EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52009XC0213(02)

Streszczenie decyzji Komisji z dnia 26 listopada 2008 r. dotyczącej procedury na podstawie art. 82 traktatu we oraz art. 54 porozumienia EOG (Sprawy COMP/39.388 — Niemiecki rynek hurtowy energii elektrycznej oraz COMP/39.389 — Niemiecki rynek bilansujący energii elektrycznej) (notyfikowanej jako dokument nr C(2008) 7367 wersja ostateczna) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

OJ C 36, 13.2.2009, p. 8–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

13.2.2009   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 36/8


Streszczenie decyzji Komisji

z dnia 26 listopada 2008 r.

dotyczącej procedury na podstawie art. 82 traktatu we oraz art. 54 porozumienia EOG

(Sprawy COMP/39.388 — Niemiecki rynek hurtowy energii elektrycznej oraz COMP/39.389 — Niemiecki rynek bilansujący energii elektrycznej)

(notyfikowanej jako dokument nr C(2008) 7367 wersja ostateczna)

(Jedynie tekst w języku angielskim jest autentyczny)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2009/C 36/08)

Dnia 26 listopada 2008 r. Komisja przyjęła decyzję dotyczącą procedury na podstawie art. 82 Traktatu WE. Zgodnie z przepisami art. 30 rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2003 (1) Komisja niniejszym publikuje tę decyzję mając na uwadze prawnie uzasadniony interes przedsiębiorstw związany z ochroną ich tajemnic handlowych. Pełen tekst omawianej decyzji w wersji nieopatrzonej klauzulą poufności dostępny jest na stronie internetowej Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji, pod adresem:

http://ec.europa.eu/comm/competition/antitrust/cases/index/

(1)

Decyzja skierowana jest do spółki E.ON AG, Düsseldorf (zwanej dalej „E.ON”) i dotyczy dwóch spraw: sprawy związanej z niemieckim rynkiem hurtowym energii elektrycznej oraz sprawy związanej z niemieckim rynkiem bilansującym. Zgodnie z tą decyzją zobowiązania, które gotowa jest zaciągnąć spółka E.ON aby zakończyć obie sprawy stały się wiążące. Komisja uznała, że w obliczu zaciągniętych zobowiązań nie ma podstaw do podejmowania przez nią dalszych działań.

(2)

Jeśli chodzi o sprawę dotyczącą niemieckiego rynku hurtowego energii elektrycznej, Komisja obawiała się, że spółka E.ON mogła opracować strategię służącą zmniejszeniu dostępnych zdolności wytwórczych (ograniczając dostawę energii z niektórych zakładów na rynku krótkoterminowym — giełda energii EEX) w celu podniesienia cen energii elektrycznej ze szkodą dla konsumentów, nadużywając tym samym swojej dominującej pozycji na niemieckim rynku hurtowym energii elektrycznej. Komisja obawiała się również, że strategia ta mogła zostać uzupełniona średnio- i długoterminową strategią spółki E.ON mającą na celu zniechęcenie rzeczywistych lub potencjalnych konkurentów do wejścia na rynek wytwarzania energii i ograniczenie tym samym wielkości tego rynku.

(3)

Jeśli chodzi o sprawę dotyczącą niemieckiego rynku bilansującego energii elektrycznej, zachodziła obawa, że spółka E.ON mogła nadużyć swojej dominującej pozycji na rynku popytu rezerw wtórnej energii bilansującej na obszarze objętym siecią E.ON w rozumieniu art. 82 Traktatu WE, po pierwsze podnosząc koszty własne w celu wsparcia swoich spółek zależnych zajmujących się wytwarzaniem energii, jednocześnie przerzucając wyższe koszty na konsumentów, a po drugie uniemożliwiając producentom energii z innych państw członkowskich wywóz energii bilansującej na rynek bilansujący E.ON.

(4)

Komisja uważa, że zobowiązania zaciągnięte po wstępnej ocenie oraz uwagi przedstawione przez zainteresowane strony trzecie są wystarczające aby uznać, że nie zachodzi ryzyko zakłócenia konkurencji. Po pierwsze, wyzbycie około 5 000 MW zdolności wytwórczych spółki E.ON rozwiało wątpliwości dotyczące rynku hurtowego. Wyzbycie to eliminuje bodźce do ograniczenia zdolności wytwórczych oraz możliwość uczynienia tego w sposób przynoszący zyski, jaka istniała zwłaszcza ze względu na strukturę portfela elektrowni E.ON. Sprzedaż elektrowni pomoże również rzeczywistym i potencjalnym konkurentom uzyskać dostęp do nowych elektrowni lub elektrowni korzystających z technologii, których konkurenci ci nie posiadają. Konkurenci uzyskają ponadto dostęp do nowych terenów, co umożliwi im uzyskanie (lub odzyskanie) jeszcze większych zdolności wytwórczych dzięki nowym elektrowniom. Po drugie, wyzbycie się przez spółkę E.ON działalności związanej z systemem przesyłowym obejmującym sieć przesyłową 380/220 kV, a także działalności związanej z eksploatacją systemu przesyłowego na obszarze kontroli E.ON oraz powiązanej z tym działalności rozwiało wątpliwości związane z rynkiem bilansującym wynikające z wertykalnie zintegrowanej struktury E.ON, spółki zajmującej się wytwarzaniem/dostarczaniem energii oraz jej przesyłaniem.

(5)

W decyzji stwierdzono, że w obliczu złożonych zobowiązań, nie ma podstaw do podejmowania dalszych działań przez Komisję.

(6)

Na posiedzeniu w dniu 3 listopada 2008 r. Komitet Doradczy ds. Praktyk Ograniczających Konkurencję i Pozycji Dominujących wydał przychylną opinię w tej sprawie.


(1)  Dz.U. L 1 z 4.1.2003, s. 1.


Top