niej klienci.

g)

Czy uważacie Państwo, że postanowienia o niedyskryminowaniu zawarte przez Thomson Reuters w zobowiązaniach w odniesieniu do innych licencji (zob. powyżej pkt 8 i 12) są wystarczające i adekwatne: (i) dla klientów, którzy pragną przełączać się do innego dostawcy oraz (ii) dla niezależnych osób trzecich zajmujących się projektowaniem rozwiązań ułatwiających przełączanie?

(18)

Odpowiedzi i uwagi powinny być w miarę możliwości uzasadnione i powinny przedstawiać istotne fakty. Jeżeli stwierdzicie Państwo, że w obrębie którejkolwiek z części proponowanych zobowiązań istnieje jakiś problem, prosimy o zasugerowanie możliwego rozwiązania.

(19)

Termin składania uwag upływa po sześciu tygodniach od dnia opublikowania niniejszego zawiadomienia. Zainteresowane strony są proszone o przedłożenie nieopatrzonej klauzulą poufności wersji swoich uwag, z której usunięto tajemnice handlowe oraz pozostałe informacje poufne, oraz zastąpiono je nieopatrzonym klauzulą poufności streszczeniem lub słowami „tajemnica handlowa” lub „poufne”.

(20)

Uwagi z dopiskiem zawierającym numer referencyjny – „Case COMP/39.654 — RICs” – można przesyłać do Komisji pocztą elektroniczną (na adres: COMP-GREFFE-ANTITRUST@ec.europa.eu), faksem (+32 22950128) lub listownie na poniższy adres:

European Commission

Directorate-General for Competition

Antitrust Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  Dz.U. L 1 z 4.1.2003, s. 1. Ze skutkiem od dnia 1 grudnia 2009 r. art. 81 i 82 Traktatu WE stały się odpowiednio art. 101 i 102 TFUE. Treść tych dwóch grup postanowień jest zasadniczo identyczna. Dla celów niniejszego zawiadomienia odniesienia do art. 101 i 102 TFUE należy rozumieć, tam gdzie to stosowne, jako odniesienia do art. 81 i 82 Traktatu WE.

(2)  Sprawa ta dotyczy konkretnie skonsolidowanego zasilania danymi w czasie rzeczywistym, nie dotyczy natomiast danych w czasie rzeczywistym przesyłanych za pośrednictwem aplikacji desktopowych.

(3)  Według przedsiębiorstwa Thomson Reuters, RIC to kody alfanumeryczne, które stanowią mechanizm poboru danych, stworzony i udostępniony przez Thomson Reuters jego klientom jako integralny element świadczonych przez to przedsiębiorstwo usług w zakresie informacji finansowych, który umożliwia identyfikację usystematyzowanych zestawów powiązanych elementów danych w zbiorach danych oraz sieciach dystrybucji w czasie rzeczywistym (IDN Integrated Data Network), nawigację oraz pobieranie tych danych.

(4)  Thomson Reuters oświadczył, że nie zabrania swoim klientom korzystającym ze skonsolidowanego zasilania danymi na wykorzystywanie RIC w obrębie symboliki innych dostawców, o ile powstałe w związku z tym banki danych lub tabele orientacyjne nie są wykorzystywane w celu pobierania danych od innych dostawców. Innymi słowy Thomson Reuters nie zakazuje tworzenia tabeli orientacyjnych jako takich, lecz sprzeciwia się bezpośredniemu i pośredniemu wykorzystywaniu kodów RIC w celu pobierania danych w czasie rzeczywistym, które pochodzą od innych dostawców.

(5)  Thomson Reuters wprowadził na rynek swoją ofertę skonsolidowanego zasilania danymi w czasie rzeczywistym pod nazwą Thomson Reuters Real-Time Service („RT Service” – wcześniej pod nazwą „Reuters Datascope Real-Time Service”, RDRT) na potrzeby wykorzystania w aplikacjach serwerowych.

(6)  Zob. załącznik II do zobowiązań.

(7)  Zob. pkt 6.4.2. zobowiązań.

(8)  Zdaniem Thomson Reuters złożone kody RIC stanowiące jedną cenę łączną opartą na wszystkich zaakceptowanych uczestnikach dostarczających informacje o instrumentach finansowych (złożone kody RIC) stanowią ponad 95 % światowego obrotu i są objęte zakresem zobowiązań.

(9)  Zdaniem Thomson Reuters, instrumenty będące przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, odnośnie do których Thomson Reuters pobiera dane z jednego źródła stanowią mniej niż 5 % światowego obrotu.

(10)  Zobacz pkt 6.4 oraz 6.5 zobowiązań.

(11)  Zgodnie z zobowiązaniami w obszarze EOG ujęto również Szwajcarię.

(12)  To znaczy skonsolidowane zasilanie danymi w czasie rzeczywistym w ramach usług RT.


Top