EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2007/169/10

Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa COMP/M.4709 — Apax Partners/Telenor Satellite Services) Tekst mający znaczenie dla EOG

Dz.U. C 169 z 21.7.2007, p. 29–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

21.7.2007   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 169/29


Uprzednie zgłoszenie koncentracji

(Sprawa COMP/M.4709 — Apax Partners/Telenor Satellite Services)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2007/C 169/10)

1.

W dniu 13 lipca 2007 r. zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 i po odesłaniu sprawy zgodnie z art. 22 ust. 3 tego rozporządzenia (1) Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji, w wyniku której przedsiębiorstwo Apax Partners S.A. („Apax”, Francja) przejmuje w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Rady całkowitą kontrolę nad przedsiębiorstwem Telenor Satellite Services AS („TSS”, Norwegia) w drodze zakupu akcji.

2.

Przedmiotem działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji jest:

w przypadku Apax: fundusz inwestycyjny; Apax kontroluje w szczególności France Telecom Mobile Satellite Communications („FTMSC”, Francja), przedsiębiorstwo świadczące usługi telekomunikacji satelitarnej;

w przypadku TSS: świadczenie usług telekomunikacji satelitarnej.

3.

Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona koncentracja może wchodzić w zakres rozporządzenia (WE) nr 139/2004. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii.

4.

Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji.

Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie dziesięciu dni od daty niniejszej publikacji. Można je przesyłać do Komisji faksem (nr faksu: (32-2) 296 43 01 lub 296 72 44) lub listownie, podając numer referencyjny COMP/M.4709 — Apax Partners/Telenor Satellite Services, na poniższy adres Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji Komisji Europejskiej:

European Commission

Directorate-General for Competition,

Merger Registry

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  Dz.U. L 24 z 29.1.2004, str. 1.


Top