EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52005XC0701(02)

Informacje przekazane przez Państwa Członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 68/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE do pomocy szkoleniowej (Tekst mający znaczenie dla EOG)

OJ C 161, 1.7.2005, p. 8–9 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

1.7.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 161/8


Informacje przekazane przez Państwa Członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 68/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE do pomocy szkoleniowej

(2005/C 161/05)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

Pomoc nr: XT 24/03

Państwo Członkowskie: Włochy

Region: Autonomiczna prowincja Bolzano

Nazwa programu pomocy: „Działania w zakresie ustawicznego kształcenia dla pracowników zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę (lavoratori dipendenti) w rozumieniu ustawy nr 263/93 oraz późniejszych okólników ministerialnych.”

Podstawa prawna: Il regime di aiuto si basa sul Bando Provinciale con oggetto: „Apertura dei termini per la presentazione delle domande di contributo per azioni di formazione continua aziendale rivolta a lavoratori dipendenti ai sensi della L. 236/93 ed alle successive Circolari Ministeriali” autorizzato con Delibera della G.P. n. 5166 del 30.12.2002.

Roczne wydatki planowane w ramach programu: 784 241,00 EUR.

Nie jest możliwe podanie średnich rocznych wydatków, ponieważ zawiadomienie przewiduje, że projekty mogą być składane co miesiąc aż do wyczerpania dostępnych środków (jednak nie później niż do 31.12.2006 r.)

Maksymalna intensywność pomocy:

Duże przedsiębiorstwa

Szkolenia specjalistyczne: 25 %

Szkolenia ogólne: 50 %

Małe i średnie przedsiębiorstwa

Szkolenia specjalistyczne: 35 %

Szkolenia ogólne: 70 %

Wyżej podane pułapy intensywności zwiększa się o

 

5 punktów procentowych w przypadku działania będącego przedmiotem niniejszego zawiadomienia przeznaczonego dla przedsiębiorstw położonych na obszarach kwalifikujących się do otrzymywania pomocy zgodnie z art. 87 ust. 3 lit c) Traktatu.

 

10 punktów procentowych w przypadku, gdy szkolenia dotyczą pracowników w gorszym położeniu, objętych definicją art. 2 lit. g) rozporządzenia (WE) nr 68/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r.

Data realizacji:

Czas trwania programu: Do wyczerpania dostępnych środków.

Cel pomocy: Pomoc dotyczy zarówno szkoleń ogólnych, jak i specjalistycznych. Zawiadomienie prowincjalne, zatwierdzone decyzją zgromadzenia prowincjalnego nr 5166 z dnia 30.12.2002 r. zawiera dokładne informacje dotyczące dwóch wyżej wymienionych rodzajów szkoleń, zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 68/2001. Dla każdego przedłożonego projektu komitet oceniający sprawdza zgodność szkoleń z definicjami szkolenia ogólnego i specjalistycznego oraz ich zgodność z intensywnością pomocy, o którą dany projekt się ubiega. W przypadku braku takiej zgodności komitet dokona odpowiednich zmian w szacunkach wydatków oraz łącznej kwocie wydatków kwalifikujących się do pomocy.

Sektor(-y) gospodarki: Wszystkie sektory.

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc:

Provincia Autonoma di Bolzano

Ripartizione 21 — Formazione Professionale in Lingua Italiana

Via Santa Geltrude, 3

I-39100 Bolzano

Direttrice di Ripartizione é la

Dott.ssa Barbara Repetto Visentini;

Ripartizione 20 — Formazione Professionale in Lingua Tedesca e Ladina

Via Dante, 3

I-39100 Bolzano

Direttore di Ripartizione é il Dr. Peter Duregger.

Inne informacje: Zawiadomienie dotyczące programu pomocy zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Regionu, BUR nr 4, supplemento 1 z 28.1.2003; pozwala ono przedsiębiorstwom-beneficjentom na wybór pomiędzy statusem programu pomocy przewidzianym w rozporządzeniu (WE) nr 68/2001 i statusem „de minimis” (rozporządzenie WE 69/2001).

Numer pomocy: XT 26/03

Państwo Członkowskie: Zjednoczone Królestwo

Region: Kornwalia oraz wyspy Scilly — obszary celu 1.

Nazwa programu pomocy: Program celu 1 dla Kornwalii i wysp Scilly na lata 2000-2006

Podstawa prawna:

Learning and Skills Act 2000

Employment Act 1973, Section 2(1) oraz 2(2) uzasadnione w Section 25 of the Employment and Training Act 1998

Section 5 & 6, Regional Development Agencies Act 1998

Section 2 of the Employment oraz Training Act 1993

Further and Higher Education Act 1992

Planowane roczne wydatki w ramach programu: Całkowity wydatek EFS:

(środki 1.7, 3.2, 3.3, 3.5 i 5.4)

20,16 mln GBP

Wydatki roczne

Maksymalna intensywność pomocy:

 

35 % dla dużych przedsiębiorstw na szkolenie specjalistyczne

 

45 % dla MŚP na szkolenie specjalistyczne

 

60 % dla dużych przedsiębiorstw na szkolenie ogólne

 

80 % dla MŚP na szkolenie ogólne

(stosuje się zwiększoną intensywność, ponieważ Kornwalia i wyspy Scilly są obszarami objętymi pomocą zgodnie z art. 87 ust. 3 lit. a))

W przypadku, gdy pomoc dostarczana jest dla pracownika w gorszym położeniu, zgodnie z definicją w art. 2 lit. g), intensywność pomocy można zwiększyć o 10 %.

Żadne z przedsięwzięć nie otrzymuje pomocy przekraczającej 1 mln EUR.

Data realizacji:

Czas trwania programu lub przyznanej pomocy indywidualnej:

Cel pomocy: Element EFS programu celu 1 jest szerokim programem szkoleniowym i rozwojowym, który ma na celu poprawę zdolności bezrobotnych, w tym pracowników w gorszym położeniu, do znalezienia zatrudnienia, promowanie idei uczenia się przez całe życie wśród tych, którzy mają pracę i tych, którzy jej nie mają, doskonalenie posiadanych umiejętności i zdolności przystosowawczych zatrudnionej siły roboczej oraz zmniejszenie liczby przeszkód, na jakie napotykają kobiety na rynku pracy. Pomoc szkoleniowa objęta niniejszym zwolnieniem obejmuje te środki w programie, które dostarczają pomocy pracownikom i przedsiębiorstwom.

Szkolenie ogólne

Szkolenie wsparte w ramach celu 1 ma w większości charakter ogólny. Ma ono zastosowanie nie tylko do obecnego lub przyszłego stanowiska pracowników w przedsiębiorstwie otrzymującym pomoc, ponieważ wykształca ono kwalifikacje, które można przenieść i wykorzystać gdzie indziej i które w znaczny sposób poprawiają potencjał danego pracownika do znalezienia zatrudnienia. W przypadkach, gdy szkolenie prowadzi do przyznania National Vocational Qualifications (krajowych kwalifikacji zawodowych) oraz Key Skills Qualifications (kwalifikacji w zakresie podstawowych umiejętności), uznaje się, że szkolenie ma charakter ogólny.

Szkolenie specjalistyczne

W przypadku, gdy szkolenie prowadzone w ramach celu 1 stosuje się głównie do obecnego lub przyszłego stanowiska pracownika w przedsiębiorstwie otrzymującym pomoc i wykształca kwalifikacje, których nie da się przenieść i wykorzystać gdzie indziej, stosuje się maksymalną intensywność pomocy na szkolenie specjalistyczne.

Sektory gospodarki: Wszystkie sektory

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc:

Department for Work and Pensions

ESF Division

Moorfoot

Sheffield S1 4PQ

0114 267 7306

Inne informacje: Kontakt dla celu 1:

Janet Woolley

Government Office for the South West

Mast House

24 Sutton Road

Plymouth PL4 0HJ

01725 65022


Top