EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2011/364/08

Zaproszenie do składania wniosków 2011 – Program „Europa dla obywateli” (2007–2013) – Wdrożenie działań programu: „Aktywni obywatele dla Europy” , „Aktywne społeczeństwo obywatelskie w Europie” oraz „Aktywna pamięć europejska”

OJ C 364, 14.12.2011, p. 15–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

14.12.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 364/15


Zaproszenie do składania wniosków 2011 – Program „Europa dla obywateli” (2007–2013)

Wdrożenie działań programu: „Aktywni obywatele dla Europy”, „Aktywne społeczeństwo obywatelskie w Europie” oraz „Aktywna pamięć europejska”

2011/C 364/08

WSTĘP

Niniejsze zaproszenie do składania wniosków jest oparte na decyzji nr 1904/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. ustanawiającej program „Europa dla Obywateli” na rzecz promowania aktywnego obywatelstwa europejskiego na lata 2007–2013 (1). Szczegółowe warunki niniejszego zaproszenia do składania wniosków znajdują się w Przewodniku programowym programu „Europa dla Obywateli” opublikowanym na stronach internetowych Europa (zob. pkt VII). Podręcznik programowy stanowi integralną część niniejszego zaproszenia do składania wniosków.

I.   Cele

Program „Europa dla Obywateli” ma następujące cele szczegółowe:

gromadzenie członków społeczności lokalnych z całej Europy w celu wymiany doświadczeń, opinii i wartości, wyciągania wniosków z historii i budowania potencjału na przyszłość,

wspieranie działań, debat i refleksji związanych z obywatelstwem europejskim i demokracją, wspólnymi wartościami, wspólną historią i kulturą, dzięki współpracy w organizacjach społeczeństwa obywatelskiego na poziomie europejskim,

przybliżanie Europy obywatelom poprzez propagowanie europejskich wartości i osiągnięć z zachowaniem pamięci o jej historii,

zachęcanie obywateli i organizacji społeczeństwa obywatelskiego ze wszystkich krajów uczestniczących do wzajemnych kontaktów umacniających dialog międzykulturowy oraz eksponujących zarówno różnorodność, jak i jedność Europy. Należy położyć szczególny nacisk na zacieśnianie więzi między obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej w składzie z dnia 30 kwietnia 2004 r. i państw członkowskich, które przystąpiły po tej dacie.

II.   Kwalifikujący się wnioskodawcy

Program jest otwarty dla wszystkich projektodawców zarejestrowanych w jednym z krajów uczestniczących w programie i, w zależności od działań, będących:

organem publicznym, lub

organizacją o celach niezarobkowych posiadającą status prawny (osobowość prawną).

Każde działanie programu jest jednak skierowane do ograniczonej grupy organizacji. W związku z tym, w przewodniku programowym określono kryteria kwalifikacji dla organizacji występujących o dotację w poszczególnych działaniach/poddziałaniach.

Kraje kwalifikujące się do tego programu to:

państwa członkowskie UE (2),

Chorwacja,

Albania,

Była Jugosłowiańska Republika Macedonii.

III.   Kwalifikujące się działania

Program „Europa dla Obywateli” wspiera projekty promujące aktywne obywatelstwo europejskie.

Niniejsze zaproszenie obejmuje następujące działania programu „Europa dla Obywateli”, które są wspierane poprzez 2 rodzaje dotacji: dotacje na projekt i operacyjne:

Działanie 1:   Aktywni obywatele dla Europy

Poddziałanie 1:   Partnerstwo miast

Polega ono na promowaniu lub prowadzeniu bezpośredniej wymiany między obywatelami Europy, którzy uczestniczą w działaniach w ramach partnerstwa miast.

Poddziałanie 1.1:   Spotkania mieszkańców miast partnerskich (dotacja na projekt)

Polega ono na promowaniu lub prowadzeniu bezpośredniej wymiany między obywatelami Europy, którzy uczestniczą w działaniach w ramach partnerstwa miast. W projekcie muszą brać udział miasta z co najmniej 2 krajów uczestniczących, z których co najmniej jedno jest państwem członkowskim UE. Ponadto w projekcie musi uczestniczyć co najmniej 25 uczestników zagranicznych z zaproszonych miast. Maksymalny dopuszczalny czas trwania spotkania wynosi 21 dni. Maksymalna kwota dotacji na projekt wynosi 25 000 EUR. Minimalna kwota dotacji wynosi 5 000 EUR.

Dotacje przyznawane na spotkania mieszkańców miast partnerskich mają na celu dofinansowanie kosztów organizacyjnych miasta przyjmującego i kosztów podróży zaproszonych uczestników. Kwoty dotacji oblicza się według stawek zryczałtowanych/kwot ryczałtowych.

Poddziałanie 1.2:   Sieci miast partnerskich (dotacja na projekt)

To działanie wspiera rozwój sieci stworzonych na bazie kontaktów partnerskich między miastami, które mają znaczenie w kontekście zapewniania usystematyzowanej, intensywnej i wielowymiarowej współpracy między miastami, a tym samym pomaga poszerzyć oddziaływanie programu. Projekt musi przewidywać co najmniej trzy imprezy. W projekcie muszą brać udział miasta z co najmniej czterech krajów uczestniczących, z których co najmniej jedno jest państwem członkowskim UE. Ponadto w projekcie musi uczestniczyć co najmniej 30 uczestników zagranicznych z zaproszonych miast. Maksymalny czas trwania projektu to 24 miesiące; maksymalny czas trwania każdej imprezy to 21 dni.

Maksymalna kwalifikowalna kwota na jeden projekt w ramach tego poddziałania wynosi 150 000 EUR. Minimalna kwalifikowalna kwota wynosi 10 000 EUR. Kwoty dotacji oblicza się według stawek zryczałtowanych/kwot ryczałtowych.

Poddziałanie 2:   „Projekty obywatelskie” i „Środki wsparcia”

Poddziałanie 2.1:   Projekty obywatelskie (dotacja na projekt)

Działanie to dotyczy największego wyzwania, przed jakim staje obecnie Unia Europejska: w jaki sposób zbliżyć do siebie obywateli i Unię. Celem tego działania jest poszukiwanie oryginalnych i innowacyjnych metod promujących uczestnictwo obywateli oraz pobudzających dialog między obywatelami Europy a instytucjami Unii Europejskiej.

Projekt musi obejmować co najmniej pięć krajów uczestniczących, w tym co najmniej jedno państwo członkowskie UE. Ponadto w projekcie musi brać udział co najmniej 200 uczestników. Maksymalny czas trwania projektu wynosi 12 miesięcy.

Kwota dotacji zostanie obliczona na podstawie zrównoważonej, szczegółowej prognozy budżetu wyrażonej w euro. Przyznana kwota dotacji nie może przekraczać 60 % całkowitych kwalifikowalnych kosztów projektu. Minimalna kwota dotacji będzie wynosić 100 000 EUR. Maksymalna kwalifikowalna kwota dotacji na jeden projekt w ramach tego poddziałania wynosi 250 000 EUR.

Poddziałanie 2.2:   Środki wsparcia (dotacja na projekt)

Celem tego środka jest wspieranie działań, które mogą prowadzić do nawiązania trwałego partnerstwa i ustanowienia trwałych sieci z udziałem znacznej liczby różnych zainteresowanych stron promujących europejską aktywną postawę obywatelską, przyczyniając się w ten sposób do zapewnienia lepszej odpowiedzi na cele programu oraz do maksymalnego zwiększenia ogólnego wpływu i efektywności programu.

Projekt musi obejmować co najmniej dwa kraje uczestniczące, w tym co najmniej jedno państwo członkowskie UE. Maksymalny czas trwania projektu wynosi 12 miesięcy. Należy przewidzieć co najmniej dwie imprezy na jeden projekt.

Kwota dotacji zostanie obliczona na podstawie zrównoważonej, szczegółowej prognozy budżetu wyrażonej w euro. Kwota dotacji nie może przekroczyć maksymalnej stawki wynoszącej 80 % kwalifikowalnych kosztów danego działania. Minimalna kwalifikowalna kwota dotacji wynosi 30 000 EUR. Maksymalna kwalifikowalna kwota dotacji na jeden projekt w ramach tego poddziałania wynosi 100 000 EUR.

Działanie 2:   Aktywne społeczeństwo obywatelskie w Europie

Poddziałania 1 i 2:   Wsparcie strukturalne dla organizacji badających i analizujących europejski porządek publiczny i organizacji społeczeństwa obywatelskiego na poziomie UE (dotacje operacyjne (3))

Poddziałanie 1– Wsparcie strukturalne dla organizacji badających i analizujących europejski porządek publiczny – ma na celu wspieranie prac organizacji badających europejski porządek publiczny (ośrodków analitycznych), które są w stanie przedstawić nowe pomysły i refleksje dotyczące kwestii europejskich, aktywności obywatelskiej na poziomie europejskim lub wartości europejskich.

Poddziałanie 2– Strukturalne wsparcie dla organizacji społeczeństwa obywatelskiego na poziomie UE – zapewni organizacjom społeczeństwa obywatelskiego o wymiarze europejskim zdolność i stabilność konieczne do rozwijania ich działań na poziomie europejskim. Celem jest przyczynienie się do powstania zorganizowanego, spójnego i aktywnego społeczeństwa obywatelskiego na poziomie europejskim.

Okres kwalifikowalności musi pokrywać się z rokiem budżetowym wnioskodawcy, jaki figuruje w zatwierdzonych sprawozdaniach finansowych organizacji. Jeżeli ten rok budżetowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, to okres kwalifikowalności trwa od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia. W przypadku wnioskodawców, których rok budżetowy różni się od roku kalendarzowego, okres kwalifikowalności wyniesie 12 miesięcy od daty rozpoczęcia roku budżetowego.

Kwotę dotacji można obliczyć dwiema różnymi metodami:

a)

stawki zryczałtowane/kwota ryczałtowa;

b)

budżet oparty na rzeczywistych kosztach. Kwota dotacji zostanie obliczona na podstawie zrównoważonej, szczegółowej prognozy budżetu wyrażonej w euro. Kwota dotacji nie może przekroczyć maksymalnej stawki wynoszącej 80 % kwalifikowalnych kosztów danego działania.

Maksymalna kwota dotacji wynosi 100 000 EUR.

Poddziałanie 3:   Wsparcie dla projektów inicjowanych przez organizacje społeczeństwa obywatelskiego (dotacja na projekt)

Działanie to ma na celu wspieranie konkretnych projektów promowanych przez organizacje społeczeństwa obywatelskiego z różnych krajów uczestniczących. Projekty te powinny przyczynić się do poszerzenia wiedzy w dziedzinach stanowiących przedmiot zainteresowania europejskiego, a także do promowania wzajemnego zrozumienia różnych kultur i określenia wspólnych wartości poprzez współpracę na poziomie europejskim.

Projekt musi obejmować co najmniej 2 kraje uczestniczące, w tym co najmniej jedno państwo członkowskie UE. Maksymalny czas trwania projektów wynosi 18 miesięcy.

Kwotę dotacji można obliczyć dwiema różnymi metodami, odpowiadającymi dwóm różnym podejściom i podlegającymi szczególnym zasadom:

a)

stawki zryczałtowane/kwota ryczałtowa;

b)

budżet oparty na rzeczywistych kosztach. W tym przypadku wnioskowana kwota dotacji nie może przekraczać 70 % kwalifikowalnych kosztów danego działania.

Maksymalna kwota dotacji wynosi 150 000 EUR. Minimalna kwalifikowalna kwota dotacji wynosi 10 000 EUR.

Organizacje wspólnego europejskiego zainteresowania, którym w 2012 r. przyznano dotację operacyjną w ramach działania 2, poddziałania 1 i 2, nie kwalifikują się do finansowania w ramach tego samego działania w 2012 r.

Działanie 4:   Aktywna pamięć europejska (dotacja na projekt)

Projekty wspierane w ramach tego działania mają na celu zachowanie pamięci o ofiarach nazizmu i stalinizmu, a także pomoc dla obecnych i przyszłych pokoleń w lepszym poznaniu i zrozumieniu istoty oraz przyczyn tego, co działo się w obozach i innych miejscach masowej zagłady ludności cywilnej.

Maksymalny czas trwania projektu wynosi 18 miesięcy.

Kwotę dotacji można obliczyć dwiema różnymi metodami:

a)

stawki zryczałtowane/kwota ryczałtowa;

b)

budżet oparty na rzeczywistych kosztach. W tym przypadku wnioskowana kwota dotacji nie może przekraczać 70 % kwalifikowalnych kosztów danego działania.

Maksymalna kwota dotacji wynosi 100 000 EUR. Minimalna kwalifikowalna kwota dotacji wynosi 10 000 EUR.

IV.   Kryteria przyznania dotacji

W przypadku dotacji na projekt:

Kryteria jakościowe (80 % możliwych do zdobycia punktów):

związek projektu z celami i priorytetami programu (25 %),

jakość projektu i proponowanych metod (25 %),

wpływ (15 %),

dostrzegalność i działania uzupełniające (15 %).

Kryteria ilościowe (20 % możliwych do zdobycia punktów):

wpływ geograficzny (10 %),

grupa docelowa (10 %).

Dodatkowo, w przypadku krajów, które wyraźnie nie są reprezentowane w wystarczającym stopniu, oraz zgodnie z zasadą sprawiedliwego traktowania w odniesieniu do jakości, Komisja i Agencja Wykonawcza zastrzegają sobie prawo do zapewnienia zrównoważonego rozkładu geograficznego wybranych projektów w ramach każdego działania.

W przypadku dotacji operacyjnych:

Kryteria jakościowe (80 % możliwych do zdobycia punktów):

związek z celami i priorytetami programu „Europa dla Obywateli” (30 %),

adekwatność, spójność i kompletność programu prac (20 %),

oddziaływanie programu prac (10 %),

europejska wartość dodana (10 %),

dostrzegalność działań i upowszechnianie oraz wykorzystanie rezultatów wśród obywateli europejskich i innych zainteresowanych stron (10 %).

Kryteria ilościowe (20 % możliwych do zdobycia punktów):

wpływ geograficzny (10 %),

grupa docelowa (10 %).

Dodatkowo, Komisja i Agencja Wykonawcza zastrzegają sobie prawo do zapewnienia zrównoważonego rozkładu geograficznego wybranych projektów w ramach każdego działania.

V.   Budżet

Przewidywany budżet na 2012 r. na realizację następujących działań

Działanie 1 Poddziałanie 1.1

Spotkania mieszkańców miast partnerskich

6 107 000 EUR

Działanie 1 Poddziałanie 1.2

Tworzenie tematycznych sieci miast partnerskich

4 528 000 EUR

Działanie 1 Poddziałanie 2.1

Projekty obywatelskie

1 308 000 EUR

Działanie 1 Poddziałanie 2.2

Środki wsparcia

805 000 EUR

Działanie 2 Poddziałanie 3

Wsparcie dla projektów inicjowanych przez organizacje społeczeństwa obywatelskiego

2 807 000 EUR

Działanie 4

Aktywna pamięć europejska

2 414 000 EUR

Realizacja niniejszego zaproszenia do składania wniosków zależy od przyjęcia przez władzę budżetową budżetu Unii Europejskiej na rok 2012 r.

VI.   Ostateczne terminy składania wniosków dla działań

Działanie

Termin składania wniosków

Działanie 1 Poddziałanie 1.1

Spotkania mieszkańców miast partnerskich

1 lutego

1 czerwca

1 września

Działanie 1 Poddziałanie 1.2

Tworzenie tematycznych sieci miast partnerskich

1 lutego

1 września

Działanie 1 Poddziałanie 2.1

Projekty obywatelskie

1 czerwca

Działanie 1 Poddziałanie 2.2

Środki wsparcia

1 czerwca

Działanie 2 Poddziałania 1 i 2

Wsparcie strukturalne dla organizacji badających i analizujących europejski porządek publiczny i organizacji społeczeństwa obywatelskiego na poziomie UE

15 października

Działanie 2 Poddziałanie 3

Wsparcie dla projektów inicjowanych przez organizacje społeczeństwa obywatelskiego

1 lutego

Działanie 4

Aktywna pamięć europejska

1 czerwca

Wnioski należy złożyć przed godz. 12.00 (południe czasu brukselskiego) ostatniego dnia składania wniosków. Jeżeli termin składania wniosków przypada na sobotę lub niedzielę, jako termin należy traktować pierwszy następny dzień roboczy.

Wnioski należy przesyłać na następujący adres:

EACEA

Unit P7 Citizenship

Applications — ‘Measure XXX’

Avenue du Bourget/Bourgetlaan 1 (BOUR 01/04A)

1140 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Rozpatrywane będą wyłącznie wnioski o przyznanie dotacji złożone na oficjalnym formularzu (eForm), prawidłowo wypełnionym i podpisanym przez osobę uprawnioną do podejmowania zobowiązań prawnych w imieniu wnioskodawcy.

Wnioski wysyłane w postaci papierowej pocztą, faksem lub bezpośrednio pocztą elektroniczną nie będą rozpatrywane.

VII.   Dodatkowe informacje

Szczegółowe warunki składania propozycji projektów oraz formularze wniosków można znaleźć w ostatnio zmienionym przewodniku programowym programu „Europa dla Obywateli” na następujących stronach internetowych:

http://ec.europa.eu/citizenship/index_en.html

Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego:

http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/index_en.htm


(1)  Dz.U. L 378 z 27.12.2006, s. 32.

(2)  27 państw członkowskich UE: Belgia, Bułgaria, Republika Czeska, Dania, Niemcy, Estonia, Irlandia, Grecja, Hiszpania, Francja, Włochy, Cypr, Łotwa, Litwa, Luksemburg, Węgry, Malta, Niderlandy, Austria, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowenia, Słowacja, Finlandia, Szwecja, Zjednoczone Królestwo.

(3)  Niniejsze zaproszenie do składania wniosków dotyczy rocznych dotacji operacyjnych na rok budżetowy 2013.


Top