EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010D0811(01)

Decyzja Komisji z dnia 10 sierpnia 2010 r. ustanawiająca Europejską Grupę Regulacji Rynku Usług Pocztowych Tekst mający znaczenie dla EOG

Dz.U. C 217 z 11.8.2010, p. 7–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ten dokument został opublikowany w wydaniu(-iach) specjalnym(-ych) (HR)

Legal status of the document In force

11.8.2010   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 217/7


DECYZJA KOMISJI

z dnia 10 sierpnia 2010 r.

ustanawiająca Europejską Grupę Regulacji Rynku Usług Pocztowych

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

2010/C 217/07

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Dyrektywą 97/67/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 grudnia 1997 r. w sprawie wspólnych zasad rozwoju rynku wewnętrznego usług pocztowych Wspólnoty oraz poprawy jakości usług ustanowiono ramy prawne dotyczące warunków świadczenia usług pocztowych w Unii Europejskiej, a także utworzenia rynku wewnętrznego w sektorze pocztowym.

(2)

Dyrektywa 97/67/WE wymaga od każdego z państw członkowskich wyznaczenia przynamniej jednego krajowego organu regulacyjnego sektora usług pocztowych, którego zadaniem byłoby pełnienie funkcji regulacyjnych określonych w tejże dyrektywie. Wspomniane krajowe organy regulacyjne powinny być prawnie odrębne i funkcjonalnie niezależne od operatorów pocztowych państw członkowskich. Państwa członkowskie zachowujące własność lub kontrolę nad operatorami świadczącymi usługi pocztowe muszą ponadto zapewnić rzeczywisty strukturalny rozdział funkcji regulacyjnych od działań związanych z własnością lub kontrolą.

(3)

Zakres kompetencji poszczególnych krajowych organów regulacyjnych w konkretnych państwach, jak również pełnionych przez nie funkcji jest znacznie zróżnicowany.

(4)

Dyrektywa 97/67/WE pozostawia w określonych obszarach pewien margines swobody w stosowaniu wspólnych zasad, z uwzględnieniem warunków krajowych. W dążeniu do pomyślnego rozwinięcia wewnętrznego rynku usług pocztowych żywotne znaczenie ma konsekwentne i spójne stosowanie obowiązujących regulacji we wszystkich państwach członkowskich.

(5)

Konieczne jest zatem ustanowienie grupy złożonej z przedstawicieli krajowych organów regulacyjnych rynku usług pocztowych z określeniem jej zadań oraz struktury.

(6)

Grupa powinna stać się forum refleksji i debaty, służąc Komisji doradztwem w dziedzinie usług pocztowych. Będzie się zajmowała konsultacją, koordynacją i usprawnianiem współpracy niezależnych krajowych organów regulacyjnych poszczególnych państw członkowskich, w tym z udziałem Komisji, zmierzając do skonsolidowania wewnętrznego rynku usług pocztowych, zapewniając spójne stosowanie przepisów dyrektywy 97/67/WE we wszystkich państwach członkowskich.

(7)

Bez uszczerbku dla przepisów Komisji dotyczących bezpieczeństwa, określonych w załączniku do decyzji Komisji 2001/844/WE, EWWiS, Euratom (1), należy określić zasady dotyczące ujawniania informacji przez członków grupy.

(8)

Dane osobowe członków grupy powinny być przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (2),

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

Przedmiot

Niniejszym ustanawia się Europejską Grupę Regulacji Rynku Usług Pocztowych, dalej zwaną „grupą”.

Artykuł 2

Zadania

Do zadań grupy należy:

a)

służenie Komisji radą i pomocą w dążeniu do skonsolidowania wewnętrznego rynku usług pocztowych;

b)

służenie Komisji radą i pomocą we wszelkich sprawach związanych z usługami pocztowymi a leżącymi w jej kompetencjach;

c)

służenie Komisji radą i pomocą w zakresie rozwoju rynku wewnętrznego usług pocztowych oraz poprawy jakości usług oraz spójnego stosowania ram prawnych dotyczących warunków świadczenia usług pocztowych we wszystkich państwach członkowskich;

d)

wyczerpujące, otwarte i przejrzyste konsultacje w porozumieniu z Komisją, już na początkowych etapach, prowadzonych przez nią prac eksperckich z udziałem przedstawicieli branży pocztowej, konsumentów i użytkowników ostatecznych.

Artykuł 3

Członkostwo

1.   Członkami grupy są krajowe organy regulacyjne kompetentne w sprawach usług pocztowych. Organy te, wyszczególnione w wykazie załączonym do niniejszej decyzji, reprezentują dyrektorzy naczelni, lub – w wyjątkowych przypadkach – inni uprawnieni przedstawiciele. Każde z państw członkowskich reprezentowane jest przez jednego z członków grupy.

2.   Nazwy krajowych organów regulacyjnych publikuje się w rejestrze grup eksperckich Komisji.

Artykuł 4

Funkcjonowanie grupy

1.   Grupa wybiera spośród swych członków przewodniczącego. Przewodniczący w porozumieniu z Komisją zwołuje posiedzenia grupy.

2.   W porozumieniu z odpowiednimi służbami Komisji, grupa może ustanowić podgrupy do zbadania szczegółowych zagadnień należących do zakresu kompetencji wyznaczonych przez grupę.

3.   Władzom niezależnych krajowych organów regulacyjnych rynku usług pocztowych z państw spoza UE należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), a także z państw kandydujących do członkostwa w UE, reprezentowanym na odpowiednim szczeblu na forum grupy przysługuje status obserwatorów. Za zgodą przedstawiciela Komisji grupa może również w trybie doraźnym powoływać innych ekspertów lub zapraszać obserwatorów do udziału w obradach.

4.   Członkowie grup eksperckich i ich pełnomocnicy oraz zaproszeni eksperci i obserwatorzy podlegają wymogom zachowania tajemnicy zawodowej określonym w traktatach i ich przepisach wykonawczych, a także przestrzegają przepisów Komisji dotyczących bezpieczeństwa w zakresie ochrony informacji niejawnych UE, określonych w załączniku do decyzji Komisji 2001/844/WE, EWWiS, Euratom. W przypadku nieprzestrzegania powyższych zobowiązań Komisja może podjąć wszelkie stosowne środki.

5.   Posiedzenia grupy i jej podgrup odbywają się zwykle w pomieszczeniach Komisji zgodnie z ustalonymi przez nią procedurami i harmonogramem. Komisja zapewnia grupie obsługę sekretarską. W posiedzeniach grupy i jej podgrup mogą uczestniczyć inni zainteresowani jej pracami urzędnicy Komisji.

6.   Grupa przyjmuje własny regulamin wewnętrzny na podstawie standardowego regulaminu przyjętego przez Komisję (3).

Artykuł 5

Koszty posiedzeń

1.   Koszty podróży i, w stosownych przypadkach, diety członków, ekspertów i obserwatorów uczestniczących w działalności grupy, są refundowane przez Komisję zgodnie z przepisami Komisji dotyczącymi zwrotu kosztów poniesionych przez ekspertów zewnętrznych.

2.   Członkowie, eksperci i obserwatorzy nie otrzymują wynagrodzenia za wyświadczone usługi na rzecz grupy.

3.   Koszty posiedzeń są refundowane w granicach rocznego budżetu przyznanego danej grupie przez właściwe służby Komisji.

Artykuł 6

Sprawozdanie roczne

Grupa składa Komisji roczne sprawozdanie ze swej działalności.

Artykuł 7

Stosowanie

1.   Niniejsza decyzja wchodzi w życie w dniu jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

2.   Grupa podejmuje swoje obowiązki w dniu wejścia w życie niniejszej decyzji.

Sporządzono w Brukseli dnia 10 sierpnia 2010 r.

W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 317 z 3.12.2001, s. 1.

(2)  Dz.U. L 8 z 12.1.2001, s. 1.

(3)  Zob. standardowe zasady procedury – załącznik III do dokumentu SEC(2005) 1004.


ZAŁĄCZNIK

Wykaz członków Europejskiej Grupy Regulacji Rynku Usług Pocztowych

Kraj

Krajowy organ regulacyjny

Belgique/België

Institut belge des services postaux et des télécommunications (IBPT)/Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie (BIPT)

България/Bulgaria

Комисия за регулиране на съобщенията (КРС)/Communications Regulation Commission (CRC)

Česká republika

Český telekomunikační úřad (ČTÚ)

Danmark

Færdselsstyrelsen (FSTYR)

Deutschland

Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen (BNetzA)

Eesti

Sideamet (SIDEAMET)

Ελλάδα/Elláda

Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων Hellenic/Telecommunications and Post Commission (EETT)

España

Commissión Nacional del Sector Postal (CNSP)

France

Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP)

Ireland

Commission for Communications Regulation (ComReg)

Κύπρος/Kypros

Γραφείο Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΓΕΡΗΕΤ)/Office of the Commissioner of Electronic Communications and Postal Regulation (OCECPR)

Italia

Niezależny krajowy organ regulacyjny rynku usług pocztowych, ustanowiony zgodnie z art. 32 ust. 2 lit. h) Legge 4 giugno 2010, n. 96, Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunita’ europee — Legge comunitaria 2009, (GU n. 146 del 25.6.2010 — Suppl. Ordinario n. 138).

Latvija

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK)

Lietuva

Ryšių reguliavimo tarnyba (RRT)

Luxembourg

Institut luxembourgeois de régulation (ILR)

Magyarország

Nemzeti Hírközlési Hatóság (NHH)

Malta

L-Awtorità ta’ Malta dwar il-Komunikazzjoni/Malta Communications Authority (MCA)

Nederland

Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (OPTA)

Österreich

Rundfunk und Telekom Regulierungs-GmbH (RTR)

Polska

Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE)

Portugal

Autoridade Nacional de Comunicações (Anacom)

România

Autoritatea Naționala pentru Administrare si Reglementare in Comunicații (ANCOM)

Slovenija

Agencija za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije (APEK)

Slovensko

Poštový regulačný úrad (PRU)

Suomi/Finland

Viestintävirasto/Kommunikationsverket (FICORA)

Sverige

Post- och telestyrelsen (PTS)

United Kingdom

Postal Services Commission (Postcomm)


Top