EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52009XC0207(02)

Zestawienie informacji przekazanych przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 1857/2006 w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność związaną z wytwarzaniem produktów rolnych oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 70/2001

OJ C 31, 7.2.2009, p. 6–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

7.2.2009   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 31/6


Zestawienie informacji przekazanych przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 1857/2006 w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność związaną z wytwarzaniem produktów rolnych oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 70/2001

(2009/C 31/07)

Numer XA: XA 278/08

Państwo członkowskie: Francja

Region: Département de la Moselle

Nazwa programu pomocy: Aides aux investissements pour le développement de l'utilisation des énergies renouvelables, des bioénergies est des économies d'énergies dans le secteur agricole

Podstawa prawna: Artykuł 4 rozporządzenia (WE) nr 1857/2006

Articles L 1511-2 et L 1511-5 du code général des collectivités territoriales

Délibération du Conseil général de la Moselle du 15 octobre 2007

Planowane w ramach programu roczne wydatki: Maksimum 270 000 EUR, w zależności od potrzeb oraz w ramach dostępnych środków budżetowych

Maksymalna intensywność pomocy: Wysokość pomocy nie powinna przekroczyć maksymalnej dopuszczalnej intensywności pomocy w wysokości 50 % kwalifikowanych inwestycji na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (powiększonej o 10 % w przypadku młodych rolników) oraz 40 % w pozostałych regionach

Data realizacji: Od dnia opublikowania numeru, pod którym zarejestrowany został wniosek o zwolnienie, na stronach internetowych Dyrekcji Generalnej ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Komisji Europejskiej i z zastrzeżeniem dostępności środków finansowych

Czas trwania programu pomocy: Trzy lata począwszy od otrzymania potwierdzenia odbioru przez Komisję (z zastrzeżeniem dostępności środków finansowych)

Cel i zasady pomocy: Celem pomocy jest zastąpienie energii pochodzącej z nieodnawialnych źródeł systemami produkcji wykorzystującymi energię odnawialną i bioenergię, które zapewnią prawidłowe funkcjonowanie gospodarstwa ograniczając przy tym emisję gazów cieplarnianych, bez sprzedaży wyprodukowanej energii. Kwalifikowane będą następujące inwestycje, pomocne w poprawie jakości oraz w ochronie i poprawie stanu środowiska naturalnego:

projekty wzorcowe mające korzystny wpływ na środowisko i w znacznym stopniu przyczyniające się do zwalczania emisji gazów cieplarnianych (maksymalna pomoc w wysokości 20 000 EUR),

urządzenia przeznaczone do suszenia siana, ziarna,

urządzenia do odzyskiwania ciepła itp.

Pomoc udzielana będzie na podstawie art. 4 rozporządzenia (WE) nr 1857/2006, zgodnie ze wszystkimi zawartymi w nim zasadami

Sektory gospodarki: Wszystkie gospodarstwa rolne w departamencie Moselle

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc:

Monsieur le Président du Conseil général de la Moselle

Direction de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire

Division de l'Environnement et de l'Espace Rural (SAEN)

Hôtel du Département

1, rue du Pont Moreau

BP 11096

F-57036 METZ Cedex 1

Strona internetowa: http://www.cg57.fr/front/go.do?sid=site/environnement_1076429797630/gestion_de_l_espace/agriculture

Inne informacje: Aby zapewnić ścisłe przestrzeganie pułapów określonych w rozporządzeniu wspólnotowym dla każdego przewidzianego typu pomocy, wysokość pomocy będzie w stosownych przypadkach zredukowana, w zależności od wysokości środków finansowych pochodzących z innych źródeł publicznych.

Pomoc zarezerwowana będzie dla podmiotów, które nie korzystały z podobnych programów pomocy w ciągu poprzednich pięciu lat, z wyjątkiem podmiotów, które zamknęły poprzednie projekty

Numer XA: XA 280/08

Państwo członkowskie: Francja

Region: Département de la Moselle

Nazwa programu pomocy: Développement des filières atypiques, démarches qualité, volets „investissements” et „assistance technique”

Podstawa prawna: Artykuły 4 i 15 rozporządzenia (WE) nr 1857/2006

Articles L 1511-2 et L 1511-5 du code général des collectivités territoriales

Délibération du Conseil général de la Moselle du 15 octobre 2007

Planowane w ramach programu roczne wydatki: 460 000 EUR rocznie z czego 400 000 EUR na „inwestycje” i 60 000 EUR na „pomoc techniczną”

Maksymalna intensywność pomocy: „Inwestycje”

Maksymalna kwota dotacji wynosi 20 000 EUR

„Pomoc techniczna”

Maksymalna kwota dotacji wynosi 80 % wydatków, w granicach pułapu 3 000 EUR za każdą usługę

Data realizacji: Od dnia opublikowania na stronach internetowych Dyrekcji Generalnej ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Komisji Europejskiej numeru, pod którym zarejestrowany został wniosek o wyłączenie i z zastrzeżeniem dostępności środków finansowych

Czas trwania programu pomocy: Trzy lata począwszy od otrzymania potwierdzenia odbioru przez Komisję (z zastrzeżeniem dostępności środków finansowych)

Cel i zasady pomocy: Celem pomocy jest udzielenie wsparcia w celu restrukturyzacji niektórych branży produkcji rolnej departamentu Moselle oraz rozwoju działań na rzecz jakości na etapie produkcji podstawowej. Wspierane będą: inicjatywy pozwalające na tworzenie nowych branży produkcji rolnej oraz tworzenie wartości dodanej na terenie gospodarstw rolnych, innowacyjne projekty i projekty tworzenia nietypowych sektorów. Pewne działania w ramach programu będą objęte art. 4 rozporządzenia (WE) nr 1857/2006, inne (wstępne badania) — art. 15 tego rozporządzenia

Sektor(-y) gospodarki: Wszystkie gospodarstwa rolne w departamencie Moselle

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc:

Monsieur le Président du Conseil général de la Moselle

Direction de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire

Division de l'Environnement et de l'Espace Rural (SAEN)

Hôtel du Département

1, rue du Pont Moreau

BP 11096

F-57036 METZ Cedex 1

Adres internetowy: http://www.cg57.fr/front/go.do?sid=site/environnement_1076429797630/gestion_de_l_espace/agriculture

Inne informacje: Aby zapewnić ścisłe przestrzeganie pułapów określonych w rozporządzeniu wspólnotowym dla każdego przewidzianego typu pomocy, wysokość pomocy będzie w stosownych przypadkach zredukowana, w zależności od wysokości środków finansowych pochodzących z innych źródeł publicznych.

Pomoc zarezerwowana będzie dla organizacji producentów, które nie korzystały z podobnych programów pomocy w ciągu poprzednich pięciu lat, z wyjątkiem tych, które rozliczyły poprzednie projekty

Numer XA: XA 282/08

Państwo członkowskie: Francja

Region: Département de la Moselle

Nazwa programu pomocy: Diagnostic-conseil pour optimiser les investissements matériels et réduire les coûts de mécanisation (assistance technique)

Podstawa prawna: Artykuł 15 rozporządzenia (WE) nr 1857/2006

Article L 1511-2 et L 1511-5 du code général des collectivités territoriales

Délibération du Conseil général de la Moselle du 15 octobre 2007

Planowane w ramach programu roczne wydatki: Maksimum 68 000 EUR, w zależności od potrzeb oraz w granicach dostępnych środków budżetowych

Maksymalna intensywność pomocy: Maksymalna kwota dotacji wynosi 80 %, w granicach następujących pułapów:

400 EUR na diagnostykę i doradztwo związane z inwestycjami materialnymi,

500 EUR na diagnostykę i doradztwo związane z redukcją kosztów mechanizacji

Data realizacji: Od dnia opublikowania na stronach internetowych Dyrekcji Generalnej ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Komisji Europejskiej numeru, pod którym zarejestrowany został wniosek o wyłączenie i z zastrzeżeniem dostępności środków finansowych

Czas trwania programu pomocy: Trzy lata począwszy od otrzymania potwierdzenia odbioru przez Komisję (z zastrzeżeniem dostępności środków finansowych)

Cel i zasady pomocy: Celem pomocy jest udzielenie wsparcia rolnikom w postaci diagnostyki, doradztwa i szkoleń, w celu optymalizacji ich inwestycji materialnych poprzez podejmowanie słusznych decyzji, szczególnie w zakresie ochrony i zarządzania zasobami naturalnymi.

Przestrzegane będą wszystkie warunki określone w art. 15 rozporządzenia (WE) nr 1857/2006

Sektor(-y) gospodarki: Wszystkie gospodarstwa rolne w departamencie Moselle (rolnicy, grupy rolników, spółdzielnie użytkowania sprzętu rolniczego — CUMA)

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc:

Monsieur le Président du Conseil général de la Moselle

Direction de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire

Division de l'Environnement et de l'Espace Rural (SAEN)

Hôtel du Département

1, rue du Pont Moreau

BP 11096

F-57036 METZ Cedex 1

Adres internetowy: http://www.cg57.fr/front/go.do?sid=site/environnement_1076429797630/gestion_de_l_espace/agriculture

Inne informacje: Aby zapewnić ścisłe przestrzeganie pułapów określonych w rozporządzeniu wspólnotowym dla każdego przewidzianego typu pomocy, wysokość pomocy będzie w stosownych przypadkach zredukowana, w zależności od wysokości środków finansowych pochodzących z innych źródeł publicznych.

Pomoc zarezerwowana będzie dla podmiotów, które nie korzystały z podobnych programów pomocy w ciągu poprzednich pięciu lat, z wyjątkiem podmiotów, które rozliczyły poprzednie projekty

Numer XA: XA 348/08

Państwo członkowskie: Holandia

Region: Provincie Fryslân

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymującego pomoc indywidualną: Nazwa beneficjenta:

S. Jelsma, Mienskerwei 2, 9262 SM Suameer, Nederland

Podstawa prawna: Kadersubsidieverordening Inrichting Landelijk Gebied Provincie Fryslân 2007

Subsidieverordening Inrichting Landelijk Gebied Provincie Fryslân 2007, Hoofdstuk 1.3. Subsidie agrarische bedrijfsverplaatsing (blz 28).

www.fryslan.nl/pmjp (landbouw, Kadersubsidieverordening Inrichting Landelijk Gebied Provincie Fryslan 2007)

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi: —

Maksymalna pomoc jednorazowa: 178 925 EUR

Maksymalna intensywność pomocy: Pomoc spełnia warunki ustanowione w art. 6 ust. 3 i 4 rozporządzenia (WE) nr 1857/2006 Biorąc pod uwagę, że objęte pomocą przedsiębiorstwo leży na obszarze o niekorzystnych warunkach gospodarowania w rozumieniu art. 2 pkt 9 rozporządzenia (WE) nr 1857/2006, maksymalna intensywność pomocy wynosi 50 %.

Przeniesienie leży w interesie publicznym, ma bowiem miejsce w kontekście wdrażania krajowej sieci ekologicznej oraz poprawy struktur rolnych, przyczyni się również do wyposażenia gospodarstwa w bardziej nowoczesne urządzenia oraz do wzrostu jego zdolności produkcyjnych. Całkowite koszty kwalifikowalne wynoszą 357 850 EUR, z czego 50 % kwalifikuje się do objęcia pomocą. Koszty te związane są ze zwiększeniem pojemności zbiorników do chłodzenia mleka, zwiększeniem obszaru pod płyty do magazynowania kiszonki, zwiększeniem powierzchni pomieszczeń ogólnego użytku, modernizacją pomieszczenia do składowania narzędzi, modernizacją obory bezuwięziowej oraz dalszym utwardzaniem podłoża

Data realizacji: Dzień 1 listopada 2008 r. lub po otrzymaniu od Komisji potwierdzenia odbioru (wraz z numerem identyfikacyjnym)

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy indywidualnej: Ostatnia płatność zostanie dokonana najpóźniej w listopadzie 2010 r.

Cel pomocy: Wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw. Cel drugorzędny: przeniesienie budynków gospodarskich w interesie publicznym, tj. w ramach wdrażania krajowej sieci ekologicznej oraz poprawy struktur rolnych. Zastosowano w tym przypadku możliwość, o której mowa w art. 6, pozwalającą na przeniesienie budynków gospodarskich w interesie publicznym, co skutkuje wprowadzeniem bardziej nowoczesnych urządzeń oraz zwiększeniem zdolności produkcyjnych

Sektor gospodarki: Rołnictwo

Podsektor: Gospodarstwo mleczarskie

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc:

Provincie Fryslân (Friesland)

Sneekertrekweg 1

Leeuwarden

Postbus 20120

8900 HM Leeuwarden

Nederland

Strona internetowa: www.fryslan.nl/regelgevingeuropa

Nazwa użytkownika: europa

Hasło: regelgeving

Informacje dotyczące procedury oraz mapa obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania dostępne są na stronie: www.fryslan.nl/pmjp (landbouw, Kadersubsidieverordening Inrichting Landelijk Gebied Provincie Fryslân 2007)

Numer XA: XA 407/08

Państwo członkowskie: Zjednoczone Królestwo

Region: Northern Ireland

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymującego pomoc indywidualną: Northern Ireland Fallen Stock Scheme

Podstawa prawna: Program jest fakultatywny.

Rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 ustanawiające przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi zobowiązuje państwa członkowskie do wprowadzenia odpowiednich ustaleń umożliwiających utylizację produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego w sposób zgodny z przepisami rozporządzenia

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub całkowita kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi: Od 1 grudnia 2008 r. do 31 marca 2009 r.: 0,24 mln GPB

Razem: 0,24 mln GPB

Maksymalna intensywność pomocy: Intensywność pomocy w przypadku kosztów transportu związanych ze zbiórką padłych zwierząt z gospodarstw przez zatwierdzone przedsiębiorstwo wynosi maksymalnie 100 % zgodnie z art. 16 lit. d) rozporządzenia (WE) nr 1857/2006.

Intensywność pomocy w przypadku kosztów usuwania związanych z utylizacją lub spalaniem zwłok zwierzęcych przez zatwierdzone przedsiębiorstwo wynosi maksymalnie 75 % zgodnie z art. 16 lit. d) rozporządzenia (WE) nr 1857/2006

Data realizacji: 1 grudnia 2008 r. lub w dniu opublikowania programu przez Komisję na swojej stronie internetowej, w zależności od tego, który termin będzie późniejszy

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy indywidualnej: Program rozpocznie się 1 grudnia 2008 r. lub w dniu, kiedy Komisja opublikuje go na swojej stronie internetowej, w zależności od tego, który termin będzie późniejszy. Program kończy się dnia 31 marca 2009 r. Ostateczny termin składania wniosków upływa dnia 31 marca 2009 r.

Cel pomocy: Cel programu jest taki sam, jak cel krajowego programu ds. padłych zwierząt (ang. National Fallen Stock Scheme) (Zjednoczone Królestwo) XA 168/07, który dobiega końca w listopadzie 2008 r., tzn. jest to stworzenie wspieranego przez państwo systemu dobrowolnych zapisów w odniesieniu do zbiórki i usuwania padłych zwierząt zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1774/2002. Jednakże element pomocowy ogłoszony w tym nowym programie jest ograniczony do MŚP z Irlandii Północnej, które zajmują się hodowlą bydła, i dotyczy zbiórki i usuwania padłych zwierząt wyłącznie z terenu Irlandii Północnej

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc: Organ ustawowy odpowiedzialny za program:

Department of Agriculture and Rural Development

Environmental Policy Branch

Room 654

Dundonald House

Upper Newtownards Road

BT4 3SB Belfast

Northern Ireland

Program pomocy realizowany przez:

The National Fallen Stock Company Ltd

Stuart House

City Road

PE1 1QF Peterborough

Adres internetowy: http://nfsco.co.uk/news/press-releases/northern-ireland-members/

Inne informacje: Krajowy program ds. padłych zwierząt (ang. National Fallen Stock Scheme) (Zjednoczone Królestwo) XA 168/07 dobiega końca w listopadzie 2008 r. Nowy ogłoszony program dotyczy tylko MŚP w Irlandii Północnej.

Komisja jest również proszona o odnotowanie, że:

National Fallen Stock Company pobiera obecnie od członków uczestniczących w krajowym programie ds. padłych zwierząt (Zjednoczone Królestwo) XA 168/07 roczną opłatę członkowską w wysokości 28 GBP. Proponuje się, by w miejsce opłaty członkowskiej od dnia 1 grudnia 2008 r. pobierać od członków niewielką opłatę administracyjną obejmującą miesiące, podczas których rzeczywiście korzystają oni z programu,

zgodnie z oczekiwaniami zmieniony krajowy program ds. padłych zwierząt ma być ogłoszony dla całego Zjednoczonego Królestwa w styczniu 2009 r.

Bardziej szczegółowe informacje na temat kwalifikowalności oraz zasad programu można znaleźć na wyżej wymienionej stronie internetowej


Top