EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52005XC0701(01)

Zestawienie informacji dotyczących pomocy Państwa, przyznanej zgodnie z rozporządzeniem Komisji nr 1595/2004 z dnia 8 września 2004 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność związaną z produkcją, przetwórstwem i obrotem produktami wybołówstwa (Tekst mający znaczenie dla EOG)

OJ C 161, 1.7.2005, p. 4–7 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

1.7.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 161/4


Zestawienie informacji dotyczących pomocy Państwa, przyznanej zgodnie z rozporządzeniem Komisji nr 1595/2004 z dnia 8 września 2004 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność związaną z produkcją, przetwórstwem i obrotem produktami wybołówstwa

(2005/C 161/04)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

Pomoc nr: XF 1/04

Państwo Członkowskie: Włochy

Region: Friuli Venezia Giulia

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymującego pomoc indywidualną: Rozporządzenie wykonawcze art. 6 ust. 20 i 21 do Ustawy regionalnej nr 14/2003 ustanawiające kryteria i warunki przyznawania dofinansowania stowarzyszeń spółdzielczych w sektorze rybołówstwa w zakresie realizacji programów działań zgodnie z art. 20 ust. 3 lit. b) ustawy 41/1982 wraz z dalszymi zmianami.

Podstawa prawna: Legge 17 febbraio 1982, n. 41 (articolo 20, comma 3, lettera b) — „Piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marina” oraz dalsze zmiany.

Legge regionale 20 agosto 2003, n. 14 (art. 6) — „Assestamento del bilancio 2003 e del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005”.

Delibera di Giunta regionale n. 2629 dell'8 ottobre 2004.

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi: Przewidywana roczna kwota wydatków w ramach programu wynosi 385 000,00 EUR.

Maksymalna intensywność pomocy: Maksymalna intensywność pomocy wynosi 100 % wydatków kwalifikujących się.

Data realizacji: Program pomocy wchodzi w życie po opublikowaniu w Bollettino Ufficiale della Regione, w ciągu 10 dni roboczych od daty wysłania niniejszego formularza, zgodnie z przepisami art. 19 ust. 1 rozporządzenia wyłączającego (rozporządzenie (WE) nr 1595/2004).

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy indywidualnej: Do czasu wyczerpania funduszy i w okresie obowiązywania rozporządzenia wyłączającego (rozporządzenie (WE) nr 1595/2004), czyli do dnia 31 grudnia 2006 r.

Cel pomocy: Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa i akwakultury poprzez zatwierdzanie umów dotyczących programów zawieranych ze stowarzyszeniami danej kategorii, maksymalnie na okres dziesięciu miesięcy, mających na celu ochronę i rozwój zrównoważonego zarządzania zasobami biologicznymi, wykorzystanie produktów rybnych, ochronę i rozwój wskaźnika zatrudnienia, a także promowanie konsorcjów wśród przedsiębiorstw.

Pomoc określona została w art. 4 rozporządzenia (WE) nr 1595/2004.

Wydatki kwalifikujące się w ramach umów dotyczących programu:

wydatki na pracowników stowarzyszeń lub wydatki związane z nabywaniem usług świadczonych przez strony trzecie,

wydatki bezpośrednio związane z realizacją programów,

wynajem oraz amortyzacja wyposażenia i urządzeń,

broszury informacyjne, artykuły prasowe, informacje w formie graficznej lub audiowizualnej o interesie ogólnym dla podmiotów działających w tym sektorze,

koszty podróży bezpośrednio związane z realizacją programów,

koszty organizacji konferencji, warsztatów i seminariów bezpośrednio związane z realizacją programów,

ogólne wydatki bezpośrednio związane z realizacją programów do maksymalnej wysokości 12 % całkowitych kosztów planowanej inicjatywy.

Sektory gospodarki: Rybołówstwo morskie, akwakultura, przetwórstwo i wprowadzanie produktów na rynek.

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc:

Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna

Servizio pesca e acquacoltura

Via Caccia, 17

I-33100 Udine

Adres internetowy: www.regione.fvg.it/istituzionale/bur/bur.htm

Pomoc nr: XF 1/05

Państwo Członkowskie: Włochy

Region: Friuli Venezia Giulia

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymującego pomoc indywidualną: „Uzupełniający program regionalny na rzecz działań w sektorze rybołówstwa przewidzianych w jednolitym dokumencie programowym 2000-2006 w odniesieniu do środków pomocy na inwestycje w akwakulturze”

Podstawa prawna: Delibera di Giunta Regionale n. 2965 del 5 novembre 2004 — Rideterminazione per l'anno 2004 delle quote di ripartizione del „Fondo per il finanziamento e l'adeguamento di programmi e progetti ammessi o ammissibili a finanziamento comunitario” di cui all'art 9, comma 1, lett. d) e all'art 23 della legge regionale 7/1999.

Delibera di Giunta Regionale n. 3406 del 13 dicembre 2004 — Programma aggiuntivo regionale per interventi nel settore della pesca previsti dal DocUP 2000-2006 per le misure di aiuti agli investimenti nell'acquacoltura, nella promozione e nella pubblicità dei prodotti della pesca e per azioni realizzate da associazioni o unioni di produttori.

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi: Przewidywana roczna kwota wydatków w ramach programu wynosi 650 000,00 EUR, przy czym kwota ta jest kwotą orientacyjną.

Maksymalna intensywność pomocy: Maksymalna kwota pomocy wynosi 40 % kwalifikujących się wydatków.

Data realizacji: Program pomocy wchodzi w życie w dniu jego opublikowania w Bollettino Ufficiale della Regione i, w każdym przypadku, w ciągu 10 dni roboczych od daty wysłania niniejszego formularza, zgodnie z przepisami art. 19 akapit pierwszy rozporządzenia wyłączającego (rozporządzenie (WE) nr 1595/2004).

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy indywidualnej: Do wyczerpania funduszy i w okresie obowiązywania rozporządzenia wyłączającego (rozporządzenie (WE) nr 1595/2004), czyli do dnia 31 grudnia 2006 r.

Cel pomocy: Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw w sektorze akwakultury poprzez pomoc na inwestycje.

Pomoc określona została w art. 11 rozporządzenia (WE) nr 1595/2004.

Kwalifikujące się wydatki:

budowa, rozbudowa, modernizacja urządzeń akwakultury w wodach morskich, słonawych i słodkich przeznaczonych do hodowli ryb, skorupiaków, mięczaków i innych organizmów wodnych,

nabywanie lub dostosowanie łodzi i urządzeń przeznaczonych wyłącznie do akwakultury, dostosowanie pojazdów i wyposażenia niezbędnych w cyklu produkcyjnym lub transporcie produktów w ściśle określonych warunkach przechowywania, zgodnych z wymogami produkcji;

Sektory gospodarki: Akwakultura

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc:

Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna

Servizio pesca e acquacoltura

Via Caccia, 17

I-33100 Udine

Adres internetowy: www.regione.fvg.it/istituzionale/bur/bur.htm

Pomoc nr: XF 2/05

Państwo Członkowskie: Włochy

Region: Friuli Venezia Giulia

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymującego pomoc indywidualną: „Uzupełniający program regionalny na rzecz działań w sektorze rybołówstwa przewidzianych w jednolitym dokumencie programowym 2000-2006 w odniesieniu do środków pomocy na inwestycje związane z realizacją działań zrzeszeń lub związków producentów”

Podstawa prawna: Delibera di Giunta Regionale n. 2965 del 5 novembre 2004 — Rideterminazione per l'anno 2004 delle quote di ripartizione del „Fondo per il finanziamento e l'adeguamento di programmi e progetti ammessi o ammissibili a finanziamento comunitario” di cui all'art 9, comma 1, lett. d) e all'art 23 della legge regionale 7/1999.

Delibera di Giunta Regionale n. 3406 del 13 dicembre 2004 — Programma aggiuntivo regionale per interventi nel settore della pesca previsti dal DocUP 2000-2006 per le misure di aiuti agli investimenti nell'acquacoltura, nella promozione e nella pubblicità dei prodotti della pesca e per azioni realizzate da associazioni o unioni di produttori

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi: Przewidywana roczna kwota wydatków w ramach programu wynosi 110 000,00 EUR, przy czym kwota ta jest kwotą orientacyjną.

Maksymalna intensywność pomocy: Do 100 % wydatków w przypadku, gdy projekt stanowi przedmiot wspólnego zainteresowania; gdy beneficjent jest reprezentowany przez podmiot zbiorowy; lub gdy projekt przewiduje powszechny dostęp do wyników przeprowadzonych działań.

Do 40 % dopuszczalnych wydatków w przypadku, gdy projekt stanowi przedmiot indywidualnego zainteresowania; projekt nie przewiduje powszechnego dostępu do wyników przeprowadzonych działań; projekt przewiduje finansowy wkład ze strony wspólnych organów i instytutów badawczych.

Data realizacji: Program pomocy wchodzi w życie w dniu jego opublikowania w Bollettino Ufficiale della Regione i, w każdym przypadku, w ciągu 10 dni roboczych od daty wysłania niniejszego formularza, zgodnie z przepisami art. 19 akapit pierwszy rozporządzenia wyłączającego (rozporządzenie (WE) nr 1595/2004).

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy indywidualnej: Do wyczerpania funduszy i w okresie obowiązywania rozporządzenia wyłączającego (rozporządzenie (WE) nr 1595/2004), czyli do dnia 31 grudnia 2006 r.

Cel pomocy: Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw w wymienionym sektorze poprzez pomoc przeznaczoną na działania stanowiące przedmiot wspólnego lub indywidulnego zainteresowania realizowane przez zrzeszenia lub związki producentów.

Odniesienie: art. 4 rozporządzenia nr 1595/2004.

Kwalifikujące się wydatki obejmują koszty związane z realizacją następujących działań:

zarządzanie i kontrola warunków dostępu do niektórych stref połowowych, zarządzanie kontyngentami i możliwościami połowowymi,

promowanie wykorzystania bardziej selektywnych metod i urządzeń połowowych,

promowanie działań technicznych związanych z ochroną zasobów,

wspólne wyposażenie dla sektora akwakultury, restrukturyzacja lub modernizacja urządzeń akwakultury, wspólne oczyszczanie ścieków pochodzących z akwakultury,

eliminowanie zagrożeń chorobami związanych z działalnością hodowlaną lub obecnością pasożytów na obszarach zlewisk lub w ekosystemach przybrzeżnych,

gromadzenie podstawowych danych lub opracowanie modeli zarządzania środowiskiem w sektorze rybołówstwa oraz akwakultury, uwzględniając opracowanie zintegrowanych planów zarządzania obszarami przybrzeżnymi,

organizowanie wymiany informacji za pomocą środków elektronicznych oraz przy użyciu innych technologii w celu rozpowszechniania informacji technicznych oraz handlowych,

opracowanie i stosowanie systemów mających na celu podniesienie i kontrolę jakości, odtworzenia przebiegu produktu, warunków zdrowotnych, instrumentów statystycznych oraz oddziaływania na środowisko,

podniesienie poziomu wiedzy i przejrzystości produkcji oraz rynku.

Sektory gospodarki: Rybołówstwo morskie, akwakultura, przetwórstwo i obrót produktami rybołówstwa.

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc:

Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna

Servizio pesca e acquacoltura

Via Caccia, 17

I-33100 Udine

Adres internetowy: www.regione.fvg.it/istituzionale/bur/bur.htm

Pomoc nr: XF 3/05

Państwo Członkowskie: Włochy

Region: Friuli Venezia Giulia

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymującego pomoc indywidualną: „Uzupełniający program regionalny na rzecz działań w sektorze rybołówstwa przewidzianych w jednolitym dokumencie programowym 2000-2006 w odniesieniu do środków pomocy na inwestycje związane z promocją i reklamą produktów rybołówstwa”

Podstawa prawna: Delibera di Giunta Regionale n. 2965 del 5 novembre 2004 — Rideterminazione per l'anno 2004 delle quote di ripartizione del „Fondo per il finanziamento e l'adeguamento di programmi e progetti ammessi o ammissibili a finanziamento comunitario” di cui all'art 9, comma 1, lett. d) e all'art 23 della legge regionale 7/1999.

Delibera di Giunta Regionale n. 3406 del 13 dicembre 2004 — Programma aggiuntivo regionale per interventi nel settore della pesca previsti dal DocUP 2000-2006 per le misure di aiuti agli investimenti nell'acquacoltura, nella promozione e nella pubblicità dei prodotti della pesca e per azioni realizzate da associazioni o unioni di produttori.

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi: Przewidywana roczna kwota wydatków w ramach programu wynosi 45 000,00 EUR, przy czym kwota ta jest kwotą orientacyjną.

Maksymalna intensywność pomocy: Maksymalna intensywność pomocy wynosi do 100 % kwalifikujących się wydatków w przypadku, gdy projekt stanowi przedmiot wspólnego zainteresowania; gdy beneficjent jest reprezentowany przez podmiot zbiorowy; lub gdy projekt przewiduje powszechny dostęp do wyników przeprowadzonych działań.

Maksymalna intensywność pomocy wynosi do 40 % kwalifikujących się wydatków w przypadku, gdy projekt stanowi przedmiot indywidualnego zainteresowania; gdy projekt nie przewiduje powszechnego dostępu do wyników przeprowadzonych działań; lub gdy projekt przewiduje finansowy wkład ze strony wspólnych organów i instytutów badawczych.

Data realizacji: Program pomocy wchodzi w życie w dniu jego opublikowania w Bollettino Ufficiale della Regione i, w każdym przypadku, w ciągu 10 dni roboczych od daty wysłania niniejszego formularza, zgodnie z przepisami art. 19 akapit pierwszy rozporządzenia wyłączającego (rozporządzenie (WE) nr 1595/2004).

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy indywidualnej: Do wyczerpania funduszy i w okresie obowiązywania rozporządzenia wyłączającego (rozporządzenie (WE) nr 1595/2004), czyli do dnia 31 grudnia 2006 r.

Cel pomocy: Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw w wymienionym sektorze poprzez pomoc przeznaczoną na działania związane z promocją.

Odniesienie: art. 4 rozporządzenia nr 1595/2004.

Kwalifikujące się wydatki związane z:

zapewnieniem jakości, etykietowaniem, racjonalizacją nazw i normalizacją produktów,

kampaniami reklamowymi, w tym kampaniami mającymi na celu promowanie jakości,

badaniem rynków i konsumpcji,

uczestnictwem w targach i wystawach.

Sektory gospodarki: Rybołówstwo morskie, akwakultura, przetwórstwo i obrót produktami rybołówstwa.

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc:

Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna

Servizio pesca e acquacoltura

Via Caccia, 17

I-33100 Udine

Adres internetowy: www.regione.fvg.it/istituzionale/bur/bur.htm


Top