EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2006/321/13

Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4484 — Danske Bank/Sampo Bank) Tekst mający znaczenie dla EOG

Dz.U. C 321 z 29.12.2006, p. 37–37 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

29.12.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 321/37


Uprzednie zgłoszenie koncentracji

(Sprawa nr COMP/M.4484 — Danske Bank/Sampo Bank)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2006/C 321/13)

1.

W dniu 15 grudnia 2006 r. zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 (1), Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji, w wyniku której przedsiębiorstwo Danske Bank A/S („Danske Bank”, Dania) przejmuje w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Rady całkowitą kontrolę nad przedsiębiorstwem Sampo Bank plc („Sampo Bank”, Finlandia) w drodze zakupu udziałów.

2.

Przedmiotem działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji jest:

w przypadku Danske Bank: świadczenie usług finansowych, w tym ubezpieczeniowych, finansowanie kredytów hipotecznych, zarządzanie kapitałem, działalność maklerska, świadczenie usług na rynku nieruchomości i usług leasingowych;

w przypadku Sampo Bank: świadczenie usług bankowych i inwestycyjnych dla klientów indywidualnych, korporacyjnych i instytucjonalnych.

3.

Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona koncentracja może wchodzić w zakres rozporządzenia (WE) nr 139/2004. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii.

4.

Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji.

Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie dziesięciu dni od daty niniejszej publikacji. Można je przesyłać do Komisji faksem (nr faksu: (32-2) 296 43 01 lub 296 72 44) lub listownie, podając numer referencyjny: COMP/M.4484 — Danske Bank/Sampo Bank, na poniższy adres Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji Komisji Europejskiej:

European Commission

Directorate-General for Competition,

Merger Registry

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  Dz.U. L 24 z 29.1.2004, str. 1.


Top