EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52009XC0207(03)

Zestawienie informacji przekazanych przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 1857/2006 w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność związaną z wytwarzaniem produktów rolnych oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 70/2001

OJ C 31, 7.2.2009, p. 10–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

7.2.2009   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 31/10


Zestawienie informacji przekazanych przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 1857/2006 w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność związaną z wytwarzaniem produktów rolnych oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 70/2001

(2009/C 31/08)

Numer XA: XA 350/08

Państwo członkowskie: Finlandia

Region: Finlandia

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymującego pomoc indywidualną: Maataloustuotteiden markkinoinnin ja tuotannon avustaminen

Podstawa prawna: Valtionavustuslaki (2001/688) 6-8 §

Valtioneuvoston asetus maataloustuotteiden markkinoinnin ja tuotannon kehittämisen avustamisesta (606/2008)

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi: Łączny budżet roczny wynosi 3 mln EUR. Pomoc przyznawana będzie w latach 2009–2013

Maksymalna intensywność pomocy: 100 %

Data realizacji:

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy indywidualnej:

Cel pomocy: Pomoc przyznawana jest zarejestrowanym stowarzyszeniom pożytku publicznego i podmiotom publicznym. Końcowym beneficjentem jest rolnik uznany za małego przedsiębiorcę zajmującego się produkcją podstawową.

Pomoc jest realizowana na podstawie art. 15

Sektor(y) gospodarki: Kod NACE

A1 — Uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działalność usługową

Produkty wyszczególnione w załączniku 1 do Traktatu

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc:

Maa- ja metsätalousministeriö

PL 30

FI-00023 Valtioneuvosto

Adres internetowy: http://www.mmm.fi/fi/index/etusivu/maatalous/tuet/markkinoinnin_kehittaminen.html

Inne informacje: Pomoc jest przyznawana i zarządzana przez Ministerstwo Rolnictwa i Leśnictwa Finlandii. Wielkość pomocy wynosi 3 mln EUR rocznie, czyli łącznie 15 mln EUR w latach 2009–2013. Pomoc może zostać przyznana z przeznaczeniem na realizację dużych, ogólnokrajowych projektów na rzecz rozwoju produkcji i wprowadzania do obrotu produktów rolnych, których celem jest podnoszenie świadomości w zakresie wysokiej jakości produktów rolnych, gastronomii lub zdrowego odżywiania się oraz upowszechnianie wiedzy na te tematy.

Projekt może obejmować takie działania na rzecz rozwoju produkcji i wprowadzania produktów do obrotu jak: informowanie, badania, szkolenia i doradztwo dla rolników, organizowanie wymiany informacji pomiędzy podmiotami branży spożywczej, targi i wystawy. Projekt może być skierowany do rolników, konsumentów i podmiotów działających w branży spożywczej, takich jak profesjonalne kuchnie, placówki edukacyjne, media i eksperci w dziedzinie żywienia.

W praktyce funkcjonowanie programu pomocy polega na tym, że stowarzyszenia pożytku publicznego przeznaczają uzyskane w ramach pomocy środki na realizację przedsięwzięć skierowanych do innych grup, np. do konsumentów lub rolników. Na przykład projekt informowania o wartości odżywczej produktów może być skierowany do konsumentów, ale pośrednio przynosi korzyści również rolnikom wytwarzającym dane produkty, ponieważ wiedza taka może doprowadzić do wzrostu wartości tych produktów, a pośrednio również do wzrostu ich spożycia.

W ramach projektów nie wolno odnosić się do pochodzenia produktów ani do konkretnych produktów czy marek, a same projekty muszą być zgodne ze wspólnotowymi przepisami dotyczącymi pomocy państwa. Ma to na celu zapobieganie zakłóceniom konkurencji.

Intensywność pomocy: przewidziana w przepisach wspólnotowych maksymalna intensywność pomocy w wysokości 100 % ograniczona jest przez § 6 ustawy o pomocy państwa, zgodnie z którym wypłata świadczenia całkowitego możliwa jest wyłącznie w przypadku, gdy jest to uzasadnione i niezbędne dla osiągnięcia celów

Informowanie

Informowanie może dotyczyć na przykład sezonów na poszczególne rodzaje żywności oraz tematów mających na celu pobudzenie zainteresowania konsumentów odżywianiem się w sposób korzystny dla samopoczucia i zdrowia. Może to również obejmować publikowanie przepisów w elektronicznej książce kucharskiej lub za pośrednictwem środków masowego przekazu.

Inne działania mogą obejmować konferencje prasowe, seminaria, wizyty i wystawy tematyczne dla dziennikarzy zajmujących się tematyką gastronomiczną, konsumencką i gospodarczą oraz dla szkół.

Zalicza się tu również opracowywanie stron internetowych i zamieszczanie w sieci materiałów edukacyjnych, które mogą być również wydawane drukiem, a dotyczyć na przykład pozyskiwania, przetwarzania, właściwości i zastosowań miodu.

Celem kampanii skierowanej do pracowników opieki zdrowotnej może być upowszechnianie wśród pracowników opieki zdrowotnej i rodziców wiedzy na temat zdrowego odżywiania się oraz wpływanie na nawyki żywieniowe rodzin posiadających dzieci poprzez dostarczanie im informacji i narzędzi pomagających dokonywać wyborów żywieniowych korzystnych dla samopoczucia i zdrowia.

Stołówki w szkołach i inne stołówki można informować na tematy związane z wykorzystaniem produktów ekologicznych. Informowanie może wiązać się także z różnymi pracami przygotowawczymi, np. z opracowywaniem strategii, badaniami rynku i podróżami studyjnymi

Szkolenia

Szkolenie dla rolników może obejmować między innymi kursy zbieractwa, w ramach których uczestnicy zapoznają się z np. 2–4 roślinami lub grzybami i zdają egzamin ze zdobytej wiedzy. Pozytywny wynik egzaminu odnotowywany jest w karcie zbieracza. Kursy zbieractwa mogą być organizowane jedynie w okresach, w których płody będące przedmiotem kursu występują w przyrodzie.

Aby móc rozwijać produkcję, rolnicy potrzebują informacji na przykład o właściwościach produktów uprawianych w sposób ekologiczny. W tym celu organizowane będą szkolenia we współpracy z organizacjami branżowymi

Wymiana informacji

Wymiana informacji może obejmować organizację targów, wystaw, konkursów i innych imprez wspierających wymianę informacji w branży spożywczej oraz uczestnictwo w takich imprezach

Doradztwo

Pomoc może zostać przyznana z przeznaczeniem na doradztwo dla rolników

Numer XA: XA 353/08

Państwo członkowskie: Finlandia

Region: Cała Finlandia

Nazwa programu pomocy: Elintarviketalouden laatujärjestelmien kehittäminen

Podstawa prawna: Valtionavustuslaki (688/2001), Valtioneuvoston asetus elintarviketalouden laatujärjestelmien kehittämisen avustamisesta (638/2008)

Planowane w ramach programu roczne wydatki: 1,2 mln EUR rocznie. Pomoc przyznawana będzie w latach 2009–2013

Maksymalna intensywność pomocy: Przewidziana w przepisach wspólnotowych maksymalna intensywność pomocy w wysokości 100 % ograniczona jest przez § 6 ustawy o pomocy państwa, zgodnie z którym wypłata świadczenia całkowitego możliwa jest wyłącznie w przypadku, gdy jest to uzasadnione i niezbędne dla osiągnięcia celów

Data realizacji:

Czas trwania programu pomocy:

Cel pomocy: Pomoc przyznawana jest zarejestrowanym stowarzyszeniom i organizacjom pożytku publicznego, organom administracji państwowej oraz innym podmiotom publicznym. Końcowym beneficjentem jest rolnik uznany za małego przedsiębiorcę zajmującego się produkcją pierwotną.

Pomoc jest realizowana na podstawie art. 15 ust. 2 lit. a), c), d) oraz e) rozporządzenia (WE) nr 1857/2006

Sektor(y) gospodarki: Kod NACE

A1 — Uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działalność usługową

Produkty wyszczególnione w załączniku 1 do Traktatu

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc:

Maa- ja metsätalousministeriö

PL 30

FI-00023 Valtioneuvosto

Adres internetowy: http://www.laatuketju.fi/laatuketju/www/fi/hankkeet/index.php

www.finlex.fi

Inne informacje: Pomoc jest przyznawana i zarządzana przez Ministerstwo Rolnictwa i Leśnictwa Finlandii. Wielkość pomocy wynosi 1,2 mln EUR rocznie, czyli łącznie 6 mln EUR w latach 2009–2013. Pomoc może zostać przyznana na ogólnokrajowe projekty w ramach realizacji strategii jakości w branży spożywczej, której koordynacją zajmuje się Ministerstwo Rolnictwa i Leśnictwa Finlandii. Projekty muszą przyczyniać się do poprawy konkurencyjności branży spożywczej, wzmocnienia jego odpowiedzialności społecznej (między innymi do rozwoju systemów identyfikowalności i przestrzegania zasad etyki) oraz zwiększenia wiedzy konsumentów o funkcjonowaniu tej branży.

Projekt może obejmować działania na rzecz wzmocnienia łańcucha wartości w branży spożywczej lub na rzecz poprawy jakości produktów lub procesów, takie jak informowanie, badania, szkolenia i doradztwo dla producentów produktów rolnych oraz organizowanie wymiany informacji pomiędzy podmiotami branży spożywczej. Projekt może być skierowany do producentów rolnych, konsumentów i podmiotów działających w branży spożywczej, takich jak profesjonalne kuchnie, placówki edukacyjne, media i eksperci w dziedzinie żywienia. Końcowym beneficjentem jest rolnik uznany za małego przedsiębiorcę zajmującego się produkcją podstawową.

W praktyce funkcjonowanie programu pomocy polega na tym, że beneficjenci pomocy (zarejestrowane stowarzyszenia i organizacje, zakłady badawcze, organy administracji państwowej i inne podmioty publiczne) przeznaczają uzyskane w ramach pomocy środki na realizację ogólnokrajowych przedsięwzięć, często przynoszących korzyści całemu łańcuchowi żywieniowemu. Na przykład projekt obejmujący informowanie o pracach podjętych na rzecz poprawy jakości produktów w jakimś sektorze produkcji może być skierowany do konsumentów. Pośrednio jednak przynosi on korzyści również producentom rolnym wytwarzającym dane produkty, ponieważ wiedza taka może doprowadzić do wzrostu zaufania do takiej produkcji i tych produktów, a tym samym ich wartości, a pośrednio również do wzrostu ich spożycia.

W ramach projektów nie wolno odnosić się do pochodzenia produktów ani do konkretnych produktów czy marek, a same projekty muszą być zgodne ze wspólnotowymi przepisami dotyczącymi pomocy państwa. Ma to na celu zapobieganie zakłóceniom konkurencji.

Przewidziana w przepisach wspólnotowych maksymalna intensywność pomocy w wysokości 100 % ograniczona jest przez § 6 ustawy o pomocy państwa, zgodnie z którym wypłata świadczenia całkowitego możliwa jest wyłącznie w przypadku, gdy jest to uzasadnione i niezbędne dla osiągnięcia celów

Informowanie

Informowanie nie może zawierać elementów reklamy

Za kwalifikowalne uznaje się następujące działania informacyjne:

artykuły i informacje prasowe (np. na temat nowych sposobów zapewnienia dobrostanu zwierzętom gospodarskim lub na temat elektronicznych systemów wymiany informacji w ramach nadzoru produkcji rolnej),

konferencje prasowe, seminaria, wizyty i wystawy poświęcone aktualnej tematyce z dziedziny produkcji rolnej, przeznaczone dla dziennikarzy zajmujących się tematyką gastronomiczną, konsumencką i gospodarczą oraz dla szkół,

opracowywanie stron internetowych i zamieszczanie w sieci materiałów edukacyjnych, które mogą być również wydawane drukiem (np. na temat wymagań w zakresie higieny przy zbiorze jagód, ochrony zbóż przed chorobami, przepisów w zakresie dobrostanu zwierząt, praktyk gospodarskich zgodnych z zasadą zrównoważonego rozwoju czy oczekiwań i praw konsumentów),

informowanie profesjonalnych kuchni (w szkołach i tym podobnych placówkach), na przykład o kwestiach związanych z zaopatrywaniem się w produkty na rynku lokalnym.

Informowanie może wiązać się także z różnymi pracami przygotowawczymi, np. z opracowywaniem strategii, badaniami rynku i podróżami studyjnymi

Szkolenia

Szkolenie dla producentów rolnych może obejmować np. szkolenia w zakresie higieny przy zbiorze jagód, w ramach których zbieracze zapoznają się z zasadami higieny przy zbiorze i transporcie jagód, a także szkolenia w zakresie kontroli stanu zdrowia zwierząt oraz prowadzenie ksiąg elektronicznych

Wymiana informacji

Wymiana informacji może obejmować organizację wystaw, konkursów i innych imprez wspierających wymianę informacji w branży spożywczej oraz uczestnictwo w takich imprezach

Doradztwo

Pomoc może zostać przyznana z przeznaczeniem na doradztwo dla producentów rolnych

Numer XA: XA 398/08

Państwo członkowskie: Zjednoczone Królestwo

Region: North-East England

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymującego pomoc indywidualną: Living North Pennines

Podstawa prawna: National Heritage Act (1980)

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi: 76 508 GBP

Maksymalna intensywność pomocy: Intensywność pomocy wynosi maksymalnie 100 %; zostanie one wykorzystana na pokrycie kosztów rzeczywistych poniesionych w związku z inwestycjami lub kapitalnymi remontami, mającymi na celu zachowanie nieprodukcyjnych obiektów dziedzictwa kulturalnego umiejscowionych na terenie gospodarstw rolnych. Pomoc wypłacana będzie zgodnie z art. 5 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1857/2006

Data realizacji: Program rozpocznie się 28 listopada 2008 r. lub w dniu, w którym zostanie opublikowany przez Komisję Europejską, w zależności od tego, który z tych terminów będzie późniejszy

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy indywidualnej: Program rozpocznie się w dniu 28 listopada 2008 r. lub w dniu, w którym zostanie opublikowany przez Komisję Europejską, w zależności od tego, który z tych terminów będzie późniejszy. Program zakończy się dnia 31 grudnia 2010 r. Ostatnia płatność zostanie zrealizowana dnia 31 grudnia 2010 r.

Cel pomocy: Pomoc dotyczy remontów kapitalnych mających na celu zachowanie nieprodukcyjnych obiektów dziedzictwa kulturalnego umiejscowionych na terenie gospodarstw rolnych. Planowane prace obejmują remont ścian obiektu polegający na naprawie i rekonstrukcji spoin oraz podpór obiektu, co ma zapobiec jego zawaleniu się. Działanie to jest zgodne z art. 5 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1857/2006

Sektor(y) gospodarki: Rolnictwo — firma rolnicza musi zaliczać się do MŚP zgodnie z art. 2 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 1857/2006

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc:

Heritage Lottery Fund

St Nicholas Building

St Nicholas Street

NE1 1RF Newcastle Upon Tyne

United Kingdom

Organ ustawowy odpowiedzialny za program:

Durham County Council

County Hall

DH1 5UL Durham

United Kingdom

Program pomocy realizowany przez:

The North Pennines AONB Partnership

Weardale Business Centre

The Old Co-op Building

1 Martin Street

Stanhope

DL13 2UY County Durham

United Kingdom

Adres internetowy: http://www.northpennines.org.uk/getmedia.cfm?mediaid=11391

Inne informacje: Więcej szczegółowych informacji na temat kwalifikowalności oraz zasad programu można znaleźć na wyżej wymienionych stronach internetowych


Top