EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2008/074E/03

PROTOKÓŁ
Czwartek 26 kwiecień 2007

Dz.U. C 74E z 20.3.2008, p. 680–795 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

20.3.2008   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

CE 74/680


PROTOKÓŁ

(2008/C 74 E/04)

PRZEBIEG POSIEDZENIA

PRZEWODNICTWO: Alejo VIDAL-QUADRAS

Wiceprzewodniczący

1.   Otwarcie posiedzenia

Posiedzenie zostało otwarte o godzinie 10.00.

Głos zabrał Richard Corbett, informując, że wraz z innymi posłami złożył oświadczenie pisemne w związku z decyzją Prezydium o wycofaniu całkowitego zakazu palenia w pomieszczeniach Parlamentu.

Ponieważ właściwe służby i przewodniczący uznali to oświadczenie za niedopuszczalne, ponieważ oświadczenie takie nie może dotyczyć sprawy wewnętrznej Parlamentu, Richard Corbett zwrócił się o skierowanie sprawy do komisji AFCO w celu dokonania interpretacji odpowiednich przepisów regulaminu (art. 116 regulaminu) (Przewodniczący zobowiązał się do spełnienia tego wniosku).

2.   Składanie dokumentów

Złożono następujące dokumenty:

1)

przez Radę i Komisję:

Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie statystyk dotyczących mięsa i zwierząt gospodarskich (COM(2007)0129 — C6-0099/2007 — 2007/0051(COD))

odesłany

komisja przedm. właśc.: AGRI

Wniosek dotyczący decyzji Rady i Komisji w sprawie zawarcia protokołu do Umowy o partnerstwie i współpracy między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Ukrainą, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej (COM(2007)0007 — C6-0102/2007 — 2007/0004(CNS))

odesłany

komisja przedm. właśc.: AFET

 

opinia: INTA

Wniosek dotyczący decyzji Rady i Komisji w sprawie zawarcia protokołu do Umowy o partnerstwie i współpracy między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Mołdowy, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej (COM(2007)0009 — C6-0103/2007 — 2007/0003(CNS))

odesłany

komisja przedm. właśc.: AFET

 

opinia: INTA

Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 1408/71 w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych, osób prowadzących działalność na własny rachunek i do członków ich rodzin przemieszczających się we Wspólnocie (COM(2007)0159 — C6-0104/2007 — 2007/0054(COD))

odesłany

komisja przedm. właśc.: EMPL

Wniosek w sprawie przesunięcia środków DEC 10/2007 — Sekcja III — Komisja (SEC(2007)0370 — C6-0107/2007 — 2007/2070(GBD))

odesłany

komisja przedm. właśc.: BUDG

Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady odnoszącej się do instalacji urządzeń oświetleniowych i sygnalizacji świetlnej na kołowych ciągnikach rolniczych i leśnych (Wersja skodyfikowana) (COM(2007)0192 — C6-0108/2007 — 2007/0066(COD))

odesłany

komisja przedm. właśc.: JURI

Wniosek dotyczący dyrektywy Rady zmieniającej dyrektywę 2003/96/WE w odniesieniu do dostosowania szczególnych przepisów podatkowych dotyczących oleju napędowego stosowanego jako paliwo silnikowe do celów handlowych oraz koordynacji opodatkowania benzyny bezołowiowej i oleju napędowego stosowanych jako paliwo silnikowe (COM(2007)0052 — C6-0109/2007 — 2007/0023(CNS))

odesłany

komisja przedm. właśc.: ECON

 

opinia: ENVI, ITRE, TRAN

Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady ustanawiającego wieloletni plan odnowy zasobów tuńczyka błękitnopłetwego we wschodnim Atlantyku i w Morzu Śródziemnym (COM(2007)0169 — C6-0110/2007 — 2007/0058(CNS))

odesłany

komisja przedm. właśc.: PECH

 

opinia: ENVI

Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1290/2005 w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej (COM(2007)0122 — C6-0116/2007 — 2007/ 0045(CNS))

odesłany

komisja przedm. właśc.: AGRI

 

opinia: BUDG, CONT

2)

przez posłów:

a)

projekty zalecenia (art. 114 regulaminu)

Graham Watson, Marco Cappato, Annemie Neyts-Uyttebroeck i Marco Pannella w imieniu grupy ALDE. Projekt zalecenia dla Rady w sprawie produkcji opium dla celów medycznych w Afganistanie (B6-0187/2007)

odesłany

komisja przedm. właśc.: AFET

 

opinia: LIBE

3.   Przesunięcie środków

Komisja Budżetowa rozpatrzyła wniosek Komisji Europejskiej (C6-0070/2007 — SEC(2007)0027 final) w sprawie przesunięcia środków DEC 02/2007.

Po zapoznaniu się z opinią Rady komisja wyraziła zgodę na częściowe przesunięcie środków, zgodnie z art. 24 ust. 3 rozporządzenia finansowego z dnia 25 czerwca 2002 r. zmienionego w dniu 13 grudnia 2006 r.

*

* *

Komisja Budżetowa rozpatrzyła wniosek Komisji Europejskiej (C6-0069/2007 — SEC(2007)0028 final) w sprawie przesunięcia środków DEC 03/2007.

Po zapoznaniu się z opinią Rady wyraziła zgodę na przesunięcie środków w całości, zgodnie z art. 24 ust. 3 rozporządzenia finansowego z dnia 25 czerwca 2002 r. zmienionego w dniu 13 grudnia 2006 r.

*

* *

Komisja Budżetowa rozpatrzyła wniosek Komisji Europejskiej (C6-0071/2007 — SEC(2007)0155 final) w sprawie przesunięcia środków DEC 04/2007.

Po zapoznaniu się z opinią Rady wyraziła zgodę na przesunięcie środków w całości, zgodnie z art. 24 ust. 3 rozporządzenia finansowego z dnia 25 czerwca 2002 r. zmienionego w dniu 13 grudnia 2006 r.

*

* *

Komisja Budżetowa rozpatrzyła wniosek Komisji Europejskiej (C6-0072/2007 — SEC(2007)0156 final) w sprawie przesunięcia środków DEC 05/2007.

Po zapoznaniu się z opinią Rady wyraziła zgodę na przesunięcie środków w całości, zgodnie z art. 24 ust. 3 rozporządzenia finansowego z dnia 25 czerwca 2002 r. zmienionego w dniu 13 grudnia 2006 r.

*

* *

Komisja Budżetowa rozpatrzyła wniosek Komisji Europejskiej (C6-0073/2007 — SEC(2007)0157 final) w sprawie przesunięcia środków DEC 06/2007.

Po zapoznaniu się z opinią Rady wyraziła zgodę na przesunięcie środków w całości, zgodnie z art. 24 ust. 3 rozporządzenia finansowego z dnia 25 czerwca 2002 r. zmienionego w dniu 13 grudnia 2006 r.

*

* *

Komisja Budżetowa rozpatrzyła wniosek Komisji Europejskiej (C6-0074/2007 — SEC(2007)0158 final) w sprawie przesunięcia środków DEC 07/2007.

Po zapoznaniu się z opinią Rady wyraziła zgodę na przesunięcie środków w całości, zgodnie z art. 24 ust. 3 rozporządzenia finansowego z dnia 25 czerwca 2002 r. zmienionego w dniu 13 grudnia 2006 r.

*

* *

Komisja Budżetowa rozpatrzyła wniosek Komisji Europejskiej (C6-0092/2007 — SEC(2007)0159 final) w sprawie przesunięcia środków DEC 08/2007.

Po zapoznaniu się z opinią Rady wyraziła zgodę na przesunięcie środków w całości, zgodnie z art. 24 ust. 3 rozporządzenia finansowego z dnia 25 czerwca 2002 r. zmienionego w dniu 13 grudnia 2006 r.

4.   Stosunki pomiędzy Unią Europejską a Szwajcarią (debata)

Oświadczenie Komisji: Stosunki pomiędzy Unią Europejską a Szwajcarią

Joaquín Almunia (członek Komisji) złożył oświadczenie.

Głos zabrali: Andreas Schwab w imieniu grupy PPE-DE, Pervenche Berès w imieniu grupy PSE, Diana Wallis w imieniu grupy ALDE, Mario Borghezio w imieniu grupy UEN, Andreas Mölzer w imieniu grupy ITS, James Nicholson, Aloyzas Sakalas, Mieczysław Edmund Janowski, Daniel Hannan, Ryszard Czarnecki i Joaquín Almunia.

Debata została zamknięta.

5.   Sytuacja kobiet niepełnosprawnych w Unii Europejskiej (debata)

Sprawozdanie w sprawie sytuacji kobiet niepełnosprawnych w Unii Europejskiej [2006/2277(INI)] — Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia.

Sprawozdawczyni: Esther Herranz García (A6-0075/2007)

Esther Herranz García przedstawiła sprawozdanie.

Głos zabrał Joaquín Almunia (członek Komisji).

Głos zabrały: Anna Záborská w imieniu grupy PPE-DE, Lissy Gröner w imieniu grupy PSE, Eva-Britt Svensson w imieniu grupy GUE/NGL, Urszula Krupa w imieniu grupy IND/DEM, Lydia Schenardi w imieniu grupy ITS, Hiltrud Breyer w imieniu grupy Verts/ALE, Amalia Sartori, Ilda Figueiredo, Marie Panayotopoulos- Cassiotou, Piia-Noora Kauppi i Silvia-Adriana Ţicău.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 8.4 protokołu z dnia 26.04.2007.

6.   Informacja o wspólnych stanowiskach Rady

Przewodniczący poinformował, zgodnie z art. 57 ust. 1 Regulaminu, o otrzymaniu następującego wspólnego stanowiska Rady, wraz z wyjaśnieniami dotyczącymi powodów jego przyjęcia, oraz stanowiska Komisji na temat:

Wspólne stanowisko przyjęte przez Radę w dniu 19 kwietnia 2007 r. w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę Rady 76/769/EWG w odniesieniu do ograniczeń w zakresie wprowadzania do obrotu niektórych urządzeń pomiarowych zawierających rtęć (05665/1/2007 — C6-0114/2007 — 2006/0018(COD))

odesłany komisja przedm. właśc.: ENVI

Trzymiesięczny termin, jaki Parlament ma na określenie swojego stanowiska, zaczyna biec jutro, 27.04.2007.

(Posiedzenie, zawieszone o godz. 11.20 w oczekiwaniu na głosowanie, zostało wznowione o godz. 12.05.)

PRZEWODNICTWO: Hans-Gert PÖTTERING

Przewodniczący

7.   Komunikaty Przewodniczącego

Przewodniczący odnotował, że na porannym posiedzeniu Konferencja Przewodniczących podjęła decyzję, przy zdecydowanej większości, o poparciu komunikatu prasowego wydanego w dniu wczorajszym przez Przewodniczącego na temat wygaśnięcia mandatu Bronisława Geremka, i odczytał treść komunikatu:

„Na chwilę obecną do Parlamentu Europejskiego nie wpłynęło zawiadomienie ze strony władz polskich dotyczące wygaśnięcia mandatu profesora Bronisława Geremka. Bronisław Geremek należy do wybitnych osobistości życia politycznego. Znany jest ze swojego zaangażowania w obronę demokracji w swoim kraju oraz działań na rzecz zjednoczenia Europy. Sprawdzone zostaną wszelkie możliwości prawne, tak by profesor Geremek mógł kontynuować swoją dotychczasową pracę. Według informacji, które posiadamy, Trybunał Konstytucyjny zajmie się ustawą, na podstawie której wygasałby mandat poselski profesora Geremka. Orzeczenie Trybunału w tej sprawie oczekiwane jest w najbliższych tygodniach.”

„Zwróciłem się do służb prawnych Parlamentu Europejskiego, aby sprawdzono dokładnie zaistniałą sytuację pod kątem prawnym. Sprawą tą zajmie się w dniu jutrzejszym Konferencja Przewodniczących Grup Politycznych PE.”

Przewodniczący dodał, że Konferencja Przewodniczących pragnie przekazać Bronisławowi Geremkowi swoją sympatię i wyrazy solidarności.

8.   Głosowanie

Szczegóły głosowania (poprawki, głosowania odrębne, podzielone itp.) zawarte są w załączniku „Wyniki głosowania”, załączonym do protokołu.

8.1.   Uproszczenie i racjonalizacja sprawozdań z praktycznego wdrażania dyrektyw ***I (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę Rady 89/391/EWG, jej dyrektywy szczegółowe oraz dyrektywy Rady nr: 83/477/EWG, 91/383/ EWG, 92/29/EWG i 94/33/WE, w celu uproszczenia i racjonalizacji sprawozdań z praktycznego wdrażania dyrektyw [COM(2006)0390 — C6-0242/2006 — 2006/0127(COD)] — Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych.

Sprawozdawca: Ilda Figueiredo (A6-0059/2007)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 1)

WNIOSEK KOMISJI, POPRAWKI i PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P6_TA(2007)0157)

8.2.   Wyrównanie dodatkowych kosztów poniesionych przy wprowadzaniu do obrotu niektórych produktów rybołówstwa z Azorów, Madery, Wysp Kanaryjskich, Gujany i Reunion (2007-2013) * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady wprowadzającego system wyrównania dodatkowych kosztów poniesionych przy wprowadzaniu do obrotu niektórych produktów rybołówstwa z Azorów, Madery, Wysp Kanaryjskich i francuskich departamentów Gujany i Reunion od roku 2007 do roku 2013 [COM(2006)0740 — C6-0505/2006 — 2006/0247(CNS)] — Komisja Rybołówstwa.

Sprawozdawca: Duarte Freitas (A6-0083/2007)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 2)

WNIOSEK KOMISJI, POPRAWKI i PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P6_TA(2007)0158)

8.3.   Zmiana decyzji 2004/585/WE ustanawiającej Regionalne Komitety Doradcze w ramach Wspólnej Polityki Rybołówstwa * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady uchylającej decyzję 2004/585/WE ustanawiającą Regionalne Komitety Doradcze w ramach Wspólnej Polityki Rybołówstwa [COM(2006)0732 — C6-0051/2007 — 2006/0240(CNS)] — Komisja Rybołówstwa.

Sprawozdawca: Elspeth Attwooll (A6-0078/2007)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 3)

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P6_TA(2007)0159)

8.4.   Sytuacja kobiet niepełnosprawnych w Unii Europejskiej (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie sytuacji kobiet niepełnosprawnych w Unii Europejskiej [2006/2277(INI)] — Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia.

Sprawozdawca: Esther Herranz García (A6-0075/2007)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 4)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P6_TA(2007)0160)

8.5.   Informacje w sprawie parytetów siły nabywczej ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego wspólne zasady dla dostarczania podstawowych informacji w sprawie parytetów siły nabywczej oraz ich wyliczenia i rozpowszechnienia [COM(2006)0135 — C6-0100/2006 — 2006/0042(COD)] — Komisja Gospodarcza i Monetarna.

Sprawozdawca: Sharon Bowles (A6-0077/2007)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 5)

WNIOSEK KOMISJI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P6_TA(2007)0161)

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ

Przyjęto (P6_TA(2007)0161)

8.6.   Zespoły szybkiej interwencji na granicach ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego mechanizm tworzenia zespołów szybkiej interwencji na granicy oraz zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 2007/2004 w odniesieniu do tego mechanizmu [COM(2006)0401 — C6-0253/2006 — 2006/0140(COD)] — Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych.

Sprawozdawca: Gérard Deprez (A6-0135/2007)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 6)

WNIOSEK KOMISJI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P6_TA(2007)0162)

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ

Przyjęto (P6_TA(2007)0162)

8.7.   Ochrona i zrównoważona eksploatacja zasobów rybołówstwa * (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 2371/2002 w sprawie ochrony i zrównoważonej eksploatacji zasobów rybołówstwa w ramach wspólnej polityki rybołówstwa [COM(2006)0587 — C6-0402/2006 — 2006/0190(CNS)] — Komisja Rybołówstwa.

Sprawozdawca: Ioannis Gklavakis (A6-0085/2007)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 7)

WNIOSEK KOMISJI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P6_TA(2007)0163)

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ

Przyjęto (P6_TA(2007)0163)

8.8.   Galileo (głosowanie)

Projekt rezolucji B6-0155/2007

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 8)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P6_TA(2007)0164)

8.9.   Roczne sprawozdanie z zakresu sytuacji praw człowieka na świecie w roku 2006, polityka UE (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie rocznego sprawozdania z zakresu sytuacji praw człowieka na świecie w roku 2006 oraz polityki UE w tej dziedzinie [2007/2020(INI)] — Komisja Spraw Zagranicznych.

Sprawozdawca: Simon Coveney (A6-0128/2007)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 9)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P6_TA(2007)0165)

W związku z głosowaniem głos zabrali:

Sarah Ludford zaproponowała dwie poprawki ustne do poprawki nr 19 i nr 13, które poparł Simon Coveney (sprawozdawca) i które zostały przyjęte;

Simon Coveney zaproponował poprawkę ustną do ust. 94, która została przyjęta;

Józef Pinior zaproponował poprawkę ustną do ust. 150, która nie została przyjęta, ponieważ ponad 40 posłów sprzeciwiło się wzięciu jej pod uwagę.

8.10.   Moratorium w sprawie kary śmierci (głosowanie)

Projekt rezolucji B6-0164/2007

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 10)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P6_TA(2007)0166)

W związku z głosowaniem głos zabrali:

Marco Cappato zaproponował poprawkę ustną do odniesienia nr 4, która została przyjęta.

8.11.   Homofobia w Europie (głosowanie)

Projekty rezolucji B6-0167/2007, B6-0168/2007, B6-0170/2007 i B6-0171/2007

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 11)

PROJEKT REZOLUCJI RC-B6-0167/2007

(zastępujący B6-0167/2007, B6-0168/2007 i B6-0171/2007):

złożony przez następujących posłów:

Martine Roure i Michael Cashman w imieniu grupy PSE,

Sophia in 't Veld, Alexander Alvaro, Sarah Ludford i Jeanine Hennis-Plasschaert w imieniu grupy ALDE,

Monica Frassoni, Kathalijne Maria Buitenweg i Raül Romeva i Rueda w imieniu grupy Verts/ALE,

Giusto Catania, Mary Lou McDonald, Eva-Britt Svensson, Miguel Portas, Gabriele Zimmer, Vittorio Agnoletto i André Brie w imieniu grupy GUE/NGL

Przyjęto (P6_TA(2007)0167)

(Wniosek w sprawie rezolucji B6-0170/2007 stał się bezprzedmiotowy.)

W związku z głosowaniem głos zabrali:

Zbigniew Zaleski w odniesieniu do słownictwa użytego w tekście wspólnego projektu rezolucji;

Kathalijne Maria Buitenweg zaproponowała poprawkę ustną, której celem było wprowadzenie nowego ust. 12 a, która nie została przyjęta, ponieważ ponad 40 posłów sprzeciwiło się wzięciu jej pod uwagę.

8.12.   Finanse publiczne w krajach unii gospodarczej i walutowej w 2006 r. (głosowanie)

Sprawozdanie Finanse publiczne w krajach unii gospodarczej i walutowej w 2006 r. [2007/2004(INI)] — Komisja Gospodarcza i Monetarna.

Sprawozdawca: Kurt Joachim Lauk (A6-0076/2007)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 12)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P6_TA(2007)0168)

9.   Wyjaśnienia dotyczące głosowania

Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania:

Pisemne wyjaśnienia złożone zgodnie z art. 163 ust. 3 Regulaminu zamieszczone zostaną w pełnym sprawozdaniu z niniejszego posiedzenia.

Ustne wyjaśnienia dotyczące głosowania:

Sprawozdanie Ilda Figueiredo — A6-0059/2007: Andreas Mölzer

Sprawozdanie Esther Herranz García — A6-0075/2007: Zita Pleštinská

Sprawozdanie Gérard Deprez — A6-0135/2007: Koenraad Dillen, Philip Claeys i Andreas Mölzer

Homofobia w Europie — RC-B6-0167/2007: Eija-Riitta Korhola, Koenraad Dillen, Albert Deß i Manfred Weber

10.   Korekty do głosowania i zamiar głosowania

Korekty do głosowania i zamiary głosowania znajdują się na stronie „Séance en direct”, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)” oraz w wersji drukowanej załącznika „Wyniki głosowania imiennego”.

Wersja elektroniczna na stronie Europarl będzie uaktualniana regularnie w ciągu maksymalnie dwóch tygodni po dacie głosowania.

Po upływie tego terminu lista korekt do głosowania i zamiaru głosowania zostanie zamknięta w celu jej przetłumaczenia i opublikowania w Dzienniku Urzędowym.

Arlene McCarthy poinformowała, że z powodów technicznych nie mogła zagłosować nad rezolucją (całość) RC-B6-0167/2007 (Homofobia w Europie).

(Posiedzenie zostało zawieszone o godzinie 12.50 i wznowione o 15.00.)

PRZEWODNICTWO: Diana WALLIS

Wiceprzewodnicząca

11.   Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

Protokół poprzedniego posiedzenia został zatwierdzony.

12.   Porządek obrad

W trakcie porannego posiedzenia w dniu dzisiejszym, Konferencja Przewodniczących podjęła decyzję o wniesieniu następujących zmian do porządku obrad posiedzeń w dniach 9 i 10.05.2007 r.:

Oświadczenia Rady i Komisji: Szczyt UE/Rosja

Termin składania poprawek i wspólny projekt rezolucji: wtorek 08.05.2007 o godz. 10.00.

Zalecenie do drugiego czytania: Lissy Gröner (A6-0147/2007) w sprawie Daphne III: program szczegółowy „Zwalczanie przemocy”, nad którym to projektem głosowanie przewidziane było na 10.05, zostaje wpisane, wraz z debatą, na sesję w maju 2007 r. w Strasburgu.

Skład tymczasowej komisji w sprawie zmian klimatycznych:

Nominacje zaproponowane przez Konferencję Przewodniczących zostaną ogłoszone na początku posiedzenia we środę 9.05.2007.

Ostateczny termin składania poprawek: środa 9.05.2007 o godz. 18.00.

Głosowanie: czwartek 10.05.2007

Parlament wyraził zgodę na te zmiany.

13.   Zimbabwe (debata)

Oświadczenia Rady i Komisji: Zimbabwe

Günter Nooke (urzędujący przewodniczący Rady) i Joaquín Almunia (członek Komisji) złożyli oświadczenia.

Głos zabrali: Geoffrey Van Orden w imieniu grupy PPE-DE, Margrietus van den Berg w imieniu grupy PSE, Ryszard Czarnecki w imieniu grupy UEN, Athanasios Pafilis w imieniu grupy GUE/NGL, Bastiaan Belder w imieniu grupy IND/DEM, Michael Gahler, Ana Maria Gomes, James Nicholson i Józef Pinior.

Projekty rezolucji złożone na podstawie art. 103 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

Geoffrey Van Orden, Nirj Deva i Michael Gahler w imieniu grupy PPE-DE, w sprawie sytuacji w Zimbabwe (B6-0162/2007);

Gabriele Zimmer i Vittorio Agnoletto w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie Zimbabwe (B6-0163/2007);

Marek Aleksander Czarnecki i Eoin Ryan w imieniu grupy UEN, w sprawie sytuacji w Zimbabwe (B6-0165/2007);

Margrietus van den Berg i Glenys Kinnock w imieniu grupy PSE, w sprawie sytuacji w Zimbabwe (B6-0166/2007);

Marie-Hélène Aubert i Frithjof Schmidt w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie Zimbabwe (B6-0169/2007);

Thierry Cornillet, Marios Matsakis, Johan Van Hecke i Fiona Hall w imieniu grupy ALDE, w sprawie Zimbabwe (B6-0188/2007).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 15.4 protokołu z dnia 26.04.2007.

14.   Debata na temat przypadków naruszania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (debata)

(Tytuły i autorzy projektów rezolucji figurują w pkt 2 protokołu z dnia 24.04.2007)

14.1.   Ostatnie stłumienie manifestacji w Rosji

Projekty rezolucji B6-0172/2007, B6-0175/2007, B6-0178/2007, B6-0179/2007, B6-0182/2007 i B6-0186/2007

Danutė Budreikaitė, Michał Tomasz Kamiński, Milan Horáček, Tunne Kelam, Erik Meijer i Panagiotis Beglitis przedstawili projekty rezolucji.

Głos zabrali: Gabriele Stauner w imieniu grupy PPE-DE, Józef Pinior w imieniu grupy PSE, Marcin Libicki w imieniu grupy UEN, Witold Tomczak w imieniu grupy IND/DEM, Bernd Posselt, Justas Vincas Paleckis, Günter Nooke (urzędujący Przewodniczący Rady) i Joaquín Almunia (członek Komisji).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 15.1 protokołu z dnia 26.04.2007.

14.2.   Porwanie dziennikarza Alana Johnstona w Gazie

Projekty rezolucji B6-0159/2007, B6-0161/2007, B6-0174/2007, B6-0177/2007, B6-0180/2007 i B6-0184/2007

Richard Howitt, Marcin Libicki, Marios Matsakis, Erik Meijer, Carl Schlyter i Rodi Kratsa-Tsagaropoulou przedstawili projekty rezolucji.

Głos zabrali: Simon Coveney w imieniu grupy PPE-DE, Elizabeth Lynne w imieniu grupy ALDE, Zuzana Roithová, Sarah Ludford, Günter Nooke (urzędujący przewodniczący Rady) i Joaquín Almunia (członek Komisji).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 15.2 protokołu z dnia 26.04.2007.

14.3.   Sytuacja w zakresie praw człowieka na Filipinach

Projekty rezolucji B6-0160/2007, B6-0173/2007, B6-0176/2007, B6-0181/2007, B6-0183/2007 i B6-0185/2007

Karin Scheele, Marios Matsakis, Tobias Pflüger, Raül Romeva i Rueda, Thomas Mann i Michał Tomasz Kamiński przedstawili projekty rezolucji.

Głos zabrali: Charles Tannock w imieniu grupy PPE-DE, Günter Nooke (urzędujący przewodniczący Rady) i Joaquín Almunia (członek Komisji).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 15.3 protokołu z dnia 26.04.2007.

Głos zabrał: Simon Coveney w imieniu grupy PPE-DE, wyrażając zadowolenie z powodu obecności przedstawicieli Rady, która w czwartek popołudniu po raz pierwszy uczestniczyła w debatach dotyczących praw człowieka.

15.   Głosowanie

Szczegóły głosowania (poprawki, głosowania odrębne, podzielone itp.) zawarte są w załączniku „Wyniki głosowania”, załączonym do protokołu.

15.1.   Ostatnie stłumienie manifestacji w Rosji (głosowanie)

Projekty rezolucji B6-0172/2007, B6-0175/2007, B6-0178/2007, B6-0179/2007, B6-0182/2007 i B6-0186/2007

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 13)

PROJEKT REZOLUCJI RC-B6-0172/2007

(zastępujący B6-0172/2007, B6-0175/2007, B6-0178/2007, B6-0179/2007, B6-0182/2007 i B6-0186/2007):

złożony przez następujących posłów:

Edward McMillan-Scott, Bernd Posselt, Ria Oomen-Ruijten, Tunne Kelam, Eija-Riitta Korhola i Simon Coveney w imieniu grupy PPE-DE,

Pasqualina Napoletano, Panagiotis Beglitis i Jan Marinus Wiersma w imieniu grupy PSE,

Annemie Neyts-Uyttebroeck, Jeanine Hennis-Plasschaert, Henrik Lax, Marco Cappato, Marios Matsakis i Janusz Onyszkiewicz w imieniu grupy ALDE,

Michał Tomasz Kamiński, Hanna Foltyn-Kubicka, Konrad Szymański, Adam Bielan, Inese Vaidere, Ģirts Valdis Kristovskis, Gintaras Didžiokas i Ryszard Czarnecki w imieniu grupy UEN,

Bart Staes, Milan Horáček i Angelika Beer w imieniu grupy Verts/ALE,

Vittorio Agnoletto i André Brie w imieniu grupy GUE/NGL

Przyjęto (P6_TA(2007)0169)

15.2.   Porwanie dziennikarza Alana Johnstona w Gazie (głosowanie)

Projekty rezolucji B6-0159/2007, B6-0161/2007, B6-0174/2007, B6-0177/2007, B6-0180/2007 i B6-0184/2007

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 14)

PROJEKT REZOLUCJI RC-B6-0159/2007

(zastępujący B6-0159/2007, B6-0161/2007, B6-0174/2007, B6-0177/2007, B6-0180/2007 i B6-0184/2007):

złożony przez następujących posłów:

Ioannis Kasoulides, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Simon Coveney, Charles Tannock, John Bowis, Frieda Brepoels i Eija-Riitta Korhola w imieniu grupy PPE-DE,

Richard Howitt, Pasqualina Napoletano, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Thijs Berman i Panagiotis Beglitis w imieniu grupy PSE,

Elizabeth Lynne, Chris Davies, Sarah Ludford i Marios Matsakis w imieniu grupy ALDE,

Brian Crowley, Konrad Szymański i Gintaras Didžiokas w imieniu grupy UEN,

Margrete Auken, Jill Evans i Caroline Lucas w imieniu grupy Verts/ALE,

Francis Wurtz, Luisa Morgantini i André Brie w imieniu grupy GUE/NGL

Przyjęto (P6_TA(2007)0170)

15.3.   Sytuacja w zakresie praw człowieka na Filipinach (głosowanie)

Projekty rezolucji B6-0160/2007, B6-0173/2007, B6-0176/2007, B6-0181/2007, B6-0183/2007 i B6-0185/2007

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 15)

PROJEKT REZOLUCJI RC-B6-0160/2007

(zastępujący B6-0160/2007, B6-0173/2007, B6-0176/2007, B6-0181/2007, B6-0183/2007 i B6-0185/2007):

złożony przez następujących posłów:

Thomas Mann, Bernd Posselt i Eija-Riitta Korhola w imieniu grupy PPE-DE,

Pasqualina Napoletano i Marc Tarabella w imieniu grupy PSE,

Jules Maaten i Marios Matsakis w imieniu grupy ALDE

Gintaras Didžiokas w imieniu grupy UEN,

Frithjof Schmidt, Raül Romeva i Rueda i Elisabeth Schroedter w imieniu grupy Verts/ALE,

Tobias Pflüger w imieniu grupy GUE/NGL

(Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan i Marek Aleksander Czarnecki wycofali swoje podpisy w imieniu grupy UEN.)

Przyjęto (P6_TA(2007)0171)

15.4.   Zimbabwe (głosowanie)

Projekty rezolucji B6-0162/2007, B6-0163/2007, B6-0165/2007, B6-0166/2007, B6-0169/2007 i B6-0188/2007

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 16)

PROJEKT REZOLUCJI RC-B6-0162/2007

(zastępujący B6-0162/2007, B6-0165/2007, B6-0166/2007, B6-0169/2007 i B6-0188/2007):

złożony przez następujących posłów:

Geoffrey Van Orden i Michael Gahler w imieniu grupy PPE-DE

Margrietus van den Berg i Glenys Kinnock w imieniu grupy PSE,

Thierry Cornillet, Marios Matsakis, Johan Van Hecke i Fiona Hall w imieniu grupy ALDE,

Marek Aleksander Czarnecki i Eoin Ryan w imieniu grupy UEN,

Marie-Hélène Aubert i Frithjof Schmidt w imieniu grupy Verts/ALE

Przyjęto (P6_TA(2007)0172)

(Wniosek w sprawie rezolucji B6-0163/2007 stał się bezprzedmiotowy.)

16.   Korekty do głosowania i zamiar głosowania

Korekty do głosowania i zamiary głosowania znajdują się na stronie „Séance en direct”, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)” oraz w wersji drukowanej załącznika „Wyniki głosowania imiennego”.

Wersja elektroniczna na stronie Europarl będzie uaktualniana regularnie w ciągu maksymalnie dwóch tygodni po dacie głosowania.

Po upływie tego terminu lista korekt do głosowania i zamiaru głosowania zostanie zamknięta w celu jej przetłumaczenia i opublikowania w Dzienniku Urzędowym.

17.   Wyjaśnienia dotyczące głosowania

Pisemne wyjaśnienia dotyczące głosowania:

Pisemne wyjaśnienia dotyczące głosowania w rozumieniu art. 163 ust. 3 regulaminu zamieszczono w pełnym sprawozdaniu z niniejszego posiedzenia.

18.   Skład Parlamentu

Właściwe władze rumuńskie poinformowały o powołaniu Cristiana Silviu Buşoi i Horii-Victora Toma, którzy zastąpią odpowiednio Adriana Mihai Cioroianu i Ovidiu Ioana Silaghi, na stanowiskach posłów do Parlamentu od dnia 24.04.2007 r.

Zgodnie z art. 3 ust. 2 Regulaminu do czasu zweryfikowania mandatu lub wydania orzeczenia dotyczącego ewentualnego sporu, Cristian Silviu Buşoi i Horia-Victor Toma biorą udział w posiedzeniach Parlamentu i jego organów, zachowując pełnię związanych z tym praw, pod warunkiem, że przedstawili uprzednio pisemne oświadczenia, w którym stwierdzili, że nie sprawują żadnego stanowiska niepołączalnego ze sprawowaniem mandatu posła do Parlamentu Europejskiego.

19.   Skład komisji i delegacji

Na wniosek grup PPE-DE, PSE i UEN, Parlament zatwierdził następujące nominacje:

podkomisja ds. praw człowieka: Riccardo Ventre

komisja LIBE i komisja FEMM: Esther De Lange

Delegacja do Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE: Michael Cashman zamiast Glenis Willmott

Delegacja do spraw stosunków z państwami Europy Południowo-Wschodniej: Glenis Willmott

Delegacja do spraw stosunków z państwami Azji Południowej:

Edit Bauer zamiast Christiana Ehlera

Mirosław Mariusz Piotrowski

Delegacja do spraw stosunków z Indiami: Christian Ehler zamiast Edit Bauer

Delegacja do spraw stosunków z Chińską Republiką Ludową: Joop Post zamiast Rii Oomen-Ruijten

Delegacja do spraw stosunków z Półwyspem Koreańskim: Astrid Lulling

20.   Weryfikacja mandatów

Na wniosek komisji JURI, Parlament stwierdził ważność mandatu posła Joopa Posta od dnia 1.03.2007 r.

21.   Decyzje w sprawie niektórych dokumentów

Ściślejsza współpraca między komisjami

komisja ENVI

Wprowadzanie do obrotu środków ochrony roślin (COM(2006)0388 — C6-0245/2006 — 2006/0136 (COD))

(opinia: ITRE)

Ściślejsza współpraca między komisjami ENVI, AGRI, IMCO

(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących 07.12.2006)

komisja ITRE

Prospects for the internal gas and electricity market (2007/2089(INI)) (1)

(opinia: ENVI, IMCO, REGI)

Ściślejsza współpraca między komisjami ITRE, ECON

(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących 19.04.2007)

komisja LIBE

Towards an EU strategy on the rights of the child (2007/2093(INI)) (1)

(opinia: DEVE, CULT, AFET, EMPL, JURI)

Ściślejsza współpraca między komisjami LIBE, FEMM

(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących 19.04.2007)

Przydzielenie komisjom

komisja JURI

Zmiana Regulaminu w świetle Statutu posłów (2006/2195(REG))

odesłany

komisja przedm. właśc.: AFCO

 

opinia: JURI

Decyzja w sprawie opracowania sprawozdania z własnej inicjatywy

komisja FEMM

Sprawozdanie w sprawie równouprawnienia kobiet i mężczyzn w Unii Europejskiej — 2007 (2007/2065(INI))

(opinia: CULT, AGRI, EMPL, LIBE, REGI)

(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących 21.03.2007)

Pozwolenie na sporządzenie sprawozdania z własnej inicjatywy (art. 45 Regulaminu)

komisja AFCO

The road-map for the Union's constitutional process (2007/2087(INI)) (1)

(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących 19.04.2007)

komisja AFET

A more effective EU policy for South Caucasus: from promises to actions (2007/2076(INI)) (1)

(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących 19.04.2007)

Strengthening the European neighbourhood policy (2007/2088(INI)) (1)

(opinia: LIBE, INTA, REGI)

(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących 19.04.2007)

komisja CONT

Court of Auditor' Special Report No 9/2006 concerning translation expenditure incurred by the Commission, the Parliament and the Council (2007/2077(INI)) (1)

(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących 19.04.2007)

komisja CULT

The role of sport in education (2007/2086(INI)) (1)

(opinia: FEMM)

(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących 19.04.2007)

komisja ECON

Contribution of taxation and customs policies to the Lisbon Strategy (2007/2097(INI)) (1)

(opinia: ITRE, JURI, IMCO)

(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących 19.04.2007)

Report on Competition Policy 2005 (2007/2078(INI)) (1)

(opinia: ENVI, EMPL, ITRE, IMCO, TRAN)

(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących 19.04.2007)

komisja ENVI

International Health Regulations (2007/2079(INI)) (1)

(opinia: LIBE)

(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących 19.04.2007)

komisja ITRE

A Road Map for renewable energy in Europe (2007/2090(INI)) (1)

(opinia: DEVE, AFET, AGRI, ENVI, ECON, INTA, IMCO, TRAN, REGI)

(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących 19.04.2007)

Conventional energy sources and energy technology (2007/2091(INI)) (1)

(opinia: DEVE, AFET, ENVI, ECON, INTA, IMCO, TRAN, REGI)

(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących 19.04.2007)

Prospects for the internal gas and electricity market (2007/2089(INI)) (1)

(opinia: ENVI, IMCO, REGI, ECON)

(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących 19.04.2007)

komisja JURI

Better Regulation in the European Union (2007/2095(INI)) (1)

(opinia: PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, ECON, CONT, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI)

(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących 19.04.2007)

Strategy for the simplification of the regulatory environment (2007/2096(INI)) (1)

(opinia: PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, ECON, CONT, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI)

(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących 19.04.2007)

komisja LIBE

Towards an EU strategy on the rights of the child (2007/2093(INI)) (1)

(opinia: DEVE, CULT, AFET, EMPL, JURI, FEMM)

(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących 19.04.2007)

Application of Directive 2000/43/EC of 29 June 2000 implementing the principle of equal treatment between persons irrespective of racial or ethnic origin (2007/2094(INI)) (1)

(opinia: FEMM, EMPL)

(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących 19.04.2007)

komisja TRAN

Airport capacity and ground handling: towards a more efficient policy (2007/2092(INI)) (1)

(opinia: ENVI, EMPL, ITRE, ECON, LIBE, REGI)

(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących 19.04.2007)

Decyzja w sprawie opracowania sprawozdania z własnej inicjatywy (art. 114 Regulaminu)

komisja LIBE

O postępach negocjacji dotyczących decyzji ramowej w sprawie walki z rasizmem i ksenofobią (2007/2067(INI))

(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących 19.04.2007)

22.   Oświadczenia pisemne wpisane do rejestru (art. 116 Regulaminu)

Liczba podpisów zebranych pod pisemnymi oświadczeniami wpisanymi do rejestru (art. 116 ust. 3 Regulaminu):

Numer dokumentu

Autor

Podpisy

6/2007

Adriana Poli Bortone

25

7/2007

Oldřich Vlasák

13

8/2007

Jo Leinen, Frédérique Ries, Erik Meijer i Bernat Joan i Marí

264

9/2007

Jim Higgins, Dan Jørgensen, John Bowis i Linda McAvan

153

10/2007

Elmar Brok, Nicole Fontaine, Bronislaw Geremek, Jo Leinen i Iñigo Méndez de Vigo

277

11/2007

Michael Cashman, Sophia in 't Veld, Raül Romeva i Rueda, Alexander Stubb i John Bowis

238

12/2007

Graham Watson, Joseph Daul, Martin Schulz, Cristiana Muscardini i Daniel Cohn-Bendit

229

13/2007

Daniel Strož

12

14/2007

Jamila Madeira

50

15/2007

Adriana Poli Bortone

37

16/2007

Zita Gurmai, Anders Wijkman, Vittorio Prodi, Umberto Guidoni i ClaudeTurmes

304

17/2007

Véronique Mathieu, Anne Van Lancker, Sophie in't Veld, Luisa Morgantini i Hiltrud Breyer

153

18/2007

Urszula Krupa i Witold Tomczak

15

19/2007

Daniel Strož, Athanasios Pafilis i Tobias Pflüger

41

20/2007

Gianni Pittella, Lapo Pistelli, Luciana Sbarbati, Lilli Gruber i Claudio Fava

92

21/2007

Alyn Smith, Karin Resetarits, Luisa Morgantini, Marie-Arlette Carlotti i Anna Záborská

46

22/2007

Pierre Schapira, Kader Arif, Johan Van Hecke, Luisa Morgantini i Caroline Lucas

93

23/2007

Mojca Drčar Murko, Jelko Kacin, Sepp Kusstatscher, Karin Resetarits i Csaba Sándor Tabajdi

23

24/2007

Elizabeth Lynne, Angelika Beer, Véronique De Keyser i Mihael Brejc

148

25/2007

Andreas Mölzer

10

26/2007

Andreas Mölzer

2

27/2007

Aldo Patriciello

40

28/2007

Marco Cappato, Gérard Onesta, Riccardo Ventre, Józef Pinior i Marco Pannella

72

29/2007

Caroline Lucas, Mojca Drčar Murko, Karin Scheele, Satu Hassi i Jens Holm

75

30/2007

Adrian-Mihai Cioroianu i Alexandru Ioan Morţun

14

31/2007

Andreas Mölzer

8

32/2007

Elizabeth Lynne

60

33/2007

Jacky Henin i Marco Rizzo

11

34/2007

Viorica-Pompilia-Georgeta Moisuc

10

35/2007

Karin Riis-Jørgensen, Silvia Ciornei, Simon Coveney, Lissy Gröner i Raül Romeva i Rueda

101

36/2007

Romana Jordan Cizelj i Jan Christian Ehler

20

37/2007

Ivo Belet, Jean-Luc Bennahmias, Adeline Hazan, Guy Bono i PatrickGaubert

60

38/2007

Cristian Stănescu

4

39/2007

Věra Flasarová

10

40/2007

Jens Holm, Rebecca Harms, John Bowis, Martine Roure i Mojca Drčar Murko

42

41/2007

Geoffrey Van Orden, Struan Stevenson, Ivo Strejček, Syed Kamall i Nina Škottová

30

42/2007

Glyn Ford, Bernd Posselt, Viktória Mohácsi, Claude Moraes i Feleknas Uca

37

43/2007

Roberto Musacchio, Dimitrios Papadimoulis, Françoise Castex, Maria da Assunção Esteves i Jean Lambert

50

44/2007

Diana Wallis, Gérard Onesta, Marc Tarabella, Alejo Vidal-Quadras i Dimitrios Papadimoulis

124

45/2007

Nikolaos Vakalis, Jorgo Chatzimarkakis, David Hammerstein Mintz i Pia Elda Locatelli

49

23.   Przekazanie tekstów przyjętych w trakcie posiedzenia

Zgodnie z art. 172 ust. 2 regulaminu protokół niniejszego posiedzenia zostanie poddany pod głosowanie Parlamentu na początku następnego posiedzenia.

Za zgodą Parlamentu przyjęte akty zostaną przekazane instytucjom, do których są skierowane.

24.   Kalendarz następnych posiedzeń

Następne posiedzenia odbędą się w dniach 09.05.2007 i 10.05.2007.

25.   Przerwa w obradach

Nastąpiła przerwa w obradach Parlamentu Europejskiego.

Posiedzenie zostało zamknięte o godzinie 17.00.

Harald Rømer

Sekretarz Generalny

Hans-Gert Pöttering

Przewodniczący


(1)  Ten tytuł nie jest jeszcze dostępny we wszystkich językach.


LISTA OBECNOŚCI

Podpisali:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Alvaro, Anastase, Andersson, Andrejevs, Andria, Andrikienė, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Athanasiu, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Bachelot-Narquin, Baco, Badia i Cutchet, Bărbuleţiu, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beglitis, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, van den Berg, Berlinguer, Berman, Bielan, Birutis, Bliznashki, Blokland, Böge, Bösch, Bonde, Bono, Borghezio, Bourlanges, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, van den Burg, Buruiană-Aprodu, Bushill-Matthews, Busk, Buşoi, Busquin, Busuttil, Buzek, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carnero González, Casa, Casaca, Cashman, Casini, Caspary, Castex, Castiglione, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chervenyakov, Chichester, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Ciornei, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Cornillet, Correia, Coşea, Paolo Costa, Cottigny, Coveney, Cramer, Corina Creţu, Ryszard Czarnecki, Daul, Davies, De Blasio, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Díez González, Dillen, Dimitrakopoulos, Martin Dimitrov, Philip Dimitrov Dimitrov, Dîncu, Dombrovskis, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitrescu, Ebner, El Khadraoui, Esteves, Ettl, Fajmon, Falbr, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Flasarová, Flautre, Florenz, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Fourtou, Fraga Estévez, Frassoni, Freitas, Fruteau, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Ganţ, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gaubert, Gauzès, Gebhardt, Gentvilas, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, de Grandes Pascual, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hammerstein, Hamon, Handzlik, Hannan, Harbour, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Haug, Hazan, Heaton-Harris, Hedh, Hegyi, Hellvig, Helmer, Henin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Hökmark, Holm, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hughes, Hutchinson, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, Ilchev, in 't Veld, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jensen, Joan i Marí, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Kamiński, Karas, Karatzaferis, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Tunne Kelam, Kelemen, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Kohlíček, Konrad, Kónya-Hamar, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kudrycka, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Lang, De Lange, Langen, Langendries, La Russa, Lauk, Lax, Lechner, Lehideux, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Lévai, Lewandowski, Liberadzki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Liotard, Lipietz, Locatelli, López-Istúriz White, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Lynne, Maaten, McAvan, McGuinness, Madeira, Maldeikis, Manders, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Mantovani, Marinescu, Markov, Martens, David Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Maštálka, Mastenbroek, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mihăescu, Mihalache, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mölzer, Mohácsi, Moisuc, Moreno Sánchez, Morgantini, Morillon, Morţun, Moscovici, Mote, Mulder, Musacchio, Muscat, Mussolini, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Öger, Özdemir, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pahor, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parvanova, Paşcu, Patrie, Pęk, Petre, Pflüger, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Pirker, Piskorski, Pittella, Pleštinská, Podestà, Podgorean, Podkański, Pöttering, Poignant, Pomés Ruiz, Popeangă, Portas, Posdorf, Posselt, Post, Prets, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Rack, Radwan, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Reynaud, Ribeiro e Castro, Ries, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Samuelsen, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Sartori, Saryusz-Wolski, Savi, Sbarbati, Schaldemose, Schapira, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Olle Schmidt, Frithjof Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schuth, Schwab, Seeber, Seeberg, Segelström, Seppänen, Şerbu, Severin, Shouleva, Siekierski, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Stănescu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Strejček, Strož, Stubb, Sudre, Surján, Svensson, Szabó, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Thyssen, Ţicău, Ţîrle, Titley, Toma, Tomczak, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Turmes, Uca, Ulmer, Vaidere, Vakalis, Vălean, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Ventre, Veraldi, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Virrankoski, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Whittaker, Wieland, Wiersma, Wijkman, Willmott, Wise, Wohlin, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zani, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Železný, Zieleniec, Zīle, Zingaretti, Zwiefka


ZAŁĄCZNIK I

WYNIKI GŁOSOWANIA

Skróty i symbole

+

przyjęto

-

odrzucono

bezprzedmiotowe

W

wycofano

gi (..., ..., ...)

głosowanie imienne (za, przeciw, wstrzymujących się)

ge (..., ..., ...,)

głosowanie elektroniczne (za, przeciw, wstrzymujących się)

gp

głosowanie podzielone

go

głosowanie odrębne

popr.

poprawka

pk

poprawka kompromisowa

oc

odpowiednia część

s

poprawka skreślająca

=

poprawki identyczne

ust.

ustęp

art.

artykuł

pp

punkt preambuły

pr

projekt rezolucji

wpr

wspólny projekt rezolucji

taj

głosowanie tajne

1.   Uproszczenie i racjonalizacja sprawozdań z praktycznego wdrażania dyrektyw w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa w pracy ***I

Spraw.: Ilda FIGUEIREDO (A6-0059/2007)

Temat

gi itd.

Głosowanie

gi/ge — uwagi

jedno głosowanie

 

+

 

2.   Wyrównanie dodatkowych kosztów poniesionych przy wprowadzaniu do obrotu niektórych produktów rybołówstwa z Azorów, Madery, Wysp Kanaryjskich i francuskich departamentów Gujany i Reunion od roku 2007 do roku 2013 *

Spraw.: Duarte FREITAS (A6-0083/2007)

Temat

gi itd.

Głosowanie

gi/ge — uwagi

jedno głosowanie

 

+

 

3.   Zmiana decyzji 2004/585/WE ustanawiającej Regionalne Komitety Doradcze w ramach Wspólnej Polityki Rybołówstwa *

Spraw.: Elspeth ATWOOLL (A6-0078/2007)

Temat

gi itd.

Głosowanie

gi/ge — uwagi

jedno głosowanie

 

+

 

4.   Sytuacja kobiet niepełnosprawnych w Unii Europejskiej

Spraw.: Esther HERRgiZ GARCÍA (A6-0075/2007)

Temat

gi itd.

Głosowanie

gi/ge — uwagi

jedno głosowanie

 

+

 

5.   Podstawowe informacje w sprawie parytetów siły nabywczej ***I

Spraw.: Sharon BOWLES (A6-0077/2007)

Temat

Popr. Nr

Autor

gi itd.

Głosowanie

gi/ge — uwagi

Głosowanie łączne 1 (całość tekstu)

1-9

11-23

28-32

komisja

 

+

 

Głosowanie łączne 2 (całość tekstu)

33-37

39

ALDE

 

+

 

art. 2 ust. 1

40

ALDE

 

+

 

10

komisja

 

 

art. 12

38

ALDE

 

+

 

24-27

komisja

 

 

głosowanie: projekt z poprawkami

 

+

 

głosowanie: rezolucja legislacyjna

 

+

 

6.   Zespoły szybkiej interwencji na granicy ***I

Spraw.: Gérard DEPREZ (A6-0135/2007)

Temat

Popr. Nr

Autor

gi itd.

Głosowanie

gi/ge — uwagi

Propozycja odrzucenia wniosku Komisji

2

GUE/NGL

 

-

 

Całość tekstu

1

komisja

 

+

 

po art. 8

3

GUE/NGL

 

-

 

głosowanie: projekt z poprawkami

 

+

 

głosowanie: rezolucja legislacyjna

gi

+

526, 63, 28

Wnioski o głosowanie imienne

ALDE: głosowanie końcowe

7.   Ochrona i zrównoważona eksploatacja zasobów rybołówstwa *

Spraw.: Ioannis GKLAVAKIS (A6-0085/2007)

Temat

Popr. Nr

Autor

gi itd.

Głosowanie

gi/ge — uwagi

Poprawki komisji przedmiotowo właściwej — głosowanie łączne

1-2

komisja

 

+

 

art. 11 ust. 5

3

PSE

 

+

 

głosowanie: projekt z poprawkami

 

+

 

głosowanie: rezolucja legislacyjna

gi

+

572, 35, 10

Wnioski o głosowanie imienne

PPE-DE: głosowanie końcowe

8.   Galileo

Projekt rezolucji: (B6-0155/2007)

Temat

Popr. Nr

Autor

gi itd.

Głosowanie

gi/ge — uwagi

Projekt rezolucji B6-0155/2007

(komisja ITRE)

głosowanie: nad rezolucją (jako całością)

 

+

 

9.   Sytuacji praw człowieka na świecie w roku 2006, polityka UE w tej dziedzinie

Spraw.: Simon COVENEY (A6-0128/2007)

Temat

Popr. Nr

Autor

gi itd.

Głosowanie

gi/ge — uwagi

po ust. 3

1

ALDE

gi

+

315, 251,5 0

§ 4

§

tekst oryginału

go

+

 

§ 15

2

ALDE

 

+

 

§ 16

§

tekst oryginału

gp

 

 

1

+

 

2

+

 

§ 19

3

ALDE

gi

+

575, 32, 10

§ 21

§

tekst oryginału

gp

 

 

1

+

 

2

+

 

§ 28

19

PPE-DE

 

+

poprawka ustna

§

tekst oryginału

 

 

§ 29

21

PPE-DE

 

+

 

§ 36

§

tekst oryginału

go

+

 

§ 47

§

tekst oryginału

go

+

 

§ 56

18S

PPE-DE

 

-

 

po ust. 65

11

PSE

 

+

 

po ust. 66

4

ALDE

 

+

 

§ 68

20

PPE-DE

 

+

 

§ 81

5

ALDE

 

-

 

po ust. 84

6

ALDE

gi

-

89, 520, 9

§ 85

17

PPE-DE

 

+

 

§ 93

16

PPE-DE, PSE

 

+

 

§ 94

§

tekst oryginału

 

+

poprawka ustna

§ 106

15

PPE-DE

 

+

 

po ust. 109

7=

14=

ALDE,

Verts/ALE, PSE

gi

+

327, 281, 5

§ 122

§

tekst oryginału

gp

 

 

1

+

 

2

+

 

3

+

 

4

+

 

§ 126

8

ALDE

gp

 

 

1

+

 

2/ge

+

332, 273, 8

§ 132

§

tekst oryginału

go

+

 

po ust. 133

9

ALDE

gi

+

333, 233, 40

§ 144

10

ALDE

gi

+

524, 45, 53

12

PSE

 

w

 

po ust. 145

13

PSE

 

+

poprawka ustna

§ 149

§

tekst oryginału

go

+

 

§ 150

§

tekst oryginału

go

+

 

głosowanie: nad rezolucją (jako całością)

 

+

 

Wnioski o głosowanie imienne

ALDE: popr. 1, 3, 6, 7, 9, 10

Wnioski o głosowanie odrębne

PSE: ust. 150

PPE-DE: ust. 4, 28, 36, 47, 132, 149 i 150

Wnioski o głosowanie podzielone

PSE, GUE/NGL

ust. 122

pierwsza część:„powołuje się na wspomnianą wyżej ... większy nacisk na prawa człowieka”, z wyjątkiem słów „większy”

druga część:„większy”

trzecia część:„wyraża jednak zaniepokojenie... rezolucji z dnia 14 lutego 2006 r.”

czwarta część:„wyraża jednak zaniepokojenie ...z krajami trzecimi”

PPE-DE

ust. 16

pierwsza część: całość tekstu z wyjątkiem słów „konieczność ratyfikacji” ... oraz „członków ich rodzin”

druga część: te słowa

ust. 21

pierwsza część: całość tekstu z wyjątkiem słów „między stronami konfliktu”

druga część: te słowa

popr. 8

pierwsza część:„wyraża głębokie zaniepokojenie ... próbujących dostać się do państw członkowskich UE”

druga część:„wzywa do ... jednym z państw członkowskich”

Różne

Sarah Ludford zaproponowała następującą poprawkę ustną do poprawki 19:

28. wyraża zaniepokojenie skutkami dla zwykłej ludności palestyńskiej decyzji UE o zawieszeniu niesienia pomocy za pośrednictwem Autonomii Palestyńskiej z powodu niespełnienia przez Autonomię uzasadnionych warunków po powszechnych wyborach w Palestynie, domaga się rozszerzenia międzynarodowego mechanizmu tymczasowego oraz nalega, aby Rada i Komisja dokładnie śledziły zmieniającą się sytuację oraz wspierały warunki umożliwiające wznowienie niesienia pomocy za pośrednictwem Autonomii Palestyńskiej;

Simon Coveney, sprawozdawca, zaproponował następującą poprawkę ustną do ust. 94:

94. dostrzega znaczące konsekwencje, jakie dla praw człowieka ma wojna trwająca w Iraku oraz złożony charakter obecnej niepewnej sytuacji politycznej; odnotowuje sprawozdania i rezolucje przyjęte przez Parlament w sprawie Iraku oraz zawarte w nich zalecenia; wzywa Radę i Komisję do stałego oceniania, w jaki sposób UE mogłaby odegrać bardziej konstruktywną rolę w doprowadzeniu do stabilizacji w Iraku; z ogromnym zdumieniem odnotowuje, że mimo katastrofalnej sytuacji i cierpień ludności irackiej i irackich uchodźców Biuro Pomocy Humanitarnej ECHO czasowo wstrzymało pomoc humanitarną dla Iraku; z zadowoleniem przyjmuje jednakże wznowienie tej pomocy począwszy d lutego 2007 r.;

Sarah Ludford zaproponowała następującą poprawkę ustną do poprawki 13:

145a. przypomina swoją rezolucję z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie zintegrowanego podejścia do równouprawnienia kobiet i mężczyzn w ramach prac komisji; wzywa wszystkie swoje komisje do podjęcia wszelkich wysiłków w celu przestrzegania równowagi płci w swych działaniach (łącznie ze składem delegacji i zaproszonych prelegentów) oraz do wdrożenia planów działania związanych z równouprawnieniem kobiet i mężczyzn przedłożonych przez posłów odpowiedzialnych w ramach każdej komisji za włączanie problematyki płci do głównego nurtu życia społecznego i politycznego;

10.   Moratorium na karę śmierci

Projekt rezolucji: (B6-0164/2007)

Temat

Popr. nr

Autor

gi itd.

Głosowanie

gi/ge — uwagi

Projekt rezolucji B6-0164/2007

(PPE-DE, PSE, ALDE, UEN, Verts/ALE, GUE/NGL)

głosowanie: nad rezolucją (jako całością)

 

+

4. odniesienie — poprawka ustna

Różne

Marco Cappato zaproponował poprawkę ustną do odniesienia nr 4:

uwzględniając oświadczenie o zniesieniu kary śmierci, wydane dnia 19 grudnia 2006 r. na forum Zgromadzenia Ogólnego ONZ przez prezydencję UE i podpisane pierwotnie przez 85 państw ze wszystkich regionów geograficznych,

11.   Homofobia w Europie

Projekty rezolucji: (B6-0167/2007, B6-0168/2007, B6-0170/2007, B6-0171/20070)

Temat

Popr. nr

Autor

gi itd.

Głosowanie

gi/ge — uwagi

Wspólny projekt rezolucji RC-B6-0167/2007

(PSE, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL)

§ 6

§

tekst oryginału

go/ge

+

324, 245, 22

§ 8

§

tekst oryginału

go

+

 

Punkt preambuły C

§

tekst oryginału

go/ge

+

301, 256, 34

punkt preambuły H

§

tekst oryginału

go

+

 

Punkt preambuły K

§

tekst oryginału

go

+

 

Punkt preambuły M

§

tekst oryginału

go

-

 

Punkt preambuły Q

§

tekst oryginału

go/ge

+

296, 261, 41

głosowanie: nad rezolucją (jako całością)

gi

+

325, 124, 150

Projekty rezolucji złożone przez grupy polityczne

B6-0167/2007

 

ALDE

 

 

B6-0168/2007

 

PSE

 

 

B6-0170/2007

 

UEN

 

 

B6-0171/2007

 

Verts/ALE, GUE/NGL

 

 

Wnioski o głosowanie imienne

UEN: głosowanie końcowe

Verts/ALE: głosowanie końcowe

PSE: głosowanie końcowe

Wnioski o głosowanie odrębne:

ALDE: punkty preambuły C, H, K, M i Q, ust. 6 i 8

PSE: punkt preambuł M

12.   Finanse publiczne w krajach unii gospodarczej i walutowej w 2006 r.

Spraw.: Kurt Joachim LAUK (A6-0076/2007)

Temat

Popr. nr

Autor

gi itd.

Głosowanie

gi/ge — uwagi

§ 1

11

Verts/ALE

 

-

 

3

PSE

 

+

 

§ 2

12

Verts/ALE

gi

-

204, 344, 42

§ 3

§

tekst oryginału

go

+

 

§ 4

§

tekst oryginału

go

+

 

§ 5

4

PSE

 

-

 

§

tekst oryginału

gp

 

 

1

+

 

2/ge

+

305, 257, 13

§ 6

5

PSE

 

+

 

§ 7

§

tekst oryginału

gp

 

 

1

+

 

2

+

 

§ 9

6

PSE

 

+

 

§

tekst oryginału

 

 

§ 14

13

Verts/ALE

 

-

 

7

PSE

 

-

 

§ 18

§

tekst oryginału

gp

 

 

1

+

 

2

+

 

§ 19

§

tekst oryginału

go

+

 

§ 20

8=

14=

PSE,

Verts/ALE

gi

-

278, 283, 7

1

PPE-DE

gi

-

212, 335, 35

15

ALDE

 

+

 

§

tekst oryginału

 

 

po ust. 20

9

PSE

 

+

 

§ 23

§

tekst oryginału

go

+

 

§ 26

2S

PPE-DE

ge

-

272, 285, 21

głosowanie: nad rezolucją (jako całością)

gi

+

277, 142, 130

Poprawka 10 została anulowana.

Wnioski o głosowanie imienne

PPE-DE: głosowanie końcowe

PSE: popr. 1 et 8/14

Verts/ALE: popr. 1, 8/14 et 12

Wnioski o głosowanie odrębne

GUE/NGL: ust. 3, 4, 19 i 23

Verts/ALE: § 20

Wnioski o głosowanie podzielone

GUE/NGL

ust. 5

pierwsza część:„podkreśla, że ... jego sukcesie lub porażce”

druga część:„ostrzega, że żadna ... podmioty gospodarcze”

ust. 7

pierwsza część:„jest zaniepokojony ... w niektórych państwach członkowskich”

druga część:„wyraża sprzeciw ... oceny państw członkowskich”

ust. 18

pierwsza część:„wzywa do reorientacji ... kapitału fizycznego i ludzkiego”

druga część:„oraz tworzenia ... sieci transportowe etc.”

13.   Ostatnie stłumienie manifestacji w Rosji

Projekty rezolucji: B6-0172/2007, B6-0175/2007, B6-0178/2007, B6-0179/2007, B6-0182/2007, B6-0186/2007

Temat

Popr. nr

Autor

gi itd.

Głosowanie

gi/ge — uwagi

Wspólny projekt rezolucji RC-B6-0172/2007

(PPE-DE, PSE, ALDE, UEN, Verts/ALE, GUE/NGL)

głosowanie: nad rezolucją (jako całością)

gi

+

65, 0, 2

Projekty rezolucji złożone przez grupy polityczne

B6-0172/2007

 

PSE

 

 

B6-0175/2007

 

ALDE

 

 

B6-0178/2007

 

UEN

 

 

B6-0179/2007

 

Verts/ALE

 

 

B6-0182/2007

 

PPE-DE

 

 

B6-0186/2007

 

GUE/NGL

 

 

Wnioski o głosowanie imienne

PPE-DE: głosowanie końcowe

14.   Porwanie dziennikarza Alana Johnstona w Gazie

Projekty rezolucji: (B6-0159/2007, B6-0161/2007, B6-0174/2007, B6-0177/2007, B6-0180/2007, B6-0184/2007)

Temat

Popr. nr

Autor

gi itd.

Głosowanie

gi/ge — uwagi

Wspólny projekt rezolucji RC-B6-0159/2007

(PPE-DE, PSE, ALDE, UEN, Verts/ALE, GUE/NGL)

głosowanie: nad rezolucją (jako całością)

 

+

 

Projekty rezolucji złożone przez grupy polityczne

B6-0159/2007

 

UEN

 

 

B6-0161/2007

 

PSE

 

 

B6-0174/2007

 

ALDE

 

 

B6-0177/2007

 

GUE/NGL

 

 

B6-0180/2007

 

Verts/ALE

 

 

B6-0184/2007

 

PPE-DE

 

 

15.   Sytuacja w zakresie praw człowieka na Filipinach

Projekty rezolucji: (B6-0160/2007, B6-0173/2007, B6-0176/2007, B6-0181/2007, B6-0183/2007, B6-0185/2007)

Temat

Popr. nr

Autor

gi itd.

Głosowanie

gi/ge — uwagi

Wspólny projekt rezolucji RC-B6-0160/2007

(PPE-DE, PSE, ALDE, UEN, Verts/ALE, GUE/NGL)

§ 1

§

tekst oryginału

gp

 

 

1

+

 

2/gi

-

29, 41, 0

głosowanie: nad rezolucją (jako całością)

gi

+

68, 0, 0

Projekty rezolucji złożone przez grupy polityczne

B6-0160/2007

 

PSE

 

 

B6-0173/2007

 

ALDE

 

 

B6-0176/2007

 

GUE/NGL

 

 

B6-0181/2007

 

Verts/ALE

 

 

B6-0183/2007

 

PPE-DE

 

 

B6-0185/2007

 

UEN

 

 

Wnioski o głosowanie podzielone

PPE-DE

§ 1

pierwsza część: Całość tekstu z wyjątkiem słów „udziałem wojska w popełnianiu tych zbrodni”

druga część: te słowa

Wnioski o głosowanie imienne

PPE-DE: głosowanie końcowe

16.   Zimbabwe

Projekty rezolucji: (B6-0162/2007, B6-0163/2007, B6-0165/2007, B6-0166/2007, B6-0169/2007, B6-0188/2007)

Temat

Popr. nr

Autor

gi itd.

Głosowanie

gi/ge — uwagi

Wspólny projekt rezolucji RC-B6-0162/2007

(PPE-DE, PSE, ALDE, UEN, Verts/ALE)

Punkt preambuły L

1

Verts/ALE

 

-

 

głosowanie: nad rezolucją (jako całością)

gi

+

68, 1, 1

Projekty rezolucji złożone przez grupy polityczne

B6-0162/2007

 

PPE-DE

 

 

B6-0163/2007

 

GUE/NGL

 

 

B6-0165/2007

 

UEN

 

 

B6-0166/2007

 

PSE

 

 

B6-0169/2007

 

Verts/ALE

 

 

B6-0188/2007

 

ALDE

 

 

Wnioski o głosowanie imienne

PPE-DE: głosowanie końcowe


ZAŁĄCZNIK II

WYNIKI GŁOSOWAŃ IMIENNYCH

1.   Sprawozdanie: Deprez A6-0135/2007

Rezolucja

Za: 526

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Bărbuleţiu, Beaupuy, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cappato, Cavada, Chatzimarkakis, Ciornei, Cocilovo, Cornillet, Costa, Davies, Deprez, De Sarnez, Drčar Murko, Duff, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Hellvig, Hennis- Plasschaert, Ilchev, in 't Veld, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Kułakowski, Lambsdorff, Lax, Lehideux, Ludford, Lynne, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Morţun, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Parvanova, Piskorski, Prodi, Resetarits, Ries, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schmidt Olle, Schuth, Şerbu, Shouleva, Staniszewska, Sterckx, Szent-Iványi, Vălean, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Wallis, Watson

IND/DEM: Belder, Blokland, Karatzaferis, Sinnott

ITS: Buruiană-Aprodu, Claeys, Coşea, Dillen, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Martinez, Mihăescu, Mölzer, Moisuc, Mussolini, Popeangă, Romagnoli, Schenardi, Stănescu

NI: Battilocchio, Belohorská, Martin Hans-Peter

PPE-DE: Albertini, Anastase, Andrikienė, Audy, Ayuso, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Busuttil, Buzek, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chmielewski, Coelho, Daul, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrov Martin, Dimitrov Philip Dimitrov, Dombrovskis, Doorn, Duka-Zólyomi, Ebner, Esteves, Fajmon, Ferber, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Ganţ, García-Margallo y Marfil, Gaubert, Gauzès, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kauppi, Kelam, Kelemen, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Kónya-Hamar, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, De Lange, Langen, Lauk, Lechner, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, McGuinness, Mann Thomas, Mantovani, Marinescu, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Mikolášik, Millán Mon, Nassauer, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Petre, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Podestà, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Queiró, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Strejček, Stubb, Sudre, Surján, Szabó, Szájer, Tajani, Thyssen, Ţîrle, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wohlin, Wortmann-Kool, Záborská, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Athanasiu, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Beglitis, Beňová, van den Berg, Berlinguer, Berman, Bliznashki, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, van den Burg, Busquin, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Chervenyakov, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, Creţu Corina, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dîncu, Douay, Dührkop Dührkop, Dumitrescu, El Khadraoui, Ettl, Falbr, Fava, Fazakas, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Gottardi, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Hasse Ferreira, Haug, Hazan, Hedh, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Mastenbroek, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mihalache, Mikko, Moreno Sánchez, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Paşcu, Patrie, Piecyk, Pinior, Pittella, Podgorean, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Schaldemose, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Severin, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Ţicău, Titley, Trautmann, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vigenin, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Aylward, Borghezio, Crowley, Krasts, Kristovskis, Kuc, Maldeikis, Ó Neachtain, Pirilli, Speroni, Tatarella, Vaidere, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Staes, Turmes, Ždanoka

Przeciw: 63

GUE/NGL: Agnoletto, Aita, Brie, Catania, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Henin, Holm, Kaufmann, Liotard, Markov, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Seppänen, Søndergaard, Svensson, Uca, Wagenknecht, Wurtz

IND/DEM: Batten, Bonde, Clark, Goudin, Louis, Lundgren, Nattrass, Tomczak, de Villiers, Whittaker, Wise, Wojciechowski Bernard Piotr, Železný

ITS: Mote

NI: Allister, Chruszcz, Helmer

UEN: Czarnecki Ryszard, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Kamiński, Kuźmiuk, Masiel, Pęk, Piotrowski, Podkański, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Szymański, Wojciechowski Janusz, Zapałowski

Verts/ALE: Schlyter

Wstrzymujący się: 28

IND/DEM: Krupa

NI: Baco

PPE-DE: Ashworth, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Callanan, Chichester, Deva, Dover, Doyle, Hannan, Heaton-Harris, Jackson, Kamall, Kirkhope, Mitchell, Nicholson, Purvis, Stevenson, Tannock, Van Orden

Verts/ALE: van Buitenen, Flautre, Lucas, Schmidt Frithjof, Schroedter, Voggenhuber

2.   Sprawozdanie: Gklavakis A6-0085/2007

Rezolucja

Za: 572

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Bărbuleţiu, Beaupuy, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cappato, Cavada, Chatzimarkakis, Ciornei, Cocilovo, Cornillet, Costa, Davies, Deprez, De Sarnez, Drčar Murko, Duff, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Hellvig, Hennis- Plasschaert, Ilchev, in 't Veld, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Kułakowski, Lambsdorff, Lax, Lehideux, Ludford, Lynne, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Morţun, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Parvanova, Piskorski, Prodi, Resetarits, Ries, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schuth, Şerbu, Shouleva, Staniszewska, Sterckx, Szent-Iványi, Vălean, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Agnoletto, Aita, Brie, Catania, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Henin, Kaufmann, Maštálka, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Uca, Wagenknecht, Wurtz

IND/DEM: Belder, Blokland, Karatzaferis, Sinnott

ITS: Buruiană-Aprodu, Claeys, Coşea, Dillen, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Mihăescu, Mölzer, Moisuc, Mote, Mussolini, Popeangă, Romagnoli, Schenardi, Stănescu

NI: Allister, Baco, Battilocchio, Belohorská, Helmer, Martin Hans-Peter

PPE-DE: Albertini, Anastase, Andrikienė, Ashworth, Audy, Ayuso, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Bushill- Matthews, Busuttil, Buzek, Callanan, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrov Martin, Dimitrov Philip Dimitrov, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duka-Zólyomi, Ebner, Esteves, Fatuzzo, Ferber, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Ganţ, García-Margallo y Marfil, Gaubert, Gauzès, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Harbour, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kauppi, Kelam, Kelemen, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Kónya-Hamar, Korhola, Kratsa- Tsagaropoulou, Kušķis, De Lange, Langen, Lauk, Lechner, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, McGuinness, Mann Thomas, Mantovani, Marinescu, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Nassauer, Nicholson, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Petre, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Podestà, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Post, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stevenson, Stubb, Sudre, Surján, Szabó, Szájer, Tajani, Tannock, Ţîrle, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wortmann- Kool, Záborská, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zwiefka

PSE: Arif, Arnaoutakis, Athanasiu, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Beglitis, Beňová, Berlinguer, Berman, Bliznashki, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, van den Burg, Busquin, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Cashman, Castex, Cercas, Chervenyakov, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, Creţu Corina, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dîncu, Douay, Dührkop Dührkop, Dumitrescu, El Khadraoui, Ettl, Falbr, Fazakas, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Gottardi, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Hasse Ferreira, Haug, Hazan, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Jöns, Kindermann, Kirilov, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Mastenbroek, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mihalache, Mikko, Moreno Sánchez, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Paşcu, Patrie, Piecyk, Pinior, Pittella, Podgorean, Poignant, Prets, Rapkay, Reynaud, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Schapira, Scheele, Schulz, Severin, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Ţicău, Titley, Trautmann, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vigenin, Walter, Weber Henri, Weiler, Wiersma, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Aylward, Borghezio, Crowley, Czarnecki Ryszard, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Kamiński, Krasts, Kristovskis, Kuc, Kuźmiuk, Libicki, Maldeikis, Masiel, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Pirilli, Podkański, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Speroni, Szymański, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zapałowski, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Staes, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Przeciw: 35

GUE/NGL: Holm, Liotard, Markov, Meijer, Seppänen, Søndergaard, Svensson

IND/DEM: Batten, Bonde, Clark, Goudin, Lundgren, Nattrass, Whittaker, Wise, Železný

PPE-DE: Fajmon, Hannan, Ouzký, Škottová, Strejček, Van Orden, Vlasák, Wohlin

PSE: Andersson, van den Berg, Christensen, Hedh, Hegyi, Jørgensen, Kinnock, Rasmussen, Schaldemose, Segelström, Westlund

Wstrzymujący się: 10

ALDE: Schmidt Olle

GUE/NGL: Pafilis

IND/DEM: Krupa, Louis, Tomczak, de Villiers, Wojciechowski Bernard Piotr

NI: Chruszcz

PPE-DE: Kamall

Verts/ALE: van Buitenen

3.   Sprawozdanie: Coveney A6-0128/2007

Popr. 1

Za: 315

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Bărbuleţiu, Beaupuy, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cappato, Cavada, Chatzimarkakis, Ciornei, Cocilovo, Cornillet, Costa, Davies, Deprez, De Sarnez, Drčar Murko, Duff, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Hellvig, Hennis- Plasschaert, Ilchev, in 't Veld, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Kułakowski, Lambsdorff, Lax, Lehideux, Ludford, Lynne, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Morţun, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Parvanova, Piskorski, Prodi, Resetarits, Ries, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schmidt Olle, Schuth, Şerbu, Shouleva, Staniszewska, Sterckx, Szent-Iványi, Vălean, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Agnoletto, Aita, Brie, Catania, Flasarová, Henin, Kaufmann, Liotard, Markov, Maštálka, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Portas, Ransdorf, Remek, Uca, Wurtz

IND/DEM: Karatzaferis

ITS: Buruiană-Aprodu, Coşea, Mihăescu, Mussolini

NI: Belohorská

PPE-DE: Belet, Brepoels, Buzek, Cederschiöld, Dehaene, Esteves, Fjellner, Gklavakis, Hökmark, Hybášková, Ibrisagic, Kratsa-Tsagaropoulou, Mavrommatis, Olajos, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Seeberg, Thyssen, Trakatellis, Vakalis, Varvitsiotis, Wijkman

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Athanasiu, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Beglitis, Beňová, van den Berg, Berlinguer, Berman, Bliznashki, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, van den Burg, Busquin, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Chervenyakov, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, Creţu Corina, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dîncu, Douay, Dührkop Dührkop, Dumitrescu, El Khadraoui, Ettl, Falbr, Fava, Fazakas, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Gottardi, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Hasse Ferreira, Haug, Hazan, Hedh, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Mastenbroek, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mihalache, Mikko, Moreno Sánchez, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Paşcu, Patrie, Piecyk, Pinior, Pittella, Podgorean, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Schaldemose, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Severin, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Ţicău, Titley, Trautmann, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vigenin, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Aylward, Crowley, Kuc, Ó Neachtain

Verts/ALE: Bennahmias, Breyer, Cohn-Bendit, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Harms, Lichtenberger, Özdemir, Onesta, Schroedter, Staes

Przeciw: 251

GUE/NGL: Meyer Pleite

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Bonde, Clark, Goudin, Lundgren, Nattrass, Sinnott, Tomczak, Wise, Wojciechowski Bernard Piotr, Železný

ITS: Le Rachinel

NI: Allister, Chruszcz, Helmer

PPE-DE: Albertini, Anastase, Andrikienė, Ashworth, Audy, Ayuso, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Berend, Böge, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Březina, Bushill-Matthews, Busuttil, Callanan, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, De Blasio, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrov Martin, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duka-Zólyomi, Ebner, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Ganţ, García-Margallo y Marfil, Gaubert, Gauzès, Gewalt, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Hennicot- Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Hoppenstedt, Hudacký, Iacob-Ridzi, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kauppi, Kelam, Kelemen, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Kónya-Hamar, Korhola, Kudrycka, Kušķis, De Lange, Langen, Lauk, Lechner, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, McGuinness, Mann Thomas, Mantovani, Marinescu, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Nassauer, Nicholson, van Nistelrooij, Novak, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Petre, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Podestà, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Salafranca Sánchez- Neyra, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Spautz, Šťastný, Stauner, Stevenson, Strejček, Stubb, Sudre, Surján, Szabó, Szájer, Tajani, Tannock, Ţîrle, Ulmer, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wohlin, Wortmann-Kool, Záborská, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zwiefka

UEN: Bielan, Borghezio, Czarnecki Ryszard, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Kamiński, Krasts, Kristovskis, Kuźmiuk, Libicki, Maldeikis, Masiel, Pęk, Piotrowski, Pirilli, Podkański, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Speroni, Szymański, Tatarella, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zapałowski, Zīle

Wstrzymujący się: 50

GUE/NGL: Holm, Meijer, Pafilis, Seppänen, Søndergaard, Svensson

IND/DEM: Krupa, Louis, de Villiers

ITS: Claeys, Dillen, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Martinez, Mölzer, Moisuc, Mote, Popeangă, Romagnoli, Schenardi, Stănescu

NI: Baco, Battilocchio, Martin Hans-Peter

PPE-DE: Saïfi, Sonik

Verts/ALE: Aubert, van Buitenen, Buitenweg, Cramer, Flautre, Hammerstein, Hassi, Horáček, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lipietz, Lucas, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

4.   Sprawozdanie: Coveney A6-0128/2007

Popr. 3

Za: 575

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Bărbuleţiu, Beaupuy, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cappato, Cavada, Chatzimarkakis, Ciornei, Cocilovo, Cornillet, Costa, Davies, Deprez, De Sarnez, Drčar Murko, Duff, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Hellvig, Hennis- Plasschaert, Ilchev, in 't Veld, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Kułakowski, Lambsdorff, Lax, Lehideux, Ludford, Lynne, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Morţun, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Parvanova, Piskorski, Prodi, Resetarits, Ries, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schmidt Olle, Schuth, Şerbu, Shouleva, Staniszewska, Sterckx, Szent-Iványi, Vălean, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Agnoletto, Aita, Brie, Catania, Flasarová, Henin, Holm, Kaufmann, Liotard, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Portas, Ransdorf, Remek, Seppänen, Søndergaard, Svensson, Uca, Wurtz

IND/DEM: Bonde, Goudin, Karatzaferis, Lundgren, Železný

ITS: Mihăescu

NI: Allister, Belohorská, Helmer, Martin Hans-Peter

PPE-DE: Albertini, Anastase, Andrikienė, Ashworth, Audy, Ayuso, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Bushill- Matthews, Busuttil, Buzek, Callanan, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrov Martin, Dimitrov Philip Dimitrov, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duka-Zólyomi, Ebner, Esteves, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Gahler, Gál, Gaľa, Ganţ, García-Margallo y Marfil, Gaubert, Gauzès, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kauppi, Kelam, Kelemen, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Kónya-Hamar, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, De Lange, Langen, Lauk, Lechner, Liese, López-Istúriz White, Lulling, McGuinness, Mann Thomas, Mantovani, Marinescu, Marques, Martens, Mathieu, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Nassauer, Nicholson, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Petre, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Podestà, Posdorf, Posselt, Post, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stevenson, Strejček, Stubb, Sudre, Szabó, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Ţîrle, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Athanasiu, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Beglitis, Beňová, van den Berg, Berlinguer, Berman, Bliznashki, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, van den Burg, Busquin, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Chervenyakov, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, Creţu Corina, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dîncu, Douay, Dührkop Dührkop, Dumitrescu, El Khadraoui, Ettl, Falbr, Fava, Fazakas, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Gottardi, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Hasse Ferreira, Haug, Hazan, Hedh, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Mastenbroek, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mihalache, Mikko, Moreno Sánchez, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Paşcu, Patrie, Piecyk, Pinior, Pittella, Podgorean, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Schaldemose, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Severin, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Ţicău, Titley, Trautmann, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vigenin, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Aylward, Bielan, Borghezio, Crowley, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Kamiński, Krasts, Kristovskis, Kuc, Kuźmiuk, Libicki, Maldeikis, Masiel, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Pirilli, Podkański, Roszkowski, Rutowicz, Speroni, Szymański, Tatarella, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zapałowski, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Staes, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Przeciw: 32

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Clark, Krupa, Louis, Nattrass, Tomczak, de Villiers, Whittaker, Wise, Wojciechowski Bernard Piotr

ITS: Buruiană-Aprodu, Claeys, Coşea, Dillen, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Mölzer, Moisuc, Mussolini, Popeangă, Romagnoli, Schenardi, Stănescu

NI: Chruszcz

PPE-DE: Pomés Ruiz

UEN: Czarnecki Ryszard, Rogalski

Wstrzymujący się: 10

GUE/NGL: Meyer Pleite, Pafilis

IND/DEM: Sinnott

ITS: Martinez, Mote

NI: Baco, Battilocchio

PPE-DE: Lewandowski, Wohlin

Verts/ALE: van Buitenen

5.   Sprawozdanie: Coveney A6-0128/2007

Popr. 6

Za: 89

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Bărbuleţiu, Beaupuy, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cappato, Cavada, Chatzimarkakis, Ciornei, Cocilovo, Cornillet, Costa, Davies, Deprez, De Sarnez, Drčar Murko, Duff, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Hellvig, Hennis- Plasschaert, Ilchev, in 't Veld, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Kułakowski, Lambsdorff, Lax, Lehideux, Ludford, Lynne, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Morţun, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Parvanova, Piskorski, Prodi, Resetarits, Ries, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schmidt Olle, Schuth, Şerbu, Shouleva, Staniszewska, Sterckx, Szent-Iványi, Vălean, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Wallis, Watson

IND/DEM: Karatzaferis

ITS: Coşea, Mussolini

NI: Belohorská

PPE-DE: Posselt, Saïfi, Wijkman

PSE: Paparizov, Tarand

UEN: Aylward, Crowley, Ó Neachtain

Przeciw: 520

GUE/NGL: Agnoletto, Aita, Brie, Catania, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Henin, Holm, Kaufmann, Liotard, Markov, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Seppänen, Søndergaard, Svensson, Uca, Wagenknecht, Wurtz

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Clark, Goudin, Louis, Lundgren, Nattrass, de Villiers, Whittaker, Wise, Wojciechowski Bernard Piotr, Železný

ITS: Buruiană-Aprodu, Claeys, Dillen, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Mihăescu, Mölzer, Moisuc, Mote, Popeangă, Romagnoli, Schenardi, Stănescu

NI: Allister, Battilocchio, Chruszcz, Helmer, Martin Hans-Peter

PPE-DE: Albertini, Anastase, Andrikienė, Ashworth, Audy, Ayuso, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Bushill- Matthews, Busuttil, Buzek, Callanan, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrov Martin, Dimitrov Philip Dimitrov, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duka-Zólyomi, Ebner, Esteves, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Ganţ, García-Margallo y Marfil, Gaubert, Gauzès, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kauppi, Kelam, Kelemen, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Kónya-Hamar, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, De Lange, Langen, Lauk, Lechner, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, McGuinness, Mann Thomas, Mantovani, Marinescu, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Nassauer, Nicholson, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Petre, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Podestà, Pomés Ruiz, Posdorf, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Salafranca Sánchez- Neyra, Sartori, Saryusz-Wolski, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stevenson, Strejček, Stubb, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Ţîrle, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wohlin, Wortmann-Kool, Záborská, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Athanasiu, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Beglitis, Beňová, van den Berg, Berlinguer, Berman, Bliznashki, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, van den Burg, Busquin, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Chervenyakov, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, Creţu Corina, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dîncu, Douay, Dührkop Dührkop, Dumitrescu, El Khadraoui, Ettl, Falbr, Fava, Fazakas, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Gottardi, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hasse Ferreira, Haug, Hazan, Hedh, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Mastenbroek, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mihalache, Mikko, Moreno Sánchez, Moscovici, Muscat, Napoletano, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Paşcu, Patrie, Piecyk, Pinior, Pittella, Podgorean, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Schaldemose, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Severin, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Ţicău, Titley, Trautmann, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Bielan, Borghezio, Czarnecki Ryszard, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Kamiński, Krasts, Kristovskis, Kuc, Kuźmiuk, Libicki, Maldeikis, Masiel, Pęk, Piotrowski, Pirilli, Podkański, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Speroni, Szymański, Tatarella, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zapałowski, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Breyer, Buitenweg, Cramer, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen- Kouwenhoven, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Staes, Voggenhuber, Ždanoka

Wstrzymujący się: 9

IND/DEM: Bonde, Krupa, Sinnott, Tomczak

NI: Baco

PPE-DE: Szabó

PSE: Vigenin

Verts/ALE: Bennahmias, van Buitenen

Korekty do głosowania i zamiar głosowania

Przeciw: Claude Turmes, Tokia Saïfi

6.   Sprawozdanie: Coveney A6-0128/2007

Popr. 7 + 14

Za: 327

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Bărbuleţiu, Beaupuy, Bowles, Budreikaitė, Cappato, Cavada, Chatzimarkakis, Ciornei, Cocilovo, Cornillet, Costa, Davies, Deprez, De Sarnez, Drčar Murko, Duff, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Hall, Hellvig, Hennis-Plasschaert, Ilchev, in 't Veld, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Lambsdorff, Lax, Lehideux, Ludford, Lynne, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Morţun, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Parvanova, Piskorski, Prodi, Resetarits, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schmidt Olle, Schuth, Şerbu, Shouleva, Staniszewska, Sterckx, Szent-Iványi, Vălean, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Agnoletto, Aita, Brie, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Henin, Holm, Kaufmann, Liotard, Markov, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Seppänen, Søndergaard, Svensson, Uca, Wagenknecht, Wurtz

IND/DEM: Bonde, Karatzaferis, Sinnott

ITS: Mussolini

NI: Battilocchio, Belohorská, Martin Hans-Peter

PPE-DE: Belet, Brepoels, Dehaene, Grosch, Posselt, Saïfi, Seeberg, Thyssen, Wijkman

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Athanasiu, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Beglitis, Beňová, van den Berg, Berlinguer, Berman, Bliznashki, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, van den Burg, Busquin, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Chervenyakov, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, Creţu Corina, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dîncu, Douay, Dührkop Dührkop, Dumitrescu, El Khadraoui, Ettl, Falbr, Fava, Fazakas, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Gottardi, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Haug, Hazan, Hedh, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Mastenbroek, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mihalache, Mikko, Moreno Sánchez, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Paşcu, Patrie, Piecyk, Pinior, Pittella, Podgorean, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Schaldemose, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Severin, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Ţicău, Titley, Trautmann, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vigenin, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Aylward, Crowley, Ó Neachtain

Verts/ALE: Aubert, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Staes, Voggenhuber, Ždanoka

Przeciw: 281

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Clark, Goudin, Krupa, Lundgren, Nattrass, Tomczak, Whittaker, Wise, Wojciechowski Bernard Piotr, Železný

ITS: Buruiană-Aprodu, Claeys, Coşea, Dillen, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Mihăescu, Mölzer, Moisuc, Mote, Popeangă, Romagnoli, Schenardi, Stănescu

NI: Allister, Baco, Chruszcz, Helmer

PPE-DE: Albertini, Anastase, Ashworth, Audy, Ayuso, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Berend, Böge, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Březina, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Callanan, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, De Blasio, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrov Martin, Dimitrov Philip Dimitrov, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duka-Zólyomi, Ebner, Esteves, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Ganţ, Gaubert, Gauzès, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Hennicot- Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kauppi, Kelam, Kelemen, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Kónya- Hamar, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, De Lange, Langen, Lauk, Lechner, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, McGuinness, Mann Thomas, Mantovani, Marinescu, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Nassauer, Nicholson, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Petre, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Podestà, Pomés Ruiz, Posdorf, Post, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stevenson, Strejček, Stubb, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Ţîrle, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vernola, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wohlin, Wortmann-Kool, Záborská, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zwiefka

UEN: Bielan, Borghezio, Czarnecki Ryszard, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Kamiński, Krasts, Kristovskis, Kuc, Kuźmiuk, Libicki, Maldeikis, Masiel, Pęk, Piotrowski, Pirilli, Podkański, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Speroni, Szymański, Tatarella, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zapałowski, Zīle

Wstrzymujący się: 5

GUE/NGL: Pafilis

IND/DEM: Louis, de Villiers

PPE-DE: Szabó

Verts/ALE: van Buitenen

7.   Sprawozdanie: Coveney A6-0128/2007

Popr. 9

Za: 333

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Bărbuleţiu, Beaupuy, Bowles, Busk, Cappato, Cavada, Chatzimarkakis, Ciornei, Cocilovo, Cornillet, Costa, Davies, Drčar Murko, Duff, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Hellvig, Hennis-Plasschaert, Ilchev, in 't Veld, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Kułakowski, Lambsdorff, Lax, Lehideux, Ludford, Lynne, Manders, Mohácsi, Morţun, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Parvanova, Piskorski, Prodi, Resetarits, Samuelsen, Sbarbati, Schmidt Olle, Schuth, Şerbu, Shouleva, Staniszewska, Sterckx, Szent-Iványi, Vălean, Van Hecke, Veraldi, Wallis, Watson

GUE/NGL: Agnoletto, Aita, Brie, Catania, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Henin, Holm, Kaufmann, Liotard, Markov, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Seppänen, Søndergaard, Svensson, Uca, Wagenknecht, Wurtz

IND/DEM: Bonde, Goudin, Karatzaferis, Lundgren, Sinnott

ITS: Coşea, Mussolini

NI: Belohorská, Martin Hans-Peter

PPE-DE: Audy, Daul, Dehaene, Descamps, De Veyrac, Gaubert, Gklavakis, Glattfelder, Grossetête, Kauppi, Kratsa-Tsagaropoulou, Mathieu, Mavrommatis, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Seeberg, Stubb, Sudre, Trakatellis, Vakalis, Varvitsiotis, Ventre, Wijkman

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Athanasiu, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Beglitis, Beňová, van den Berg, Berlinguer, Berman, Bliznashki, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, van den Burg, Busquin, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Chervenyakov, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, Creţu Corina, De Keyser, Désir, De Vits, Díez González, Dîncu, Douay, Dührkop Dührkop, Dumitrescu, El Khadraoui, Ettl, Falbr, Fava, Fazakas, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Gottardi, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Gurmai, Hänsch, Hamon, Hasse Ferreira, Haug, Hazan, Hedh, Hegyi, Herczog, Honeyball, Hughes, Hutchinson, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Mastenbroek, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mihalache, Mikko, Moreno Sánchez, Moscovici, Muscat, Myller, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Paşcu, Patrie, Piecyk, Pinior, Pittella, Podgorean, Poignant, Prets, Rapkay, Reynaud, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Schaldemose, Scheele, Schulz, Segelström, Severin, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Ţicău, Titley, Trautmann, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vigenin, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Yáñez- Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Crowley, Kuc, Ó Neachtain

Verts/ALE: Aubert, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Staes, Voggenhuber, Ždanoka

Przeciw: 233

ALDE: Bourlanges, Deprez, Morillon, Virrankoski

IND/DEM: Belder, Blokland, Krupa, Tomczak, Wojciechowski Bernard Piotr, Železný

ITS: Buruiană-Aprodu, Claeys, Dillen, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Mölzer, Moisuc, Mote, Popeangă, Romagnoli, Schenardi, Stănescu

NI: Allister, Chruszcz

PPE-DE: Albertini, Anastase, Andrikienė, Ayuso, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Becsey, Berend, Böge, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Busuttil, Buzek, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Chmielewski, Coelho, Coveney, De Blasio, Demetriou, Deß, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrov Martin, Dimitrov Philip Dimitrov, Dombrovskis, Doorn, Doyle, Duka-Zólyomi, Ebner, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Gahler, Gál, Gaľa, Ganţ, García-Margallo y Marfil, Gauzès, Gewalt, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Gyürk, Handzlik, Hannan, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Iacob-Ridzi, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kelam, Kelemen, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Kónya-Hamar, Kudrycka, Kušķis, De Lange, Langen, Lauk, Lechner, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, McGuinness, Mann Thomas, Mantovani, Marinescu, Marques, Martens, Mato Adrover, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Nassauer, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Petre, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Podestà, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Post, Protasiewicz, Queiró, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Strejček, Surján, Szájer, Tannock, Ţîrle, Ulmer, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, Vernola, Vidal-Quadras, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wohlin, Wortmann-Kool, Záborská, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zwiefka

UEN: Bielan, Borghezio, Czarnecki Ryszard, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Kamiński, Krasts, Kristovskis, Kuźmiuk, Libicki, Maldeikis, Masiel, Pęk, Piotrowski, Pirilli, Podkański, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Speroni, Szymański, Tatarella, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zapałowski, Zīle

Wstrzymujący się: 40

ALDE: Budreikaitė, Matsakis, Nicholson of Winterbourne, Ries, Savi

IND/DEM: Batten, Clark, Louis, Nattrass, de Villiers, Whittaker, Wise

NI: Baco, Battilocchio, Helmer

PPE-DE: Ashworth, Beazley, Belet, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Cederschiöld, Chichester, Dover, Esteves, Fjellner, Harbour, Heaton-Harris, Ibrisagic, Jackson, Kamall, Korhola, Nicholson, Purvis, Saïfi, Stevenson, Szabó, Thyssen, Van Orden

Verts/ALE: van Buitenen

Korekty do głosowania i zamiar głosowania

Za: Claude Turmes

Wstrzymujący się: Charles Tannock

8.   Sprawozdanie: Coveney A6-0128/2007

Popr. 10

Za: 524

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Bărbuleţiu, Beaupuy, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cappato, Cavada, Chatzimarkakis, Ciornei, Cocilovo, Cornillet, Costa, Davies, Deprez, De Sarnez, Drčar Murko, Duff, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Hellvig, Hennis-Plasschaert, Ilchev, in 't Veld, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Kułakowski, Lambsdorff, Lax, Lehideux, Ludford, Lynne, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Morţun, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Parvanova, Piskorski, Prodi, Resetarits, Ries, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schmidt Olle, Schuth, Şerbu, Shouleva, Staniszewska, Sterckx, Szent-Iványi, Vălean, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Wallis, Watson

IND/DEM: Bonde, Goudin, Karatzaferis, Krupa, Lundgren, Tomczak, Wojciechowski Bernard Piotr

ITS: Gollnisch, Mussolini

NI: Belohorská, Chruszcz, Helmer, Martin Hans-Peter

PPE-DE: Albertini, Anastase, Andrikienė, Ashworth, Audy, Ayuso, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Bushill- Matthews, Busuttil, Buzek, Callanan, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrov Martin, Dimitrov Philip Dimitrov, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duka-Zólyomi, Ebner, Esteves, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Ganţ, García-Margallo y Marfil, Gaubert, Gauzès, Gewalt, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kauppi, Kelam, Kelemen, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Kónya-Hamar, Korhola, Kudrycka, Kušķis, De Lange, Langen, Lauk, Lechner, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, McGuinness, Mann Thomas, Mantovani, Marinescu, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Nassauer, Nicholson, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Petre, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Podestà, Posdorf, Posselt, Post, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Spautz, Šťastný, Stauner, Stevenson, Strejček, Stubb, Sudre, Surján, Szabó, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Ţîrle, Ulmer, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Athanasiu, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Beglitis, Beňová, van den Berg, Berlinguer, Berman, Bliznashki, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, van den Burg, Busquin, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Chervenyakov, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, Creţu Corina, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dîncu, Douay, Dührkop Dührkop, Dumitrescu, El Khadraoui, Ettl, Falbr, Fava, Fazakas, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Gottardi, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Hasse Ferreira, Haug, Hazan, Hedh, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Mastenbroek, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mihalache, Mikko, Moreno Sánchez, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Paşcu, Patrie, Piecyk, Pinior, Pittella, Podgorean, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Schaldemose, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Severin, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Ţicău, Titley, Trautmann, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vigenin, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Aylward, Crowley, Maldeikis, Ó Neachtain, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Staes, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Przeciw: 45

GUE/NGL: Meyer Pleite

IND/DEM: Belder, Blokland

ITS: Buruiană-Aprodu, Claeys, Coşea, Dillen, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Mihăescu, Mölzer, Moisuc, Mote, Popeangă, Romagnoli, Schenardi, Stănescu

NI: Allister

PPE-DE: Pomés Ruiz

UEN: Bielan, Borghezio, Czarnecki Ryszard, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Kamiński, Krasts, Kristovskis, Kuc, Kuźmiuk, Libicki, Masiel, Pęk, Piotrowski, Podkański, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Speroni, Szymański, Wojciechowski Janusz, Zapałowski

Wstrzymujący się: 53

GUE/NGL: Agnoletto, Aita, Brie, Catania, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Henin, Holm, Kaufmann, Liotard, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Seppänen, Søndergaard, Svensson, Uca, Wagenknecht, Wurtz

IND/DEM: Batten, Clark, Louis, Nattrass, Sinnott, de Villiers, Whittaker, Wise, Železný

NI: Baco, Battilocchio

PPE-DE: Gklavakis, Kratsa-Tsagaropoulou, Mavrommatis, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Sonik, Trakatellis, Vakalis, Van Orden, Varvitsiotis

UEN: Pirilli, Tatarella, Vaidere

Verts/ALE: van Buitenen

Korekty do głosowania i zamiar głosowania

Za: Javier Pomes

9.   RC B6-0167/2007 — Homofobia w Europie

Rezolucja

Za: 325

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Bărbuleţiu, Beaupuy, Bowles, Busk, Cappato, Cavada, Chatzimarkakis, Ciornei, Cocilovo, Cornillet, Davies, De Sarnez, Drčar Murko, Duff, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Hellvig, Ilchev, in 't Veld, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Lambsdorff, Lax, Ludford, Lynne, Manders, Mohácsi, Morţun, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Parvanova, Piskorski, Prodi, Resetarits, Ries, Sbarbati, Schmidt Olle, Schuth, Şerbu, Shouleva, Sterckx, Szent-Iványi, Vălean, Van Hecke, Veraldi, Wallis

GUE/NGL: Agnoletto, Aita, Brie, Catania, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Henin, Holm, Kaufmann, Liotard, Markov, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Seppänen, Søndergaard, Svensson, Uca, Wagenknecht, Wurtz

IND/DEM: Goudin, Lundgren, Železný

NI: Baco, Battilocchio, Belohorská, Martin Hans-Peter

PPE-DE: Bachelot-Narquin, Belet, Bowis, Brepoels, Cederschiöld, Coveney, Dehaene, De Veyrac, Doorn, Doyle, Fjellner, Fontaine, Freitas, Gaubert, Grosch, Grossetête, Guellec, Hökmark, Ibrisagic, Itälä, Kauppi, Korhola, Mathieu, Saïfi, Seeberg, Stubb, Thyssen, Vlasto, Wijkman, Wohlin

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Athanasiu, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Beglitis, Beňová, van den Berg, Berlinguer, Berman, Bliznashki, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, van den Burg, Busquin, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Chervenyakov, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, Creţu Corina, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dîncu, Douay, Dührkop Dührkop, Dumitrescu, El Khadraoui, Ettl, Falbr, Fava, Fazakas, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Gill, Glante, Goebbels, Gomes, Gottardi, Grech, Gröner, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Haug, Hazan, Hedh, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kirilov, Kósáné Kovács, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lienemann, Locatelli, McAvan, Madeira, Maňka, Martin David, Martínez Martínez, Mastenbroek, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mihalache, Mikko, Moreno Sánchez, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Paşcu, Patrie, Piecyk, Pinior, Pittella, Podgorean, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Schaldemose, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Severin, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stockmann, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Ţicău, Titley, Trautmann, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vigenin, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Kuc

Verts/ALE: Aubert, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Staes, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Przeciw: 124

ALDE: Deprez, Morillon, Virrankoski

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Clark, Krupa, Louis, Tomczak, de Villiers, Whittaker, Wise, Wojciechowski Bernard Piotr

ITS: Buruiană-Aprodu, Claeys, Coşea, Dillen, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Mölzer, Moisuc, Mote, Mussolini, Romagnoli, Schenardi, Stănescu

NI: Allister, Chruszcz, Helmer

PPE-DE: Andrikienė, Becsey, Berend, Buzek, Callanan, Casini, Chmielewski, Deß, Ebner, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Handzlik, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Jałowiecki, Kaczmarek, Klaß, Klich, Konrad, Kudrycka, Lechner, Lewandowski, Liese, Marques, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Mikolášik, Olbrycht, Ouzký, Pīks, Pleštinská, Pomés Ruiz, Posselt, Post, Protasiewicz, Queiró, Reul, Saryusz-Wolski, Schnellhardt, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Strejček, Surján, Ţîrle, Vlasák, Záborská, Zaleski, Zwiefka

PSE: Golik, Grabowska, Liberadzki, Rosati, Szejna

UEN: Aylward, Bielan, Borghezio, Crowley, Czarnecki Ryszard, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Kamiński, Krasts, Kristovskis, Kuźmiuk, Libicki, Maldeikis, Masiel, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Pirilli, Podkański, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Speroni, Szymański, Tatarella, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zapałowski, Zīle

Wstrzymujący się: 150

ALDE: Budreikaitė, Costa, Geremek, Kułakowski, Lehideux, Matsakis, Onyszkiewicz, Savi, Staniszewska

IND/DEM: Bonde, Karatzaferis

PPE-DE: Albertini, Anastase, Ashworth, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Böge, Braghetto, Brejc, Březina, Busuttil, Casa, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Chichester, Daul, De Blasio, Demetriou, Descamps, Deva, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrov Martin, Dimitrov Philip Dimitrov, Dombrovskis, Dover, Duka-Zólyomi, Esteves, Fraga Estévez, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Ganţ, García- Margallo y Marfil, Gauzès, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Gyürk, Hannan, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Iacob-Ridzi, Iturgaiz Angulo, Jackson, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kamall, Karas, Kelam, Kelemen, Kirkhope, Klamt, Koch, Kónya-Hamar, Kratsa-Tsagaropoulou, Kušķis, De Lange, Langen, Lauk, López-Istúriz White, Lulling, Mann Thomas, Mantovani, Marinescu, Martens, Mato Adrover, Mavrommatis, Millán Mon, Mitchell, Nassauer, Nicholson, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Petre, Pieper, Pinheiro, Podestà, Posdorf, Purvis, Rack, Radwan, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Sartori, Schierhuber, Schmitt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Šťastný, Stauner, Stevenson, Sudre, Szabó, Tajani, Tannock, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wortmann-Kool, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec

PSE: Geringer de Oedenberg, Gierek, Koterec

Verts/ALE: van Buitenen

Korekty do głosowania i zamiar głosowania

Za: Arlene McCarthy, Jeanine Hennis-Plasschaert

Przeciw: Jean Marie Beaupuy

Wstrzymujący się: Eija-Riitta Korhola, Cristina Gutiérrez-Cortines, Javier Pomes

10.   Sprawozdanie: Lauk A6-0076/2007

Popr. 12

Za: 204

ALDE: Cornillet, Drčar Murko

NI: Belohorská

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Athanasiu, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Beglitis, Beňová, van den Berg, Berlinguer, Berman, Bliznashki, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, van den Burg, Busquin, Capoulas Santos, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Chervenyakov, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dîncu, Douay, Dührkop Dührkop, Dumitrescu, El Khadraoui, Ettl, Falbr, Fava, Fazakas, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Gottardi, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hamon, Haug, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kirilov, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, McAvan, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Mastenbroek, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mihalache, Mikko, Moreno Sánchez, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Paşcu, Patrie, Piecyk, Pinior, Pittella, Podgorean, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Schaldemose, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Severin, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stockmann, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Ţicău, Titley, Trautmann, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vigenin, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Yáñez- Barnuevo García, Zani

Verts/ALE: Aubert, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Staes, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Przeciw: 344

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Bărbuleţiu, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cappato, Cavada, Chatzimarkakis, Ciornei, Cocilovo, Costa, Deprez, De Sarnez, Duff, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Hellvig, Hennis-Plasschaert, Ilchev, in 't Veld, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Kułakowski, Lambsdorff, Lax, Lehideux, Ludford, Lynne, Manders, Mohácsi, Morillon, Morţun, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Parvanova, Piskorski, Prodi, Resetarits, Ries, Savi, Sbarbati, Schmidt Olle, Schuth, Şerbu, Shouleva, Staniszewska, Sterckx, Szent-Iványi, Vălean, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Wallis

GUE/NGL: Pafilis

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Bonde, Clark, Goudin, Karatzaferis, Lundgren, Whittaker, Wise, Železný

ITS: Buruiană-Aprodu, Claeys, Coşea, Dillen, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Mihăescu, Mölzer, Moisuc, Mote, Mussolini, Popeangă, Romagnoli, Schenardi, Stănescu

NI: Helmer

PPE-DE: Albertini, Anastase, Andrikienė, Ashworth, Audy, Ayuso, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Bushill- Matthews, Buzek, Callanan, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coveney, Daul, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrov Martin, Dimitrov Philip Dimitrov, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duka- Zólyomi, Ebner, Esteves, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fjellner, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Ganţ, García-Margallo y Marfil, Gaubert, Gauzès, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Handzlik, Hannan, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Iacob- Ridzi, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kauppi, Kelam, Kelemen, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Kónya- Hamar, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, De Lange, Langen, Lauk, Lechner, Liese, López- Istúriz White, Lulling, Mann Thomas, Mantovani, Marinescu, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Nassauer, Nicholson, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Petre, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pleštinská, Podestà, Posdorf, Posselt, Post, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Radwan, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stevenson, Strejček, Stubb, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Ţîrle, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, Wohlin, Wortmann-Kool, Záborská, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zwiefka

UEN: Aylward, Bielan, Borghezio, Crowley, Czarnecki Ryszard, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Kamiński, Krasts, Kristovskis, Kuc, Kuźmiuk, Libicki, Maldeikis, Masiel, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Pirilli, Podkański, Rogalski, Rutowicz, Speroni, Tatarella, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zapałowski, Zīle

Wstrzymujący się: 42

GUE/NGL: Agnoletto, Aita, Brie, Catania, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Henin, Holm, Kaufmann, Liotard, Markov, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Seppänen, Søndergaard, Svensson, Wagenknecht, Wurtz

IND/DEM: Krupa, Louis, Tomczak, de Villiers, Wojciechowski Bernard Piotr

NI: Allister, Battilocchio, Chruszcz, Martin Hans-Peter

PPE-DE: Szabó, von Wogau

PSE: Carlotti, Hänsch, Hedh

Verts/ALE: van Buitenen

11.   Sprawozdanie: Lauk A6-0076/2007

Popr. 8 + 14

Za: 278

ALDE: Andria, Cocilovo, Costa, Ortuondo Larrea, Sbarbati

GUE/NGL: Agnoletto, Aita, Brie, Catania, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Henin, Holm, Kaufmann, Liotard, Markov, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Ransdorf, Remek, Seppänen, Søndergaard, Svensson, Wagenknecht, Wurtz

IND/DEM: Goudin, Lundgren

ITS: Buruiană-Aprodu, Claeys, Coşea, Dillen, Lang, Le Pen Marine, Martinez, Mihăescu, Mölzer, Moisuc, Mussolini, Romagnoli, Schenardi, Stănescu

NI: Baco, Battilocchio, Belohorská, Helmer

PPE-DE: Ashworth, Beazley, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Callanan, Chichester, Dover, Hannan, Jackson, Kamall, Kirkhope, Nicholson, Protasiewicz, Purvis, Stevenson, Tannock, Wohlin

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Athanasiu, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Beglitis, Beňová, van den Berg, Berlinguer, Berman, Bliznashki, Bösch, Bourzai, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, van den Burg, Busquin, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Chervenyakov, Christensen, Corbett, Correia, Cottigny, Creţu Corina, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dîncu, Douay, Dührkop Dührkop, Dumitrescu, El Khadraoui, Ettl, Falbr, Fava, Fazakas, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Gomes, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Hasse Ferreira, Haug, Hazan, Hedh, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Laignel, Lambrinidis, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, McAvan, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Mastenbroek, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mihalache, Mikko, Moreno Sánchez, Muscat, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Paşcu, Patrie, Piecyk, Pinior, Pittella, Podgorean, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Schaldemose, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Severin, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Stockmann, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Ţicău, Titley, Trautmann, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vigenin, Walter, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zani

UEN: Aylward, Bielan, Crowley, Czarnecki Ryszard, Foltyn-Kubicka, Janowski, Kuc, Libicki, Masiel, Ó Neachtain, Pirilli, Roszkowski, Rutowicz, Tatarella

Verts/ALE: Aubert, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Staes, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Przeciw: 283

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Attwooll, Bărbuleţiu, Beaupuy, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cappato, Cavada, Chatzimarkakis, Ciornei, Deprez, Drčar Murko, Duff, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Hellvig, Hennis-Plasschaert, Ilchev, in 't Veld, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Lambsdorff, Lax, Lehideux, Lynne, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Morţun, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Oviir, Pannella, Parvanova, Piskorski, Prodi, Resetarits, Ries, Savi, Schmidt Olle, Schuth, Şerbu, Shouleva, Staniszewska, Sterckx, Szent-Iványi, Vălean, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Wallis

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Clark, Krupa, Louis, Tomczak, de Villiers, Whittaker, Wise, Wojciechowski Bernard Piotr, Železný

ITS: Mote, Popeangă

NI: Chruszcz

PPE-DE: Albertini, Anastase, Andrikienė, Audy, Ayuso, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Becsey, Belet, Berend, Böge, Braghetto, Brejc, Brepoels, Busuttil, Buzek, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrov Martin, Dimitrov Philip Dimitrov, Dombrovskis, Doorn, Doyle, Duka-Zólyomi, Ebner, Esteves, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fjellner, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Gahler, Gál, Gaľa, Ganţ, García-Margallo y Marfil, Gaubert, Gauzès, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Karas, Kauppi, Kelam, Kelemen, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Kónya-Hamar, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, De Lange, Langen, Lauk, Lechner, Liese, López-Istúriz White, Lulling, McGuinness, Mann Thomas, Mantovani, Marinescu, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Nassauer, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Petre, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pleštinská, Podestà, Posdorf, Posselt, Post, Queiró, Radwan, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Strejček, Stubb, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Thyssen, Ţîrle, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zwiefka

UEN: Krasts, Kristovskis, Maldeikis, Pęk, Vaidere, Zīle

Wstrzymujący się: 7

IND/DEM: Bonde, Karatzaferis

ITS: Gollnisch

NI: Martin Hans-Peter

PPE-DE: Szabó

UEN: Borghezio

Verts/ALE: van Buitenen

Korekty do głosowania i zamiar głosowania

Za: Luisa Morgantini, Geoffrey Van Orden

12.   Sprawozdanie: Lauk A6-0076/2007

Popr. 1

Za: 212

ALDE: Ortuondo Larrea

GUE/NGL: Ransdorf

IND/DEM: Belder, Blokland, Krupa, Tomczak, Wojciechowski Bernard Piotr

NI: Belohorská, Chruszcz

PPE-DE: Albertini, Anastase, Andrikienė, Audy, Ayuso, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Becsey, Belet, Berend, Böge, Braghetto, Brejc, Brepoels, Busuttil, Buzek, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chmielewski, Coelho, Daul, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrov Martin, Dimitrov Philip Dimitrov, Dombrovskis, Doorn, Duka-Zólyomi, Ebner, Esteves, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fjellner, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Ganţ, García-Margallo y Marfil, Gaubert, Gauzès, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hennicot- Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Karas, Kauppi, Kelam, Kelemen, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Kónya-Hamar, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, De Lange, Langen, Lauk, Lechner, Liese, López-Istúriz White, Lulling, Mann Thomas, Mantovani, Marinescu, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Mikolášik, Millán Mon, Nassauer, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Petre, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pleštinská, Podestà, Posdorf, Posselt, Post, Protasiewicz, Queiró, Radwan, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Strejček, Stubb, Sudre, Surján, Szabó, Szájer, Thyssen, Ţîrle, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wohlin, Wortmann-Kool, Záborská, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zwiefka

PSE: Bliznashki, Severin

UEN: Krasts, Kristovskis, Maldeikis, Vaidere, Zīle

Przeciw: 335

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Bărbuleţiu, Beaupuy, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cappato, Cavada, Chatzimarkakis, Ciornei, Cocilovo, Cornillet, Deprez, De Sarnez, Drčar Murko, Duff, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Hellvig, Hennis-Plasschaert, Ilchev, in 't Veld, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Kułakowski, Lambsdorff, Lax, Lehideux, Ludford, Lynne, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Morţun, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Oviir, Pannella, Parvanova, Piskorski, Prodi, Resetarits, Ries, Savi, Sbarbati, Schmidt Olle, Schuth, Şerbu, Shouleva, Staniszewska, Sterckx, Szent-Iványi, Vălean, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Wallis

GUE/NGL: Agnoletto, Aita, Brie, Catania, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Henin, Kaufmann, Markov, Maštálka, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Remek, Wagenknecht, Wurtz

IND/DEM: Batten, Clark, Goudin, Karatzaferis, Lundgren, Whittaker, Wise

ITS: Buruiană-Aprodu, Claeys, Coşea, Dillen, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Mihăescu, Mölzer, Moisuc, Mussolini, Popeangă, Romagnoli, Schenardi, Stănescu

NI: Battilocchio

PPE-DE: Coveney, Doyle, McGuinness, Mitchell

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Athanasiu, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Beglitis, Beňová, van den Berg, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, van den Burg, Busquin, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Chervenyakov, Christensen, Corbett, Correia, Cottigny, Creţu Corina, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dîncu, Douay, Dührkop Dührkop, Dumitrescu, El Khadraoui, Ettl, Falbr, Fava, Fazakas, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Gomes, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hamon, Hasse Ferreira, Haug, Hazan, Hedh, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kirilov, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Laignel, Lambrinidis, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, McAvan, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Mastenbroek, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mihalache, Mikko, Moreno Sánchez, Muscat, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Paşcu, Patrie, Piecyk, Pinior, Podgorean, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Schaldemose, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stockmann, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Ţicău, Titley, Trautmann, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vigenin, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zani

UEN: Aylward, Bielan, Borghezio, Crowley, Czarnecki Ryszard, Foltyn-Kubicka, Janowski, Kuc, Libicki, Masiel, Ó Neachtain, Pęk, Pirilli, Roszkowski, Rutowicz, Speroni, Tatarella

Verts/ALE: Aubert, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Staes, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Wstrzymujący się: 35

GUE/NGL: Holm, Liotard, Meijer, Seppänen, Søndergaard, Svensson

IND/DEM: Bonde, Louis, de Villiers, Železný

ITS: Mote

NI: Allister, Baco, Helmer, Martin Hans-Peter

PPE-DE: Ashworth, Beazley, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Callanan, Chichester, Dover, Hannan, Heaton-Harris, Jackson, Kamall, Kirkhope, Nicholson, Purvis, Stevenson, Tannock, Van Orden

PSE: Hänsch

Verts/ALE: van Buitenen

13.   Sprawozdanie: Lauk A6-0076/2007

Rezolucja

Za: 277

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Bărbuleţiu, Beaupuy, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cappato, Cavada, Chatzimarkakis, Ciornei, Cornillet, Deprez, De Sarnez, Drčar Murko, Duff, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Hellvig, Hennis-Plasschaert, Ilchev, in 't Veld, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Kułakowski, Lambsdorff, Lax, Lehideux, Ludford, Lynne, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Morţun, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Parvanova, Piskorski, Prodi, Resetarits, Savi, Schmidt Olle, Schuth, Şerbu, Shouleva, Staniszewska, Sterckx, Szent-Iványi, Vălean, Veraldi, Virrankoski, Wallis

IND/DEM: Belder, Blokland

ITS: Moisuc, Popeangă

PPE-DE: Albertini, Anastase, Andrikienė, Audy, Ayuso, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Busuttil, Buzek, Casini, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chmielewski, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrov Martin, Dimitrov Philip Dimitrov, Dombrovskis, Doorn, Duka- Zólyomi, Ebner, Esteves, Fatuzzo, Ferber, Fjellner, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Ganţ, García-Margallo y Marfil, Gaubert, Gauzès, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Handzlik, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Hökmark, Hudacký, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Karas, Kauppi, Kelam, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Kónya-Hamar, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, De Lange, Langen, Lauk, Lechner, Liese, López-Istúriz White, Lulling, McGuinness, Mann Thomas, Mantovani, Marinescu, Martens, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Mikolášik, Millán Mon, Nassauer, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Papastamkos, Petre, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pleštinská, Podestà, Posdorf, Posselt, Post, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Radwan, Reul, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Silva Peneda, Sommer, Sonik, Spautz, Stauner, Stubb, Sudre, Surján, Szabó, Szájer, Tajani, Thyssen, Ţîrle, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zwiefka

PSE: Bulfon, Dîncu, Dumitrescu, Glante, Jöns, Kirilov, Lehtinen, Leinen, Obiols i Germà, Öger, Rosati, Siwiec, Stockmann, Weber Henri

UEN: Aylward, Borghezio, Crowley, Kuc, Maldeikis, Ó Neachtain, Pirilli, Speroni, Tatarella, Vaidere, Zīle

Przeciw: 142

ALDE: Cocilovo, Costa, Sbarbati

GUE/NGL: Agnoletto, Aita, Brie, Catania, Figueiredo, Guerreiro, Henin, Holm, Kaufmann, Liotard, Markov, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Ransdorf, Remek, Seppänen, Søndergaard, Svensson, Wagenknecht, Wurtz

IND/DEM: Batten, Clark, Goudin, Krupa, Louis, Lundgren, Tomczak, de Villiers, Whittaker, Wise, Wojciechowski Bernard Piotr, Železný

ITS: Buruiană-Aprodu, Claeys, Coşea, Dillen, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Mihăescu, Mölzer, Mussolini, Romagnoli, Schenardi, Stănescu

NI: Chruszcz, Martin Hans-Peter

PPE-DE: Coveney, Doyle, Fajmon, Ouzký, Škottová, Strejček, Vlasák

PSE: Arif, Berman, Bliznashki, Bono, Bourzai, Carlotti, Casaca, Castex, Cottigny, Creţu Corina, Désir, Douay, El Khadraoui, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Fruteau, Guy-Quint, Hamon, Hazan, Hedh, Hutchinson, Jørgensen, Laignel, Lambrinidis, Leichtfried, Lienemann, Patrie, Poignant, Reynaud, Roure, Sacconi, Sakalas, Schapira, Trautmann, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud

UEN: Bielan, Czarnecki Ryszard, Foltyn-Kubicka, Janowski, Libicki, Masiel, Roszkowski, Rutowicz, Szymański

Verts/ALE: Aubert, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Staes, Turmes, Ždanoka

Wstrzymujący się: 130

NI: Baco, Battilocchio

PPE-DE: Ashworth, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Callanan, Chichester, Dover, Hannan, Heaton-Harris, Hoppenstedt, Jackson, Kamall, Kelemen, Kirkhope, Mathieu, Nicholson, Stevenson, Tannock, Van Orden

PSE: Andersson, Arnaoutakis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Beglitis, Beňová, van den Berg, Berlinguer, Bösch, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Capoulas Santos, Carnero González, Cashman, Cercas, Chervenyakov, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, De Keyser, De Rossa, Díez González, Dührkop Dührkop, Ettl, Falbr, Fava, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Goebbels, Gomes, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Gurmai, Hänsch, Hasse Ferreira, Haug, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Kindermann, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Liberadzki, Locatelli, McAvan, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Mastenbroek, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mihalache, Mikko, Moreno Sánchez, Napoletano, Paasilinna, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Paşcu, Piecyk, Pittella, Podgorean, Prets, Rapkay, Rasmussen, Rothe, Rouček, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Schaldemose, Scheele, Schulz, Segelström, Severin, Simpson, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Ţicău, Titley, Vigenin, Walter, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zani

Verts/ALE: van Buitenen

Korekty do głosowania i zamiar głosowania

Przeciw: Mairead McGuinness

Wstrzymujący się: Dan Jørgensen

14.   RC B6-0172/2007 — Ostatnie represeje manifestantów w Rosji

Rezolucja

Za: 65

ALDE: Budreikaitė, Ludford, Lynne, Matsakis, Onyszkiewicz

GUE/NGL: Meijer

IND/DEM: Krupa, Tomczak

PPE-DE: Andrikienė, Audy, Bauer, Bowis, Braghetto, Březina, Castiglione, Chichester, Coveney, Daul, Deß, Dover, Duka-Zólyomi, Gauzès, Grossetête, Kaczmarek, Kelam, Kratsa-Tsagaropoulou, Lauk, Mann Thomas, Mavrommatis, Nicholson, Pleštinská, Posselt, Purvis, Roithová, Saryusz-Wolski, Schöpflin, Sonik, Stauner, Sudre, Tannock, Van Orden, Záborská, Zaleski, Zwiefka

PSE: Bourzai, Bullmann, Ettl, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Howitt, Martínez Martínez, Paleckis, Pinior, Roure, Sakalas, Scheele, Trautmann

UEN: Bielan, Kuc, Libicki, Rutowicz, Zīle

Verts/ALE: Onesta, Romeva i Rueda, Schlyter

Wstrzymujący się: 2

GUE/NGL: Pafilis

IND/DEM: Wise

15.   RC B6-0160/2007 — Sytuacja Praw człowieka na Filipinach

Par. 1/2

Za: 29

ALDE: Budreikaitė, Ludford, Lynne, Matsakis, Onyszkiewicz

GUE/NGL: Meijer, Pafilis, Pflüger

IND/DEM: Tomczak

PSE: Ayala Sender, Bourzai, Bullmann, Cashman, Ettl, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gill, Howitt, Martínez Martínez, Paleckis, Pinior, Roure, Sakalas, Scheele, Trautmann, Vigenin

Verts/ALE: Onesta, Romeva i Rueda, Schlyter

Przeciw: 41

IND/DEM: Krupa

PPE-DE: Audy, Bauer, Bowis, Braghetto, Březina, Castiglione, Chichester, Coveney, Daul, Deß, Dover, Duka-Zólyomi, Gauzès, Grossetête, Kaczmarek, Kelam, Kratsa-Tsagaropoulou, Lauk, Mann Thomas, Mavrommatis, Nicholson, Pleštinská, Posselt, Purvis, Roithová, Saryusz-Wolski, Schöpflin, Sonik, Stauner, Sudre, Tannock, Van Orden, Záborská, Zaleski, Zwiefka

UEN: Bielan, Kuc, Libicki, Rutowicz, Zīle

16.   RC B6-0160/2007 — Sytuacja Praw Człowieka na Filipinach

Rezolucja

Za: 68

ALDE: Budreikaitė, Ludford, Lynne, Matsakis, Onyszkiewicz

GUE/NGL: Meijer, Pflüger

IND/DEM: Krupa, Tomczak

PPE-DE: Andrikienė, Audy, Bauer, Bowis, Braghetto, Březina, Castiglione, Chichester, Coveney, Daul, Deß, Dover, Duka-Zólyomi, Gauzès, Grossetête, Kaczmarek, Kelam, Kratsa-Tsagaropoulou, Lauk, Mann Thomas, Mavrommatis, Nicholson, Pleštinská, Posselt, Purvis, Roithová, Saryusz-Wolski, Schöpflin, Sonik, Stauner, Sudre, Tannock, Van Orden, Záborská, Zaleski, Zwiefka

PSE: Ayala Sender, Bourzai, Bullmann, Cashman, Ettl, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gill, Paleckis, Pinior, Roure, Sakalas, Scheele, Trautmann, Vigenin

UEN: Bielan, Kuc, Libicki, Rutowicz, Zīle

Verts/ALE: Onesta, Romeva i Rueda, Schlyter

17.   RC B6-0162/2007 — Zimbabwe

Rezolucja

Za: 68

ALDE: Budreikaitė, Ludford, Lynne, Matsakis, Onyszkiewicz

GUE/NGL: Meijer

IND/DEM: Krupa, Tomczak

PPE-DE: Andrikienė, Audy, Bauer, Bowis, Braghetto, Březina, Castiglione, Chichester, Coveney, Daul, Deß, Dover, Duka-Zólyomi, Gauzès, Grossetête, Kaczmarek, Kratsa-Tsagaropoulou, Lauk, Mann Thomas, Mavrommatis, Nicholson, Pleštinská, Posselt, Purvis, Roithová, Saryusz-Wolski, Schöpflin, Sonik, Stauner, Sudre, Tannock, Van Orden, Záborská, Zaleski, Zwiefka

PSE: Ayala Sender, Bourzai, Bullmann, Cashman, Ettl, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gill, Howitt, Martínez Martínez, Paleckis, Pinior, Roure, Sakalas, Scheele, Trautmann, Vigenin

UEN: Bielan, Kuc, Libicki, Rutowicz, Zīle

Verts/ALE: Onesta, Romeva i Rueda, Schlyter

Przeciw: 1

GUE/NGL: Pafilis

Wstrzymujący się: 1

GUE/NGL: Pflüger


TEKSTY PRZYJĘTE

 

P6_TA(2007)0157

Uproszczenie i racjonalizacja sprawozdań z praktycznego wdrażania dyrektyw***I

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę Rady 89/391/ EWG, jej dyrektywy szczegółowe oraz dyrektywy Rady nr: 83/477/EWG, 91/383/EWG, 92/29/ EWG i 94/33/WE, w celu uproszczenia i racjonalizacji sprawozdań z praktycznego wdrażania dyrektyw (COM(2006)0390 — C6-0242/2006 — 2006/0127(COD))

(Procedura współdecyzji: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2006) 0390) (1),

uwzględniając art. 251 ust. 2 oraz art. 137 ust. 2 Traktatu WE, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C6-0242/2006),

uwzględniając art. 51 Regulaminu,

uwzględniając sprawozdanie Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych (A6-0059/2007),

1.

zatwierdza wniosek Komisji po poprawkach;

2.

zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzenie znaczących zmian do swojego wniosku lub zastąpienie go innym tekstem;

3.

zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.


(1)  Dotychczas nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym.

P6_TC1-COD(2006)0127

Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 26 kwietnia 2007 r. w celu przyjęcia dyrektywy 2007/ .../WE Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniająca dyrektywę Rady 89/391/EWG, jej dyrektywy szczegółowe oraz dyrektywy Rady nr: 83/477/EWG, 91/383/ EWG, 92/29/EWG i 94/33/WE, w celu uproszczenia i racjonalizacji sprawozdań z praktycznego wdrażania dyrektyw

(Jako że zostało osiągnięte porozumienie pomiędzy Parlamentem Europejskim a Radą, stanowisko Parlamentu w pierwszym czytaniu odpowiada ostatecznej wersji aktu prawnego, dyrektywy 2007/30/WE.)

P6_TA(2007)0158

Wyrównanie za dodatkowe koszty niektórych produktów rybołówstwa za lata 2007-2013 (Azory, Madera, Wyspy Kanaryjskie,Gujana i Reunion) *

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady wprowadzającego system wyrównania dodatkowych kosztów poniesionych przy wprowadzaniu do obrotu niektórych produktów rybołówstwa z Azorów, Madery, Wysp Kanaryjskich i francuskich departamentów Gujany i Reunion od roku 2007 do roku 2013 (COM(2006)0740 — C6-0505/2006 — 2006/0247(CNS))

(Procedura konsultacji)

Parlament Europejski,

uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Radzie (COM(2006)0740) (1),

uwzględniając art. 37 oraz art. 299 ust. 2 Traktatu WE, na mocy których Rada skonsultowała się z Parlamentem (C6-0505/2006),

uwzględniając art. 51 Regulaminu,

uwzględniając sprawozdanie Komisji Rybołówstwa oraz opinie Komisji Budżetowej oraz Komisji Rozwoju Regionalnego (A6-0083/2007),

1.

zatwierdza po poprawkach wniosek Komisji;

2.

zwraca się do Komisji o odpowiednią zmianę jej wniosku, zgodnie z art. 250 ust. 2 Traktatu WE;

3.

zwraca się do Rady, jeśli ta uznałaby za stosowne oddalić się od przyjętego przez Parlament tekstu, o poinformowanie go o tym fakcie;

4.

zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem, jeśli ta uznałaby za stosowne wprowadzenie znaczących zmian do wniosku Komisji;

5.

zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.

TEKST PROPONOWANY PRZEZ KOMISJĘ

POPRAWKI PARLAMENTU

Poprawka 1

Tytuł

Wniosek w sprawie rozporządzenia Rady wprowadzającego na okres 2007-2013 system wyrównania dodatkowych kosztów poniesionych przy wprowadzaniu do obrotu niektórych produktów rybołówstwa z Azorów, Madery, Wysp Kanaryjskich i francuskich departamentów Gujany i Reunion

Wniosek w sprawie rozporządzenia Rady wprowadzającego system wyrównania dodatkowych kosztów spowodowanych peryferyjnym położeniem i związanych z wprowadzaniem do obrotu niektórych produktów rybołówstwa z Azorów, Madery, Wysp Kanaryjskich i francuskich departamentów Gujany i Reunion

(Zmiana ta odnosi się całego tekstu legislacyjnego.)

Poprawka 2

Punkt -1 preambuły (nowy)

 

(-1) Gospodarka regionów najbardziej oddalonych jest słaba i charakteryzuje się stałymi uwarunkowaniami strukturalnymi wpływającymi na jej rozwój i nielicznymi możliwościami dywersyfikacji gospodarczej; w regionach tych sektor rybołówstwa i tradycyjne wspólnoty rybackie odgrywają ważną rolę w utrzymywaniu działalności gospodarczej i zatrudnienia na wszystkich poziomach oraz w sprzyjaniu spójności gospodarczej i społecznej.

Poprawka 3

Punkt -1 a preambuły (nowy)

 

(-1a) Należy uwzględnić specyficzne warunki i różnice sektorowe istniejące między regionami najbardziej oddalonymi biorąc pod uwagę to, że mają one różnorodne potrzeby.

Poprawka 4

Punkt -1 b preambuły (nowy)

 

(-1b) Należy uwzględnić wzrost kosztów transportu i kosztów powiązanych, stwierdzony przede wszystkim w 2003 r. i wywołany znaczną podwyżką cen ropy naftowej, która doprowadziła do podniesienia kosztów dodatkowych związanych z oddaleniem omawianych regionów.

Poprawka 5

Punkt 1 preambuły

(1) Sektor rybołówstwa w najbardziej oddalonych regionach Wspólnoty stoi wobec trudności dotyczących zwłaszcza dodatkowych kosztów ponoszonych przy wprowadzaniu do obrotu niektórych produktów rybołówstwa, wynikających ze szczególnych utrudnień określonych w art. 299 ust. 2 Traktatu, powodowanych głównie kosztami transportu na kontynent europejski.

(1) Sektor rybołówstwa w najbardziej oddalonych regionach Wspólnoty stoi wobec trudności dotyczących zwłaszcza dodatkowych kosztów ponoszonych przy produkcji i wprowadzaniu do obrotu niektórych produktów rybołówstwa, wynikających ze szczególnych utrudnień określonych w art. 299 ust. 2 Traktatu, powodowanych mianowicie kosztami transportu na kontynent europejski

Poprawka 6

Punkt 5 preambuły

(5) Państwa członkowskie określają kwotę wyrównania na poziomie, który pozwala na odpowiednią rekompensatę dodatkowych kosztów wynikających ze szczególnych utrudnień, z którymi muszą sobie radzić najbardziej oddalone regiony, a zwłaszcza z kosztów transportu produktów na kontynent europejski. W celu uniknięcia nadmiernej rekompensaty, kwota pomocy powinna być proporcjonalna do dodatkowych kosztów, które wyrównuje i w żadnym wypadku nie powinna przekraczać określonego udziału w kosztach transportu na kontynent europejski i innych kosztach powiązanych . W tym celu należy również uwzględnić inne rodzaje interwencji publicznej mające wpływ na poziom dodatkowych kosztów.

(5) Państwa członkowskie określają kwotę wyrównania na poziomie, który pozwala na odpowiednią rekompensatę dodatkowych kosztów wynikających ze szczególnych utrudnień, z którymi muszą sobie radzić najbardziej oddalone regiony, a mianowicie z kosztów transportu produktów na kontynent europejski. W celu uniknięcia nadmiernej rekompensaty, kwota pomocy powinna być proporcjonalna do dodatkowych kosztów, które wyrównuje. W tym celu należy również uwzględnić inne rodzaje interwencji publicznej mające wpływ na poziom dodatkowych kosztów.

Poprawka 7

Punkt 5 a preambuły (nowy)

 

(5a) Należy właściwie uwzględnić znaczenie społeczno-gospodarcze rybołówstwa przybrzeżnego na małą skalę i rybołówstwa metodami tradycyjnymi dla regionów najbardziej oddalonych oraz konieczność stworzenia warunków dla ich rozwoju.

Poprawka 8

Punkt 5 b preambuły (nowy)

 

(5b) Należy zezwolić na zaopatrzenie rynku Wspólnoty w granicach aktualnych możliwości produkcyjnych, jeżeli wielkość połowów dokonywanych przez floty rybackie regionów najbardziej oddalonych nie wystarcza na zaopatrzenie lokalnego przemysłu przetwórstwa rybnego.

Poprawka 9

Punkt 6 preambuły

(6) Aby właściwie zrealizować cele niniejszego rozporządzenia i zagwarantować zgodność ze wspólną polityką rybacką, wsparcie powinno być ograniczone do produktów rybołówstwa zebranych i przetworzonych zgodnie z jej zasadami.

(6) Aby właściwie zrealizować cele niniejszego rozporządzenia i zagwarantować zgodność ze wspólną polityką rybacką, wsparcie powinno być przyznane dla produktów rybołówstwa zebranych i przetworzonych zgodnie z jej zasadami oraz dla innych surowców używanych do przetwórstwa rybnego .

Poprawka 10

Punkt 7 a preambuły (nowy)

 

(7a) Aby kompensować koszty powodowane specyficznymi uwarunkowaniami produkcji rybackiej w regionach najbardziej oddalonych wynikającymi z oddalenia, charakteru wyspiarskiego, niewielkich rozmiarów, trudnej topografii, klimatu i uzależnienia gospodarczego od niewielkiej liczby produktów charakteryzujących te regiony, przyjęte może zostać odstępstwo od polityki stosowanej przez Komisję polegającej na niezatwierdzaniu pomocy przyznawanej przez państwa na działalność w sektorach produkcji, przetwórstwa i wprowadzania na rynek produktów rybołówstwa wymienionych w Traktacie.

Poprawka 11

Punkt 9 preambuły

(9) Aby umożliwić podjęcie decyzji, czy kontynuować system wyrównywania po roku 2013 , Komisja przedłoży Parlamentowi Europejskiemu, Radzie oraz Europejskiemu Komitetowi Ekonomiczno- Społecznemu sprawozdanie przygotowane na podstawie niezależnej oceny w odpowiednim czasie przed zakończeniem funkcjonowania systemu .

(9) Aby umożliwić przegląd systemu wyrównywania biorąc pod uwagę rzeczywistą realizację celów niniejszego rozporządzenia, do dnia 31 grudnia 2011 r. Komisja przedłoży Parlamentowi Europejskiemu, Radzie oraz Europejskiemu Komitetowi Ekonomiczno-Społecznemu sprawozdanie przygotowane na podstawie niezależnej oceny ukazujące wpływ działań zrealizowanych na mocy niniejszego rozporządzenia, wraz z propozycjami legislacyjnymi, jeżeli zajdzie taka potrzeba .

Poprawka 12

Artykuł 1, część wprowadzająca

Niniejsze rozporządzenie wprowadza na lata 2007-2013 system wyrównywania dodatkowych kosztów ponoszonych przez podmioty gospodarcze określone w art. 3 przy wprowadzaniu na rynek niektórych produktów rybołówstwa z następujących regionów, spowodowanych szczególnymi utrudnieniami, z którymi muszą sobie radzić te regiony (zwany dalej „wyrównaniem”):

Niniejsze rozporządzenie wprowadza system wyrównywania dodatkowych kosztów spowodowanych oddaleniem, ponoszonych przez podmioty gospodarcze określone w art. 3 przy wprowadzaniu na rynek niektórych produktów rybołówstwa z następujących regionów najbardziej oddalonych , spowodowanych szczególnymi utrudnieniami, z którymi muszą sobie radzić te regiony (zwany dalej „wyrównaniem”):

Poprawka 13

Artykuł 3, ustęp 1, część wprowadzająca

1. Wyrównanie jest wypłacane następującym podmiotom gospodarczym, które ponoszą dodatkowe koszty przy wprowadzaniu na rynek produktów rybołówstwa:

1. Wyrównanie jest wypłacane następującym podmiotom gospodarczym, które ponoszą dodatkowe koszty wynikające z oddalenia przy wprowadzaniu na rynek produktów rybołówstwa pochodzących z regionów, o których mowa w art. 1:

Poprawka 14

Artykuł 3, ustęp 1, litera c)

c)

podmioty gospodarcze w sektorze przetwórstwa i marketingu lub stowarzyszenia takich podmiotów, które ponoszą dodatkowe koszty przy wprowadzaniu na rynek danych produktów.

c)

podmioty gospodarcze w sektorze przetwórstwa i marketingu lub stowarzyszenia takich podmiotów, które ponoszą dodatkowe koszty przy produkcji, przetwarzaniu i wprowadzaniu na rynek danych produktów.

Poprawka 15

Artykuł 4, ustęp 3, litera c a) (nowa)

 

ca) Monitorowanie.

Poprawka 16

Artykuł 4, ustęp 4, litera b)

b)

złowionych przez statki rybackie Wspólnoty, które nie są zarejestrowane w jednym z portów znajdujących się w regionach określonych w art. 1,

b)

złowionych przez statki rybackie Wspólnoty, które nie są zarejestrowane w jednym z portów znajdujących się w regionach określonych w art. 1, za wyjątkiem możliwości wykorzystania ryb złowionych przez statki Wspólnoty, jeżeli połowy w regionach określonych w art. 1 byłyby niewystarczające dla zaopatrzenia własnego przemysłu przetwórczego;

Poprawka 17

Artykuł 4 a (nowy)

 

Artykuł 4a

Inne produkty kwalifikujące się

Wyrównanie przyznane może zostać również w przypadku produktów używanych do przetwarzania produktów rybołówstwa, o ile nie stanowi ono kumulacji pomocy wspólnotowej.

Poprawka 18

Artykuł 5, ustęp 2, litera a)

a)

dla każdego produktu rybołówstwa dodatkowe koszty wynikające ze szczególnych utrudnień, z którymi muszą sobie radzić dane regiony, a w szczególności koszty transportu na kontynent europejski ,

a)

dla każdego produktu rybołówstwa dodatkowe koszty wynikające ze szczególnych utrudnień, z którymi muszą sobie radzić dane regiony, a mianowicie koszty transportu na kontynent europejski oraz między regionami sąsiadującymi ze sobą, określonymi w art. 1;

Poprawka 19

Artykuł 5, ustęp 2, litera b)

b)

wszelkie inne rodzaje interwencji publicznej mające wpływ na poziom dodatkowych kosztów.

b)

dla każdego produktu rybołówstwa koszty dodatkowe związane z kosztami transportu wewnątrz każdego regionu określonego w art. 1 wynikające z rozproszenia geograficznego;

Poprawka 20

Artykuł 5, ustęp 2, litera b a) (nowa)

 

ba)

typ odbiorców, szczególnie uwzględniając rybołówstwo przybrzeżne na małą skalę i rybołówstwo metodami tradycyjnymi;

Poprawka 21

Artykuł 5, ustęp 2, litera b b) (nowa)

 

bb)

wszelkie inne rodzaje interwencji publicznej mające wpływ na poziom dodatkowych kosztów.

Poprawka 22

Artykuł 5, ustęp 3

3. Kwota pomocy powinna być proporcjonalna do dodatkowych kosztów, które wyrównuje, i nie powinna przekraczać 75% kosztów transportu na kontynent europejski i innych kosztów powiązanych .

3. Kwota pomocy powinna być proporcjonalna do dodatkowych kosztów, które wyrównuje, i powinna pokrywać koszty transportu na kontynent europejski i między regionami określonymi w art. 1 oraz inne koszty powiązane .

Poprawka 23

Artykuł 5, ustęp 4, litera a)

a) dla Azorów i Madery: EUR 4 283 992

a) dla Azorów i Madery: EUR 4 855 314

Poprawka 24

Artykuł 5, ustęp 4, litera b)

b) dla Wysp Kanaryjskich: EUR 5 844 076

b) dla Wysp Kanaryjskich: EUR 6 623 454

Poprawka 25

Artykuł 5, ustęp 4, litera c)

c) dla Gujany Francuskiej i Reunion: EUR 4 868 700

c) dla Gujany Francuskiej i Reunion: EUR 5 518 000

Poprawka 26

Artykuł 5, ustęp 4 a (nowy)

 

4a. Kwoty, o których mowa w ust. 4, poddawane są co roku dostosowaniu technicznemu przewidzianemu w pkt. 16 porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. między Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i właściwego zarządzania finansowego (2) .

Poprawka 27

Artykuł 7, ustęp 1

1. W ciągu czterech miesięcy od wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zainteresowane państwa członkowskie przedkładają Komisji wykaz i ilości, o których mowa w art. 4 ust. 1, oraz poziom wyrównania, którym mowa w art. 5 ust. 1, wspólnie zwane dalej „planem wyrównania”.

1. W ciągu czterech miesięcy od wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zainteresowane państwa członkowskie przedkładają Komisji wykaz i ilości, o których mowa w art. 4 ust. 1, poziom wyrównania, którym mowa w art. 5 ust. 1 oraz szczegółowy wykaz środków, jakie będą stosowane w celu zapewnienia przestrzegania przepisów art. 4 ust. 2 do 4 , wspólnie zwane dalej „planem wyrównania”.

Poprawka 28

Artykuł 7, ustęp 4

4. Jeżeli państwo członkowskie wprowadza zmiany zgodnie z art. 6, wówczas przedkłada Komisji zmieniony plan wyrównania i stosowana jest z uwzględnieniem niezbędnych zmian procedura określona w ust. 2 i 3 .

4. Jeżeli państwo członkowskie wprowadza zmiany zgodnie z art. 6, wówczas przedkłada Komisji zmieniony plan wyrównania . Jeżeli Komisja nie reaguje w okresie czterech tygodni od daty otrzymania zmienionego planu, zostaje on uznany za przyjęty.

Poprawka 29

Artykuł 7 a (nowy)

 

Artykuł 7a

Modulacja kwot

Modulacji dokonać można między regionami należącymi do tego samego państwa członkowskiego, w granicach ogólnych ram finansowych niniejszego rozporządzenia.

Poprawka 30

Artykuł 7 b (nowy)

 

Artykuł 7b

Pomoc państwa

1. W przypadku produktów rybołówstwa, do których zastosowanie mają art. 87, 88 i 89 Traktatu, Komisja może zezwolić na pomoc dla działalności w sektorach produkcji, przetwórstwa i wprowadzania na rynek omawianych produktów, aby wyrównać koszty związane z niekorzystnymi warunkami regionów najbardziej oddalonych, spowodowanymi ich szczególnymi cechami charakterystycznymi i sytuacją przymusową.

2. W tym przypadku państwa członkowskie informują Komisję o udzielanej pomocy państwa, która stanowi część środków wyrównawczych; pomoc taka zatwierdzana jest przez Komisję zgodnie z art. 7. Pomoc, o której poinformowano w ten sposób, uważa się za spełniającą obowiązek informowania przewidziany w pierwszym zdaniu art. 88 ust. 3 Traktatu.

Poprawka 31

Artykuł 8, ustęp 1

1. Każde zainteresowane państwo członkowskie przygotowuje sprawozdanie roczne na temat stosowania wyrównania i przedkłada je Komisji do dnia 30 kwietnia każdego roku.

1. Każde zainteresowane państwo członkowskie przygotowuje sprawozdanie roczne na temat stosowania wyrównania i przedkłada je Komisji do dnia 30 czerwca każdego roku.

Poprawka 32

Artykuł 8, ustęp 2

2. Najpóźniej do dnia 31 grudnia 2011 r. Komisja przedkłada Parlamentowi Europejskiemu, Radzie oraz Europejskiemu Komitetowi Ekonomiczno-Społecznemu sprawozdanie przygotowane na podstawie niezależnej oceny na temat stosowania wyrównania, do którego jeśli zajdzie taka potrzeba, zostaną dołączone propozycje zmian legislacyjnych.

2. Najpóźniej do dnia 31 grudnia 2011 r. , a następnie co pięć lat, Komisja przedkłada Parlamentowi Europejskiemu, Radzie oraz Europejskiemu Komitetowi Ekonomiczno-Społecznemu sprawozdanie przygotowane na podstawie niezależnej oceny na temat stosowania wyrównania, do którego jeśli zajdzie taka potrzeba, zostaną dołączone propozycje zmian legislacyjnych.

Poprawka 33

Artykuł 10

Państwa członkowskie przyjmują odpowiednie przepisy w celu zapewnienia zgodności z wymogami ustanowionymi w niniejszym rozporządzeniu oraz prawidłowości działań.

Państwa członkowskie przyjmują odpowiednie przepisy w celu zapewnienia zgodności z wymogami ustanowionymi w niniejszym rozporządzeniu oraz prawidłowości działań. Przepisy dotyczące możliwości odtworzenia historii produktów rybołówstwa są wystarczająco szczegółowe, aby umożliwić identyfikację produktów, za które wyrównanie nie przysługuje.

Poprawka 34

Artykuł 14, akapit 2

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2007 r.


(1)  Dotychczas nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym.

(2)   Dz.U. C 139 z 14.6.2006, str. 1 .

P6_TA(2007)0159

Wspólna Polityka Rybołówstwa (Regionalne Komitety Doradcze) *

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady zmieniającej decyzję 2004/585/WE ustanawiającą Regionalne Komitety Doradcze w ramach Wspólnej Polityki Rybołówstwa (COM(2006)0732 — C6-0051/2007 — 2006/0240(CNS))

(Procedura konsultacji)

Parlament Europejski,

uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Radzie (COM(2006)0732) (1),

uwzględniając art. 37 Traktatu WE, na mocy którego Rada skonsultowała się z Parlamentem (C6-0051/2007),

uwzględniając art. 51 Regulaminu,

uwzględniając sprawozdanie Komisji Rybołówstwa (A6-0078/2007),

1.

zatwierdza wniosek Komisji;

2.

uznaje, że obecna propozycja dotyczy jedynie aspektów finansowych Regionalnych Komitetów Doradczych oraz że inne aspekty, w szczególności te, które dotyczą liczby komitetów i ich składu, pozostają do rozwiązania w czasie nadchodzącego przeglądu;

3.

zwraca się do Rady, jeśli ta uznałaby za stosowne oddalić się od przyjętego przez Parlament tekstu, o poinformowanie go o tym fakcie;

4.

zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem w przypadku uznania za stosowne wprowadzenia znaczących zmian do wniosku Komisji;

5.

zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.


(1)  Dotychczas nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym.

P6_TA(2007)0160

Sytuacja kobiet niepełnosprawnych w Unii Europejskiej

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie sytuacji kobiet niepełnosprawnych w Unii Europejskiej (2006/2277(INI))

Parlament Europejski,

uwzględniając Konwencję w sprawie praw osób niepełnosprawnych przyjętą przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 13 grudnia 2006 r.,

uwzględniając Manifest kobiet niepełnosprawnych Europy przyjęty na Europejskim Forum Osób Niepełnosprawnych dnia 22 lutego 1997 r.,

uwzględniając Kartę praw podstawowych Unii Europejskiej (1),

uwzględniając fakt, że rok 2007 jest Europejskim rokiem równości szans dla wszystkich,

uwzględniając art. 13 Traktatu ustanawiającego Unię Europejskiej,

uwzględniając komunikat Komisji zatytułowany „Równość szans dla osób niepełnosprawnych: europejski plan działania” (COM(2003)0650),

uwzględniając art. 45 regulaminu,

uwzględniając sprawozdanie Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia (A6-0075/2007),

A.

mając na uwadze, że Konwencja ONZ w sprawie praw osób niepełnosprawnych (Konwencja) uznaje, że niepełnosprawne kobiety i dziewczęta są często bardziej narażone, w domu i poza nim, na przemoc, obrażenia lub zniewagi, zaniedbania lub niedbałe traktowanie, maltretowanie lub wykorzystywanie,

B.

mając na uwadze, że Konwencja podkreśla również potrzebę włączenia kwestii równouprawnienia płci do wszelkich działań zmierzających do zapewnienia osobom niepełnosprawnym pełnego korzystania z praw człowieka i podstawowych wolności,

C.

mając na uwadze, że Konwencja uznaje prawo wszystkich niepełnosprawnych będących w odpowiednim wieku do zawarcia małżeństwa i założenia rodziny,

D.

mając na uwadze, że blisko 80 % niepełnosprawnych kobiet pada ofiarą przemocy psychologicznej i fizycznej oraz że kobiety niepełnosprawne są bardziej narażone na przemoc seksualną niż pozostałe kobiety; mając na uwadze, że przemoc nie tylko jest częstym zjawiskiem w życiu kobiet niepełnosprawnych, lecz nierzadko bywa wręcz przyczyną ich niepełnosprawności,

E.

mając na uwadze, że osoby niepełnosprawne stanowią zróżnicowaną grupę ludności i że działania mające je wspierać powinny uwzględniać zarówno to zróżnicowanie, jak i fakt, że niektóre grupy, takie jak kobiety niepełnosprawne, borykają się z dodatkowymi trudnościami oraz z dyskryminacją wieloraką,

F.

mając na uwadze, że według badań przeprowadzonych w państwach członkowskich to głównie matki niepełnosprawnych dzieci podejmują działania (w ośrodkach zdrowia, szkołach, organach administracji itd.) zmierzające do poszerzenia wiedzy o niepełnosprawności ich dzieci i do znalezienia najlepszych rozwiązań,

G.

mając na uwadze, że na ogół to kobiety zajmują się osobami niepełnosprawnymi i niesamodzielnymi, co w niektórych przypadkach oznacza, że wycofują się z rynku pracy, jeśli brak jest odpowiednich placówek opiekuńczych,

H.

mając na uwadze, że instytucje europejskie oraz władze krajowe i lokalne powinny zachęcać do działań na rzecz faktycznego i efektywnego równouprawnienia i że Europejski rok równych szans dla wszystkich (2007) powinien być dodatkowym impulsem dla tych działań,

I.

mając na uwadze, że niepełnosprawne kobiety są ofiarami dyskryminacji wielorakiej (z powodu płci biologicznej i kulturowej, rasy, niepełnosprawności i upośledzenia) i że są one bardziej narażone na ubóstwo i wykluczenie społeczne,

J.

mając na uwadze, że równe traktowanie kobiet niepełnosprawnych oraz matek niepełnosprawnych dzieci to podstawowe prawo człowieka, a zarazem obowiązek etyczny,

1.

zwraca się do Komisji i państw członkowskich o zapewnienie likwidacji istniejących przeszkód i barier, w tym barier architektonicznych, aby stworzyć równość praw i szans udziału kobiet i dziewcząt w życiu rodzinnym, politycznym, kulturalnym, społecznym i zawodowym, zwłaszcza poprzez lepsze stosowanie wspólnotowego prawa antydyskryminacyjnego i prawa w zakresie równouprawnienia płci oraz poprzez lepsze wykorzystanie możliwości, jakie dają odpowiednie programy wspólnotowe i Europejski Fundusz Społeczny;

2.

wzywa państwa członkowskie do uwzględnienia potrzeb osób niepełnosprawnych i szczególnych potrzeb kobiet we wszystkich działaniach na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym, w szczególności w zakresie urbanistyki, kształcenia, zatrudnienia, polityki mieszkaniowej, transportu oraz służby zdrowia i opieki społecznej;

3.

zwraca się do Komisji i państw członkowskich o przyjęcie i stosowanie środków niezbędnych do wspierania kobiet niepełnosprawnych w celu zwiększenia ich udziału w tych dziedzinach życia społecznego i zawodowego, w których ich obecność jest wciąż niewystarczająca;

4.

wzywa władze krajowe i regionalne do wspierania i finansowania, przy pomocy odpowiednich środków, innowacyjnych działań i świadczeń zorientowanych na kwestie płci i niepełnosprawności, szczególnie w zakresie pomocy indywidualnej, mobilności, zdrowia, edukacji, szkolenia, szkolenia ustawicznego, zatrudnienia, samodzielnego życia i opieki społecznej;

5.

wzywa Komisję i państwa członkowskie do wprowadzenia skutecznego prawodawstwa i skutecznych działań skupiających się na kobietach i dzieciach, które zapewnią wykrywanie, dochodzenie, a w odpowiednich przypadkach ściganie przypadków wyzyskiwania, przemocy i wykorzystywania seksualnego osób niepełnosprawnych w miejscu zamieszkania i poza nim; sugeruje w związku z tym, że należy zwrócić szczególną uwagę na kobiety, którym niepełnosprawność uniemożliwia występowanie we własnej sprawie, a także opracować środki prewencyjne w celu zniesienia różnic w kwestii prawa kobiet do własnego ciała i seksualności bez względu na ewentualną niepełnosprawność;

6.

ubolewa z powodu faktu, że kobiety niepełnosprawne są trzykrotnie bardziej narażone na przemoc niż kobiety pełnosprawne, i wnosi w związku z tym o stosowanie programu Daphne do zwalczania również tego rodzaju przemocy;

7.

zauważa, że od najmłodszych lat należy aktywnie zwalczać segregację osób niepełnosprawnych;

8.

wzywa Komisję i państwa członkowskie do propagowania projektów pilotażowych i sprawdzonych procedur w zakresie placówek umożliwiających integrację niepełnosprawnych już w przedszkolu, następnie szkole i ośrodkach szkoleniowych, a także w życiu zawodowym;

9.

podkreśla, że Unia Europejska powinna podjąć wszelkie możliwe działania, w tym legislacyjne, w celu odbiurokratyzowania systemu pomocy oraz zwiększenia środków dla kobiet i dzieci niepełnosprawnych;

10.

wzywa państwa członkowskie do zajęcia się problemem braku odpowiedniej opieki zdrowotnej dla kobiet niepełnosprawnych poprzez zapewnienie specjalistycznego personelu medycznego i odpowiedniej infrastruktury;

11.

wzywa Komisję do zbadania, we współpracy z odpowiednimi władzami krajowymi, szczególnych problemów dotyczących zdrowia i opieki medycznej, jakie napotykają kobiety niepełnosprawne, ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki i informowania;

12.

uważa, że istnieje związek między niepełnosprawnością a osiąganym minimalnym poziomem wykształcenia, co wyraża się później we wskaźnikach aktywności zawodowej;

13.

wyraża zaniepokojenie faktem, że poziom wykształcenia kobiet niepełnosprawnych jako grupy społecznej należy do najniższych, co powoduje, że mają one duże trudności z uzyskaniem dostępu do rynku pracy, utrzymania się na nim i awansu; podkreśla, że osoby niepełnosprawne powinny mieć takie same możliwości studiowania oraz prawo dostępu do rynku pracy, aby mogły uzyskać samodzielność; uważa, że należy zachęcać niepełnosprawne kobiety i dziewczęta do kontynuowania studiów i do aktywności zawodowej odpowiadającej ich zdolnościom i zainteresowaniom, a nie ich niedostatkom;

14.

wzywa Komisję i państwa członkowskie, by sprzyjały stosowaniu zasady powszechnego dostępu do otoczenia społecznego, dóbr i usług, aby niepełnosprawne kobiety mogły cieszyć się jak największą samodzielnością;

15.

wzywa Komisję i państwa członkowskie do przyjęcia odpowiednich środków w celu eliminacji przepaści cyfrowej wynikającej z płci, aby kobiety niepełnosprawne miały dostęp do technologii informacyjnych i komunikacyjnych i mogły z nich korzystać na równi z mężczyznami, zważywszy, że technologie te są często podstawowym narzędziem integracji osób niepełnosprawnych;

16.

uważa, że w celu poprawy dostępu do rynku pracy, lepszej aktywizacji i rozwoju umiejętności osób niepełnosprawnych należy wykorzystywać wszelkie środki zachęcające, w tym ulgi podatkowe, by pracodawcy chętniej zatrudniali osoby niepełnosprawne, a czas pracy był bardziej dopasowany do potrzeb rodziców wychowujących dzieci niepełnosprawne;

17.

wzywa Komisję i państwa członkowskie, by w ramach wysiłków na rzecz zwiększania zatrudnienia wśród kobiet niepełnosprawnych zapobiegały dyskryminacji ze strony pracodawców przy zatrudnianiu kobiet niepełnosprawnych;

18.

wzywa Komisję i państwa członkowskie do wprowadzenia pojęcia „elastyczności” w sprawach związanych z niepełnosprawnością, a tym samym do uznania faktu, że każda osoba niepełnosprawna ma inne potrzeby, aby w społeczności obywatelskiej opartej na różnorodności możliwe było dopasowanie pomocy do każdego indywidualnego przypadku;

19.

jest zdania, że celem wprowadzanych środków powinna być większa integracja;

20.

przypomina, że w większości przypadków opiekę nad osobami niepełnosprawnymi biorą na siebie kobiety i że w związku z tym niezbędne jest opracowanie środków podnoszących świadomość społeczną, aby mężczyźni również podejmowali się tego zadania;

21.

zwraca się do Komisji i państw członkowskich o dołożenie starań, by za opiekę nad niepełnosprawnymi i ich udział w życiu społecznym odpowiadało całe społeczeństwo, a nie tylko ich rodziny, oraz o uwzględnienie przy opracowywaniu polityki szczególnego oddania kobiet opiekujących się niepełnosprawnymi oraz sytuacji osób, często członków rodzin, które biorą na siebie odpowiedzialność za niepełnosprawnych; uważa za rzecz istotną podkreślenie faktu, że zadanie to wykonują głównie kobiety, a zatem to kobiet, zarówno wykonujących tę pracę w zamian za wynagrodzenie, jak i nieodpłatnie jako członkowie rodzin, szczególnie dotykają cięcia w publicznych programach opieki;

22.

wzywa Komisję i państwa członkowskie do opracowania niezbędnych środków wspierających wysiłki rodzin i organizacji, które pomagają osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom;

23.

uważa za konieczne wprowadzenie różnego rodzaju środków wsparcia, aby osoby niepełnosprawne i ich rodziny mogły prowadzić normalne życie w takich samych warunkach, jak osoby sprawne i ich rodziny, a także środków wsparcia dla osób (najczęściej członków rodziny), które biorą na siebie opiekę społeczną nad osobami niepełnosprawnymi i utrzymują je finansowo, często poświęcając im cały swój czas, co prowadzi do izolacji i w wielu przypadkach wymaga wsparcia na różnych płaszczyznach; zauważa, że obecnie osobami tymi są głównie kobiety, wykonujące te obowiązki w zamian za wynagrodzenie lub nieodpłatnie; za rzecz oczywistą uważa, że zadanie to nie jest zarezerwowane dla żadnej z płci i że trzeba czynnie zwalczać pogląd, zgodnie z którym należy ono do obowiązków kobiet;

24.

proponuje, by państwa członkowskie zharmonizowały przepisy dotyczące parkingów dla osób niepełnosprawnych i rozważyły możliwość obniżenia opłat za przejazd dla osób im towarzyszących;

25.

jest zdania, że jednym z głównych celów Unii Europejskiej powinna być poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych i ich rodzin oraz ich pełna integracja społeczna;

26.

podkreśla potrzebę większego eksponowania i poprawy medialnego wizerunku kobiet niepełnosprawnych, co pozwoli szerokim kręgom społecznym lepiej poznać ich codzienne życie, a im samym da możliwość wypowiadania się i uczestniczenia w życiu społecznym i politycznym;

27.

podkreśla, że państwa członkowskie powinny uznać podstawowe prawo kobiet niepełnosprawnych do własnej seksualności i do zakładania rodziny;

28.

wzywa Komisję i państwa członkowskie do wprowadzenia prawodawstwa zapewniającego niepełnosprawnym kobietom i mężczyznom samodzielne życie, a tym samym do uznania, że jest to podstawowe prawo, którego należy przestrzegać;

29.

wzywa Komisję i państwa członkowskie do stworzenia niepełnosprawnym dzieciom, młodzieży i dorosłym warunków umożliwiających niezależność i kierowanie własnym losem, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień równouprawnienia kobiet i mężczyzn;

30.

uznaje, że niepełnosprawne kobiety są dyskryminowane nawet w zakresie dostępu do istniejących usług umożliwiających samodzielne życie oraz do opieki zdrowotnej;

31.

podkreśla znaczenie wychowania chłopców i dziewcząt dla tworzenia społeczeństwa przyszłości oraz konieczność takiego kierowania wychowaniem, aby niepełnosprawność nie była przeszkodą w udziale w życiu społecznym na zasadzie równych szans i praw, w celu stworzenia atmosfery współpracy, integracji i uwrażliwienia młodzieży szkolnej na niepełnosprawność, co jest niezbędnym narzędziem urzeczywistnienia tych postulatów;

32.

podkreśla znaczenie organizacji pozarządowych pracujących z kobietami niepełnosprawnymi oraz wzywa Komisję i państwa członkowskie do wspierania tych organizacji;

33.

podkreśla konieczność zbierania najnowszych danych na temat niepełnosprawności w podziale na płeć oraz prowadzenia badań z wykorzystaniem wskaźników równouprawnienia płci, aby poznać prawdziwą sytuację niepełnosprawnych kobiet i dziewcząt;

34.

zauważa konieczność zapewnienia ochrony zdrowia reprodukcyjnego kobiet niepełnosprawnych z uwzględnieniem takich zagadnień, jak planowanie rodziny, opieka zdrowotna i informacje o macierzyństwie, aby kobiety te mogły zawierać związki dające im równe prawa, oparte na zasadzie odpowiedzialności i przynoszące satysfakcję;

35.

stwierdza, że polityka UE powinna bardziej pobudzać organizacje pracodawców, związki zawodowe i organizacje pozarządowe do skuteczniejszego wypracowania metod pomocy osobom niepełnosprawnym;

36.

wzywa Komisję do ułatwiania tworzenia sieci kobiet niepełnosprawnych w całej UE i w krajach kandydujących, która pozwoli na wymianę najlepszych praktyk, rozwijanie możliwości i wzmocnienie ich pozycji;

37.

podkreśla, że kobiety niepełnosprawne powinny mieć swobodny dostęp do nowych mediów audiowizualnych;

38.

przypomina Komisji, że pogłębiona znajomość tematu i „społecznego modelu niepełnosprawności”, który skupia się na barierach społecznych, w przeciwieństwie do „medycznego modelu niepełnosprawności”, który zajmuje się tylko medycznymi aspektami niepełnosprawności, jest właściwą podstawą do poszukiwania rozwiązań, opracowywania usług i wsparcia, przygotowywania polityki, przeznaczania środków i mierzenia wpływu polityki na sytuację osób niepełnosprawnych;

39.

przypomina państwom członkowskim o podstawowym znaczeniu ich współpracy dla dokonywania postępów i poprawy sytuacji wszystkich niepełnosprawnych kobiet i dziewcząt, bez względu na typ niepełnosprawności;

40.

wzywa państwa członkowskie do wspierania inicjatyw obywatelskich mających na celu pomoc osobom niepełnosprawnym;

41.

przypomina o ważnej roli partnerów społecznych, przedsiębiorstw i społeczeństwa obywatelskiego, szczególnie organizacji kobiet niepełnosprawnych oraz rodziców niepełnosprawnych dzieci, we wspieraniu i promowaniu równych szans i jednakowego dostępu osób niepełnosprawnych do zatrudnienia i kształcenia ustawicznego z należytym uwzględnieniem ich szczególnych potrzeb;

42.

wyraża uznanie dla pracy stowarzyszeń rodziców, zakładanych i prowadzonych zwykle przez matki dzieci niepełnosprawnych, które poprzez swe organizacje i strony internetowe zbierają informacje (o specjalistycznych centrach medycznych, przepisach dotyczących edukacji i opieki społecznej itd.), co pozwala pomagać innym rodzicom i zwracać uwagę władz publicznych;

43.

wzywa państwa członkowskie do informowania Parlamentu Europejskiego i Komisji o sytuacji niepełnosprawnych kobiet i dziewcząt na podstawie sprawozdań krajowych oraz o środkach zastosowanych w celu wypełnienia zobowiązań wynikających z Konwencji ONZ w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet;

44.

jest zdania, że niepełnosprawność należy traktować jako zjawisko naturalne, będące częścią codziennego życia, a nie jako element anormalny, ponieważ w społeczeństwie zawsze będą osoby niepełnosprawne, a zatem niepełnosprawność zawsze będzie jego nieodłącznym elementem;

45.

uważa, że należy wspierać rozwój i wykorzystywanie dostępnych technologii i środków pozwalających na eliminację elementów otoczenia nieprzyjaznego dla osób niepełnosprawnych; jest zdania, że rozwój ten powinien bazować na fakcie, że kobiety i mężczyźni miewają różne potrzeby;

46.

wzywa Komisję i państwa członkowskie do tworzenia jednakowych warunków życia dla osób niepełnosprawnych: dziewcząt i chłopców, kobiet i mężczyzn;

47.

zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, rządom i parlamentom państw członkowskich, Radzie Europy oraz sekretarzowi generalnemu ONZ.


(1)  Dz.U. C 364 z 18.12.2000, str. 1.

P6_TA(2007)0161

Informacje w sprawie parytetów siły nabywczej ***I

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego wspólne zasady dla dostarczania podstawowych informacji w sprawie parytetów siły nabywczej oraz ich wyliczenia i rozpowszechnienia (COM(2006)0135 — C6-0100/2006 — 2006/0042(COD))

(Procedura współdecyzji: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2006) 0135) (1),

uwzględniając art. 251 ust. 2 oraz art. art. 285 ust. 1 Traktatu WE, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C6-0100/2006),

uwzględniając art. 51 Regulaminu,

uwzględniając sprawozdanie Komisji Gospodarczej i Monetarnej oraz opinię Komisji Rozwoju Regionalnego (A6-0077/2007),

1.

zatwierdza wniosek Komisji po poprawkach;

2.

zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy w przypadku uznania za stosowne wprowadzenia znaczących zmian do wniosku lub zastąpienie tegoż innym tekstem;

3.

zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.


(1)  Dotychczas nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym.

P6_TC1-COD(2006)0042

Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 26 kwietnia 2007 r. w celu przyjęcia rozporządzenia (WE) nr .../2007 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego wspólne zasady dla dostarczania podstawowych informacji w sprawie parytetów siły nabywczej oraz ich wyliczenia i rozpowszechnienia

(Jako że zostało osiągnięte porozumienie pomiędzy Parlamentem Europejskim a Radą, stanowisko Parlamentu w pierwszym czytaniu odpowiada ostatecznej wersji aktu prawnego, rozporządzenia (WE) nr .../ 2007.)

P6_TA(2007)0162

Zespoły szybkiej interwencji na granicy ***I

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego mechanizm tworzenia zespołów szybkiej interwencji na granicy oraz zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 2007/2004 w odniesieniu do tego mechanizmu (COM(2006)0401 — C6-0253/2006 — 2006/0140 (COD))

(Procedura współdecyzji: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2006) 0401) (1),

uwzględniając art. 251 ust. 2 oraz art. 62 ust. 2a i art. 66 traktatu WE, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C6-0253/2006),

uwzględniając art. 51 Regulaminu,

uwzględniając sprawozdanie Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (A6-0135/2007),

1.

zatwierdza wniosek Komisji po poprawkach;

2.

zatwierdza załączone oświadczenie;

3.

zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzenie znaczących zmian do swojego wniosku lub zastąpienie go innym tekstem;

4.

zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.


(1)  Dotychczas nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym.

P6_TC1-COD(2006)0140

Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 26 kwietnia 2007 r. w celu przyjęcia rozporządzenia (WE) nr .../2007 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego mechanizm tworzenia zespołów szybkiej interwencji na granicy oraz zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 2007/2004 w odniesieniu do tego mechanizmu i określającego uprawnienia i zadania zaproszonych funkcjonariuszy

(Jako że zostało osiągnięte porozumienie pomiędzy Parlamentem Europejskim a Radą, stanowisko Parlamentu w pierwszym czytaniu odpowiada ostatecznej wersji aktu prawnego, rozporządzenia (WE) nr 863/2007.)

ZAŁĄCZNIK

OŚWIADCZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY I KOMISJI

Parlament Europejski, Rada i Komisja podkreślają, że w razie nagłej i wyjątkowej presji na granicach zewnętrznych, wymagającej interwencji zespołów szybkiej interwencji na granicy, oraz prawdopodobnego braku wystarczających do tej interwencji środków finansowych w budżecie Europejskiej Agencji ds. Zarządzania Współpracą Operacyjną na Granicach Zewnętrznych Państw Członkowskich Unii Europejskiej (FRONTEX), należy rozpatrzyć wszelkie możliwości zagwarantowania niezbędnego finansowania. Komisja w trybie pilnym sprawdzi, czy możliwe byłoby przesunięcie środków. W przypadku konieczności podjęcia decyzji przez władzę budżetową Komisja rozpocznie procedurę zgodnie z przepisami rozporządzenia finansowego, a mianowicie art. 23 i 24, w celu zagwarantowania terminowego podjęcia przez oba organy władzy budżetowej decyzji w sprawie sposobów udzielenia dodatkowego finansowania agencji FRONTEX na rzecz rozmieszczenia zespołów szybkiej interwencji na granicy. Władza budżetowa zobowiązuje się do jak najszybszego działania, uwzględniającego pilny charakter sprawy.

P6_TA(2007)0163

Ochrona i zrównoważona eksploatacja zasobów rybołówstwa *

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego 26 kwietnia 2007 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 2371/2002 w sprawie ochrony i zrównoważonej eksploatacji zasobów rybołówstwa w ramach wspólnej polityki rybołówstwa (COM(2006)0587 — C6-0402/2006 — 2006/0190 (CNS))

(Procedura konsultacji)

Parlament Europejski,

uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Radzie (COM(2006)0587) (1),

uwzględniając art. 37 Traktatu WE, na mocy którego Rada skonsultowała się z Parlamentem (C6-0402/2006),

uwzględniając art. 51 Regulaminu,

uwzględniając sprawozdanie Komisji Rybołówstwa (A6-0085/2007),

1.

zatwierdza po poprawkach wniosek Komisji;

2.

zwraca się do Komisji o odpowiednią zmianę jej wniosku, zgodnie z art. 250 ust. 2 Traktatu WE;

3.

zwraca się do Rady, jeśli ta uznałaby za stosowne oddalić się od przyjętego przez Parlament tekstu, o poinformowanie go o tym fakcie;

4.

zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem, jeśli ta uznałaby za stosowne wprowadzenie znaczących zmian do wniosku Komisji;

5.

zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.

TEKST PROPONOWANY PRZEZ KOMISJĘ

POPRAWKI PARLAMENTU

Poprawka 3

ARTYKUŁ 1 PUNKT 1

Artykuł 11, ustęp 5 (rozporządzenie (WE) nr 2371/2002)

5. Pomiędzy dniem 1 stycznia 2003 r. a 31 grudnia 2006 r. w przypadku statków mających pięć lub więcej lat, modernizacja pokładu w celu poprawy bezpieczeństwa na statku, warunków pracy, higieny oraz jakości produktów może podwyższyć tonaż statku, pod warunkiem że taka modernizacja nie zwiększa zdolności statków do prowadzenia połowów ryb. Poziomy odniesienia, ustalone zgodnie z niniejszym artykułem i art. 12, zostają odpowiednio dostosowane. Nie istnieje potrzeba uwzględniania stosownej zdolności przy tworzeniu bilansu wycofań i wprowadzeń przez państwa członkowskie zgodnie z art. 13.

5. Modernizacja pokładu w celu poprawy bezpieczeństwa na statku, warunków pracy, higieny oraz jakości produktów może podwyższyć tonaż statku, pod warunkiem że taka modernizacja nie zwiększa zdolności statków do prowadzenia połowów ryb. Poziomy odniesienia, ustalone zgodnie z niniejszym artykułem i art. 12, zostają odpowiednio dostosowane. Nie istnieje potrzeba uwzględniania stosownej zdolności przy tworzeniu bilansu wycofań i wprowadzeń przez państwa członkowskie zgodnie z art. 13.

Poprawka 1

ARTYKUŁ 1 PUNKT 1

Artykuł 11, ustęp 6, tiret 1 i 2 (rozporządzenie (WE) nr 2371/2002)

4 % średniego rocznego tonażu wycofanego z pomocą publiczną między dniem 1 stycznia 2003 r. a 31 grudnia 2006 r. w przypadku państw członkowskich będących członkami Wspólnoty dnia 1 stycznia 2003 r. oraz 4 % średniego rocznego tonażu wycofanego z pomocą publiczną między dniem 1 maja 2004 r. a 31 grudnia 2006 r. w przypadku państw członkowskich, które przystąpiły do Wspólnoty w dniu 1 maja 2004 r., oraz

10 % średniego rocznego tonażu wycofanego z pomocą publiczną między dniem 1 stycznia 2003 r. a 31 grudnia 2006 r. w przypadku państw członkowskich będących członkami Wspólnoty dnia 1 stycznia 2003 r. oraz 10 % średniego rocznego tonażu wycofanego z pomocą publiczną między dniem 1 maja 2004 r. a 31 grudnia 2006 r. w przypadku państw członkowskich, które przystąpiły do Wspólnoty w dniu 1 maja 2004 r., oraz

4 % tonażu wycofanego z floty z pomocą publiczną od dnia 1 stycznia 2007 r.

10 % tonażu wycofanego z floty z pomocą publiczną od dnia 1 stycznia 2007 r.

Poprawka 2

ARTYKUŁ 1 PUNKT 2

Artykuł 13, ustęp 1, litera c), akapity 1 a oraz 1 b (nowe) (rozporządzenie (WE) nr 2371/2002)

 

Niemniej jednak redukcja mocy w żadnym przypadku nie może pogorszyć bezpieczeństwa lub przestronności lub skuteczności systemów przetwarzania ryb na statku.

Podobnie, o ile celem redukcji jest uniknięcie jakiegokolwiek zwiększenia zdolności połowowej statku, nie uwzględnia się postanowień pierwszego akapitu, jeżeli wymiany silnika dokonuje się w celu oszczędności energii i/lub ulepszenia osiągów statku innych niż zdolność połowowa lub, jeżeli zdecydowano się na korzystanie z bardziej selektywnych systemów połowów na danym statku.


(1)  Dotychczas nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym.

P6_TA(2007)0164

Galileo

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie negocjacji umowy koncesyjnej Galileo

Parlament Europejski,

uwzględniając wniosek Komisji dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wprowadzenia w życie fazy rozmieszczania i fazy operacyjnej europejskiego programu radiowej nawigacji satelitarnej (COM(2004)0477) oraz swoje stanowisko przyjęte w pierwszym czytaniu dnia 6 września 2005 r. (1),

uwzględniając wniosek Komisji dotyczący rozporządzenia Rady zmieniającego statut wspólnego przedsiębiorstwa GALILEO znajdujący się w Załączniku do rozporządzenia Rady (WE) nr 876/2002 (COM (2006)0351), i swoją rezolucję legislacyjną z dnia 24 października 2006 r. (2),

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1321/2004 z dnia 12 lipca 2004 r. w sprawie ustanowienia struktur zarządzania europejskimi programami radionawigacyjnymi (3) i wniosek Komisji dotyczący rozporządzenia Rady zmieniającego to rozporządzenie (COM(2005)0190), oraz swoją rezolucję legislacyjną z dnia 12 października 2006 r. (4),

uwzględniając rezolucję z dnia 28 września 2006 r. w sprawie bilansu programu Galileo (5),

uwzględniając konkluzje przyjęte w dniu 22 marca 2007 r. przez Radę ds. transportu, telekomunikacji i energii (TTE) w sprawie stanu negocjacji dotyczących umowy koncesyjnej w sprawie systemu globalnej nawigacji satelitarnej,

uwzględniając istotne dokumenty przedłożone przez ministrów transportu, telekomunikacji i energii, takie jak pismo od wiceprzewodniczącego Komisji, J. Barrota, dotyczące statusu negocjacji koncesji i sprawozdanie obecnego przewodniczącego Rady w sprawie nierozstrzygniętych kwestii wymienionych przez potencjalnie zainteresowane konsorcjum,

uwzględniając podwójny mandat przyznany przez Radę ds. transportu, telekomunikacji i energii wiceprzewodniczącemu Komisji J. Barrotowi, aby przedłożył na czerwcowym posiedzeniu Rady propozycje dotyczące osiągnięcia długoterminowych publicznych celów finansowych i alternatywnych scenariuszy w przypadku niepowodzenia wznowienia skutecznych i ograniczonych w czasie negocjacji z potencjalnie zainteresowanym konsorcjum,

uwzględniając art. 103 ust. 2 Regulaminu,

1.

ponownie daje wyraz swemu poparciu dla programu Galileo, w tym dla usług nawigacji satelitarnej EGNOS, prekursorskich w stosunku do Galileo, lecz jest głęboko zaniepokojony faktem, że negocjacje koncesji stoją w miejscu od kilku miesięcy, i że takie opóźnienie będzie miało znaczny wpływ na ogólny koszt;

2.

przypomina swoją rezolucję z dnia 28 września 2006 r., która wzywała biorące udział w negocjacjach strony do osiągnięcia konstruktywnego porozumienia; przyjmuje w związku z tym z zadowoleniem pismo wiceprzewodniczącego Komisji, odpowiedzialnego za program Galileo, i konkluzje Rady ds. transportu, telekomunikacji i energii z dnia 22 marca 2007 r., oraz podkreśla znaczenie wdrożenia przez zainteresowane strony decyzji podjętych w grudniu 2005 r. (tzw. porozumienie van Mierta);

3.

zwraca uwagę, że, Parlament, Rada, Komisja i organy konsultacyjne UE zdecydowanie popierają wyraźny mandat udzielony wiceprzewodniczącemu Komisji odpowiedzialnemu za program Galileo w celu przedłożenia na posiedzeniu Rady w czerwcu 2007 r., w szczególności:

a.

wiarygodnego kalendarza jak najszybszego dochodzenia do konkluzji w sprawie umowy,

b.

możliwych rozwiązań dotyczących osiągnięcia długoterminowych zobowiązań finansowych,

c.

scenariusza jak najwcześniejszego świadczenia usług nawigacji satelitarnej EGNOS,

d.

alternatywnych scenariuszy realizacji programu, zwłaszcza jeśli chodzi o koszty, ryzyko i przystępność;

4.

wzywa Komisję do przyspieszenia procesu legislacyjnego związanego z rynkiem regulowanym, opartej na Zielonej księdze Komisji w sprawie zastosowań nawigacji satelitarnej, w celu zapewnienia wiarygodnego biznesplanu;

5.

wzywa Komisję do wysunięcia propozycji, wraz z Europejską Agencją Przestrzeni Kosmicznej, które mogą rozwiązać problem lepszego zarządzania publicznego poprzez zapewnienie jasnej odpowiedzialności politycznej i przewodnictwa Komisji;

6.

wzywa Komisję, biorąc pod uwagę wspólnotowy charakter projektu, do respektowania porozumienia ramowego w sprawie stosunków między Parlamentem Europejskim a Komisją (6), a zwłaszcza jego ust. 19 dotyczącego stosunków zewnętrznych, i w związku z tym do zapewnienia Parlamentowi pełnej informacji na temat wykonania decyzji Rady upoważniającej Komisję do negocjacji z krajami trzecimi w celu zawarcia umów w sprawie ich stowarzyszonego członkostwa i udziału w Organie Nadzorczym Galileo;

7.

wzywa Komisję do przedłożenia Parlamentowi sprawozdania o poczynionych postępach do połowy lipca 2007 r. i kolejnego sprawozdania na długo zanim negocjacje osiągną poziom, na którym udostępniony zostanie zmieniony wniosek w sprawie zmodyfikowanej podstawy prawnej dotyczącej finansowania programu Galileo;

8.

wzywa Radę do zapewnienia, że w miarę możliwości unikać się będzie wszelkich dalszych opóźnień tego projektu;

9.

zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, a także rządom i parlamentom państw członkowskich.


(1)  Dz.U. C 193 E z 17.8.2006, str. 61.

(2)  Teksty przyjęte, P6_TA(2006)0423.

(3)  Dz.U. L 246 z 20.7.2004, str. 1.

(4)  Teksty przyjęte, P6_TA(2006)0401.

(5)  Teksty przyjęte, P6_TA(2006)0385.

(6)  Patrz załącznik do decyzji Parlamentu z dnia 26 maja 2005 r. (Dz.U. C 117 E z 18.5.2006, str. 125).

P6_TA(2007)0165

Prawa człowieka na świecie w roku 2006 oraz polityki UE w tej dziedzinie

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie rocznego sprawozdania z zakresu sytuacji praw człowieka na świecie w roku 2006 oraz polityki UE w tej dziedzinie (2007/2020 (INI))

Parlament Europejski,

uwzględniając ósme roczne sprawozdanie UE z zakresu sytuacji praw człowieka na świecie w roku 2006 (1),

uwzględniając art. 3, 6, 11, 13 i 19 traktatu o Unii Europejskiej oraz art. 177 i 300 traktatu WE,

uwzględniając Powszechną deklarację praw człowieka oraz wszelkie odpowiednie międzynarodowe instrumenty ochrony praw człowieka (2),

uwzględniając Kartę Narodów Zjednoczonych,

uwzględniając wszystkie konwencje ONZ z zakresu praw człowieka oraz ich protokoły dodatkowe,

uwzględniając wejście w życie z dniem 1 lipca 2002 r. statutu rzymskiego Międzynarodowego Trybunału Karnego (MTK) oraz własne rezolucje odnoszące się do MTK (3),

uwzględniając Konwencję Rady Europy w sprawie działań przeciwko handlowi ludźmi oraz Plan UE dotyczący najlepszych praktyk, standardów i procedur zwalczania handlu ludźmi i zapobiegania mu z roku 2005 (4),

uwzględniając protokół nr 13 do Europejskiej konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności (ECHR), dotyczący bezwzględnego zniesienia kary śmierci,

uwzględniając Konwencję ONZ w sprawie zakazu stosowania tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania,

uwzględniając Kartę praw podstawowych Unii Europejskiej (5),

uwzględniając Umowę o partnerstwie AKP-UE ze zmianami (6),

uwzględniając poprzednie rezolucje w sprawie sytuacji praw człowieka na świecie,

uwzględniając rezolucję z dnia 16 marca 2006 r. w sprawie wyników negocjacji dotyczących Rady Praw Człowieka oraz 62. posiedzenie UNCHR (7),

uwzględniając rezolucję z dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie klauzuli z zakresu praw człowieka i demokracji w umowach Unii Europejskiej (8),

uwzględniając rezolucję z dnia 1 lutego 2007 r. w sprawie inicjatywy na rzecz powszechnego moratorium na wykonywanie kary śmierci (9),

uwzględniając wszelkie własne rezolucje przyjęte w trybie pilnym w przypadkach łamania praw człowieka, zasad demokracji i rządów prawa,

uwzględniając rezolucję z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie siódmego i ósmego sprawozdania rocznego Rady związanego z 8. postanowieniem operacyjnym Kodeksu postępowania UE z zakresu eksportu broni (10),

uwzględniając Rozporządzenie (WE) nr 1889/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie ustanowienia instrumentu finansowego na rzecz wspierania demokracji i praw człowieka na świecie (11)

uwzględniając Rozporządzenie Rady (WE) nr 168/2007 z dnia 15 lutego 2007 r. ustanawiające Agencję Praw Podstawowych Unii Europejskiej (12),

uwzględniając konkluzje dorocznego Forum UE w sprawie praw człowieka zorganizowanego przez prezydencję fińską i Komisję, która odbyła się w Helsinkach w grudniu 2006 r.,

uwzględniając Konwencję na temat praw osób niepełnosprawnych, przyjętą przez rezolucję Zgromadzenia Ogólnego ONZ A/RES/61/106dnia 13 grudnia 2006 r., ustanawiającą obowiązek włączania kwestii interesów i problemów osób niepełnosprawnych w działania z zakresu praw człowieka skierowane do państw trzecich,

uwzględniając międzynarodową Konwencję w sprawie ochrony wszystkich osób przed wymuszonymi zaginięciami, przyjętą przez rezolucję Zgromadzenia Ogólnego ONZ A/RES/61/177 dnia 20 grudnia 2006 r. i otwartą do podpisu dnia 6 lutego 2007 r.,

uwzględniając wytyczne UE z zakresu propagowania zgodności z międzynarodowym prawem humanitarnym (IHL) (13),

uwzględniając art. 45 regulaminu,

uwzględniając sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych (A6-0128/2007),

A.

mając na uwadze, iż roczne sprawozdanie Rady i Komisji Europejskiej z zakresu sytuacji praw człowieka na świecie w roku 2006 stanowi całościowy przegląd działań instytucji UE dotyczących praw człowieka na terytorium Unii i poza nim,

B.

mając na uwadze, że celem niniejszej rezolucji jest dokonanie analizy i oceny, a w szczególnych przypadkach przedstawienie konstruktywnej krytyki działań Komisji i Rady oraz ogólnych działań PE, szczególnie poprzez zwrócenie uwagi na kwestie pominięte w tych działaniach,

C.

mając na uwadze potrzebę uznania związku między wewnętrzną a zewnętrzną polityką UE, ponieważ wewnętrzne działania UE z zakresu praw człowieka mają bezpośredni wpływ na jej wiarygodność i zdolność do prowadzenia skutecznej polityki zagranicznej,

D.

mając na uwadze, że poszanowanie praw człowieka oraz demokratyczny system rządów są ze sobą z natury rzeczy powiązane, a także mając na uwadze fakt, że wspieranie poszanowania praw człowieka winno być powiązane ze wspieraniem i pełnieniem demokratycznych rządów,

E.

mając na uwadze ogólną konieczność podejmowania starań o zwracanie większej uwagi na przestrzeganie podstawowych praw człowieka, w szczególności praw politycznych, podczas negocjowania dwustronnych lub regionalnych umów handlowych, nawet z ważnymi partnerami handlowymi,

1.

z zadowoleniem przyjmuje fakt, że UE odgrywa na scenie międzynarodowej coraz aktywniejszą rolę w zakresie poprawy ochrony praw człowieka na świecie; wyraża przekonanie, że ostatnie rozszerzenie UE, w wyniku którego liczy ona 27 państw i 494 miliony obywateli, zwiększyło znaczenie UE w świecie, a tym samym nadało większą wagę jej wysiłkom na rzecz propagowania praw człowieka i demokracji na arenie międzynarodowej;

2.

uważa, że należy nadać większą wagę zwiększeniu zdolności UE do reakcji na łamanie praw człowieka w państwach trzecich oraz przede wszystkim, włączaniu zagadnień z zakresu praw człowieka do polityki UE wobec tych państw, z uwzględnieniem zewnętrznego wpływu polityki wewnętrznej UE;

3.

ponownie podkreśla konieczność spójnej polityki wszystkich państw członkowskich w ich stosunkach dwustronnych z krajami trzecimi, w których dochodzi do częstych przypadków łamania praw człowieka lub istnieje realne zagrożenie ich łamaniem, a także wzywa państwa członkowskie, by ich stosunki dwustronne z tymi krajami były zgodne z polityką UE, a szczególnie ze standardem aktywnego zabiegania o przestrzeganie praw człowieka;

4.

wyraża opinię, że w konsekwentnej europejskiej polityce zagranicznej absolutnym priorytetem musibyć propagowanie demokracji, zważywszy, że demokratyczne społeczeństwo to podstawa dla przestrzegania praw człowieka;

5.

wyraża przekonanie, że postęp, jakim jest utworzenie Europejskiej Agencji Praw Podstawowych, stanowi pierwszy krok na drodze ku spełnieniu wezwań Parlamentu do utworzenia zintegrowanych ram regulacyjnych i instytucjonalnych mających na celu nadanie mocy wiążącej Karcie praw podstawowych oraz zapewnienie zgodności z postanowieniami(ECHR); podkreśla, że mandat agencji obejmuje również kraje, które zawarły z UE układ o stabilizacji i stowarzyszeniu; uważa, że agencja powinna mieć uprawnienia pozwalające jej na wspieranie UE w realizacji jej polityki zewnętrznej w przypadku, gdy wymaga ona oceny sytuacji w zakresie poszanowania praw człowieka w kraju trzecim;

Roczne sprawozdanie UE z zakresu sytuacji praw człowieka na świecie w roku 2006 (dokument przygotowany przez Radę i Komisję)

6.

podkreśla wagę rocznego sprawozdania UE z zakresu sytuacji praw człowieka dla analizy i oceny polityki UE w zakresie praw człowieka, zwłaszcza z myślą o większym wyeksponowaniu kwestii praw człowieka jako takich;

7.

z zadowoleniem przyjmuje publiczne przedstawienie wspomnianego sprawozdania przez Radę i Komisję na grudniowej sesji plenarnej, na której wręczono również Nagrodę Sacharowa za Wolność Myśli i Przekonań białoruskiemu bojownikowi o wolność i demokrację Aleksandrowi Milinkiewiczowi; uważa, że poprzez ustanowienie takiej praktyki grudniowa sesja plenarna Parlamentu Europejskiego stała się dorocznym punktem odniesienia dla działań UE na rzecz praw człowieka;

8.

odnotowuje zakres działań UE w zakresie praw człowieka w różnych częściach świata, ponawiając jednocześnie wezwanie do dokładniejszej oceny wykorzystania instrumentów i inicjatyw UE w państwach trzecich; z zadowoleniem przyjmuje oceny wspomniane w sprawozdaniu Rady i Komisji; uważa, że należy wypracować mechanizm umożliwiający posłom do Parlamentu Europejskiego otrzymywanie ocen dotyczących konkretnych zagadnień, takich jak poszczególne kraje, grupy krajów i regiony geograficzne, a przede wszystkim konkretne problemy dotyczące praw człowieka; uważa, że taki mechanizm powinien umożliwiać Parlamentowi dyskusję nad wynikami tych ocen w najodpowiedniejszych do tego ramach;

9.

podkreśla znaczenie prowadzonych działań na rzecz włączania praw człowieka i demokracji do głównego nurtu polityki, a także spójności i jedności polityki i działań z zakresu praw człowieka i demokracji prowadzonych przez Radę, Komisję, Parlament Europejski oraz państwa członkowskie UE;

10.

za rzecz pozytywną uważa uznanie dla działań Parlamentu Europejskiego wyrażone w omawianym sprawozdaniu, ponawia jednak apel zawarty w rezolucji dotyczącej praw człowieka z 2006 r., aby przyszłe prezydencje informowały w rocznych sprawozdaniach UE, w jaki sposób Rada i Komisja uwzględniły rezolucje Parlamentu, w tym przyjęte w trybie pilnym rezolucje dotyczące przypadków łamania praw człowieka, demokracji i praworządności; z zadowoleniem odnotowuje działania, o których mowa w ust. 13 poniżej;

11.

ponownie stwierdza, że w kolejnych sprawozdaniach rocznych z zakresu praw człowieka Rada i Komisja powinny ukazywać, w jaki sposób włączają kwestie praw człowieka do innych dziedzin polityki UE, takich jak wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa, polityka rozwoju i handlu oraz imigracji, a także inne istotne dziedziny mające związek ze stosunkami zewnętrznymi UE, ze szczególnym uwzględnieniem prac grup roboczych Rady i szczególnych mechanizmów ustanowionych w porozumieniach o współpracy; jest zdania, że powinny one również odnotowywać orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka;

12.

wzywa Radę i Komisję, by rozważyły przyjęcie w sprawozdaniach rocznych podejścia stosowanego przez rządy niektórych państw członkowskich i przez niektóre międzynarodowe organizacje pozarządowe, polegające na przedstawieniu kompleksowej listy „państw budzących szczególne obawy” ze względu na przypadki łamania praw człowieka;

13.

wyraża zrozumienie dla faktu, że szczególnie w dziedzinie praw człowieka działania UE, takie jak zabiegi dyplomatyczne w państwach trzecich, winny niekiedy pozostawać poufne; uważa jednak, że listę tych działań należy zawrzeć w sprawozdaniu rocznym, pozostawiając przy tym pewien margines na w pełni poufne rządowe dwustronne kontakty dyplomatyczne;

14.

z zadowoleniem przyjmuje szersze konsultacje z Parlamentem Europejskim oraz kroki na rzecz sporządzania projektu sprawozdania rocznego przedstawiającego zarówno działania Rady i Komisji, jak i Parlamentu Europejskiego, uznając zarazem, że Parlament musi nadal sporządzać własne sprawozdanie na ten temat; uważa w tym kontekście, że w przyszłości prowadzone w komisjach otwarte dyskusje nad projektem dadzą Parlamentowi możliwość poprawy dokładności i treści sprawozdań;

Działania Rady i Komisji z zakresu praw człowieka na forum międzynarodowym

15.

wyraża uznanie dla pracy wykonanej w 2006 r. przez Michaela Matthiessena, osobistego przedstawiciela Sekretarza Generalnego/Wysokiego Przedstawiciela ds. praw człowieka w zakresie wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa (WPZiB); ponawia wsparcie dla Riiny Kionki, nowo mianowanej osobistej przedstawiciel, w związku z jej wysiłkami na rzecz eksponowania i wzmacniania roli UE na międzynarodowych forach zajmujących się prawami człowieka; oczekuje, iż Wysoki Przedstawiciel, Rada i wszystkie państwa członkowskie będą zawsze w pełni wspierać jej działania;

16.

uważa, że w chwili obecnej zdolność Unii do zapobiegania sytuacjom kryzysowym, reagowania na nie i ich zwalczania jest niewystarczająca; zaleca ustanowienie nowej infrastruktury służącej zapobieganiu konfliktom wewnętrznym i cywilnemu zarządzaniu nimi, co wymaga działań proaktywnych i zapobiegawczych, stworzenia odpowiednich cywilnych systemów wczesnego ostrzegania, wprowadzenia zorientowanego na zapobieganie planowania wariantowego (ang. contingency planning), kształcenia fachowej kadry do udziału w międzynarodowych misjach zarządzania konfliktami, a także położenia większego nacisku na wspieranie społeczeństw strukturalnie zdolnych do pokojowej egzystencji; podkreśla znaczenie starannego rozważania aspektów związanych z prawami człowieka w związku z planowaniem środków zapobiegawczych oraz dotyczących zarządzania konfliktami w odniesieniu do każdego kryzysu, w który UE się angażuje;

17.

zwraca się do Komisji o zachęcanie państw członkowskich UE do podpisania i ratyfikowania wszystkich głównych konwencji i protokołów dodatkowych ONZ i Rady Europy dotyczących praw człowieka; zwraca szczególną uwagę państw członkowskich UE na konieczność ratyfikacji Międzynarodowej konwencji w sprawie ochrony praw wszystkich pracowników migrujących oraz członków ich rodzin z 1990 r., a także nowo przyjętej Międzynarodowej konwencji w sprawie ochrony wszystkich osób przed wymuszonymi zaginięciami;

18.

odnotowuje aktywną rolę, jaką UE i jej państwa członkowskie odegrały w 2006 r. w zakresie praw człowieka i demokracji na różnorakich forach międzynarodowych, w tym w nowo powstałej Radzie Praw Człowieka ONZ (UNHRC), Zgromadzeniu Ogólnym ONZ, Radzie Ministrów Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE) i Radzie Europy;

19.

z zadowoleniem przyjmuje fakt, że Rada zamierza zacieśnić stosunki Unii Europejskiej z Radą Europy; w tym celu zwraca się do Rady i do Komisji o uwzględnienie zaleceń zawartych w sprawozdaniu Junckera z dnia 11 kwietnia 2006 r. pt. „Rada Europy - Unia Europejska: jedna ambicja dla kontynentu europejskiego”;

20.

odnotowuje fakt, że nowo powstała UNHRC ma potencjał do stworzenia cennych ram dla wielostronnych działań UE z zakresu praw człowieka, oraz uznaje, że w pierwszym roku istnienia opracowała ona ambitny program prac, obejmujący przegląd i utrzymywanie systemu procedur specjalnych, opracowanie i wdrożenie uniwersalnego przeglądu okresowego, któremu podlegać będą wszystkie państwa, określenie metod pracy oraz wspieranie i ochronę praw człowieka, szczególnie tam, gdzie prawa te są łamane lub istnieje niebezpieczeństwo ich łamania; wyraża jednak ubolewanie z powodu nieskuteczności działań UNHRC we właściwym reagowaniu na sytuacje kryzysowe związane z łamaniem praw człowieka na świecie, co jest związane z faktem, że liczne państwa członkowskie wykorzystują UNHRC jako forum nacisku politycznego, a nie jako narzędzie propagowania praw człowieka; wzywa instytucje UE oraz państwa członkowskie do odgrywania w Radzie Praw Człowieka ONZ aktywnej roli w ramach wspólnoty demokratycznych państw w celu umocnienia i pogłębienia norm i praktyk demokratycznych na całym świecie;

21.

wzywa ministrów spraw zagranicznych UE oraz Prezydencje, by wykorzystywały swoje wpływy polityczne w działaniach na rzecz przezwyciężania trudności napotykanych przez nową UNHRC; stwierdza konieczność określenia jasnego politycznego programu działań państw członkowskich w UNHRC; podkreśla, że UNHRC nie może dłużej być wykorzystywana jako forum rozgrywek politycznych między różnymi światowymi blokami geograficznymi i ideologicznymi; w związku z tym nalega, by ministrowie spraw zagranicznych UE oraz Prezydencje podjęły działania na rzecz kompromisu w UNHRC w celu aktywniejszego zaangażowania społeczności międzynarodowej w pomoc w walce z poważnymi naruszeniami praw człowieka i zasad humanitarnych;

22.

ponawia apel o zawarcie kompleksowego porozumienia w dziedzinie praw człowieka między stronami konfliktu na Sri Lance oraz o ułatwienie zawarcia takiego porozumienia przez skuteczną, niezależną międzynarodową misję obserwacyjną, która będzie miała nieograniczony dostęp do obszarów kontrolowanych zarówno przez rząd, jak i przez Tygrysy Wyzwolenia Tamilskiego Ilamu, zgodnie z zaleceniami specjalnego sprawozdawcy ONZ ds. pozasądowych, doraźnych i arbitralnych egzekucji Philipa Alstona; jest zdania, że Unia Europejska jako współprzewodnicząca konferencji darczyńców w Tokio powinna odegrać główną rolę w opracowywaniu kompromisu dotyczącego propozycji przedstawionych w tej sprawie przez UNHRC;

23.

uznaje potrzebę skuteczniejszego wykorzystywania znaczenia UE do propagowania istotnych kwestii w programie prac UNHRC, a także lepszego dostosowania działalności lobbingowej i pomocy potrzebującym;

24.

przypomina Radzie o wyżej wspomnianej rezolucji z dnia 16 marca 2006 r., w której Rada z zadowoleniem przyjęła utworzenie UNHRC i zaapelowała do UE o odegranie pionierskiej roli w tej instytucji; w tym kontekście z zadowoleniem przyjmuje utworzenie mechanizmu, którego celem jest organizowanie specjalnych sesji umożliwiających reagowanie na pilne sytuacje kryzysowe oraz przypadki naruszania praw człowieka; wyraża jednak zaniepokojenie w związku z wysokim już obecnie stopniem upolitycznienia nadzwyczajnych sesji UNHRC; wzywa do zachowania i ochrony niezależności „procedur specjalnych”; z zadowoleniem przyjmuje utworzenie uniwersalnego mechanizmu przeglądów okresowych i w związku z tym wzywa do prowadzenia ocen w oparciu o zalecenia ze strony niezależnych mechanizmów ONZ; zachęca do angażowania w odpowiednich przypadkach niezależnego społeczeństwa obywatelskiego, uznaje wartość angażowania ofiar przypadków łamania praw człowieka w interaktywny dialog ze społecznością międzynarodową, zwłaszcza w przypadku osób, które nie mogą wyrażać swoich opinii we własnym kraju; wzywa państwa UE będące członkami UNHRC do wyjaśnienia stanowisk zajmowanych przy głosowaniu nad wszystkimi rezolucjami;

25.

podkreśla pozytywną rolę, jaką mogą odgrywać specjalni sprawozdawcy w strukturach UNHRC, i wzywa do stałego wspierania tego rodzaju specjalnych procedur; uznaje jednak, że aby działania specjalnych sprawozdawców mogły być skuteczne, konieczne jest właściwe ich finansowanie oraz zapewnienie odpowiedniego personelu; podkreśla konieczność zachowania ich niezależności;

26.

wzywa państwa członkowskie, by w kontaktach dwustronnych z członkami UNHRC dążyły do pozytywnych ustaleń w jej programie prac; przyznaje, że Parlament i Unia Europejska winny kontynuować zawieranie sojuszy poza Genewą, ze szczególnym uwzględnieniem państw o znacznych wpływach; uważa, że przedstawiciele Parlamentu winni nadal regularnie uczestniczyć w posiedzeniach UNHRC;

27.

wyraża rozczarowanie ograniczonym zakresem rezolucji UNHRC w sprawie sytuacji w Darfurze; jest zdania, że konflikt w Darfurze w coraz większym stopniu wpływa na stabilność regionu Środkowej Afryki i stanowi zagrożenie dla międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa; ubolewa z powodu faktu, że delegacja UNHRC nie mogła wjechać na terytorium Sudanu, ponieważ władze nie przyznały jej wiz; uważa, że natychmiastowe zatrzymanie eskalacji przemocy i ochrona ludności Darfuru muszą pozostać najwyższymi priorytetami dla społeczności międzynarodowej; uznaje również, że długotrwałe bezpieczeństwo można zagwarantować tylko poprzez polityczne rozwiązanie sporów w regionie; nalega, aby zarówno Rada, jak i Komisja podejmowały w UNHRC działania mające na celu wypracowanie wszechstronnej strategii pokojowej, w którą zaangażowane będą wszystkie strony; nalega, aby Unia Europejska i jej państwa członkowskie bardziej skutecznie wykorzystywały swoją pozycję na szczeblu UNHRC oraz aby UNHRC przyjęła odpowiednie i solidne środki w celu położenia kresu katastrofie humanitarnej w Darfurze, zgodnie ze sprawozdaniem specjalnej misji UNHRC;

28.

wyraża zaniepokojenie trudnościami napotykanymi przez państwa członkowskie UE na drodze do osiągnięcia porozumienia z Organizacją Konferencji Islamskiej w kwestii pewnej liczby rezolucji UNHRC; uważa, że główną barierą dla wydajnej współpracy jest nadal trwający i nierozwiązany konflikt izraelskopalestyński;

29.

wyraża zaniepokojenie skutkami dla zwykłej ludności palestyńskiej decyzji UE o zawieszeniu niesienia pomocy za pośrednictwem Autonomii Palestyńskiej z powodu niespełnienia przez Autonomię uzasadnionych warunków; nalega na rozszerzenie tymczasowego międzynarodowego mechanizmu oraz nalega, aby Rada i Komisja dokładnie śledziły zmieniającą się sytuację i wspierały warunki umożliwiające wznowienie niesienia pomocy za pośrednictwem Autonomii Palestyńskiej;

30.

zachęca państwa UE będące członkami UNHRC do zbadania możliwości bardziej wydajnego wykorzystywania dostępnego im czasu wystąpień;

31.

wyraża niepokój w związku z faktem, iż pomimo zwiększenia liczby posiedzeń grupy roboczej ds. poszanowania praw człowieka (COHOM) pod egidą Rady osiągnięcie celów UE na szczeblu UNHRC wymaga większego nakładu czasu i środków; wzywa państwa członkowskie oraz Komisję do zwiększenia liczby personelu w Genewie;

32.

wzywa państwa członkowskie do niepopierania kandydatur krajów, w których dochodzi do poważnego i systematycznego łamania praw człowieka i zasad demokracji, na odpowiedzialne stanowiska na forach międzynarodowych; wzywa państwa członkowskie do rozpoczęcia negocjacji z wpływowymi państwami o podobnych poglądach w celu zablokowania wyboru tych krajów na takie stanowiska; popiera apel, by od wszystkich kandydujących państw wymagać udziału w specjalnych procedurach i innych mechanizmach wprowadzonych przez UNHRC; w tym kontekście ponownie wzywa państwa członkowskie do wyrażenia poparcia dla utworzenia kryteriów członkostwa łączących wstąpienie do UNHRC ze zobowiązaniem do wydania stałego zezwolenia na stosowanie mechanizmów ONZ;

33.

zachęca Radę do stosowania ukierunkowanych sankcji, na wzór tych, które zastosowano po raz pierwszy w stosunku do Białorusi, aby karać osoby szczególnie odpowiedzialne za łamanie praw człowieka w innych krajach;

34.

ponownie zwraca się do Rady o wyjaśnienie, jak mogło dojść do wyboru Białorusi do rady administracyjnej Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP) w czerwcu 2005 r., skoro stałymi członkami rady administracyjnej są cztery duże państwa UE; zwraca się do Rady o wyjaśnienie, jakie działania dyplomatyczne prowadziła, zanim doszło do tego wyboru, i czy rozważała wniesienie sprzeciwu wobec członkostwa Białorusi;

35.

odnotowuje z zaniepokojeniem sprawozdanie grupy ekspertów OZN z października 2006 r., w którym stwierdzono, że diamenty z Wybrzeża Kości Słoniowej służące do finansowania konfliktów zbrojnych przenikają do legalnego obrotu diamentami przez terytorium Ghany, będącej uczestnikiem procesu Kimberley; wzywa Komisję, by wykorzystała pozycję przewodniczącego procesu Kimberley w 2007 r. do wzmocnienia mechanizmów blokujących przepływ takich diamentów; zaleca Komisji podjęcie działań na rzecz kompromisu wymagającego od wszystkich sektorów handlu diamentami wprowadzenia systemów śledzenia drogi diamentów z kopalni do sprzedawcy detalicznego, prowadzenia odpowiedzialnej i przejrzystej polityki z gwarancjami zweryfikowanymi przez niezależnych audytorów oraz poprawienia dokładności statystyk handlu diamentami nieoszlifowanymi, by możliwe było dostatecznie szybkie opracowanie skutecznych analiz umożliwiających wykrycie handlu diamentami służących do finansowania konfliktów zbrojnych;

36.

zwraca się do Rady i do Komisji o poparcie podpisanej przez 46 krajów deklaracji z Oslo w sprawie bomb kasetowych z dnia 23 lutego 2007 r., której celem jest zawarcie do 2008 r. międzynarodowego traktatu w sprawie zakazu produkcji, stosowania, przekazywania i przechowywania bomb kasetowych, zgodnie z zasadami międzynarodowego prawa humanitarnego; zwraca się do Rady i do Komisji o działania na szczeblu Unii Europejskiej zmierzające do tego, by inne państwa członkowskie poszły za przykładem Austrii i Belgii, które zakazały stosowania bomb kasetowych, oraz na szczeblu międzynarodowym, by kraje, które jeszcze tego nie uczyniły, podpisały deklarację z Oslo;

37.

wzywa Radę i Komisję do dalszych energicznych starań o powszechną ratyfikację statutu rzymskiego i o przyjęcie niezbędnych krajowych przepisów wykonawczych zgodnie ze wspólnym stanowiskiem Rady 2003/444/WPZiB z dnia 16 czerwca 2003 r. dotyczącym Międzynarodowego Trybunału Karnego (14) oraz związanym z nim planem działań z dnia 4 lutego 2004 r.; przyjmuje z zadowoleniem fakt, że Czad przyjął niedawno statut rzymski, w wyniku czego z dniem 1 stycznia 2007 r. łączna liczba państw stron wzrosła do 104; wzywa Republikę Czeską jako jedynego państwa członkowskiego UE, które do tej pory nie ratyfikowało statutu rzymskiego, do jego bezzwłocznego przyjęcia; w tym samym duchu wzywa Radę i Komisję, by zachęcały państwa trzecie do wspierania mechanizmów sprawiedliwości przejściowej na ich terytoriach, jako kroku w kierunku oddania sprawiedliwości ofiarom przypadków poważnego łamania praw człowieka;

38.

przyjmuje z zadowoleniem fakt, że odniesienia do Międzynarodowego Trybunału Karnego włączono do kilku nowych europejskich planów działań na rzecz sąsiedztwa (dotyczących Egiptu, Jordanii, Mołdowy, Armenii, Azerbejdżanu, Gruzji, Libanu i Ukrainy) i że są one przedmiotem negocjacji w przypadku kolejnych nowych planów działań oraz porozumień o partnerstwie i współpracy z kilkoma krajami; w pełni popiera finansowanie przez Komisję - za pośrednictwem europejskiego instrumentu na rzecz demokracji i praw człowieka - między innymi prac organizacji Koalicja dla Międzynarodowego Trybunału Karnego, Nie ma Pokoju bez Sprawiedliwości, Międzynarodowa Federacja Praw Człowieka oraz Parlamentarzyści na rzecz Działań Globalnych, dążących do ratyfikacji i wdrożenia statutu rzymskiego;

39.

uznaje znaczenie, jakie z globalnego punktu widzenia miałaby ratyfikacja statutu rzymskiego przez Stany Zjednoczone; ponownie wzywa Radę i Komisję, by sięgały po wszelkie dostępne metody zachęcania Stanów Zjednoczonych do podpisania i ratyfikowania statutu rzymskiego oraz by wyraziły stanowczą dezaprobatę dla wysiłków Stanów Zjednoczonych zmierzających do aktywnego przeciwdziałania ratyfikacji statutu przez inne kraje oraz oferowania krajom trzecim porozumień równoległych, takich jak traktaty dwustronne o wyłączeniu;

40.

wzywa wszystkie państwa członkowskie do pełnej współpracy z międzynarodowym wymiarem sprawiedliwości w sprawach karnych, zwłaszcza poprzez wydawanie zbiegów wymiarowi sprawiedliwości;

41.

wzywa wszystkie państwa członkowskie do aktywnego udziału w pracach organów międzynarodowego wymiaru sprawiedliwości powoływanych ad hoc, zwłaszcza w tych, które są finansowane z dobrowolnych składek;

42.

podkreśla, że wspomniane wyżej przejściowe organy sprawiedliwości nie powinny nigdy odchodzić od zasad poszanowania praw człowieka i państwa prawa jako jedynych metod oddania sprawiedliwości ofiarom i przerwania bezkarności w najpoważniejszych przypadkach łamania praw człowieka;

Wykonywanie wytycznych UE w dziedzinie praw człowieka

43.

pozytywnie ocenia obecne starania o wdrażanie metod i priorytetów politycznych określonych w pięciu zbiorach wytycznych UE dotyczących praw człowieka oraz o przedstawianie oceny wpływu każdego z tych zbiorów, obejmującej analizę skuteczności wywoływania zmian w państwach trzecich; wyraża zaniepokojenie częstymi doniesieniami, według których ambasady państw członkowskich UE w państwach trzecich oraz misje UE mają nikłą wiedzę lub nie mają żadnej wiedzy na temat tych wytycznych;

44.

zwraca się do Komisji o zapewnienie dostatecznego uświadomienia wszystkich jej pracowników, zwłaszcza zaangażowanych w politykę na rzecz rozwoju, na temat wytycznych dotyczących prawa człowieka; uznaje potrzebę większej przejrzystości w kwestii sposobu wykonywania poszczególnych wytycznych, w tym informacji zwrotnej o przypadkach indywidualnych i informacji o działaniach podejmowanych przez organizacje pozarządowe; wzywa do prowadzenia z udziałem Parlamentu regularnych i przejrzystych ocen wdrażania wytycznych UE, by umożliwić mu odgrywanie aktywnej roli w zakresie odpowiedzialności;

45.

pochwala prezydencję niemiecką za zobowiązanie się do opracowania wytycznych UE w dziedzinie praw człowieka w odniesieniu do praw dziecka; zachęca do konsultowania z Parlamentem, Komisją i społeczeństwem obywatelskim szczegółów dotyczących tych wytycznych, a w razie potrzeby do koordynacji prac z przyszłą prezydencją portugalską w celu dokończenia wprowadzania wytycznych, które powinny zmierzać do skutecznego zniesienia pracy dzieci, koncentrując się głównie na ich nauce i edukacji, co stanowi jeden z milenijnych celów rozwoju;

46.

zauważa w wytycznych UE niejednakowe podejście do różnych krajów oraz niejednakowe okoliczności, w jakich wymagane są indywidualne plany wdrażania wytycznych;

47.

zwraca uwagę na odpowiedzialność specjalnych przedstawicieli i misji zagranicznych UE w propagowaniu wytycznych UE; zachęca do bardziej proaktywnego podejścia do propagowania wytycznych na wszystkich szczeblach; podkreśla problem zasobów i personelu misji UE w państwach trzecich w odniesieniu do świadomości, monitorowania i wdrażania wytycznych; zachęca reprezentacje państw członkowskich w krajach trzecich oraz delegacje Komisji do skuteczniejszego koordynowania i wspólnego wykorzystywania struktur i personelu, tak aby utworzyć prawdziwe „ambasady Unii Europejskiej” na świecie, a przez to podjąć odpowiedzialność w dziedzinie praw człowieka;

Kara śmierci

48.

nalega, by prezydencje utrzymywały podejście polegające na propagowaniu zniesienia kary śmierci poprzez priorytetowe potraktowanie określonych krajów, w których występują perspektywy na pozytywne zmiany polityczne;

49.

zachęca prezydencje do ujawnienia, na których krajach zamierzają się skupić w kontekście wytycznych UE w sprawie kary śmierci w ramach tzw. kampanii „krajów na zakręcie” skierowanej do państw o nieustalonym podejściu do kary śmierci; zachęca Radę i Komisję, aby starały się zdobyć możliwie jak największe poparcie dla obecnej inicjatywy Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych na rzecz powszechnego moratorium na wykonywanie kary śmierci w celu jej zupełnego zniesienia, w tym również jej orzekania; nalega, by Rada dokonała aktualizacji wytycznych, pochodzących z 1998 r., by uwzględnić w nich nowe opracowane od tej pory elementy i strategie;

50.

sugeruje, by Rada dokonała przeglądu wytycznych i by przegląd ten dał UE możliwość interwencji w indywidualnych, szczególnie niepokojących przypadkach, nieobjętych minimalnymi standardami ONZ zapisanymi w wytycznych;

51.

wzywa prezydencję, by zachęcała kraje, które jeszcze nie podpisały i nie ratyfikowały drugiego protokołu dodatkowego do Międzynarodowego paktu praw obywatelskich i politycznych (ICCPR), oraz te państwa członkowskie, które jeszcze nie podpisały protokołu nr 13 do ECHR dotyczącego zniesienia kary śmierci we wszystkich okolicznościach (15), do podpisania tych dokumentów; przyznaje, że wdrożenie wytycznych w sprawie kary śmierci mogłoby być spójniejsze, gdyby państwa członkowskie podpisały i ratyfikowały wspomniane protokoły i konwencje;

52.

przyjmuje z zadowoleniem zorganizowanie w dniach 1-3 lutego 2007 r. w Paryżu trzeciego światowego kongresu przeciwko karze śmierci i przyłącza się do deklaracji końcowej; zamierza kontynuować działania kongresu, zwłaszcza poprzez rozwijanie parlamentarnych aspektów światowej kampanii przeciwko karze śmierci, podnoszenie tej kwestii na forum delegacji międzyparlamentarnych i uczestniczenie we wspólnych zgromadzeniach parlamentarnych; wzywa Radę i Komisję, aby wykorzystywały każdą nadarzającą się okazję do wspierania powoływania regionalnych koalicji na rzecz zniesienia kary śmierci, ze szczególnym uwzględnieniem krajów arabskich;

53.

przyjmuje z zadowoleniem skoordynowaną publiczną reakcję przedstawicieli UE w Peru na propozycję rozszerzenia stosowania kary śmierci w tym kraju, z naruszeniem peruwiańskiej konstytucji i Amerykańskiej konwencji praw człowieka, widząc w niej dobry przykład zastosowania wytycznych UE w sprawie kary śmierci;

54.

wyraża uznanie dla skoordynowanych i skutecznych działań - zarówno publicznych, jak i dyplomatycznych - Parlamentu Europejskiego, Komisji, zainteresowanych państw członkowskich oraz organizacji pozarządowych, które doprowadziły do podjęcia przez prezydenta Pakistanu suwerennej decyzji o zmianie wyroku skazującego na śmierć i ostatecznym uwolnieniu Mirzy Tahira Hussaina, obywatela brytyjskiego, który spędził 18 lat w celi śmierci w Pakistanie; wzywa UE, aby w dalszym ciągu zajmowała się indywidualnymi przypadkami zgodnie z wytycznymi w sprawie kary śmierci, oraz zaleca Radzie i Komisji, aby skutecznie wykorzystywały wymiar parlamentarny w tej kwestii, zwłaszcza przydatne interwencje podejmowane w porę przez delegacje międzyparlamentarne;

Tortury i inne okrutne, nieludzkie lub poniżające traktowanie

55.

przyjmuje z zadowoleniem wejście w życie w dniu 22 czerwca 2006 r. protokołu dodatkowego do Konwencji przeciwko torturom (OPCAT); zauważa, że jak dotąd tylko 19 państw członkowskich UE podpisało, a tylko 9 ratyfikowało protokół (16); nalega, by wszystkie państwa członkowskie UE, które dotąd nie podpisały i nie ratyfikowały OPCAT, zrobiły to w nadchodzącym roku;

56.

z zadowoleniem przyjmuje opracowanie międzynarodowej Konwencji w sprawie ochrony wszystkich osób przed wymuszonymi zaginięciami; wzywa wszystkie państwa członkowskie do natychmiastowego podpisania i ratyfikowania tej konwencji;

57.

zaleca, by UE w dalszym ciągu podnosiła kwestie indywidualnych przypadków tortur w ramach wytycznych w sprawie tortur, tak jak robi to w odniesieniu do przypadków kary śmierci w ramach wytycznych dotyczących kary śmierci;

58.

aprobuje decyzję Rady o ujawnieniu niektórych zabiegów dyplomatycznych i uznaje to za krok w stronę większej przejrzystości; zwraca się do Rady i Komisji o szczególne uwzględnienie wniosków i zaleceń zawartych w opracowaniu Parlamentu na temat wdrażania wytycznych UE w sprawie tortur i innego okrutnego, nieludzkiego i poniżającego traktowania lub karania;

59.

podkreśla, że chociaż wytyczne zostały przyjęte już w 2001 r., to w odniesieniu do faktycznych przypadków tortur tylko w minimalnym stopniu stosuje się dialog polityczny, oświadczenia i zabiegi dyplomatyczne; zachęca przyszłe prezydencje do przeprowadzania analizy, oceny i planowania wytycznych w sprawie tortur; wzywa Radę, by w przyszłej ocenie wytycznych uwzględniła zalecenia zawarte w analizie zleconej przez podkomisję praw człowieka Komisji Spraw Zagranicznych Parlamentu; zachęca UE do rozszerzenia zakresu wdrażania, zwłaszcza poprzez opracowanie procedury ujawniania i działania w przypadkach indywidualnych w wybranych krajach;

60.

zaleca prezydencji niemieckiej i portugalskiej kontynuowanie w odpowiednich przypadkach szeregu zabiegów dyplomatycznych w kwestii tortur; podkreśla jednak, że same kroki dyplomatyczne nie wystarczą i że należy konsekwentnie i w oparciu o gruntowną analizę lokalnej sytuacji prowadzić inne uzupełniające działania, na przykład zacieśniając stosunki z organizacjami społeczeństwa obywatelskiego zajmującymi się kwestią tortur i maltretowania w poszukiwaniu skutecznych sposobów zajmowania się indywidualnymi przypadkami tortur i maltretowania jako uzupełnienia działań znanych obrońców praw człowieka i z myślą o zapewnieniu spójności i ciągłości działań misji UE mających zwalczać stosowanie tortur i maltretowanie w państwach trzecich;

61.

podkreśla, że regularny udział prezydencji lub sekretariatu Rady w pracach odpowiednich komisji ONZ oraz dalsza współpraca z Radą Europy i z jej komisją ds. zapobiegania torturom może przynieść znaczny i użyteczny wkład w podejmowanie decyzji dotyczących działań dyplomatycznych wobec niektórych krajów;

62.

nalega, by Rada i Komisja dalej prowadziły zabiegi dyplomatyczne wobec wszystkich międzynarodowych partnerów UE na rzecz ratyfikacji międzynarodowych konwencji wprowadzających zakaz stosowania tortur i maltretowania oraz przepisów dotyczących rehabilitacji osób, które przeżyły tortury; wzywa UE do wysoce priorytetowego traktowania - w ramach polityki praw człowieka - walki ze stosowaniem tortur i maltretowaniem, szczególnie poprzez intensyfikację wdrażania wytycznych UE i wszelkich innych narzędzi UE, jak na przykład europejska inicjatywa na rzecz demokracji i praw człowieka, oraz poprzez powstrzymywanie państw członkowskich UE od sięgania po gwarancje dyplomatyczne w kontaktach z państwami trzecimi, w których istnieje realne niebezpieczeństwo tortur lub maltretowania;

63.

potwierdza, że okaleczanie kobiecych narządów płciowych stanowi pogwałcenie prawa człowieka do integralności fizycznej, oraz wyraża zaniepokojenie próbami zaliczania tego rodzaju aktów okaleczania do zwykłych praktyk medycznych;

Dzieci w konfliktach zbrojnych

64.

przyjmuje z zadowoleniem mianowanie pani Radhiki Coomaraswamy w kwietniu 2006 r. specjalnej przedstawiciel Sekretarza Generalnego ONZ ds. dzieci w konfliktach zbrojnych, którego mandat obejmuje określenie strategii namacalnej ochrony dzieci w konfliktach zbrojnych i pełne wdrożenie międzynarodowych standardów i norm ochrony dzieci;

65.

przyjmuje z zadowoleniem zorganizowaną wspólnie przez francuskiego ministra spraw zagranicznych i Fundusz NZ na Rzecz Dzieci (UNICEF) w lutym 2007 r. konferencję zatytyłowaną. „Uwolnijmy dzieci od wojny” oraz przyjęcie „zasad paryskich” i wytycznych w sprawie dzieci w siłach lub oddziałach zbrojnych, uznając je za ważny element motywowania wspólnoty międzynarodowej do wspierania ochrony, zwiększania świadomości i umieszczania kwestii dzieci w konfliktach zbrojnych w centrum działań na rzecz utrzymywania i budowania pokoju;

66.

podkreśla, że zwłaszcza kobiety- żołnierze wywołują podstawy do obaw, gdyż są one ofiarami zarówno seksualnego wykorzystywania, jak i zbyt częstego ostracyzmu we własnym środowisku po demobilizacji i wzywa do stosowania środków opracowanych specjalnie z myślą o ich problemach i wspierających je w przystosowaniu się po demobilizacji oraz powrocie do cywilnego życia;

67.

zwraca się do wszystkich państw członkowskich o ratyfikowanie protokołów dodatkowych do Konwencji o prawach dziecka;

68.

zauważa, że wiele krajów, w tym niektóre państwa członkowskie UE, szkolą dzieci do udziału w konfliktach zbrojnych; wzywa wszystkie kraje do podjęcia działań zmierzających do zapewnienia, że osoby poniżej 18 roku życia nie będą szkolone do udziału w konfliktach zbrojnych;

69.

przyjmuje z zadowoleniem strategię wdrażania (IS) przyjętą w kwietniu 2006 r. przez prezydencję austriacką, która określa specjalne zalecenia dotyczące działań, oraz zawarte w niej wskazówki, że kwestie praw człowieka należy regularnie uwzględniać na wczesnych etapach planowania operacji wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony (WPBiO); wyraża uznanie dla wysiłków prezydencji fińskiej na rzecz wprowadzenia w życie IS; ubolewa, że potencjał dostępnych UE narzędzi politycznych (jak na przykład zabiegi dyplomatyczne i dialog polityczny) nie był w pełni wykorzystywany od czasu przyjęcia wytycznych w 2003 r.;

70.

podkreśla znaczenie dalszego koncentrowania się na wytycznych jako uzupełnieniu IS, ponieważ wytyczne mają bardziej całościowy charakter; ubolewa, że fińska prezydencja podjęła niewiele zabiegów dyplomatycznych i innych kroków dotyczących dzieci w konfliktach zbrojnych; nalega, by monitorując kwestie dotyczące dzieci w konfliktach zbrojnych i przygotowując sprawozdania na ten temat, UE utrzymywała wysokie standardy jakości i szczegółowości; wzywa Komisję i Wysokiego Przedstawiciela ds. WPZiB do zagwarantowania, że przyszłe prezydencje będą w pełni zaznajomione z IS;

71.

zwraca się do Komisji i Rady o sporządzenie listy pytań do szefów misji, mających pomóc im w sporządzaniu regularnych sprawozdań; wzywa Komisję i Radę do sporządzenia listy kryteriów pozwalających na określenie, czy dany kraj jest „priorytetowy”, oraz do częstszego konsultowania się z zainteresowanymi stronami w celu uzyskania ich opinii; nalega, by Komisja i Rada sporządziły dokument zawierający propozycje sposobów wdrażania rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ 1612 (2005), jak zasugerowano w zaleceniach IS;

72.

wzywa Komisję do lepszego odzwierciedlania celów wytycznych poprzez włączanie problematyki dzieci w konfliktach zbrojnych do wszystkich dziedzin, w tym również do współpracy na rzecz rozwoju;

73.

przyjmuje z zadowoleniem zaproszenie do składania wniosków wydane przez Komisję na początku 2006 r. z myślą o wyselekcjonowaniu i sfinansowaniu projektów dotyczących zwalczania handlu kobietami i dziećmi oraz ochrony praw grup najbardziej zagrożonych w konfliktach zbrojnych, szczególnie praw dzieci;

74.

z zadowoleniem odnosi się również do przyjęcia w grudniu 2006 r. koncepcji UW dotyczącej wspierania rozbrojenia, demobilizacji i reintegracji, zawierającej istotne i systematyczne odniesienia do dzieci, oraz do wsparcia Wspólnoty (za pośrednictwem Dyrekcji Generalnej Komisji ds.Pomocy Humanitarnej ECHO) dla prowadzonego przez UNICEF przeglądu „zasad kapsztadzkich” dotyczących rozbrojenia, demobilizacji i reintegracji dzieci;

Obrońcy praw człowieka

75.

podkreśla, że pełne wdrożenie wytycznych UE z 2004 r. dotyczących obrońców praw człowieka należy traktować priorytetowo i że w ślad za zaleceniami Rady przyjętymi w czerwcu 2006 r. po pierwszym, przeprowadzonym przez prezydencję austriacką przeglądzie wdrożenia wytycznych powinny pójść konkretne działania; zachęca Radę do ułatwiania odpowiedniej kontynuacji zabiegów dyplomatycznych i do oceny wpływu działań podjętych w imieniu danych osób poprzez utworzenie centralnej bazy danych dotyczącej zabiegów dyplomatycznych UE;

76.

podkreśla, że UE powinna zwiększyć poziom świadomości wszystkich podmiotów UE w Brukseli, w stolicach i na szczeblu misji na temat istnienia, intencji, treści i operacyjnego stosowania wytycznych; uznaje, że wewnętrzne budzenie świadomości powinno skupiać się na dążeniu do głębszego zrozumienia pracy obrońców praw człowieka; wzywa Komisję i państwa członkowskie do zorganizowania warsztatów szkoleniowych na temat stosowania wytycznych, przeznaczonych dla organów regionalnych oraz pracowników przedstawicielstw, ambasad i konsulatów, z udziałem obrońców praw człowieka na wczesnych etapach organizacji, oraz do wymiany dobrych praktyk w dziedzinie finansowego i niefinansowego wspierania obrońców praw człowieka; uważa, że pomysł wydawania wiz obrońcom praw człowieka, którzy znaleźli się w poważnym niebezpieczeństwie, jak zaleca Rada, należy uznać za ważny priorytet;

77.

podkreśla znaczenie opracowania podręcznika wdrażania wytycznych dla obrońców praw człowieka w terenie; zachęca grupę roboczą Rady ds. praw człowieka (COHOM) do rozpowszechniania w oddziałach regionalnych oraz w ambasadach i przedstawicielstwach tłumaczeń wytycznych UE dotyczących praw człowieka na języki UE używane w komunikacji w państwach trzecich oraz na najważniejsze języki spoza UE; podkreśla, że misje UE powinny bardziej proaktywnie docierać do lokalnych obrońców praw człowieka;

78.

wzywa Radę i Komisję do systematycznego podnoszenia kwestii sytuacji obrońców praw człowieka w każdym dialogu politycznym, w tym w rozmowach dwustronnych z państwami członkowskimi UE; wzywa Radę do systematycznego informowania Parlamentu o wdrażaniu wytycznych w terenie i do pełnego włączania go w proces ich oceny; przyjmuje z zadowoleniem fakt, że jednym z priorytetów europejskiej inicjatywy na rzecz demokracji i praw człowieka (EIDHR) jest ochrona obrońców praw człowieka, która obejmuje natychmiastowe wprowadzenie przez UE środków ochronnych; przyjmuje z zadowoleniem również inicjatywę światowej kampanii UE na rzecz obrończyń praw człowieka; odnotowuje sprawozdania i zalecenia specjalnej przedstawiciel ONZ ds. obrońców praw człowieka, pani Hiny Jilani;

Wytyczne w sprawie dialogu na temat praw człowieka oraz uznanych konsultacji z państwami trzecimi

79.

podkreśla, że globalna strategia Unii Europejskiej na rzecz promowania praw człowieka i demokracji nie może opierać się wyłącznie na stosunkach dwustronnych lub wielostronnych między państwami, lecz musi angażować i pozyskiwać w miarę możliwości niewchodzące w skład rządów, takie jak parlamentarzyści, naukowcy, intelektualiści, dziennikarze, obrońcy demokracji, działacze, liderzy organizacji pozarządowych oraz opiniotwórcy;

80.

przyjmuje z zadowoleniem fakt, że Rada sporządziła dokument zawierający przegląd rozmów i konsultacji dotyczących praw człowieka; zwraca się do Rady o uwzględnienie sprawozdania z inicjatywy własnej Parlamentu, którego wersja robocza jest właśnie opracowywana, w sprawie oceny rozmów i konsultacji z państwami trzecimi na temat praw człowieka; ubolewa w tym kontekście, że ocenę Rady uznano za poufną, i zwraca się do Rady o pozytywną odpowiedź na wniosek o opracowanie wraz z Parlamentem systemu, w którym wybrani posłowie do Parlamentu Europejskiego mogliby być informowani o działaniach tajnych; ponownie sugeruje, by wzorem dla tego systemu był system informowania wybranych posłów o tajnych materiałach dotyczących bezpieczeństwa i obrony; uważa, że ogólnie rzecz biorąc dialog na temat praw człowieka powinien zostać zaplanowany i przeprowadzony w sposób przejrzysty oraz że należy poszukiwać odpowiednich środków dla osiągnięcia tego celu;

81.

podkreśla potrzebę znacznego nasilenia i poprawy dialogu na temat praw człowieka między UE a Chinami; przyjmuje z zadowoleniem fakt, że Chiny podjęły decyzję o ponownym zbadaniu przez Sąd Najwyższy wszystkich wyroków kary śmierci, pozostaje jednak zaniepokojony faktem, że Chiny wykonują nadal większość egzekucji, które mają miejsce na całym świecie; podkreśla, że sytuacja w zakresie praw człowieka w Chinach nadal jest bardzo niepokojąca; wzywa Radę do udzielenia Parlamentowi bardziej szczegółowych informacji na posiedzeniu publicznym po zakończeniu debaty; podkreśla znaczenie wracania w dialogu do kwestii podnoszonych już wcześniej; wspiera Komisję i Radę w bieżących refleksjach na temat sposobów poprawy dialogu; zauważa, że pomimo istotnych reform gospodarczych nadal występują obawy dotyczące praw politycznych i praw człowieka, między innymi w takich kwestiach, jak pozbawianie wolności za przekonania polityczne, obozy pracy przymusowej, wolność wypowiedzi i wolność wyznania, prawa mniejszości religijnych i etnicznych, zarzuty dotyczące nielegalnego pobierania organów do przeszczepów oraz system obozów Laogai; zauważa, że obawy te powinny zostać uwypuklone w czasie przygotowań do igrzysk olimpijskich w Pekinie; nalega, by UE zagwarantowała uzależnienie stosunków handlowych z Chinami od reform w dziedzinie praw człowieka, i w związku z tym wzywa Radę do przeprowadzenia kompleksowej oceny sytuacji w zakresie praw człowieka, zanim zostanie zawarte jakiekolwiek nowe porozumienie ramowe o partnerstwie i współpracy; zwraca się do Rady i Komisji o podniesienie kwestii Tybetu i aktywne poparcie dla wznowienia rozmów między rządem Chin a wysłannikami Dalajlamy;

82.

wyraża poważne zaniepokojenie faktem, że prowadzony z Iranem dialog na temat praw człowieka został przerwany w 2004 r. z powodu braku współpracy ze strony Iranu; ubolewa, że zdaniem Rady nie nastąpił w tej materii żaden postęp; wzywa Iran do ponownego podjęcia dialogu oraz do wyznaczenia przy udziale UE punktów odniesienia pozwalających na dążenie do faktycznych postępów w tej dziedzinie; wzywa Komisję do wdrożenia wszelkich koniecznych działań w ramach EIDHR, do promowania kontaktów i współpracy z irańskim społeczeństwem obywatelskim oraz do dalszego wspierania demokracji i praw człowieka; wyraża głębokie zaniepokojenie pogorszeniem się sytuacji w zakresie praw człowieka w Iranie, wskazując zwłaszcza na nasilenie represji wobec obrońców praw człowieka; jednocześnie ubolewa, że Iran wciąż stosuje karę śmierci w warunkach stanowiących pogwałcenie norm międzynarodowych, potępia w szczególności egzekucje nieletnich przestępców; wzywa Radę do wyrażania zaniepokojenia sytuacją w zakresie praw człowieka w tym kraju we wszystkich kontaktach z rządem irańskim oraz do skoncentrowania wysiłków na ochronie obrońców praw człowieka, zwłaszcza kobiet, a także na przekonaniu Iranu, by niezwłocznie wprowadził moratorium na egzekucje jako pierwszy krok na drodze do zniesienia kary śmierci;

83.

odnotowuje kontynuację konsultacji UE z Rosją na temat praw człowieka; wspiera Radę w dążeniu do celu, jakim jest przekształcenie tych konsultacji w otwarty i faktyczny dialog na temat praw człowieka między UE i Rosją, a także wzywa do włączenia w ten proces Parlamentu Europejskiego oraz europejskich i rosyjskich organizacji pozarządowych; ubolewa, że UE odnosi tylko ograniczone sukcesy w dążeniu do zmian politycznych, co jest wynikiem podnoszenia trudnych kwestii, takich jak sytuacja w Czeczenii, bezkarność i kwestia niezawisłości wymiaru sprawiedliwości, traktowanie obrońców praw człowieka, niezależność mediów i wolność wypowiedzi, traktowanie mniejszości etnicznych, dyskryminacja ze względu na orientację seksualną, przestrzeganie zasad państwa prawa oraz ochrona praw człowieka w siłach zbrojnych i inne; wyraża zaniepokojenie faktem, że rosyjskie prawodawstwo ogranicza działalność organizacji pozarządowych; ubolewa z powodu zagrożenia ciążącego nad dziennikarzami i obrońcami praw człowieka oraz jest zbulwersowany zamordowaniem Anny Politkowskiej; oczekuje, że Rosja będzie podejmować dalsze kroki w celu ochrony wolności wypowiedzi oraz bezpieczeństwa dziennikarzy i obrońców praw człowieka; w związku z tym uważa, że UE powinna priorytetowo traktować współpracę Rosji z mechanizmami ONZ związanymi z prawami człowieka oraz ratyfikację wszystkich właściwych konwencji dotyczących praw człowieka; wyraża zaniepokojenie zarzutami, zgodnie z którymi rosyjski rząd stoi za otruciem Aleksandra Litwinienki, zmarłego w listopadzie 2006 r. w Londynie; wyraża zaniepokojenie z powodu kolejnych zarzutów postawionych zatrzymanemu w 2003 r. byłemu szefowi Jukosu Michaiłowi Chodorkowskiemu oraz z powodu doniesień o traktowaniu go w więzieniu; wzywa Komisję i Radę do podnoszenia tego rodzaju przypadków w rozmowach z władzami rosyjskimi na najwyższym szczeblu oraz do zawarcia tych kwestii w nowym porozumieniu o partnerstwie i współpracy; wzywa Komisję do określenia bardziej wyraźnych zobowiązań i do ustanowienia skuteczniejszych mechanizmów kontrolnych jako uzupełnienie klauzuli dotyczącej praw człowieka, aby osiągnąć rzeczywistą poprawę sytuacji w zakresie praw człowieka;

84.

z zadowoleniem przyjmuje dotychczasowe działania Rady i Komisji oraz Parlamentu Europejskiego w zakresie zwalczania łamania praw człowieka na Białorusi; podkreśla, że należy kontynuować tę politykę, zwracając szczególną uwagę na naruszanie swobody wypowiedzi i prawa do odbywania pokojowych zgromadzeń oraz zrzeszania się, jak również na naruszanie praw mniejszości narodowych; zwraca uwagę na konieczność wspierania represjonowanej opozycji politycznej;

85.

nalega, by Komisja i Rada utworzyły podkomisje ds. praw człowieka i demokracji dla wszystkich krajów objętych polityką sąsiedztwa, jak to miało miejsce w przypadku Maroka i Jordanii, a obecnie jest rozważane w przypadku Egiptu, Tunezji i Libanu; ponownie domaga się włączenia Parlamentu w przygotowywanie ich posiedzeń oraz należytego informowania o ich rezultatach;

86.

docenia próby nawiązania dialogu na temat praw człowieka z Uzbekistanem, zauważa jednak, że nie było to możliwe z powodu niezdolności Uzbekistanu do konstruktywnego podejścia do tego rodzaju dialogu; jest zdania, że nawiązanie dialogu z Uzbekistanem na temat praw człowieka nie powinno prowadzić do zniesienia sankcji nałożonych na ten kraj, jeżeli nie nastąpi poprawa w dziedzinie praw człowieka i demokracji; w związku z tym wzywa Radę do przeprowadzenia kompleksowej oceny sytuacji w zakresie praw człowieka przed podjęciem jakichkolwiek decyzji;

87.

jest przekonany, że postęp w rozmowach sześciostronnych przyczyni się do powstania korzystniejszego klimatu politycznego, w którym możliwe będzie wznowienie dialogu na temat praw człowieka z Koreańską Republiką Ludowo-Demokratyczną; wzywa Komisję i Radę do stanowczego dążenia do tego celu w ramach kontaktów i negocjacji z KRLD;

88.

odnotowuje prowadzone przez Komisję i Radę negocjacje dotyczące przygotowań Turcji do członkostwa w UE i napotkane w tej dziedzinie problemy; wyraża szczególne zaniepokojenie w związku z ograniczonymi postępami, jakie osiągnięto do tej pory, oraz koniecznością większego skoncentrowania się na kwestiach dotyczących praw człowieka w Turcji, zwłaszcza w odniesieniu do wolności wyznania dla wszystkich wspólnot religijnych i pełnego korzystania przez nie z praw własności, ochrony mniejszości, swobody wypowiedzi i kwestii praw człowieka dla ludności pochodzenia kurdyjskiego mieszkającej w południowo-wschodniej części kraju; potępia tragiczny przypadek zamordowania dziennikarza Hranta Dinka w styczniu 2007 r., będący przykładem narastających nastrojów nacjonalistycznych w grupach tureckiego społeczeństwa, dostrzega jednak silne potępienie morderstwa w całym kraju, w tym również przez rząd, oraz szybkie zatrzymanie sprawców; zachęca rząd turecki do zmiany art. 301 tureckiego kodeksu karnego, który wyraźnie ogranicza wolność wypowiedzi w mediach;

89.

zwraca się do Rady i Komisji, by zwłaszcza w sytuacjach pokonfliktowych, w tym w sytuacjach, w których gwałty na kobietach i dziewczynkach stosowane były jako broń wojenna oraz w których przemoc wobec kobiet wciąż jest szeroko rozpowszechniona, uwzględniały wysiłki krajów partnerskich zmierzające do zajęcia się przypadkami naruszeń praw człowieka w przeszłości jako dowód obecnego zaangażowania w kwestie praw człowieka;

90.

podkreśla, że prowadząc dialog i konsultacje na temat praw człowieka, instytucje UE powinny podnosić wszystkie obawy związane z łamaniem praw człowieka i podstawowych wolności i/lub przypadkami dyskryminacji; podkreśla znaczenie dialogu i konsultacji tam, gdzie naruszenia te są powszechne i systematyczne, a także uznaje, że presja międzynarodowa może pomagać w zapobieganiu przyszłym naruszeniom;

91.

zauważa z zaniepokojeniem, że udział Parlamentu w dialogu i konsultacjach na temat praw człowieka nie zawsze jest tak kompleksowy, jak powinien być, oraz zachęca Radę i Komisję do inicjowania dialogu przy zwiększonym udziale posłów do Parlamentu Europejskiego;

Ogólna kontrola działań Rady i Komisji, w tym działalności obu prezydencji

92.

pochwala współpracę między prezydencją fińską i austriacką, mającą na celu zagwarantowanie spójnego podejścia do kwestii praw człowieka i demokracji; oczekuje, że prezydencja niemiecka, portugalska i słoweńska będą kontynuować proces współpracy;

93.

popiera zdecydowane stanowisko Rady i Komisji wobec trwającego łamania praw człowieka i zasad demokracji w Birmie/Myanmarze oraz zaangażowanie UE na rzecz osiągnięcia głównych celów, a mianowicie utworzenia prawowitego, demokratycznie wybranego cywilnego rządu respektującego prawa człowieka wobec mieszkańców i przywracającego normalne stosunki ze wspólnotą międzynarodową; wzywa Komisję i Radę do wzmocnienia wspólnego stanowiska UE poprzez przyjęcie skuteczniejszych i ukierunkowanych sankcji w świetle faktu, że sytuacja w Birmie/Myanmarze nadal się pogarsza; zachęca Radę i Komisję, by w ramach wspólnego stanowiska w sprawie Birmy/Myanmaru działały bardziej aktywnie z krajami Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN) i krajami graniczącymi, wzywając je do odpowiedzialnego wykorzystania ich wpływów w celu wywołania pozytywnych zmian; wzywa UNHRC do podjęcia proaktywnej inicjatywy, która mogłaby przyjąć formę specjalnej sesji poświęconej tej sprawie; zachęca Radę i Komisję do nakłonienia Chin, Indii i innych krajów, które nadal dostarczają juncie wojskowej broń i inne wsparcie, aby powstrzymały się od tych działań i dołączyły do wspólnoty międzynarodowej w jej wysiłkach zmierzających do zmian na lepsze w Birmie/Myanmarze; dostrzega wysiłki podejmowane do tej pory na szczeblu Rady Bezpieczeństwa ONZ w odpowiedzi na nieustający kryzys humanitarny; wzywa Radę i Komisję, by dążyły do konsensusu z Chinami, Rosją i RPA w sprawie wiążącej rezolucji domagającej się poważnych rozmów trójstronnych między Radą Pokoju i Rozwoju Państwa, Narodową Ligą na rzecz Demokracji i mniejszościami etnicznymi oraz uwolnienia wszystkich więźniów politycznych, w tym Aung San Suu Kyi;

94.

wyraża rozczarowanie brakiem jakichkolwiek pozytywnych wyników w sprawie uwolnienia pięciu bułgarskich pielęgniarek i palestyńskiego lekarza lub zapewnienia im sprawiedliwego procesu sądowego; osoby te były przetrzymywane i zostały skazane na śmierć przez reżim libijski za celowe zarażanie dzieci wirusem HIV na podstawie zeznań uzyskanych w drodze tortur; zauważa, że pomimo wysiłków Komisji zmierzających do rozwiązania problemu na drodze dialogu politycznego oraz zaoferowania zarażonym dzieciom leczenia, reżim libijski zachowuje arogancki stosunek do sprawy i nadal wydaje w mediach prowokacyjne oświadczenia; w związku z tym nalega, by Komisja zrewidowała narzędzia polityczne stosowane wobec Libii, by znaleźć skuteczniejszy sposób szybkiego rozwiązania tej sprawy oraz zakończenia ośmioletnich cierpień i rażącego łamania praw człowieka;

95.

wyraża ubolewanie, że Rada i Komisja nie były w stanie podjąć żadnych zdecydowanych działań w celu przekonania rządu Etiopii do natychmiastowego i bezwarunkowego uwolnienia wszystkich wybranych posłów i innych więźniów politycznych oraz do wypełnienia obowiązków w odniesieniu do przestrzegania praw człowieka, zasad demokratycznych i państwa prawa; przypomina o szeregu rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie Etiopii, przyjętych od czasu monitorowanych przez UE wyborów w Etiopii w 2005 r., a zwłaszcza o ostatniej z nich, przyjętej 16 listopada 2006 r. (17);

96.

zwraca się do Rady i Komisji o zachęcanie i wspieranie rządu Senegalu w przygotowaniu szybkiego i sprawiedliwego procesu Hissène'a Habré, aby mógł on odpowiedzieć przed sądem za masowe łamanie praw człowieka;

97.

dostrzega znaczące konsekwencje, jakie dla praw człowieka ma wojna trwająca w Iraku oraz złożony charakter obecnej niepewnej sytuacji politycznej; odnotowuje sprawozdania i rezolucje przyjęte przez Parlament w sprawie Iraku oraz zawarte w nich zalecenia; wzywa Radę i Komisję do stałego oceniania, w jaki sposób UE mogłaby odegrać bardziej konstruktywną rolę w doprowadzeniu do stabilizacji w Iraku; z ogromnym zdumieniem odnotowuje, że mimo katastrofalnej sytuacji i cierpień ludności irackiej i irackich uchodźców Biuro Pomocy Humanitarnej ECHO czasowo wstrzymało pomoc humanitarną dla Iraku; z zadowoleniem przyjmuje jednakże wznowienie tej pomocy począwszy od lutego 2007 r.;

98.

wyraża uznanie dla Komisji za podniesienie rangi problemu handlu ludźmi w UE i nalega, by podjęto wszelkie niezbędne środki w celu zwalczania handlu ludźmi, w szczególności kobietami i dziećmi; wzywa Komisję, by nadal pociągała do odpowiedzialności państwa członkowskie, które nie wypełniają ustaleń konwencji i dyrektyw sprzeciwiających się handlowi ludźmi, w szczególności dyrektywy Rady 2004/81/WE z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentu pobytowego wydawanego obywatelom państw trzecich, którzy są ofiarami handlu ludźmi lub wcześniej byli przedmiotem działań ułatwiających nielegalną imigrację, którzy współpracują z właściwymi organami (18); podkreśla również, że w walce z handlem ludźmi należy przyjąć podejście oparte na prawach człowieka w odniesieniu do ofiar handlu ludźmi; wyraża uznanie dla prezydencji austriackiej, w szczególności za podjęcie licznych inicjatyw przeciwko handlowi ludźmi, w tym konferencji ekspertów UE w czerwcu 2006 r. poświęconej wdrożeniu planu UE w sprawie handlu ludźmi, oraz odnotowuje konkluzje i zalecenia podjęte w ciągu tego dwudniowego spotkania;

99.

wyraża żal z powodu niezorganizowania przez prezydencję fińską czwartego posiedzenia sieci punktów kontaktowych UE w sprawie osób winnych ludobójstwa, zbrodni przeciwko ludzkości i zbrodni wojennych, które jest trudną do przecenienia metodą wzmocnienia współpracy między państwami członkowskimi UE w zakresie prowadzenia dochodzeń i ścigania międzynarodowych zbrodni na szczeblu krajowym; zwraca uwagę na zobowiązanie zawarte w konkluzjach Rady w sprawie sieci UE, aby odbywać jedno posiedzenie w czasie trwania każdej prezydencji, oraz wzywa do skutecznej realizacji konkluzji przyjętych na poprzednich posiedzeniach sieci UE; zwraca się do wszystkich prezydencji o włączenie tej kwestii jako stałego punktu do swojego programu działań;

100.

z zadowoleniem przyjmuje komunikat Komisji pt. „W kierunku strategii UE na rzecz praw dziecka” (COM(2006)0367); ma nadzieję, że dzięki temu Komisja zapewni solidną podstawę bardziej skutecznej i obszernej polityki zmierzającej do ochrony najbardziej podstawowych praw dziecka; dostrzega jednak z zaniepokojeniem, że na płaszczyźnie światowej poziom przestrzegania praw dzieci ulega pogorszeniu;

101.

wyraża ubolewanie, że przemoc w Darfurze nadal pozostaje niepowstrzymana, a rząd Sudanu nie został pociągnięty do odpowiedzialności za powtarzające się niezastosowanie się do międzynarodowych żądań i brak ochrony swych obywateli przed przemocą, wyraża jednak zadowolenie z powodu niedawnych aktów oskarżenia wydanych przez Międzynarodowy Trybunał Karny; wyraża ubolewanie, że UE nie podjęła bardziej jednostronnych działań wobec kryzysu w Darfurze i nie próbowała przekonać rządu Sudanu do przyjęcia międzynarodowych sił pokojowych; podkreśla, że stały nacisk dyplomatyczny jest konieczny, by zademonstrować rządowi Sudanu, że po jego słownych zobowiązaniach muszą następować obszerne i nieprzerwane wysiłki zmierzające do powstrzymania przemocy w Darfurze oraz że wspólnota międzynarodowa nie zaakceptuje dalszego zaniedbywania przez Sudan jego zobowiązań i odpowiedzialności za chronienie swych obywateli; wzywa Radę do uzgodnienia planu konkretnych, ukierunkowanych sankcji, które zostaną nałożone na reżim w Chartumie w wyznaczonym terminie w przypadku niezastosowania się do żądań wspólnoty międzynarodowej; wzywa UE, aby wniosła swój wkład do międzynarodowych sił pokojowych (i wywarła nacisk na innych, aby również to uczynili), i do ustanowienia strefy zakazu lotów nad Darfurem oraz aby zadbała o zapewnienie Unii Afrykańskiej odpowiednich środków i pomocy w wypełnianiu jej mandatu; zwraca się do UE o dążenie wysłania do Czadu misji pokojowej ONZ, której głównym zadaniem byłaby ochrona ludności cywilnej; zwraca się do państw członkowskich, Rady i Komisji o przejęcie odpowiedzialności i zapewnienie skutecznej ochrony ludności Darfuru przed katastrofą humanitarną;

102.

domaga się przyjęcia kodeksu postępowania w zakresie norm, jakich powinien przestrzegać personel wojskowy i cywilny w trakcie misji pokojowych i humanitarnych na obszarach konfliktów zbrojnych, włączenia doń sankcji za nieprzestrzeganie oczekiwanych wysokich norm postępowania, szczególnie w odniesieniu do jakiejkolwiek postaci przemocy o podłożu płciowym;

103.

z zadowoleniem przyjmuje fakt wyznaczenia przez pięć państw członkowskich specjalnych ambasadorów ds. praw człowieka z zadaniem niesienia pomocy potrzebującym w krajach trzecich, w szczególności w zakresie praw człowieka, oraz odnotowuje bieżące działania w tej dziedzinie; zwraca się do pozostałych państw członkowskich o rozważenie podjęcia podobnych kroków;

104.

domaga się od Komisji i Rady przedstawienia przeglądu krajów, które nie wystosowały stałego zaproszenia do wszystkich specjalnych mechanizmów, specjalnych sprawozdawców i specjalnych przedstawicieli ONZ;

105.

z zadowoleniem przyjmuje wykorzystanie nowego instrumentu w postaci list UE dotyczących zatrzymanych/więźniów sumienia w odniesieniu do kilku krajów; ponownie zwraca się do Rady o sporządzenie list UE dotyczących zatrzymanych/więźniów sumienia w każdym kraju trzecim, wobec którego istnieją obawy co do poszanowania praw człowieka, oraz o przedstawianie odpowiedniej listy podczas każdego spotkania w ramach dialogu politycznego; zwraca się do Komisji, aby poinformowała Parlament o wszystkich istniejących listach;

106.

z zadowoleniem przyjmuje fakt, że Komisja i Rada ustaliły i okresowo uaktualniają listy „krajów zainteresowania” w związku ze szczególnymi kwestiami, mianowicie listy tzw. krajów „na zakręcie” w związku z karą śmierci, „krajów zainteresowania” z powodu stosowania tortur oraz krajów, w których sytuacja obrońców praw człowieka jest szczególnie niepokojąca;

107.

wyraża zdziwienie, że sekretariat Rady do tej pory nie zastosował się do decyzji Rady ds. Ogólnych z dnia 12 grudnia 2005 r., która przyjęła przepis stanowiący, że uaktualnione broszury UE o prawach człowieka mają być udostępniane wszystkim instytucjom UE (19); oczekuje, że otrzyma bieżącą wersję broszur w możliwie najkrótszym terminie;

108.

przyjmuje z zadowoleniem uznanie przez Radę, że niedawno przyjęta Konwencja na temat praw osób niepełnosprawnych rozszerzy możliwości UE zajmowania się sytuacją w zakresie wspierania i ochrony praw osób niepełnoprawnych poza Unią, i domaga się w kontekście tej nowej konwencji, aby UE w bardziej skuteczny sposób monitorowała sytuację w zakresie praw człowieka dla osób niepełnosprawnych w krajach trzecich z myślą o przedstawieniu do 2009-2010 r. sprawozdania na temat zasadniczych konkluzji;

109.

nalega, aby wszystkie dotyczące praw człowieka rozmowy z krajami trzecimi, instrumenty, dokumenty oraz sprawozdania, w tym sprawozdania roczne, odnosiły się wyraźnie do spraw dyskryminacji, w tym do spraw mniejszości etnicznych, wolności wyznania, w tym praktyk dyskryminacyjnych wobec mniejszości religijnych, a także podnosiły wyraźnie kwestię ochrony i propagowania praw mniejszości etnicznych, praw człowieka w odniesieniu do kobiet, praw dzieci, praw rdzennej ludności, osób niepełnosprawnych, w tym niepełnosprawnych umysłowo, a także osób wszystkich orientacji seksualnych, w stosownych przypadkach angażując w pełni ich organizacje zarówno w UE, jak i w krajach trzecich;

110.

uważa, że aktywna polityka w zakresie praw człowieka nie może ograniczać się do przypadków najbardziej widocznych dla opinii publicznej; przypomina, że poważne przypadki łamania prawa zdarzają się na marginesie kontroli opinii publicznej, w zamkniętych placówkach dla dzieci, osób starszych i chorych oraz w więzieniach; podkreśla, że konieczne jest, by Unia Europejska zapewniła kontrolę ekspertów nad życiem w tych placówkach;

111.

zwraca się do Rady o ponowne rozpatrzenie procedury tworzenia listy grup terrorystycznych, a także rozważyła jasną metodę wykreślania grup z listy, jeśli zasłużą na usunięcie z niej (uwzględniając ich postawę, historię i działania);

112.

uważa, że jasna, skuteczna i zharmonizowana wspólna polityka kontroli wywozu broni, mająca swoje podstawy w prawnie obowiązującym kodeksie postępowania, może odgrywać decydującą rolę w zwalczaniu terroryzmu, zapobieganiu konfliktom, zapewnianiu regionalnej stabilizacji i propagowaniu praw człowieka, a także wzywa prezydencję UE, Radę, Komisję i państwa członkowskie do dalszego wsparcia dla międzynarodowego traktatu o handlu bronią;

113.

ubolewa, zgodnie z tym, co wyrażono w rezolucji z dnia 14 lutego 2007 r., z powodu niewypełnienia przez Radę i prezydencje UE obowiązku pełnego informowania Parlamentu o głównych aspektach i podstawowych opcjach wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa w związku z pracami Komisji tymczasowej do zbadania sprawy rzekomego wykorzystania krajów europejskich przez CIA do transportu i nielegalnego przetrzymywania więźniów;

114.

podkreśla, że na tym etapie, gdy UE nie może zaoferować Białorusi pełnego uczestnictwa w polityce sąsiedztwa, powinna nadal dokładać wszelkich starań, by znaleźć odpowiednie sposoby zapobiegania dalszym aktom antydemokratycznym i naruszeniom praw człowieka w tym kraju, będącym bezpośrednim sąsiadem UE; dlatego wzywa Radę i Komisję do uważnego monitorowania sytuacji na Białorusi i do zwiększenia wsparcia działalności społeczeństwa obywatelskiego, organizacji pozarządowych i opozycji politycznej;

Program pomocy zewnętrznej opracowany przez Komisję

Europejski instrument na rzecz demokracji i praw człowieka (EIDHR)

115.

z zadowoleniem przyjmuje fakt, że w efekcie nalegań ze strony Parlamentu Komisja i Rada zgodziły się z opinią, iż w celu propagowania demokracji i praw człowieka na świecie potrzebny jest specjalny instrument finansowy (EIDHR);

116.

z zadowoleniem przyjmuje konsultacje przeprowadzone przez Komisję z organizacjami pozarządowymi i społeczeństwem obywatelskim w związku z wdrożeniem nowego EIDHR; wzywa do zachowania całkowitej przejrzystości sposobów wydawania pieniędzy oraz wyboru i oceny projektów realizowanych w ramach tego instrumentu;

117.

z zadowoleniem odnosi się do przyjęcia w ramach EIDHR nowego środka (jako jednego ze środków ad hoc wprowadzonych ostatnio przez ten instrument), który umożliwi zaspokojenie pilnych potrzeb w zakresie ochrony obrońców praw człowieka bez konieczności przeprowadzania procedury przetargowej; zwraca się do Komisji o szybkie i skuteczne wdrożenie tego nowego narzędzia;

118.

zauważa, że środki EIDHR wykorzystane na finansowanie misji obserwatorów wyborów ze strony Unii Europejskiej wyniosły w 2006 r. 23 % całości wykorzystanych funduszy instrumentu (35 176 103 euro) oraz że misje takie przeprowadzono w 13 krajach i regionach, w tym w Aceh, Fidżi i Demokratycznej Republice Konga;

119.

zauważa, że znaczną część (49 %) łącznych funduszy EIDHR przeznaczonych na projekty zakontraktowane w 2006 r. wydano na duże projekty tematyczne, a jedynie niewielki procent (24 %) przeznaczono na mikroprojekty wdrażane przez przedstawicielstwa UE; oczekuje, że nowy instrument finansowy umożliwi Komisji finansowanie organizacji pozarządowych, które odgrywają kluczową rolę w promocji praw człowieka i demokracji w swoich krajach, lecz nie są prawnie uznane przez władze tych krajów;

120.

pozostaje przekonany, że obciążenia administracyjne nakładane na organizacje społeczeństwa obywatelskiego jako beneficjentów finansowania trzeba ograniczyć, a zwiększyć elastyczność przyznawania środków poprzez zezwolenie na ponowne przydzielenie środków, przyznawanie mniejszych subsydiów dla organizacji szczebla podstawowego oraz finansowanie niezarejestrowanych organizacji pozarządowych;

121.

zaleca Komisji opracowanie jasnych wytycznych pozwalających potencjalnym beneficjentom funduszy na zrozumienie celów i kryteriów kwalifikacji;

Programy pomocy ogólnie

122.

z zadowoleniem przyjmuje fakt, że Komisja zaczęła włączać kwestie związane z poszanowaniem praw człowieka, zasad demokratycznych, praworządności i dobrego zarządzania do głównego nurtu spotkań programowych oraz dokumentów podczas ustalania podstawy prawnej instrumentów, strategii krajowych, krajowych programów orientacyjnych, programów sektorowych, pojedynczych projektów i ocen; z zadowoleniem przyjmuje fakt, że urzędnicy opracowujący projekty lub programy posiadają wytyczne dotyczące sposobu włączania tych kwestii do głównego nurtu;

123.

z zadowoleniem przyjmuje fakt, że Komisja (Biuro Współpracy EuropeAid) właśnie zleca opracowanie na temat sposobów włączenia do swoich działań niektórych dziedzin dobrych rządów, takich jak demokratyzacja, propagowanie i ochrona praw człowieka, zwiększenie praworządności i lepsze wymierzanie sprawiedliwości, wzmocnienie pozycji społeczeństwa obywatelskiego, reforma administracji publicznej obejmująca działania antykorupcyjne, decentralizację i zarządzanie na szczeblu lokalnym; wspiera prace Komisji mające na celu uczynienie z tego opracowania praktycznego narzędzia, które zostanie wykorzystane do włączenia kwestii dobrych rządów do współpracy WE na rzecz rozwoju, z pożytkiem dla zarządzających programami na szczeblu przedstawicielstw i centrali oraz dla doradców zaangażowanych w projektowanie lub wdrażanie programów WE; oczekuje, że otrzyma opracowanie, gdy prace nad nim zostaną zakończone;

124.

z zadowoleniem przyjmuje fakt, że Komisja właśnie opracowuje profile dobrych rządów dla wszystkich krajów AKP w kontekście 10. Europejskiego Funduszu Rozwoju; wzywa jednak do większej przejrzystości w procesie opracowywania profili dobrych rządów w celu włączenia rzeczywistych i skutecznych konsultacji ze wszystkimi zainteresowanymi podmiotami, w tym partnerami z AKP i organizacjami społeczeństwa obywatelskiego; wzywa Komisję, by włączyła do sekcji dotyczącej ładu społecznego wyniki prac rządów w kwestii zapewniania ogółowi ludności podstawowych świadczeń społecznych;

125.

z zadowoleniem przyjmuje fakt, że instrument współpracy gospodarczej i współpracy na rzecz rozwoju podzielono na dwa instrumenty, oddzielając kraje rozwijające się od krajów uprzemysłowionych (20); pozostaje jednak zaniepokojony faktem, że jak się wydaje, żaden instrument nie obejmuje obecnie kwestii zapobiegania konfliktom;

Wdrażanie klauzul dotyczących praw człowieka i demokracji zawartych w umowach zewnętrznych

126.

powołuje się na wspomnianą wyżej rezolucję z dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie przyszłej polityki UE dotyczącej stosowania klauzul o prawach człowieka we wszystkich umowach zawieranych przez UE; zauważa w pierwszym rzędzie, że Komisja opracowała pewną liczbę środków mających na celu poprawę stosowania klauzuli, np. stopniowe rozszerzanie zakresu działania komisji praw człowieka na kolejne kraje trzecie; podkreśla, że Rada nie udzieliła jeszcze konkretnej odpowiedzi na powyższą rezolucję, preferując utrzymanie stosowania klauzuli w bardziej ogólnej polityce zagranicznej; z zadowoleniem przyjmuje fakt, że od szefów delegacji Komisji do krajów trzecich wymaga się, aby w ramach swojego mandatu kładli większy nacisk na prawa człowieka; wyraża jednak zaniepokojenie z powodu niedawnej propozycji Komisji oferującej Indiom, w negocjacjach związanych z umową o wolnym handlu pomiędzy UE-Indiami, odstępstwo od zasady, że wszystkie umowy UE muszą zawierać klauzulę dotyczącą praw człowieka i demokracji; uważa, że takie posunięcie to krok wstecz i może stanowić niepokojący precedens dla przyszłych negocjacji w sprawie umów handlowych; domaga się w związku z tym, by Komisja i Rada przyjęły jasne stanowisko w sprawie szczegółowych wniosków zawartych w rezolucji z dnia 14 lutego 2006 r.; szczególnie podkreśla konieczność wprowadzenia systemu kontroli i okresowej oceny przestrzegania obowiązków związanych z prawami człowieka oraz stopniowego systemu kar za ich nieprzestrzeganie w celu zapewnienia prawidłowego wdrażania klauzuli o prawach człowieka i demokracji w umowach UE z krajami trzecimi;

127.

odnotowuje fakt, że Komisja zamierza określić nowe środki poprawy wdrażania klauzuli demokratycznej, takich jak stopniowe rozszerzanie komisji zajmujących się prawami człowieka na większą liczbę państw trzecich lub wniosek do szefów przedstawicielstw UE na świecie o większy nacisk na prawa człowieka; zauważa jednak, że Komisja powinna przedstawić strategiczny plan polityczny wraz z konkretną inicjatywą legislacyjną na rzecz kompleksowej reformy klauzuli demokratycznej w kierunku wskazanym przez Parlament, gdyż chodzi o strategiczną problematykę ogólnego podejścia Unii Europejskiej do kwestii praw człowieka;

128.

zwraca w szczególności uwagę Rady i Komisji na konieczność systematycznego włączania klauzuli dotyczącej praw człowieka do wszystkich sektorowych umów nowej generacji, takich jak umowy handlowe, tak aby dodatkowo wzmocnić wspieranie, ochronę i poszanowanie praw człowieka w celach tych umów;

Włączanie praw człowieka do głównego nurtu polityki

129.

nadal popiera Radę w jej staraniach o włączenie praw człowieka i demokracji do głównego nurtu prac UE, w szczególności poprzez skupienie się na regularnym przeglądzie i wdrażaniu konkretnego zbioru wytycznych UE dotyczących praw człowieka;

130.

zauważa, że liczne dziedziny polityki wewnętrznej, w szczególności polityka w dziedzinie azylu i imigracji oraz w dziedzinie zwalczania terroryzmu, mają silny wpływ na przestrzeganie praw człowieka w krajach trzecich; uważa, że należy poczynić większe wysiłki, aby zapewnić zgodność wymienionych dziedzin polityki wewnętrznej z prawami człowieka i z międzynarodowym prawem humanitarnym; wyraża głębokie zaniepokojenie z powodu wysokiej liczby przypadków śmiertelnych wśród uchodźców próbujących dostać się do państw członkowskich UE; wzywa do ustanowienia większej liczby prawnych możliwości ubiegania się o azyl i nalega, aby państwa członkowskie brały pod uwagę przypadki łamania praw człowieka w kontekście praw osób przybywających z państw trzecich w poszukiwaniu azylu w jednym z państw członkowskich; zauważa, że zgodnie z orzecznictwem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka państwa europejskie nie mają w żadnym przypadku prawa wydalenia jakiejkolwiek osoby do państwa, w którym groziłyby jej tortury lub okrutne, nieludzkie lub poniżające traktowanie;

131.

wyraża zadowolenie, że Rada i Komisja podejmują starania o wzmocnienie spójności między polityką UE dotyczącą praw człowieka a innymi dziedzinami polityki międzynarodowej; uważa wzmocnienie tej spójności za niezwykle ważne dla realizacji wiarygodnej polityki UE w zakresie praw człowieka; uważa, że Europa musi w przyszłości mówić jednym głosem; aprobuje główny temat forum UE na temat praw człowieka, zatytułowany „Włączanie kwestii praw człowieka i demokracji do głównego nurtu polityki Unii Europejskiej”;

132.

wzywa Komisję, aby nadal ściśle monitorowała przyznawanie preferencji w ramach systemu GSP+ (Ogólnego systemu preferencji) krajom, w których występują poważne braki we wdrażaniu ośmiu konwencji MOP dotyczących podstawowych norm pracy, polegające na naruszaniu praw obywatelskich i politycznych lub na wykorzystywaniu pracy więźniów; zwraca się do Komisji o opracowanie kryteriów, na podstawie których preferencje GSP powinny być odbierane ze względu na naruszanie praw człowieka;

133.

potępia bezwarunkowo wszystkie formy wyzysku dzieci, czy to w formie wykorzystywania seksualnego, w tym pornografii dziecięcej i turystyki seksualnej związanej z wykorzystywaniem dzieci, czy też pracy przymusowej i wszystkich rodzajów handlu ludźmi; zauważa z oburzeniem, że wykorzystywanie seksualne dzieci nie ulega rzeczywistemu zmniejszeniu, przede wszystkim w wyniku korzystania z internetu; postrzega to jako poważne przestępstwa kryminalne, które muszą być ścigane i karane;

134.

wzywa Komisję do dalszego propagowania społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw europejskich i lokalnych; zwraca się do Rady, aby złożyła Parlamentowi sprawozdanie w przypadku otrzymania od specjalnego przedstawiciela ONZ ds. biznesu i praw człowieka, pana Johna Ruggie, informacji wyjaśniających normy odpowiedzialności przedsiębiorstw w zakresie praw człowieka odnoszące się do korporacji międzynarodowych oraz innych przedsiębiorstw;

135.

z zadowoleniem przyjmuje konkluzje Rady ds. Ogólnych z dnia 13 listopada 2006 r. dotyczące równości płci i uwzględniania problematyki płci w zarządzaniu w sytuacjach kryzysowych;

136.

uznaje, że polityka imigracyjna stała się głównym tematem agendy polityki wewnętrznej i zewnętrznej Unii Europejskiej oraz że Unia stara się w swoich dokumentach łączyć imigrację z rozwojem oraz gwarantować poszanowanie praw podstawowych nielegalnych imigrantów; podkreśla jednak, że praktyka w terenie jest sprzeczna z tymi dokumentami; wyraża w szczególności zaniepokojenie z powodu zawierania umów o readmisji nielegalnych imigrantów z krajami trzecimi, które nie posiadają struktur prawnych i instytucjonalnych koniecznych do kierowania readmisją własnych obywateli i do zapewnienia ochrony ich praw; zwraca się do Rady i do Komisji o informowanie o postępach osiągniętych w tej dziedzinie od chwili opublikowania w 2005 r. pierwszego sprawozdania rocznego na temat wspomagania i oceny współpracy z krajami trzecimi w walce z nielegalną migracją; zaleca, aby Parlament Europejskiej brał udział w negocjacjach i zawieraniu umów o readmisji począwszy od ich fazy początkowej oraz podkreśla w skrócie, że polityka migracyjna musi być wspólna, a przede wszystkim mieć charakter prewencyjny, a nie represyjny;

137.

ponownie podkreśla znaczenie polityki wewnętrznej UE propagującej przestrzeganie międzynarodowych przepisów dotyczących praw człowieka oraz konieczność stanowienia przez państwa członkowskie prawa zgodnego m.in. ze zobowiązaniami wynikającymi z konwencji genewskich, konwencją w sprawie zakazu stosowania tortur, konwencją w sprawie ludobójstwa oraz rzymskim statutem Międzynarodowego Trybunału Karnego; przyjmuje z zadowoleniem postępy poczynione w stosowaniu uniwersalnej jurysdykcji w niektórych państwach członkowskich; zachęca Radę, Komisję i państwa członkowskie, aby dążąc do większej spójności polityki wewnętrznej i zewnętrznej, włączyły walkę z bezkarnością w przypadku poważnych zbrodni międzynarodowych do rozwoju wspólnej przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości UE;

138.

zwraca się do Komisji, Rady i państw członkowskich o systematyczne włączanie do prowadzonych z państwami trzecimi rozmów na temat praw człowieka i podstawowych wolności kwestii prześladowania lub dyskryminacji z powodu orientacji seksualnej oraz o przyjęcie odpowiednich, stopniowych środków w tego rodzaju przypadkach łamania praw człowieka; wzywa je do podejmowania na szczeblu międzynarodowym wszelkich inicjatyw niezbędnych, aby położyć kres prześladowaniom z powodu orientacji seksualnej oraz doprowadzić do dekryminalizacji, na przykład poprzez przyjęcie przez organy ONZ rezolucji w tej sprawie, a także postanawia objąć patronatem Międzynarodowy Dzień przeciwko Homofobii i obchodzić go 17 maja każdego roku;

Skuteczność interwencji Parlamentu Europejskiego w sprawach łamania praw człowieka

139.

wyraża zadowolenie z powodu ważnej roli Parlamentu w sferze praw człowieka oraz gwarancji zobowiązań do poprawy sytuacji praw człowieka i demokracji na świecie poprzez kontrolę działań innych instytucji, a w szczególności poprzez przyznawanie nagrody im. Sacharowa;

140.

zwraca się do Rady i Komisji, aby odnotowały opracowanie Wspólnego Centrum Uniwersytetów Europejskich na rzecz Praw Człowieka i Demokratyzacji zatytułowane „Poza aktywizmem: wpływ rezolucji i innych działań Parlamentu Europejskiego w dziedzinie praw człowieka poza terytorium Unii Europejskiej”, ukończone w październiku 2006 r.;

141.

wyraża zadowolenie z działalności podkomisji ds. praw, obejmującej składanie regularnych sprawozdań przez prezydencję, Komisję i osobistego przedstawiciela ds. praw człowieka, wymianę poglądów (zwłaszcza ze specjalnymi sprawozdawcami ONZ i niezależnymi ekspertami), liczne przesłuchania, zeznania i opracowania ekspertów; sugeruje, że wpływ jej prac można by zwiększyć poprzez stałe kontakty z innymi komisjami, jak na przykład Komisja Rozwoju, Komisja Handlu Międzynarodowego, Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych, Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia oraz Komisja Budżetowa;

142.

zauważa, że podkomisja w dalszym ciągu zobowiązana jest do oceny wdrażania instrumentów UE w dziedzinie praw człowieka i demokracji, ze szczególnym uwzględnieniem wytycznych UE w sprawie tortur, oraz do rozliczania Komisji i Rady z działań w tej dziedzinie, podejmowania trwałego dialogu z międzynarodowymi organizacjami w sprawach związanych z prawami człowieka, zapewnianie ekspertyz, a jednocześnie wkładu dotyczącego aspektów związanych z prawami człowieka i demokracją w odpowiedzi na sprawozdania Komisji Spraw Zagranicznych, do sporządzania sprawozdań z własnej inicjatywy związanych z konkretnymi instrumentami z zakresu praw człowieka, do włączania kwestii dotyczących praw człowieka do działań poszczególnych organów Parlamentu (komisje i delegacje), do organizacji i przygotowania procedury przyznawania nagrody im. Sacharowa oraz zapewniania płaszczyzny do stałego dialogu z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego;

143.

podkreśla znaczenie ściślejszej współpracy z krajowymi parlamentarzystami w celu koordynowania monitoringu polityki w zakresie praw człowieka; uważa, że podkomisja ds. praw człowieka powinna poszukiwać kanałów komunikacji i organizować posiedzenia z analogicznymi komisjami z parlamentów krajowych państw członkowskich UE i z krajów trzecich;

144.

wzywa podkomisję ds. praw człowieka, aby odegrała bardziej konstruktywną rolę w opracowaniu spójnych i przejrzystych kryteriów wyboru pilnych zagadnień w celu zapewnienia terminowości i maksymalnej skuteczności interwencji parlamentarnych; sugeruje reorganizację debat i głosowań nad pilnymi rezolucjami w sposób umożliwiający udział Rady;

145.

zaleca pełne wdrożenie wytycznych dla delegacji parlamentarnych udających się do państw trzecich;

146.

zaleca tłumaczenie rezolucji i innych kluczowych dokumentów dotyczących kwestii związanych z prawami człowieka na języki obowiązujące w państwach, do których dokumenty te się odnoszą;

147.

wyraża zadowolenie z aktywnej roli podkomisji ds. praw człowieka, Komisji Spraw Zagranicznych, Komisji Rozwoju i przewodniczącego Parlamentu w występowaniu w obronie osób cierpiących niesprawiedliwość na całym świecie, w szczególności poprzez przyznawanie nagrody im. Sacharowa; uważa, że Parlament powinien dążyć do tego, aby przyznanie nagrody nie oznaczało wyłącznie chwilowej sławy i aby lepiej spełniała wiązane z nią nadzieje, np. poprzez systematyczne kontakty z poprzednimi laureatami i stałe ich wspieranie; wyraża stanowisko, że Parlament Europejski powinien ułatwić utworzenie sieci laureatów nagrody im. Sacharowa obejmującej organizowanie regularnych spotkań w PE, mających na celu powiązanie laureatów nagrody im. Sacharowa z działaniami PE w dziedzinie praw człowieka; głęboko ubolewa z powodu odpowiedzi władz birmańskich i kubańskich na wniosek Parlamentu o zgodę na wysłanie delegacji w celu złożenia wizyty byłym laureatom nagrody im. Sacharowa;

148.

zwraca się do podkomisji ds. praw człowieka o podniesienie rangi przesłuchań publicznych poprzez zwiększenie udziału posłów do PE oraz eksponowanie przesłuchań w środkach masowego przekazu; wzywa podkomisję do dalszego zapraszania na posiedzenia czołowych ekspertów oraz kluczowych osobistości, a także do rozważenia rozszerzenia zaproszeń na przedstawicieli krajów trzecich i szefów misji UE; zwraca się do podkomisji o wyciąganie praktycznych wniosków ze wszystkich posiedzeń i wymian poglądów, aby w ślad za zobowiązaniami i otrzymanymi informacjami oraz opracowanymi opcjami politycznymi szły konkretne działania;

149.

z zadowoleniem przyjmuje rezolucje Parlamentu wzywające do zamknięcia ośrodka przetrzymywania w Zatoce Guantánamo, działania Parlamentu na rzecz poprawy warunków tam panujących oraz wyrażane obawy dotyczące praw człowieka; wzywa Radę i Komisję do nakłonienia rządu Stanów Zjednoczonych do znalezienia mechanizmy ułatwiającego postawienie w stan oskarżenia lub uwolnienie więźniów, zgodnie z prawem międzynarodowym; z zadowoleniem przyjmuje fakt, że w maju 2006 r. Albania jako pierwszy kraj przyznała prawo do osiedlenia się pięciu chińskim Ujgurom z Guantanamo, ubolewa jednak, że 13 chińskich Ujgurów, na zwolnienie których rząd Stanów Zjednoczonych wyraził zgodę, nadal przebywa w zatoce Guantanamo, ponieważ rząd Stanów Zjednoczonych słusznie uznał, że nie może ich odesłać do Chin z obawy, że zostaną poddani torturom; wzywa Radę, Komisję i państwa członkowskie, aby wraz z rządem Stanów Zjednoczonych pracowały na rzecz ułatwienia osiedlenia się wszystkich pozostałych osób, które w opinii Stanów Zjednoczonych nie stanowią zagrożenia dla USA ani ich sojuszników, ale nie mogą być odesłane do kraju pochodzenia z obawy, że zostaną poddane torturom; wyraża obawę, że samo istnienie przetrzymywania w Zatoce Guantánamo nadal stanowi negatywny sygnał o sposobach zwalczania terroryzmu;

150.

uważa, że możliwe jest zwiększenie skuteczności prac Parlamentu w dziedzinie praw człowieka i demokracji poprzez ustalenie działań priorytetowych, szczególnie poprzez skupienie się na kwestiach, w których możliwe jest osiągnięcie szerokiego konsensusu politycznego; uważa, że podkomisja praw człowieka powinna powołać małe grupy robocze w celu obserwacji wszystkich wytycznych dotyczących praw człowieka; uważa, że obecne uprawnienia formalne powinny być lepiej wykorzystywane do propagowania praw człowieka, w szczególności jeśli chodzi o uprawnienia budżetowe oraz prawo zatwierdzania;

151.

przypomina swoją rezolucję z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie zintegrowanego podejścia do równouprawnienia kobiet i mężczyzn w ramach prac komisji (21); wzywa wszystkie swoje komisje do podjęcia wszelkich wysiłków w celu przestrzegania równowagi płci w swych działaniach (łącznie ze składem delegacji i zaproszonych prelegentów) oraz do wdrożenia planów działania związanych z równouprawnieniem kobiet i mężczyzn przedłożonych przez posłów odpowiedzialnych w ramach każdej komisji za włączanie problematyki płci do głównego nurtu życia społecznego i politycznego;

152.

sugeruje, że można lepiej połączyć różne dziedziny polityki w Parlamencie Europejskim poprzez prace komisji odpowiedzialnych za prawa człowieka, budżet i handel międzynarodowy, w taki sposób, by kwestie budżetowe i handlowe były w większym stopniu zintegrowane z formułowaniem obaw dotyczących praw człowieka, zakładających bardziej realistyczne założenia i lepiej dostosowane do formalnych uprawnień Parlamentu Europejskiego;

153.

wzywa Radę, by regularnie zapraszała posłów do udziału w posiedzeniach przygotowawczych i informacyjnych, takich jak posiedzenia organizowane z udziałem organizacji pozarządowych, oraz w spotkaniach informacyjnych dotyczących dialogu na temat praw człowieka z państwami trzecimi, a także podkomisjami ds. praw człowieka z krajów objętych europejską polityką sąsiedztwa;

154.

uważa za priorytet kontynuację ścisłej współpracy z ONZ, w szczególności z UNHRC oraz przedstawicielami i organami Rady Europy; uważa również za istotne ważne nawiązanie ściślejszych stosunków roboczych ze Zgromadzeniem Parlamentarnym AKP-UE, Eurośródziemnomorskim Zgromadzeniem Parlamentarnym (APEM) oraz Europejsko-Latynoamerykańskim Zgromadzeniem Parlamentarnym (EUROLAT) w celu wymiany ekspertyz i nadania większej spójności działalności w dziedzinie praw człowieka i demokracji;

155.

odnotowuje pracę Komisji tymczasowej do zbadania sprawy rzekomego wykorzystania krajów europejskich przez CIA do transportu i nielegalnego przetrzymywania więźniów oraz sprawozdanie przyjęte przez tę komisje 14 lutego 2007 r. (22); z zadowoleniem przyjmuje wysiłki na rzecz gromadzenia informacji, zbadania zarzutów i ustalenia faktów w tej sprawie oraz podniesienia problemu wydawania w trybie nadzwyczajnym i wykorzystywania krajów UE przez samoloty CIA do transportu ofiar jako pogwałcenia praw człowieka i naruszenia prawa międzynarodowego; dostrzega zarówno krytyczne uwagi, jak i zalecenia skierowane do Rady, Sekretarza Generalnego-Wysokiego Przedstawiciela i państw członkowskich; odnotowuje rolę właściwych komisji w zapewnianiu, że w ślad za wspomnianym sprawozdaniem pójdą właściwe kroki polityczne; domaga się od UE i państw członkowskich podjęcia na wszystkich szczeblach wspólnych działań w celu potępienia praktyki wydawania w trybie nadzwyczajnym obecnie i w przyszłości ;

156.

przyjmuje do wiadomości rezolucję z dnia 1 lutego 2007 r. w sprawie sytuacji dotyczącej praw człowieka w odniesieniu do dalitów w Indiach (23);

Środki przeznaczone na pracę w dziedzinie praw człowieka

157.

z zadowoleniem przyjmuje fakt, że Komisja nadaje obecnie większe znaczenie kwestii praw człowieka w mandacie szefów delegacji Komisji do krajów trzecich;

158.

z zadowoleniem przyjmuje fakt, że w trwającym procesie odnawiania mandatów specjalnych przedstawicieli UE do wszystkich mandatów dodano odniesienie do praw człowieka;

159.

opowiada się za tym, aby wszystkim specjalnym przedstawicielom mianowanym przez Radę zapewniono większe zasoby ludzkie do pracy w dziedzinie praw człowieka;

*

* *

160.

zobowiązuje przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, rządom i parlamentom państw członkowskich oraz państw kandydujących, Organizacji Narodów Zjednoczonych, Radzie Europy, OBWE, rządom państw i terytoriów wymienionych w niniejszej rezolucji oraz biurom głównych pozarządowych organizacji praw człowieka mających siedziby w UE.


(1)  Dokument Rady 13522/1/2006.

(2)  Do konsultacji wszystkich odpowiednich dokumentów podstawowych zob. Załącznik III do sprawozdania A6-0128/2007 Komisji do Spraw Zagranicznych.

(3)  Dz.U. C 379 z 7.12.1998, str. 265; Dz.U. C 262 z 18.9.2001, str. 262; Dz.U. C 293 E z 28.11.2002, str. 88; Dz.U. C 271 E z 12.11.2003, str. 576.

(4)  Dz.U. C 311 z 9.12.2005, str. 1.

(5)  Dz.U. C 364 z 18.12.2000, str. 1.

(6)  Dz.U. L 317 z 15.12.2000, str. 3; Dz.U. L 209 z 11.8.2005, str. 27.

(7)  Dz.U. C 291 E z 30.11.2006, str. 409.

(8)  Dz.U. C 290 E z 29.11.2006, str. 107.

(9)  Teksty przyjęte, P6_TA(2007)0018.

(10)  Teksty przyjęte, P6_TA(2007)0008.

(11)  Dz.U. L 386 z 29.12.2006, str. 1.

(12)  Dz.U. L 53 z 22.2.2007, str. 1.

(13)  Dz.U. C 327 z 23.12.2005, str. 4.

(14)  Dz.U. L 150 z 18.6.2003, str. 67.

(15)  Według stanu na dzień 7 lutego 2007 r. Francja, Włochy, Łotwa, Polska i Hiszpania podpisały, ale nie ratyfikowały Protokołu nr 13.

(16)  Podpisały, ale jeszcze nie ratyfikowały (stan na styczeń 2007 r.): Austria (2003), Belgia (2005), Cypr (2004), Finlandia (2003), Francja (2005), Niemcy (2006), Włochy (2003), Luksemburg (2005), Holandia (2005), Portugalia (2006) oraz Rumunia (2007). Podpisały i ratyfikowały: Republika Czeska, Dania, Polska, Hiszpania, Szwecja, Zjednoczone Królestwo, Malta, Estonia i Słowenia. Dotąd nie podpisały ani nie ratyfikowały OPCAT: Bułgaria, Grecja, Węgry, Irlandia, Łotwa, Litwa i Słowacja.

(17)  Teksty przyjęte, P6_TA(2006)0501.

(18)  Dz.U. L 261 z 6.8.2004, str. 19.

(19)  Konkluzje Rady z 12 grudnia 2005 r., 15293/1/05 REV 1, załącznik, str. 14.

(20)  Rozporządzenie (WE) nr 1905/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r.ustanawiającego instrument finansowania współpracy na rzecz rozwoju (Dz.U. L 378 z 27.12.2006, str. 41) i Rozporządzenie Rady (WE) nr 1934/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r. ustanawiające instrument finansowania współpracy z państwami i terytoriami uprzemysłowionymi oraz innymi państwami i terytoriami o wysokim dochodzie (Dz.U. L 29 z 3.2.2007, str. 16).

(21)  Teksty przyjęte, P6_TA(2007)0010.

(22)  Teksty przyjęte, P6_TA(2007)0032.

(23)  Teksty przyjęte, P6_TA(2007)0016.

P6_TA(2007)0166

Powszechne moratorium na karę śmierci

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie inicjatywy na rzecz powszechnego moratorium na karę śmierci

Parlament Europejski,

uwzględniając własną rezolucję z dnia 1 lutego 2007 r. w sprawie inicjatywy na rzecz powszechnego moratorium na karę śmierci (1),

uwzględniając wytyczne w sprawie polityki UE w zakresie kary śmierci wobec krajów trzecich z dnia 29 czerwca 1998 r.,

uwzględniając końcową deklarację przyjętą na trzecim Światowym Kongresie przeciw karze śmierci, który miał miejsce w Paryżu w dniach 1-3 lutego 2007 r.,

uwzględniając oświadczenie o zniesieniu kary śmierci, wydane dnia 19 grudnia 2006 r. na forum Zgromadzenia Ogólnego ONZ przez prezydencję UE i podpisane pierwotnie przez 85 państw ze wszystkich regionów geograficznych,

uwzględniając oświadczenie przeczytane przez prezydencję UE w imieniu Unii Europejskiej na czwartej sesji Rady Praw Człowieka ONZ w dniu 29 marca 2007 r.,

uwzględniając publiczne poparcie dla moratorium wyrażone przez sekretarza generalnego ONZ podczas jego niedawnej wizyty w Rzymie,

uwzględniając art. 103 ust. 2 Regulaminu,

A.

mając na uwadze, że wezwanie do powszechnego moratorium na karę śmierci jest strategicznym posunięciem w kierunku zniesienia kary śmierci we wszystkich państwach,

B.

mając na uwadze, że w rezolucji z dnia 1 lutego 2007 r. wezwano prezydencję UE do pilnego przedłożenia rezolucji obecnemu Zgromadzeniu Ogólnemu ONZ oraz do informowania Parlamentu o osiągniętych wynikach; mając na uwadze, że w chwili bieżącej obecnemu Zgromadzeniu Ogólnemu ONZ nie przedstawiono żadnej rezolucji,

C.

mając na uwadze, że oświadczenie w sprawie kary śmierci przedstawione przez Unię Europejską na forum Zgromadzenia Ogólnego ONZ w dniu 19 grudnia 2006 r. zebrało do chwili obecnej 88 podpisów, złożonych przez państwa z wszystkich regionów geograficznych,

1.

ponownie wzywa państwa członkowskie UE do pozyskania poparcia dla oświadczenia wśród państw trzecich;

2.

zachęca UE do korzystania z istniejących możliwości poprzez uczynienie kroku naprzód i wzywa wszystkie państwa członkowskie UE oraz UE do natychmiastowego przedłożenia pod obrady obecnego Zgromadzenia Ogólnego ONZ - szukając współfinansowania ze strony państw z innych kontynentów - rezolucji w sprawie powszechnego moratorium na karę śmierci;

3.

wzywa prezydencję UE do zachęcania tych państw, które jeszcze nie podpisały i nie ratyfikowały drugiego Protokołu fakultatywnego do Międzynarodowego paktu praw obywatelskich i politycznych ONZ, do uczynienia tego, a państwa członkowskie niebędące sygnatariuszami Protokołu nr 13 do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka - do podpisania go;

4.

w pełni popiera końcową deklarację przyjętą na trzecim Światowym Kongresie i zamierza podążyć śladami Kongresu, w szczególności poprzez rozwijanie parlamentarnego wymiaru światowej kampanii przeciwko karze śmierci oraz poprzez poruszanie tej kwestii na forum delegacji międzyparlamentarnych, a także poprzez uczestnictwo we Wspólnym Zgromadzeniu Parlamentarnym AKP-UE oraz Parlamentarnym Zgromadzeniu Euro-Śródziemnomorskim;

5.

wzywa Radę i Komisję do korzystania z każdej nadarzającej się okazji, aby wesprzeć tworzenie regionalnych koalicji na rzecz zniesienia kary śmierci;

6.

wzywa wszystkie instytucje Unii Europejskiej oraz Radę Europy do wyrażenia poparcia na rzecz Światowego Dnia Sprzeciwu Wobec Kary Śmierci, ogłaszając dzień 10 października, począwszy od 2007 r., Europejskim Dniem Sprzeciwu Wobec Kary Śmierci, i popiera inicjatywę zorganizowania powiązanej ze wspomnianym dniem europejskiej konferencji wysokiego szczebla przeciwko karze śmierci; upoważnia swojego przewodniczącego do reprezentowania, wraz z właściwymi delegacjami, Parlamentu Europejskiego podczas tych wydarzeń;

7.

zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, sekretarzowi generalnemu ONZ, przewodniczącemu Zgromadzenia Ogólnego ONZ i wszystkim państwom członkowskim ONZ.


(1)  Teksty przyjęte, P6_TA(2007)0018.

P6_TA(2007)0167

Homofobia w Europie

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie homofobii w Europie

Parlament Europejski,

uwzględniając międzynarodowe instrumenty gwarantujące prawa człowieka i podstawowe wolności oraz zakazujące dyskryminacji, zwłaszcza Europejską konwencję o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności,

uwzględniając art. 6 i 7 Traktatu o Unii Europejskiej (TUE) oraz art. 13 traktatu WE, które zobowiązują odpowiednio UE oraz Wspólnotę i jej państwa członkowskie do stania na straży praw człowieka i podstawowych wolności oraz ustanawiają na poziomie europejskim środki walki z dyskryminacją i łamaniem praw człowieka,

uwzględniając Kartę praw podstawowych Unii Europejskiej, w szczególności jej art. 21, zakazujący dyskryminacji ze względu na orientację seksualną,

uwzględniając działania WE mające na celu walkę z homofobią i dyskryminacją ze względu na orientację seksualną, w szczególności dyrektywę Rady 2000/78/WE z dnia 27 listopada 2000 r. ustanawiającą ogólne warunki ramowe równego traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy (1), a także decyzja nr 771/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. ustanawiająca Europejski Rok na rzecz Równych Szans dla Wszystkich (2007) - w Kierunku Sprawiedliwego Społeczeństwa (2),

uwzględniając swoje wcześniejsze rezolucje w sprawie homofobii, ochrony mniejszości i polityki antydyskryminacyjnej, zwłaszcza rezolucję z dnia 18 stycznia 2006 r, w sprawie homofobii w Europie (3), oraz z dnia 15 czerwca 2006 r. w sprawie nasilenia przemocy powodowanej rasizmem i homofobią w Europie (4),

uwzględniając art. 103 ust. 4 Regulaminu,

A.

mając na uwadze, że Parlament Europejski śledził rozprzestrzenianie się dyskursu pełnego nienawiści do wspólnoty lesbijek, gejów, biseksualistów i transseksualistów (LGBT) w wielu krajach europejskich,

B.

mając na uwadze, że wypowiedzi i działania przywódców politycznych i religijnych w głównej mierze wywierają wpływ na kształtowanie opinii publicznej, w związku z tym ciąży na nich poważna odpowiedzialność za przyczynianie się w pozytywny sposób do tworzenia klimatu tolerancji i równości,

C.

mając na uwadze, że niniejsza rezolucja, podobnie jak wyżej wymienione rezolucje to reakcja na wypowiedzi nacechowane nienawiścią oraz inne niepokojące wydarzenia, na przykład wydany przez lokalne władze zakaz odbywania marszy równości i parad gejów, podżegające albo zawierające groźby wystąpienia lub język nienawiści czołowych polityków i przywódców religijnych, niezdolność policji do zapewnienia odpowiedniej ochrony przed brutalnymi wystąpieniami grup homofobicznych, nawet w przypadku rozpędzania pokojowych demonstracji,

D.

mając na uwadze, że w nadchodzących miesiącach planuje się w całej Europie i na świecie marsze równości i parady gejów, których uczestnikom i organizatorom grozi potencjalnie przemoc fizyczna, mimo że mają podstawowe prawo do swobody wypowiedzi i zgromadzeń, o czym przypomina między innymi komisarz Rady Europy ds. praw człowieka,

E.

mając na uwadze, że szesnastoletni Włoch imieniem Matteo, mieszkający w Turynie, popełnił samobójstwo niedawno zostawiając dwa listy pożegnalne, w których czyn swój umotywował zastraszaniem, z jakim się spotkał z powodu swojej orientacji seksualnej; mając na uwadze, że organizacje społeczeństwa obywatelskiego w Wielkiej Brytanii odnotowały wzrost liczby przypadków zastraszania ze strony homofobów w szkołach średnich na terenie całej Wielkiej Brytanii; mając na uwadze, że w Holandii homoseksualista został śmiertelnie pobity wyłącznie z powodu swojej orientacji seksualnej i kobiecego wyglądu,

F.

mając na uwadze, że Parlament Europejski niejednokrotnie wzywał do ukończenia prac nad antydyskryminacyjnym pakietem legislacyjnym, opartym na art. 13 traktatu WE, i stale zwraca się do Komisji o złożenie projektu dyrektywy zakazującej dyskryminacji ze względu na orientację seksualną we wszystkich dziedzinach,

G.

mając na uwadze, że Parlament w rezolucji z 15 czerwca 2006 r. w sprawie nasilenia przemocy powodowanej rasizmem i homofobią w Europie wyraził już poważne zaniepokojenie sytuacją w Europie, a szczególnie w Polsce, potępiając nawołujące do nienawiści i przemocy oświadczenia liderów Ligi Polskich Rodzin, a szczególnie wicepremiera i ministra edukacji,

H.

mając na uwadze, że w marcu 2007 r. wicepremier i minister edukacji w polskim rządzie ogłosił w marcu projekt ustawy przewidującej sankcje za „propagandę homoseksualną” w szkołach, podając przykłady przepisów tego projektu ustawy, która przewiduje zwolnienia, grzywny lub kary pozbawienia wolności wobec dyrektorów szkół, nauczycieli i uczniów za „promowanie” w szkołach praw LGBT,

I.

mając na uwadze, że wiceminister edukacji w polskim rządzie potwierdził, że administracja przygotowuje projekt takiej ustawy, i oświadczył, że „nauczyciele ujawniający homoseksualne skłonności będą zwalniani z pracy”; mając na uwadze, że poszczególni członkowie rządu zareagowali różnie, w związku z czym nie jest jasne, czy ustawa istotnie zostanie zaproponowana,

J.

mając na uwadze, że wicepremier i minister edukacji w polskim rządzie wyraził chęć propagowania przyjęcia podobnego prawa na szczeblu europejskim,

K.

mając na uwadze, że proponowane przepisy prawne uzyskały poparcie premiera polskiego rządu, który oświadczył, że „proponowanie w szkołach młodym ludziom gejowskiego stylu życia jako alternatywy wobec tego normalnego, to już jest przesada, tego rodzaju przedsięwzięcia w szkołach należy ucinać”, przedstawiając w ten sposób zniekształconą interpretację edukacji i tolerancji,

L.

mając na uwadze, że polska rzecznik praw dziecka stwierdziła, że przygotowuje listę zawodów, do wykonywania których homoseksualiści się nie nadają,

M.

mając na uwadze, że w czerwcu 2006 r. Prokuratura Krajowa zaleciła kontrole finansowania organizacji LGBT, zmierzające do ustalenia ewentualnych powiązań ze „światem przestępczym” oraz ich obecności w szkołach, a także odkrycie śladów działalności przestępczej — kontrola nie przyniosła rezultatów,

N.

mając na uwadze, że w dniu 8 czerwca 2006 r. polski rząd zwolnił kierownika Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i zakazał rozpowszechniania oficjalnej antydyskryminacyjnej broszury Rady Europy, a także mając na uwadze, że nowy kierownik ośrodka w dniu 9 października 2006 r., stwierdził, że „niewłaściwe wzorce nie powinny być obecne w szkołach, ponieważ celem szkoły jest wyjaśnianie różnicy między dobrem a złem, pięknem i brzydotą ...; szkoła powinna wyjaśniać, że praktyki homoseksualne prowadzą do dramatów, pustki i zwyrodnienia”,

O.

mając na uwadze, że sekretarz generalny Rady Europy, Terry Davis zareagował na opisane wydarzenia, stwierdzając, że „polski rząd ma prawo decydować, czy chce wykorzystać materiały Rady Europy do edukacji w zakresie praw człowieka, ale o ile wykorzystanie materiałów dydaktycznych jest fakultatywne, to zawarte w nich wartości i zasady z pewnością fakultatywne nie są”, a także wyraził zaniepokojenie faktem, że „rząd akceptuje niektóre działania propagujące homofobię ... i zachowania homofobiczne”,

P.

mając na uwadze, że polski rząd odmówił również finansowania projektów, którym patronują organizacje LGBT, w ramach programu European Youth, i uzasadnił tę decyzję w piśmie do tychże organizacji, stwierdzając, że „ministerstwo w swojej polityce nie popiera działań mających na celu propagowanie zachowań homoseksualnych i takiej postawy wśród młodzieży ... [oraz, że] rolą ministerstwa nie jest również wspieranie współpracy z organizacjami homoseksualnymi”,

Q.

mając na uwadze również wiele pozytywnych wydarzeń, takich jak z powodzeniem zorganizowana gejowska parada równości w Warszawie w czerwcu 2006 r., masowa demonstracja na rzecz tolerancji i demokracji w Warszawie w listopadzie 2006 r. po zakazie marszu tolerancji w Poznaniu, ochrona marszu na rzecz praw gejów w Krakowie w kwietniu 2007 r., a także fakt, że parady gejów i lesbijek nie są już systematycznie zakazywane,

R.

mając na uwadze, że Parlament zwrócił się do Europejskiego Centrum Monitorowania Rasizmu i Ksenofobii do zbadania narastającego klimatu nietolerancji powodowanej rasizmem, ksenofobią i homofobią w Polsce oraz zwrócił się do Komisji o sprawdzenie, czy działania i oświadczenia polskiego ministra edukacji są zgodne z art. 6 TUE, przypominając o sankcjach przewidywanych za jego naruszanie, jednak żądania te nie zostały spełnione,

1.

podkreśla, że Unia Europejska to przede wszystkim wspólnota wartości, z których najcenniejsze to poszanowanie praw człowieka i podstawowych wolności, demokracja i praworządność, równość i brak dyskryminacji;

2.

stwierdza, że instytucje i państwa członkowskie UE mają obowiązek zapewnienia przestrzegania, ochrony i wspierania praw człowieka przysługujących mieszkańcom Europy, co przewiduje Europejska konwencja praw człowieka, Europejska karta praw podstawowych Unii Europejskiej, art. 6 Traktatu o Unii Europejskiej, dyrektywę Rady 2000/43/WE z dnia 29 czerwca 2000 r. wprowadzająca w życie zasadę równego traktowania osób bez względu na pochodzenie rasowe lub etniczne (5) i oraz decyzję Rady 2000/78/WE;

3.

ponownie wzywa Komisję do zagwarantowania we wszystkich dziedzinach zakazu dyskryminacji ze względu na orientację seksualną poprzez ukończenie prac nad pakietem antydyskryminacyjnym opartym na art. 13 Traktatu WE, bez którego LGBT i inne osoby spotykające się z wieloraką dyskryminacją nadal będą na nią narażone; wzywa do dekryminalizacji homoseksualizmu na całym świecie;

4.

ustanawia 17 maja dorocznym Międzynarodowym Dniem Walki z Homofobią;

5.

wzywa Komisję Europejską do przyspieszenia przeglądu wdrażania dyrektyw antydyskryminacyjnych i do wszczynania wobec państw członkowskich postępowania przed trybunałem w razie naruszenia zobowiązań w ramach prawa wspólnotowego;

6.

przypomina wszystkim państwom członkowskim, że orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka uznało, że swoboda zgromadzeń przysługuje nawet w przypadku, gdy wygłaszane poglądy są kontrowersyjne dla większości społeczeństwa oraz że, konsekwentnie, zakaz marszów równości oraz niezapewnianie właściwej ochrony ich uczestnikom stanowi naruszenie zasad chronionych Europejską konwencją praw człowieka; zachęca wszystkie właściwe władze, zwłaszcza władze lokalne, do zezwalania na takie marsze i do odpowiedniej ochrony uczestników;

7.

potępia dyskryminacyjne uwagi wygłaszane przez przywódców politycznych i religijnych pod adresem homoseksualistów, ponieważ podsycają one nienawiść i przemoc, nawet jeśli zostaną później wycofane, i zwraca się do hierarchii odpowiednich organizacji o potępienie tego rodzaju uwag;

8.

ponawia wezwanie skierowane do wszystkich państw członkowskich o ustanowienie przepisów prawnych, aby zwalczyć dyskryminację związków osób tej samej płci i zwraca się do Komisji o przedstawienie wniosków mających zapewnić stosowanie zasady wzajemnego uznawania również w tej sferze, aby zagwarantować swobodę przemieszczania się wszystkich osób w UE bez dyskryminacji;

9.

solidaryzuje się z działaczami walczącymi o podstawowe prawa i obrońcami równych praw dla społeczności LGBT oraz wyraża swe poparcie dla nich;

10.

wzywa właściwe władze polskie, by powstrzymały się od proponowania lub przyjmowania ustawy w formie przedstawionej przez polskiego wicepremiera i ministra edukacji, a także od wdrażania środków mających na celu zastraszanie organizacji lesbijek, gejów, biseksualistów i transseksualistów;

11.

wzywa właściwe władze polskie do publicznego potępienia oświadczeń osób publicznych wzywających do dyskryminacji i nienawiści ze względu na orientację seksualną i do zastosowania środków przeciwko tego rodzaju wystąpieniom; uważa, że jakiekolwiek inne zachowanie stanowiłoby naruszenie art. 6 traktatu o UE;

12.

zwraca się do władz polskich o ułatwianie realizacji działań w ramach Roku Równych Szans 2007, a do Komisji o monitorowanie tych działań, w szczególności przepisu uzależniającego finansowanie od zapewnienia, że w programach krajowych w równorzędny sposób zajęto się wszystkimi przyczynami dyskryminacji;

13.

zwraca się do Konferencji Przewodniczących o zezwolenie na wysłanie do Polski delegacji, która zbada sytuację w celu uzyskania jasnego jej obrazu i podjęcia dialogu ze wszystkimi zainteresowanymi stronami;

14.

zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, rządom państw członkowskich oraz krajów przystępujących i kandydujących oraz Radzie Europy.


(1)  Dz.U. L 303 z 2.12.2000, str. 16.

(2)  Dz.U. L 146 z 31.5.2006, str. 1.

(3)  Dz.U. C 287 E z 24.11.2006, str. 179.

(4)  Teksty przyjęte, P6_TA(2006)0273.

(5)  Dz.U. L 180 z 19.7.2000, str. 22.

P6_TA(2007)0168

Finanse publiczne w unii gospodarczej i walutowej w 2006 r.

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie finansów publicznych w krajach unii gospodarczej i walutowej w 2006 r. (2007/2004(INI))

Parlament Europejski,

uwzględniając komunikat Komisji zatytułowany „Finanse publiczne w krajach unii gospodarczej i walutowej w 2006 r. - pierwszy rok zrewidowanego Paktu na rzecz stabilności i wzrostu” (COM(2006) 0304),

uwzględniając wnioski prezydencji Rady Europejskiej ze Sztokholmu w dniach 23-24 marca 2001 r., wzywające do regularnej kontroli długoterminowej stabilności finansów publicznych, biorąc pod uwagę oczekiwane trudności wynikające z przyszłych zmian demograficznych,

uwzględniając komunikat Komisji w sprawie długoterminowej stabilności finansów publicznych w UE (COM(2006)0574),

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1056/2005 z dnia 27 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1467/97 w sprawie przyspieszenia i wyjaśnienia procedury nadmiernego deficytu (1),

uwzględniając sprawozdanie o konwergencji z grudnia 2006 r. (COM(2006)0762).

uwzględniając zalecenia Komisji dotyczące krajowych programów stabilności i konwergencji państw członkowskich na lata 2006-2007,

uwzględniając wnioski końcowe prezydencji Rady Europejskiej w Brukseli w dniach 22 i 23 marca 2005 r. poświęconej przeglądowi Paktu na rzecz stabilności i wzrostu,

uwzględniając komunikat komisji dotyczący drugiego sprawozdania w sprawie praktycznych przygotowań do przyszłego rozszerzenia strefy euro (COM(2005)0545) oraz roczny przegląd sytuacji w strefie euro (COM(2006)0392) w 2006 r.,

uwzględniając swoje rezolucje z dnia 1 czerwca 2006 r. w sprawie rozszerzenia strefy euro (2) oraz z dnia 14 listopada 2006 r. w sprawie rocznego sprawozdania dotyczącego sytuacji w strefie euro w 2006 r (3).,

uwzględniając art. 45 Regulaminu,

uwzględniając sprawozdanie Komisji Gospodarczej i Monetarnej (A6-0076/2007),

A.

mając na uwadze, że oczekuje się od państw członkowskich, że ich deficyt budżetowy nie będzie przekraczał 3% PKB zgodnie z zasadami leżącymi u podstaw wprowadzenia wspólnej waluty oraz mając na uwadze, że zasada ta była systematycznie lekceważona; mając na uwadze, że przypadki deficytu przekraczającego 3% mogą zostać ocenione przychylniej, jeżeli towarzyszą im silny wzrost gospodarczy i malejący wskaźnik zadłużenia (wyłączając wpływy z prywatyzacji), co umożliwia zmniejszenie rocznego deficytu do poziomu poniżej 3% w perspektywie średniookresowej,

B.

mając na uwadze, że ogłoszone ostatnio przez OECD ostrzeżenie w sprawie deficytu zawiera apel do państw członkowskich, aby skupiły się na reformach mających na celu konsolidację postępu gospodarczego, wykorzystując dobrą koniunkturę w celu zredukowania deficytu budżetowego oraz zwiększając konkurencyjność rynku pracy,

C.

mając na uwadze, że średni wskaźnik zadłużenia w strefie euro wynosił 70,6 % w 2005 r. i około 69,4 % w 2006 r. oraz że przewiduje się jego spadek do 68 % w 2007 r.; mając na uwadze, że różnica między najniższym i najwyższym wskaźnikiem zadłużenia przekraczała 100 punktów procentowych PKB zarówno w 2005, jak i w 2006 r. oraz że taka sama rozpiętość wyników spodziewana jest w 2007 r., mając na uwadze, że wyniki te są wciąż znacznie wyższe od wskaźnika referencyjnego stosunku zadłużenia do PKB ustalonego na poziomie 60 %, który jest jednym z filarów Paktu na rzecz stabilności i wzrostu,

D.

mając na uwadze, że średni deficyt w strefie euro wynosił -2,6% PKB w 2005 r. i około -2,0 % w 2006 r. oraz że przewiduje się jego spadek do -1,5 % w 2007 r.; mając na uwadze, że rozpiętość wskaźnika deficytu była bliska 9 punktom procentowym w 2005 i w 2006 r. oraz że spodziewany jest jej spadek do około 7 punktów procentowych w 2007 r.,

E.

mając na uwadze, że średni wskaźnik wzrostu PKB w strefie euro wynosił 1,4% w 2005 r. i około 2,6% w 2006 r. oraz że przewiduje się jego wzrost rzędu 2,1 % w 2007 r.; mając na uwadze, że rozpiętość wskaźnika wzrostu w latach 2005-2006 wynosiła około 5 punktów procentowych i oczekuje się, że utrzyma się ona na tym samym poziomie około 5 punktów procentowych w 2007 r., mając na uwadze, że te wskaźniki wzrostu są wyraźnie niższe niż w innych częściach świata,

F.

mając na uwadze, że wskaźnik bezrobocia w strefie euro wynosił 8,6% (12 600 000) w 2005 r. i że obniżył się do 8,1% (11 900 000) w 2006 r.; mając na uwadze, że oczekiwany jest spadek poziomu bezrobocia do 7,7% (11 500 000) w 2007 r. oraz mając na uwadze, iż spodziewany spadek wykazuje, że redukcja deficytu wzmaga aktywność gospodarczą i zmniejsza bezrobocie,

G.

mając na uwadze, że wydatki związane ze starzeniem się społeczeństwa mają wzrosnąć o 4% PKB do 2050 r.; mając na uwadze, że w konsekwencji w wielu państwach członkowskich wydatki publiczne związane ze starzeniem się społeczeństwa wzrosną o 5-13 % PKB, co wywrze ogromną presję na stabilność ich finansów publicznych, przy jednoczesnym oczekiwanym spadku poziomu wzrostu z 2,4 % w latach 2004-2010 do poziomu 1,9 % w latach 2011-2030 i do zaledwie 1,2% w latach 2031-2050; mając na uwadze, że obniżający się poziom wzrostu i rosnące wydatki związane ze starzeniem się społeczeństwa mogą zagrozić dobrobytowi i dobrym stosunkom społecznym, w jakich żyją Europejczycy, oraz spójności społecznej naszych społeczeństw, a także spowodować presję skutkującą dezintegracją unijnych instytucji i wspólnych polityk,

H.

mając na uwadze, że Komisja i EBC oceniają co dwa lata poziom wypełnienia kryteriów z Maastricht wymaganych do przyjęcia euro przez wszystkie państwa członkowskie, którym udzielono derogacji;

Doświadczenia wynikające z rewizji Paktu na rzecz stabilności i wzrostu

1.

przypomina, że głównym celem Paktu na rzecz stabilności i wzrostu (z ang. SGP) jest zapewnienie pozycji budżetowych zbliżonych do równowagi lub wykazujących nadwyżkę w perspektywie średniookresowej oraz trwałości i stabilności finansów publicznych, co ma kluczowe znaczenie w obliczu nadchodzących wyzwań demograficznych;

2.

z zadowoleniem przyjmuje fakt, że znaczna liczba państw członkowskich poczyniła znaczne wysiłki na rzecz wypełnienia zobowiązań wynikających z SGP; zwraca jednak uwagę, że zbyt wcześnie jest jeszcze na ocenę rezultatów wejścia w życie zrewidowanego SGP;

3.

podziela obawy Komisji odnośnie wdrożenia funkcji prewencyjnej SGP, zwłaszcza w odniesieniu do tych państw członkowskich, którym nie udało się jeszcze zrównoważyć finansów publicznych;

4.

obawia się, że zrewidowany SGP, a zwłaszcza jego funkcja korygująca, jeśli będzie egzekwowana w sposób zbyt łagodny, pociągnie za sobą ryzyko wysokiego i trwałego długu publicznego, co może poważnie zagrozić równowadze finansów publicznych i możliwościom zatrudnienia;

5.

podkreśla, że postawa państw członkowskich wobec zrewidowanego SGP zadecyduje ostatecznie o jego sukcesie lub porażce; ostrzega, że żadna kolejna rewizja nie zostanie prawdopodobnie zaakceptowana przez opinię publiczną lub podmioty gospodarcze;

6.

obawia się, że skala rozpiętości wyników osiąganych przez państw członkowskie w zakresie deficytu, zadłużenia i wzrostu może ulec zwiększeniu, czego skutkiem może być osłabienie wspólnej waluty, zahamowanie wzrostu gospodarczego i zmniejszenie możliwości zatrudnienia; zachęca państwa członkowskie do wdrożenia skoordynowanej polityki gospodarczej, która ograniczy przedstawione rozbieżności i doprowadzi do dalszej konwergencji zmierzającej do obniżenia deficytu i poziomu zadłużenia oraz wyższego wzrostu gospodarczego;

7.

jest zaniepokojony wolnym tempem redukcji zadłużenia publicznego w niektórych państwach członkowskich; wyraża sprzeciw wobec niekończących się bezowocnych procedur dotyczących nadmiernego deficytu i nalega w związku z tym, aby Rada i Komisja podjęły szybkie i zdecydowane działania; proponuje utrzymanie wiarygodności procedury nadmiernego deficytu oraz by państwa członkowskie nadal były oceniane według jednolitego standardu;

8.

zastanawia się, w jakim stopniu europejski wzrost gospodarczy może mieć cykliczny charakter i zwraca uwagę na potrzebę zwiększenia potencjału wzrostu gospodarczego Unii Europejskiej jako środka zwiększenia zatrudnienia; przypomina państwom członkowskim, że zwiększony wzrost i wyższe zatrudnienie powinny prowadzić do znacznego wzrostu dochodów z podatków, co zmniejsza ryzyko nadmiernego deficytu, pozwalając jednocześnie na znaczną redukcję długu publicznego;

9.

podkreśla, że naruszanie SGP mogłoby w rezultacie osłabić wspólną politykę monetarną i zwiększyć nacisk na podniesienie stóp procentowych; podkreśla, że niezależność Europejskiego Banku Centralnego jest kluczowa dla utrzymania stabilności cen, tym samym stwarzając warunki dla polityki gospodarczej, która przyczynia się do zwiększenia poziomu wzrostu i zatrudnienia;

10.

dostrzega w związku z tym pilną potrzebę dostosowania polityki fiskalnej poszczególnych państw członkowskich do wymogów wspólnej polityki gospodarczej i walutowej w celu dalszego zwiększania dobrobytu Europejczyków oraz stosowania wspólnego harmonogramu i ram budżetowych we wszystkich państwach członkowskich;

11.

z zadowoleniem przyjmuje fakt, że zrewidowany SGP pozwala na rozwój programów reform o realistycznych terminach i spełniających średniookresowe cele budżetowe;

12.

zgadza się, że skrojone na miarę programy reform dostosowane do potrzeb państw członkowskich powinny umożliwiać lepsze wdrożenie funkcji prewencyjnej SGP;

13.

ubolewa, że państwa członkowskie nie wykorzystują w wystarczającym stopniu dobrej sytuacji gospodarczej, aby zrealizować ważne reformy strukturalne podnoszące sprawność działania rynków towarów, usług, zatrudnienia i rynku kapitałowego i które w dłuższej perspektywie zapewniłyby konsolidację fiskalną, wzrost gospodarczy i wyższy poziom zatrudnienia;

Przyszłe wyzwania

14.

przypomina, że SGP jest głównym i najpoważniejszym instrumentem koordynacji polityki gospodarczej w Unii Europejskiej; podkreśla, że dopóki SGP będzie konsekwentnie i stanowczo realizowany, polityka gospodarcza będzie nadal prowadzić do zwiększenia wzrostu i zatrudnienia;

15.

jest zaniepokojony prognozami Komisji pokazującymi dramatyczny wzrost wydatków związanych ze starzeniem się społeczeństwa przy jednoczesnym spadku w przyszłości długoterminowych perspektyw rozwoju, co w połączeniu wywrze nieuchronnie ogromną presję na równowagę finansów publicznych państw członkowskich;

16.

jest zaniepokojony okolicznością, że długoterminowa stabilność finansów publicznych sześciu państw członkowskich jest prawdopodobnie poważnie zagrożona z powodu wpływu, jaki starzenie się społeczeństwa wywiera na budżet, podczas gdy w dziesięciu innych państwach członkowskich ryzyko jest na średnim poziomie, a tylko w dziewięciu państwach jest niskie;

17.

zachęca do zajęcia się tym tak poważnym dla budżetu UE problemem; przypomina, że redukcja długu publicznego powinna być przyspieszana w okresie poprawy sytuacji gospodarczej przy jednoczesnym unikaniu środków procyklicznych i realizacji reform strukturalnych i podatkowych na rzecz poprawy wyników gospodarczych państw członkowskich; zachęca państwa członkowskie do wykorzystania obecnego ożywienia gospodarczego do przeprowadzenia niezbędnych reform rynku pracy, sektora usług i zmniejszenia administracyjnych obciążeń przedsiębiorstw; jest zdania, że nadal istnieje możliwość i potrzeba dalszego przyspieszenia działalności inwestycyjnej i w związku z tym wzywa do przeprowadzenia reform strukturalnych i podjęcia dodatkowych działań, które trwale poprawią klimat inwestycyjny i zwiększą poziom inwestycji;

18.

wzywa do reorientacji wydatków publicznych w kierunku rozwoju kapitału fizycznego i ludzkiego oraz tworzenia partnerstw publiczno-prywatnych w takich dziedzinach, jak innowacyjność, energie odnawialne, edukacja i szkolenia, badania naukowe, technologia informacyjna, telekomunikacja, sieci transportowe etc.;

19.

z zadowoleniem przyjmuje fakt, że prognozy opracowane przez państwa członkowskie na lata 2007 i 2008 uwzględniły redukcję deficytu w wysokości 0,5% PKB, tak jak przewidziano w zrewidowanym pakcie; podziela obawy Komisji, że średnia roczna korekta strukturalna na rok 2006 nie osiąga tej wysokości; jest przekonany, że uwzględniając korzystne prognozy gospodarcze, w większości państw członkowskich istnieje możliwość dokonania korekty strukturalnej wykraczającej daleko poza zalecane 0,5 %;

20.

nalega, aby państwa członkowskie unikały bezpodstawnych prognoz budżetowych i powstrzymały się od przyjmowania jednorazowych środków i kreatywnej księgowości; zaleca Radzie, aby zapewniła, że do 2015 r. państwa członkowskie o niespłacalnym zadłużeniu publicznym zdelegalizują nowy dług publiczny lub uznają go za sprzeczny z konstytucją, korzystając przy tym z najlepszych praktyk niektórych państw członkowskich i regionów Unii Europejskiej; zaleca, by Komisja przygotowała badanie na temat najlepszych praktyk dotyczących zarządzania statystykami w dziedzinie sprawozdawczości danych fiskalnych oraz księgowania publicznych aktywów i pasywów w państwach członkowskich;

21.

z zadowoleniem przyjmuje niedawne porozumienia Eurogrupy w sprawie wspólnego omawiania prognoz budżetowych w celu ustalenia ex ante odpowiedniej strategii podatkowej na kolejny rok i jest przekonany, że w Parlamencie Europejskim powinna odbywać się publiczna debata nad tymi prognozami z udziałem przedstawicieli parlamentów krajowych;

22.

zaleca zbadanie, czy nie należy wprowadzić ujednoliconego kalendarza procedur budżetowych w całej Unii Europejskiej przy jednoczesnym przedłużeniu okresu planowania budżetowego poza stosowany obecnie okres roczny; wyraża pogląd, że planowanie budżetowe w państwach członkowskich musi być oparte na ujednoliconych założeniach w dziedzinie podstawowych parametrów gospodarczych, jednolicie oszacowanych i ustalonych dla całej Unii Europejskiej;

23.

ostrzega państwa członkowskie, aby składały Komisji wysokiej jakości statystyki w celu zagwarantowania możliwości porównania deficytu i zadłużenia publicznego; zachęca Komisję do intensywnego sprawdzania jakości statystyk przedkładanych przez państwa członkowskie; nalega, aby Komisja podjęła wszelkie niezbędne kroki, w tym środki karne, celem zapewnienia, że państwa członkowskie dostarczają wysokiej jakości, wiarygodne, jednolite i porównywalne dane statystyczne, uwzględniające wszystkie aktualne i przyszłe zobowiązania (takie jak emerytury i opieka zdrowotna); zachęca Komisję do szybkiego zakończenia prac;

24.

zgadza się z Komisją, że niezależne instytucje i specjalne zasady regulujące równowagę budżetową mają bardzo pozytywny wpływ na średniookresowe cele państw członkowskich i na długoterminową stabilność zrównoważonych finansów publicznych;

25.

zauważa, że w ostatnim raporcie o konwergencji z grudnia 2006 r. Komisja wyraża pogląd, że większość ocenianych państw członkowskich poczyniła postępy, ale obecnie żadne z nich nie spełnia wszystkich warunków wymaganych do przyjęcia euro;

26.

przypomina, że kryteria z Maastricht, na podstawie których Komisja dokonuje oceny, muszą być stosowane obiektywnie, to znaczy bez dodatkowego utrudniania państwom członkowskim, w szczególnych okolicznościach, przystąpienia do strefy euro ani łagodnego interpretowania kryteriów;

27.

zachęca Komisję do zbadania korzyści wynikających z powołania niezależnych krajowych organów odpowiedzialnych za określanie rocznego poziomu deficytu zgodnego ze średnioterminowym celem osiągnięcia wyrównanego budżetu;

28.

z zadowoleniem przyjmuje wysiłki Rady i Komisji, zmierzające do poprawy zarządzania danymi statystycznymi w dziedzinie fiskalnej poprzez zalecenie państwom członkowskim stosowania wspólnych unijnych standardów w zakresie urzędów statystycznych obejmujących zasadę niezależności zawodowej, poufność, rzetelność i punktualność dostarczania danych oraz przeznaczenia odpowiednich środków dla urzędów statystycznych i zwiększenia uprawnień kontrolnych Komisji;

29.

jest zdania, że istnieje możliwość poprawy księgowania środków publicznych i ukrytych zobowiązań w celu zwiększenia przejrzystości i porównywalności oraz stworzenia lepszych podstaw podejmowania decyzji; uważa, że Komisja powinna wykazać się inicjatywą w tej kwestii;

30.

ubolewa nad brakiem koordynacji polityki w strefie euro, zwraca uwagę na rozbieżności pomiędzy polityką fiskalną poszczególnych państw członkowskich w strefie euro oraz wyraża zaniepokojenie możliwymi antagonistycznymi skutkami takiego braku koordynacji; zachęca do dalszych badań nad rozmaitymi rodzajami środków odnoszących się do reform strukturalnych i makroekonomicznych oraz ich współdziałaniem i wzajemnym wpływem w różnych fazach cyklu gospodarczego w celu wyłonienia najlepszych możliwych środków wzmocnienia finansów publicznych przy jednoczesnej realizacji strategii lizbońskiej;

*

* *

31.

zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji oraz rządom i parlamentom państw członkowskich.


(1)  Dz.U. L 174 z 7.7.2005, str. 5.

(2)  Dz.U. C 298E z 8.12.2006, str. 249.

(3)  Teksty przyjęte, P6_TA(2006)0485.

P6_TA(2007)0169

Ostatnie stłumienie manifestacji w Rosji

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie Rosji

Parlament Europejski,

uwzględniając cele konsolidacji demokracji i swobód politycznych w Federacji Rosyjskiej, wyznaczone w porozumieniu o partnerstwie i współpracy między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi z jednej strony a Federacją Rosyjską z drugiej strony (1), które weszło w życie w 1997 r. i wygasa w 2007 r.,

uwzględniając dialog między UE a Rosją na temat praw człowieka,

uwzględniając swoje poprzednie rezolucje w sprawie Rosji, a w szczególności rezolucję z dnia 25 października 2006 r. w sprawie stosunków UE-Rosja po zabójstwie dziennikarki Anny Politkowskiej (2) oraz rezolucję z dnia 13 grudnia 2006 r. w sprawie helsińskiego szczytu UE-Rosja w dniu 24 listopada 2006 r. (3),

uwzględniając art. 115 ust. 5 Regulaminu,

A.

mając na uwadze, że członkowie rosyjskiej opozycji demonstrowali 14 kwietnia 2007 r. na Placu Puszkina w Moskwie; mając na uwadze, że tzw. „marsz sprzeciwu” został zorganizowany przez Inną Rosję, ruch skupiający różne ugrupowania z różnych środowisk politycznych,

B.

mając na uwadze, że kilka minut po rozpoczęciu marszu 2 000 protestujących natknęło się na siły bezpieczeństwa będące w czterokrotnej przewadze, które szybko rozpędziły działaczy, bijąc i przejściowo zatrzymując tych, którzy chcieli przełamać linię oddziałów prewencji,

C.

mając na uwadze, że wśród zatrzymanych znajdowali się przywódcy Zjednoczonego Frontu Obywatelskiego, były mistrz świata w szachach Gari Kimowicz Kasparow i Maria Gajdar, córka pierwszego reformatorskiego premiera po rozpadzie Związku Radzieckiego; mając na uwadze, że były premier Michaił Michajłowicz Kasjanow uniknął aresztowania jedynie dzięki swoim ochroniarzom, którzy pomogli mu uciec; mając na uwadze, że wielu dziennikarzy, w tym korespondent ARD Stephan Stuchlik, którzy próbowali oddać bieg wydarzeń i rozpowszechnić je na zachodzie, również zostało pobitych i aresztowanych,

D.

mając na uwadze, że w dniu 15 kwietnia 2007 r. w podobny sposób rozbito inny protest, aczkolwiek dużo mniejszy, zorganizowany przez to samo ugrupowanie w Petersburgu, chociaż Gari Kimowicz Kasparow został zatrzymany nawet przed rozpoczęciem protestu, a niektórzy demonstranci zostali prewencyjnie aresztowani w drodze na manifestację,

E.

mając na uwadze, że Władimir Pietrowicz Łukin, rosyjski rzecznik praw człowieka, stwierdził, że jego zdaniem policja w obu miastach przekroczyła swoje uprawnienia, oraz mając na uwadze, że gubernator Petersburga Walentyna Iwanowna Matwijenko poleciła wszcząć śledztwo w sprawie naruszenia praw człowieka podczas demonstracji w tym mieście,

F.

mając na uwadze, że władze rosyjskie, przygotowując się do wyborów parlamentarnych i prezydenckich, wywierają coraz większą presję na ugrupowania opozycyjne i organizacje pozarządowe, aby powstrzymały się od jakichkolwiek działań skierowanych przeciwko prezydentowi i rządowi, a także by zapobiec zdawaniu relacji z takiej działalności przez media,

G.

mając na uwadze, że demokracja w Rosji została osłabiona, zwłaszcza na skutek przekazania kontroli nad wszystkimi ważniejszymi stacjami telewizyjnymi i większością stacji radiowych w ręce rządu, rozprzestrzeniania się samocenzury w mediach drukowanych, nowych ograniczeń prawa do organizowania demonstracji publicznych oraz pogorszenia klimatu wokół organizacji pozarządowych,

H.

mając na uwadze, że wolność zgromadzeń jest podstawowym elementem zasad demokratycznych i standardów w dziedzinie praw człowieka, których Rosja zobowiązała się przestrzegać i zobowiązanie to nieustannie potwierdza; mając na uwadze, że te zasady i wartości są także podstawą strategicznego partnerstwa między UE Rosją,

I.

mając na uwadze, że jako członek Organizacji Narodów Zjednoczonych, Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie oraz Rady Europy, Federacja Rosyjska podjęła zobowiązanie poszanowania wolności słowa i zgromadzeń; mając na uwadze, że przestrzeganie tych zasad ma szczególne znaczenie w kontekście nadchodzących wyborów w Rosji,

1.

stanowczo potępia użycie nieproporcjonalnej siły przez rosyjskie policyjne oddziały prewencji w czasie pokojowych demonstracji, które odbyły się w minionym tygodniu w Moskwie i Petersburgu, oraz wzywa władze rosyjskie do wypełniania zobowiązań międzynarodowych i do poszanowania wolności słowa i wolności zgromadzeń;

2.

w szczególności potępia represyjne działania stosowane przez siły bezpieczeństwa wobec dziennikarzy wykonujących swoje obowiązki zawodowe; uznaje takie napaści na media za niedopuszczalne;

3.

wzywa władze rosyjskie do wszczęcia śledztwa w sprawie naruszeń praw człowieka, które miały miejsce podczas obu demonstracji oraz do zidentyfikowania i postawienia przed sądem osób odpowiedzialnych za te naruszenia;

4.

zachęca rosyjską Dumę Państwową do powołania grupy roboczej, która zbada, dlaczego użyto takiej siły przeciw pokojowym demonstracjom;

5.

wzywa Komisję i Radę do jasnego wyrażenia wymienionych zastrzeżeń w kontaktach z rządem rosyjskim, w szczególności podczas zbliżającego się szczytu UE-Rosja, który odbędzie się w dniu 18 maja 2007 r. w Samarze;

6.

wzywa rosyjskich przywódców, aby dołożyli wszelkich starań w celu uniknięcia powtórzenia się tych ubolewania godnych wydarzeń, w szczególności w okresie poprzedzającym wybory prezydenckie i wybory do Dumy, oraz aby zagwarantowali wszystkim partiom i ruchom politycznym możliwość uczestnictwa w procesie demokratycznym; wzywa Centralną Komisję Wyborczą i rosyjski wymiar sprawiedliwości, aby monitorując przebieg kampanii i wyborów, zachowywały czujność, obiektywizm i bezstronność;

7.

jest głęboko zbulwersowany uwidaczniającym się schematem stosowania przez władze rosyjskie przesadnej siły wobec działaczy opozycji, budzącym poważne obawy co do stanu demokracji i przestrzegania praw człowieka w Federacji Rosyjskiej;

8.

ponawia wezwanie do nasilenia dialogu między UE a Rosją na temat praw człowieka, tak aby stał się on bardziej skuteczny i skoncentrowany na konkretnych wynikach, z pełnym zaangażowaniem Parlamentu Europejskiego na wszystkich szczeblach, z myślą o wzmocnieniu tego elementu w nowym porozumieniu o partnerstwie i współpracy, które będzie negocjowane w najbliższej przyszłości;

9.

zaznacza, że aby osiągnąć widoczny postęp w rozwoju demokracji w Rosji, należy prowadzić wspólną politykę UE oraz stosunki dwustronne państw członkowskich z Rosją w oparciu o wspólnie uzgadniane zasady i wspólne stanowiska;

10.

wzywa władze rosyjskie do pełnego przestrzegania - w okresie poprzedzającym wybory parlamentarne i prezydenckie - demokratycznych standardów i zasad określonych przez Organizację Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie oraz Radę Europy; wzywa Radę Europy do zbadania sprawy naruszeń praw człowieka podczas demonstracji, które miały miejsce w Moskwie i Petersburgu;

11.

zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, Radzie Europy oraz rządowi i parlamentowi Federacji Rosyjskiej.


(1)  Dz.U. L 327 z 28.11.1997, str. 1.

(2)  Teksty przyjęte, P6_TA(2006)0448.

(3)  Teksty przyjęte, P6_TA(2006)0566.

P6_TA(2007)0170

Porwanie dziennikarza Alana Johnstona w Gazie

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie dziennikarza BBC Alana Johnstona

Parlament Europejski,

uwzględniając art. 115 ust. 5 Regulaminu,

A.

mając na uwadze, że dziennikarz BBC Alan Johnston został uprowadzony pod groźbą użycia broni w dniu 12 marca 2007 r. podczas powrotu do domu w mieście Gaza, a jego losy od tamtej pory pozostają nieznane,

B.

mając na uwadze, że Alan Johnston przebywał w Gazie przez ostatnie trzy lata, w okresie natężenia przemocy, aby informować świat o wydarzeniach w Gazie,

C.

mając na uwadze, że palestyńskie media, opinia publiczna oraz politycy wszystkich frakcji potępili to uprowadzenie i apelują o natychmiastowe uwolnienie zakładnika i zaprzestanie wszelkich porwań, dowodząc, w jak dużym stopniu lokalni mieszkańcy doceniają jego pracę,

D.

mając na uwadze, że prezydent Narodowej Autonomii Palestyńskiej Mahmud Abbas publicznie potwierdził istnienie wiarygodnych dowodów na to, że Alan Johnston żyje i jest przetrzymywany w bezpiecznych warunkach oraz pojawienie się informacji na temat grupy, która go uprowadziła,

E.

mając na uwadze, że żadna grupa nie przyznała się do uprowadzenia Alana Johnstona, czynu potępionego przez prezydenta Abbasa oraz przywódców głównych ruchów palestyńskich,

F.

mając na uwadze, że według Komitetu Obrony Dziennikarzy, organizacji Reporterzy bez Granic oraz Międzynarodowej Federacji Dziennikarzy od sierpnia 2005 r. w Strefie Gazy porwano 15 zagranicznych dziennikarzy, a tysiące dziennikarzy na całym świecie staje codzienne w obliczu zagrożenia porwaniem, przemocą i zastraszaniem,

G.

mając na uwadze, że BBC cieszy się uzasadnioną reputacją jednego z czołowych nadawców na świecie, który stoi na straży wartości takich jak bezstronność, obiektywność i uczciwość w przekazywaniu informacji,

H.

mając na uwadze, że wolność prasy ma kluczowe znaczenie dla demokracji i poszanowania praw człowieka i podstawowych wolności ze względu na jej rolę w gwarantowaniu wolności wyrażania opinii i poglądów oraz w przyczynianiu się do aktywnego udziału ludzi w procesach demokratycznych,

1.

wzywa do natychmiastowego i bezwarunkowego uwolnienia Alana Johnstona, aby cało i zdrowo mógł powrócić do domu;

2.

w tych trudnych okolicznościach składa gorące wyrazy wsparcia rodzinie Alana Johnstona, a także jego kolegom i szefom z BBC, którzy niestrudzenie dążą do uzyskania poparcia społecznego i politycznego dla uwolnienia dziennikarza;

3.

składa wyrazy uznania dla niezwykłej prawości Alana Johnstona oraz jego dorobku szesnastu lat pracy dziennikarskiej dla BBC, a w szczególności trzech ostatnich lat spędzonych w Gazie, gdzie był jedynym stałym korespondentem zagranicznym dużej organizacji medialnej;

4.

wyraża solidarność z Międzynarodową Federacją Dziennikarzy oraz jej członkami, w tym z palestyńską agencją dziennikarzy, w ich wysiłkach na rzecz gwarancji uwolnienia Alana Johnstona oraz w prowadzonej przez nich kampanii na rzecz globalnego zaangażowania w walkę z zagrożeniami dla niezależnego dziennikarstwa; przypomina w tym kontekście apel wystosowany przez Międzynarodową Federację Dziennikarzy do przywódców Autonomii Palestyńskiej w dniu 19 kwietnia 2007 r., z podpisami 197 posłów do Parlamentu Europejskiego;

5.

wzywa Narodową Autonomię Palestyńską, aby zdwoiła wysiłki zmierzające do szybkiego uwolnienia Alana Johnstona, zapewnienia dziennikarzom w strefie Gazy możliwości wypełniania swoich obowiązków bez obawy przed porwaniem i prześladowaniem, a także zapewnienia gruntownego śledztwa w sprawie wszystkich ataków na dziennikarzy i inne osoby cywilne oraz postawienia osób odpowiedzialnych przed wymiarem sprawiedliwości;

6.

wzywa biuro pomocy technicznej Komisji Europejskiej dla Zachodniego Brzegu i Strefy Gazy, przedstawicieli dyplomatycznych państw członkowskich UE oraz wysokiego przedstawiciela ds. wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa (WPZiB) do wzmożenia i skoordynowania wysiłków na rzecz uwolnienia Alana Johnstona oraz do wspierania wysiłków Autonomii Palestyńskiej w tej sprawie;

7.

potępia ten akt przemocy i wszelkie inne akty przemocy i zastraszania, wymierzone w swobodne wykonywanie zawodu dziennikarza i wolność wypowiedzi; podkreśla, że wszystkie osoby przywiązane do idei otwartego i demokratycznego społeczeństwa oraz do dążenia do pokoju wszędzie na świecie powinny priorytetowo traktować bezpieczeństwo dziennikarzy, zgodnie z rezolucją Rady Bezpieczeństwa ONZ S/RES/1738 (2006) jednogłośnie przyjętą w dniu 23 grudnia 2006 r.;

8.

zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, wysokiemu przedstawicielowi ds. WPZiB, rządom i parlamentom państw członkowskich, przewodniczącemu Narodowej Autonomii Palestyńskiej, Palestyńskiej Radzie Legislacyjnej i sekretarzowi generalnemu ONZ.

P6_TA(2007)0171

Filipiny

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie Filipin

Parlament Europejski,

uwzględniając sprawozdanie niezależnej komisji do zbadania zabójstw dziennikarzy i działaczy, której przewodniczył sędzia Jose Melo (komisja Melo), wydane dnia 22 lutego 2007 r.,

uwzględniając wstępne sprawozdanie Philipa Alstona, specjalnego sprawozdawcy ONZ w sprawie pozasądowych, przyspieszonych lub samowolnych egzekucji,

uwzględniając oświadczenie Martina Scheinina, specjalnego sprawozdawcy ONZ w sprawie propagowania i ochrony praw człowieka i wolności podstawowych w warunkach walki z terroryzmem, z dnia 12 marca 2007 r.,

uwzględniając obietnice, jakie złożył rząd Filipin wspólnocie międzynarodowej przed wyborem do Rady Praw Człowieka ONZ,

uwzględniając konwencję ONZ w sprawie zakazu stosowania tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania z 1984 r., ratyfikowaną przez Filipiny w dniu 18 czerwca 1986 r., oraz pierwszy i drugi protokół fakultatywny do tej konwencji, zezwalające odpowiednio na zgłaszanie indywidualnych skarg oraz na wizyty niezależnych organów w miejscach, gdzie przebywają osoby pozbawione wolności,

uwzględniając Międzynarodową konwencję ONZ w sprawie ochrony osób przed wymuszonym zaginięciem z 2006 r.,

uwzględniając wybory do Kongresu oraz wybory lokalne na Filipinach planowane na 14 maja 2007 r.

uwzględniając wspólne oświadczenie współprzewodniczących 16. konferencji ministerialnej UE-ASEAN z dnia 15 marca 2007 r.,

uwzględniając spotkanie ministrów spraw zagranicznych w ramach dialogu Azja-Europa planowane na 28-29 maja 2007 r. w Hamburgu,

uwzględniając deklarację prezydencji w imieniu Unii Europejskiej z dnia 26 czerwca 2006 r. w sprawie całkowitego zniesienia kary śmierci na Filipinach,

uwzględniając krajowy dokument strategiczny Komisji Europejskiej oraz krajowy program orientacyjny na lata 2005-2006 dla Filipin,

uwzględniając swoje poprzednie rezolucje w sprawie Filipin,

uwzględniając art. 115 ust. 5 Regulaminu,

A.

mając na uwadze, że w ostatnich latach na Filipinach dramatycznie wzrosła liczba zabójstw na tle politycznym, a sytuacja w zakresie praw człowieka w tym kraju daje powody do poważnego niepokoju,

B.

mając na uwadze, że Karapatan, lokalna organizacja zajmująca się prawami człowieka, odnotowała od 2001 r. 180 wymuszonych zaginięć i ponad 800 zabójstw, w większości dokonywanych przez niezidentyfikowanych, uzbrojonych bandytów,

C.

mając na uwadze, że większość zabitych (osoby takie jak członkowie partii opozycyjnej, księża, przywódcy społeczni, rolnicy, dziennikarze, prawnicy, działacze na rzecz praw człowieka, członkowie związków zawodowych lub po prostu świadkowie pozasądowych zabójstw) została oskarżona przez przedstawicieli rządu o działanie jako „organizacje frontowe” nielegalnych grup zbrojnych oraz terrorystów,

D.

mając na uwadze, że prezydent republiki Filipin Gloria Macapagal-Arroyo powołała powyżej wspomnianą komisję Melo oraz oddziały specjalne policji na szczeblu krajowym w celu niezwłocznego zbadania sprawy zabójstw i pociągnięcia do odpowiedzialności sprawców tych czynów,

E.

mając na uwadze, że zarówno wnioski komisji Melo, jak i wyniki śledztw przeprowadzonych przez specjalnego sprawozdawcę ONZ w sprawie egzekucji prowadzonych w trybie pozasądowym, przyśpieszonym i arbitralnym wskazują na udział filipińskich sił zbrojnych w tych zabójstwach politycznych oraz mając na uwadze, że ataki rzadko kończą się postawieniem zarzutów, aresztowaniem lub oskarżeniem morderców,

F.

mając na uwadze, że zalecenia komisji Melo obejmują: stworzenie niezależnej cywilnej agencji śledczej, uprawnionej do egzekwowania nakazów aresztowania i rewizji, szkolenie prokuratorów, stworzenie specjalnych sądów do rozpatrzenia tych spraw, ulepszenie programu ochrony świadków, zwiększenie możliwości śledczych policji oraz szkolenie wstępne i doszkalanie sił bezpieczeństwa,

G.

mając na uwadze, że w następstwie zaleceń komisji Melo prezydent Arroyo ogłosiła 6-punktowy plan powstrzymania pozasądowych zabójstw, zawierający nakaz rozszerzenia i wzmocnienia programu ochrony świadków przez departament sprawiedliwości, wniosek do sądu najwyższego o stworzenie specjalnych sądów rozpatrujących sprawy oskarżonych o zabójstwa na tle politycznym lub ideologicznym, do AFP o wydanie nowego dokumentu w sprawie odpowiedzialności hierarchicznej oraz do departamentu sprawiedliwości oraz do departamentu obrony narodowej o koordynację działań wraz z niezależną komisją Melo ds. praw człowieka, a także polecenie, aby departament spraw zagranicznych złożył formalny wniosek do Unii Europejskiej, Hiszpanii, Finlandii i Szwecji o przesłanie śledczych w celu pomocy w pracach komisji,

H.

mając na uwadze, że ostatnie środki antyterrorystyczne podjęte przez rząd dają powód do poważnego niepokoju, gdyż w oparciu o te przepisy może dojść do naruszenia praw człowieka osób pozbawionych wolności,

1.

wyraża głębokie zaniepokojenie wzrostem liczby zabójstw na tle politycznym, jakie miały miejsce w ostatnich latach na Filipinach oraz wzywa władze Filipin do przeprowadzenia niezbędnych śledztw w sposób sprawny, dokładny i przejrzysty oraz do pociągnięcia winnych do odpowiedzialności;

2.

stanowczo potępia zabójstwo Siche Bustamante-Gandinao, aktywnej działaczki na rzecz praw człowieka, która została zamordowana kilka dni po złożeniu zeznań przed specjalnym sprawozdawcą ONZ w sprawie egzekucji prowadzonych w trybie pozasądowym, przyśpieszonym i arbitralnym, i wyraża zaniepokojenie brakiem jakiegokolwiek policyjnego śledztwa w tej ważnej sprawie;

3.

jest zdania, że przyjęcie ustawy o bezpieczeństwie publicznym z 2007 r., która wejdzie w życie w lipcu 2007 r., może jeszcze bardziej zwiększyć liczbę przypadków naruszenia praw człowieka ze strony sił bezpieczeństwa, ponieważ umożliwi ona aresztowanie bez nakazu i samowolne zatrzymanie na okres do trzech dni; w związku z tym wzywa rząd Filipin do podjęcia konkretnych środków ochronnych w celu uniknięcia przypadków pogwałcania praw człowieka, jakie mogą wynikać ze stosowania tej ustawy;

4.

potępia ataki na legalne grupy opozycyjne i wzywa władze do powstrzymania się od zarzutów dotyczących zmowy między pokojowymi grupami opozycyjnymi a nielegalnymi grupami zbrojnymi;

5.

z zadowoleniem przyjmuje powołanie komisji Melo oraz jej wnioski, ustanowienie oddziałów specjalnych policji (Task Force Usig) oraz deklarację prezydent Arroyo z dnia 30 stycznia 2007 r. o nietolerowaniu naruszeń praw człowieka, które stanowią pierwszy krok;

6.

wzywa rząd filipiński do podjęcia środków w celu położenia kresu zastraszaniu i dręczeniu świadków w trakcie śledztw w sprawie zabójstw oraz do zapewnienia prawdziwie skutecznej ochrony świadków; podkreśla również konieczność zaprzestania działań zachęcających do przemocy wobec niektórych grup politycznych i grup społeczeństwa obywatelskiego oraz przywrócenia normalnych mechanizmów odpowiedzialności, kontrolujących naruszenia ze strony rządu; w związku z tym w szczególności wzywa filipińskiego rzecznika praw obywatelskich do poważnego potraktowania swojej konstytucyjnej roli i podejmowania działań w związku z pozasądowymi zabójstwami przypisywanymi funkcjonariuszom publicznym;

7.

pozytywnie odnosi się do 6-punktowego programu rządu, mającego na celu położenie kresu zabójstwom politycznym; podkreśla jednak, że rząd Filipin musi wykazać się rzeczywistym zaangażowaniem w wykrywanie sprawców tych zabójstw oraz gotowością do pociągnięcia winnych do odpowiedzialności, w tym również przedstawicieli sił bezpieczeństwa; zauważa, że jak dotąd większość dochodzeń policyjnych była prowadzona wadliwie;

8.

z zadowoleniem przyjmuje podpisanie przez prezydent Arroyo w dniu 24 czerwca 2006 r. ustawy znoszącej karę śmierci na Filipinach (ustawa nr 9346 zwana „ustawą w sprawie zakazu orzekania kary śmierci w Filipinach”; ponadto wzywa władze Filipin do ratyfikacji nowoprzyjętej konwencji w sprawie wymuszonych zaginięć oraz do przyjęcia przepisów wykonawczych;

9.

wyraża zaniepokojenie, że atmosfera bezkarności ma destrukcyjny wpływ na zaufanie publiczne do państwa prawa oraz że zabójstwa stwarzają sytuację, w której ludzie na Filipinach nie mogą swobodnie korzystać ze swoich praw do wyrażania poglądów politycznych i stowarzyszania się;

10.

apeluje do prezydent Arroyo o podjęcie niezwłocznych działań w celu zapobieżenia dalszej eskalacji przemocy przed i w trakcie nadchodzących wyborów;

11.

wzywa rząd Filipin do zagwarantowania bezpieczeństwa osób ubiegających się o ponowny przydział ziemi w ramach kompleksowego programu reformy rolnej oraz do przyspieszenia wprowadzenia w życie programu reformy krajowej w celu likwidacji jednej z głównych przyczyn przemocy na tle politycznym;

12.

z zadowoleniem przyjmuje zapowiedź Komisji dotyczącą pomocy rządowi Filipin w śledztwie w sprawie pozasądowych zabójstw poprzez wysłanie grupy ekspertów;

13.

zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, Radzie ds. praw Człowieka ONZ, rządom państw członkowskich ASEAN oraz rządowi i parlamentowi Filipin.

P6_TA(2007)0172

Zimbabwe

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie Zimbabwe

Parlament Europejski,

uwzględniając swoje rezolucje z dnia 15 stycznia 2004 r. (1), 16 grudnia 2004 r. (2), 7 lipca 2005 r. (3) i 7 września 2006 r. (4),

uwzględniając nadzwyczajny szczyt Wspólnoty na Rzecz Rozwoju Afryki Południowej (SADC), który odbył się w dniach 28-29 marca 2007 r. w Dar es Salaam w Tanzanii,

uwzględniając oświadczenie Prezydium Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE z dnia 21 marca 2007 r. w sprawie złego potraktowania opozycyjnego posła do parlamentu Zimbabwe, Nelsona Chamisy,

uwzględniając wspólne stanowisko Rady 2007/120/WPZiB (5) z dnia 19 lutego 2007 r. odnawiające środki ograniczające w odniesieniu do Zimbabwe do dnia 20 lutego 2008 r.,

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 236/2007 (6), rozszerzające wykaz osób w Zimbabwe, których dotyczą środki ograniczające,

uwzględniając oświadczenie w sprawie Zimbabwe wydane przez Afrykańskie Forum Społeczeństwa Obywatelskiego 2007 w dniu 24 marca 2007 r.,

uwzględniając sprawozdanie Międzynarodowej Grupy ds. Sytuacji Kryzysowych z dnia 5 marca 2007 r. zatytułowane „Zimbabwe: koniec impasu?”,

uwzględniając art. 103 ust. 4 Regulaminu,

A.

mając na uwadze, że w bieżącym miesiącu przypada 27. rocznica niepodległości Zimbabwe, jednak obywatele Zimbabwe jeszcze nie odzyskali wolności,

B.

mając na uwadze, że członkowie partii opozycyjnych, grupy społeczeństwa obywatelskiego i osoby prywatne w Zimbabwe są celem ataków i bezpodstawnych aresztowań oraz ofiarami brutalnych działań policji i rządowych służb bezpieczeństwa, w atmosferze systematycznej przemocy politycznej nastawionej na zniszczenie struktur opozycji i społeczeństwa obywatelskiego przed wyborami w 2008 r.,

C.

mając na uwadze, że po brutalnym rozbiciu wiecu opozycji w dniu 11 marca 2007 r., podczas którego zginęły dwie osoby, a ponad 300 członków grup społeczeństwa obywatelskiego i partii opozycyjnych zostało aresztowanych,

D.

mając na uwadze, że Prezydium Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE wydało oświadczenie, w którym „w najbardziej stanowczych słowach potępia brutalną napaść na swego kolegę Nelsona Chamisę”,

E.

mając na uwadze, że sytuacja polityczno-gospodarcza w kraju pogarsza się od ośmiu lat, a ludność Zimbabwe nadal zmaga się z poważnymi niedoborami żywności, przy czym Światowy Program Żywności w pierwszym kwartale 2007 r. dostarczył nadzwyczajną pomoc żywnościową dla 1,5 miliona mieszkańców Zimbabwe, oblicza jednak, że ponad 4,5 miliona cierpi z powodu niedożywienia,

F.

mając na uwadze, że średnia długość życia w Zimbabwe - wynosząca 37 lat dla mężczyzn i 34 lata dla kobiet - należy obecnie do najniższych na świecie, przy czym 20 % dorosłych jest zarażonych wirusem HIV, a tygodniowo choroba ta pochłania ponad 3200 osób, co powoduje najwyższy współczynnik sieroctwa na świecie,

G.

mając na uwadze, że 80 % ludności żyje poniżej granicy ubóstwa, oficjalny wskaźnik bezrobocia w kraju wynosi 80 %, a nieliczni zatrudnieni mieszkańcy Zimbabwe nie zarabiają wystarczająco, aby zaspokoić choćby podstawowe potrzeby, cierpiąc z powodu powszechnej utraty umiejętności, korupcji, zbyt wysokich opłat za naukę, załamania się systemu ochrony zdrowia i najważniejszych usług,

H.

mając na uwadze, że jedna trzecia populacji Zimbabwe mieszka w krajach ościennych - miliony obywateli już opuściły Zimbabwe, a obecnie 50 000 ludzi ucieka z kraju każdego miesiąca,

I.

mając na uwadze, że w regionie nasila się strach przed skutkami panującej w Zimbabwe katastrofy gospodarczej dla krajów ościennych,

J.

mając na uwadze, że wszelkie formy zgromadzeń ponad trzech osób podlegają obecnie obowiązkowi uzyskania wcześniejszej zgody policji na mocy Aktu Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa, w efekcie zmian w konstytucji dokonanych przed lutym 2007 r. przez prezydenta Roberta Mugabe, oraz że prawo medialne jest represyjne, a ordynacja wyborcza - niedemokratyczna,

K.

mając na uwadze, że z braku niezależnej prasy codziennej i mediów wielu mieszkańców Zimbabwe nie otrzymuje informacji o przemocy stosowanej przez siły bezpieczeństwa wobec działaczy opozycji i społeczeństwa obywatelskiego, mając na uwadze, że pomimo to historie ofiar przemocy są powszechnie znane,

L.

mając na uwadze, że według Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW) w 2007 r. pozytywnego rozwoju gospodarczego doświadczy każdy kraj afrykański z wyjątkiem Zimbabwe, którego gospodarka w ostatnim dziesięcioleciu zmniejszyła się o 40 %, a w tym roku zmniejszy się o kolejne 5,7 %; mając na uwadze, że Zimbabwe weszło w obszar technicznie zdefiniowanej hiperinflacji, gdy w marcu 2007 r. jego średnioroczna stopa inflacji wzrosła do 2 200 %, a w opinii MFW do końca roku może ona przekroczyć 5000 %,

M.

mając na uwadze, że według izby górniczej w Zimbabwe sektor wydobycia złota, reprezentujący największą część krajowego eksportu i 52 % wydobycia minerałów w Zimbabwe, jest bliski załamania; mając na uwadze, że przemysłowi tytoniowemu w Zimbabwe, reprezentującemu około 50 % transakcji walutowych kraju, grozi podobna sytuacja, wobec odroczenia sezonu sprzedaży tytoniu w 2007 r.; mając na uwadze, że od 1998 r. produkcja rolna spadła o 80%,

N.

mając na uwadze, że rozwój Afryki stanowi priorytet dla zachodnich demokracji, mając na uwadze, że samo udzielanie pomocy nie przynosi jednak skutków, a od rządów afrykańskich oczekuje się podjęcia zobowiązań w zakresie demokracji, praworządności oraz poszanowania praw człowieka,

O.

mając na uwadze, że zarówno Unia Afrykańska (UA), SADC, a w szczególności Republika Południowej Afryki, mają do odegrania istotną role w rozwiązywaniu kryzysu; mając na uwadze, że posiedzenie SADC w dniach 28- 29 marca 2007 r. było znaczącym krokiem w tym kierunku,

1.

stanowczo potępia dyktaturę Mugabe za stosowanie ciągłego ucisku wobec ludności Zimbabwe, partii opozycyjnych i grup społeczeństwa obywatelskiego oraz niszczenie gospodarki Zimbabwe, pogłębiające ubóstwo milionów obywateli;

2.

z zadowoleniem przyjmuje konkluzje Rady z dnia 23 kwietnia 2007 r., w których wyrażono poważne zaniepokojenie szybkim pogarszaniem się sytuacji w Zimbabwe oraz naruszeniami praw człowieka na szeroką skalę nadal mającymi miejsce w tym kraju, oraz wzywa rząd Zimbabwe do przestrzegania zobowiązań wynikających z podpisania traktatu i protokołów SADC, aktu założycielskiego UA oraz Afrykańskiej Karty Praw Człowieka i Narodów, a także z przyjęcia zasad Nowego Partnerstwa na rzecz Rozwoju Afryki, zasad demokratycznych, praw człowieka i zasad praworządności;

3.

ubolewa nad tym, że pomimo sytuacji w kraju, regionalnych i międzynarodowych głosów krytyki, a także trwających 27 lat rządów Robert Mugabe został ponownie zatwierdzony przez komitet centralny Afrykańskiej Narodowej Unii Zimbabwe — Front Patriotyczny (Zanu-PF) jako kandydat tej partii w wyborach prezydenckich w 2008 r. oraz że już rozpoczęto kampanię zastraszającą w celu zniszczenia struktur opozycji i społeczeństwa obywatelskiego i zagwarantowania wyników wyborów parlamentarnych i prezydenckich;

4.

ponownie wzywa Roberta Mugabe, aby jak najszybciej dotrzymał swojej obietnicy ustąpienia, co byłoby najważniejszym krokiem w kierunku pobudzenia społeczeństwa, życia politycznego i gospodarki Zimbabawe;

5.

stanowczo potępia brutalne rozbicie wiecu modlitewnego kampanii na rzecz ratowania Zimbabwe („Save Zimbabwe Campaign”), który w dniu 11 marca 2007 r. zorganizowali przeciwnicy Mugabe; w szczególności potępia morderstwa i wyraża głęboki żal z powodu śmierci działacza opozycji Gifta Tandare, który został zastrzelony, a jego ciało wykradziono i pochowano w tajemnicy, bez wiedzy rodziny, a także z powodu śmierci Itaia Manyeruke, który zmarł następnego dnia po brutalnym pobiciu przez policję, oraz dziennikarza Edmore'a Chikomby, który zginął dnia 30 marca 2007 r.;

6.

stanowczo potępia ataki wobec przywódców opozycji i późniejsze aresztowania Morgana Tsvangiraia, przewodniczącego Ruchu na rzecz Demokratycznych Przemian (MDC), Nelsona Chamisy, Grace Kwinjeh, Lovemore'a Madhuka, Williama Bango, Sekaia Hollanda, Tendaia Biti, Arthura Mutambary i wielu innych, ich brutalne traktowanie przez policję oraz zakaz leczenia się poza Zimbabwe; głęboko ubolewa z powodu brutalnej napaści przez policję Zimbabwe na wielu innych uczestników wiecu; wyraża głęboką konsternację wobec faktu, że w związku z tym samym wydarzeniem minister ds. informacji Zimbabwe Sikhanyiso Ndlovu zaprzeczył informacjom o torturach i brutalności policji, oskarżając opozycję o zaatakowanie policji;

7.

protestuje przeciw ponownemu aresztowaniu członków MDC, w tym Morgana Tsvangiraia i innych, w dniu 28 marca 2007 r., dalszemu przetrzymywaniu wielu działaczy opozycji, w tym Iana Makone, specjalnego doradcy Morgana Tsvangiraia, ponownym atakom wymierzonym w członków MDC, powtarzającym się procesom sądowym, jakie są im wytaczane w oparciu o bezpodstawne oskarżenia, oraz aresztowaniom i porwaniom osób podejrzewanych o przynależność do opozycji;

8.

za niedopuszczalną uważa napaść na Nelsona Chamisę w drodze na lotnisko w Harare, gdzie miał on wsiąść do samolotu, aby uczestniczyć w pracach Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE;

9.

wyraża głębokie zaniepokojenie doniesieniami, że 56 kobiet należących do organizacji pozarządowej „Women of Zimbabwe Arise” (WOZA) zostało aresztowanych w dniu 23 kwietnia 2007 r., a wraz z nimi uwięziono ich dziesięcioro dzieci;

10.

stanowczo potępia przemoc stosowaną masowo przez policję i wojsko wobec osób cywilnych, tak jak miało to miejsce w przeddzień świąt wielkanocnych, kiedy to silnie uzbrojone policyjne oddziały prewencji, ewidentnie w celu zasiania terroru, zaatakowały ludzi czekających na transport do miejsc, w których mieli spędzić święta;

11.

wzywa rząd Zimbabwe do przywrócenia praworządności i natychmiastowego zaprzestania brutalnych ataków na opozycję oraz osoby i grupy społeczeństwa obywatelskiego, położenia kresu „zniknięciom” i bezpodstawnemu przetrzymywaniu, zaniechania terroru i znęcania się nad więźniami, poszanowania sądów oraz pracowników wymiaru sprawiedliwości oraz do przestrzegania i obrony prawa do wolności słowa i wolności zgromadzeń;

12.

wzywa rząd Zimbabwe do niezwłocznego rozpoczęcia procesu umożliwiającego rozwiązanie kryzysu w kraju poprzez ustalenie wiarygodnego planu działania na rzecz przemian demokratycznych, niezwłocznego przywrócenia praworządności, warunków dla wolnych i uczciwych wyborów pod międzynarodowym nadzorem oraz tymczasowych gwarancji bezstronnej kontroli nad kluczowymi instytucjami państwa, takimi jak wojsko i policja;

13.

wzywa także do dokonania niezbędnych zmian konstytucyjnych oraz nadania właściwych uprawnień komisji wyborczej, która winna stanowić prawdziwie niezależny organ zdolny do nadzorowania wolnych i sprawiedliwych wyborów przy pomocy przejrzystego systemu; wyraża przekonanie, że istotną część tego procesu powinna stanowić całkowita kontrola nad kartami do głosowania, właściwie prowadzona od chwili rozpoczęcia do chwili zakończenia głosowania, przy zachowaniu wiarygodnych danych dotyczących liczby kart wydrukowanych, rozdanych w każdym okręgu i prawidłowo wykorzystanych;

14.

w związku z powyższym proponuje pomoc we wdrożeniu wszelkich uzgodnionych procesów, które stworzą podstawę prawdziwie wolnych i uczciwych wyborów, między innymi wysłanie unijnej misji obserwacji wyborów, a także ufa, iż inne organizacje, takie jak Wspólnota Narodów, również zostaną zaproszone do oddelegowania obserwatorów;

15.

przyjmuje z zadowoleniem nowo odnalezione dążenie do jedności wśród partii i ugrupowań opozycyjnych w Zimbabwe, w tym wszystkich frakcji MDC, kościołów i Zimbabweńskiego Kongresu Związków Zawodowych, oraz ich determinację, pomimo represji rządowych, do współpracy w celu przywrócenia narodowi demokracji i wolności;

16.

przyjmuje z zadowoleniem fakt uznania przez SADC, że w Zimbabwe ma miejsce kryzys oraz powierzenie prezydentowi Republiki Południowej Afryki Thabo Mbeki zadania ułatwienia dialogu między Zanu-PF a opozycyjną MDC; popiera szczerą ocenę sytuacji w Zimbabwe wyrażoną przez prezydenta Zambii Levy'ego Mwanawasę, prezydenta Ghany Johan Kuffoura, arcybiskupa Desmonda Tutu i arcybiskupa Piusa Ncube z Bulawayo; podkreśla, że nie ogłoszono żadnych sankcji gospodarczych wobec Zimbabwe, a jedynie podjęto środki ograniczające skierowane przeciwko reżimowi Mugabe; z zadowoleniem przyjmuje podjętą przez SADC inicjatywę dążenia do rozwiązania, które przyniesie korzyści zarówno obywatelom Zimbabwe, jak i całemu regionowi; wzywa całą wspólnotę międzynarodową, a w szczególności narody Afryki, do wykorzystania tej szansy;

17.

wierzy, że mediacja prezydenta Republiki Południowej Afryki Mbeki doprowadzi do zakończenia obecnej fali przemocy i zastraszania, co jest warunkiem odpowiedniego wypełnienia jego mandatu mającego na celu ułatwienie dialogu między opozycją a rządem Zimbabwe oraz ogólnokrajowego, wykraczającego poza Zanu-PF i MDC dialogu z udziałem przywódców Kościoła, przedsiębiorców, związków zawodowych i innych podmiotów społeczeństwa obywatelskiego;

18.

popiera ruch studencki w Zimbabwe, którego przywódcy i działacze są nieustannie zatrzymywani, bici i nękani, oraz trwającą kampanię ZCTU i wyraża podziw dla odwagi, jaką wykazali jego członkowie organizując dwudniową akcję nieposłuszeństwa obywatelskiego na szczeblu krajowym, potępiając Mugabe za to, iż nie jest w stanie zapobiec gospodarczej zapaści kraju, mimo doniesień o brutalności policji i gwałtownej napaści policji na przywódców ZCTU po ich ostatniej demonstracji w 2006 r.; ubolewa, iż żadne konstruktywne zaangażowanie nie jest możliwe, gdy rząd stosuje przemoc;

19.

ubolewa nad ponowioną przez rząd Zimbabwe deklaracją zamiaru nękania organizacji pozarządowych, które uzna za popierające opozycję i zmiany polityczne, oraz położenia kres ich działalności; widzi w tej groźbie wyraźny przejaw złej woli rządu w zakresie poszukiwania dla tego kraju rozwiązania będącego krokiem naprzód;

20.

wzywa Radę do zagwarantowania ścisłego stosowania przez wszystkie państwa członkowskie obowiązujących środków ograniczających, w tym embarga na broń i zakazu podróżowania, podkreślając, iż sprawa Zimbabwe nie może być traktowana jako kwestia oddzielona od szerszych stosunków z krajami Afryki; wzywa zatem Radę, aby zapewniła, że żadna z osób objętych zakazem nie zostanie zaproszona na planowany w Lizbonie w grudniu 2007 r. szczyt UE-Afryka ani nie weźmie w nim udziału; wyraża przekonanie, że słabość w stosowaniu ukierunkowanych sankcji w znacznej mierze podważa podstawy unijnej polityki wobec Zimbabwe, a ponadto powoduje ogromne rozczarowanie mieszkańców Zimbabwe, którzy poszukują wsparcia wspólnoty międzynarodowej;

21.

wzywa ponadto Radę do rozszerzenia zakresu środków ograniczających oraz wykazu osób objętych zakazem, tak by znalazło się w nim o wiele więcej członków struktury władzy reżimu Mugabe, wraz z ministrami rządu, posłami, gubernatorami, personelem wojskowym, personelem służb wywiadowczych i policji oraz prezesem Banku Rezerw Zimbabwe;

22.

odnotowuje, że UE jest najważniejszym dawcą pomocy dla Zimbabwe, której całkowita kwota wyniosła w 2006 r. 193 mln EUR, z których 106,9 mln EUR stanowi łączny wkład państw członkowskich UE, natomiast łączny wkład Komisji wynosi 86,1 mln EUR; odnotowuje ponadto, że 94,7 mln EUR przeznaczono tylko na pomoc żywnościową, humanitarną i kryzysową, a 49,9 mln EUR na rozwój ludzki i społeczny; ubolewa jednak nad faktem, że reżim Mugabe manipuluje tym wsparciem, zwłaszcza pomocą żywnościową, posługując się nim jako polityczną bronią, aby ukarać tych, którzy ośmielili się sprzeciwić reżimowi;

23.

domaga się, by wszelką pomoc dla Zimbabwe dostarczały prawdziwie pozarządowe organizacje oraz by docierała ona do osób, dla których jest przeznaczona, a nie była przejmowana w jakikolwiek sposób przez przedstawicieli reżimu Mugabe;

24.

wzywa Wielką Brytanię, która w kwietniu 2007 r. objęła przewodnictwo w Radzie Bezpieczeństwa ONZ, do włączenia kwestii Zimbabwe do porządku dziennego Rady Bezpieczeństwa oraz oczekuje, że Republika Południowej Afryki odegra konstruktywną rolę jako niestały członek Rady Bezpieczeństwa ONZ;

25.

ponawia żądanie bezwzględnego uniemożliwienia reżimowi Mugabe czerpania jakichkolwiek korzyści finansowych lub propagandowych zarówno z przygotowań do mistrzostw świata w piłce nożnej w 2010 r., jak i z samych rozgrywek; w związku z tym apeluje do Republiki Południowej Afryki jako gospodarza mistrzostw oraz do FIFA, by wykluczyły Zimbabwe z udziału w meczach eliminacyjnych, z organizacji międzynarodowych spotkań towarzyskich lub goszczenia międzynarodowych drużyn uczestniczących w tym wydarzeniu;

26.

z zadowoleniem przyjmuje podjętą przez Wspólne Zgromadzenie Parlamentarne AKP-UE inicjatywę wysłania do Zimbabwe wspólnej delegacji w celu sprawdzenia sytuacji na miejscu i wzywa Wspólne Zgromadzenie Parlamentarne AKP-UE do jak najszybszego przeprowadzenia tego rozpoznania oraz występuje do rządu Zimbabwe o zapewnienie wszystkim członkom delegacji wstępu na terytorium Zimbabwe; podkreśla, że delegacja ta powinna uzyskać dostęp do wszystkich sfer społeczeństwa obywatelskiego i że nie należy ograniczać jej działań do spotkań ze zorganizowanymi ugrupowaniami rządowymi; zwraca się do Komisji, aby zorganizowała wizytę w Zimbabwe i nalega, aby władze Zimbabwe wykazały gotowość do współpracy przy projekcie wizyty;

27.

zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, rządom i parlamentom państw członkowskich, rządowi i parlamentowi Zimbabwe, rządowi i parlamentowi Republiki Południowej Afryki, Sekretarzowi Generalnemu Wspólnoty Rozwoju Afryki Południowej, współprzewodniczącym Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE, przewodniczącemu Komisji i przewodniczącemu Rady Wykonawczej Unii Afrykańskiej, Sekretarzowi Generalnemu Wspólnoty Narodów, Sekretarzowi Generalnemu Organizacji Narodów Zjednoczonych, rządom krajów G8 i prezydentowi Międzynarodowej Federacji Piłki Nożnej (FIFA).


(1)  Dz.U. C 92 E z 16.4.2004, str. 417.

(2)  Dz.U. C 226 J z 15.9.2005, str. 358.

(3)  Dz.U. C 157 E z 6.7.2006, str. 491.

(4)  Teksty przyjęte, P6_TA(2006)0358.

(5)  Dz.U. L 51 z 20.2.2007, str. 25.

(6)  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 236/2007 z dnia 2 marca 2007 r., zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 314/2004 dotyczące niektórych środków ograniczających w odniesieniu do Zimbabwe (Dz.U. L 66 z 6.3.2007, str. 14).


Top