EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2022/223A/01

Zaproszenie do składania zgłoszeń – Dyrektor ds. zasobów ludzkich i zarządzania personelem (grupa zaszeregowania AD 14 lub AD 15)

OJ C 223A, 8.6.2022, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

8.6.2022   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

CA 223/1


ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA ZGŁOSZEŃ – DYREKTOR DS. ZASOBÓW LUDZKICH I ZARZĄDZANIA PERSONELEM (GRUPA ZASZEREGOWANIA AD 14 LUB AD 15)

(2022/C 223 A/01)

W związku z wakatem na stanowisku dyrektora ds. zasobów ludzkich i zarządzania personelem (grupa zaszeregowania AD 14 lub AD 15) w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej, zostanie przeprowadzony na nie nabór na podstawie art. 29 ust. 2 regulaminu pracowniczego urzędników Unii Europejskiej (1).

I.   ZAKRES OBOWIĄZKÓW

Dyrekcja ds. Zasobów Ludzkich i Zarządzania Personelem opracowuje i realizuje politykę kadrową Trybunału, działając w ramach prawnych określonych przez regulamin pracowniczy urzędników i warunki zatrudnienia innych pracowników Unii Europejskiej.

Dyrekcja zatrudnia obecnie ok. 70 urzędników i pracowników. Jest podzielona na cztery wydziały, których główne zadania przedstawiają się następująco:

wydział ds. naboru i ścieżki kariery odpowiada za postepowania w sprawie naboru, sprawy mobilności wewnętrznej, doradztwo w zakresie ścieżki kariery i postepowania w sprawie oceny, certyfikacji i awansu, a także system okresów próbnych;

wydział ds. warunków zatrudnienia odpowiada za sprawy z zakresu medycyny pracy i wsparcia socjalnego, opracowanie i wdrażanie rozwiązań zapewniających ochronę zdrowia w miejscu pracy i promujących dobrostan pracowników; odpowiada również za stosowanie przepisów regulaminu pracowniczego i przepisów wewnętrznych dotyczących czasu pracy, pracy w niepełnym wymiarze godzin, urlopów rodzicielskich i rodzinnych, urlopów wypoczynkowych i okolicznościowych oraz pracy z domu;

wydział ds. szkoleń i rozwoju opracowuje i realizuje program kształcenia zawodowego, m.in. w zakresie języków, prawa, informatyki i zarządzania, a także zapewnia innym jednostkom wsparcie w procesie zmian organizacyjnych;

wydział ds. ustalania i rozliczania należności ustala należności i zapewnia ich wypłatę członkom, urzędnikom i pracownikom Trybunału, a także delegowanym ekspertom krajowym i stażystom.

Dyrektor podlega dyrektorowi generalnemu ds. administracji i odpowiada za zapewnienie optymalnego funkcjonowania dyrekcji.

W tym celu w szczególności formułuje propozycje strategicznych celów, podejmuje działania z zakresu organizacji i zarządzania zmierzające do ich osiągnięcia, czuwa nad zapewnieniem jakości, przedstawia przełożonym propozycje dotyczące właściwego zarządzania zasobami ludzkimi, uczestniczy w dialogu społecznym, zapewnia doradztwo i wsparcie dla członków Trybunału, kierownictwa i personelu w kwestiach należących do jego zakresu odpowiedzialności. Reprezentuje instytucję w tym obszarze w wysokiego szczebla organach międzyinstytucjonalnych.

Wykonuje określone uprawnienia decyzyjne na podstawie regulaminu pracowniczego i warunków zatrudnienia innych pracowników Unii Europejskiej, a także – jako subdelegowany urzędnik zatwierdzający wydatki w swoim zakresie odpowiedzialności – na podstawie przepisów finansowych mających zastosowanie do budżetu Unii Europejskiej.

II.   PROFIL KANDYDATA

Dobra znajomość zadań Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej;

dobre zrozumienie wyzwań związanych z zarządzaniem kadrami w dużej wielokulturowej organizacji, takiej jak Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej;

umiejętność opracowania celów strategicznych w dziedzinie zasobów ludzkich, przekładania ich na konkretne projekty działania i ich realizacji w sposób godzący potrzeby, dostępne zasoby i ograniczenia;

umiejętność kierowania dużą jednostką organizacyjną administracji, w szczególności zgodnie z zasadami życzliwego przywództwa;

ugruntowane umiejętności komunikacyjne i negocjacyjne, umiejętność słuchania innych, umiejętności interpersonalne, zdolność służenia radą w dziedzinie zasobów ludzkich członkom Trybunału i kierownictwu;

udokumentowane doświadczenie w planowaniu i zarządzaniu zasobami ludzkimi i finansowymi;

bardzo dobra znajomość regulaminu pracowniczego urzędników i warunków zatrudnienia innych pracowników Unii Europejskiej, a także dobra znajomość przepisów finansowych mających zastosowanie do instytucji Unii Europejskiej, zwłaszcza z zakresu zamówień publicznych;

wykształcenie prawnicze stanowi dodatkowy atut.

III.   WYMAGANIA

Kandydaci muszą spełniać określone w regulaminie pracowniczym urzędników Unii Europejskiej warunki powołania na urzędnika. Aby ubiegać się o to stanowisko, winni spełniać następujące wymogi minimalne:

poziom wykształcenia odpowiadający ukończonym studiom wyższym, potwierdzony dyplomem ukończenia studiów prawniczych;

co najmniej dziesięcioletnie odpowiednie doświadczenie zawodowe;

biegła znajomość jednego języka urzędowego Unii Europejskiej oraz zadowalająca znajomość innego języka urzędowego. Ze względów związanych z charakterem stanowiska wymagana jest dobra znajomość języków angielskiego i francuskiego.

IV.   WYNAGRODZENIE I WARUNKI ZATRUDNIENIA

Zastosowanie mają wynagrodzenie i warunki zatrudnienia określone w regulaminie pracowniczym urzędników Unii Europejskiej dla grupy zaszeregowania AD 14 lub AD 15. Orientacyjnie, podstawowe miesięczne wynagrodzenie urzędnika w grupie zaszeregowania AD 14, stopień 1, wynosi 15 225 EUR, a urzędnika w grupie zaszeregowania AD 15, stopień 1 –17 226 EUR. Należy pamiętać, że każdy nowy członek personelu musi zgodnie z regulaminem pracowniczym ukończyć z pozytywnym wynikiem dziewięciomiesięczny okres próbny.

V.   POLITYKA ZATRUDNIENIA

Trybunał gwarantuje równość szans, dokonując przy tym oceny porównawczej osiągnięć, oraz równe traktowanie wszystkich ubiegających się o stanowisko kandydatów. Dokłada starań, by zgłoszenia były zróżnicowane i by zgłaszający się byli kandydatami posiadającymi różnorodne doświadczenie, kwalifikacje i umiejętności, o jak najbardziej zróżnicowanym pochodzeniu geograficznym, wywodzącymi się spośród obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej.

Na stronie Trybunału można zapoznać się z informacją na temat ochrony danych osobowych (https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2020-02/data_protection_recruitment_pl.pdf) w związku z zatrudnieniem w służbach administracyjnych Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

VI.   SKŁADANIE ZGŁOSZEŃ

Zgłoszenia na stanowisko należy przesyłać pocztą elektroniczną wyłącznie na adres DIR-DRHAP@curia.europa.eu najpóźniej do dnia 7 lipca 2022 r.

Do zgłoszenia należy dołączyć szczegółowy życiorys i wszelkie stosowne dokumenty. Zgłoszenie powinno też zawierać list motywacyjny oraz zwięzłą prezentację (maksymalnie 5 stron) wizji funkcjonowania wskazanej dyrekcji oraz zarządzania nią.


(1)  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20220101&qid=1612273468772&from=PL


Top