EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52011XG0615(03)

Konkluzje Rady w sprawie służb informacyjnych ds. mobilności dla artystów i osób zawodowo zajmujących się kulturą

Dz.U. C 175 z 15.6.2011, p. 5–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

15.6.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 175/5


Konkluzje Rady w sprawie służb informacyjnych ds. mobilności dla artystów i osób zawodowo zajmujących się kulturą

2011/C 175/02

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

MAJĄC NA UWADZE:

program „Kultura” (1) na lata 2007–2013 i jego szczegółowy cel, którym jest transnarodowa mobilność artystów i osób zawodowo zajmujących się kulturą,

rezolucję Rady z dnia 16 listopada 2007 r. dotyczącą europejskiego planu działań na rzecz kultury (2), według której to rezolucji mobilność artystów i osób zawodowo zajmujących się kulturą w zasadniczy sposób pomaga realizować cele strategiczne tego planu,

konkluzje Rady z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie planu prac w dziedzinie kultury na lata 2008–2010 (3), a zwłaszcza priorytet pierwszy: „Poprawa warunków mobilności artystów i innych osób zawodowo działających w dziedzinie kultury”,

konkluzje Rady z dnia 18 listopada 2010 r. w sprawie planu prac w dziedzinie kultury na lata 2011–2014 (4), a zwłaszcza priorytet C: „Umiejętności i mobilność”,

konwencję UNESCO z dnia 20 października 2005 r. w sprawie ochrony i promowania różnorodności form wyrazu kulturowego (5), której to konwencji UE i jej państwa członkowskie są stronami, a więc są zobowiązane dbać, by artyści, osoby zawodowo zajmujące się kulturą oraz obywatele na całym świecie mogli tworzyć, wytwarzać i rozpowszechniać dobra i usługi kulturalne oraz korzystać z szerokiego zakresu działań kulturalnych, w tym swoich własnych;

POWOŁUJĄC SIĘ NA:

roboczy dokument Komisji pt. „Analiza wyników konsultacji zainicjowanych zieloną księgą w sprawie uwalniania potencjału przedsiębiorstw z branży kultury i branży twórczej”, a zwłaszcza na rozdział poświęcony mobilności i obiegowi wytworów kultury i kreatywności (6), w którym to rozdziale podkreślono, że wielu respondentów wspominało o regulacyjnych, prawnych i innych kwestiach wpływających na mobilność oraz apelowało o zapewnianie informacji na ten temat,

pilotażowy projekt Parlamentu Europejskiego z zakresu mobilności artystów, poświęcony tworzeniu otoczenia sprzyjającego takiej mobilności, w tym studium na temat systemów informacyjnych (7),

sprawozdanie grupy roboczej ds. otwartej metody koordynacji z czerwca 2010 roku na temat mobilności artystów i osób zawodowo zajmujących się kulturą, a zwłaszcza zawarte w nim zalecenia co do dostarczania artystom i osobom zawodowo zajmującym się kulturą informacji z zakresu mobilności, w tym wytyczne dla służb informacyjnych ds. mobilności (8);

MAJĄC NA UWADZE FAKT, ŻE:

europejska mobilność artystów i osób zawodowo zajmujących się kulturą ma zasadnicze znaczenie dla zwiększania różnorodności kulturowej i językowej oraz zacieśniania dialogu międzykulturowego. Zasługuje ona na aktywną promocję ze strony Unii Europejskiej i państw członkowskich,

mobilność artystów i osób zawodowo zajmujących się kulturą sprzyja kreatywnym kontaktom oraz wytwarzaniu i wymianie dóbr i usług kulturalnych,

mobilność zwiększa poczucie przynależności do Unii Europejskiej oraz pozwala pogłębiać wiedzę o naszych wspólnych kulturach,

mobilność jest ważna, by zgodnie z traktatami mógł w pełni funkcjonować europejski rynek pracy. Aktywniejsze i efektywniejsze korzystanie z możliwości, jakie daje jednolity rynek, może skutkować powstawaniem nowych miejsc pracy i nowych możliwości zatrudnienia dla artystów i osób zawodowo zajmujących się kulturą, a tym samym może oznaczać promowanie zatrudnienia w sektorze kultury i w szeroko pojętej gospodarce,

działania kulturalne i artystyczne coraz częściej mają miejsce w kontekście międzynarodowym, w którym możliwości pracy, odbywania tournée, pobytu twórczego, współpracy, współprodukcji, rozwoju kariery, szkolenia i uczenia się od siebie nawzajem często pojawiają się niezależnie od granic państwowych,

większa i skuteczniejsza mobilność może pomóc w realizacji celów strategii „Europa 2020”, a mianowicie w wypracowywaniu inteligentnego i zrównoważonego wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu (9),

rozwiązywanie kwestii administracyjnych i regulacyjnych mogących utrudniać mobilność artystów i osób zawodowo zajmujących się kulturą nie leży zwykle w gestii organów kulturalnych; dlatego ważne są sieci kontaktów i współpraca między niektórymi służbami na szczeblu europejskim, krajowym, regionalnym i lokalnym,

jednym z głównych problemów, które przywołują artyści i osoby zawodowo zajmujące się kulturą zainteresowane mobilnością w UE, jest uzyskanie dokładnych i wyczerpujących informacji i porad z zakresu mobilności;

Z NALEŻYTYM POSZANOWANIEM ZASADY POMOCNICZOŚCI ZWRACA SIĘ DO PAŃSTW CZŁONKOWSKICH I DO KOMISJI, ABY W RAMACH SWOICH KOMPETENCJI:

ułatwiały dostarczanie – przez służby informacyjne ds. mobilności – wyczerpujących i dokładnych informacji artystom i osobom zawodowo zajmującym się kulturą zainteresowanym mobilnością w UE. W tym celu powinny jak najskuteczniej korzystać z wiedzy fachowej, którą dysponują administracja publiczna i organizacje sektora kultury. W stosownym przypadku, chcąc rozpowszechniać takie informacje, oparły się na już istniejących służbach, uznając, że czasem to właśnie one są podstawowym źródłem dokładnych informacji.

W tym kontekście pod pojęciem służb informacyjnych ds. mobilności rozumie się służby udzielające informacji artystom i osobom zawodowo zajmującym się kulturą, chcącym podjąć mobilność w UE.

Przyjmuje się, że grupa, do której skierowane są usługi służb informacyjnych ds. mobilności, to przybywający, rezydujący lub wyjeżdżający artyści oraz przybywające, rezydujące lub wyjeżdżające osoby zawodowo zajmujące się kulturą. Społeczność „artystów i osób zawodowo zajmujących się kulturą” to m.in. wszystkie osoby zawodowo zajmujące się kwestiami artystycznymi, menedżerskimi, logistycznymi, komunikacyjnymi i innymi w sektorze kultury oraz w zawodach artystycznych wykonywanych w innych sektorach (10). Obok indywidualnych artystów i osób zawodowo zajmujących się kulturą stosownymi podmiotami są przede wszystkim grupy, zespoły i organizacje. Ponieważ część artystów mieszkających i pracujących w Europie to obywatele państw trzecich, należy zwrócić szczególną uwagę na ich specyficzne potrzeby.

W tym kontekście do służb informacyjnych ds. mobilności zastosowanie mają wspólne standardy jakościowe, uzgodniona tematyka informacji oraz partnerstwa strategiczne.

Standardy jakościowe oznaczają ogólne, dobrowolne zobowiązanie ze strony wszystkich uczestników (sieci) służb informacyjnych ds. mobilności, dzięki któremu można zapewnić użytkownikom informacje o wysokiej jakości.

Przewiduje się, że na wspólne minimum udostępnianych informacji składałyby się tematy obejmujące regulacyjne, administracyjne i inne kwestie związane z mobilnością, np. zabezpieczenie społeczne, opodatkowanie, prawa własności intelektualnej, wizy i pozwolenia na pracę, ubezpieczenia i kwestie celne, a także uznawanie kwalifikacji zawodowych. Ponadto dostarczać można także informacji o możliwościach uzyskania środków finansowych i odbycia szkoleń.

Aby móc zagwarantować dobrą jakość informacji z powyższych dziedzin, potrzebne są partnerstwa strategiczne. Tworzyć mogłyby je takie podmioty, jak m.in. organy unijne, krajowe i regionalne, instytucje kultury, stowarzyszenia pracodawców i pracobiorców oraz instytucje szkoleniowe;

ABY SŁUŻBY INFORMACYJNE DLA ARTYSTÓW I OSÓB ZAWODOWO ZAJMUJĄCYCH SIĘ KULTURĄ BYŁY JAK NAJSKUTECZNIEJSZE I JAK NAJWYDAJNIEJSZE, POWINNO MIEĆ ZASTOSOWANIE, CO NASTĘPUJE:

należy sprzyjać uczeniu się od siebie nawzajem i szkoleniu dostarczycieli informacji, po to by mogli oni wypracować solidną wiedzę o warunkach pracy i życia artystów i osób zawodowo zajmujących się kulturą oraz zdobyć dane o stosownych regulacjach i procedurach unijnych i krajowych. Dzięki temu będą lepiej potrafili oni odesłać użytkowników do informacji o krajowych i unijnych przepisach, regulacjach, procedurach, prawach i obowiązkach;

niezbędne jest tworzenie sieci dostarczycieli informacji, tak by dostarczyciele z różnych państw członkowskich mogli nawiązywać kontakt, jeżeli będą chcieli pomóc swoim artystom i osobom zawodowo zajmującym się kulturą uzyskać poszukiwane informacje o regulacjach i warunkach w docelowym państwie członkowskim. Sieci dawałyby także możliwość budowania potencjału i uczenia się od siebie nawzajem. Aby system dobrze działał, należy zaangażować w niego dostarczycieli informacji ze wszystkich państw członkowskich,

należy gromadzić podstawowe dane o korzystaniu z usług służb informacyjnych ds. mobilności, po to by podnosić ich jakość i dostępność. O powracających kwestiach związanych z regulacjami i ich stosowaniem oraz o kwestiach strukturalnych należy informować właściwe władze krajowe i stosowne służby Komisji Europejskiej, tak by w dłuższym okresie można było poprawić warunki mobilności;

W TYM CELU UPRASZA SIĘ KOMISJĘ, BY:

utworzyła roboczą grupę ekspertów – tak jak przewidziano to w planie prac w dziedzinie kultury na lata 2011–2014 – która zaproponuje wspólne treściowe i jakościowe standardy usług informacyjnych i doradczych przeznaczonych dla artystów i osób zawodowo zajmujących się kulturą chcących podjąć mobilność w UE. Grupa ta wskaże, jakimi szczegółowymi tematami i wytycznymi co do treści powinny się kierować służby informacyjne ds. mobilności, w tym jakich informacji powinny udzielać obywatelom państw trzecich. Podstawą do rozważań grupy ekspertów będzie sprawozdanie grupy roboczej ds. otwartej metody koordynacji z czerwca 2010 roku na temat mobilności artystów i osób zawodowo zajmujących się kulturą, w tym wytyczne dla służb informacyjnych ds. mobilności,

podczas opracowywania przyszłych programów zbadała – bez uszczerbku dla dyskusji nad przyszłymi wieloletnimi ramami finansowymi – możliwość finansowego wspierania usług informacyjnych skierowanych do artystów i osób zawodowo zajmujących się kulturą zainteresowanych mobilnością,

rozpowszechniała informacje z zakresu mobilności poprzez platformy UE (11) i kierowała zapytania do wyspecjalizowanych służb państw członkowskich lub służb z sektora kultury, które mogą udzielić artystom i osobom zawodowo zajmującym się kulturą wszechstronnych i dokładnych informacji i porad z zakresu mobilności;

UPRASZA SIĘ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE, BY:

ustanawiając lub rozwijając służby informacyjne ds. mobilności dla artystów lub osób zawodowo zajmujących się kulturą, przyjęły – na podstawie m.in. propozycji wspomnianej grupy ekspertów – wspólne minimalne standardy treściowe i jakościowe, a w razie potrzeby wypełniły luki w istniejących krajowych służbach informacyjnych,

opierając się na krajowych strukturach i tradycjach, zadbały, by służby informacyjne ds. mobilności były jak najbardziej neutralne, opłacalne, elastyczne i ukierunkowane na użytkownika,

znalazły narzędzia, które posłużą rozpowszechnianiu wśród artystów i osób zawodowo zajmujących się kulturą informacji z zakresu mobilności, a w stosownym przypadku – by skorzystały z już istniejących służb,

w miarę możliwości przedstawiły na wielojęzycznej stronie internetowej krajowe informacje istotne z punktu widzenia mobilności artystów i osób zawodowo zajmujących się kulturą. Należy sprzyjać tłumaczeniu, także automatycznemu, aby promować wielojęzyczność, ułatwiać dostęp do informacji i umożliwiać projekty mobilnościowe;

UPRASZA SIĘ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE I KOMISJĘ, BY:

ściśle współpracowały, zachęcając do tworzenia na szczeblu europejskim sieci służb informacyjnych ds. mobilności, i ulepszały w ten sposób ofertę informacyjną dla artystów i osób zawodowo zajmujących się kulturą zainteresowanych mobilnością w UE, i oparły się przy tym na istniejących partnerstwach informacyjnych i doradczych, w tym na partnerstwach z sektorem kultury, a w stosownym przypadku – by dalej rozwijały te partnerstwa,

monitorowały świadczenie usług informacyjnych z zakresu mobilności, po to by podnosić ich jakość i dostępność.


(1)  Dz.U. L 372 z 27.12.2006, s. 1.

(2)  Dz.U. C 287 z 29.11.2007, s. 1.

(3)  Dz.U. C 143 z 10.6.2008, s. 9.

(4)  Dz.U. C 325 z 2.12.2010, s. 1.

(5)  Decyzja Rady 2006/515/WE z dnia 18 maja 2006 r. w sprawie zawarcia Konwencji w sprawie ochrony i promowania różnorodności form wyrazu kulturowego (Dz.U. L 201 z 25.7.2006, s. 15). W konwencji przewidziano środki istotne z punktu widzenia mobilności i wymiany kulturalnej.

(6)  SEC(2011) 399 wersja ostateczna.

(7)  Studium wykonalności pt. Information systems to support the mobility of artists and other professionals in the culture field (Systemy informacyjne mające wspierać mobilność artystów i innych osób zawodowo zajmujących się kulturą), ECOTEC, 2009: http://ec.europa.eu/culture/key-documents/doc2039_en.htm.

(8)  http://ec.europa.eu/culture/our-policy-development/doc1569_en.htm.

(9)  COM(2010) 2020 wersja ostateczna.

(10)  Szerzej pojęta grupa osób zawodowo zajmujących się kulturą obejmuje kuratorów, dyrektorów i personel instytucji kultury, techników, obsługę sceny, informatyków, specjalistów od komunikacji itp.

(11)  Twoja Europa (http://ec.europa.eu/youreurope/); Eures (Europejski portal mobilności zawodowej: http://ec.europa.eu/eures/).


Top