EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2006/095/14

I-Rzym: Obsługa regularnych połączeń lotniczych — Zaproszenie do składania ofert w zakresie regularnych połączeń lotniczych na trasie Cagliari — Turyn i z powrotem, złożone przez Włochy na mocy art. 4 ust. 1 lit. d) rozporządzenia Rady (EWG) nr 2408/92

OJ C 95, 22.4.2006, p. 22–23 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

22.4.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 95/22


I-Rzym: Obsługa regularnych połączeń lotniczych

Zaproszenie do składania ofert w zakresie regularnych połączeń lotniczych na trasie Cagliari — Turyn i z powrotem, złożone przez Włochy na mocy art. 4 ust. 1 lit. d) rozporządzenia Rady (EWG) nr 2408/92

(2006/C 95/14)

1.   Wstęp: Na mocy art. 4 ust. 1 lit. d) rozporządzenia Rady (EWG) nr 2408/92 z dnia 23 lipca 1992 r. w sprawie dostępu przewoźników lotniczych Wspólnoty do wewnątrzwspólnotowych tras lotniczych, na podstawie wyników konferencji międzyresortowej, rząd Włoch podjął decyzję o nałożeniu zobowiązań z tytułu wykonywania usług publicznych w zakresie obsługi regularnych połączeń lotniczych na następującej trasie:

Cagliari — Turyn i z powrotem.

Wymagania określone wspomnianymi zobowiązaniami z tytułu wykonywania usług publicznych opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nr C 93 z dnia 21.4.2006.

W przypadku, gdy w terminie trzydziestu dni od daty publikacji niniejszego zaproszenia żaden przewoźnik lotniczy nie przyjmie obsługi regularnych połączeń lotniczych na podanej trasie, zgodnie z nałożonymi zobowiązaniami z tytułu wykonywania usług publicznych i nie występując o dofinansowanie, zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 4 ust. 1 lit. d) powyższego rozporządzenia, rząd Włoch może ograniczyć dostęp do przedmiotowej trasy przyznając prawo jej obsługi jednemu przewoźnikowi lotniczemu wybranemu w drodze przetargu zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Rady (EWG) nr 2408/92.

Prawo obsługi przedmiotowej trasy zostanie przyznane w drodze publicznego przetargu na podstawie najbardziej korzystnej z punktu widzenia ekonomicznego oferty uwzględniającej dofinansowanie określone w pkt 5 niniejszego zaproszenia do składania ofert.

2.   Przedmiot przetargu: Obsługa regularnych połączeń lotniczych na podanej trasie zgodnie ze zobowiązaniami z tytułu wykonywania usług publicznych opublikowanymi w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nr C 93 z dnia 21.4.2006, zgodnie z postanowieniami rozporządzenia (EWG) nr 2408/92.

3.   Udział: W przetargu uczestniczyć mogą wszyscy wspólnotowi przewoźnicy lotniczy posiadający ważną licencję na prowadzenie działalności wydaną przez państwo członkowskie na mocy rozporządzenia Rady (EWG) nr 2407/92 z dnia 23 lipca 1992 r. oraz spełniający wszystkie wymogi techniczne określone w zobowiązaniach z tytułu wykonywania usług publicznych opublikowanych w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nr C 93 z dnia 21.4.2006.

4.   Procedura: Niniejszy przetarg podlega przepisom art. 4 ust. 1 lit. d), e), f), g), h) oraz i) rozporządzenia Rady (EWG) nr 2408/92.

5.   Dokumentacja przetargowa: Pełna dokumentacja przetargowa zawiera szczegółowe warunki przetargu oraz określa maksymalną kwotę dofinansowania jaka może zostać przyznana, do uwzględnienia w procedurze przetargowej, a także wszelkie pozostałe niezbędne informacje. Dokumentacja ta stanowi pod każdym względem integralną część niniejszego zaproszenia do składania ofert i można ją uzyskać bezpłatnie pod jednym z poniższych adresów:

ENAC, Direzione Trasporto Aereo, Viale del Castro Pretorio 118, I-00185 Rome.

Regione Sardegna, Assessorato Regionale dei Trasporti, via Caprera 15, I-09123 Cagliari.

6.   Umowa dotycząca obsługi połączenia: Obsługa połączenia regulowana będzie umową sporządzoną zgodnie z wzorem załączonym do dokumentacji przetargowej.

7.   Dofinansowanie: Składane oferty powinny zawierać wyraźne określenie maksymalnej wysokości wnioskowanej kwoty dofinansowania, w ramach limitu określonego w pkt 5, z podziałem na każdy rok, z tytułu usług świadczonych przez okres dwóch lat począwszy od przewidywanego terminu uruchomienia połączeń, z możliwością przedłużenia o kolejne 12 miesięcy.

Dokładna kwota przyznanego dofinansowania zostanie określona wstecznie każdego roku, na podstawie rzeczywiście poniesionych kosztów i rzeczywistych wpływów z realizowanych usług, po przedstawieniu dokumentów uwierzytelniających i w ramach maksymalnego limitu podanego w ofercie, zgodnie z dokumentacją przetargową.

W żadnym przypadku przewoźnik nie będzie mógł wystąpić o dofinansowanie w kwocie przekraczającej maksymalny limit określony w umowie, zważywszy charakter płatności, która nie stanowi wynagrodzenia lecz jedynie dofinansowanie ze względu na przyjęcie zobowiązań z tytułu wykonywania usług publicznych.

Roczne wypłaty są realizowane w formie zaliczek i wyrównania salda. Wyrównanie salda nastąpi wyłącznie po zatwierdzeniu rozliczenia przewoźnika dotyczącego przedmiotowej trasy i sprawdzeniu wykonania usługi zgodnie z postanowieniami poniższych pkt 10 i 11.

8.   Taryfy: Składane oferty powinny zawierać określenie przewidywanych taryf zgodnie z zobowiązaniami z tytułu wykonywania usług publicznych opublikowanymi w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nr C 93 z dnia 21.4.2006.

9.   Czas trwania umowy: Umowa zostanie zawarta na okres dwóch lat, z możliwością jej ewentualnego przedłużenia o kolejne 12 miesięcy, licząc od przewidywanej daty uruchomienia regularnych połączeń lotniczych na wspomnianej trasie, zgodnie z nałożonymi zobowiązaniami z tytułu wykonywania usług publicznych.

Prawidłowe wykonanie umowy i księgowość analityczna przewoźnika dotycząca przedmiotowej trasy podlegać będą, na wniosek administracji, dorocznej weryfikacji w porozumieniu z przewoźnikiem.

10.   Odstąpienie od umowy i okres wypowiedzenia: Każda ze stron ma prawo odstąpienia od umowy z zachowaniem sześciomiesięcznego okresu wypowiedzenia. Podstawą rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia jest naruszenie przez przewoźnika warunków zobowiązania z tytułu wykonywania usług publicznych w przypadku, gdy nie przywróci on obsługi połączenia w terminie 30 dni od daty wezwania do pełnego stosowania się do przyjętych zobowiązań.

11.   Niewykonanie umowy i sankcje: Nie stanowi naruszenia umowy z winy przewoźnika niewykonanie usługi z następujących powodów:

niebezpieczne warunki pogodowe,

zamknięcie jednego z lotnisk,

względy bezpieczeństwa publicznego,

strajki,

problemy związane z bezpieczeństwem, lub

działanie siły wyższej.

W powyższych przypadkach kwota dofinansowania zostanie proporcjonalnie zmniejszona do ilości niewykonanych lotów.

Przewoźnik jest odpowiedzialny za właściwe wykonanie zobowiązań wynikających z umowy. W przypadku częściowego lub całkowitego niewykonania umowy, nie będącego skutkiem działania siły wyższej lub niemożliwych do przewidzenia nadzwyczajnych okoliczności niezależnych od działania przewoźnika, którym przewoźnik nie był w stanie zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, władze włoskie mogą cofnąć obsługę przydzielonego połączenia z zachowaniem procedury formalnego powiadomienia, które musi być przesłane do przewoźnika w terminie 10 dni od momentu powzięcia informacji o zdarzeniu.

Na złożenie ewentualnych wyjaśnień przewoźnikowi przysługuje termin 7 dni od daty otrzymania powiadomienia.

Liczba odwołanych bezpośrednio z winy przewoźnika lotów w każdym roku nie może przekroczyć 2 % zaplanowanych lotów, co oznacza, że przewoźnik musi wykonać 98 % lotów. Za każdy odwołany lot ponad określony limit, przewoźnik zobowiązany będzie przekazać do urzędu nadzorującego tytułem kary kwotę 2 500,00 EUR.

Przewoźnik musi zagwarantować, że co najmniej 85 % lotów przestrzegać będzie ustalonego rozkładu lotów z dokładnością do 20 minut (współczynnik punktualności lotów). Za każde opóźnienie powyżej 20 minut przewoźnik wystawi każdemu pasażerowi voucher o wartości 15,00 EUR do wykorzystania przy zakupie kolejnego biletu.

Powyższe zasady nie dotyczą lotów odwołanych i opóźnionych ze względu na warunki atmosferyczne, strajki lub wydarzenia, za które przewoźnik nie jest odpowiedzialny i/lub na które nie ma wpływu.

Częściowe lub całkowite niewykonanie postanowień umowy przez przewoźnika może także stanowić podstawę wystąpienia o odszkodowanie za szkody poniesione przez mieszkańców wyspy, którego wartość zostanie określona przez właściwe organy.

Jakiekolwiek zawieszenie obsługi połączenia spowoduje przeliczenie kwoty dofinansowania proporcjonalnie do ilości niewykonanych lotów, z zastrzeżeniem możliwości ewentualnego postępowania w sprawie odszkodowania za poniesione szkody.

Niedotrzymanie okresu wypowiedzenia, o którym mowa w pkt 10 podlega karze pieniężnej obliczonej na podstawie ilości brakujących dni wypowiedzenia oraz rzeczywistego deficytu połączenia w danym roku. W żadnym przypadku kara nie może jednak przekroczyć kwoty dofinansowania, określonej na podstawie pkt 7.

12.   Składanie ofert: Oferty, sporządzone zgodnie z warunkami przetargu pod rygorem wykluczenia, należy dostarczyć w terminie 30 dni od daty publikacji niniejszego zaproszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, w zamkniętej i zapieczętowanej kopercie, listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, lub osobiście za pokwitowaniem, na adres:

ENAC, Direzione Trasporto Aereo, Viale del Castro Pretorio 118, I-00185 Rome.

13.   Ważność zaproszenia do składania ofert: Zgodnie z art. 4 ust. 1 lit. d) rozporządzenia Rady (EWG) nr 2408/92 niniejsze zaproszenie do składania ofert jest ważne pod warunkiem, że żaden wspólnotowy przewoźnik lotniczy nie przyjmie w terminie 30 dni od daty publikacji zobowiązań z tytułu wykonywania usług publicznych, opublikowanych w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nr C 93 z dnia 21.4.2006, obsługi przedmiotowego połączenia zgodnie z opublikowanymi zobowiązaniami z tytułu wykonywania usług publicznych, nie występując o dofinansowanie.

14.   Ogłoszenie zwycięzcy przetargu: ENAC, włoski Krajowy Urząd Lotnictwa Cywilnego, najpóźniej w terminie 40 dni od daty wygaśnięcia zaproszenia do składania ofert, określonej powyżej, ogłosi zwycięzcę przetargu, w razie konieczności powołując do tego celu komitet.

15.   Sprawy sporne: Wszelkie sprawy sporne pomiędzy stronami wynikające z wykonania umowy lub dotyczące realizacji usług podlegają rozstrzygnięciom przez właściwe władze sądownicze, po uprzedniej próbie polubownego rozwiązania sporu w ciągu 90 dni od jego powstania.


Top