EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52005AB0011

Opinia Europejskiego Banku Centralnego z 4 maja 2005 r. wydana na wniosek Rady Unii Europejskiej w sprawie projektu rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) 3605/93 w sprawie jakości danych statystycznych w kontekście procedury nadmiernego deficytu (COM(2005) 71 wersja ostateczna) (CON/2005/11)

OJ C 116, 18.5.2005, p. 11–12 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

18.5.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 116/11


OPINIA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO

z 4 maja 2005 r.

wydana na wniosek Rady Unii Europejskiej w sprawie projektu rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) 3605/93 w sprawie jakości danych statystycznych w kontekście procedury nadmiernego deficytu (COM(2005) 71 wersja ostateczna)

(CON/2005/11)

(2005/C 116/08)

1.

W dniu 15 kwietnia 2005 r. Europejski Bank Centralny (EBC) otrzymał wniosek Rady Unii Europejskiej o wydanie opinii w sprawie projektu rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 3605/93 z dnia 22 listopada 1993 r. w sprawie jakości danych statystycznych w kontekście procedury nadmiernego deficytu (zwanego dalej „projektowanym rozporządzeniem”).

2.

Właściwość EBC do wydania opinii wynika z pierwszego tiret art. 105 ust. 4 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską. Zgodnie ze zdaniem pierwszym art. 17 ust. 5 Regulaminu Europejskiego Banku Centralnego, Rada Prezesów wydała niniejszą opinię.

3.

Projektowane rozporządzenie zmienia rozporządzenie Rady (WE) nr 3605/93 z dnia 22 listopada 1993 r. w sprawie stosowania Protokołu w sprawie procedury dla nadmiernego deficytu, załączonego do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską (1). Celem projektowanego rozporządzenia jest polepszenie jakości rachunków sektora publicznego wykorzystywanych w związku ze stosowaniem Protokołu w sprawie procedury dla nadmiernego deficytu (PND), w szczególności w zakresie danych dotyczących publicznego deficytu budżetowego i długu publicznego (dalej zwanych „danymi PND”). Projektowane rozporządzenie zobowiązuje Państwa Członkowskie do przesyłania szczegółowych opisów metod, procedur i źródeł wykorzystywanych w związku ze sporządzaniem ich rachunków sektora publicznego oraz do informowania Komisji (Eurostatu) o znaczących rewizjach przekazanych uprzednio danych w zakresie aktualnego bądź planowanego publicznego deficytu budżetowego i długu publicznego, jak również do dokumentowania znaczących rewizji przekazanych uprzednio danych w zakresie aktualnego publicznego deficytu budżetowego i długu publicznego. Projektowane rozporządzenie wprowadza ponadto zasadę, iż ocena jakości danych PND, w tym w zakresie rachunków sektora publicznego stanowiących ich podstawę, należy do Komisji (Eurostatu), która — obok dotychczasowych wizyt studyjnych — będzie przeprowadzać szczegółowe wizyty sprawdzające w Państwach Członkowskich, mające na celu kontrolę danych wchodzących w skład przekazywanych rachunków sektora publicznego, jak również prawidłowości stosowanego procesu gromadzenia takich danych. Projektowane rozporządzenie zobowiązuje Państwa Członkowskie do współpracy z przedstawicielami Komisji przeprowadzającymi wizyty sprawdzające oraz do publikacji rachunków sektora publicznego przekazanych w odniesieniu do lat poprzednich, jak również do potwierdzenia, iż rachunki te są zgodne z zasadami określonymi w art. 10 rozporządzenia Rady (WE) nr 322/97 z dnia 17 lutego 1997 r. w sprawie statystyk Wspólnoty (2); projektowane rozporządzenie wymaga przy tym ponadto uzyskiwania w przypadku wątpliwości wyjaśnień Komisji (Eurostatu) w zakresie prawidłowego księgowania transakcji rządowych. Projektowane rozporządzenie uznaje też prawo Komisji (Eurostatu) do wyrażania zastrzeżeń w odniesieniu do jakości przekazanych rachunków sektora publicznego oraz do wprowadzania poprawek w tym zakresie.

A.   Uwagi ogólne

4.

EBC z zadowoleniem przyjmuje główny cel projektowanego rozporządzenia, mającego za zadanie wzmocnienie regulacji prawnych dotyczących sporządzania rachunków sektora publicznego umożliwiających stosowanie PND, jak również określenie podstawy prawnej kodeksu zalecanych praktyk w zakresie gromadzenia i przekazywania danych w kontekście procedury nadmiernego deficytu, przyjętego przez Radę Ministrów (ECOFIN) w dniu 18 lutego 2003 r.

B.   Uwagi szczegółowe

5.

EBC zauważa, iż proponowane zmiany pozostają bez wpływu na obowiązujące obecnie wiosenne i jesienne terminy przekazywania rachunków sektora publicznego. EBC byłby skłonny poprzeć przesunięcie terminów przekazywania danych o jeden miesiąc, odpowiednio do 31 marca i 30 września, co mogłoby poprawić ogólną jakość rachunków sektora publicznego, w szczególności danych dotyczących publicznego deficytu budżetowego. Takie przesunięcie terminów mogłoby przyczynić się do zwiększenia dostępności danych w okresie wiosennym, tym samym umożliwiając ujednolicenie danych PND z pełnym zestawieniem rachunków sektora publicznego zgodnym z wymogami Europejskiego Systemu Rachunków Narodowych i Regionalnych (ESA) 95 (3), co z kolei pozwoliłoby Komisji (Eurostatowi) na przeprowadzanie szczegółowych procedur kontroli jakości. Ponadto, ułatwiłoby to organom statystycznym sprostanie obowiązkowi zbierania danych budżetowych, poprzez przyznanie im dłuższego terminu na opracowanie — w sposób zgodny z wymogami ESA 95, obowiązującymi dla celów PND — cząstkowych danych zawartych w sprawozdaniach budżetowych dostarczanych przez różnorodne organy rządowe.

6.

EBC popiera także określenie w projektowanym rozporządzeniu, w drodze odwołania do ESA 95, pełnego zestawienia aktualnych rachunków sektora publicznego przekazywanych przez Państwa Członkowskie do Komisji (Eurostatu) z uwzględnieniem — w wystarczającym zakresie — odpowiednich kategorii niższego stopnia. Wskazane byłoby także sformułowanie wymagania, aby Państwa Członkowskie dokonywały wyjaśniającego zestawienia danych PND oraz danych zgodnych z wymogami ESA 95.

7.

EBC będzie ponadto popierał publikację przez Komisję (Eurostat) pełnego zestawienia rachunków sektora publicznego Państw Członkowskich oraz związanych z nimi oficjalnych raportów o jakości przekazywanych danych.

Frankfurt nad Menem, 4 maja 2005 r.

Prezes EBC

Jean-Claude TRICHET


(1)  Dz.U. L 332 z 31.12.1993, str. 7. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 351/2002 (Dz.U. L 55 z 26.2.2002, str. 23).

(2)  Dz.U. L 52 z 22.2.1997, str. 1.

(3)  Określony w załączniku A do rozporządzenia Rady (WE) nr 2223/96 z dnia 25 czerwca 1996 r. w sprawie Europejskiego Systemu Rachunków Narodowych i Regionalnych we Wspólnocie, Dz.U. L 310 z 30.11.1996, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione przez rozporządzenie (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1267/2003 (Dz.U. L 180 z 18.7.2003, str. 1).


Top